EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007A0517(01)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo o poenostavitvi izdajanja vizumov državljanom Evropske unije in Ruske federacije

OJ L 129, 17.5.2007, p. 27–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 033 P. 189 - 196

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2007/340/oj

Related Council decision

17.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 129/27


SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo o poenostavitvi izdajanja vizumov državljanom Evropske unije in Ruske federacije

POGODBENICI,

EVROPSKA SKUPNOST,

v nadaljnjem besedilu „Skupnost“,

in RUSKA FEDERACIJA,

STA SE –

V ŽELJI, da s poenostavitvijo izdajanja vizumov državljanom Evropske unije in Ruske federacije na podlagi vzajemnosti poenostavita medsebojne odnose med ljudmi, kar je pomemben pogoj za stabilen razvoj gospodarskih, humanitarnih, kulturnih, znanstvenih in drugih vezi,

OB UPOŠTEVANJU Skupne izjave, sprejete na srečanju na vrhu v Sankt Peterburgu 31. maja 2003, v kateri se Evropska unija in Ruska federacija strinjata, da bosta proučili pogoje za potovanja brez vizumov v dolgoročni perspektivi,

S PONOVNO POTRDITVIJO namena vzpostavitve režima potovanj brez vizumov med Rusko federacijo in Evropsko unijo,

Z MISLIJO NA Sporazum o partnerstvu in sodelovanju z dne 24. junija 1994 o vzpostavitvi partnerstva med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Rusko federacijo na drugi,

OB UPOŠTEVANJU Skupne izjave o širitvi EU in odnosih med EU in Rusijo, podpisane 27. aprila 2004, ki potrjuje namen Evropske unije in Ruske federacije, da poenostavita izdajanje vizumov za državljane Evropske unije in Ruske federacije na podlagi vzajemnosti in začneta pogajanja za sklenitev sporazuma,

OB PRIZNAVANJU, da ta poenostavitev ne bi smela privesti do nezakonitega priseljevanja, in ob posvečanju posebne pozornosti varnosti in ponovnemu sprejemu,

OB UPOŠTEVANJU Protokola o stališču Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska in Irske ter Protokola o vključitvi schengenskega pravnega reda v okvir Evropske unije, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji z dne 7. februarja 1992 in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti z dne 25. marca 1957, in s potrditvijo, da se določbe tega sporazuma ne uporabljajo za Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska ter za Irsko,

OB UPOŠTEVANJU Protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji z dne 7. februarja 1992 in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti z dne 25. marca 1957, in s potrditvijo, da se določbe tega sporazuma ne uporabljajo za Kraljevino Dansko –

DOGOVORILI:

Člen 1

Namen in področje uporabe

Namen tega sporazuma je na podlagi vzajemnosti poenostaviti izdajanje vizumov za načrtovano bivanje za največ 90 dni v obdobju 180 dni za državljane Evropske unije in Ruske federacije.

Člen 2

Splošna določba

1.   Poenostavitve vizumskih postopkov, določene v tem sporazumu, se za državljane Evropske unije in Ruske federacije uporabljajo samo, kolikor ti niso izvzeti iz vizumske obveznosti z zakoni in drugimi predpisi Ruske federacije, Skupnosti ali držav članic, s tem sporazumom ali drugimi mednarodnimi sporazumi.

2.   Nacionalno pravo Ruske federacije, držav članic ali pravo Skupnosti se uporablja za zadeve, ki jih določbe tega sporazuma ne zajemajo, kot na primer zavrnitev izdaje vizuma, priznanje potnih listin, dokazila o zadostnih sredstvih za preživljanje ter zavrnitev vstopa in ukrepi izgona.

Člen 3

Opredelitve pojmov

V tem sporazumu:

(a)

„država članica“ pomeni vsako državo članico Evropske unije z izjemo Kraljevine Danske, Irske in Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska;

(b)

„državljan Evropske unije“ pomeni državljana države članice, kakor je opredeljena v točki (a);

(c)

„državljan Ruske federacije“ pomeni osebo, ki ima ali je pridobila državljanstvo Ruske federacije v skladu z njeno nacionalno zakonodajo;

(d)

„vizum“ pomeni dovoljenje, ki ga je izdala, ali odločitev, ki jo je sprejela država članica ali Ruska federacija, potrebno za:

vstop zaradi načrtovanega bivanja za največ skupno 90 dni v tej državi članici ali v več državah članicah ali v Ruski federaciji,

vstop zaradi tranzita preko ozemlja te države članice ali več držav članic ali Ruske federacije;

(e)

„oseba, ki zakonito prebiva“ pomeni:

za Rusko federacijo državljana Evropske unije, ki je pridobil dovoljenje za začasno prebivanje, dovoljenje za stalno prebivanje ali vizum za namene študija ali delovni vizum za obdobje nad 90 dni v Ruski federaciji,

za Evropsko unijo državljana Ruske federacije, ki ima dovoljenje oziroma je upravičen do bivanja nad 90 dni na ozemlju države članice na podlagi zakonodaje Skupnosti ali nacionalne zakonodaje.

