Help Print this page 

Document 31975L0324

Title and reference
Direktiva Sveta z dne 20. maja 1975 o približevanju zakonodaje držav članic o aerosolnih razpršilnikih
 • In force
OJ L 147, 9.6.1975, p. 40–47 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 003 P. 92 - 99
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 119 - 126
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 119 - 126
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 004 P. 125 - 130
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 004 P. 125 - 130
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 002 P. 192 - 199
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 002 P. 192 - 199
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 002 P. 192 - 199
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 002 P. 192 - 199
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 002 P. 192 - 199
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 002 P. 192 - 199
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 002 P. 192 - 199
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 002 P. 192 - 199
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 002 P. 192 - 199
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 002 P. 128 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 002 P. 128 - 135
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 044 P. 10 - 17

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/324/oj
Multilingual display
Authentic language
 • Authentic language: danščina, nemščina, angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, islandščina, norveščina
Dates
 • Date of document: 20/05/1975
 • Date of effect: 21/05/1975; začetek veljavnosti datum obvestila
 • Date of notification: 21/05/1975
 • Date of transposition: 21/11/1976; glej člen 11
 • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
 • Author: Svet Evropske unije
 • Form: Direktiva
 • Addressee: države članice
 • Additional information: razširjeno na EGP z 21994A0103(01)
Procedure
 • Department responsible: DG03/D/04
Relationship between documents
Text

31975L0324

Direktiva Sveta z dne 20. maja 1975 o približevanju zakonodaje držav članic o aerosolnih razpršilnikih

Uradni list L 147 , 09/06/1975 str. 0040 - 0047
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 4 str. 0125
grška posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 3 str. 0092
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 4 str. 0125
španska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 4 str. 0119
portugalska posebna izdaja poglavje 13 zvezek 4 str. 0119
CS.ES poglavje 13 zvezek 002 str. 192 - 199
ET.ES poglavje 13 zvezek 002 str. 192 - 199
HU.ES poglavje 13 zvezek 002 str. 192 - 199
LT.ES poglavje 13 zvezek 002 str. 192 - 199
LV.ES poglavje 13 zvezek 002 str. 192 - 199
MT.ES poglavje 13 zvezek 002 str. 192 - 199
PL.ES poglavje 13 zvezek 002 str. 192 - 199
SK.ES poglavje 13 zvezek 002 str. 192 - 199
SL.ES poglavje 13 zvezek 002 str. 192 - 199


Direktiva Sveta

z dne 20. maja 1975

o približevanju zakonodaje držav članic o aerosolnih razpršilnikih

(75/324/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ker morajo v nekaterih državah članicah aerosolni razpršilniki ustrezati nekaterim tehničnim specifikacijam; ker se te med državami članicami razlikujejo, kar ovira trgovanje znotraj Skupnosti;

ker se te ovire za ustanovitev in delovanje skupnega trga lahko odstranijo, če vse države članice sprejmejo enake tehnične specifikacije, poleg ali namesto tistih, določenih z njihovo zakonodajo in ker se morajo te specifikacije nanašati zlasti na izdelavo, polnjenje in nazivne prostornine aerosolnih razpršilnikov;

ker bi moralo biti pri sedanji stopnji tehničnega napredka področje veljavnosti te direktive omejeno na aerosolne razpršilnike, ki so izdelani iz kovine, stekla ali plastike;

ker bo treba tehnične specifikacije, naštete v Prilogi k tej direktivi, takoj prilagoditi tehničnemu napredku; ker je treba določiti postopek za tesno sodelovanje med državami članicami in Komisijo v okviru Odbora za prilagajanje direktive o aerosolnih razpršilnikih tehničnemu napredku, da bi se olajšalo izvajanje ustreznih potrebnih ukrepov;

ker je mogoče, da so nekateri aerosolni razpršilniki, ki so dani na trg, nevarni, čeprav izpolnjujejo zahteve te direktive in njene priloge; ker bi bilo zato treba določiti postopek za preprečitev nevarnosti,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Ta direktiva velja za aerosolne razpršilnike, kakor so opredeljeni v členu 2, razen za tiste, katerih največja prostornina je manj kakor 50 ml, in za tiste, katerih največja prostornina je večja od vrednosti, ustrezno določenih v točkah 3.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.1 in 5.2 Priloge k tej direktivi.

