Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31968L0360

Direktiva Sveta z dne 15. oktobra 1968 o odpravi omejitev gibanja in prebivanja v Skupnosti za delavce držav članic in za njihove družine

OJ L 257, 19.10.1968, p. 13–16 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1968(II) P. 477 - 480
English special edition: Series I Volume 1968(II) P. 485 - 488
Greek special edition: Chapter 05 Volume 001 P. 43 - 46
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 001 P. 88 - 91
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 001 P. 88 - 91
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 001 P. 44 - 47
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 001 P. 44 - 47
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 27 - 31

No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2006; razveljavil 32004L0038

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1968/360/oj

31968L0360Uradni list L 257 , 19/10/1968 str. 0013 - 0016
finska posebna izdaja: poglavje 5 zvezek 1 str. 0044
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1968(II) str. 0477
švedska posebna izdaja: poglavje 5 zvezek 1 str. 0044
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1968(II) str. 0485
grška posebna izdaja: poglavje 05 zvezek 1 str. 0043
španska posebna izdaja: poglavje 05 zvezek 1 str. 0088
portugalska posebna izdaja poglavje 05 zvezek 1 str. 0088


Direktiva Sveta

z dne 15. oktobra 1968

o odpravi omejitev gibanja in prebivanja v Skupnosti za delavce držav članic in za njihove družine

(68/360/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti člena 49 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ker so bile z Uredbo Sveta (EGS) št. 1612/68 [3] predpisane določbe, ki urejajo prosto gibanje delavcev znotraj Skupnosti; ker je treba zaradi tega sprejeti ukrepe za odpravo omejitev, ki še obstajajo v zvezi z gibanjem in prebivanjem v Skupnosti, in ki bodo v skladu s pravicami in posebnimi pravicami, ki jih podeljuje navedena Uredba državljanom katere koli države članice, ki se selijo zaradi zaposlitve, ter njihovim družinskim članom;

ker bi morala pravila o prebivanju čim bolj približati položaj delavcev iz drugih držav članic in njihovih družinskih članov položaju državljanov;

ker je usklajevanje posebnih ukrepov v zvezi z gibanjem in prebivanjem tujih državljanov, utemeljenih zaradi javnega reda, varnosti ali zdravja ljudi, predmet Direktive Sveta z dne 25. februarja 1964 [4] sprejete na podlagi določb člena 56(2) Pogodbe,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Države članice v skladu z določbami te direktive odpravijo omejitve gibanja in prebivanja za državljane navedenih držav in za njihove družinske člane, za katere se uporabljajo določbe Uredbe (EGS) št. 1612/68.

Člen 2

1. Države članice zagotovijo osebam, navedenim v členu 1, pravico, da zapustijo njihovo ozemlje z namenom, da bi začele opravljati in nadaljevale opravljanje dejavnosti kot zaposlene osebe na ozemlju druge države članice. Za uresničevanje te pravice zadošča predložitev veljavne osebne izkaznice ali potne listine. Družinski člani uživajo enake pravice kot državljan, ki jih vzdržuje.

2. Države članice v skladu z nacionalnimi zakoni izdajajo ali podaljšajo veljavnost osebne izkaznice ali potne listine svojim državljanom, v katerih mora biti posebej navedeno državljanstvo imetnika.

3. Potna listina mora biti veljavna najmanj za vse države članice in za vse države, ki jih mora imetnik prestopiti pri potovanju med državami članicami. Če je edini dokument, s katerim sme imetnik zakonito zapustiti državo, potna listina, mora biti veljavna najmanj pet let.

4. Države članice ne smejo zahtevati od oseb, navedenih v členu 1, kakršnega koli izstopnega vizuma ali kakršnega koli dru gega enakovrednega dokumenta.

Člen 3

1. Države članice dovolijo osebam, navedenim v členu 1, vstop na svoje ozemlje, s predložitvijo veljavne osebne izkaznice ali potne listine.

2. Vstopnega vizuma ali drugega enakovrednega dokumenta ni dovoljeno zahtevati, razen za družinske člane, ki niso državljani ene od držav članic. Države članice omogočijo takim osebam vse možnosti za pridobitev vseh potrebnih vizumov.

Člen 4

1. Države članice zagotovijo pravico do prebivanja na njihovem ozemlju osebam, navedenim v členu 1, ki predložijo dokumente, navedene v odstavku 3.

