EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975L0439

Direktiva Sveta z dne 16. junija 1975 o odstranjevanju odpadnih olj

OJ L 194, 25.7.1975, p. 23–25 (EN, FR)
OJ L 194, 25.7.1975, p. 31–33 (DA, DE, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 77 - 79
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 91 - 93
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 91 - 93
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 001 P. 229 - 231
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 001 P. 229 - 231
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 14 - 16
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 3 - 5

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010; razveljavil 32008L0098

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/439/oj

31975L0439Uradni list L 194 , 25/07/1975 str. 0023 - 0025
grška posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 1 str. 0077
španska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 1 str. 0091
portugalska posebna izdaja poglavje 15 zvezek 1 str. 0091
finska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 1 str. 0229
švedska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 1 str. 0229


Direktiva Sveta

z dne 16. junija 1975

o odstranjevanju odpadnih olj

(75/439/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 100 in 235 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ker bi kakršno koli neskladje med predpisi o odstranjevanju odpadnih olj, ki se že uporabljajo ali so v pripravi v različnih državah članicah, lahko ustvarilo neenake pogoje konkurence in tako neposredno vplivalo na delovanje skupnega trga; ker je zato treba približati zakonodajo na tem področju, kot je določeno v členu 100 Pogodbe;

ker mora takšno približevanje zakonodaje spremljati ukrepanje Skupnosti, tako da je mogoče enega izmed ciljev Skupnosti na področju varstva okolja doseči z obširnejšimi predpisi; ker je v ta namen treba določiti nekatere posebne določbe; ker Pogodba v ta namen ne zagotavlja potrebnih pooblastil, je treba uveljaviti člen 235 Pogodbe;

ker je eden od osnovnih ciljev vseh predpisov o odstranjevanju odpadnih olj varstvo okolja pred škodljivimi učinki, ki jih povzroča zlivanje, odlaganje ali obdelava teh olj;

ker recikliranje odpadnih olj lahko prispeva k politiki preskrbe z gorivom;

ker delovni program Evropskih skupnosti o okolju [3] poudarja pomembnost odstranjevanja odpadnih olj brez škodljivih učinkov na okolje;

ker so se v Skupnosti količine odpadnih olj in zlasti emulzij povečale;

ker se bo učinkovit in skladen sistem obdelave odpadnih olj, ki ne bo oviral trgovine v Skupnosti niti vplival na konkurenčnost, uporabljal za vse take izdelke, tudi tiste, ki so le deloma sestavljeni iz olj, in naj bi pod gospodarsko zadovoljivimi pogoji zagotavljal njihovo varno obdelavo;

ker bo tak sistem urejal obdelavo, zlivanje, odlaganje in zbiranje odpadnih olj ter določil sistem dovoljenj za podjetja, ki taka olja odstranjujejo, obvezno zbiranje in/ali odstranjevanje takih olj v določenih primerih ter ustrezne postopke inšpekcijskega nadzora;

ker je v primerih, ko določena podjetja morajo zbirati in/ali odstranjevati odpadna olja, mogoča kompenzacija v obliki nadomestil za tisti del njihovih stroškov, ki so s tem povezani in jih ne krije njihov zaslužek, in ker bi se ta nadomestila lahko financirala, med drugim, s takso na nova ali regenerirana olja,

SPREJEL TO DIREKTIVO:

Člen 1

Za namene te direktive izraz "odpadna olja" pomeni kakršen koli poltekoči ali tekoči uporabljeni izdelek, ki je v celoti ali deloma sestavljen iz mineralnega ali sintetičnega olja, vključno z oljnatimi ostanki iz rezervoarjev, mešanicami olja in vode ter emulzijami.

Člen 2

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev varnega zbiranja in odstranjevanja odpadnih olj.

Člen 3

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo odstranjevanje odpadnih olj z recikliranjem (regeneracijo in/ali sežiganjem, ki ni namenjeno uničenju), kolikor je to mogoče.

Člen 4

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev prepovedi:

1. kakršnega koli zlivanja odpadnih olj v notranje površinske vode, podzemne vode, obalne vode in kanalizacijo;

2. kakršnega koli odlaganja in/ali zlivanja odpadnih olj, ki je škodljivo za tla, in kakršnega koli nenadzorovanega zlivanja ostankov obdelave odpadnih olj;

3. kakršne koli obdelave odpadnih olj, ki povzroča onesnaženost zraka, ki presega raven, predpisano z veljavnimi predpisi.

