Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008D0619

2008/619/ES: Sklep št. 2/2008 Skupnega sveta EU–Mehika z dne 25. julija 2008 o spremembi Sklepa Skupnega sveta št. 2/2000, kakor je bil spremenjen s Sklepom Skupnega sveta št. 3/2004

OJ L 198, 26.7.2008, p. 55–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/619/oj

26.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 198/55


SKLEP št. 2/2008 SKUPNEGA SVETA EU–MEHIKA

z dne 25. julija 2008

o spremembi Sklepa Skupnega sveta št. 2/2000, kakor je bil spremenjen s Sklepom Skupnega sveta št. 3/2004

(2008/619/ES)

SKUPNI SVET JE –

ob upoštevanju Sporazuma o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Združenimi mehiškimi državami na drugi strani (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), podpisanega v Bruslju 8. decembra 1997, in zlasti členov 5 in 10 v povezavi s členoma 47 in 56 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po pristopu Republike Bolgarije in Romunije (v nadaljnjem besedilu: novi državi članici) k Evropski uniji 1. januarja 2007 je bil v Mehiki 29. novembra 2006 podpisan drugi dodatni protokol k Sporazumu, ki je začel veljati 1. marca 2007 (2).

(2)

Glede na to je treba z učinkom od datuma pristopa novih članic k Sporazumu prilagoditi nekatere določbe Sklepa Skupnega sveta št. 2/2000 (3), kakor je bil spremenjen s Sklepom Skupnega sveta št. 3/2004 (4), v zvezi z blagovno menjavo, potrjevanjem porekla in vladnimi naročili –

SKLENIL:

Člen 1

1.   Priloga I k Sklepu Skupnega sveta št. 2/2000 se spremeni v skladu z določbami Priloge I k temu sklepu.

2.   Ta člen ne vpliva na vsebino klavzule o pregledu iz člena 10 Sklepa Skupnega sveta št. 2/2000.

Člen 2

Člena 17(4) in 18(2) ter Dodatek IV Priloge III k Sklepu Skupnega sveta št. 2/2000 se spremenijo v skladu z določbami Priloge II k temu sklepu.

Člen 3

1.   Subjekti novih držav članic, našteti v Prilogi III k temu sklepu, se dodajo k ustreznim poglavjem iz dela B Priloge VI k Sklepu Skupnega sveta št. 2/2000.

2.   Seznam publikacij novih držav članic iz Priloge IV k temu sklepu se doda delu B Priloge XIII Sklepa Skupnega sveta št. 2/2000.

Člen 4

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

Uporablja se od datuma pristopa novih držav članic k Sporazumu.

V Bruslju, 25. julija 2008

Za Skupni svet

Predsednica

P. ESPINOSA CANTELLANO


(1)  UL L 276, 28.10.2000, str. 45.

(2)  Za pojasnitev te točke – drugi dodatni protokol sta pogodbenici podpisali v Bruslju, 21. februarja 2007, po uradnem parafiranju besedila v Mexico Cityju 29. novembra 2006. Uporablja se od 1. marca 2007, veljati pa je začel 1. marca 2008 po zaključku potrebnih notranjih postopkov pogodbenic.

(3)  UL L 157, 30.6.2000, str. 10.

(4)  UL L 293, 16.9.2004, str. 15.


PRILOGA I

Časovni razpored odprave carinskih tarif skupnosti

Oznaka KN

Opis

Letna tarifna kvota

Stopnja dajatve v okviru kvote

„0803 00 19

Sveže banane (razen rajskih smokev)

2 000 ton (1)

70 EUR/tono


(1)  Letna tarifna kvota velja vsako koledarsko od 1. januarja do 31. decembra. Začela se bo uporabljati tri dni po objavi tega sklepa v Uradnem listu Evropske unije.“


PRILOGA II

Upravne opombe v jezikih novih držav članic ter „izjava na računu“ v Prilogi III k Sklepu št. 2/2000

1.

