Help Print this page 

Document 31978L1032

Title and reference
Tretja direktiva Sveta z dne 19. decembra 1978 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov z zvezi s pravili, ki urejajo prometni davek in trošarino pri mednarodnih potovanjih
 • No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2008; implicitno zavrnjeno 32007L0074
OJ L 366, 28.12.1978, p. 28–30 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 97 - 99
Spanish special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 103 - 105
Portuguese special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 103 - 105
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 001 P. 72 - 74
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 001 P. 72 - 74
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 70 - 72
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 70 - 72
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 70 - 72
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 70 - 72
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 70 - 72
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 70 - 72
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 70 - 72
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 70 - 72
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 70 - 72
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 27 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 27 - 29

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/1032/oj
Multilingual display
Authentic language
 • Authentic language: danščina, nemščina, angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina
Dates
 • Date of document: 19/12/1978
 • Date of effect: 22/12/1978; začetek veljavnosti datum obvestila
 • Date of notification: 22/12/1978
 • Date of transposition: 01/01/1979; najpozneje do glej člen 6
 • Date of end of validity: 30/11/2008; implicitno zavrnjeno 32007L0074
Miscellaneous information
 • Author: Svet Evropske unije
 • Form: Direktiva
 • Addressee: države članice
 • Additional information: Direktiva o spremembi ? Direktiva o ukinitvi
Procedure
 • Procedure number:
  Internal procedure
 • Co author: DG07, SUD./X/08
 • Department responsible: DG21/3/0C
Relationship between documents
Text

31978L1032Uradni list L 366 , 28/12/1978 str. 0028 - 0030
finska posebna izdaja: poglavje 9 zvezek 1 str. 0072
grška posebna izdaja: poglavje 09 zvezek 1 str. 0097
švedska posebna izdaja: poglavje 9 zvezek 1 str. 0072
španska posebna izdaja: poglavje 09 zvezek 1 str. 0103
portugalska posebna izdaja poglavje 09 zvezek 1 str. 0103


Tretja direktiva Sveta

z dne 19. decembra 1978

o usklajevanju zakonov in drugih predpisov z zvezi s pravili, ki urejajo prometni davek in trošarino pri mednarodnih potovanjih

(78/1032/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 99 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je treba nadaljevati postopek glede davčnih oprostitev, ki se odobrijo za posameznike pri mednarodnem potovanju, da se bodo ljudje v državah članicah bolj zavedali realnosti skupnega trga;

ker je potovanja med državami članicami treba olajšati s povečanjem oprostitev prometnega davka in trošarin, katerih zneski, kakor so bili določeni z Direktivo 69/169/EGS [4], spremenjene z Direktivo 72/230/EGS [5], so bili poleg tega realno znižani s povečanjem življenjskih stroškov znotraj Skupnosti kot celote;

ker uvedba evropske obračunske enote v pravnih predpisih, ki so jih sprejele institucije Evropskih skupnosti na področju davčnih oprostitev, ne sme povzročiti znižanja zneskov, izraženih v nacionalnih valutah, ki so sedaj upravičeni do oprostitve;

ker je pravila, ki urejajo oprostitve davkov v fazi trgovine na drobno, treba uskladiti, da se preprečijo primeri dvojnega obdavčevanja, kakor so tisti, do katerih prihaja zaradi sedanjih določb;

ker je zaradi sedanjih gospodarskih razmer treba odobriti začasno odstopanje v zvezi z vrednostjo na enoto blaga, ki se uvaža v Kraljevino Dansko in na Irsko in količinsko omejitev za mirno vino, ki se uvaža v Kraljevino Dansko,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Člen 2 Direktive 69/169/EGS se spremeni:

(a) Odstavek 1 se nadomesti z:

"1. Oprostitev prometnega davka in trošarine ob uvozu velja za blago v osebni prtljagi potnikov, ki prihajajo iz držav članic Skupnosti, če izpolnjuje pogoje, določene v členih 9 in 10 Pogodbe, je bilo pridobljeno v skladu s splošnimi pravili, ki urejajo obdavčenje na notranjem trgu ene od držav članic in nima komercialnega značaja in celotna vrednost blaga ne presega 180 evropskih obračunskih enot na osebo."

(b) V odstavku 2 se "30 obračunskih enot" nadomesti s "50 evropskih obračunskih enot".

(c) V odstavku 3 se "125 obračunskih enot" nadomesti s "180 evropskih obračunskih enot".

(d) Dodajo se naslednji odstavki:

"4. Kadar potovanje iz odstavka 1:

- vključuje tranzit preko ozemlja tretje države; prelet brez pristanka se ne šteje kot tranzit v smislu te direktive,

- se začne v delu ozemlja druge države članice, v kateri se za blago, ki se porabi na navedenem ozemlju, ne obračunavata prometni davek in/ali trošarina,

potnik mora biti sposoben dokazati, da je bilo blago, ki ga prevaža v svoji prtljagi, pridobljeno ob upoštevanju splošnih pogojev, ki urejajo obdavčenje na notranjem trgu države članice in ni upravičeno do kakršnega koli vračila prometnega davka in/ali trošarine; če tega ni, velja člen 1.

