Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31973L0023

Direktiva Sveta z dne 19. februarja 1973 o uskladitvi zakonodaje držav članic v zvezi z električno opremo, konstruirano za uporabo znotraj določenih napetostnih mej

OJ L 77, 26.3.1973, p. 29–33 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 58 - 63
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 182 - 186
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 182 - 186
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 002 P. 167 - 170
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 002 P. 167 - 170
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 001 P. 261 - 265
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 001 P. 261 - 265
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 001 P. 261 - 265
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 001 P. 261 - 265
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 001 P. 261 - 265
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 001 P. 261 - 265
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 001 P. 261 - 265
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 001 P. 261 - 265
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 001 P. 261 - 265
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 001 P. 226 - 231
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 001 P. 226 - 231

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; razveljavil 32006L0095

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1973/23/oj

31973L0023Uradni list L 077 , 26/03/1973 str. 0029 - 0033
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 2 str. 0167
grška posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 2 str. 0058
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 2 str. 0167
španska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 2 str. 0182
portugalska posebna izdaja poglavje 13 zvezek 2 str. 0182


Direktiva Sveta

z dne 19. februarja 1973

o uskladitvi zakonodaje držav članic v zvezi z električno opremo, konstruirano za uporabo znotraj določenih napetostnih mej

(73/23/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti člena 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora,

ker se lahko v državah članicah veljavne določbe, ki zagotavljajo varnost pri uporabi električne opreme, uporabljane znotraj določenih napetostnih mej, med seboj razlikujejo in s tem ovirajo trgovino;

ker ima v nekaterih državah članicah varnostna zakonodaja v zvezi z nekatero električno opremo obliko preprečevalnih in omejevalnih ukrepov z zavezujočimi določbami;

ker druge države članice za dosego istega cilja v varnostni zakonodaji predpisujejo sklicevanje na tehnične standarde, ki jih določajo organi za standarde, ker tak sistem zagotavlja prednost hitrega prilagajanja tehničnemu napredku, ne da bi zanemarili varnostne zahteve;

ker nekatere države članice izvajajo upravna dejanja za odobritev standardov; ker takšna odobritev nikakor ne vpliva niti na tehnično vsebino standardov niti na omejitve njihovih pogojev uporabe; ker s stališča Skupnosti taka odobritev zato ne more spremeniti učinkov usklajenih in objavljenih standardov;

ker naj bo v Skupnosti prost pretok električne opreme, kadar ta izpolnjuje določene varnostne zahteve, ki jih priznavajo vse države članice; ker se lahko brez vpliva na katero koli drugo obliko dokazovanja dokaz o izpolnitvi teh zahtev uveljavi z usklajenimi standardi, ki vključujejo te pogoje; ker naj se ti usklajeni standardi uveljavijo z enotnim dogovorom organov, ki jih vsaka država članica priglasi drugim državam članicam in Komisiji, objavljeni pa naj bodo v čim širšem obsegu; ker naj bodo s takim usklajevanjem za namene trgovanja odpravljene neprijetnosti, ki izhajajo iz razlik med nacionalnimi standardi;

ker se lahko brez vpliva na katero koli drugo obliko dokazovanja na skladnost električne opreme z usklajenimi standardi sklepa iz pritrditve ali objave oznak ali certifikatov pristojnih organizacij, ali če teh ni, iz izjave proizvajalca o izpolnjevanju pogojev; ker naj države članice za olajšanje odprave trgovinskih ovir priznajo take oznake ali certifikate ali izjave kot dokaz; ker naj bodo zaradi tega oznake ali certifikati objavljeni zlasti v Uradnem listu Evropskih skupnosti;

ker se lahko kot prehodni ukrep prost pretok električne opreme, za katero še ne obstajajo usklajeni standardi, doseže z uporabo varnostnih določb ali standardov, ki so jih že določili drugi mednarodni organi ali eden od organov, ki določajo usklajene standarde;

ker je možno, da utegne električna oprema prosto krožiti, čeprav ne izpolnjuje varnostnih zahtev, in ker je zato zaželeno določiti primerne določbe za zmanjšanje te nevarnosti,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Za namene te direktive pomeni "električna oprema" vsako opremo, namenjeno za uporabo z napetostjo med 50 in 1000 volti za izmenični tok in med 75 in 1500 volti za enosmerni tok, razen opreme in pojavov, naštetih v Prilogi II.

Člen 2

1. Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo, da električna oprema lahko gre na trg samo, če je bila zasnovana v skladu z dobro inženirsko prakso v varnostnih zadevah, ki velja v Skupnosti, ne ogroža varnosti oseb, domačih živali ali premoženja, kadar je ustrezno nameščena in vzdrževana ter se uporablja za namene, za katere je bila izdelana.

2. Glavni elementi varnostnih ciljev iz odstavka 1 so našteti v Prilogi I.

Člen 3

Države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da v Skupnosti iz varnostnih razlogov prost pretok električne opreme ni oviran, če električna oprema izpolnjuje določbe člena 2, ob upoštevanju pogojev, določenih v členih 5, 6, 7 in 8.