Člen 2

V tej direktivi izraz "aerosolni razpršilnik" pomeni katero koli kovinsko, stekleno ali plastično posodo, ki ni znova uporabna in vsebuje pod pritiskom stisnjen, utekočinjen ali raztopljen plin, s tekočino, pasto ali prahom ali brez njih, in je opremljena s sprožilcem, ki omogoča izbrizganje vsebine v obliki trdih ali tekočih delcev v suspenziji v plinu kot pena, pasta ali prah ali v tekočem stanju.

Člen 3

Oseba, ki je odgovorna za trženje aerosolnih razpršilnikov, nanje pritrdi simbol "3" (narobe obrnjen epsilon) kot dokaz, da izpolnjujejo zahteve te direktive in njene priloge.

Člen 4

Države članice iz razlogov, ki so povezani z zahtevami, določenimi v tej direktivi in njeni prilogi, ne smejo zavrniti, prepovedati ali omejiti trženja katerega koli aerosolnega razpršilnika, ki ustreza zahtevam te direktive in njene priloge.

Člen 5

Spremembe, potrebne za prilagoditev Priloge k tej direktivi tehničnemu napredku, se sprejmejo v skladu s postopkom, določenim v členu 7.

Člen 6

1. Ustanovi se Odbor za prilagajanje direktive o aerosolnih razpršilnikih tehničnemu napredku (v nadaljnjem besedilu "odbor"), ki ga sestavljajo predstavniki držav članic, predseduje pa mu predstavnik Komisije.

2. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 7

1. Kadar je treba uporabiti postopek iz tega člena, predsednik skliče odbor na lastno pobudo ali na zahtevo predstavnika države članice.

2. Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek potrebnih ukrepov. Odbor da svoje mnenje o osnutku v roku dveh mesecev. Mnenje se sprejme z večino 41 glasov, pri čemer se glasovi držav članic ponderirajo na način iz člena 148(2) Pogodbe. Predsednik ne glasuje.

3. (a) Komisija sprejme predlagane ukrepe, če so v skladu z mnenjem odbora.

(b) Če predlagani ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora ali če mnenje ni bilo dano, Komisija brez odlašanja predloži Svetu predlog ukrepov, ki naj se sprejmejo. Svet odloča s kvalificirano večino.

(c) Če Svet ne odloči v treh mesecih po prejemu predloga, sprejme predlagane ukrepe Komisija.

Člen 8

1. Brez poseganja v druge direktive Skupnosti, zlasti v direktive o nevarnih snoveh in pripravkih, mora imeti vsak aerosolni razpršilnik, oziroma kadar se podatkov ne da pritrditi nanj, ker je premajhen (največja prostornina 150 ml ali manj), pritrjeno nalepko z naslednjimi podatki, napisanimi z vidnimi, čitljivimi in neizbrisnimi črkami:

(a) ime in naslov ali blagovno znamko osebe, ki je odgovorna za trženje aerosolnih razpršilnikov,

(b) simbol "3" (narobe obrnjen epsilon), ki dokazuje usklajenost z zahtevami te direktive,

(c) razpoznavne oznake, ki omogočajo prepoznavanje šarže polnitve,

(d) podrobnosti, ki so navedene v točki 2.2 Priloge,

(e) neto vsebino po teži in prostornini.

2. Države članice lahko tržijo aerosolne razpršilnike na svojem ozemlju, če je besedilo na nalepki v njihovem nacionalnem jeziku ali jezikih.

Člen 9

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bi preprečile uporabo oznak ali napisov na aerosolnih razpršilnikih, ki bi jih lahko zamenjali s simbolom "3" (narobe obrnjen epsilon).

Člen 10

1. Če država članica na podlagi vsebinske utemeljitve ugotovi, da eden ali več aerosolnih razpršilnikov, čeprav ustrezajo zahtevam te direktive, lahko ogroža varnost ali zdravje, lahko začasno prepove prodajo razpršilnika ali razpršilnikov na svojem ozemlju ali zanje določi posebne pogoje. O tem nemudoma obvesti druge države članice in Komisijo ter pri tem navede razloge za svojo odločitev.

2. Komisija se v šestih tednih posvetuje s temi državami članicami in nato brez odloga poda svoje mnenje ter sprejeme ustrezne ukrepe.

