Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31972R0100

Uredba Komisije (EGS) št. 100/72 z dne 14. januarja 1972 o podrobnih pravilih za denaturacijo sladkorja za živalsko krmo

OJ L 12, 15.1.1972, p. 15–23 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(I) P. 19 - 26
English special edition: Series I Volume 1972(I) P. 21 - 29
Greek special edition: Chapter 03 Volume 007 P. 119 - 127
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 005 P. 139 - 147
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 005 P. 139 - 147
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 004 P. 69 - 77
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 004 P. 69 - 77
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 289 - 297
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 289 - 297
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 289 - 297
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 289 - 297
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 289 - 297
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 289 - 297
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 289 - 297
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 289 - 297
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 289 - 297
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 219 - 227
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 219 - 227
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 5 - 13

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 01/02/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/100/oj

31972R0100Uradni list L 012 , 15/01/1972 str. 0015 - 0023
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 4 str. 0069
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1972(I) str. 0019
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 4 str. 0069
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1972(I) str. 0021
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 7 str. 0119
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 5 str. 0139
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 5 str. 0139


Uredba Komisije (EGS) št. 100/72

z dne 14. januarja 1972

o podrobnih pravilih za denaturacijo sladkorja za živalsko krmo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 1009/67/EGS z dne 18. decembra 1967 o skupni ureditvi trga za sladkor [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2727/71 [2], in zlasti členov 9(8) in 38 Uredbe,

ker Uredba Sveta (EGS) št. 2049/69 z dne 17. oktobra 1969 o splošnih pravilih za denaturacijo sladkorja za živalsko krmo [3], kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2863/71 [4], ne vsebuje dodatnih določb glede področja uporabe potrdila o denaturacijski premiji; ker je ustrezna podrobna pravila vsebovala Uredba Komisije (EGS) št. 2061/69 z dne 20. oktobra 1969 o podrobnih pravilih za denaturacijo sladkorja za živalsko krmo [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) 772/71 [6]; ker je bila Uredba (EGS) št. 2061/69 že večkrat spremenjena in so postale potrebne še druge pomembne spremembe; ker je treba zaradi večje jasnosti podrobna pravila za denaturacijo sladkorja za živalsko krmo združiti v novi uredbi;

ker Uredba (EGS) št. 2049/69 predvideva dve metodi za določitev denaturacijske premije, bodisi enotno metodo za vso Skupnost bodisi razpisni postopek; ker so lahko podrobna pravila za ta postopek povečini oblikovana po vzoru določb Uredbe (EGS) št. 394/70 [7] v zvezi z razpisi za določitev izvoznih nadomestil za sladkor;

ker je treba določiti pogoje, pod katerimi se lahko pridobi potrdilo o denaturacijski premiji, in podrobno opredeliti določena upravna pravila v zvezi s tem potrdilom;

ker je treba ob upoštevanju zlasti količinske izgube, ki ponavadi nastane med postopkom denaturacije, dovoliti mejo dovoljenega odstopanja med količino denaturiranega sladkorja in količino, navedeno v potrdilu o denaturacijski premiji; ker se lahko podobna meja uporabi za izračun zneska pologa, ki se zaseže, če je bil denaturiran samo del količine sladkorja, navedene v potrdilu;

ker je za pravilno delovanje enotnega trga potrebno, da je trg čim bolj fleksibilen; ker je treba v ta namen predvideti, da se potrdilo o denaturacijski premiji prenese ali zamenja skladno z določenimi formalnostmi; ker naj bi poleg tega bilo potrdilo o denaturacijski premiji, ki zagotavlja pravico do izplačila premije in vključuje obveznost denaturacije zadevnega sladkorja, veljavno za obdobje, ki bo proizvajalcem krmil omogočalo, da pripravijo dolgoročne ureditve;

ker pogoje za denaturacijsko premijo izpolnjuje samo sladkor, namenjen za živalsko krmo; ker morajo biti zato določeni posebni denaturacijski postopki, ki morajo biti uporabljeni, da se lahko izplača denaturacijska premija; ker mora biti predviden strog nadzor nad različnimi postopki in zlasti predhodna odobritev krajev, kjer bo opravljena denaturacija;

