EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31970R1108

Uredba Sveta EGS št. 1108/70 z dne 4. junija 1970 o uvedbi računovodskega sistema izdatkov za infrastrukturo v železniškem in cestnem prometu ter prometu po celinskih plovnih poteh

UL L 130, 15.6.1970, p. 4–14 (DE, FR, IT, NL)
angleška posebna izdaja: serija I zvezek 1970(II) str. 363 - 374

Druge posebne izdaje (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/02/2023; razveljavil 32023R0144

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/1108/oj

31970R1108Uradni list L 130 , 15/06/1970 str. 0004 - 0014
finska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 1 str. 0100
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1970(II) str. 0312
švedska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 1 str. 0100
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1970(II) str. 0363
grška posebna izdaja: poglavje 07 zvezek 1 str. 0138
španska posebna izdaja: poglavje 07 zvezek 1 str. 0130
portugalska posebna izdaja poglavje 07 zvezek 1 str. 0130


Uredba Sveta EGS št. 1108/70

z dne 4. junija 1970

o uvedbi računovodskega sistema izdatkov za infrastrukturo v železniškem in cestnem prometu ter prometu po celinskih plovnih poteh

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti člena 75 Pogodbe,

ob upoštevanju Odločbe Sveta z dne 22. junija 1964 [1] o organizaciji pregleda izdatkov za infrastrukturo v železniškem in cestnem prometu ter prometu po celinskih plovnih poteh, zlasti člena 7,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je za vzpostavitev sistema pristojbin za uporabo infrastrukture na podlagi skupne prometne politike treba zlasti vedeti, kateri izdatki nastanejo v zvezi z infrastrukturo; ker je najprimernejši način, da to izvemo, uvedba stalnega računovodskega sistema s standardnimi računovodskimi obrazci za vsako vrsto prometa v vseh državah članicah;

ker naj računi izdatkov za infrastrukturo zajemajo vso infrastrukturo, ki je na voljo javnemu prevozu v železniškem in cestnem prometu ter prometu po celinskih plovnih poteh; ker se lahko izključijo nekatere vrste infrastrukture drugotnega pomena in nekatere celinske plovne poti pomorskega značaja;

ker je primerno, da so države članice svobodne pri določanju podrobnih postopkov za računovodsko vodenje izdatkov za infrastrukturo, da bi lahko upoštevale posebne dejavnike in okoliščine, ki so v vsakem posameznem primeru različne;

ker je z vidika vzpostavitve sistema pristojbin za uporabo infrastrukture treba poznati tudi podatke o uporabi infrastrukture in zato sestaviti seznam teh podatkov;

ker naj države članice Komisiji redno pošiljajo račune izdatkov za infrastrukturo in ker naj Komisija v kratkem letnem poročilu Svetu te račune predstavi;

ker naj Komisija za zagotovitev čim enotnejše uporabe določb te uredbe z odborom vladnih strokovnjakov usklajuje različne ukrepe, ki izhajajo iz te uredbe;

ker naj se predvidi postopek, s katerim se lahko obrazci računov, seznami vrst infrastrukture in seznami podatkov o uporabi infrastrukture stalno prilagajajo ob upoštevanju izkušenj in razvoja skupne prometne politike;

ker naj se predvidijo nekatera odstopanja od splošnih pravil zaradi upoštevanja težav, s katerimi se bodo nekatere države članice srečale v prvih letih uporabe te uredbe,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Od 1. januarja 1971 se na način, določen s to uredbo, uvede standardni in stalni računovodski sistem izdatkov za infrastrukturo v železniškem in cestnem prometu ter prometu po celinskih plovnih poteh.

Člen 2

1. Računovodsko evidentirani izdatki so izdatki, specifični za prometno funkcijo infrastrukture, in tisti del izdatkov, ki so skupni tej in drugim funkcijam, in se pripisuje prometni funkciji.