Člen 17(4) Priloge III k Sklepu št. 2/2000 se spremeni:

„4.   Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1 morajo vsebovati enega od naslednjih izrazov:

BG

‚ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ‘

ES

‚EXPEDIDO A POSTERIORI‘

CS

‚VYSTAVENO DODATEČNĚ‘

DA

‚UDSTEDT EFTERFØLGENDE‘

DE

‚NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT‘

ET

‚TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD‘

EL

‚ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ‘

EN

‚ISSUED RETROSPECTIVELY‘

FR

‚DÉLIVRÉ A POSTERIORI‘

IT

‚RILASCIATO A POSTERIORI‘

LV

‚IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI‘

LT

‚RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS‘

HU

‚KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL‘

MT

‚MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT‘

NL

‚AFGEGEVEN A POSTERIORI‘

PL

‚WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE‘

PT

‚EMITIDO A POSTERIORI‘

RO

‚EMIS A POSTERIORI‘

SK

‚VYDANÉ DODATOČNE‘

SL

‚IZDANO NAKNADNO‘

FI

‚ANNETTU JÄLKIKÄTEEN‘

SV

‚UTFÄRDAT I EFTERHAND‘.“

2.

Člen 18(2) Priloge III k Sklepu št. 2/2000 se spremeni:

„2.   V tem postopku izdani dvojnik mora vsebovati enega od naslednjih zaznamkov:

BG

‚ДУБЛИКАТ‘

ES

‚DUPLICADO‘

CS

‚DUPLIKÁT‘

DA

‚DUPLIKAT‘

DE

‚DUPLIKAT‘

ET

‚DUPLIKAAT‘

EL

‚ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ‘

EN

‚DUPLICATE‘

FR

‚DUPLICATA‘

IT

‚DUPLICATO‘

LV

‚DUBLIKĀTS‘

LT

‚DUBLIKATAS‘

HU

‚MÁSODLAT‘

MT

‚DUPLIKAT‘

NL

‚DUPLICAAT‘

PL

‚DUPLIKAT‘

PT

‚SEGUNDA VIA‘

RO

‚DUPLICAT‘

SK

‚DUPLIKÁT‘

SL

‚DVOJNIK‘

FI

‚KAKSOISKAPPALE‘

SV

‚DUPLIKAT‘.“

3.

K Dodatku IV Priloge III k Sklepu Skupnega sveta št. 2/2000 se doda:

„Bolgarska različica

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … или разрешение на компетентен държавен орган (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2) преференциален произход.

Romunska različica

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală sau a autorității guvernamentale competente nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).


(1)  Kadar izjavo na računu izpolni pooblaščeni izvoznik v smislu člena 21 te Priloge, mora biti na tem mestu vpisana številka pooblastila pooblaščenega izvoznika. Če izjave na računu ne izdela pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo ali pa se pusti prazen prostor.

(2)  Navedba porekla izdelkov. Če se izjava na računu v celoti ali deloma nanaša na izdelke s poreklom iz Ceute ali Melille v smislu člena 37 te priloge, jih mora izvoznik jasno navesti v dokumentu, na podlagi katerega se izdela izjava, z oznako „CM“.“


PRILOGA III

OSREDNJI VLADNI SUBJEKTI

1.

K oddelku 1 dela B Priloge VI k Sklepu Skupnega sveta št. 2/2000 se dodajo naslednji osrednji vladni subjekti:

„AA –   Republika Bolgarija

1.

Министерство на външните работи (Ministrstvo za zunanje zadeve)

2.

Министерство на вътрешните работи (Ministrstvo za notranje zadeve)

3.

Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministrstvo za državno upravo in upravno reformo)

4.

Министерство на извънредните ситуации (Ministrstvo za izredne razmere)

5.

Министерство на земеделието и храните (Ministrstvo za kmetijstvo in hrano)

6.

Министерство на здравеопазването (Ministrstvo za zdravje)

7.

Министерство на икономиката и енергетиката (Ministrstvo za gospodarstvo in energijo)

8.

Министерство на културата (Ministrstvo za kulturo)

9.

Министерство на образованието и науката (Ministrstvo za izobraževanje in znanost)

10.