ker morajo države članice sprejeti vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se denaturirani sladkor uporabi za živalsko krmo, saj se sme uporabljati samo v ta namen;

ker je opravljena kontrola denaturantov iz te uredbe pokazala, da se lahko včasih rezultati za isti proizvod razlikujejo od tistih, ki so določeni v definicijah; ker ni nujno, da so ti rezultati popolnoma natančni; ker je treba dopustiti določeno tehnično odstopanjev zvezi zdoločeniminajmanjšimi vsebnostmi;

ker je hranilna vrednost surovega sladkorja odvisna od njegove vsebnosti saharoze; ker je zato treba premijo za surovi sladkor nestandardne kakovosti prilagoditi glede na donos zadevnega sladkorja;

ker je lahko ekonomsko upravičeno predvideti prilagoditve premij, če se cene sladkorja v določenem obdobju spremenijo;

ker naj se zato, da bi zagotovili upoštevanje vseh določb o denaturaciji, premije izplačajo šele potem, ko je bila denaturacija opravljena v skladu s temi določbami; ker naj se za preprečitev predragega nadzora ne dovolijo predujmi na denaturacijske premije;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I Razpisni postopki

Člen 1

Razpisni pogoji lahko predvidijo največjo količino.

Člen 2

1. Razpisni postopek za določitev premij organizira ustrezna intervencijska agencija.

2. Intervencijska agencija pripravi razpis.

Razpis se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti. Intervencijska agencija lahko razpis objavi ali objavo naroči tudi drugje.

3. Razpis se v Uradnem listu Evropskih skupnosti objavi vsaj deset dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.

4. V razpisu se navedejo razpisni pogoji in, če je to primerno, zlasti najvišji znesek denaturacijske premije, minimalna količina na ponudbo in maksimalna količina na ponudnika.

Člen 3

1. Če razmere na trgu sladkorja v Skupnosti to zahtevajo, se lahko odpre stalni razpis.

V obdobju veljavnosti stalnega razpisa se odprejo delni razpisi.

2. Stalni razpis se objavi samo za namen odprtja tega razpisa. Objavljeni razpis se lahko v obdobju veljavnosti stalnega razpisa spremeni ali zamenja. Razpis se spremeni ali zamenja, če se v tem obdobju veljavnosti spremenijo razpisni pogoji.

3. Rok za oddajo ponudb za prvi delni razpis se:

(a) začne na dan objave stalnega razpisa v Uradnem listu Evropskih skupnosti in

(b) izteče ob 9.30 prvo sredo po desetem dnevu po objavi.

4. Roki za oddajo ponudb za drugi in nadaljnje delne razpise se:

(a) začnejo na prvi delovni dan po izteku predhodnega roka in

(b) iztečejo ob 9.30 v sredo naslednjega tedna.

5. V primeru odprtja stalnega razpisa se določbe naslednjih členov iz tega naslova uporabijo za vse delne razpise.

Člen 4

1. Ponudniki intervencijski agenciji bodisi dostavijo ponudbe v pisni obliki proti potrdilu o prejemu bodisi ponudbe pošljejo intervencijski agenciji v obliki priporočenega pisma, teleksa ali telegrama.

2. V ponudbi se navedejo:

(a) razpis, na katerega se nanaša ponudba;

(b) ime in naslov ponudnika;

(c) vrsta in skupna količina sladkorja, ki se bo denaturiral;

(d) znesek predlagane denaturacijske premije za 100 kilogramov v valuti države članice, kjer se nahaja intervencijska agencija, pri kateri je bila ponudba oddana.

Intervencijske agencije lahko zahtevajo dodatne informacije.

3. Ponudba velja le, če:

(a) se pred iztekom roka za oddajo ponudb predloži dokaz, da je ponudnik položil zahtevani razpisni polog;

(b) vključuje izjavo ponudnika, da bo, če bo njegova ponudba za denaturacijsko premijo, v nadaljnjem besedilu "premija", izbrana, vložil zahtevek za potrdilo o denaturacijski premiji, v nadaljnjem besedilu "potrdilo", za količino sladkorja za denaturacijo in položil s tem v zvezi zahtevani polog.

