Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979L0692

Direktiva Sveta z dne 24. julija 1979 o spremembi direktiv 66/401/EGS, 66/402/EGS, 70/458/EGS in 70/457/EGS o trženju semena krmnih rastlin, semena žit in semena zelenjadnic ter o skupnem katalogu sort poljščin

OJ L 205, 13.8.1979, p. 1–4 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 026 P. 49 - 52
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 202 - 204
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 202 - 204
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 011 P. 68 - 70
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 011 P. 68 - 70
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 004 P. 92 - 95
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 004 P. 92 - 95
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 004 P. 92 - 95
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 004 P. 92 - 95
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 004 P. 92 - 95
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 004 P. 92 - 95
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 004 P. 92 - 95
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 004 P. 92 - 95
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 004 P. 92 - 95
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 003 P. 113 - 116
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 003 P. 113 - 116
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 7 - 10

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/692/oj

31979L0692Uradni list L 205 , 13/08/1979 str. 0001 - 0004
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 26 str. 0049
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 16 str. 0202
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 16 str. 0202
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 11 str. 0068
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 11 str. 0068


Direktiva Sveta

z dne 24. julija 1979

o spremembi direktiv 66/401/EGS, 66/402/EGS, 70/458/EGS in 70/457/EGS o trženju semena krmnih rastlin, semena žit in semena zelenjadnic ter o skupnem katalogu sort poljščin

(79/692/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 43 in 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker bi bilo treba zaradi spodaj naštetih razlogov spremeniti nekatere direktive o trženju semen in razmnoževalnega materiala;

ker bi bilo treba v primeru semena krmnih rastlin omiliti nekatere pogoje glede testiranja semen za tiste regije Skupnosti, v katerih zelo ugodne ekološke razmere zagotavljajo skladnost s tovrstnimi standardi, ki jih določa Skupnost;

ker bi bilo treba za semensko rž, ki se uporablja za krmo, dovoliti začasno omilitev standardov Skupnosti, da bi tako premagali začasne težave, ki jih imajo nekatere regije Skupnosti v zvezi s temi proizvodi;

ker se v primeru semena žit zdi, da nedavno preizkušene metode za zmanjšanje posledic napadov nekaterih škodljivih organizmov opravičujejo mešanje semen različnih sort žit, pod pogojem, da so sprejeti varnostni ukrepi, ki zagotavljajo, da to ne vpliva na kakovost semen ali končnega proizvoda;

ker bi bilo treba zaradi boljšega delovanja sistema skupnega kataloga sort poljščin prilagoditi nekatere določbe, ki se nanašajo na odobritev sort na nacionalni ravni, na imena sort in na izmenjavo informacij med državami članicami, mednarodno veljavnim pravilom in ker bi bilo treba vsaj za nekatere vrste poostriti pravila o prostem trženju semen sort, ki jih sprejemajo države članice;

ker določbe o trženju zelenjavnih semen in določbe o skupnem katalogu sort poljščin predpisujejo, da po 1. juliju 1977 o enakovrednosti ukrepov držav tretjega sveta ni mogoče odločati na nacionalni ravni; ker so bile nekatere odločitve o enakovrednosti ukrepov, sprejetih na ravni Skupnosti, uveljavljene šele po 1. juliju 1978; ker bi bilo treba zaradi tega rok za ugotavljanje enakovrednosti ukrepov na nacionalni ravni podaljšati za eno leto, da bi tako lahko zajeli tradicionalne oblike trgovanja, ki so potekale od 1. julija 1977, do sprejema odločitev Skupnosti,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spodaj navedeni odstavek se doda členu 2 Direktive Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966, o trženju semena krmnih rastlin [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 76/641/EGS [5]:

"1c. Države članice imajo v skladu s postopkom iz člena 21 pravico, da se za proizvodnjo ene ali več teh vrst v državi članici ne uporabljata pogoja iz Priloge II, oddelka I, točke 2, odstavka B(1), če je na podlagi ekoloških razmer in prejšnjih izkušenj mogoče domnevati, da so usklajene s standardi iz Priloge II, oddelka I, točke 2, stolpec 13 preglednice."

Člen 2

Direktiva Sveta 66/402/EGS z dne 14. junija 1966, o trženju semena žit [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 79/641/EGS, se spremeni:

1. Členu 2 se doda naslednji odstavek:

"1c. Do 30. junija 1982 imajo države članice v skladu s postopkom iz člena 21, pravico, da dovoljujejo trženje semen posebnih sort rži, namenjenih predvsem za krmo, ki ne ustrezajo pogojem iz

- Priloge II v zvezi s kalitvijo,

- in Priloge II(2), preglednica A, stolpec 6 v zvezi z osnovnim semenom."

2. Členu 13 se doda prvi odstavek, ki se glasi:

"1. Države članice lahko dovoljujejo trženje semena žita v obliki posebnih mešanic semen različnih sort, če je znanstveno in tehnološko dokazano, da so te mešanice še posebej odporne proti nekaterim škodljivcem, in če posamezne sestavine te mešanice pred mešanjem ustrezajo tržnim pravilom, ki se zanje uporabljajo."

3. V členu 13 postane odstavek 1 odstavek 2 in odstavek 2 postane odstavek 3.

4. Prilogi IV, razdelku A(b) se doda naslednja točka:

"8. "Trženje dovoljeno izključno v…" (določena država članica)."

Člen 3

Direktiva Sveta 70/457/EGS z dne 29. septembra 1970, o skupnem katalogu sort poljščin [7], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 78/55/EGS [8] se spremeni:

1. Člen 5(1) se nadomesti ko sledi:

"1. Sorta velja za značilno, če se ne glede na izvor, umeten ali naraven, začetne oblike, iz katere je nastala, po eni ali več pomembnih značilnostih očitno razlikuje od drugih sort v Skupnosti.