Министерство на околната среда и водите (Ministrstvo za okolje in vodo)

11.

Министерство на отбраната (Ministrstvo za obrambo (1))

12.

Министерство на правосъдието (Ministrstvo za pravosodje)

13.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministrstvo za regionalni razvoj in javna dela)

14.

Министерство на транспорта (Ministrstvo za promet)

15.

Министерство на труда и социалната политика (Ministrstvo za delo in socialno politiko)

16.

Министерство на финансите (Ministrstvo za finance)

AB –   Romunija

1.

Ministerul Afacerilor Externe (Ministrstvo za zunanje zadeve)

2.

Ministerul Integrării Europene (Ministrstvo za evropsko integracijo)

3.

Ministerul Finanțelor Publice (Ministrstvo za javne finance)

4.

Ministerul Justiției (Ministrstvo za pravosodje)

5.

Ministerul Apărării Naționale (Ministrstvo za nacionalno obrambo (1))

6.

Ministerul Administrației și Internelor (Ministrstvo za upravo in notranje zadeve)

7.

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (Ministrstvo za delo, socialno solidarnost in družino)

8.

Ministerul Economiei și Comerțului (Ministrstvo za gospodarstvo in trgovino)

9.

Ministerul Agriculturii, Pădurii și Dezvoltării Rurale (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja)

10.

Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (Ministrstvo za promet, javna dela in turizem)

11.

Ministerul Educației și Cercetării (Ministrstvo za šolstvo in raziskave)

12.

Ministerul Sănătății (Ministrstvo za zdravje)

13.

Ministerul Culturii și Cultelor (Ministrstvo za kulturo in verske zadeve)

14.

Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor (Ministrstvo za komunikacije in informacijsko tehnologijo)

15.

Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor (Ministrstvo za okolje in gospodarjenje z vodami)

16.

Ministerul Public (Urad državnega tožilstva)

2.

Naslednji organi in vrste organov iz Prilog I, II, VII, VIII in IX k Direktivi 93/38/EGS se dodajo k besedilu, priloženemu oddelku 2 dela B Priloge VI k Sklepu št. 2/2000:

(a)

Priloga I

„PROIZVODNJA, TRANSPORT ALI DISTRIBUCIJA PITNE VODE“:

„REPUBLIKA BOLGARIJA

‚В И К – Батак‘ – ЕООД (Oskrba z vodo in kanalizacija Batak EOOD), Batak

‚В и К – Белово‘ – ЕООД (Oskrba z vodo in kanalizacija Belovo EOOD), Belovo

‚Водоснабдяване и канализация Берковица‘ – ЕООД (Oskrba z vodo in kanalizacija Berkovitsa EOOD), Berkovitsa

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ЕООД (Oskrba z vodo in kanalizacija Blagoevgrad EOOD), Blagoevgrad

‚В и К – Бебреш‘ – ЕООД (Oskrba z vodo in kanalizacija Bebresh EOOD), Botevgrad

‚Инфрастрой‘ – ЕООД (Infrastroi EOOD), Bratsigovo

‚Водоснабдяване‘ – ЕООД (Oskrba z vodo EOOD), Breznik

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ЕАД (Oskrba z vodo in kanalizacija EAD), Burgas

‚Бързийска вода‘ – ЕООД (Vodovodno podjetje Barzia EOOD), Barzia

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ООД (Oskrba z vodo in kanalizacija OOD), Varna

‚ВиК-Златни пясъци‘ – ООД (Oskrba z vodo in kanalizacija Zlatni Pyasatsi OOD), Varna

‚Водоснабдяване и канализация Йовковци‘ – ООД (Oskrba z vodo in kanalizacija Yovkovtsi OOD), Veliko Turnovo

‚Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг‘ – ЕООД, (Oskrba z vodo, kanalizacija in inženiring ozemeljskih voda EOOD), Velingrad

‚ВИК‘ – ЕООД (Oskrba z vodo in kanalizacija EOOD), Vidin

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ООД (Oskrba z vodo in kanalizacija OOD), Vratsa