4. Ponudba lahko določa, da se obravnava kot oddana le, če se dodelitev posla nanaša na celotno količino ali določeni del količine iz ponudbe.

5. Ponudba, ki ni oddana v skladu z določbami tega člena ali vsebuje pogoje, ki niso navedeni v razpisu, se ne upošteva.

6. Ko je ponudba enkrat oddana, je ni mogoče umakniti.

Člen 5

1. V razpisu zahtevani polog znaša 0,5 obračunske enote za 100 kilogramov belega ali surovega sladkorja.

2. Ponudnik lahko polog položi v gotovini ali v obliki garancije podjetja, ki izpolnjuje merila, ki jih predpiše država članica, v kateri je bila ponudba oddana.

Vsaka država članica Komisijo obvesti o vrstah podjetij, ki so pooblaščena za izdajo takšne garancije, in o merilih iz prejšnjega pododstavka, Komisija pa obvesti druge države članice.

Člen 6

1. Intervencijska agencija ponudbe pregleda na zaprti seji. Osebe, ki pregledovanju prisostvujejo, se zavežejo k molčečnosti.

2. Komisijo je treba nemudoma obvestiti o prejetih ponudbah.

Člen 7

1. Razen če je bila sprejeta odločitev, da se posel ne dodeli, in brez vpliva na določbe odstavkov 2 in 3 se posel dodeli kateremu koli ponudniku, čigar ponudba ne presega najvišjega zneska premije.

2. Če je bila za razpis določena maksimalna količina, se posel dodeli tistemu ponudniku, ki navaja najnižji znesek premije. Če ta ponudba ne zajema celotne najvišje količine, se posel dodeli ponudnikom, katerih ponudbe vključujejo drugi najnižji navedeni znesek premije.

3. Vendar če bi postopek iz odstavka 2 ob upoštevanju določene ponudbe povzročil presežek maksimalne količine, se zadevnemu ponudniku posel dodeli le za preostali znesek maksimalne količine.

Ponudbe, ki navajajo enako premijo in ki bi, če bi bila sprejeta skupna količina, ki jo predstavljajo, povzročile presežek najvišje količine, se upoštevajo sorazmerno glede na količino iz vsake ponudbe.

Člen 8

1. Dodelitev posla:

(a) zagotavlja pravico do izdaje potrdila, ki med drugim navaja v ponudbi določeno premijo, v zvezi s količino, za katero je dodeljen posel;

(b) vključuje obveznost vložitve zahtevka za takšno potrdilo v zvezi s to količino pri intervencijski agenciji, pri kateri je bila ponudba oddana.

2. Pravica in obveznost, ki izhajata iz dodelitve posla, nista prenosljivi. Ta pravica se uresniči in ta obveznost izpolni v osemnajstih dneh po izteku roka za oddajo ponudb.

Člen 9

1. Intervencijska agencija vse ponudnike nemudoma obvesti o izidu njihovega sodelovanja v razpisnem postopku. Agencija izbranim ponudnikom pošlje tudi izjave o dodelitvi posla.

2. V izjavi o dodelitvi posla se navedejo vsaj:

(a) razpis, na katerega se nanaša ponudba;

(b) količina, za katero se dodeli premija;

(c) premija, ki se izplača za količino iz (b).

Člen 10

1. Razen v primeru višje sile se razpisni polog sprosti le za količino,

(a) za katero ponudnik:

- ni umaknil svoje ponudbe;

in

- je v določenem časovnem roku in skladno z določenimi pogoji vložil zahtevek za potrdilo;

ali

(b) za katero ni bil dodeljen posel.

2. Polog se sprosti takoj.

3. V primeru višje sile intervencijska agencija določi potrebne ukrepe glede navedenih okoliščin.

NASLOV II Potrdila o denaturacijski premiji

Člen 11

1. Potrdila se lahko pridobijo le z vložitvijo zahtevka pred izvedbo denaturacije.

2. Ob prejemu takšnega zahtevka pristojni organi držav članic izdajo potrdilo le, če:

(a) je ob vložitvi zahtevka:

- v uporabi enotno določena premija za vso Skupnost; ali

- je bil vlagatelj uspešen na razpisu za premijo; in

(b) se predloži dokaz, da je vlagatelj položil denaturacijski polog, s katerim jamči, da bo denaturacija izvedena v obdobju veljavnosti potrdila.

