EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31963R0007

Uredba Sveta št. 7/63/Euratom z dne 3. decembra 1963 o poslovniku Arbitražnega odbora iz člena 18 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo

OJ 180, 10.12.1963, p. 2849–2853 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1963-1964 P. 51 - 55
English special edition: Series I Volume 1963-1964 P. 56 - 61
Greek special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 87 - 92
Spanish special edition: Chapter 12 Volume 001 P. 81 - 85
Portuguese special edition: Chapter 12 Volume 001 P. 81 - 85
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 001 P. 18 - 22
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 001 P. 18 - 22
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 21 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 21 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 21 - 26
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 21 - 26
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 21 - 26
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 21 - 26
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 21 - 26
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 21 - 26
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 21 - 26
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 21 - 26
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 21 - 26
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 002 P. 12 - 17

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1963/7/oj

31963R0007Uradni list 180 , 10/12/1963 str. 2849 - 2853
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1963-1964 str. 0051
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1963-1964 str. 0056
grška posebna izdaja: poglavje 01 zvezek 1 str. 0087
španska posebna izdaja: poglavje 12 zvezek 1 str. 0081
portugalska posebna izdaja poglavje 12 zvezek 1 str. 0081


Uredba Sveta št. 7/63/Euratom

z dne 3. decembra 1963

o poslovniku Arbitražnega odbora iz člena 18 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo

SVET EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 18 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Sodišča,

ker mora Svet na podlagi predloga Sodišča določiti poslovnik Arbitražnega odbora;

ker je pri določanju sestave in načina delovanja Arbitražnega odbora ter postopkov, po katerih se mora odbor ravnati, pomembno spodbujati, da se ta odbor vključuje v reševanje vseh sporov, ki utegnejo nastati pri izdajanju dovoljenj;

ker je za ta namen primerno, da Arbitražni odbor sestavljajo državljani držav članic, ki so pravno ali tehnično usposobljeni ali imajo potrebne izkušnje za pravilno delovanje odbora na raznih področjih; ker naj bi odbor zasedal kot razsodišče, sestavljeno iz omejenega števila razsodnikov; ker naj bi obstajala možnost predlagati strankam poravnavo v katerikoli fazi postopka, ki naj bo brezplačen;

ker naj bi člani Arbitražnega odbora opravljali svoje dolžnosti popolnoma neodvisno, zaradi česar naj bi imeli imuniteto pri opravljanju svojih uradnih nalog;

ker je pomembno, da se čim bolj omeji upravni aparat, potreben za pravilno delovanje Arbitražnega odbora, pa tudi stroški, ki nastanejo zaradi tega, naj ima odbor tajništvo pri Sodišču,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Sestava Arbitražnega odbora

Člen 1

Odstavek 1

Odstavek 2

Odstavek 3

Odstavek 4

Odstavek 5

Odstavek 6

Člen 2

Odstavek 1

Odstavek 2

Člen 3

Člani odbora imajo imuniteto pred sodnimi postopki v zvezi z dejanji, ki jih storijo pri opravljanju funkcije, vključno z izgovorjenimi ali napisanimi besedami. Imuniteto uživajo tudi po končanem mandatu.

Sodišče lahko na svoji plenarni seji odreče to imuniteto.

Člen 4

Noben član odbora ne more sodelovati pri obravnavi katerega koli primera, v katerem je bil predhodno udeležen kot zastopnik ali svetovalec ali je delal za eno od strank, ali o katerem je moral dati svoje mnenje kot član kakega sodišča ali preiskovalne komisije ali v katerikoli drugi funkciji.

Če zaradi kakšnega posebnega razloga eden od članov odbora meni, da ne bi smel sodelovati pri presojanju ali obravnavi določenega primera, o tem obvesti predsednika. Če zaradi kakšnega posebnega razloga predsednik odbora meni, da kateri od članov ne bi smel sodelovati v določenem primeru, tega člana o tem obvesti.

O vseh težavah, ki nastanejo pri uporabi tega člena, odloča odbor.

Člen 5

Odstavek 1

Odstavek 2

Člen 6

Odstavek 1

Odstavek 2

Člen 7

Svet na predlog Sodišča določi plačilo, ki ga prejemajo člani odbora.

Člen 8

Odbor ima svoj sedež v kraju, kjer je sedež Sodišča. Razsodišče iz odstavka 1 člena 10 lahko ob soglasju strank izjemoma sklene, da bo zasedalo v katerem koli drugem kraju znotraj Skupnosti.

Člen 9

Dolžnosti tajnika odbora opravlja uradnik Sodišča, ki ga na ta položaj imenuje Sodišče v soglasju s predsednikom odbora. Njegove dolžnosti določi odbor na predlog predsednika, potrdi pa jih Sodišče.

Imenovanje razsodnikov in izbira uradnih jezikov

Člen 10

Odstavek 1

Odstavek 2

Odstavek 3

Odstavek 4

Člen 11

Odstavek 1

Odstavek 2

Člen 12

Postopek se vodi v enem od uradnih jezikov Skupnosti. Jezik postopka izbere imetnik patenta, začasno zaščitene patentne pravice, uporabnega modela ali vlagatelj patentne prijave.