Člen 4

V zvezi z električno opremo države članice zagotovijo, da organi, ki skrbijo za električno napajanje, priključitev na omrežje ali za oskrbo uporabnikov z električno energijo, ne uvedejo strožjih varnostnih zahtev od tistih, ki so določene v členu 2

Člen 5

Države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe, da zlasti za namene dajanja na trg in prostega pretoka, kakor je navedeno v členih 2 in 3, zagotovijo, da njihovi pristojni upravni organi obravnavajo električno opremo, ki izpolnjuje varnostne določbe usklajenih standardov, kot opremo, ki je v skladu z določbami člena 2.

Standardi se štejejo za usklajene, kadar so določeni s skupnim dogovorom med organi, ki so jih uradno obvestile države članice v skladu s postopkom iz člena 11, in objavljeni po nacionalnih postopkih. Standardi se ažurirajo skladno s tehnološkim napredkom in novostmi v dobri inženirski praksi na področju varnosti.

Za namene obveščanja se seznam usklajenih standardov in njihova napotila objavijo v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 6

1. Če usklajeni standardi, kakor so opredeljeni v členu 5, še niso določeni in objavljeni, države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo, da za namene dajanja električne opreme na trg ali njenega prostega pretoka, kakor je navedeno v členu 2 in 3, njihovi pristojni upravni organi obravnavajo kot opremo, ki izpolnjuje določbe člena 2, tudi električno opremo, ki izpolnjuje varnostne določbe Mednarodne komisije za predpise o odobritvi električne opreme (CEE) ali Mednarodne komisije za elektrotehniko (IEC), in za katero je bil uporabljen postopek objave, določen v 2. in 3. točki, kot opremo, ki izpolnjuje določbe člena 2.

2. Komisija uradno obvesti države članice o varnostnih določbah, navedenih v odstavku 1, ko začne veljati ta direktiva, potem pa kadar so objavljene. Komisija po posvetovanju z državami članicami navede določbe in zlasti različice, ki jih priporoča za objavo.

3. Države članice obvestijo Komisijo v treh mesecih po vložitvi pripomb, ki jih utegnejo imeti o določbah, o katerih so bile tako obveščene, z navedbo varnostnih razlogov, zaradi katerih naj se določbe ne priznajo.

Za namene obveščanja se varnostne določbe, na katere ni pripomb, objavijo v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 7

Če usklajeni standardi po členu 5 ali varnostne določbe, objavljene v skladu s členom 6, še ne obstajajo, države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe, da zagotovijo, da za namen dajanja na trg ali prostega pretoka, kakor je navedeno v členu 2 in 3, njihovi pristojni upravni organi obravnavajo tudi električno opremo, izdelano v skladu z varnostnimi določbami standardov, ki veljajo v državi članici proizvajalki, kot opremo, ki izpolnjuje določbe člena 2, če zagotavlja varnostno raven, ki je enakovredna ravni, ki se zahteva na njihovem ozemlju.

Člen 8

1. Države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe, da zagotovijo, da njihovi pristojni upravni organi dovolijo dajanje na trg ali prost pretok, kakor je navedeno v členih 2 in 3, tudi za električno opremo, ki, čeprav ne izpolnjuje usklajenih standardov, navedenih v členu 5, ali določb členov 6 in 7, vendar izpolnjuje določbe člena 2.

2. Pri nasprotovanju lahko proizvajalec ali uvoznik predloži poročilo o skladnosti električne opreme z določbami člena 2, ki ga sestavi organ, ki je priglašen v skladu s postopkom iz člena 11.

Člen 9

1. Če iz varnostnih razlogov država članica prepove dajanje neke električne opreme na trg ali ovira njen prost pretok, mora o tem nemudoma obvestiti druge zadevne države članice in Komisijo, in navesti razloge za tako odločitev, zlasti:

- ali je vzrok za neskladnost s členom 2 v pomanjkljivostih usklajenih standardov iz člena 5 ali v določbah člena 6 ali v standardih iz člena 7,

- ali je vzrok za njeno neskladnost v napačni uporabi takih standardov ali publikacij ali neizpolnjevanje dobre inženirske prakse, kakor je navedeno v členu 2.

2. Če druge države članice nasprotujejo odločitvi iz odstavka 1, se Komisija z njimi nemudoma posvetuje.

3. Če v treh mesecih od datuma uradnega obvestila, kot to določa odstavek 1, ni dosežen dogovor, Komisija pridobi mnenje enega od organov, ki je bil priglašen v skladu s postopkom, določenim v členu 11, in ima svoj registriran urad zunaj ozemlja zadevnih držav članic in ni bil udeležen v postopku, predvidenem v členu 8. V mnenju je navedeno, v kolikšni meri niso bile izpolnjene določbe člena 2.

4. Komisija o mnenju tega organa obvesti vse države članice, ki lahko v enem mesecu seznanijo Komisijo s svojimi pripombami. Komisija hkrati upošteva vse pripombe zadevnih strani o prej omenjenem mnenju.

