Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31973L0350

Direktiva Komisije z dne 7. novembra 1973 o prilagoditvah Direktive Sveta z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o dovoljeni ravni hrupa in izpušnem sistemu motornih vozil tehničnemu napredku

OJ L 321, 22.11.1973, p. 33–36 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 87 - 90
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 003 P. 39 - 42
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 003 P. 39 - 42
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 001 P. 158 - 161
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 001 P. 158 - 161
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 002 P. 10 - 13
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 002 P. 10 - 13
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 002 P. 10 - 13
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 002 P. 10 - 13
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 002 P. 10 - 13
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 002 P. 10 - 13
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 002 P. 10 - 13
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 002 P. 10 - 13
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 002 P. 10 - 13

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1973/350/oj

31973L0350

Direktiva Komisije z dne 7. novembra 1973 o prilagoditvah Direktive Sveta z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o dovoljeni ravni hrupa in izpušnem sistemu motornih vozil tehničnemu napredku

Uradni list L 321 , 22/11/1973 str. 0033 - 0036
finska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 1 str. 0158
grška posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 2 str. 0087
švedska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 1 str. 0158
španska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 3 str. 0039
portugalska posebna izdaja poglavje 13 zvezek 3 str. 0039
CS.ES poglavje 13 zvezek 002 str. 10 - 13
ET.ES poglavje 13 zvezek 002 str. 10 - 13
HU.ES poglavje 13 zvezek 002 str. 10 - 13
LT.ES poglavje 13 zvezek 002 str. 10 - 13
LV.ES poglavje 13 zvezek 002 str. 10 - 13
MT.ES poglavje 13 zvezek 002 str. 10 - 13
PL.ES poglavje 13 zvezek 002 str. 10 - 13
SK.ES poglavje 13 zvezek 002 str. 10 - 13
SL.ES poglavje 13 zvezek 002 str. 10 - 13


Direktiva Komisije

z dne 7. novembra 1973

o prilagoditvah Direktive Sveta z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o dovoljeni ravni hrupa in izpušnem sistemu motornih vozil tehničnemu napredku

(73/350/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta z dne 6. februarja 1970 [1] o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil (70/156/EGS), kakor je spremenjena z Aktom [2], dodanim k Pogodbi o pristopu novih držav članic k EGS in ESA, podpisanim v Bruslju dne 22. januarja 1972, zlasti člena 11, 12 in 13,

ob upoštevanju Direktive Sveta z dne 6. februarja 1970 [3] o približevanju zakonodaje držav članic o dovoljeni ravni hrupa in izpušni sistem motornih vozil (70/157/EGS), kakor je spremenjena z Aktom, dodanim k Pogodbi o pristopu novih držav članic k EGS in ESA, podpisanim dne 22. januarja 1972, zlasti člena 3,

ker mora biti vozilo konstruirano in izdelano tako, da njegova raven hrupa ne presega predpisanih omejitev; ker to načelo velja zlasti za izpušne sisteme (glušnike);

ker je z vidika tehničnega napredka sedaj mogoče preskusiti izpušne sisteme po pogojih, ki ustrezajo stanju njihovega normalnega delovanja v cestnem prometu; ker je treba zato sprejeti postopke, ki omogočajo preskušanje novih vrst glušnikov pod temi pogoji; ker se preskušanje glušnikov lahko opravlja s stalnimi cestnimi preskusi ali s posebnimi preskusi na preskusni napravi; ker ni mogoče vedno ustvariti vseh učinkov delovanja pri vožnji na cesti, se je treba v primerih dvoma zateči k preskusom na preskusni napravi;

ker so določbe te direktive skladne z mnenjem Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku direktiv o odpravljanju tehničnih ovir za trgovanje na področju motornih vozil,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

V Prilogi k Direktivi Sveta z dne 6. februarja 1970 (70/157/EGS), se poglavje II z naslovom izpušni sistem (glušniki) nadomesti z besedilom, ki ga vsebuje Priloga k tej direktivi.

Člen 2

1. Po 1. marcu 1974 države članice iz razlogov, ki se nanašajo na dovoljeno raven hrupa in izpušni sistem, ne smejo:

- zavrniti EGS-homologacije ali izdaje dokumenta, navedenega v drugi alinei prvega odstavka člena 10 Direktive Sveta z dne 6. februarja 1970 (70/156/EGS) ali nacionalne homologacije, za kateri koli tip motornega vozila,

- ali prepovedati začetka uporabe vozil,

če sta raven hrupa in izpušni sistem tega tipa vozila ali the vozil skladna z zahtevami direktive Sveta z dne 6. februarja 1970 (70/157/EGS), nazadnje spremenjena s to direktivo.

2. Po 1. oktobru 1974 države članice:

- ne smejo več izdajati dokumenta, predvidenega v drugi alinei člena 10(1) Direktive Sveta z dne 6. februarja 1970 (70/156/EGS) za tip vozila, katerega raven hrupa in izpušni sistem ne ustrezata zahtevam Direktive Sveta z dne 6.februarja 1970 (70/157/EGS), nazadnje spremenjene s to direktivo,

- lahko zavrnejo nacionalno homologacijo za tip vozila, katerega raven hrupa in izpušni sistem ne ustrezata zahtevam Direktive Sveta z dne 6. februarja 1970 (70/157/EGS), nazadnje spremenjene s to direktivo.