3. Če Komisija meni, da so potrebne tehnične prilagoditve te direktive, jih sprejme bodisi Komisija ali Svet v skladu s postopkom, določenem v členu 7. V takem primeru država članica, ki je sprejela zaščitne ukrepe, te lahko ohrani, dokler ne začnejo veljati prilagoditve.

Člen 11

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise potrebne za uskladitev s to direktivo v 18 mesecih od njene notifikacije. O tem takoj obvestijo Komisijo.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 12

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. maja 1975

Za Svet

Predsednik

R. Ryan

[1] UL C 83, 11.10.1973, str. 24.

[2] UL C 101, 23.11.1973, str. 28.

--------------------------------------------------

PRILOGA

1. OPREDELITEV POJMOV

1.1 Tlaki

"Tlak" pomeni notranje tlake, ki so izraženi v barih (relativni tlaki).

1.2 Preskusni tlak

"Preskusni tlak" pomeni tlak, pod katerim je lahko nenapolnjen aerosolni razpršilnik 25 sekund, ne da bi pri tem prišlo do prepuščanja plina, ali če gre za kovinske ali plastične posode, do vidne ali trajne poškodbe, razen kakor to dovoljuje točka 6.1.1.2.

1.3 Porušitveni tlak

"Porušitveni tlak" pomeni najmanjši tlak, ki povzroči, da aerosolni razpršilnik eksplodira ali se razpoči

1.4 Skupna prostornina posode

"Skupna prostornina posode" pomeni prostornino odprte posode do roba odprtine, izraženo v mililitrih.

1.5 Neto prostornina

"Neto prostornina" pomeni prostornino napolnjenega in zaprtega aerosolnega razpršilnika, izraženo v mililitrih.

1.6 Prostornina tekoče faze

"Prostornina tekoče faze" pomeni prostornino neplinskih faz v napolnjenem in zaprtem aerosolnem razpršilniku.

1.7 Preskusni pogoji

"Preskusni pogoji" pomenijo vrednosti poskusnih in eksplozivnih tlakov, prikazane hidravlično pri 20 °C (± 5 °C).

1.8 Vnetljiva vsebina

"Vnetljiva vsebina" so:

(a) plini, ki so vnetljivi v zraku pri normalnem tlaku;

(b) snovi in pripravki v tekoči obliki, katerih plamenišče je manj od 100 °C ali enako.

Metoda določanja plamenišča je opisana v Prilogi V k Direktivi Sveta 67/548/EGS [1] z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 73/146/EGS [2].

2. SPLOŠNE DOLOČBE

2.1 Izdelava in oprema

2.1.1 Napolnjen aerosolni razpršilnik mora v normalnih okoliščinah uporabe in shranjevanja ustrezati določbam te priloge.

2.1.2 Ventil mora aerosolnemu razpršilniku omogočiti, da je v normalnih okoliščinah shranjevanja ali prevoza resnično neprepustno zaprt in mora biti zavarovan, na primer z zaščitnim pokrovom, pred kakršnim koli nenamernim odpiranjem in deformacijo.

2.1.3 Ne sme biti mogoče, niti med daljšim shranjevanjem, da mehanična odpornost aerosolnega razpršilnika oslabi zaradi delovanja snovi v razpršilniku.

2.2 Napisi

Brez vpliva na direktive, ki so povezane z nevarnimi snovmi in pripravki, je vsak aerosolni razpršilnik jasno in čitljivo označen, kakor sledi:

(a) "Posoda je pod pritiskom: varujte jo pred sončno svetlobo in je ne izpostavljajte temperaturi nad 50 °C. Tudi po uporabi posode ne luknjajte ali sežigajte";

(b) "Ne pršite proti odprtemu ognju ali na kateri koli žareč material," razen če je aerosolni razpršilnik temu namenjen;

(c) "Vnetljivo" ali simbol za odprti ogenj, če vsebina po teži zajema več kakor 45 % ali več kakor 250 g vnetljivih elementov.

3. POSEBNE DOLOČBE ZA KOVINSKE AEROSOLNE RAZPRŠILNIKE

3.1 Prostornina

Skupna prostornina teh posod ne sme presegati 1000 ml.

3.1.1 Poskusni tlak posode

(a) Za posode, ki so napolnjene pri pritisku manj kakor 6,77 bara pri 50 °C, mora biti poskusni tlak vsaj 10 barov.

(b) Za posode, ki so napolnjene pri pritisku, ki je enak ali večji od 6,77 bara pri 50 °C, mora biti poskusni tlak 50 % višji od notranjega pritiska pri 50 °C.