Člen 12

1. Zahtevki za izdajo potrdila se vložijo v pisni obliki.

2. V zahtevkih se navedejo:

(a) ime in naslov vlagatelja;

(b) vrsta in skupna količina sladkorja, ki se bo denaturiral;

(c) kadar je to primerno, izjava o dodelitvi posla, na katero se nanaša zahtevek.

Pristojni organi držav članic lahko zahtevajo dodatne informacije.

Člen 13

1. Brez vpliva na določbe te uredbe pristojni organi držav članic naročijo tiskanje potrdil v svojih državah.

2. V potrdilu se navedejo zlasti:

(a) ime in naslov imetnika potrdila;

(b) datum vložitve zahtevka;

(c) vrsta in skupna količina sladkorja, ki se bo denaturiral;

(d) najmanjša količina sladkorja, ki bo dnevno denaturirana na določenem kraju;

(e) karkoli je ustrezno, in v valuti države članice, ki izda potrdilo:

- enotno določena premija za vso Skupnost za kakovost zadevnega sladkorja, ki se uporablja na dan vložitve zahtevka;

- premija, določena kot rezultat razpisa;

(f) zadnji dan veljavnosti potrdila.

3. Potrdilo se sestavi v najmanj dveh izvodih, pri čemer je en izvod namenjen imetniku potrdila in drugi pristojnemu organu države članice, v kateri je potrdilo sestavljeno.

Člen 14

1. Izdaja potrdila:

(a) zagotavlja pravico do izplačila premije, navedene v potrdilu, za zadevno količino po denaturaciji;

(b) vključuje obveznost denaturacije sladkorja skladno s pogoji iz potrdila.

2. Če količina denaturiranega sladkorja preseže količino iz potrdila za ne več kot 2 %, se šteje, da je bila denaturirana skladno s tem dokumentom.

3. Če količina denaturiranega sladkorja ni za več kot 2 % nižja od količine iz potrdila, se šteje, da je bila obveznost denaturacije izpolnjena.

Člen 15

1. Obveznost, ki izhaja iz potrdila, ni prenosljiva.

Pravico, ki izhaja iz potrdila, lahko imetnik potrdila v času veljavnosti potrdila prenese.

2. V zvezi s katerim koli potrdilom se lahko prenos izvede le:

(a) v korist enega samega prevzemnika;

in

(b) v zvezi s skupno količino, navedeno na potrdilu.

3. Prenos začne veljati na dan, ko pristojni organ države članice, ki je izdal potrdilo, v potrdilo vpiše ime in naslov prevzemnika in dan takega vpisa ter ga overi z lastnim žigom.

Podrobnosti na zahtevek vpiše imetnik potrdila. Prevzemnik svoje pravice ne sme prenesti naprej niti je prenesti nazaj na imetnika potrdila.

Člen 16

1. Potrdilo velja od dneva izdaje do konca enajstega meseca po mesecu izdaje. Šteje se, da je potrdilo izdano na dan, ko je bil vložen zahtevek pristojnemu organu zadevne države članice.

2. Zahtevki za potrdila, ki jih organ prejme bodisi na dan, ki zanj ni delavnik, bodisi po 16. uri na delovni dan, se štejejo, da so bili vloženi na prvi delavnik po dnevu njihovega prejema.

3. Časovni rok iz odstavka 2 se podaljša za eno uro v Italiji v obdobju veljavnosti poletnega časa v tej državi članici.

Člen 17

1. Znesek denaturacijskega pologa znaša eno obračunsko enoto za 100 kilogramov sladkorja.

2. Vlagatelj lahko polog položi bodisi v gotovini bodisi v obliki garancije podjetja, ki izpolnjuje merila, ki jih določi država članica, v kateri je vložen zahtevek za potrdilo.

Uporabljajo se določbe drugega pododstavka člena 5(2).

Člen 18

1. Ob upoštevanju določb odstavka 2 polog zapade, če ni bila izpolnjena obveznost denaturacije. Znesek pologa, ki zapade, je enak razliki med:

(a) 98 % količine sladkorja, navedene v potrdilu;

in

(b) dejansko denaturirane količine sladkorja.