5. Ob upoštevanju teh pripomb Komisija po potrebi oblikuje ustrezna priporočila ali mnenja.

Člen 10

1. Brez vpliva na druge metode dokazovanja države članice ustrezno ukrepajo, da zagotovijo soglasje njihovih pristojnih upravnih organov o veljavnosti domneve o skladnosti z določbami členov 5, 6 in 7, če je na električni opremi oznaka o skladnosti ali če je izdan certifikat o skladnosti, ali če tega ni, še zlasti pri industrijski opremi, če je izdana proizvajalčeva izjava o skladnosti.

2. Oznake ali certifikate posebej ali po skupnem dogovoru določijo organi, ki so priglašeni v skladu s postopkom, določenim v členu 11. Vzorce teh oznak ali certifikatov ti organi za namene obveščanja objavijo v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 11

Vsaka država članica obvesti drugo državo članico in Komisijo o:

- organih iz člena 5,

- organih, ki lahko določijo oznake in certifikate v skladu z določbami člena 10,

- organih, ki lahko sestavijo poročilo v skladu z določbami člena 8 ali dajo mnenje v skladu z določbami člena 9,

- kraju objave, navedenem v členu 5(2).

Vsaka država članica uradno obvesti druge države članice in Komisijo o vsaki spremembi in dopolnilu k zgoraj navedenemu.

Člen 12

Ta direktiva ne velja za električno opremo, namenjeno za izvoz v tretje države.

Člen 13

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise potrebne za uskladitev s to direktivo v osemnajstih mesecih po uradnem obvestilu in o tem takoj obvestijo Komisijo.

Na Danskem se časovni rok podaljša na pet let.

2. Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo za področje, ki ga obravnava ta direktiva.

Člen 14

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 19. februarja 1973

Za Svet

Predsednik

A. Lavens

--------------------------------------------------

PRILOGA I

GLAVNI ELEMENTI VARNOSTNIH CILJEV ZA ELEKTRIČNO OPREMO, NAMENJENIH ZA UPORABO ZNOTRAJ DOLOČENIH NAPETOSTNIH MEJ

1. Splošni pogoji

a) Bistvene značilnosti, katerih prepoznavanje in upoštevanje bosta zagotovila, da se bo električna oprema uporabljala varno in za namene, za katere je bila izdelana, se označijo na opremi, ali če to ni mogoče, na spremnem obvestilu.

b) Proizvajalci ali blagovna znamka ali zaščitna znamka naj bodo vidno natisnjeni na električni opremi, ali kjer to ni mogoče, na embalaži.

c) Električna oprema naj bo skupaj s sestavnimi deli izdelana tako, da sta zagotovljena varno in pravilno sestavljanje in priključitev.

d) Električna oprema naj bo zasnovana in izdelana tako, da zagotavlja zaščito pred nevarnostmi, navedenimi v točki 2 in 3 te priloge, vendar če se uporablja za namene, za katere je bila izdelana, in je ustrezno vzdrževana.

2. Zaščita pred nevarnostmi, ki izhajajo iz električne opreme

Tehnični ukrepi naj bodo predpisani v skladu s točko 1, da se zagotovi:

a) da so osebe in domače živali primerno zavarovane pred nevarnostjo telesne poškodbe ali pred drugo škodo, ki jo lahko povzroči neposreden ali posreden stik z elektriko,

b) da ne nastajajo temperature, električni obloki ali sevanje, ki bi povzročili nevarnost,

c) da so osebe, domače živali in premoženje ustrezno zavarovani pred nevarnostmi, ki niso povezane z električnim tokom, vendar jih po izkušnjah povzroča električna oprema,

d) izolacija, ki mora ustrezati predvidenim razmeram.

3. Zaščita pred nevarnostmi, ki jih lahko povzročijo zunanji vplivi na električno opremo

Tehnične ukrepe je treba določiti v skladu s točko 1, da se zagotovi:

a) da električna oprema izpolnjuje pričakovane mehanske zahteve, tako da niso ogrožene osebe, domače živali in premoženje,

b) da je električna oprema odporna na nemehanske vplive v pričakovanih okoljskih razmerah, tako da niso ogrožene osebe, domače živali in premoženje,

c) da električna oprema v predvidljivih razmerah preobremenjenosti ne ogroža oseb, domačih živali in premoženja.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

OPREMA IN POJAVI ZUNAJ PODROČJA UPORABE TE DIREKTIVE

Električna oprema za uporabo v eksplozivnem ozračju

Električna oprema za radiološke in medicinske namene

Električni deli za dvigala, namenjena za prevoz tovora in ljudi

Števci električne energije

Vtiči in vtičnice za domačo uporabo

Električni pastirji

Radioelektrične motnje

Posebna električna oprema za uporabo na ladjah, v zrakoplovih ali na železnicah, ki izpolnjuje varnostne določbe, ki so jih sprejeli mednarodni organi, v katerih sodelujejo države članice.

--------------------------------------------------

Top