Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31977R2182

Uredba Komisije (EGS) št. 2182/77 z dne 30. septembra 1977 o določitvi podrobnih pravil za prodajo zamrznjenega govejega mesa iz intervencijskih zalog za predelavo v Skupnosti in o spremembi Uredbe (EGS) št. 1687/76

OJ L 251, 1.10.1977, p. 60–63 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 019 P. 98 - 101
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 013 P. 58 - 61
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 013 P. 58 - 61
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 009 P. 71 - 74
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 009 P. 71 - 74
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 003 P. 164 - 167
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 003 P. 164 - 167
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 003 P. 164 - 167
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 003 P. 164 - 167
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 003 P. 164 - 167
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 003 P. 164 - 167
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 003 P. 164 - 167
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 003 P. 164 - 167
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 003 P. 164 - 167

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2004; razveljavil 32004R2247

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/2182/oj

31977R2182Uradni list L 251 , 01/10/1977 str. 0060 - 0063
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 9 str. 0071
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 19 str. 0098
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 9 str. 0071
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 13 str. 0058
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 13 str. 0058


Uredba Komisije (EGS) št. 2182/77

z dne 30. septembra 1977

o določitvi podrobnih pravil za prodajo zamrznjenega govejega mesa iz intervencijskih zalog za predelavo v Skupnosti in o spremembi Uredbe (EGS) št. 1687/76

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 805/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 425/77 [2], in zlasti njenega člena 7(3),

ker Uredba Sveta (EGS) št. 98/69 z dne 16. januarja 1969 o splošnih pravilih za uporabo zamrznjenega govejega in telečjega mesa s strani intervencijskih organov [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 429/77 [4], določa, da se lahko tako meso proda za posebno uporabo; ker je treba določiti podrobna pravila za prodajo takega mesa, ki je namenjeno predelavi v Skupnosti;

ker Uredba Komisije (EGS) št. 597/77 z dne 18. marca 1977 o določitvi podrobnih pravil za uporabo posebnih uvoznih režimov za nekatere vrste zamrznjenega govejega mesa za predelavo [5], kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1384/77 [6], opredeljuje proizvode, v katere se takšno meso lahko predela; ker je za lažji nadzor take predelave treba sprejeti določbe za proizvode, prodane na podlagi te uredbe, da se predelajo v tiste, opredeljene v Uredbi (EGS) št. 597/77, ali v proizvode, ki sodijo pod tarifno podštevilko 02.06 C I a) 2 skupne carinske tarife;

ker Uredba (EGS) št. 597/77 poleg tega sprejema ureditev za ugodnejši režim za meso, ki se predeluje v konzerve, zato da se izboljša konkurenčni položaj takih konzerv na trgu; ker je treba zagotoviti, da se meso po tej uredbi prodaja po različnih cenah, glede na končno uporabo;

ker morajo prodajo po tej uredbi, po vnaprej določenih cenah, urejati določbe Uredbe Komisije (EGS) št. 216/69 z dne 4. februarja 1969 o podrobnih pravilih za predelavo zamrznjenega govejega mesa, ki so ga odkupili intervencijski organi [7], pri čemer se upoštevajo posebne izjeme na račun posebne uporabe, ki so ji ti proizvodi namenjeni;

ker je treba določiti, da se poleg varščine iz člena 4 Uredbe (EGS) št. 216/69, zagotovi varščina kot jamstvo za uporabo, zaradi katere se ti proizvodi prodajo po tej uredbi; ker mora biti varščina različna glede na uporabo, ki so ji ti proizvodi namenjeni;

ker je Uredba Komisije (EGS) št. 1687/76 z dne 30. junija 1976 [8], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1723/77 [9], določila podrobna pravila za preverjanje uporabe ali destinacije intervencijskih proizvodov; ker je treba nekatera pravila uporabiti za prodajo na podlagi te uredbe;

ker člen 4(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 1134/68 z dne 30. julija 1968 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EGS) št. 653/68 o pogojih za spremembo vrednosti obračunske enote, uporabljene za skupno kmetijsko politiko [10], določa, da bi bilo treba pri transakcijah, izvedenih v skladu s skupno kmetijsko politiko, vsote, ki jih dolguje država članica ali pravilno pooblaščen organ, ki so izražene v nacionalnih valutah in predstavljajo v obračunskih enotah določene zneske, plačati na podlagi razmerja med obračunsko enoto in nacionalno valuto, dobljenega v času, ko je bila izvedena transakcija ali del transakcije;

ker se po členu 6 zgoraj navedene uredbe čas, ko je transakcija izvedena, šteje kot datum, ko se zgodi dogodek, kakor ga opredeljujejo pravila Skupnosti ali, kadar ni pravil in vse do uvedbe takih pravil, pravila zadevne države članice, ko se v transakcijo vključeni znesek sprosti in zapade v plačilo;

ker je datum dogodka, katerega varščina in prodajna cena za proizvod se sprostita in zapadeta v plačilo, tisti datum, na katerega je bila sklenjena kupoprodajna pogodba;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za goveje in telečje mesom