Vendar če količina denaturiranega sladkorja predstavlja manj kot 2 % količine, navedene v potrdilu, zapade celotni polog.

2. Če denaturacije ni mogoče izvesti pod pogoji, določenimi v potrdilu, zaradi okoliščin, ki se štejejo za primer višje sile, in če je bil vložen zahtevek za upoštevanje teh okoliščin, zadevna država članica določi potrebne ukrepe glede navedenih okoliščin.

3. Polog se nemudoma sprosti, če je bil sladkor denaturiran pod pogoji, navedenimi v potrdilu.

NASLOV III Denaturacija

Člen 19

1. Države članice imenujejo pristojne agencije, da nadzorujejodenaturacijo in zagotovijo, da se denaturirani sladkor uporablja samo za živalsko krmo.

2. Denaturacija se opravi v podjetjih, ki jih odobri država članica, v kateri poteka denaturacija.

Države članice dajo soglasje samo tovarnam, ki proizvajajo sladkor ali sestavljene krmne mešanice, ali skladiščem, v katerih se denaturacija lahko učinkovito nadzoruje.

3. Minimalna dnevna količina, ki se denaturira na katerem koli kraju, je 20 ton.

Države članice lahko določijo drugačno minimalno količino.

4. Zadevna oseba v primernem roku, ki omogoča nadzor, pisno obvesti agencijo iz odstavka 1 o naslednjih podrobnostih:

(a) svojem imenu in naslovu;

(b) vrsti in količini sladkorja, ki se bo denaturiral;

(c) kraju, kjer bo opravljena denaturacija;

(d) predvidenem času denaturacije.

Države članice lahko zahtevajo dodatne informacije.

Člen 20

1. Če imetnik potrdila ali prevzemnik potrdila namerava sladkor denaturirati v državi članici, ki ni tista, ki je izdala potrdilo:

(a) vrne potrdilo pristojnemu organu države članice, ki je potrdilo izdal, v nadaljnjem besedilu "organ izdajatelj", in ga pisno obvesti o svojem namenu;

(b) vloži zahtevek pri pristojnem organu države, v kateri bo opravljena denaturacija, v nadaljevanju "plačilni organ", za potrdilo, ki bo nadomestilo prvo potrdilo.

2. Kadar se uporablja odstavek 1:

(a) po preveritvi verodostojnosti potrdila organ izdajatelj potrdilo nemudoma pošlje plačilnemu organu;

(b) plačilni organ izda novo potrdilo, ki vsebuje najmanj informacije iz potrdila, ki ga je izdal organ izdajatelj, in zlasti datum vložitve zahtevka. Vendar plačilni organ informacije iz člena 13(2)(d) spremeni, kakor je potrebno, in izrazi premijo v valuti države članice, v kateri se nahaja plačilni organ;

(c) plačilni organ takoj, ko je zadevna količina sladkorja denaturirana skladno s pogoji iz potrdila, obvesti organ izdajatelj, tako da se lahko uporabijo določbe člena 18.

Člen 21

1. Premijo izplača država članica, v kateri je bila opravljena denaturacija.

2. Premija se izplača samo, če:

(a) je bil sladkor denaturiran pod nadzorom v odobrenem podjetju po enem izmed postopkov, naštetih v Prilogi;

(b) je dnevna količina denaturiranega sladkorja na katerem koli kraju znašala:

- najmanj 20 ton ali

- najmanj minimalno količino, ki jo določi država članica iz odstavka 1.

Člen 22

1. Premija za surovi sladkor nestandardne kakovosti se pomnoži s koeficientom.

2. Ta koeficient je enak donosu zadevnega surovega sladkorja, deljeno z 92. Donos se izračuna skladno z določbami člena 1 Uredbe Sveta (EGS) št. 431/68 [8] z dne 9. aprila 1968 o standardni kakovosti za surovi sladkor in mejnem prehodu Skupnosti za izračunavanje cen CIF za sladkor.

