Help Print this page 

Document 31968R0785

Title and reference
Uredba Komisije (EGS) št. 785/68 z dne 26. junija 1968 o standardni kakovosti in podrobnih pravilih za izračunavanje cene CIF za melaso
  • No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006; razveljavil 32006R0951
OJ L 145, 27.6.1968, p. 12–14 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1968(I) P. 155 - 156
English special edition: Series I Volume 1968(I) P. 163 - 164
Greek special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 70 - 71
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 002 P. 144 - 145
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 002 P. 144 - 145
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 136 - 137
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 136 - 137
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 136 - 137
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 136 - 137
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 136 - 137
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 136 - 137
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 136 - 137
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 136 - 137
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 136 - 137

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/785/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 26/06/1968
  • Date of effect: 28/06/1968; začetek veljavnosti glej člen 9
  • Date of end of validity: 30/06/2006; razveljavil 32006R0951
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

31968R0785Uradni list L 145 , 27/06/1968 str. 0012 - 0014
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1968(I) str. 0155
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1968(I) str. 0163
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 3 str. 0070
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 2 str. 0144
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 2 str. 0144


Uredba Komisije (EGS) št. 785/68

z dne 26. junija 1968

o standardni kakovosti in podrobnih pravilih za izračunavanje cene CIF za melaso

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 1009/67/EGS [1] z dne 18. decembra 1967 o skupni ureditvi trga za sladkor in zlasti členov 12(6) in 13(4) Uredbe,

ker zlasti člen 12(6) Uredbe Sveta št. 1009/67/EGS zahteva, da se določi standardna kakovost melase; ker poleg tega, člen 13(4) navedene uredbe določa, da je treba predpisati podrobna pravila za izračunavanje cen CIF in njihovo prilagajanje, da bodo upoštevana kakršna koli odstopanja od standardne kakovosti;

ker se skupni delež sladkorja v višini 48 % lahko šteje za reprezentativnega za večji del melase, proizvedene v Skupnosti; ker je zato primerno izbrati za standardno kakovost melaso dobre tržne kakovosti s skupnim deležem sladkorja 48 % in za namen pretvarjanja cen za standardno kakovost predvideti prilagoditev v višini ene oseminštiridesetine za vsako odstotno točko razlike med skupnim deležem sladkorja ponujene melase in skupnim deležem sladkorja standardne kakovosti;

ker je treba na podlagi odstavkov 1 in 2 Uredbe št. 1009/67/EGS za določeni mejni prehod določiti najugodnejše nakupne možnosti za melaso na svetovnem trgu;

ker se zdi primerno enkrat na teden določiti ceno CIF za melaso, da se upoštevajo posebnosti trga z melaso in pospeši poslovno načrtovanje predelovalne industrije in trgovine; ker mora v ta namen Komisija upoštevati vse informacije, ki so ji na voljo bodisi neposredno bodisi preko držav članic; ker se nekatere informacije ne smejo upoštevati pri izračunavanju cen CIF, zlasti kadar gre za majhne količine ali blago slabe tržne kakovosti, zato da se zagotovita objektivnost in reprezentativnost izračunanih cen CIF; ker je treba zato, ker ponudbene cene melase pogosto ne zajemajo dobave CIF Rotterdam, predvideti prilagoditev;

ker mora biti Komisiji dopuščeno, da svoj izračun opre na povprečje, pridobljeno iz več cen, če naj se za določanje najugodnejših nakupnih možnosti na svetovnem trgu upoštevajo cene, ki odražajo dejanski tržni trend, zlasti kadar so na voljo le omejene informacije;

ker bi moralo biti Komisiji omogočeno, da v določenih okoliščinah in v omejenem časovnem obdobju kot izredni ukrep pusti ceno CIF nespremenjeno, da ne bi prišlo na trgu Skupnosti do motenj zaradi nenadnih in precejšnjih sprememb obdavčenja, ki ne odražajo dejanskega gibanja cen na svetovnem trgu;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Melasa standardne kakovosti:

(a) je dobre tržne kakovosti;

(b) ima skupni delež sladkorja 48 %.

Člen 2

Komisija določi ceno CIF za melaso vsak teden na podlagi najugodnejših nakupnih možnosti na svetovnem trgu. Te se določijo v skladu s členi 3 do 7.

Člen 3

Pri določanju najugodnejših nakupnih možnosti na svetovnem trgu se upoštevajo vse informacije v zvezi s:

1. ponudbami na svetovnem trgu;

2. cenami, doseženimi na pomembnih trgih v tretjih državah;

3. prodajami v okviru mednarodne trgovine, s katerimi je bila Komisija seznanjena bodisi neposredno bodisi preko držav članic.

Člen 4

Pri določanju najugodnejših nakupnih možnosti se informacije ne upoštevajo,

1. če je blago slabe tržne kakovosti; ali

2. če možnost za nakup blaga po ceni, navedeni v ponudbi, velja le za majhno količino, ki ni reprezentativna za trg; ali

3. če Komisija zaradi splošnih trendov cen ali informacij, ki so ji na voljo, domneva, da cena v ponudbi ne odraža dejanskih tržnih trendov.

Člen 5

1. Cene, ki ne veljajo za dobavo v razsutem stanju CIF Rotterdam, se prilagodijo.

2. Pri prilagajanju je treba upoštevati zlasti razliko v stroških prevoza blaga od pristanišča odpreme do namembnega pristanišča in od pristanišča odpreme do Rotterdama.

Člen 6

Cene, ki so določene med ugotavljanjem najugodnejših nakupnih možnosti in se ne nanašajo na standardno kakovost, se:

1. povečajo za eno oseminštiridesetino za vsako odstotno točko skupnega deleža sladkorja, kadar je delež sladkorja zadevne melase manjši od 48 %;

2. znižajo za eno oseminštiridesetino za vsako odstotno točko skupnega deleža sladkorja, kadar je delež sladkorja zadevne melase večji od 48 %.

Člen 7

Pri določanju najugodnejše nakupne možnosti na svetovnem trgu se za osnovo lahko uporabi povprečje več cen, pod pogojem da odraža dejanske tržne trende.

Člen 8

Cena CIF lahko izjemoma ostane v omejenem časovnem obdobju nespremenjena, kadar ponudbena cena za dano kakovost ali določeni izvor, ki je služila kot osnova za določitev predhodne cene CIF, ni dostopna Komisiji, ko je treba določiti novo ceno CIF, in kadar bi ponudbene cene, ki so Komisiji na voljo in za katere slednja meni, da niso dovolj reprezentativne za dejanske tržne trende, sprožile nenadne in precejšnje spremembe cene CIF.

Člen 9

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. junija 1968

Za Komisijo

Predsednik

Jean Rey

[1] UL 308, 18.12.1967, str. 1.

--------------------------------------------------

Top