EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0321

2013/321/EU: Sklep št. 1/2013 Sveta ministrov AKP-EU z dne 7. junija 2013 o sprejetju protokola o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 v okviru Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi

OJ L 173, 26.6.2013, p. 67–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/321/oj

26.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 173/67


SKLEP št. 1/2013 SVETA MINISTROV AKP-EU

z dne 7. junija 2013

o sprejetju protokola o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 v okviru Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi

(2013/321/EU)

SVET MINISTROV AKP-EU JE –

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (1), kakor je bil spremenjen v Luxembourgu 25. junija 2005 (2) in Ouagadougouju 22. junija 2010 (3) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu AKP-EU), ter zlasti členov 95(2) in 100 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska unija in njene države članice so skupaj z državami AKP v skladu s členom 7 Priloge Ib k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU pregledale rezultate, pri čemer so med drugim ocenile stopnjo uresničitve obveznosti in izplačil.

(2)

Evropska unija in njene države članice so se dogovorile o finančnem mehanizmu, in sicer o 11. ERS, o obdobju, ki bo zajeto (2014–2020), in o znesku sredstev, ki bo dodeljen temu mehanizmu.

(3)

Protokol o vzpostavitvi večletnega finančnega okvira za obdobje od 2014 do 2020 se v Sporazum vstavi kot Priloga Ic –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k temu sklepu je sprejeta kot nova Priloga Ic k Sporazumu o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanemu v Cotonouju dne 23. junija 2000, kakor je bil spremenjen v Luxembourgu 25. junija 2005 in v Ouagadougouju 22. junija 2010.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 7. junija 2013

Za Svet ministrov AKP-EU

Predsednik

P. T. C. SKELEMANI


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3. Sporazum, kakor je bil popravljen v UL L 385, 29.12.2004, str. 88.

(2)  UL L 209, 11.8.2005, str. 27.

(3)  UL L 287, 4.11.2010, str. 3.


PRILOGA

V Sporazum o partnerstvu AKP-EU se vstavi naslednja priloga:

"PRILOGA Ic

Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020

1.

Za namene tega sporazuma in za obdobje od 1. januarja 2014 dalje znaša skupni znesek finančne pomoči za države AKP v okviru tega večletnega finančnega okvira 31 589 milijonov EUR, kot je določeno v točkah 2 in 3.

2.

Znesek 29 089 milijonov EUR v okviru 11. Evropskega razvojnega sklada (ERS) bo na voljo od datuma začetka veljavnosti večletnega finančnega okvira. Med instrumente sodelovanja se razdeli na naslednji način:

(a)

24 365 milijonov EUR za financiranje nacionalnih in regionalnih okvirnih programov. Ta dodeljena sredstva se bodo uporabila za financiranje:

(i)

nacionalnih okvirnih programov posameznih držav AKP v skladu s členi 1 do 5 Priloge IV k temu sporazumu o postopkih izvajanja in upravljanja;

(ii)

regionalnih okvirnih programov podpore regionalnemu in medregionalnemu sodelovanju ter regionalnemu povezovanju držav AKP v skladu s členi 6 do 11 Priloge IV k temu sporazumu o postopkih izvajanja in upravljanja;

(b)

3 590 milijonov EUR za financiranje sodelovanja med državami AKP in medregionalnega sodelovanja z več ali vsemi državami AKP v skladu s členi 12 do 14 Priloge IV k temu sporazumu o postopkih izvajanja in upravljanja. Ta sklop vključuje podporo skupnim institucijam in organom, ustanovljenim s tem sporazumom. Vključuje tudi pomoč za izdatke za delovanje sekretariata AKP iz točk 1 in 2 Protokola št. 1 o stroških poslovanja skupnih institucij;

(c)

1 134 milijonov EUR za financiranje Sklada za spodbujanje naložb v skladu s pogoji iz Priloge II (Načini in pogoji financiranja) k temu sporazumu, ki vključuje dodatni prispevek 500 milijonov EUR v vire Sklada za spodbujanje naložb, ki se upravlja kot obnovljivi sklad, in 634 milijonov EUR v obliki nepovratnih sredstev za financiranje subvencioniranih obrestnih mer in tehnične pomoči, povezane s projekti, predvidenih v členih 1, 2 in 4 navedene priloge v obdobju 11. ERS.

3.

Dejavnosti, financirane v okviru Sklada za spodbujanje naložb, vključno s pripadajočimi subvencijami za obrestne mere, upravlja Evropska investicijska banka (EIB). Znesek do višine 2 500 milijonov EUR poleg sredstev, ki so na voljo iz 11. ERS, dodeli EIB v obliki posojil iz lastnih sredstev. Ta sredstva se dodelijo za namene iz Priloge II k temu sporazumu v skladu s pogoji, določenimi v statutih EIB, ter ustreznimi določbami o načinih in pogojih financiranja naložb, kot so določeni v navedeni prilogi. Z vsemi drugimi finančnimi sredstvi v okviru tega večletnega finančnega okvira upravlja Komisija.

4.

Po 31. decembru 2013 oziroma po datumu začetka veljavnosti tega večletnega finančnega okvira, če ta datum nastopi kasneje, sredstev iz 10. ERS ali iz prejšnjih ERS in po tem datumu zapadlih zneskov za projekte iz teh skladov, ne bo več mogoče dodeljevati, razen če Svet Evropske unije soglasno odloči drugače; izjema so preostali zneski in povračila sredstev, ki so bila dodeljena za financiranje Sklada za spodbujanje naložb, razen pripadajočih subvencij za obrestne mere in neporabljenih sredstev zneskov sistema za zagotavljanje stabilizacije prihodkov od izvoza primarnih kmetijskih proizvodov (STABEX) v okviru evropskih razvojnih skladov pred 9. ERS.

5.

Skupni znesek sredstev tega večletnega finančnega okvira zajema obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020. Sredstev iz 11. ERS in, v primeru Sklada za spodbujanje naložb, sredstev iz vrnjenih dodelitev ne bo več mogoče dodeljevati po 31. decembru 2020, razen če Svet Evropske unije soglasno na predlog Komisije ne odloči drugače. Vendar bodo sredstva, ki so jih prejele države članice v okviru 9., 10. in 11. ERS za financiranje Sklada za spodbujanje naložb, na voljo za izplačilo po 31. decembru 2020.

6.

Odbor veleposlanikov lahko v imenu Sveta ministrov AKP-EU sprejme ustrezne ukrepe v okviru skupnega zneska večletnega finančnega okvira, da bi se odzval na potrebe načrtovanja programov v okviru enega od proračunskih sklopov, opisanih v točki 2, vključno s prerazporeditvijo sredstev med temi sklopi.

7.

Pogodbenici se lahko na zahtevo ene od strani odločita za izvedbo pregleda uspešnosti na za obe strani sprejemljiv datum, pri čemer ocenita stopnjo uresničitve obveznosti in izplačil ter rezultate in učinek zagotovljene pomoči. Pregled se izvede na podlagi predloga, ki ga pripravi Komisija. Prispeva lahko k pogajanjem iz člena 95(4) tega sporazuma.

8.

Vsaka država članica lahko Komisiji ali EIB prostovoljno zagotovi tudi prispevke za podporo ciljev Sporazuma o partnerstvu AKP-EU. Države članice lahko tudi sofinancirajo projekte ali programe, na primer v okviru posebnih pobud, ki bi jih upravljala Komisija ali EIB. Zagotoviti je treba, da države AKP na nacionalni ravni prevzamejo odgovornost za take pobude."


Top