Člen 23

Če med:

- vložitvijo zahtevka za premijo, kadar je premija enotno določena; ali

- iztekom roka za oddajo ponudb, kadar je premija določena z razpisnim postopkom;

in denaturacijo pride do kakršne koli spremembe v cenah, določenih skladno z Uredbo št. 1009/67/EGS, se lahko predvidi prilagoditev premij.

Člen 24

1. Premija se izplača:

(a) ne prej kot po predložitvi dokaza, da je bil sladkor denaturiran skladno s pogoji, določenimi v potrdilu;

(b) najkasneje konec meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil predložen dokaz iz (a).

2. Predujmi na premije niso dovoljeni.

NASLOV IV Splošne določbe

Člen 25

1. Če je denaturiran sladkor poslan iz ene države članice v drugo državo članico, se lahko dokaz, da je bil ta sladkor denaturiran po enem izmed postopkov iz Priloge priskrbi samo tako, da se namembni državi članici predloži bodisi dokument T2, kakor je predviden v členu 39 Uredbe (EGS) št. 542/69 [9], bodisi dokument T2L, kakor je predviden v členu 1 Uredbe (EGS) št. 2313/69 [10], katerega oddelek 31 poleg opisa blaga vsebuje enega izmed naslednjih zaznamkov:

"Denaturierter Zucker"

"Sucre dénaturé"

"Zucchero denaturato"

"Gedenatureerde suiker"

(Denaturiran sladkor)

2. Zaznamek, predviden v odstavku 1, pristojni organ države članice izvoznice napiše samo, če je bil zadevni sladkor denaturiran po enem od postopkov, določenih v odstavku 1. Zaznamek mora navajati tudi vrsto in količino proizvoda, uporabljenega za denaturacijo 100 kilogramov sladkorja.

Člen 26

Podatki o količinah, ki jih zahteva ta uredba, se v zvezi s surovim sladkorjem nanašajo na težo kot tako.

Člen 27

Uredba (EGS) št. 2061/69 se razveljavi.

Uredba se kljub temu še naprej uporablja v zvezi z dejavnostmi, za katere je bilo potrdilo izdano v obdobju veljavnosti navedene uredbe.

Člen 28

Ta uredba začne veljati 15. januarja 1972.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. januarja 1972

Za Komisijo

Predsednik

Franco M. MALFATTI

[1] UL 308, 18.12.1967, str. 1.

[2] UL L 282, 23.12.1971, str. 8.

[3] UL L 263, 21.10.1969, str. 1.

[4] UL L 288, 31.12.1971, str. 1.

[5] UL L 263, 21.10.1969, str. 19.

[6] UL L 85, 15.4.1971, str. 18.

[7] UL L 50, 4.3.1970, str. 1.

[8] UL L 89, 10.4.1968, str. 3.

[9] UL L 77, 29.3.1969, str. 1.

[10] UL L 295, 24.11.1969, str. 8.

--------------------------------------------------

PRILOGA

I. Splošni pogoji

Če se po uradnem pregledu proizvodov, uporabljenih pri denaturaciji in opredeljenih pod III, ugotovi razlika med rezultatom pregleda in minimalno vsebnostjo, določeno za snovi, ki sestavljajo takšne proizvode, se dovolijo naslednja dovoljena odstopanja (tehnična odstopanja):

(a) za surove beljakovine: 2 enoti;

(b) za skupno vsebnost maščob: 10 % določene minimalne vsebnosti;

(c) za vsebnost vode, kalcija in kalcijevega karbonata: 1 enota.

II. Denaturacijski postopki

1. Če je sladkor namenjen za živalsko krmo, se ga denaturira tako, da se za vsakih 100 kilogramov sladkorja homogeno primeša najmanj:

bodisi | (a)2,5 kg ribje moke ali mesne moke in1 kg nabrekljivega škroba visoke viskoznosti; |

bodisi | (b)4 kg krede in 1 kg moke iz grškega sena. |

Če se uporablja ribja moka, se lahko 1 kg nabrekljivega škroba visoke viskoznosti nadomesti z 1 kg soli, denaturirane ali nedenaturirane.