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Meso, ki se prodaja po tej uredbi se uporablja za proizvodnjo v Skupnosti, po izbiri kupca, za:

(a) konzervirano hrano, kakor je opredeljena v členu 1(5) Uredbe (EGS) št. 597/77, ali

(b) druge proizvode, opredeljene v členu 1(6) iste uredbe, ali proizvode, ki sodijo pod podštevilko 02.06 C I a) 2 skupne carinske tarife.

2. Kadar je zamrznjeno meso predelano v proizvode iz odstavka 1(a), se dokazilo o predelavi ne sprejme, razen če je količina konzervirane hrane, pridelane iz takega mesa najmanj enaka odkupljeni količini.

Koeficienti, ki se uporabljajo za določitev količine zamrznjenega odkoščenega mesa v neki količini konzerviranega mesa, so določeni v Prilogi k tej uredbi.

3. V tej uredbi se 100 kilogramov mesa s kostmi šteje enakovredno 77 kilogramom odkoščenega mesa.

Ne glede na to se pri prednjih četrtinah 100 kilogramov prednjih četrtin s kostmi šteje enakovredno 70 kilogramom odkoščenega mesa.

Člen 2

Za meso, prodano po tej uredbi, se lahko določijo različne prodajne cene, odvisno od tega, ali je namenjeno proizvodnji konzervirane hrane iz pododstavka (a) člena 1(1), ali za proizvodnjo drugih proizvodov iz pododstavka (b) te uredbe.

Člen 3

1. Vloge za odkup ali ponudbe morajo vsebovati pisno izjavo kupca, da je meso namenjeno bodisi za proizvodnjo proizvodov iz člena 1(1)(a) ali za proizvodnjo proizvodov iz člena 1(1)(b) in morajo navesti državo članico ali države, v katerih naj bi potekala nadaljnja predelava.

2. Pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe mora kupec pristojnemu organu države članice, v kateri bo potekala nadaljnja predelava, dati pisno izjavo, da bo v 30 dneh od dneva sklenitve pogodbe navedel obrat ali obrate, v katerih bo odkupljeno meso predelano.

3. Pri uporabi člena 13(3) Uredbe (EGS) št. 1687/76 intervencijski organ, ki hrani proizvode, nemudoma obvesti pristojne organe države članice, v kateri bo potekala nadaljnja predelava, o datumu sklenitve kupoprodajne pogodbe.

Člen 4

1. Pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, se pri pristojnem organu države članice, v kateri bo potekala predelava, položi varščina, izračunana za jamstvo, da bodo proizvodi predelani. Varščina je v nacionalni valuti države članice.

Znesek varščine se lahko spreminja glede na prodajni proizvod in njegovo končno uporabo.

2. Pri uporabi člena 13(3) Uredbe (EGS) št. 1687/76 se kupoprodajne pogodbe ne smejo skleniti, dokler intervencijski organ, ki hrani proizvode, ne prejme potrdila iz tega odstavka.

Člen 5

1. Nadaljnja predelava mesa, odkupljenega po tej uredbi, se mora izvesti v štirih mesecih od datuma sklenitve kupoprodajne pogodbe.

2. Dokazilo iz člena 12 Uredbe (EGS) št. 1687/76 mora biti predloženo v petih mesecih od datuma sklenitve kupoprodajne pogodbe.

3. Sprostitev varščine iz člena 4(1) je odvisna od predložitve dokazila iz odstavka 2 in izpolnjevanja drugih pogojev v tej uredbi.

4. Varščina iz člena 4(1) se sprosti takoj, če je vloga za odkup zavrnjena, sorazmerno s količinami za katere kupoprodajna pogodba ni bila sklenjena.

Člen 6

1. Z odstopanjem od člena 5(1) Uredbe (EGS) št. 216/69 se cena plača ob odpremi blaga iz skladišča sorazmerno s količinami, ki se odpremijo in najpozneje na dan pred vsako odpremo.

2. Cena se plača v nacionalni valuti države članice, v kateri je intervencijski organ, ki hrani proizvode.

3. Z odstopanjem od člena 2(2) Uredbe (EGS) št. 216/69 je najnižja prodajna količina 10 ton.

Člen 7

Če zaradi višje sile kupec ne more upoštevati roka, določenega za prevzem blaga, intervencijski organ ukrepa tako, kakor se mu zdi primerno glede na nastale okoliščine.