Značilnosti sort morajo biti takšne, da jih je mogoče natančno prepoznati in določiti.

Sorta, znana v Skupnosti, je vsaka sorta, ki je ob oddaji ustrezne vloge za sprejetje:

- navedena bodisi v skupnem katalogu sort poljščin bodisi v katalogu sort zelenjadnic,

- ali, če ni navedena v nobenem katalogu, je bila pa sprejeta ali predložena v državi članici ali v drugi državi članici za pridobitev certifikata in trženje ali za pridobitev certifikata za druge države,

razen če ne izpolnjuje več zgoraj navedenih pogojev v vseh teh državah članicah, pred sprejetjem odločitve glede vloge za sprejetje sorte, ki je ocenjevana."

2. Členu 7(1) se doda:

"Za ugotavljanje različnosti sort zajemajo preizkusi rasti najmanj razpoložljive primerljive sorte, ki so v Skupnosti znane, kot to določa člen 5(1). Za namene uporabe člena 9 so zajete tudi druge razpoložljive primerljive sorte."

3. Člen 9(3) se nadomesti kot sledi:

"3. Ob upoštevanju informacij, ki so na voljo, države članice tudi zagotavljajo, da sorta, ki je ni mogoče jasno razločiti:

- od sorte, ki je bila v tej državi članici ali v drugi državi članici sprejeta že prej, ali

- od druge sorte, ki je bila ocenjena glede na različnost, nespremenljivost in enotnost v skladu s pravili, ki ustrezajo tej direktivi, ne da bi bila ta sorta v Skupnosti znana v smislu člena 5(1),

nosi ime te sorte. Ta določba se ne uporablja, če je ime zavajajoče, ali če povzroča zmedo v zvezi s sorto, ali če v skladu z določbami o imenih sort v določeni državi članici uporabo imena ovirajo druga dejstva, ali če pravice tretje osebe onemogočajo prosto uporabo tega imena v povezavi z določeno sorto."

4. Odstavek 3 člena 9 postane odstavek 4.

5. Člen 10(1) se nadomesti kot sledi:

"1. Vsaka vloga ali njen umik za sprejetje sorte, vsak vpis v katalog sort in vsako spremembo v zvezi s tem je treba nemudoma posredovati drugim državam članicam in Komisiji."

6. Za členom 12 se doda naslednji člen:

"Člen 12 a

1. Države članice po sprejetju sorte zagotovijo odpravo vseh dvomov o oceni njene različnosti ali njenega imena ob sprejetju.

2. Če je po sprejetju sorte ugotovljeno, da ob sprejetju sorte ni bil izpolnjen pogoj o različnosti v smislu člena 5, se odločitev nadomesti z drugo odločitvijo ali, če je to potrebno, razveljavi v skladu s to direktivo.

Na podlagi takšne odločitve sorta ne spada več med sorte, priznane v Skupnosti, kot to določa člen 5(1). Odločitev velja od datuma prvotnega sprejetja.

3. Če je po sprejetju sorte ugotovljeno, da ob sprejetju sorte njeno ime na podlagi člena 9 ni bilo sprejemljivo, ga je treba prilagoditi tako, da je v skladu s to direktivo. Države članice lahko dovolijo, da je prejšnje ime lahko začasno v rabi kot dodatno ime. Natančne dogovore, v skladu s katerimi se prejšnje ime lahko uporablja kot dodatno ime, je mogoče skleniti v skladu s postopkom iz člena 23."

7. Členu 15(2) se doda:

"Upoštevane bodo samo vloge, oddane štiri mesece pred iztekom zgoraj navedenega roka."

8. Členu 15(5) se doda:

"V primeru Beta vulgaris L. in Solanum tuberosum L. se upošteva, da je ta pogoj izpolnjen vsako leto 31. decembra za sorte, za katere je bilo uradno sporočilo iz člena 10(1) in (2), izdano štiri mesece pred tem datumom, razen če država članica obvesti Komisijo ali izjavi Stalnemu odboru za seme in razmnoževalni material, da ne namerava umakniti vloge, ki je v skladu z odstavkom 2. Na predlog Komisije se Svet odloči, ali se te določbe uporabljajo tudi za druge vrste."

9. V členu 21(2) se datum "30. junij 1977" nadomesti z datumom "30. junij 1978".

Člen 4

V členu 32(2) Direktive Sveta 70/458/EGS z dne 29. septembra 1970, o trženju semena zelenjadnic [9], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 79/641/EGS, se datum "30. junij 1977" nadomesti z datumom "30. junij 1978".

Člen 5

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s:

- členoma 1 in 2 z začetkom veljavnosti od 1. januarja 1980,

- členoma 3(9) in 4 z začetkom veljavnosti od 1. julija 1977,

- preostalimi določbami te direktive 1. julija 1982.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. julija 1979

Za Svet

Predsednik

J. Gibbons

[1] UL C 174, 21.7.1978, str. 8.

[2] UL C 239, 9.10.1978, str. 54.

[3] UL C 114, 7.4.1979, str. 26.

[4] UL 125, 11.7.1966, str. 2298/66.

[5] UL L 183, 19.7.1979, str. 13.

[6] UL 125, 11.7.1966, str. 2309/66.

[7] UL L 225, 12.10.1970, str. 1.

[8] UL L 16, 20.1.1978, str. 23.

[9] UL L 225, 12.10.1970, str. 7.

--------------------------------------------------

Top