‚В И К‘ – ООД (Oskrba z vodo in kanalizacija OOD), Gabrovo

‚В И К‘ – ООД (Oskrba z vodo in kanalizacija OOD), Dimitrovgrad

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ЕООД (Oskrba z vodo in kanalizacija EOOD), Dobrich

‚Водоснабдяване и канализация – Дупница‘ – ЕООД (Oskrba z vodo in kanalizacija Dupnitsa EOOD), Dupnitsa

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ООД (Oskrba z vodo in kanalizacija OOD), Isperih

‚В И К – Кресна‘ – ЕООД (Oskrba z vodo in kanalizacija Kresna EOOD), Kresna

‚Меден кладенец‘ – ЕООД (Meden Kladenets EOOD), Kubrat

‚ВИК‘ – ООД (Oskrba z vodo in kanalizacija OOD), Kurdzhali

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ООД (Oskrba z vodo in kanalizacija OOD), Kyustendil

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ООД (Oskrba z vodo in kanalizacija OOD), Lovech

‚В и К – Стримон‘ – ЕООД (Oskrba z vodo in kanalizacija Strimon EOOD), Mikrevo

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ООД (Oskrba z vodo in kanalizacija OOD), Montana

‚Водоснабдяване и канализация – П‘ – ЕООД (Oskrba z vodo in kanalizacija P EOOD), Panagyurishte

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ООД (Oskrba z vodo in kanalizacija OOD), Pernik

‚В И К‘ – ЕООД (Oskrba z vodo in kanalizacija EOOD), Petrich

‚Водоснабдяване, канализация и строителство‘ – ЕООД (Oskrba z vodo, kanalizacija in javna dela EOOD), Peshtera

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ЕООД (Oskrba z vodo in kanalizacija EOOD), Pleven

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ЕООД (Oskrba z vodo in kanalizacija EOOD), Plovdiv

‚Водоснабдяване–Дунав‘ – ЕООД (Oskrba z vodo Donava EOOD), Razgrad

‚ВКТВ‘ – ЕООД (Oskrba z vodo, kanalizacija in inženiring ozemeljskih voda EOOD), Rakitovo

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ООД (Oskrba z vodo in kanalizacija OOD), Ruse

‚УВЕКС‘ – ЕООД (UVEKS EOOD), Sandanski

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ЕАД (Oskrba z vodo in kanalizacija EAD), Svishtov

‚Бяла‘ – ЕООД (Byala EOOD), Sevlievo

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ООД (Oskrba z vodo in kanalizacija OOD), Silistra

‚В и К‘ – ООД (Oskrba z vodo in kanalizacija OOD), Sliven

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ЕООД (Oskrba z vodo in kanalizacija EOOD), Smolyan

‚Софийска вода‘ – АД (Vodovodno podjetje Sofija AD), Sofija

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ЕООД (Oskrba z vodo in kanalizacija EOOD), Sofija

‚Стамболово‘ – ЕООД (Stambolovo EOOD), Stambolovo

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ЕООД (Oskrba z vodo in kanalizacija EOOD), Stara Zagora

‚Водоснабдяване и канализация-С‘ – ЕООД (Oskrba z vodo in kanalizacija - S EOOD), Strelcha

‚Водоснабдяване и канализация – Тетевен‘ – ЕООД (Oskrba z vodo in kanalizacija EOOD), Teteven

‚В и К – Стенето‘ – ЕООД (Oskrba z vodo in kanalizacija Steneto EOOD), Troyan

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ООД (Oskrba z vodo in kanalizacija OOD), Turgovishte

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ЕООД (Oskrba z vodo in kanalizacija EOOD), Haskovo

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ООД (Oskrba z vodo in kanalizacija OOD), Shumen

‚Водоснабдяване и канализация‘ – ЕООД (Oskrba z vodo in kanalizacija EOOD), Yambol

ROMUNIJA

Departamente ale autorităților locale și companii care produc, transportă și distribuie apă (službe lokalnih oblasti in podjetja, ki proizvajajo, transportirajo in distribuirajo vodo).“

(b)

Priloga II

„PROIZVODNJA, TRANSPORT ALI DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE“:

„REPUBLIKA BOLGARIJA

Лица, които притежават лицензия за производство, пренос, разпределение, обществена доставка или обществено снабдяване с електрическа енергия в съответствие с чл. 39, ал. 1 от Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 9.12.2003 г.) (Organizacije, ki imajo licenco za proizvodnjo, transport, distribucijo, javno dostavo ali javno preskrbo električne energije v skladu s členom 39(1) Energetskega zakona (objavljen v Uradnem listu št. 107 z dne 9.12.2003)).

