EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31962D0403(01)

Odločba Sveta o uvedbi postopka za predhodni pregled in posvetovanje v zvezi z nekaterimi zakoni in drugimi predpisi držav članic na področju prometa

OJ 23, 3.4.1962, p. 720–721 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1959-1962 P. 90 - 90
English special edition: Series I Volume 1959-1962 P. 96 - 96
Greek special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 27 - 27
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 54 - 54
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 54 - 54
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 001 P. 34 - 35
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 001 P. 34 - 35
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 8 - 8
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 8 - 8

No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2009; razveljavil 32009D0357 . Latest consolidated version: 01/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1962/403(1)/oj

31962D0403(01)Uradni list 023 , 03/04/1962 str. 0720 - 0721
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1959-1962 str. 0090
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1959-1962 str. 0096
grška posebna izdaja: poglavje 07 zvezek 1 str. 0027
španska posebna izdaja: poglavje 07 zvezek 1 str. 0054
portugalska posebna izdaja poglavje 07 zvezek 1 str. 0054
finska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 1 str. 0034
švedska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 1 str. 0034


Odločba Sveta

o uvedbi postopka za predhodni pregled in posvetovanje v zvezi z nekaterimi zakoni in drugimi predpisi držav članic na področju prometa

SVET EVROPSKE GOSPODARSKE SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 75 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in Evropskim parlamentom,

ker doseganje ciljev Pogodbe v okviru skupne prometne politike zahteva uvedbo postopka za predhodni pregled in posvetovanje v zvezi z nekaterimi predpisi, ki jih želijo na področju prometa izdati države članice;

ker bo tak postopek pomagal pri spodbujanju tesnega sodelovanja med državami članicami in Komisijo pri doseganju ciljev, zastavljenih v Pogodbi, ter pomagal pri preprečevanju razlik v prometni politiki držav članic;

ker tak postopek omogoča tudi postopno sprejemanje skupne prometne politike,

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Vsaka država članica, ki predlaga sprejetje zakona ali drugega predpisa, ki se nanaša na prevoz po železnici, cesti ali celinskih plovnih poteh in lahko bistveno posega v izvajanje skupne prometne politike, mora o takem ukrepu pravočasno in pisno uradno obvestiti Komisijo in hkrati tudi druge države članice.

Člen 2

1. Komisija v tridesetih dneh po prejemu uradnega obvestila iz člena 1 sporoči svoje mnenje ali priporočilo zadevni državi članici ter hkrati o tem obvesti druge države članice.

2. Vsaka država članica lahko predloži Komisiji svoje pripombe o teh predpisih ter hkrati o njih obvesti druge države članice.

3. Komisija se na zahtevo vsake države članice ali če meni, da je primerno, posvetuje o takem predpisu z vsemi državami članicami. V primeru iz odstavka 4 se tako posvetovanje lahko opravi v tridesetih dneh po dogodku.

4. Komisija lahko na zahtevo države članice skrajša rok iz odstavka 1 ali ga podaljša, če se zadevna država s tem strinja. Rok se skrajša na deset dni, če država članica izjavi, da je predpis, ki ga predlaga, nujen. Komisija obvesti države članice o vsakem skrajšanju ali podaljšanju roka.

5. Država članica zadevnega predpisa ne uveljavi do izteka roka, ki ga določata odstavka 1 ali 4, oziroma dokler Komisija ne izreče svojega mnenja ali priporočila, razen v primeru izjemne nujnosti, ko mora država članica takoj ukrepati. V takem primeru država članica takoj obvesti Komisijo, postopek, ki ga določa ta člen, pa se izvede v tridesetih dneh po prejemu takega obvestila.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. marca 1962

Za Svet

Predsednik

M. Couve de Murville

--------------------------------------------------

Top