5. V nobenih okoliščinah ne sme celotna vrednost oproščenega blaga presegati zneska, predvidenega v odstavku 1 ali 2."

Člen 2

Člen 4 Direktive 69/169/EGS se spremeni:

(a) V odstavku 1(b), druga alinea, stolpec II se "do skupaj tri litre" nadomesti z "do skupaj štiri litre".

(b) Odstavek 2 se nadomesti z:

"2. Oprostitev za blago, navedeno v odstavku 1(a) in (b), se ne odobri za potnike, mlajše od 17 let.

Oprostitev za blago, navedeno v odstavku 1(d), se ne odobri za potnike, mlajše od 15 let."

(c) Dodajo se naslednji odstavki:

"4. Kadar potovanje iz člena 2(1):

- vključuje tranzit preko ozemlja tretje države; se prelet brez pristanka ne šteje kot tranzit v smislu te direktive,

- se začne v delu ozemlja druge države članice, v kateri se za blago, ki se porabi na navedenem ozemlju, ne obračunavata prometni davek in/ali trošarina,

potnik mora biti sposoben dokazati, da je bilo blago, ki ga prevaža v svoji prtljagi, pridobljeno ob upoštevanju splošnih pogojev, ki urejajo obdavčenje na notranjem trgu države članice in ni upravičeno do kakršnega koli vračila prometnega davka in/ali dajatve; če tega ni, veljajo količine, določene v odstavku 1, stolpec I.

5. V nobenih okoliščinah ne sme celotna količina oproščenega blaga presegati količin, predvidenih v odstavku 1, stolpec II."

Člen 3

Člen 6 Direktive 69/169/EGS se spremeni:

(a) Odstavek 2 se nadomesti z:

"2. Brez poseganja v pravila, ki se nanašajo na prodajo v trgovinah na letališčih pod carinskim nadzorom in na letalih, države članice sprejmejo potrebne ukrepe glede prodaje v fazi trgovine na drobno, da dovolijo v primerih in pod pogoji, predvidenimi v odstavkih 3 in 4, oprostitev prometnega davka na dobavo blaga, ki ga v osebni prtljagi prenašajo potniki, ki zapuščajo državo članico. Ne sme pa biti odobrena oprostitev glede trošarin."

(b) Tretji pododstavek odstavka 3 se nadomesti z:

"Države članice lahko svoje rezidente izključijo iz te davčne oprostitve."

Člen 4

"Člen 7

1. V tej direktivi je "Evropska obračunska enota" (EOE), kakor je opredeljena v Finančni uredbi z dne 21. decembra 1977 [6].

2. Protivrednost EOE v nacionalni valuti, ki se upošteva za izvajanje te direktive, se določi enkrat letno. Uporabijo se tečaji, ki se pridobijo prvi delovni dan v oktobru in veljajo od 1. januarja naslednje leto.

3. Države članice lahko zaokrožijo zneske v nacionalni valuti, ki jih dobijo s pretvorbo zneskov v EOE, predvidenih v členih 1 in 2, če taka zaokrožitev ne presega 2 EOE.

4. Države članice lahko še naprej uporabljajo zneske oprostitev, ki veljajo v času letne prilagoditve, predvidene v odstavku 2, če pretvorba zneskov oprostitev, izraženih v EOE pred zaokroženjem, ki je predvideno v odstavku 3, pomeni manj kakor 5-odstotno spremembo oprostitve, izraženo v nacionalni valuti."

Člen 5

1. Z odstopanjem od člena 2(1) Direktive 69/169/EGS, kakor je spremenjena s členom 1(a) te direktive:

- lahko Kraljevina Danska do 31. decembra 1981 iz davčne oprostitve izključi blago, katerega vrednost na enoto presega 135 EOE,

- lahko Irska do 31. decembra 1983 iz davčne oprostitve izključi blago, katerega vrednost na enoto presega 77 EOE.

2. V obdobju izvajanja odstopanj iz odstavka 1 druge države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da dovolijo oprostitev davkov v skladu s postopki iz člena 6(4) Direktive 69/169/EGS za blago, ki se uvaža v Kraljevino Dansko in na Irsko, ki je v teh državah izključeno iz oprostitve.

3. Z odstopanjem od člena 4(1)(b) Direktive 69/169/EGS, kakor je spremenjena s členom 2(a) te Direktive, glede uvoza mirnih vin z oprostitvijo prometnega davka in trošarine, lahko Kraljevina Danska do 31. decembra 1983 zadrži količinsko omejitev treh litrov.

Člen 6

1. Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s to direktivo najpozneje do 1. januarja 1979.

2. Države članice obvestijo Komisijo o predpisih, ki jih sprejmejo za izvajanje te direktive. Komisija o tem obvesti druge države članice.

Člen 7

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 19. decembra 1978

Za Svet

Predsednik

H.-D. Genscher

[1] UL C 31, 8.2.1977, str. 5.

[2] UL C 133, 6.6.1977, str. 44.

[3] UL C 114, 11.5.1977, str. 33.

[4] UL L 133, 4.6.1969, str. 6.

[5] UL L 139, 17.6.1972, str. 28.

[6] UL L 356, 31.12.1977, str. 1.

--------------------------------------------------

Top