ROMUNIJA

‚Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica – SA București‘ (Komercialna družba za proizvodnjo električne energije Hidroelectrica – SA București)

‚Societatea Națională Nuclearelectrica – SA‘ (Nacionalna družba Nuclaerectrica – SA)

‚Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica SA‘ (Komercialna družba za proizvodnjo električne in toplotne energije Termoelectrica SA)

‚S.C. Electrocentrale Deva SA‘ (SC elektrarne Deva SA)

‚S.C. Electrocentrale București SA‘ (SC elektrarne Bukarešta SA)

‚S.C. Electrocentrale Galați SA‘ (SC elektrarne Galati SA)

‚S.C. Electrocentrale Termoelectrica SA‘ (SC elektrarne Termoelectrica SA)

‚Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari‘ (Komercialna družba energetski kompleks Rovinari)

‚Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni‘ (Komercialna družba energetski kompleks Turceni)

‚Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova‘ (Komercialna družba energetski kompleks Craiova)

‚Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica – SA București‘ (Nacionalna družba za energetska omrežja Transelectrica SA)

‚Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica – SA București‘ (Komercialna družba za distribucijo in oskrbo z električno energijo – SA Bucharest)

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice ‚Electrica BANAT‘ SA (SC podružnica za distribucijo in oskrbo z električno energijo ‚Electrica BANAT‘ SA)

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice ‚Electrica DOBROGEA‘ SA (SC podružnica za distribucijo in oskrbo z električno energijo ‚Electrica DOBROGEA‘ SA)

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice ‚Electrica MOLDOVA‘ SA (SC podružnica za distribucijo in oskrbo z električno energijo ‚Electrica MOLDOVA‘ SA)

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice ‚Electrica MUNTENIA‘ SA (SC podružnica za distribucijo in oskrbo z električno energijo ‚Electrica MUNTENIA‘ SA)

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice ‚Electrica MUNTENIA NORD‘ SA (SC podružnica za distribucijo in oskrbo z električno energijo ‚Electrica MUNTENIA NORD‘ SA)

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice ‚Electrica OLTENIA‘ SA (SC podružnica za distribucijo in oskrbo z električno energijo ‚Electrica OLTENIA‘ SA)

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice ‚Electrica TRANSILVANIA SUD‘ SA (SC podružnica za distribucijo in oskrbo z električno energijo ‚Electrica TRANSILVANIA SUD‘ SA)

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice ‚Electrica TRANSILVANIA NORD‘ SA (SC podružnica za distribucijo in oskrbo z električno energijo ‚Electrica TRANSILVANIA NORD‘ SA)“

(c)

Priloga VII

„NAROČNIKI S PODROČJA MESTNEGA ŽELEZNIŠKEGA, TRAMVAJSKEGA, TROLEJBUSNEGA ALI AVTOBUSNEGA PROMETA“:

„REPUBLIKA BOLGARIJA

‚Метрополитен‘ ЕАД (Metropoliten EAD), Sofija

‚Столичен електротранспорт‘ ЕАД (Stolichen Elektrotransport EAD), Sofija

‚Столичен автотранспорт‘ ЕАД (Stolichen Avtotransport EAD), Sofija

‚Бургасбус‘ ЕООД (Burgasbus EOOD), Burgas

‚Градски транспорт‘ ЕАД (Gradski Transport EAD), Varna

‚Тролейбусен транспорт‘ ЕООД (Troleybusen Transport EOOD), Vratsa

‚Общински пътнически транспорт‘ ЕООД (Obshtinski Patnicheski Transport EOOD), Gabrovo

