Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31974R0154

Uredba Sveta (EGS) št. 154/74 z dne 17. decembra 1973 o zaščitnih ukrepih, predvidenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Libanonsko republiko

OJ L 18, 22.1.1974, p. 101–102 (DE, FR, IT, NL)
OJ L 18, 22.1.1974, p. 95–96 (DA, EN)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 012 P. 32 - 33
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 012 P. 32 - 33
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 012 P. 32 - 33
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 012 P. 32 - 33
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 012 P. 32 - 33
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 012 P. 32 - 33
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 012 P. 32 - 33
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 012 P. 32 - 33
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 012 P. 32 - 33
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 001 P. 242 - 243
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 001 P. 242 - 243
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 080 P. 9 - 10

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1974/154/oj

31974R0154Uradni list L 018 , 22/01/1974 str. 0101 - 0102


Uredba Sveta (EGS) št. 154/74

z dne 17. decembra 1973

o zaščitnih ukrepih, predvidenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Libanonsko republiko

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je bil med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Libanonsko republiko 18. decembra 1972 podpisan Sporazum [1], v nadaljnjem besedilu "Sporazum";

ker postopki, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju zaščitnih klavzul, predvidenih v Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, določeni v sami Pogodbi;

ker na drugi strani podrobna pravila za izvajanje zaščitne klavzule, predvidene v členu 12 Sporazuma, še niso bila določena,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Komisija lahko na zahtevo države članice ali na lastno pobudo odloči sprejeti zaščitne ukrepe za izdelke s poreklom iz Libanona, pravico do uporabe katerih si Evropska gospodarska skupnost pridržuje v členu 12 Sporazuma, vključno z začasnim popolnim ali delnim odvzemom tarifnih ali drugih koncesij, ki jih je Skupnost podelila Libanonski republiki.

Če tako zahtevo naslovi na Komisijo država članica, Komisija odloči v treh delovnih dneh po prejemu zahteve.

Zaščitni ukrepi se sporočijo državi članici in se uporabljajo takoj.

2. Vsaka država članica lahko v desetih delovnih dneh po uradnem obvestilu predloži odločitev Komisije Svetu. Svet se nemudoma sestane. Sveta lahko s kvalificirano večino spremeni ali razveljavi zadevno odločitev.

Člen 2

1. Brez poseganja v člen 1 lahko Komisija pooblasti državo članico za sprejetje zaščitnih ukrepov, da se sooči s takimi motnjami ali težavami, navedenimi v členu 12 Sporazuma.

O ukrepih in odločitvi Komisije se uradno obvesti vse države članice.

2. V nujnih primerih lahko zadevna država ali države članice uvedejo uvozne količinske omejitve. O teh ukrepih takoj uradno obvestijo Komisijo in druge države članice.

Komisija po hitrem postopku in v največ petih dneh od uradnega obvestila iz prvega pododstavka odloči, ali se ukrepi ohranijo, spremenijo ali ukinejo.

Vsem državam članicam se uradno sporoči odločitev Komisije, ki je izvršljiva takoj.

3. Vsaka država članica lahko v desetih delovnih dneh po uradnem obvestilu predloži odločitev Komisije Svetu. Svet se nemudoma sestane. Svet lahko s kvalificirano večino spremeni ali razveljavi odločitev Komisije.

Če država članica, ki je sprejela ukrepe po odstavku 2, zadevo predloži Svetu, se odločitev Komisije zadrži. Zadržanje se konča trideset dni po predložitvi zadeve Svetu, če ta v tem času ni spremenil ali razveljavil odločitve Komisije.

4. Za namene izvajanja tega člena se mora dati prednost tistim ukrepom, ki najmanj ovirajo delovanje skupnega trga.

Člen 3

1. Pred odločitvijo o uporabi zaščitnih ukrepov po členu 1(1), pred pooblastitvijo države članice za sprejetje takih ukrepov ali pred sprejetjem lastne odločitve glede ukrepov, ki jih sprejme zadevna država ali države članice po členu 2(1) in (2), Komisija opravi posvetovanja.

2. Ta posvetovanja se opravijo v okviru posvetovalnega odbora, ki ga sestavljajo predstavniki vsake države članice, predseduje pa mu predstavnik Komisije.

3. Odbor skliče njegov predsednik. Predsednik čim prej posreduje državam članicam vse ustrezne podatke.

Člen 4

Člena 1 in 2 ne vplivata na izvajanje zaščitnih klavzul, predvidenih v Pogodbi, zlasti v členih 108 in 109 Pogodbe, v skladu s postopki iz Pogodbe.

Člen 5

Ta uredba na noben način ne preprečuje polne uporabe uredb o skupni ureditvi kmetijskih trgov. Člen 2 se ne uporablja za izdelke, ki jih urejajo navedene uredbe.

Člen 6

Uradno obveščanje Skupnega odbora, ki ga od Skupnosti zahteva člen 12(2) Sporazuma, opravlja Komisija.

Člen 7

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od začetka veljavnosti Sporazuma in dokler slednji velja.

Vendar pa se člen 2(2) in (3) uporablja le do 31. decembra 1974. Pred tem datumom Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino odloči o kakršnih koli spremembah k navedenemu členu.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 1973

Za Svet

Predsednik

I. Nørgaard

[1] UL L 18, 22.1.1974, str. 1.

--------------------------------------------------

Top