Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31969L0063

Direktiva Sveta z dne 18. februarja 1969 o spremembi Direktive Sveta z dne 14. junija 1966 o trženju semena krmnih rastlin

OJ L 48, 26.2.1969, p. 8–12 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1969(I) P. 52 - 55
English special edition: Series I Volume 1969(I) P. 57 - 60
Greek special edition: Chapter 03 Volume 004 P. 88 - 91
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 70 - 73
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 70 - 73
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 065 P. 6 - 9
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 065 P. 6 - 9
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 156 - 159
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 156 - 159
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 156 - 159
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 156 - 159
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 156 - 159
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 156 - 159
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 156 - 159
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 156 - 159
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 156 - 159
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 122 - 125
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 122 - 125
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 3 - 6

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 19/02/1969

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/63/oj

31969L0063Uradni list L 048 , 26/02/1969 str. 0008 - 0012
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1969(I) str. 0052
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1969(I) str. 0057
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 4 str. 0088
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 3 str. 0070
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 3 str. 0070
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 65 str. 0006
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 65 str. 0006


Direktiva Sveta

z dne 18. februarja 1969

o spremembi Direktive Sveta z dne 14. junija 1966 o trženju semena krmnih rastlin

(69/63/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 43 in 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora,

ker je treba nekatere določbe Direktive Sveta z dne 14. junija 1966 [2] o trženju semena krmnih rastlin spremeniti;

ker je primerno razširiti začasne ukrepe in dovoliti uporabo semena množitev pred osnovnim semenom;

ker je treba v Direktivo vključiti semena novih vrst krmnih rastlin in zanje določiti minimalne zahteve;

ker je treba predvideti, da se države članice, na ozemlju katerih se določenih vrst semen navadno ne razmnožuje ali trži, za te vrste oprosti uporabe te direktive, in sicer po postopku Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo;

ker bi bilo treba pri trgovskem semenu spremeniti določene zahteve glede označevanja in barve etikete,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva Sveta z dne 14. junija 1966 o trženju semena krmnih rastlin se spremeni, kot je določeno v naslednjih členih.

Člen 2

Angleško besedilo ne potrebuje spremembe, predpisane v tem členu.

Člen 3

1. Člen 2 se preštevilči v člen 2(1).

Leguminosae | Metuljnice |

Hedysarum coronarium L. | sula |

Lotus corniculatus L. | navadna nokota |

Lupinus sp. razen Lupinus perennis L. | volčji bob, razen trajni volčji bob |

Medicago lupulina L. | hmeljna meteljka |

Medicago sativa L. | lucerna |

Medicago varia T., Martyn | pisana meteljka |

Onobrychis sativa Lam. | turška detelja |

Pisum arvense L. | poljski grah |

Trifolium alexandrinum L. | aleksandrijska detelja |

Trifolium hybridum L. | hibridna detelja |

Trifolium incarnatum L. | inkarnatka |

Trifolium pratense L. | črna detelja |

Trifolium repens L. | plazeča detelja |

Trifolium resupinatum L. | zasukanocvetna detelja |

Trigonella foenumgraecum L. | grški triplat |

Vicia sp. razen Vicia faba major L. | grašica." |

Druge vrste kapusnic | koleraba |

Brassica napus L. var. napobrasicca (L.) Peterm. | |

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) | listni ohrovt |

Raphanus sativusL. ssp. oleifera (DC) Metzg. | vrtna redkev." |

4. "(a) ki je neposredni potomec osnovnega semena ali certificiranega semena ali - če tako zahteva žlahtnitelj - semena generacije pred osnovnim semenom, za katero je z uradnim pregledom ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve, predpisane v Prilogah I in II za osnovno seme;"

5. "2. Države članice lahko v prehodnem obdobju največ štirih let po uveljavitvi zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev s to direktivo, in z odstopanjem od odstavka 1(C), potrdijo kot,certificirano seme‘, seme, ki je neposredni potomec uradno pregledanega semena v državi članici v okviru takrat veljavne sheme in ki daje enaka zagotovila kot seme, potrjeno kot osnovno seme ali certificirano seme v skladu z načeli te Direktive.

3. To pa ne vpliva na pravico držav članic do pridelovanja semena vrste Brassica rapa var. rapa (L) Thell, za katero veljajo določbe te direktive."

Člen 4

"1. Države članice določijo, da se seme vrst:

Brassica napus L. var. naprobrassica (L.) Peterm.

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC)

Dactylis glomerata L.

Festuca arundinacea Schreb.

Festuca pratensis Huds.

Festuca rubra L.

Lolium sp.

Phleum pratense L.

Medicago sativa L.

Medicago varia Martyn

Pisum arvense L.

Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC) Metzg.

Trifolium repens L.

in od 1. julija 1971 tudi seme vrste Trifolium pratense L., ne sme tržiti, če ni bilo potrjeno kot "osnovno seme" ali "certificirano seme" in če ne izpolnjuje zahtev, predpisanih v Prilogi II."

Člen 5

V členu 8 se beseda "pošiljka" nadomesti z besedo "partija".

Člen 6

"2. Pakiranj, ki so bila uradno zapečatena, ni dovoljeno ponovno zapečatiti, niti enkrat niti večkrat, razen uradno. Če so pakiranja ponovno zapečatena, mora biti na etiketi, predpisani v členu 10(1), to navedeno skupaj z datumom zadnjega pečatenja in za to pristojnim organom."