2. Kot dokazilo pravice do prebivanja se izda dokument, imenovan "Dovoljenje za prebivanje državljana države članice Evropske gospodarske skupnosti". Ta dokument mora vsebovati izjavo, da je bil izdan v skladu z določbami Uredbe (EGS) št. 1612/68 in v skladu z ukrepi, ki so jih sprejele države članice za izvajanje te direktive. Besedilo izjave je v Prilogi te direktive.

3. Za izdajo dovoljenja za prebivanje za državljana države članice EGS lahko države članice zahtevajo predložitev naslednjih dokumentov;

- od delavca:

(a) dokument, s katerim je vstopil na ozemlje države;

(b) potrdilo delodajalca, da bo zaposlil delavca, ali potrdilo o zaposlitvi;

- od družinskih članov delavca:

(c) dokument, s katerim so vstopili na ozemlje države;

(d) dokument, ki ga je izdal pristojni organ matične države ali države, iz katere so prišli, in ki dokazuje njihovo sorodstvo;

(e) v primerih, navedenih v členu 10(1) in (2) Uredbe (EGS) št. 1612/68, dokument, ki ga je izdal pristojni organ matične države ali države, iz katere so prišli, ki potrjuje, da so vzdrževani družinski člani delavca, ali da živijo z njim v istem gospodinjstvu.

4. Družinskemu članu, ki ni državljan države članice, se izda dokument o prebivanju, ki ima rok veljavnosti kot dokument, izdan delavcu, od katerega je družinski član odvisen.

Člen 5

Dokončanje uradnih postopkov za pridobitev dovoljenja za prebivanje ne zadrži takojšnjega nastopa zaposlitve v skladu s pogodbo, ki so jo sklenili vlagatelji.

Člen 6

1. Dovoljenje za prebivanje:

(a) mora biti veljavno na celotnem ozemlju države članice, ki ga je izdala;

(b) mora biti veljavno najmanj pet let od trenutka izdaje in se avtomatično podaljšuje.

2. Obdobja prekinitve bivanja, ki ne presegajo šest zaporednih mesecev, ter odsotnost zaradi vojaških dolžnosti ne vplivajo na veljavnost dovoljenja za prebivanje.

3. Če je delavec zaposlen za obdobje, daljše od treh mesecev, vendar ne daljše od enega leta pri delodajalcu države gostiteljice ali pri osebi, ki opravlja storitve, država članica delavcu izda dovoljenje za začasno prebivanje, ki se izda za čas trajanja zaposlitve.

V skladu z določbami člena 8(1)(c) se dovoljenje za začasno prebivanje izda tudi sezonskemu delavcu, ki je zaposlen za čas, daljši od treh mesecev. Čas trajanja zaposlitve mora biti naveden v dokumentih, navedenih v členu 4(3)(b).

Člen 7

1. Veljavno dovoljenje za prebivanje se delavcu ne sme odvzeti le zato, ker ni več zaposlen, ne glede na to, ali je začasno nesposoben za delo zaradi bolezni ali nesreče, ali če je brezposeln brez svoje krivde, kar mora točno potrditi pristojni zavod za zaposlovanje.

2. Ko se prvič podaljša dovoljenje za prebivanje, je mogoče omejiti čas prebivanja, vendar ta ne sme biti krajši od dvanajstih mesecev, če je bil delavec v državi članici brezposelen brez svoje krivde za čas, daljši od dvanajst zaporednih mesecev.

Člen 8

1. Države članice, ne da bi izdale dovoljenje za prebivanje, priznajo pravico do prebivanja na svojem ozemlju:

(a) delavcu, ki opravlja dejavnost kot zaposlena oseba, če ni pričakovati, da bi zaposlitev trajala več kot tri mesece. Za bivanje osebe zadoščata dokument, s katerim je oseba vstopila na ozemlje države, ter izjava delodajalca o pričakovanem trajanju zaposlitve; vendar pa se ne zahteva izjava delodajalca pri delavcih, za katere se uporabljajo določbe Direktive Sveta z dne 25. februarja 1964 [5] o pridobitvi pravice do ustanavljanja in opravljanja storitev v zvezi z dejavnostmi posrednikov v trgovini, industriji in malih obrtnih dejavnostih;

(b) delavcu, ki ima prebivališče na ozemlju države članice, kamor se praviloma vrača vsak dan ali vsaj enkrat tedensko, in ki je zaposlen na ozemlju druge države članice. Pristojni organ države članice, kjer je delavec zaposlen, mu lahko izda posebno dovoljenje z veljavnostjo pet let, ki se avtomatično podaljšuje;

(c) sezonskemu delavcu, ki ima pogodbo o zaposlitvi, ki jo je potrdil pristojni organ države članice, na katere ozemlje je prišel, da bi opravljal dejavnost.

