EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978L0507

Direktiva Komisije z dne 19. maja 1978 o prilagoditvi tehničnemu napredku Direktive Sveta 76/114/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o predpisanih tablicah in oznakah za motorna in priklopna vozila ter njihovo namestitev in način pritrditve

OJ L 155, 13.6.1978, p. 31–33 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 007 P. 120 - 123
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 008 P. 186 - 188
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 008 P. 186 - 188
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 008 P. 136 - 138
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 008 P. 136 - 138
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 005 P. 89 - 91
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 005 P. 89 - 91
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 005 P. 89 - 91
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 005 P. 89 - 91
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 005 P. 89 - 91
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 005 P. 89 - 91
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 005 P. 89 - 91
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 005 P. 89 - 91
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 005 P. 89 - 91
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 004 P. 107 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 004 P. 107 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 026 P. 68 - 70

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; implicitno zavrnjeno 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/507/oj

31978L0507Uradni list L 155 , 13/06/1978 str. 0031 - 0033
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 8 str. 0136
grška posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 7 str. 0120
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 8 str. 0136
španska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 8 str. 0186
portugalska posebna izdaja poglavje 13 zvezek 8 str. 0186


Direktiva Komisije

z dne 19. maja 1978

o prilagoditvi tehničnemu napredku Direktive Sveta 76/114/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o predpisanih tablicah in oznakah za motorna in priklopna vozila ter njihovo namestitev in način pritrditve

(78/507/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s homologacijo motornih in priklopnih vozil [1], kot je spremenjena in dopolnjena z Aktom o pristopu, zlasti njenih členov 11, 12 in 13,

ob upoštevanju Direktive Sveta 76/114/EGS z dne 18. decembra 1975 o približevanju zakonodaje držav članic o predpisanih tablicah in oznakah za motorna in priklopna vozila ter njihovo namestitev in način pritrditve [2],

ker je Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) sprejela dva mednarodna standarda o svetovnem sistemu klasifikacije, ki omogočata identifikacijo proizvajalca vozila [3] in tudi vozila [4]; ker je zato priporočljivo vključiti ta sistem identifikacije proizvajalca v Direktivo 76/114/EGS ter hkrati združiti zahteve omenjene direktive s standardom ISO, ki se nanaša na identifikacijo vozila;

ker so določbe te direktive skladne z mnenjem Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku direktiv, namenjenih odpravi administrativnih tehničnih ovir pri trgovanju z motornimi vozili,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga k Direktivi 76/114/EGS se spremeni, kakor je prikazano v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1. Države članice po 1. oktobru 1978 ne smejo zaradi razlogov, ki se nanašajo na predpisane tablice in oznake ter njihovo namestitev in način pritrditve:

- zavrniti podelitve EGS-homologacije za določen tip vozila in izdaje dokumenta iz zadnje alinee člena 10(1) Direktive 70/156/EGS ali podelitve nacionalne homologacije, ali

- prepovedati začetka uporabe vozil,

če predpisane tablice in oznake, njihova namestitev in način pritrditve na tem tipu vozila ali vozil ustrezajo določbam Direktive 76/114/EGS, kot je spremenjena s to direktivo.

2. Države članice po 1. oktobru 1981:

- ne smejo izdajati dokumenta iz zadnje alinee člena 10(1) Direktive 70/156/EGS za določen tip vozila, katerega predpisane tablice in oznake, njihova namestitev ter način pritrditve ne ustrezajo določilom Direktive 76/114/EGS, kot je spremenjena s to direktivo,

- lahko zavrnejo podelitev nacionalne homologacije za določen tip vozila, katerega predpisane tablice in oznake, njihova namestitev ter način pritrditve ne ustrezajo določbam Direktive 76/114/EGS, kot je spremenjena s to direktivo.

3. Od 1. oktobra 1981 lahko države članice prepovejo začetek uporabe vozil, katerih predpisane tablice in oznake, njihova namestitev in pritrditev ne ustrezajo določilom Direktive 76/114/EGS, kot je spremenjena s to direktivo.

Člen 3

Države članice sprejmejo predpise potrebne zaradi uskladitve s to direktivo do 1. oktobra 1978 in o tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 19. maja 1978

Za Komisijo

Étienne davignon

Član Komisije

[1] UL L 42, 23.2.1970, str. 1.

[2] UL L 24, 30.1.1976, str. 1.

[3] Mednarodni standard ISO 3780, 1.2.1976.

[4] Mednarodni standard ISO 3779, 15.6.1977.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Spremembe Priloge k Direktivi Sveta 76/114/EGS z dne 18. decembra 1975

Točka 2.1.2, peta vrstica:Besedilo "DK za Dansko" se nadomesti z besedilom "18 za Dansko,".

Opomba (

1

) se nadomesti z naslednjim besedilom:

"(1) Če vozilu ni bila podeljena EGS-homologacija in zato nima številke EGS-homologacije, država članica lahko zahteva navedbo številke nacionalne homologacije. Če je treba navesti številko nacionalne homologacije, jo proizvajalec lahko označi bodisi na tablici, ki je ločena od tablice proizvajalca, ali pa na tablici proizvajalca."

V točkah 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 in 2.1.8:se beseda "teža" nadomesti z besedo "masa".

Točka 3.1 se spremeni in se glasi, kot sledi:

3.1 Označena mora biti na tablici proizvajalca kot tudi na šasiji, okvirju ali na drugem enakovrednem delu vozila.

3.1.1 Sestavljena mora biti iz treh delov.

3.1.1.1 Prvi del sestoji iz kode, ki se dodeli proizvajalcu vozila zaradi njegove identifikacije. Kodo sestavljajo trije znaki, črke ali številke, ki jih v soglasju z mednarodno agencijo Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO) dodeli pristojni organ države, v kateri ima proizvajalec sedež podjetja. Prvi znak določa geografsko področje, drugi državo znotraj tega geografskega območja, tretji znak pa posameznega proizvajalca.

Če proizvajalec izdela manj kot 500 vozil na leto, mora biti tretji znak vedno "9". Zaradi identifikacije takšnih proizvajalcev mora omenjeni pristojni organ določiti tudi tretji, četrti in peti znak tretjega dela.

3.1.1.2 Drugi del sestavlja šest znakov (črk ali številk), s katerimi se označijo splošne lastnosti vozila. Če proizvajalec ne uporabi enega ali več omenjenih znakov, je treba prazne prostore izpolniti s črkami ali številkami po izbiri proizvajalca.

3.1.1.3 Tretji del, ki ga sestavlja osem znakov, pri čemer morajo biti zadnji štirje številke, mora skupaj z drugima dvema deloma omogočati jasno identifikacijo posameznega vozila. Če proizvajalec ne uporabi enega ali več omenjenih znakov, je treba v prazne prostore vpisati ničlo, da bi se dobilo predpisano število znakov.

3.1.2 Če je mogoče, mora biti napisana v eni vrstici.

Izjemoma se zaradi tehničnih razlogov lahko napiše v dveh vrsticah. Vendar v tem primeru ni dovoljeno pisati enega dela v dveh vrsticah. Začetek in konec vsake vrstice morata biti označena s simbolom, ki ni niti arabska številka niti latinska velika črka in ga z njima ni mogoče zamenjati. Pri tablicah proizvajalca se ta zahteva lahko opusti, če je številka označena v eni sami vrstici. Takšen simbol se lahko vstavi tudi med tri dele v eni vrstici (točka 3.1.1).

Med znaki ne sme biti presledkov.

--------------------------------------------------

Top