Člen 7

1. V členu 10(1)(a) se besedilo "temno rumena" nadomesti z besedo "rjava".

2. "(b) so opremljene z uradnim dokumentom enake barve, kot je etiketa, v katerem so navedeni enaki podatki, kot so zahtevane za etiketo v Priloga IV(A)(a)(3), (4) in (5), v primeru trgovskega semena pa podatki, zahtevani Prilogi IV(B)(2), (4) in (5); ta dokument ni potreben, če so podatki natisnjeni z obstojnim tiskom na embalaži."

Člen 8

"Člen 15

1. Države članice predpišejo, da se seme krmnih rastlin, ki je vzgojeno neposredno iz osnovnega semena ali certificiranega semena, potrjenega v eni državi članici, in požeto v drugi državi članici ali v tretji državi, lahko potrdi v državi članici, v kateri je bilo proizvedeno osnovno seme, če je bilo seme pregledano na terenu in je bilo v skladu z zahtevami, predpisanimi v Prilogi I, in če je uradni pregled pokazal, da so izpolnjene zahteve, predpisane v Prilogi II za certificirano seme.

2. Prvi odstavek se na enak način uporablja za potrjevanje certificiranega semena, vzgojenega neposredno iz semena množitve pred osnovnim semenom, ki lahko izpolnjuje in za katerega je bilo z uradnim pregledom ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje, predpisane v Prilogah I in II za osnovno seme."

Člen 9

Datum, naveden v zadnjem stavku člena 16(2), se nadomesti z datumom "1. julij 1970".

Člen 10

V členu 20(1) se za besedilom "letna naknadna kontrola semenskih vzorcev" doda besedilo "osnovnega semena".

Člen 11

"Člen 23a

Na zahtevo države članice, ki se obravnava v skladu s členom 21, se to državo lahko delno ali v celoti oprosti uporabe te Direktive za nekatere vrste, če na svojem ozemlju semena teh vrst ne razmnožuje ali trži."

Člen 12

1. "4a Pri vrstah iz rodu Brassica je najmanjša oddaljenost od sosednjih posevkov drugih sort ali podvrst:

400 m za osnovno seme

200 m za certificirano seme.

Teh razdalj ni treba upoštevati, če obstaja zadostna zaščita pred nezaželeno tujo oprašitvijo."

2. V Prilogi I(5) se besedilo "za navzkrižno oplodne vrste" nadomesti z besedilom "za druge navzkrižno oplodne vrste".

Člen 13

"Vrste | najmanjša analitska čistost (% na maso) | največja vsebnost semena plevela (% na maso) | najmanjša kalivost (% čistega semena) | največja vsebnost trdega semena (% čistega semena) |

(b)Leguminosae | | | | |

Hedysarum coronarium L. | 95 | 0,1 | 75 | 25 |

Lotus corniculatus L. | 95 | 0,8 | 75 | 40 |

Lupinus spec. | 97 | 0,2 | 80 | 20 |

Medicago lupulina L. | 97 | 0,8 | 80 | 20 |

Medicago sativa L. | 97 | 0,5 | 80 | 40 |

Medicago varia Martyn | 97 | 0,5 | 80 | 40 |

Onobrychis sativa L. | 95 | 1,5 | 75 | 20 |

Pisum arvense L. | 97 | 0,1 | 80 | – |

Trifolium alexandrinum L. | 97 | 0,5 | 80 | 20 |

Trifolium hybridum L. | 97 | 0,5 | 80 | 20 |

Trifolium incarnatum L. | 97 | 0,5 | 80 | 20 |

Trifolium pratense L. | 97 | 0,5 | 80 | 20 |

Trifolium repens var. giganteum | 97 | 0,5 | 80 | 40 |

Trifolium repens L. | 97 | 0,8 | 80 | 20 |

Trifolium resupinatum L. | 97 | 0,5 | 80 | 20 |

Trigonella foenum graecum L. | 95 | 0,1 | 80 | – |

Vicia faba | 97 | 0,1 | 85 | 20 |

Vicia al. spec. | 97 | 0,5 | 85 | 20" |

"Vrste | najmanjša analitska čistost (% na maso) | največja vsebnost semena plevela (% na maso) | najmanjša kalivost (% čistega semena) | največja vsebnost trdega semena (% čistega semena) |

(c)druge vrste | | | | |

vrsta Brassica | 98 | 0,5 | 80 | – |

Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC) Metzg. | 95 | 0,5 | 80 | –" |

1. 2. 3. "2. 10 % semen drugih vrst Poa, v primeru Poa annua L., in 3 % semen drugih vrst Poa, v primeru drugih vrst Poa, se ne šteje za nečistočo."

Člen 14

1. "1. "Pravila in standardi EGS"

2. Organ za potrjevanje in država članica ali njune začetnice."

2. "(b) Za trgovsko seme:

1) "Pravila in standardi EGS"

2) "Trgovsko seme (ni potrjeno glede na sorto)"

3) Organ za potrjevanje in država članica ali njuni začetnici

4) Sklicna številka partije

5) Vrsta [3]

6) Območje proizvodnje

7) Deklarirana neto ali bruto teža."

3. Vendar pa je mogoče najpozneje do 30. junija 1970 uporabljati etikete, na katerih so navedeni podatki, predpisani v Prilogi IV(A)(a)(1) in (b) k Direktivi Sveta z dne 14. junija 1966 o trženju semena krmnih rastlin.

Člen 15

Države članice uveljavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. julija 1969. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 16

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. februarja 1969

Za Svet

Predsednik

J. P. Buchler

[1] UL C 108, 19.10.1968, str. 30.

[2] UL 125, 11.7.1966, str. 2298/66.

[3] Pri volčjem bobu je treba navesti, ali gre za grenki ali sladki volčji bob.

--------------------------------------------------

Top