2. V vseh primerih, navedenih v odstavku 1, lahko pristojni organi države članice gostiteljice zahtevajo, da delavec prijavi svojo prisotnost na njenem ozemlju.

Člen 9

1. Dokumenti o prebivanju, dodeljeni državljanom države članice EGS, ki so navedeni v tej direktivi, se izdajajo in podaljšujejo brezplačno ali ob plačilu zneska, ki ne presega stroškov oziroma obremenitev, ki jih za izdajo ali podaljšanje osebnih dokumentov plačujejo državljani te države.

2. Vizumi, navedeni v členu 3(2), in potrditev, navedena v členu 8(1)(c), so brezplačni.

3. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za to, da se čim bolj poenostavijo formalni postopki za pridobitev dokumentov, navedenih v prvem odstavku.

Člen 10

Države članice morajo spoštovati določbe te direktive, razen če je to utemeljeno z javnim redom, varnostjo ali zdravjem ljudi.

Člen 11

1. Ta direktiva ne vpliva na določbe Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo, ki se nanašajo na delavce s priznanimi posebnimi znanji v premogovništvu in jeklarstvu, ali na določbe Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo, ki obravnavajo pravico do zaposlitve usposobljenih delavcev s področja jedrske energije, in ne na ukrepe, sprejete v skladu s temi pogodbami.

2. Vendar pa se ta direktiva uporablja za kategorije delavcev, navedene v odstavku 1 in za njihove družinske člane, če njihovega pravnega položaja ne urejajo zgoraj navedene Pogodbe ali ukrepi.

Člen 12

1. Države članice v šestih mesecih od notifikacije direktive uveljavijo ukrepe, ki so potrebni za uskladitev z določbami direktive, in o tem takoj obvestijo Komisijo.

2. Države članice uradno obvestijo Komisijo o spremembah določb, ki so zaradi zahtev zakonov in drugih predpisov nujne za poenostavitev formalnih postopkov za izdajo dokumentov, ki so še vedno potrebni za vstop, izstop in prebivanje delavcev in njihovih družinskih članov.

Člen 13

1. Dokler države članice ne začnejo uresničevati določb te direktive, se še naprej uporabljajo določbe Direktive Sveta z dne 25. marca 1964 [6] o odpravi omejitev gibanja in prebivanja v Skupnosti za delavce in njihove družinske člane.

2. Dovoljenja za prebivanje, izdana v skladu z določbami direktive, navedene v odstavku 1, ostanejo v veljavi do dneva prenehanja njihove veljavnosti.

Člen 14

Direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxemborgu, 15. oktobra 1968

Za Svet

Predsednik

G. Sedati

[1] UL 268, 6.11.1967, str. 10.

[2] UL 298, 7.12.1967, str. 10.

[3] UL L 257, 19.10.1968, str. 2.

[4] UL 56, 4.4.1964, str. 850/64.

[5] UL 56, 4.4.1964, str. 869/64.

[6] UL 62, 17. 4. 1964, str. 981/64.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Besedilo izjave, navedene v členu 4(2):

"To dovoljenje je izdano v skladu z določbami Uredbe (EGS) št. 1612/68 Sveta Evropskih skupnosti z dne 15. oktobra 1968 in z ukrepi, sprejetimi za izvajanje Direktive Sveta z dne 15. oktobra 1968.

V skladu z določbami zgoraj navedene uredbe ima imetnik tega dovoljenja pravico, da začne in opravlja dejavnost kot zaposlena oseba na … [1] ozemlju, pod enakimi pogoji kot … [2] delavci."

[1] belgijskem/belgijski, nemškem/nemški, francoskem/francoski, italijanskem/italijanski, luksemburškem/luksemburški, nizozemskem/nizozemski (glede na državo izdaje dovoljenja).

[2] belgijskem/belgijski, nemškem/nemški, francoskem/francoski, italijanskem/italijanski, luksemburškem/luksemburški, nizozemskem/nizozemski (glede na državo izdaje dovoljenja).

--------------------------------------------------

Top