Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31974R1728

Uredba (EGS) št. 1728/74 Sveta z dne 27. junija 1974 o koordinaciji kmetijskih raziskav

OJ L 182, 5.7.1974, p. 1–3 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 010 P. 237 - 239
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 007 P. 226 - 228
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 007 P. 226 - 228
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 006 P. 13 - 15
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 006 P. 13 - 15
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 002 P. 50 - 52
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 002 P. 50 - 52
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 002 P. 50 - 52
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 002 P. 50 - 52
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 002 P. 50 - 52
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 002 P. 50 - 52
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 002 P. 50 - 52
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 002 P. 50 - 52
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 002 P. 50 - 52
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 38 - 40
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 38 - 40
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 6 - 8

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1974/1728/oj

31974R1728Uradni list L 182 , 05/07/1974 str. 0001 - 0003
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 6 str. 0013
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 10 str. 0237
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 6 str. 0013
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 7 str. 0226
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 7 str. 0226


Uredba (EGS) št. 1728/74 Sveta

z dne 27. junija 1974

o koordinaciji kmetijskih raziskav

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ker naj bi bil v splošnem interesu cilj učinkovite koordinacije raziskav čim boljša organizacija prizadevanj držav članic, učinkovita raba rezultatov teh prizadevanj, njihovo usmerjanje v to, da so čim bolj usklajeni s potrebami skupne kmetijske politike, in zbiranje sredstev za raziskave, zato da bi nekatere probleme, ki so posebnega pomena za Skupnost, še bolj raziskali;

ker je, da bi dosegli ta cilj, treba poskrbeti za izmenjavo informacij in medsebojna posvetovanja v državah članicah o že obstoječih ali predvidenih programih kmetijskih raziskav;

ker je v nekaterih primerih mogoče doseči zaželeni cilj s koordinacijo nekaterih nacionalnih raziskovalnih projektov na ravni Skupnosti;

ker se ti ukrepi lahko zdijo nezadostni zaradi svoje narave ali zaradi sredstev, ki jih imajo države članice na voljo in ne dovoljujejo, da bi povečali raziskovalno prizadevanje tako, da bi popolnoma izpolnili zahteve skupne kmetijske politike; v teh primerih bi morala Skupnost podpreti in prispevati k prizadevanju držav članic po učinkovitejšem zadovoljevanju raziskovalnih zahtev in izpolnjevanju potreb skupne kmetijske politike;

ker je koordinacija kmetijskih raziskav tesno povezana s skupno kmetijsko politiko in ker so iz tega razloga prizadevanja usmerjena predvsem h koordiniranju uporabnih raziskav, je kmetom treba zagotoviti čimprejšnjo uporabo rezultatov teh raziskav;

ker je zaradi potreb koordinacije in kot posledica kompleksnosti znanstvenih problemov, ki se preverjajo, in projektov, ki se uvajajo, zaželeno neposredno in neprestano sodelovanje med Komisijo in državami članicami;

ker je v okviru splošne politike na področju znanosti in tehnologije, ki jo je oblikovala Komisija s pomočjo ustreznih posvetovalnih teles, najprimernejši način za razvoj sodelovanja ustanovitev odbora, ki sestoji iz predstavnikov držav članic in mu predseduje predstavnik Komisije in ki lahko pomaga in koristno svetuje Komisiji pri izpolnjevanju nalog na področju koordinacije raziskav v kmetijstvu, prenesenih nanjo;

ker koordinacija nacionalnih prizadevanj zahteva celovito poznavanje situacije v vsaki državi članici, kar zadeva kmetijske raziskave, pa tudi dovolj informacij o drugih raziskavah, pomembnih za kmetijstvo; ker je treba določiti postopek, s katerim bodo tako dobljeni podatki na voljo uporabnikom;

ker je treba poskrbeti, da so rezultati raziskav, pri katerih sodeluje Skupnost, na razpolago Skupnosti;

ker je treba za praktično uporabo dobljenih rezultatov spodbujati objavo in seznanitev javnosti z njimi,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Da bi spodbujali dosego ciljev skupne kmetijske politike, morata biti koordinacija in promocija raziskovalnih dejavnosti v kmetijstvu v državah članicah izvedeni v skladu z določbami te uredbe.

2. Pri izvedbi te uredbe je treba primerno upoštevati splošno znanstveno in tehnološko politiko, ki so jo uvedle institucije Skupnosti.

NASLOV I

Informiranje in posvetovanje

Člen 2

Vzpostavi se sistem informiranja in posvetovanja med državami članicami in Komisijo v skladu z določbami členov 3 in 4.

Člen 3

1. Države članice zagotovijo Komisiji znanstvene, gospodarske in finančne informacije v zvezi z raziskovalnimi dejavnostmi v kmetijstvu, ki jih načrtujejo ali izvajajo pod njihovim nadzorom.