2. Neodvisno od računovodskih pravil, ki se uporabljajo v državah članicah, so izdatki, ki se evidentirajo za vsako leto tisti, nastali v tem letu zaradi gradnje, vodenja in upravljanja infrastrukture. Ti izdatki ne vključujejo obveznosti glede amortizacije in obresti tistih posojil, ki so bila sklenjena za financiranje izdatkov za infrastrukturo.

Člen 3

Računi izdatkov za infrastrukturo se vodijo za vse železnice, ceste in celinske plovne poti, ki so odprte za javni promet, z naslednjimi izjemami:

(a) železnice, ki nimajo povezave z glavnim železniškim omrežjem vsake države članice;

(b) ceste, ki so zaprte za motorni promet, to je za vozila z delovno prostornino valja, ki je enaka ali presega 50 kubičnih cm;

(c) ceste, ki jih uporabljajo samo kmetijska ali gozdarska vozila ali, ki le zagotavljajo dostop za namene kmetijske ali gozdarske dejavnosti;

(d) celinske plovne poti, na katerih je promet omejen na plovila z manj kot 250 ton skupne nosilnosti;

(e) plovne poti pomorskega značaja, katerih seznam sestavi Komisija v skladu s členom 9. Pri sestavljanju tega seznama se upošteva delež prometa po plovnih poteh pomorskega značaja, ki je računovodsko evidentiran pri prometu po celinskih plovnih poteh, ali željo po vzpostavitvi računovodskega sistema izdatkov za infrastrukturo za take plovne poti ob upoštevanju vzpostavitve sistema pristojbin za uporabo infrastrukture.

Člen 4

Računovodsko vodenje izdatkov za infrastrukturo je zasnovano v skladu z računovodskimi obrazci, prikazanimi v Prilogi I.

Podrobne računovodske postopke določi vsaka država članica.

Člen 5

1. Države članice pošljejo Komisiji rezultate računovodskih izdatkov za infrastrukturo za predhodno leto na računovodskih obrazcih iz Priloge I do 31. decembra vsakega leta.

2. Ločeni računi se predložijo:

(a) v železniškem prometu:

(i) za vsako železniško omrežje, navedeno v Prilogi IIA;

(ii) za vsa druga omrežja skupaj;

(b) v cestnem prometu: za vsako kategorijo ceste, navedeno v Prilogi IIB, pri čemer se navedejo ločeni podatki za odseke tistih cest, ki ležijo znotraj pozidanih območij, in za odseke cest, ki ležijo zunaj takih območij;

(c) na celinskih plovnih poteh v skladu s postavkami iz Priloge IIC.

Člen 6

Države članice pošljejo Komisiji hkrati z rezultati iz člena 5, in za isto referenčno obdobje, skupne stroške za infrastrukturo, ki jo uporabljajo posamezne vrste prometa, glede na naslednje postavke:

- posojila, sklenjena med letom, za financiranje izdatkov za infrastrukturo,

- amortizacija in obresti prej sklenjenih posojil.

Pri zbiranju teh skupnih zneskov države članice upoštevajo samo tista posojila, ki so izrecno namenjena financiranju izdatkov za infrastrukturo.

Člen 7

Države članice pošljejo Komisiji podatke o uporabi infrastrukture po seznamu iz Priloge III, hkrati z računi iz člena 5 in za isto obdobje.

Vendar se podatke iz preglednice B2 te priloge pošilja le enkrat vsakih pet let, začenši s podatki za leto 1970.

Člen 8

1. Dokler Komisija v skladu s členom 9(1) ne določi enotnih meril za določitev deleža izdatkov, ki se pripisujejo prometni funkciji in so skupni tej funkciji in drugim funkcijam infrastrukture, ter jih ne začnejo uporabljati države članice, se izdatki, ki se nanašajo izrecno na prometno funkcijo, in skupni podatki v celoti, v skladu z različnimi postavkami v računovodskih obrazcih, evidentirajo ločeno.