Člen 5

Kadar ciljev, določenih v členih 2, 3 in 4, ni možno doseči drugače, države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo, da eno ali več podjetij zbira in/ali odstranjuje izdelke, ki so jim jih predali imetniki, kjer je to primerno na območju, ki so jim ga dodelili pristojni organi.

Člen 6

Da se izpolnijo ukrepi, sprejeti na podlagi člena 4, mora vsako podjetje, ki odstranjuje odpadna olja, pridobiti dovoljenje.

To dovoljenje izdajo pristojni organi po pregledu obratov, če je ta potreben. Ti organi določijo pogoje, ki jih zahteva stanje tehničnega razvoja.

Člen 7

Če oseba, ki ima odpadna olja v posesti, ne more izpolniti ukrepov, sprejetih na podlagi člena 4, jih mora prepustiti podjetju ali podjetjem iz člena 5.

Člen 8

Imetniki določenih količin odpadnih olj, katerih vsebnost nečistoč presega določen odstotek, morajo z njimi ravnati in jih skladiščiti ločeno.

Pristojni organi določijo količine in odstotke, ki se lahko razlikujejo glede na vrsto izdelka iz prvega pododstavka.

Člen 9

Podjetja, ki zbirajo in/ali odstranjujejo odpadna olja, morajo te postopke izvajati tako, da ne bo tveganja za onesnaženje vode, zraka ali tal, ki bi se mu lahko izognili.

Člen 10

Kateri koli objekt podjetja, ki proizvede, zbere in/ali odstrani na leto količino odpadnih olj, večjo od količine, ki jo določi vsaka država članica, vendar ne več kot 500 litrov, mora:

- voditi evidenco o količini, kakovosti, izvoru in mestu nahajanja takih olj ter o njihovi oddaji in prejemu, vključno z datumi, in/ali

- na zahtevo take podatke dati pristojnim organom.

Države članice so pooblaščene, da skladno s prvim pododstavkom določijo količino odpadnih olj glede na enakovredno količino novega olja, preračunano skladno s smiselnim pretvornim faktorjem.

Člen 11

Vsako podjetje, ki odstranjuje odpadna olja, mora pristojnim organom na njihovo zahtevo dati kakršne koli podatke o odstranjevanju ali odlaganju takih odpadnih olj ali njihovih ostankov.

Člen 12

Pristojni organi redno nadzirajo podjetja iz člena 6, zlasti glede izpolnjevanja pogojev iz njihovih dovoljenj.

Člen 13

Podjetja za zbiranje in/ali odstranjevanje se lahko za opravljene storitve dodelijo nadomestila kot vzajemna koncesija za obveznosti, ki so jim jih na podlagi člena 5 naložile države članice. Taka nadomestila ne smejo presegati letnih nekritih stroškov, ki jih je podjetje dejansko zabeležilo ob upoštevanju zmernega dobička.

Znesek teh nadomestil mora biti tak, da ne povzroči znatnega izkrivljanja konkurence ali nastanka umetnih vzorcev trgovine z izdelki.

Člen 14

Nadomestila se lahko med drugim financirajo s takso na izdelke, ki se po uporabi pretvorijo v odpadna olja, ali na odpadna olja.

Nadomestila je treba financirati skladno z načelom "plača povzročitelj obremenitve".

Člen 15

Vsaka država članica redno daje Komisiji informacije o svojem strokovnem znanju in pridobljenih izkušnjah ter o rezultatih izvajanja ukrepov, sprejetih na podlagi te direktive.

Komisija pošlje državam članicam splošen povzetek takih informacij.

Člen 16

Vsaka tri leta države članice pripravijo poročilo o stanju na področju odstranjevanja odpadnih olj v svojih državah in ga pošljejo Komisiji.

Člen 17

Države članice izvedejo ukrepe za uskladitev s to direktivo v 24 mesecih od njene notifikacije in o tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 18

Predpisi, ki so jih države članice sprejele na podlagi te direktive, se lahko za podjetja iz člena 6, ki so ob notifikaciji te direktive že obstajala, v štirih letih od navedene notifikacije postopoma uveljavijo.

Člen 19

Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 20

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, dne 16. junija 1975

Za Svet

Predsednik

R. Ryan

[1] UL C 85, 18.7.1974, str. 6.

[2] UL C 125, 16.10.1974, str. 33.

[3] UL C 112, 20.12.1973, str. 3.

--------------------------------------------------

Top