Razsodišče pa lahko kljub temu na zahtevo stranke, potem ko je zaslišalo drugo stranko, dovoli, da se kot jezik postopka delno ali v celoti uporablja drugi uradni jezik. Take zahteve ne more postaviti Komisija ESAE.

Poravnava

Člen 13

Odstavek 1

Odstavek 2

Odstavek 3

Postopek

Člen 14

Razsodišče odloči, ali je pred ustnimi zaslišanji potrebna izmenjava pisnih izjav. V takem primeru predsednik razsodišča določi število pisnih izjav in predpisane roke zanje.

Tajnik te roke sporoči strankama, ki svoje pisne izjave pošljeta tajniku; ta pa posreduje izjave nasprotni stranki v sporu in pripravi arbitražno dokumentacijo.

Predsednik razsodišča določi datum in uro prve obravnave. To informacijo tajnik pravočasno sporoči strankama.

Člen 15

Če v primeru iz prvega odstavka člena 14 ena od strank ne predloži svoje pisne izjave ali izjav v roku, ki ga je določil predsednik razsodišča, ta kljub temu določi datum in uro obravnave.

Če se ena od strank, potem ko je bila pravilno povabljena, vabilu ne odzove, lahko razsodišče ugodi zahtevkom druge stranke, potem ko se je prepričalo, da so dejansko in pravno utemeljeni. Razsodišče pa lahko skliče naslednjo obravnavo, če meni, da je to smotrno.

Člen 16

Vsako stranko lahko zastopa ali ji pomaga eden ali več svetovalcev. Vsaka stranka v najkrajšem možnem času obvesti tajnika o svojih namerah glede tega, tajnik pa o tem obvesti nasprotno stran. Vložitev arbitražne pogodbe ali pisnih izjav s strani svetovalca ima učinek takšnega obvestila.

Člen 17

Sodišče lahko izvrši inšpekcijski nadzor, kadar meni, da je to smotrno; stranki sta pri tem lahko navzoči.

Člen 18

Razsodišče določi način vodenja in trajanje postopka. Razsodišče dokaze prosto presoja.

Člen 19

Obravnavo vodi predsednik razsodišča. Obravnava je lahko javna samo, če tako sklene razsodišče ob privolitvi obeh strank.

Na vsaki obravnavi se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik razsodišča in tajnik.

Člen 20

Ko stranki končata pojasnjevanje svojih primerov, se obravnava zaključi.

Do izreka odločbe ima razsodišče pravico, da ponovno začne obravnavo, če se pojavi novo dokazno gradivo, ki lahko odločujoče vpliva na mnenje razsodišča, ali če slednje želi po natančnejši preučitvi še bolj razjasniti posamezne točke.

Člen 21

Posvetovanja razsodišča so in ostanejo tajna. Vse odločitve se sprejmejo z večinskim glasovanjem.

Člen 22

Arbitražna odločba je pisna in nosi datum, ko je bila podpisana. Na odločbi so navedeni razsodniki in ti jo tudi podpišejo; navedeni so razlogi, na katerih odločba temelji; arbitražna pogodba pa lahko določi, da obrazložitve posameznih točk v odločbi ni.

Razsodišče lahko odloči, da se arbitražna odločba prebere na javni obravnavi, če sta stranki navzoči ali sta bili pravilno vabljeni.

Arbitražna odločba se nemudoma sporoči strankama.

Člen 23

V skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in s splošnimi načeli, ki so skupna pravnim ureditvam držav članic, razsodišče odloča po pravičnosti.

Člen 24

Ta uredba se uporablja v vseh primerih, vključno s tistimi, pri katerih se v skladu s členom 11(1) spor predloži v reševanje bodisi enemu samemu razsodniku bodisi petčlanskemu razsodišču.

Proračunske in finančne določbe

Člen 25

Postopek pred odborom je brezplačen. Stroški, ki nastanejo pri delu odbora, kot so plačila iz člena 7, stroški tajništva in drugi upravni stroški ter poleg njih čisto proceduralni stroški poravnave ali arbitraže bremenijo posebno poglavje oddelka IV, ki se nanaša na Sodišče, operativnega proračuna Evropske skupnosti za atomsko energijo.

Člen 26

Stroške, ki so v členu 73 poslovnika Sodišča opredeljeni kot povračljivi, nosita stranki. Če se ti nista sporazumeli o stroških v arbitražni pogodbi iz člena 10(1), o njih odloči razsodišče po pravičnosti. Pri tem se uporablja tarifna lestvica iz člena 15(5) poslovnika Sodišča.

Če nastane kakršenkoli spor v zvezi s povračljivimi stroški, razsodišče, ki je obravnavalo zadevni primer, odloči na zahtevo prizadete stranke o njih z odredbo, potem ko se seznani s stališčem druge stranke.

Člen 27

Stroške, ki jih ima ena stranka zaradi izvršbe, ji druga stranka povrne v skladu s tarifno lestvico, ki velja v državi, v kateri se izvršba izvede.

Končne določbe

Člen 28

Ta uredba se lahko na predlog Sodišča kadarkoli znova pregleda in dopolni, potem ko je odbor že začel izvajati svoje naloge. Predsednik odbora lahko posreduje Sodišču predloge v zvezi s spremembami in dopolnili poslovnika, ki ga vsebuje ta uredba.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. decembra 1963

Za Svet

Predsednik

J. M. A. H. Luns

--------------------------------------------------

Top