Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980L0723

Direktiva Komisije z dne 25. junija 1980 o preglednosti finančnih odnosov med državami članicami in javnimi podjetji

OJ L 195, 29.7.1980, p. 35–37 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 205 - 207
Spanish special edition: Chapter 08 Volume 002 P. 75 - 77
Portuguese special edition: Chapter 08 Volume 002 P. 75 - 77
Special edition in Finnish: Chapter 08 Volume 001 P. 54 - 55
Special edition in Swedish: Chapter 08 Volume 001 P. 54 - 55
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 001 P. 20 - 22
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 001 P. 20 - 22
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 001 P. 20 - 22
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 001 P. 20 - 22
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 001 P. 20 - 22
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 001 P. 20 - 22
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 001 P. 20 - 22
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 001 P. 20 - 22
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 001 P. 20 - 22

No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2006; razveljavil 32006L0111 . Latest consolidated version: 01/10/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/723/oj

31980L0723Uradni list L 195 , 29/07/1980 str. 0035 - 0037
finska posebna izdaja: poglavje 8 zvezek 1 str. 0054
grška posebna izdaja: poglavje 08 zvezek 1 str. 0205
švedska posebna izdaja: poglavje 8 zvezek 1 str. 0054
španska posebna izdaja: poglavje 08 zvezek 2 str. 0075
portugalska posebna izdaja poglavje 08 zvezek 2 str. 0075


Direktiva Komisije

z dne 25. junija 1980

o preglednosti finančnih odnosov med državami članicami in javnimi podjetji

(80/723/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti člena 90(3),

ker imajo javna podjetja pomembno vlogo v nacionalnem gospodarstvu držav članic;

ker Pogodba nikakor ne posega v predpise, ki urejajo sistem lastništva v državah članicah, in je treba zato zagotoviti enako obravnavo zasebnih in javnih podjetij;

ker mora po Pogodbi Komisija zagotavljati, da države članice podjetjem, tako javnim kot zasebnim, ne dodeljujejo pomoči, ki so nezdružljive s skupnim trgom;

ker pa utegne zapletenost finančnih odnosov med nacionalnimi javnimi oblastmi in javnimi podjetji ovirati izvajanje te dolžnosti;

ker bo poštena in učinkovita uporaba pravil v zvezi s pomočjo v Pogodbi tako za javna kot zasebna podjetja mogoča le, če ti finančni odnosi postanejo pregledni;

ker naj bi taka preglednost pri javnih podjetjih omogočila jasno razlikovanje med vlogo države kot javne oblasti in njeno lastniško vlogo;

ker člen 90(1) državam članicam nalaga nekatere obveznosti v zvezi z javnimi podjetji; ker člen 90(3) Komisiji nalaga zagotavljanje spoštovanja teh obveznosti in ji zagotavlja potrebna sredstva v ta namen; ker ima to za posledico opredelitev pogojev za doseganje preglednosti;

ker bi bilo treba pojasniti, kaj se razume pod pojmoma "javne oblasti" in "javna podjetja";

ker lahko javne oblasti izvajajo prevladujoč vpliv na delovanje javnih podjetij, ne samo tistih, katerih lastniki so ali imajo v njih večinski delež, temveč tudi prek pristojnosti, ki jih imajo pri vodenju nadzornih organov in izhajajo iz statuta podjetja ali načina razporeditve lastniških deležev;

ker lahko dodeljevanje javnih sredstev javnim podjetjem poteka tako neposredno kot posredno; ker je treba doseči preglednost neodvisno od načina take zagotovitve javnih sredstev; ker bi prav tako utegnilo biti potrebno zagotoviti, da so na voljo ustrezne informacije o razlogih za tako dodelitev javnih sredstev in njihovi dejanski uporabi;

ker lahko države članice prek svojih javnih podjetij skušajo izpolnjevati nekomercialne cilje;

ker v nekaterih primerih država javnim podjetjem povrne finančna bremena, ki jih zaradi tega prevzamejo; ker naj bi se pri takih povračilih prav tako zagotovila preglednost;

ker bi bilo treba nekatera podjetja izvzeti od uporabe te direktive zaradi narave njihovih dejavnosti ali velikosti njihovega letnega prometa; ker to velja za nekatere dejavnosti, ki so zunaj sfere konkurence ali ki jih že pokrivajo posebni ukrepi Skupnosti, ki zagotavljajo primerno preglednost, za javna podjetja, ki pripadajo sektorjem dejavnosti, za katere bi bilo treba sprejeti posebne predpise, ter za tista podjetja, katerih posel se ne izvaja v tolikšni meri, da bi bila dosežena administrativna meja za zagotavljanje preglednosti;