‚Автобусен транспорт‘ ЕООД (Avtobusen Transport EOOD), Dobrich

‚Тролейбусен транспорт‘ ЕООД (Troleybusen Transport EOOD), Dobrich

‚Тролейбусен транспорт‘ ЕООД (Troleybusen Transport EOOD), Pasardzhik

‚Тролейбусен транспорт‘ ЕООД (Troleybusen Transport EOOD), Pernik

‚Автобусни превози‘ ЕАД (Avtobusen Prevozi EAD), Pleven

‚Тролейбусен транспорт‘ ЕООД (Troleybusen Transport EOOD), Pleven

‚Градски транспорт Пловдив‘ ЕАД (Gradski Transport Plovdiv EAD), Plovdiv

‚Градски транспорт‘ ЕООД (Gradski Transport EOOD), Ruse

‚Пътнически превози‘ ЕАД (Patnichescki Prevozi EAD), Sliven

‚Автобусни превози‘ ЕООД (Avtobusni Prevozi EOOD), Stara Zagora

‚Тролейбусен транспорт‘ ЕООД (Troleybusen Transport EOOD), Haskovo

ROMUNIJA

SC Transport cu Metroul București ‚METROREX‘ SA (družba podzemne železnice v Bukarešti ‚Metrorex‘ SA)

Regii autonome locale de transport urban de călători (neodvisni lokalni upravljalci mestnega prevoza potnikov)“

(d)

Priloga VIII

„NAROČNIKI NA PODROČJU LETALIŠKIH ZMOGLJIVOSTI“:

„REPUBLIKA BOLGARIJA

Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация (Generalni direktorat ‚Uprava za civilno letalstvo‘)

ДП ‚Ръководство на въздушното движение‘ (vladno podjetje ‚Službe zračnega prometa‘)

Летищни оператори на граждански летища за обществено ползване, определени от Министерския съвет в съответствие с чл. 43, ал. 3 от Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1.12.1972 г.) (Letališki upravljalci civilnih letališč za javno uporabo, kakor jih je določil Svet ministrov v skladu s členom 43(3) Zakona o civilnem letalstvu (objavljen v Uradnem listu št. 94 z dne 1.12.1972)).

ROMUNIJA

Compania Națională ‚Aeroportul Internațional Henri Coandă București‘ – SA (nacionalno podjetje ‚Mednarodno letališče Henri Coandă Bukarešta‘ – SA)

Compania Națională ‚Aeroportul Internațional București – Băneasa‘ – SA (nacionalno podjetje ‚Mednarodno letališče Bukarešta – Băneasa‘ – SA)

Compania Națională ‚Aeroportul Internațional Constanța‘ – SA (nacionalno podjetje ‚Mednarodno letališče Constanța‘ – SA)

Compania Națională ‚Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia‘ – SA (nacionalno podjetje ‚Mednarodno letališče Timișoara – Traian Vuia‘ – SA)

Regia Autonomă ‚Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA‘ (samostojno javno podjetje ‚Uprava romunskih služb zračnega prometa – ROMATSA‘)

Regia Autonomă ‚Autoritatea Aeronautică Civilă Română‘ (samostojno javno podjetje ‚Romunska uprava za civilno letalstvo‘)

Aeroporturile aflate în subordinea consiliilor locale (letališča pod nadzorom lokalnih svetov):

Regia Autonomă Aeroportul Arad (samostojno javno podjetje Letališče Arad)

Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare (samostojno javno podjetje Letališče Bacău)

Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare (samostojno javno podjetje Letališče Baia Mare)

Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș (samostojno javno podjetje Letališče Caransebeș)

Regia Autonomă Aeroportul Cluj-Napoca (samostojno javno podjetje Letališče Cluj-Napoca)

Regia Autonomă Aeroportul Craiova (samostojno javno podjetje Letališče Craiova)

Regia Autonomă Aeroportul Iași (samostojno javno podjetje Letališče Iași)

Regia Autonomă Aeroportul Oradea (samostojno javno podjetje Letališče Oradea)

Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare (samostojno javno podjetje Letališče Satu-Mare)

Regia Autonomă Aeroportul Sibiu (samostojno javno podjetje Letališče Sibiu)

Regia Autonomă Aeroportul Suceava (samostojno javno podjetje Letališče Suceava)

Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș (samostojno javno podjetje Letališče Târgu Mureș)

Regia Autonomă Aeroportul Tulcea (samostojno javno podjetje Letališče Tulcea)“

(e)

Priloga IX

„NAROČNIKI NA PODROČJU POMORSKIH PRISTANIŠČ ALI PRISTANIŠČ NA CELINSKIH VODAH ALI DRUGIH TERMINALSKIH KAPACITET“:

„REPUBLIKA BOLGARIJA

ДП ‚Пристанищна инфраструктура‘ (vladno podjetje ‚Pristaniška infrastruktura‘).

Лицата, които по силата на специални или изключителни права осъществяват експлоатация на цяло или част от пристанище за обществен транспорт с национално значение, посочено в Приложение № 1 към чл. 103а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от 11.2.2000 г.) (Organizacije, ki na podlagi posebnih ali izključnih pravic izkoriščajo pristanišča ali dele pristanišč za javni promet regionalnega pomena, kot so navedena v Prilogi 1 k členu 103a Zakona o pomorskem prostoru, celinskih vodah in pristaniščih Republike Bolgarije (objavljen v Uradnem listu št. 12 z dne 11.2.2000)).

Лицата, които по силата на специални или изключителни права осъществяват експлоатация на цяло или част от пристанище за обществен транспорт с регионално значение, посочено в Приложение № 2 към чл.103а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от 11.2.2000 г.) (Organizacije, ki na podlagi posebnih ali izključnih pravic izkoriščajo pristanišča ali dele pristanišč za javni promet regionalnega pomena, kot so navedena v Prilogi 2 k členu 103a Zakona o pomorskem prostoru, celinskih vodah in pristaniščih Republike Bolgarije (objavljen v Uradnem listu št. 12 z dne 11.2.2000)).

ROMUNIJA

Compania Națională ‚Administrația Porturilor Maritime‘ SA Constanța (nacionalno podjetje ‚Uprava morskih pristanišč‘ SA Constanța)

Compania Națională ‚Administrația Canalelor Navigabile‘ SA Constanța (nacionalno podjetje ‚Uprava plovnih kanalov‘ SA Constanța)

Compania Națională de Radiocomunicații Navale ‚RADIONAV‘ SA (nacionalno podjetje za pomorske radiokomunikacije ‚RADIONAV‘ SA)

Regia Autonomă ‚Administrația Fluvială a Dunării de Jos‘ (samostojno podjetje ‚Rečna uprava spodnje Donave‘)

Compania Națională ‚Administrația Porturilor Dunării Maritime‘ (nacionalno podjetje ‚Uprava pomorskih donavskih pristanišč‘)

Compania Națională ‚Administrația Porturilor Dunării Fluviale‘ SA (nacionalno podjetje ‚Uprava rečnih donavskih pristanišč‘)

Agenția Română de Intervenții și Salvare Navală – ARISN (Romunska agencija za intervencije in pomorsko reševanje – ARISN)

Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnu-Măgurele (pristanišča: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnu-Măgurele)“


(1)  Samo nevojni material iz dela B Priloge VII.“


PRILOGA IV

PUBLIKACIJE

„Republika Bolgarija

Objave obvestil:

Uradni list Evropske unije

Uradni list (http://dv.parliament.bg)

Register o javnih naročilih (www.aop.bg)

Zakoni in predpisi:

Uradni list

Sodne odločbe:

Vrhovno upravno sodišče (http://www.sac.government.bg)

Upravne odločbe splošne veljave in katerega koli postopka:

Register javnih naročil (http://www.aop.bg)

Komisija za varstvo konkurence (http://www.cpc.bg)

Romunija

Uradni list Evropske unije

Uradni list Romunije

Elektronski sistem javnih naročil (www.e-licitatie.ro)“


Top