3. Po 1. oktobru 1975 države članice lahko prepovejo začetek uporabe vozil, katerih raven hrupa in izpušni sistem ne ustrezata zahtevam Direktive Sveta z dne 6. februarja 1970 (70/157/EGS), nazadnje spremenjene s to direktivo.

4. Države članice sprejmejo in objavijo predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo do 1. marca 1974 in o tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na vse države članice.

V Bruslju, 7. novembra 1973

Za Komisijo

Predsednik

François-Xavier Ortoli

[1] UL L 42, 23.2.1970, str. 1.

[2] UL L 73, 27.3.1972, str. 115 in 157.

[3] UL L 42, 23.2.1970, str. 16.</P>

--------------------------------------------------

PRILOGA

II. IZPUŠNI SISTEM (GLUŠNIKI)

II.1 Če je vozilo opremljeno z napravami za zmanjšanje izpušnega hrupa (glušniki), je treba izpolniti zahteve iz tega poglavja II. Če je sesalni priključek motorja opremljen z zračnim filtrom, ki je potreben zaradi izpolnjevanja zahteve dovoljene ravni hrupa, se šteje, da je ta filter del glušnika in je treba tudi za ta filter uporabiti zahteve iz poglavja II.

II.2 Risbo izpušnega sistema je treba priložiti k certifikatu o homologaciji vozila.

II.3 Na glušniku morata biti jasno čitljivo in neizbrisno navedeni njegova znamka in tip.

II.4 Pri izdelavi glušnikov ni dovoljena uporaba absorpcijskih vlaknastih materialov, razen če se v fazah konstrukcije ali proizvodnje sprejmejo ustrezni ukrepi s katerimi se zagotovi, da bo učinkovitost upoštevanja omejitev, določenih v poglavju I, dosežena na cesti. Tak glušnik šteje za učinkovitega na cesti, če:

II.4.1 je bil glušnik na prototipnem vozilu, ki se preskuša v skladu z zahtevami točk 1.3 in 1.4, normalno usposobljen za cestno uporabo pred opravljenimi meritvami ravni hrupa.

To se lahko izvede:

II.4.1.1 z delovanjem na cesti 10000 km;

II.4.1.1.1 približno polovica tega delovanja obsega mestno vožnjo, druga polovica pa vožnjo na dolge razdalje pri veliki hitrosti; preskuse na cesti lahko nadomesti ustrezen program preskusov na preskusni stezi;

II.4.1.1.2 Treba je paziti, da se oba režima hitrosti večkrat izmenjata;

II.4.1.1.3 Celotni preskusni program mora vključevati najmanj 10 premorov, ki trajajo najmanj tri ure, da se dosežejo učinki ohlajanja in morebitne kondenzacije;

II.4.1.2 ali s preskusi na preskusni napravi pod naslednjimi pogoji:

II.4.1.2.1 z uporabo standardnih delov in upoštevanjem navodil proizvajalca vozila se glušnik pritrdi na motor, ki je spojen z dinamometrom;

II.4.1.2.2 Preskusi se izvedejo v šestih šesturnih ciklih z najmanj 12-urnim premorom med njimi, da se dosežejo učinki ohlajanja in morebitne kondenzacije;

II.4.1.2.3 Med vsakim šesturnim preskusom teče motor zaporedoma pod naslednjimi pogoji:

1. pet minut v prostem teku;

2. eno uro pri 1/4 obremenitvi pri 3/4 števila vrtljajev pri največji moči;

3. eno uro pri 1/2 obremenitvi pri 3/4 števila vrtljajev pri največji moči;

4. deset minut pri polni obremenitvi pri 3/4 števila vrtljajev pri največji moči;

5. petnajst minut pod 1/2 obremenitvijo pri številu vrtljajev pri največji moči;

6. trideset minut pod 1/4 obremenitvijo pri številu vrtljajev pri največji moči;

Podatek o število vrtljajev pri največji moči se upošteva po navedbi proizvajalca

Skupna dolžina 6 zaporednih režimov delovanja motorja: 3 ure.

Vsak preskusni cikel obsega dva sklopa šestih zaporednih režimov delovanja motorja, kot so navedeni zgoraj;

II.4.1.2.4 Med preskusi se glušnik ne sme hladiti s prisilnim tokom zraka, ki je podoben zračnemu toku okrog vozila.

Kljub temu se na zahtevo proizvajalca hlajenje lahko dovoli, da se ne preseže temperature, zabeležene pri vstopu v glušnik, kadar vozilo dosega največjo hitrost;

II.4.1.3 ali se iz glušnika odstrani vlaknato snov.

II.4.1.4 Po kondicioniranjuglušnika, kot je opisano v točki II.4.1, se izvede meritev hrupa v skladu z zahtevami točke I.4.1 zgoraj. Izmerjena raven hrupa ne sme preseči ravni, določene v točki I.1 za kategorijo, ki ji pripada vozilo.

II.5 V primerih, ko je potrebno uporabiti tretji odstavek člena 8 Direktive Sveta v zvezi s homologacijo, velja kot metoda preskušanja tista, ki je določena v točki II.4.1.2 zgoraj.</P>

II.6 Ustrezni pritrdilni elementi morajo zagotoviti, da absorpcijski laknasti materiali ostanejo pritrjeni ves čas delovne dobe glušnika.

--------------------------------------------------

Top