2. Dokler ni v skladu s členom 9(1) dosežen sporazum o merilih, ki jih je treba uporabljati pri postavljanju ločnic med cestami, ki so znotraj pozidanih območij, in tistimi, ki so zunaj takih območij, morajo države članice pri zbiranju podatkov iz člena 5(2)(b) in Priloge IIIB, uporabljati merila po svoji lastni izbiri, katerih podrobnosti vključijo v informacije, ki jih pošljejo Komisiji v skladu s členi od 5 do 7.

3. Zvezna Republika Nemčija mora Komisiji obvezno sporočiti informacije, ki jih predvideva Priloga IIC, začenši s podatki za leto 1972.

4. Sporočanje podatkov o uporabi infrastrukture iz preglednice B1 Priloge III je za leta od 1972 do 1974 obvezno za kategorije vozil od ena do deset in neobvezno za druge kategorije.

5. Nizozemska mora Komisiji obvezno sporočiti podatke o uporabi infrastrukture iz preglednice B Priloge III za ceste, ki v tej državi sodijo v 5. kategorijo Priloge IIB, začenši s podatki za leto 1975.

6. Italija mora Komisiji prvič sporočiti podatke o uporabi infrastrukture iz preglednice B2 Priloge III, začenši s podatki za leto 1971. Naknadno sporočanje podatkov, ki se nanaša na to preglednico, se izvede v letih, ki jih predvideva drugi odstavek člena 7.

7. Podatke o uporabi infrastrukture iz preglednice C Priloge III je obvezno sporočati Komisiji:

- v Belgiji za plovila kategorij (e) in (f) in za promet v morskem bazenu Scheldt, šele od leta 1973 dalje,

- v Zvezni republiki Nemčiji, šele od leta 1973 dalje,

- v Franciji za plovila kategorij (e) in (f) in za določeno število plovil, ki prehajajo skozi zapornice, šele od leta 1974 dalje,

- na Nizozemskem za regulirane reke, šele od leta 1972 dalje.

Člen 9

1. Komisija je odgovorna za celotno uskladitev različnih ukrepov iz te uredbe in za enotno uporabo njenih določb. Komisija določi zlasti vsebino različnih postavk v računovodskih obrazcih, prikazanih v Prilogi I, in enotna merila za določitev deleža izdatkov, ki se pripisujejo prometni funkciji in so skupni tej funkciji in drugim funkcijam infrastrukture.

Komisija si tudi prizadeva za postopno približevanje računovodskih postopkov, ki jih uporabljajo države članice, za približevanje načel glede določanja ločnice med cestami znotraj pozidanih območij in tistimi zunaj takih območij ter za izboljšanje in približevanje načinov zbiranja podatkov o uporabi infrastrukture.

2. Odbor vladnih strokovnjakov iz člena 5 Odločbe Sveta z dne 13. maja 1965, s katero se izvaja člen 4 Odločbe Sveta št. 64/389/EGS z dne 22. junija 1964 o organizaciji pregleda stroškov za infrastrukturo v železniškem in cestnem prometu ter prometu po celinskih plovnih poteh [4], pomaga Komisiji pri izvajanju teh nalog in tudi pri sestavljanju seznama celinskih plovnih poti iz člena 3(e).

3. Vsako leto, šest mesecev po prejemu podatkov iz členov 5, 6 in 7, Komisija predloži Svetu kratko poročilo, v katerem navede najpomembnejše računovodske rezultate o izdatkih za infrastrukturo.

Člen 10

Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino lahko sprejme spremembe prilog te uredbe, ki so potrebne glede na izkušnje in ukrepe, sprejete v zvezi s pristojbinami za uporabo infrastrukture.

Člen 11

Države članice pravočasno in po posvetovanju s Komisijo sprejmejo zakone in druge predpise, ki so potrebni za izvajanje te uredbe.

