EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31974R2681

Uredba Sveta (EGS) št. 2681/74 z dne 21. oktobra 1974 o financiranju izdatkov za dobavo kmetijskih proizvodov v okviru pomoči v hrani s strani Skupnosti

UL L 288, 25.10.1974, p. 1–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1974/2681/oj

31974R2681Uradni list L 288 , 25/10/1974 str. 0001 - 0002
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 2 str. 0016
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 11 str. 0059
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 2 str. 0016
španska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 5 str. 0118
portugalska posebna izdaja poglavje 11 zvezek 5 str. 0118


Uredba Sveta (EGS) št. 2681/74

z dne 21. oktobra 1974

o financiranju izdatkov za dobavo kmetijskih proizvodov v okviru pomoči v hrani s strani Skupnosti

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 43 in 209 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ker Skupnost odobri pomoč v hrani državam v razvoju ali državam, ki jih je prizadela katastrofa, in prevzema financiranje te pomoči;

ker se na podlagi sedanjih predpisov, odvisno od proizvodov in dobavnih pogojev, s tem povezani izdatki financirajo bodisi v celotnem znesku iz naslova 9 (poglavje "Izdatki za pomoč v hrani") splošnega proračuna Evropskih skupnosti bodisi jih v celotnem znesku financira Jamstveni oddelek Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada ali pa jih vsak od njiju financira delno;

ker pri tej obliki financiranja ni mogoče jasno razločevati med stroški skupne tržne politike v zadevnih sektorjih in med stroški politike pomoči v hrani; ker je s tem oteženo tudi upravljanje dodeljenih sredstev, saj je treba izdatke knjižiti v breme bodisi Jamstvenega oddelka EKUJS-a bodisi naslova 9 (poglavje "Izdatki za pomoč v hrani") proračuna ali pa delno v breme vsakega od njiju;

ker bi bilo treba v različnih sektorjih harmonizirati pogoje glede financiranja izdatkov za dobave kmetijskih proizvodov v okviru pomoči v hrani s strani Skupnosti in s tem spremeniti veljavne predpise;

ker bi morala vrednost blaga in izdatke v posameznih fazah izvajanja, ki gredo na podlagi določb, veljavnih za navedene dobave, v breme Skupnosti, financirati Skupnost, pri čemer so izključeni morebitni upravni stroški držav članic;

ker bi bilo treba Jamstveni oddelek EKUJS-a obremeniti s stroški, ki ustrezajo nadomestilom, naslov 9 pa s stroški, ki jih EKUJS ne nosi;

ker je za lažje izvajanje ukrepov pomoči v hrani Skupnosti smiselno, da se za izdatke iz naslova 9 proračuna predvidi podoben sistem predplačil, kot obstaja za EKUJS;

ker bi bilo treba predvideti, da se po potrebi določijo izvedbene določbe,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet financiranja Skupnosti so vsi izdatki za dobave kmetijskih proizvodov Skupnosti v okviru pomoči v hrani, ki nastanejo na podlagi Uredb Sveta ali z izpolnjevanjem obveznosti, izhajajočih iz konvencij in sporazumov, ki jih sklene Svet, kolikor mora te izdatke po določbah, veljavnih za navedene dobave, nositi Skupnost, pri čemer pa so izključeni upravni stroški.

Ta sistem se za izdatke iz prejšnjega odstavka, ki jih nosijo države članice, uporablja od 1. januarja 1975.

Člen 2

1. Jamstveni oddelek EKUJS-a nosi tisti del izdatkov, ki ustreza izvoznim nadomestilom, določenim v skladu z zadevnimi predpisi Skupnosti.

2. Izdatki iz člena 1, razen nadomestil, navedenih v odstavku 1, bremenijo naslov 9 (poglavje "Izdatki za pomoč v hrani").

Člen 3

1. Države članice imenujejo službe in organe, ki jih pooblastijo za izvajanje izplačil v zvezi z izdatki iz te uredbe. Kolikor tega še niso storile, države članice čim prej obvestijo Komisijo o pravnem položaju teh služb in organov ter o upravnih in računovodskih pravilih, v skladu s katerimi delajo, ter ji letno posredujejo vsakršno poročilo ali del poročila o tovrstnih izdatkih, ki jih sestavijo te službe in organi ali zadevni nadzorni organi.

2. Komisija po posvetovanju z Odborom iz člena 11 Uredbe (EGS) št. 729/70 [2] za te izdatke

- v rednih časovnih presledkih in na podlagi zahtevkov držav članic odobri predplačilo zadevnim državam članicam in

- opravi revizijo obračunov držav članic na podlagi dokazil, ki so ji jih države članice posredovale.

Člen 4

Za izdatke iz te uredbe se uporabljajo določbe členov 8 in 9 Uredbe (EGS) št. 729/70.

Člen 5

Pravila za izvajanje te uredbe se, kolikor je potrebno, sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 13 Uredbe (EGS) št. 729/70.

Člen 6

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 21. oktobra 1974

Za Svet

Predsednik

Ch. Bonnet

[1] UL C 23, 8.3.1974, str. 62.

[2] UL L 94, 28.4.1970, str. 13.

--------------------------------------------------

Top