EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31974R3301

Uredba Sveta (EGS) št. 3301/74 z dne 19. decembra 1974 o dajatve prostem uvozu blaga v majhnih pošiljkah netrgovinskega značaja znotraj Skupnosti

OJ L 354, 30.12.1974, p. 55–56 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 02 Volume 002 P. 228 - 229
Portuguese special edition: Chapter 02 Volume 002 P. 228 - 229
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 002 P. 31 - 32
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 002 P. 31 - 32
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 001 P. 24 - 25
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 001 P. 24 - 25
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 001 P. 24 - 25
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 001 P. 24 - 25
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 001 P. 24 - 25
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 001 P. 24 - 25
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 001 P. 24 - 25
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 001 P. 24 - 25
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 001 P. 24 - 25
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 001 P. 15 - 16
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 001 P. 15 - 16
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 6 - 7

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1974/3301/oj

31974R3301Official Journal L 354 , 30/12/1974 P. 0055 - 0056
Finnish special edition: Chapter 2 Volume 2 P. 0031
Spanish special edition: Chapter 02 Volume 2 P. 0228
Swedish special edition: Chapter 2 Volume 2 P. 0031
Portuguese special edition Chapter 02 Volume 2 P. 0228


Uredba Sveta (EGS) št. 3301/74

z dne 19. decembra 1974

o dajatve prostem uvozu blaga v majhnih pošiljkah netrgovinskega značaja znotraj Skupnosti

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 43 in 235 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta1,

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora2,

ker člen 32(2)(c) Akta o pristopu3 predvideva, da od dneva pristopa za uvoz, za katerega se uporabljajo določbe o davčni oprostitvi za osebe, ki potujejo iz ene države članice v drugo, velja dajatve prost vnos; ker je namen te določbe olajšati osebne stike znotraj razširjene Skupnosti;

ker menjava majhnih pošiljk blaga prispeva k utrjevanju odnosov med posamezniki s stalnim prebivališčem v različnih državah članicah, kot tudi k pretoku oseb samih; ker zaradi podobnih okoliščin Direktiva Sveta št. 74/651/EGS4 z dne 19. decembra 1974 o davčnih oprostitvah pri uvozu blaga v majhnih pošiljkah nekomercialnega značaja znotraj Skupnosti predvideva, da so majhne pošiljke blaga, ki jih posameznik iz ene države članice pošlje posamezniku iz druge države članice, oproščene plačila prometnih davkov in trošarin;

ker bi bilo treba iz istega razloga skladno z oprostitvami, predvidenimi v členu 32(2)(c) Akta o pristopu, oprostitev plačila carin in dajatev z enakim učinkom uvesti za majhne pošiljke blaga, ki se pošiljajo med Skupnostjo v prvotni sestavi in novimi državami članicami, kot tudi med samimi novimi državami članicami; ker se je v ta namen treba sklicevati na člen 235 Pogodbe;

ker mora oprostitev, kadar je to primerno, veljati tudi za zneske, ki se zaračunavajo v menjavi med državami članicami v okviru skupne kmetijske politike, in tiste, ki so predpisani za blago, zajeto z Uredbo Sveta (EGS) št. 1059/695 z dne 28. maja 1969 o trgovinskem režimu za določeno blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov, nazadnje spremenjeno z Uredbo (EGS) št. 1491/736,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Blago, ki izpolnjuje zahteve iz členov 9 in 10 Pogodbe in ga posameznik ne glede na njegovo stalno ali običajno prebivališče ali kraj poslovanja v majhnih pošiljkah nekomercialnega značaja pošlje drugemu posamezniku, je oproščeno plačila carin in dajatev z enakim učinkom, če je upravičeno do davčnih oprostitev na podlagi Direktive Sveta št. 74/651/EGS.

2. V menjavi med državami članicami se oprostitev pod enakimi pogoji odobri za zneske, ki se zaračunajo v okviru skupne kmetijske politike, kot tudi za zneske, predpisane za blago iz Uredbe (EGS) št. 1059/69.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. aprila 1975.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 1974

Za Svet

Predsednik

J.P. Fourcade

1 UL C 19, 12.4.1973, str. 40.

2 UL C 69, 28.8.1973, str. 1.

3 UL L 73, 27.3.1972, str. 14.

4 UL L 354, 30.12.1974, str. 57.

5 UL L 141, 12.6.1969, str. 1.

6 UL L 151, 7.6.1973, str. 1.

Top