Kadar država članica tako zahteva ali Komisija to šteje za primerno, se Komisija z zadevnimi državami članicami posvetuje o predlaganih ukrepih iz prejšnjega odstavka.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 4. junija 1970

Za Svet

Predsednik

A. Bertrand

[1] UL 102, 29.6.1964, str. 1598/64.

[2] UL C 135, 14.12.1968, str. 33.

[3] UL C 45, 16.4.1969, str. 1.

[4] UL 88, 24.5.1965, str. 1473/65.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

RAČUNOVODSKI OBRAZCI IZDATKOV IZ ČLENA 4

A. ŽELEZNICA:

1. Izdatki za naložbe

(izdatki za novogradnjo, razširitev, prenovo in obnovo)

2. Tekoči izdatki

(izdatki za vzdrževanje in obratovanje)

3. Splošni izdatki

B. CESTE:

1. Izdatki za naložbe

(izdatki za novogradnjo, razširitev, obnovo in prenovo)

2. Tekoči izdatki

(izdatki za vzdrževanje in obratovanje)

20. Vzdrževanje površine vozišča

21. Drugi tekoči izdatki

3. Prometna policija

4. Splošni izdatki

C. CELINSKE PLOVNE POTI

1. Izdatki za naložbe

(izdatki za novogradnjo, razširitev, obnovo in prenovo)

2. Tekoči izdatki

(izdatki za vzdrževanje in obratovanje)

3. Prometna policija

4. Splošni izdatki

--------------------------------------------------

PRILOGA II

SEZNAM ŽELEZNIŠKIH OMREŽIJ, KATEGORIJ CEST IN CELINSKIH PLOVNIH POTI IZ ČLENA 5(2)

A. ŽELEZNICA

Kraljevina Belgija

- Société nationale des chemins de fer belgesNationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Zvezna republika Nemčija

- Deutsche Bundesbahn

Francoska republika

- Société nationale des chemins de fer français

Italijanska republika

- Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Veliko vojvodstvo Luksemburg

- Société nationale des chemins de fer luxembourgeois

Kraljevina Nizozemska

- N. V. Nederlandse Spoorwegen

B. CESTE

Kraljevina Belgija

1. AutoroutesAutosnelwegen

2. Autres Routes de l'EtatAndere rijkswegen

3. Routes provincialesProvinciale wegen

4. Routes communalesGemeentewegen

Zvezna republika Nemčija

1. Bundesautobahnen

2. Bundesstraßen

3. Land-(Staats-)straßen

4. Kreisstraßen

5. Gemeindestraßen

Francoska republika

1. Autoroutes

2. Routes nationales

3. Chemins départementaux

4. Voies communales

Italijanska republika

1. Autostrade

2. Strade statali

3. Strade regionali e provinciali

4. Strade communali

Veliko vojvodstvo Luksemburg

1. Routes d'Etat

2. Chemins repris

3. Chemins vicinaux

Kraljevina Nizozemska

1.Autosnelwegen van het Rijkswegenplan | (primaire wegen) |

2.Overige wegen van het Rijkswegenplan |

3.Wegen van de secundaire wegenplannen | |

4.Wegen van de tertiaire wegenplannen | |

5.Overige verharde wegen | |

C. CELINSKE PLOVNE POTI

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA III

SEZNAM PODATKOV O UPORABI INFRASTRUKTURE IZ ČLENA 7

PREGLEDNICA A — ŽELEZNICE

+++++ TIFF +++++

PREGLEDNICA B — CESTE

1. Vozilo/prevoženi kilometri na leto po cestah zunaj pozidanih območij

+++++ TIFF +++++

2. Analiza prevožene razdalje z gospodarskimi vozili, ki so kategorizirana po največji bruto teži in dejanski osni obremenitvi

(Ceste zunaj pozidanih območij)

+++++ TIFF +++++

PREGLEDNICA C — CELINSKE PLOVNE POTI

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top