EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980R1992

Uredba Sveta (EGS) št. 1992/80 dne 22. julija 1980 o spremembi Uredbe (EGS) št. 357/79 o statističnih raziskovanjih vinogradov

OJ L 195, 29.7.1980, p. 10–11 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 16 Volume 001 P. 142 - 143
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 018 P. 234 - 235
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 018 P. 234 - 235
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 012 P. 71 - 72
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 012 P. 71 - 72
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 004 P. 204 - 205
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 004 P. 204 - 205
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 004 P. 204 - 205
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 004 P. 204 - 205
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 004 P. 204 - 205
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 004 P. 204 - 205
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 004 P. 204 - 205
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 004 P. 204 - 205
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 004 P. 204 - 205
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 003 P. 207 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 003 P. 207 - 208

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; razveljavil 32011R1337

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/1992/oj

31980R1992Uradni list L 195 , 29/07/1980 str. 0010 - 0011
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 12 str. 0071
grška posebna izdaja: poglavje 16 zvezek 1 str. 0142
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 12 str. 0071
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 18 str. 0234
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 18 str. 0234


Uredba Sveta (EGS) št. 1992/80

dne 22. julija 1980

o spremembi Uredbe (EGS) št. 357/79 o statističnih raziskovanjih vinogradov

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ker člen 1(1) Uredbe (EGS) št. 357/79 [3] določa, da morajo zadevne države članice izvesti vsakih 10 let osnovna raziskovanja vinogradov in vmesna letna raziskovanja; ker zaradi težav, ki jih ni bilo mogoče predvideti, prvega osnovnega raziskovanja vinogradov v Italiji ne bo mogoče zaključiti v predpisanem roku; ker je zato priporočljivo tej državi članici dovoliti, da za eno leto preloži datum, do katerega mora zaključiti to raziskovanje in rezultate predložiti Komisiji;

ker člen 5(2) Uredbe (EGS) št. 357/79 določa, da morajo zadevne države članice med vmesnimi raziskovanji površin vinogradov, na katerih se gojijo vinske sorte grozdja, zbirati le splošne podatke o površinah, ki so bila zasajene ali obnovljene; ker je Svet naknadno sprejel določbe v zvezi s pravico do ponovne zasaditve, na podlagi katerih je treba spremembe beležiti posebej kot nove zasaditve ali obnove,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 357/79 se spremeni:

1. K členu 1(1) se doda naslednji pododstavek:

"Vendar pa se prvo osnovno raziskovanje v Italiji lahko zaključi do 31. oktobra 1981 in se nanaša na stanje po izkrčitvi in zasaditvi v vinorodni sezoni 1980/81. Prvo vmesno raziskovanje v tej državi članici se opravi v letu 1983 in se nanaša na spremembe v dveh vinorodnih sezonah 1981/82 in 1982/83."

2. Člen 1(2) se nadomesti z naslednjim:

"2. Vinorodna sezona je tista, ki je določena na podlagi člena 5(4) Uredbe Sveta (EGS) št. 337/79 z dne 5. februarja 1979 o skupni ureditvi trga za vino [1] UL L 54, 5.3.1979, str.1., kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1990/80 [2] UL L 159, 29.7.1980, str.6.."

3. V členu 5(2) se druga alinea nadomesti z naslednjim:

"— so bile obnovljene v smislu Priloge IVa(d) k Uredbi (EGS) št. 337/79 in ločeno tiste, ki so bile na novo zasajene v smislu Priloge IVa(e) k navedeni uredbi,".

4. Na koncu člena 5(4) se doda naslednje:

"Italija pa lahko predloži ta podroben opis 30. junija 1982 ali prej."

5. Člen 6(1) se nadomesti z naslednjim:

"1. Zadevne države članice sporočijo Komisiji za vsako vinorodno sezono od 1979/80 dalje in v primeru Italije od vinorodne sezone 1981/82 dalje, povprečni pridelek na hektar, izražen v hektolitrih grozdnega mošta ali vina na hektar ali v decitonah pridelanega grozdja na hektar, površine vinogradov, na katerih se gojijo vinske sorte grozdja, z razčlenitvijo v razrede pridelka iz odstavka 2."

6. Člen 6(5) se nadomesti z naslednjim:

"5. Zadevne države članice sporočijo Komisiji za vsako vinorodno sezono in po geografskih enotah ocene povprečne naravne alkoholne vsebnosti v % vol. ali v ° Oechsle svežega grozdja, grozdnega mošta ali vina, pridelanega od vinorodne sezone 1979/80 dalje, in v primeru Italije od vinorodne sezone 1981/82 dalje, na površinah vinogradov, na katerih se gojijo vinske sorte grozdja, običajno namenjene za pridelavo:

- kakovostnih vin pridelanih na določenem pridelovalnem območju (pdpo),

- drugih vin:

- vključno z vini, obvezno namenjenimi za proizvodnjo določenega vinskega žganja z registrirano oznako porekla."

7. Člen 6(6) se nadomesti z naslednjim:

"6. Letni podatki iz odstavkov 1 in 5 se sporočijo pred 1. aprilom po vsaki vinorodni sezoni. Podatki o razredih pridelka iz odstavka 2 se predložijo v roku, določenem v členu 4(1). Ocene prihodnjih gibanj povprečnega pridelka na hektar iz odstavka 3 se predložijo:

- prvič pred 1. oktobrom 1981 in za Italijo pred 1. oktobrom 1983,

- potem vsakih pet let pred 1. aprilom, razen druge ocene za Italijo, ki se predloži po treh letih."

8. Člen 7(3) se nadomesti z naslednjim:

"3. Komisija objavi rezultate vmesnih raziskovanj in letne podatke iz člena 6 kot del letnega poročila, določenega v členu 30c(2) Uredbe (EGS) št. 337/79."

9. Člen 9 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 9

Potrebni izdatki za popis vinogradništva po vinorodni sezoni 1978/79, in v primeru Italije po vinorodni sezoni 1980/81, se krijejo do pavšalnega zneska, ki se določi v proračunu Evropskih skupnosti."

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba se uporablja od 1. aprila 1980.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 22. julija 1980

Za Svet

Predsednik

C. Ney

[1] UL C 108, 2.5.1980, str. 5.

[2] Mnenje podano dne 11. julija 1980 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 54, 5.3.1979, str. 124.

--------------------------------------------------

Top