Intervencijski organ obvesti Komisijo o vsakem primeru višje sile in o sprejetih ukrepih.

Člen 8

Dan odločilnega dejstva v smislu člena 6 Uredbe (EGS) št. 1134/68, na katerega se varščina iz člena 4(1) in prodajna cena sprostita in zapadeta v plačilo, se obravnava kot datum sklenitve kupoprodajne pogodbe.

Člen 9

Odstavek 17 spodaj in ustrezna opomba pod črto [8] UL L 251, 1.10.1977, str. 60. se vneseta za odstavkom 16 v Prilogo k Uredbi (EGS) št. 1687/76 pod naslovom "II proizvodi, namenjeni za drugo uporabo ali namen, kakor je navedeno pod I":

"17. Uredba Komisije (EGS) št. 2182/77 z dne 30. septembra 1977 o določitvi podrobnih pravil za prodajo zamrznjenega govejega mesa iz intervencijskih zalog za predelavo v Skupnosti in o spremembah Uredbe (EGS) št. 1687/76 [8] UL L 251, 1.10.1977, str. 60..

(a) Meso, namenjeno za proizvodnjo konzervirane hrane:

- Oddelek 104:

"Meat intended for the manufacture of preserved food.System (a). (Regulation (EEC) No 2182/77)."

"Kød bestemt til fremstilling af konserves.Ordning (a). (Forordning (EØF) nr. 2182/77)."

"Fleisch zur Herstellung von Konserven bestimmt.Regelung (a). (Verordnung (EWG) Nr. 2182/77)."

"Viandes destinées à la fabrication de conserves.Régime (a). (Règlement (CEE) n° 2182/77)."

"Carni destinate alle fabbricazione di conserve.Regime (a). (Regolamento (CEE) n. 2182/77)."

"Vlees bestemd voor de vervaardiging van conserve.Regeling (a). (Verordening (EEG) nr. 2182/77)."

- Oddelek 106:

Datum sklenitve kupoprodajne pogodbe.

(b) Meso, namenjeno za proizvodnjo drugih proizvodov:

- Oddelek 104:

"Meat intended for processing.System (b). (Regulation (EEC) No 2182/77)."

"Kød bestemt til forarbejdning.Ordning (b). (Forordning (EØF) nr. 2182/77)."

"Zur Verarbeitung bestimmtes Fleisch.Regelung (b). (Verordnung (EWG) Nr. 2182/77)."

"Viandes destinées à la transformation.Régime (b). (Règlement (CEE) n° 2182/77)."

"Carni destinate alle transformazione.Regime (b). (Regolamento (CEE) n. 2182/77)."

"Vlees bestemd voor verwerking.Regeling (b). (Verordening (EEG) nr. 2182/77)."

- Oddelek 106:

Datum sklenitve kupoprodajne pogodbe."

Člen 10

Ta uredba začne veljati 10. oktobra 1977.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. septembra 1977

Za Komisijo

Finn Gundelach

Podpredsednik

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 24.

[2] UL L 61, 5.3.1977, str. 1.

[3] UL L 14, 21.1.1969, str. 2.

[4] UL 61, 5.3.1977, str. 18.

[5] UL L 76, 24.3.1977, str. 1.

[6] UL L 157, 28.6.1977, str. 16.

[7] UL L 28, 5.2.1969, str. 10.

[8] UL L 190, 14.7.1976, str. 1.

[9] UL L 189, 29.7.1977, str. 39.

[10] UL L 188, 1.8.1968, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Koeficienti, uporabljeni za določanje količine odkoščenega zamrznjenega mesa, vsebovanega v nekaterih količinah konzerviranega mesa

Proizvodi | Koeficienti |

I.Konzervirana hrana, razen homogenizirane, ki vsebuje naslednje odstotke govejega mesa: | |

1.80% ali več mesa, brez drobovine in maščobe | 1.50 |

2.60% ali več, vendar manj kakor 80% mesa, brez drobovine in maščobe | 1.10 |

3.40% ali več, vendar manj kakor 60% mesa brez drobovine in maščobe | 0.90 |

4.20% ali več, vendar manj kakor 40% mesa, brez drobovine in maščobe | 0.30 |

II.Uporabljen koeficient v zvezi s homogeniziranim konzerviranim mesom je enak količini, izraženi v kilogramih odkoščenega zamrznjenega mesa, uporabljenega v proizvodnji enega kilograma konzervirane hrane | |

--------------------------------------------------

Top