3.1.2 Polnjenje

Pri 50 °C tlak aerosolnega razpršilnika ne sme presegati 12 barov ne glede na to, katera vrsta plina se uporablja za polnjenje.

3.1.3 Prostornina tekoče faze

Prostornina tekoče faze pri 50 °C ne sme presegati 87 % neto prostornine. Vendar je za posode z vboklo podlago, ki se izboči, preden eksplodira, prostornina tekoče faze pri 50 °C lahko celo 95 % neto prostornine.

4. POSEBNE DOLOČBE ZA STEKLENE AEROSOLNE RAZPRŠILNIKE

4.1 Plastificirana ali trajno zaščitena posoda

Takšna posoda se lahko uporablja za polnjenje s stisnjenim, tekočim ali raztopljenim plinom.

4.1.1 Prostornina

Skupna prostornina takih posod ne sme presegati 220 ml.

4.1.2 Obloga

Obloga mora biti zaščitna prevleka iz plastičnega ali drugega primernega materiala, ki preprečuje nevarnost letečih delcev stekla, če se posoda po nesreči razbije. Prevleka mora biti oblikovana tako, da če napolnjen aerosolni razpršilnik, ki je segret na 20 °C, pade z višine 1,8 m na betonska tla, prepreči nastanek letečih steklenih delcev.

4.1.3 Preskusni tlak posode

(a) Posode, ki se uporabljajo za polnjenje s stisnjenim ali raztopljenim plinom, morajo prenesti poskusni tlak vsaj 12 barov.

(b) Posode, ki se uporabljajo za polnjenje s tekočim plinom, morajo prenesti poskusni tlak vsaj 10 barov.

4.1.4 Polnjenje

(a) Za aerosolne razpršilnike, ki so napolnjeni s stisnjenim plinom, se ne zahteva, da prenesejo več kot 9 barov pri 50 °C.

(b) Za aerosolne razpršilnike, ki so napolnjeni z raztopljenim plinom, se ne zahteva, da prenesejo več kot 8 barov pri 50 °C.

(c) Za aerosolne razpršilnike, ki so napolnjeni s tekočim plinom ali mešanicami tekočih plinov, se ne zahteva, da pri 20 °C prenesejo tlake, ki so višji od vrednosti v naslednji tabeli:

Skupna prostornina | Odstotek tekočega plina v celotni mešanici po teži |

20 % | 50 % | 80 % |

od 50 do 80 ml | 3,5 bara | 2,8 bara | 2,5 bara |

< 80 do 160 ml | 3,2 bara | 2,5 bara | 2,2 bara |

< 160 do 220 ml | 2,8 bara | 2,1 bara | 1,8 bara |

Ta tabela prikazuje tlačne meje, ki so dovoljene pri 20 °C glede na odstotek plina.

Tlačne meje za odstotke plina, ki niso prikazani v tabeli, se iz nje ekstrapolirajo.

4.1.5 Prostornina tekoče faze

Pri 50 °C prostornina tekoče faze napolnjenega aerosolnega razpršilnika ne sme presegati 90 % neto prostornine.

4.2 Nezaščitene steklene posode

Aerosolni razpršilniki, za katere se uporabljajo nezaščitene steklene posode, se polnijo izključno s tekočimi ali raztopljenimi plini

4.2.1 Prostornina

Skupna prostornina teh posod ne sme presegati 150 ml.

4.2.2 Preskusni tlak posode

Preskusni tlak posode mora biti vsaj 12 barov.

4.2.3 Polnjenje

(a) Za aerosolne razpršilnike, ki so napolnjeni z raztopljenim plinom, se ne zahteva, da prenesejo tlak več kot 8 barov pri 50 °C.

(b) Za aerosolne razpršilnike, ki vsebujejo tekoč plin, se ne zahteva, da pri 20 °C prenesejo tlake, ki presegajo vrednosti, prikazane v naslednji tabeli:

Skupna prostornina | Odstotek tekočega plina v celotni mešanici po teži |

20 % | 50 % | 80 % |

Od 50 do 70 ml | 1,5 bara | 1,5 bara | 1,25 bara |

< 70 do 150 ml | 1,5 bara | 1,5 bara | 1 bara |

Ta tabela prikazuje tlačne meje, ki so dovoljene pri 20 °C glede na odstotek tekočega plina.