ker ta direktiva ne posega v druge določbe Pogodbe, zlasti člene 90(2), 93 in 223;

ker naj bi bile, zaradi konkurenčnosti zadevnih podjetij z drugimi podjetji, pridobljene informacije krite z obveznostjo do poklicne tajnosti;

ker se mora ta direktiva izvajati v tesnem sodelovanju z državami članicami, in kjer jo je treba, kjer je to potrebno, popraviti na podlagi izkušenj,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Države članice zagotovijo, da so finančni odnosi med javnimi oblastmi in javnimi podjetji pregledni, kot določa ta direktiva, tako da iz njih jasno izhaja naslednje:

(a) javne oblasti dajo javna sredstva na voljo neposredno zadevnim javnim podjetjem;

(b) javne oblasti dajo javna sredstva na voljo prek posrednikov javnih podjetij ali finančnih ustanov;

(c) dejanska uporaba teh javnih sredstev.

Člen 2

Za namen te direktive:

- "javne oblasti" pomenijo:

državo in regionalne ali lokalne oblasti,

- "javna podjetja" pomenijo:

vsako podjetje, nad katerim lahko javne oblasti neposredno ali posredno izvajajo prevladujoč vpliv zaradi svojega lastništva ali svoje finančne udeležbe v teh podjetjih oziroma zaradi njihovega statuta.

Prevladujoč vpliv javnih oblasti se predpostavlja, kadar te oblasti v zvezi s podjetjem neposredno ali posredno:

(a) razpolagajo z večinskim deležem vpisanega kapitala;

ali

(b) nadzorujejo večino glasov, pripisanih delnicam, ki jih izdajo podjetja;

ali

(c) lahko imenujejo več kot polovico članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa podjetja.

Člen 3

Preglednost iz člena 1 velja zlasti za naslednje vidike finančnih odnosov med javnimi oblastmi in javnimi podjetji:

(a) poravnavo izgub iz poslovanja,

(b) zagotovitev kapitala,

(c) nepovratne dotacije ali posojila pod ugodnimi pogoji,

(d) podeljevanje finančnih prednosti z odpovedjo dobičku ali povračilu dolgovanih zneskov,

(e) odpoved običajnemu poplačilu uporabljenih javnih sredstev,

(f) povračilo za finančna bremena, ki jih naložijo javne oblasti.

Člen 4

Ta direktiva se ne uporablja za finančne odnose med javnimi oblastmi in:

(a) javnimi podjetji glede storitev, katerih zagotavljanje ne more občutno vplivati na trgovino med državami članicami;

(b) javnimi podjetji glede dejavnosti, ki se izvajajo na katerem od naslednjih področij:

- voda in energija, pri jedrski energiji vključno s proizvodnjo in oplemenitenjem urana, predelavo izrabljenega goriva ter pripravo snovi, ki vsebujejo plutonij,

- pošta in telekomunikacije,

- promet;

(c) javne kreditne institucije;

(d) javna podjetja, katerih neobdavčeni letni promet ni dosegel vsote 40 milijonov ekujev v dveh obračunskih letih pred tistim, ko so sredstva iz člena 1 dana na voljo ali uporabljena.

Člen 5

1. Države članice zagotovijo, da so informacije o finančnih odnosih iz člena 1 na voljo Komisiji za obdobje petih let po koncu finančnega leta v katerem so bila javna sredstva dana na voljo zadevnim javnim podjetjem. Kadar pa se ista sredstva uporabijo v poznejšem finančnem letu, začne petletni rok teči od konca tega finančnega leta.

2. Države članice Komisiji na njeno zahtevo posredujejo informacije iz odstavka 1 skupaj z vsemi potrebnimi dopolnilnimi informacijami, zlasti glede zasledovanih ciljev.

Člen 6

1. Komisija ne sme objavljati informacij, ki so ji bile posredovane skladno s členom 5(2) in ki po svoji naravi predstavljajo poslovno skrivnost.

2. Odstavek 1 ne preprečuje objave splošnih informacij iz poročil, ki ne vsebujejo informacij o posameznih javnih podjetjih, za katera se uporablja ta direktiva.

Člen 7

Komisija redno obvešča države članice o posledicah uporabe te direktive.

Člen 8

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za uskladitev s to direktivo do 31. decembra 1981. O tem obvestijo Komisijo.

Člen 9

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V. Bruslju, 25 junija 1980.

Za Komisijo

Raymond Vouel

Član Komisije

--------------------------------------------------

Top