Trudijo se, da zagotovijo Komisiji take informacije v zvezi z raziskovalnimi dejavnostmi v kmetijstvu, ki jih načrtujejo ali izvajajo organi, ki niso pod njihovim nadzorom.

2. Komisija redno vodi evidenco o dejavnostih, ki so navedene v odstavku 1.

3. Po posvetovanju z odborom iz člena 7 Komisija določi, kako so zbrane informacije, zlasti tiste iz stalne evidence informacij, kakršna je navedena v odstavku 2, na voljo strankam.

Člen 4

1. Komisija redno pregleduje glavne usmeritve in razvoj kmetijskih raziskav v državah članicah. V ta namen uvede posvetovanja z državami članicami znotraj odbora, navedenega v členu 7.

2. Komisija organizira izmenjavo informacij, še posebno v obliki seminarjev, izmenjav raziskovalcev, študijskih potovanj in uporabe znanstvenega strokovnega znanja.

NASLOV II

Posebni ukrepi

Člen 5

1. Brez poseganja v priporočila Komisije državam članicam, Svet v skladu s postopkom, določenim v členu 43 Pogodbe, odloča o naslednjem:

(a) koordinaciji nekaterih nacionalnih raziskovalnih dejavnostih na ravni Skupnosti, zato da se omogoči racionalna organizacija uporabljenih sredstev, učinkovita uporaba rezultatov in usmeritev takega dela k ciljem skupne kmetijske politike;

(b) uresničitvi skupnih projektov za podporo ali kot dodatek delu, izvedenemu v državah članicah na področjih, ki so posebnega pomena za Skupnost.

2. Podrobna pravila za uporabo odstavka 1 so sprejeta v skladu s postopkom, določenim v členu 8.

Člen 6

1. Po posvetovanju z odborom, ki je naveden v členu 7, Komisija sprejme potrebne ukrepe, zato da so rezultati, pridobljeni v skladu s členom 5(1), na voljo Skupnosti.

2. Komisija z vsemi primernimi sredstvi ukrepa, zato da pospeši znanstvene rezultate, ki bodo verjetno spodbudili dosego ciljev skupne kmetijske politike, in še posebno rezultate, ki so navedeni v členu 5(1)(b).

NASLOV III

Splošne in finančne določbe

Člen 7

1. Ustanovljen je Stalni odbor za raziskave v kmetijstvu, v nadaljevanju "odbor", ki ga sestavljajo predstavniki držav članic in mu predseduje predstavnik Komisije.

2. Komisija skrbi za usklajenost med delovanjem odbora ter Odbora za znanstveno in tehnično raziskovanje.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 8

1. Kjer se upošteva postopek, določen v nadaljevanju tega člena, predsednik predloži zadevo odboru na lastno pobudo ali na zahtevo predstavnika države članice.

2. Odbor pretehta glasove držav članic v skladu s členom 148 (2) Pogodbe. Predsednik ne glasuje.

3. Predstavnik Komisije predloži osnutek ukrepov. Odbor da svoje mnenje o teh ukrepih v roku, ki ga določi predsednik glede na nujnost obravnavanih vprašanj. Mnenje se sprejme z večino 41 glasov.

4. Komisija sprejme ukrepe, ki so uporabni takoj. Če ti ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora, jih Komisija nemudoma sporoči Svetu. V tem primeru lahko Komisija odloži uporabo ukrepov, ki jih je sprejela, za največ en mesec od datuma takega sporočila.

Svet, ki deluje v skladu s postopkom glasovanja, določenim v členu 43(2) Pogodbe, se lahko v roku enega meseca odloči drugače.

Člen 9

Odbor lahko pregleda katero koli drugo vprašanje, ki ga predloži njegov predsednik na lastno pobudo ali na zahtevo predstavnika države članice.

Člen 10

V primeru uporabe člena 5(1), Svet v skladu s postopkom, ki je določen v tem odstavku, odloča o finančnem prispevku Skupnosti.

Člen 11

Komisija pripravi redno poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu o koordinaciji kmetijskih raziskav.

To poročilo vsebuje zlasti:

- informacije o nacionalni organizaciji kmetijskih raziskav;

- celotno sliko razvoja kmetijskih raziskav v Skupnosti;

- poročilo o poteku izvajanja ukrepov, ki so sprejeti s to uredbo;

- predhodno študijo o razvoju, ki je zaželen v kmetijskih raziskavah v državah članicah in v koordinaciji tega razvoja na ravni Skupnosti glede na cilje skupne kmetijske politike.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 27. junija 1974

Za Svet

Predsednik

K. Gscheidle

--------------------------------------------------

Top