2. Če je sladkor namenjen za dodatek sestavljeni krmni mešanici, ki se uporablja kot mlečni nadomestek, in je med proizvodnjo zadevnega krmila izveden fizični pregled, lahko zadevna država članica na zahtevo zadevne osebe dovoli, da se sladkor denaturira tako, da se za vsakih 100 kg sladkorja homogeno primeša najmanj 3,5 kg soli, denaturirane ali nedenaturirane, če se tako denaturiran sladkor raztopi z najmanj 25 kg nabrekljivega škroba in nato posuši z valjanjem.

3. Če je sladkor namenjen za krmljenje čebel, se denaturira tako, da se za vsakih 100 kilogramov sladkorja homogeno primeša:

bodisi | (a)0,050 kg okto-acetilsaharoze; |

bodisi | (b)0,125 kg česnovega prahu z dodatkom 0,050 kg rastlinskega oglja v prahu; |

bodisi | (c)0,250 kg železovega oksida. |

4. Če je sladkor namenjen siliranju zelene krme, se denaturira:

bodisi | (a)skladno z odstavkom 1(a); |

bodisi | (b)skladno s odstavkom 1(b); v tem primeru se lahko 4 kg krede nadomesti z 2 kg nabrekljivega škroba visoke viskoznosti; |

ali | (c)tako, da se za vsakih 100 kg sladkorja homogeno primeša 25 kg soli, denaturirane ali nedenaturirane, ter 1,9 kg železovega sulfata in 0,01–0,03 kg modrega V (EGS št. E131). |

III. Definicije

Za namene te uredbe:

1. "ribja moka" pomeni proizvod:

(a) pridobljen s sušenjem in mletjem različnih vrst celih rib ali ribjih delov;

(b) z vsebnostjo surovih beljakovin najmanj 55 % za blago z vsebnostjo vode 12 %;

(c) s skupno vsebnostjo maščob najmanj 6 %, preračunano na suho snov;

(d) z značilnim vonjem;

2. "mesna moka" pomeni proizvod:

(a) pridobljen s sušenjem in mletjem trupel ali delov trupel toplokrvnih kopenskih živali, ki so bila obdelana s visokotlačno paro, in nato morda razmaščen z ekstrakcijo;

(b) skoraj brez dlake, ščetin, perja, rogov, parkljev, kože ali vsebine želodca in črevesja;

(c) z vsebnostjo surovih beljakovin najmanj 50 % za blago z vsebnostjo vode 12 %;

(d) s skupno vsebnostjo maščob najmanj 6 %, preračunano na suho snov;

3. "kreda" pomeni proizvod:

(a) ki vsebuje najmanj 90 % kalcijevega karbonata (CaCO3);

(b) katerega analiza pokaže 35 % ali več kalcija (Ca);

4. "grško seno", Trigonella phoenum graecum, pomeni proizvod:

(a) z značilnim vonjem;

(b) ki vsebuje trigonelin;

(c) katerega analiza pokaže vsebnost surovih beljakovin najmanj 25 % in skupno vsebnost maščob najmanj 5 %;

5. "nabrekljiv škrob visoke viskoznosti" pomeni:

škrob, modificiran ali nemodificiran, z določeno minimalno odpornostjo proti filtriranju, ki mora biti preverjena z naslednjim preizkusom:

V čaši pripravimo:

99 g kristaliziranega belega sladkorja;

1 g vzorca proizvoda, ki se preizkuša.

Dodamo 200 ml vode.

Zmes stresamo ali mešamo tri ure pri temperaturi 25 °C.

Nadaljujemo s preizkusom filtriranja, kakor sledi:

20 ml zmesi nalijemo v büchnerjev lij s 45-milimetrskim premerom, pokritim s brezceluloznim filtrirnim papirjem znamke Schleicher in Schüll (črni trak Prolabo) in vstavljenim v bučo pod vakumom, ki je enak 10 cm živega srebra.

Količina, ki se sfiltrira v dveh minutah, ne sme preseči 6 ml.

6. "sol" pomeni natrijev klorid (NaCl);

7. "železov oksid" pomeni proizvod, ki vsebuje najmanj 50 % Fe2O3, temno rdeče do rjave barve in zdrobljen do take stopnje, da gre skozi sito z 0,10-milimetrsko mrežo 90 % delcev.

--------------------------------------------------

Top