Tlačne meje za odstotke plina, ki niso prikazani v tabeli, se iz nje ekstrapolirajo.

4.2.4 Prostornina tekoče faze

Pri 50 °C prostornina tekoče faze napolnjenega aerosolnega razpršilnika s tekočim ali raztopljenim plinom ne sme presegati 90 % neto prostornine.

5. POSEBNE DOLOČBE, KI VELJAJO ZA PLASTIČNE AEROSOLNE RAZPRŠILNIKE

5.1 Plastični aerosolni razpršilniki, ki se lahko pri eksploziji razbijejo na koščke, se obravnavajo enako kakor nezaščiteni stekleni aerosolni razpršilniki.

5.2 Plastični aerosolni razpršilniki, ki se pri eksploziji ne morejo razleteti na koščke, se obravnavajo enako kakor stekleni aerosolni razpršilniki z zaščitno oblogo.

6. PRESKUSI

6.1 Preskusne zahteve, ki jih mora zagotoviti oseba, odgovorna za trženje

6.1.1 Hidravlični preskus na praznih posodah

6.1.1.1 Kovinski, stekleni in plastični aerosolni razpršilniki morajo prenesti hidravlični tlak, kakor je določeno v točkah 3.1.1, 4.1.3 in 4.2.2.

6.1.1.2 Zavrnjene so kovinske posode, ki kažejo nesimetrične večje deformacije ali druge podobne napake. Dovoljena je manjša deformacija dna ali gornjega dela, če posoda dobro opravi preskus porušitve.

6.1.2 Preskus porušitve praznih kovinskih posod

Oseba, ki je odgovorna za trženje, mora zagotoviti, da je porušitveni tlak posode vsaj 20 % višji od določenega preskusnega tlaka.

6.1.3 Preskus zaščitenih steklenih posod s padcem

Proizvajalec mora zagotoviti, da posoda izpolnjuje preskusne zahteve, določene v 4.1.2.

6.1.4 Posamezen pregled napolnjenih aerosolnih razpršilnikov

6.1.4.1 (a) Vsak napolnjen aerosolni razpršilnik se potopi v vodno kopel. Temperatura vode in trajanje potopitve morata omogočati:

- da vsebina aerosolnega razpršilnika doseže enotno temperaturo 50 °C ali

- da tlak aerosolnega razpršilnika doseže tlak, ki ga da njegova vsebina pri enotni temperaturi 50 °C.

(b) Zavrniti je treba kateri koli aerosolni razpršilnik, ki kaže vidne trajne deformacije ali ki pušča.

6.1.4.2 Vendar pa lahko oseba, ki je odgovorna za trženje, na svojo odgovornost in s privolitvijo odbora, navedenega v členu 6 te direktive, uporabi kateri koli preskusni sistem, ki omogoča rezultat, enak rezultatu metode vodne kopeli.

6.2. Primeri preskusnih pregledov, ki jih lahko opravljajo države članice

6.2.1 Preskusi na nenapolnjenih posodah

Pet posod, ki so naključno izbrane iz iste serije 2500 nenapolnjenih posod, kar pomeni, da so izdelane iz istih materialov v istem nepretrganem serijskem proizvodnem procesu, ali iz serije, ki predstavlja proizvodnjo ene ure, je 25 sekund pod preskusnim tlakom.

Če katera od teh posod ne opravi preskusa, se iz iste serije naključno izbere deset dodatnih posod in na njih naredi enak preskus.

Če kateri koli od teh aerosolnih razpršilnikov ne opravi preskusa, je celotna serija neprimerna za uporabo.

6.2.2 Preskusi na napolnjenih aerosolnih razpršilnikih

Preskusni pregledi za neprepustnost na zrak in vodo se opravijo s potapljanjem reprezentativnega številka napolnjenih aerosolnih razpršilnikov v vodno kopel. Temperatura kopeli in trajanje potopitve morata omogočati, da vsebina aerosolnega razpršilnika doseže enotno temperaturo 50 °C v času, ki je potreben, da se zagotovi, da ne more priti do eksplozije ali razbitja.

Katera koli serija aerosolnih razpršilnikov, ki ne opravi teh preskusov, je neprimerna za uporabo.

[1] UL 196, 16.8.1967, str. 1.

[2] UL L 167, 25.6.1973, str. 1.

--------------------------------------------------

Top