Člen 4

Dokumentarna dokazila o namenu potovanja

1.   Za naslednje kategorije državljanov Evropske unije in Ruske federacije za utemeljitev namena potovanja v drugo pogodbenico zadostujejo naslednji dokumenti:

(a)

za člane uradnih delegacij, ki v skladu z uradnim povabilom, naslovljenim na države članice, Evropsko unijo ali Rusko federacijo, sodelujejo na srečanjih, posvetovanjih, pogajanjih ali programih izmenjav ter na prireditvah, ki jih na ozemlju Ruske federacije ali ene od držav članic pripravijo medvladne organizacije:

dopis pristojnega organa države članice ali Ruske federacije ali dopis evropske institucije, ki potrjuje, da je prosilec član delegacije tega organa in potuje na ozemlje druge pogodbenice z namenom sodelovanja na zgoraj omenjenih prireditvah; dopisu je priložena kopija uradnega povabila;

(b)

za poslovneže in predstavnike poslovnih organizacij:

pisna zahteva subjekta, ki vabi: pravne osebe ali gospodarske družbe, organizacije, urada ali njihovih podružnic, državnih in lokalnih oblasti Ruske federacije ter držav članic ali organizacijskih odborov trgovinskih in industrijskih sejmov, konferenc in simpozijev, ki potekajo na ozemlju Ruske federacije ali ene od držav članic;

(c)

za voznike, ki opravljajo storitve mednarodnega prevoza blaga in oseb med ozemlji Ruske federacije in držav članic z vozili, ki so registrirana v državah članicah ali Ruski federaciji:

pisna zahteva nacionalnega združenja (sindikata) prevoznikov Ruske federacije ali nacionalnih združenj prevoznikov držav članic za mednarodni cestni prevoz z navedbo namena, trajanja in pogostosti potovanj;

(d)

za člane osebja na vlaku, hladilnih vozilih in lokomotivah na mednarodnih vlakih, ki potujejo med ozemlji držav članic in Ruske federacije:

pisna zahteva pristojne železniške družbe Ruske federacije ali držav članic z navedbo namena, trajanja in pogostosti potovanj;

(e)

za novinarje:

potrdilo ali drug dokument, ki ga izda strokovna organizacija in dokazuje, da je zadevna oseba kvalificiran novinar, ter dokument, ki ga izda njegov delodajalec in navaja, da je namen potovanja opravljanje novinarskega dela;

(f)

za udeležence znanstvenih, kulturnih in umetniških dejavnosti, vključno z univerzitetnimi in drugimi programi izmenjav:

pisna zahteva organizacije, ki vabi, za udeležbo pri teh dejavnostih;

(g)

za učence, študente, podiplomske študente in učitelje za spremstvo, ki potujejo zaradi študija ali strokovnega izobraževanja, vključno v okviru programov izmenjav in drugih šolskih dejavnosti:

pisna zahteva ali potrdilo o vpisu univerze, akademije, instituta, visoke šole ali šole, ki vabi, ali študentske izkaznice ali potrdila o tečajih, ki jih bo oseba obiskovala;

(h)

za udeležence mednarodnih športnih prireditev in osebe, ki jih spremljajo v strokovni ekipi:

pisna zahteva organizacije, ki vabi: pristojnih organov, državnih športnih zvez držav članic ali Ruske federacije in Nacionalnega olimpijskega komiteja Ruske federacije ali nacionalnih olimpijskih komitejev držav članic;

(i)

za udeležence programov uradnih izmenjav, ki jih organizirajo pobratena mesta:

pisna zahteva vodij uprave/županov teh mest;

(j)

za bližnje sorodnike – zakonce, otroke (vključno s posvojenimi), starše (vključno s skrbniki), stare starše in vnuke – na obisku pri državljanih Evropske unije ali Ruske federacije, ki zakonito prebivajo na ozemlju Ruske federacije ali držav članic:

pisna zahteva osebe, ki vabi;

(k)

za obisk vojaških in civilnih pokopališč:

uradni dokument, ki potrjuje obstoj in ohranitev groba ter družinsko ali drugo razmerje med prosilcem in pokopanim.

2.   Pisna zahteva iz odstavka 1 tega člena vsebuje naslednje točke:

(a)

za povabljeno osebo – ime in priimek, datum rojstva, spol, državljanstvo, številka osebnega dokumenta, čas in namen potovanja, število vstopov in ime mladoletnega otroka, ki spremlja povabljeno osebo;

(b)

za osebo, ki vabi – ime, priimek in naslov; ali

(c)

za pravno osebo, gospodarsko družbo ali organizacijo, ki vabi – polni naziv in naslov ter

če zahtevo izda organizacija – ime in priimek ter položaj osebe, ki zahtevo podpiše,

če vabi pravna oseba, gospodarska družba, urad ali njihova podružnica s sedežem na ozemlju države članice – registrska številka, kakor jo zahteva nacionalno pravo zadevne države članice,

če vabi pravna oseba, gospodarska družba, urad ali njihova podružnica s sedežem na ozemlju Ruske federacije – identifikacijska številka za davčne namene.

3.   Za kategorije državljanov iz odstavka 1 tega člena se vse kategorije vizumov izdajajo po poenostavljenem postopku, ne da bi se zahtevala kakršna koli druga utemeljitev, vabilo ali potrditev glede namena potovanja, ki ga zahteva zakonodaja pogodbenic.

Člen 5

Izdajanje vizumov za večkratni vstop

1.   Diplomatska in konzularna predstavništva držav članic ter Ruske federacije izdajo vizume za večkratni vstop z veljavnostjo do pet let za naslednje kategorije državljanov:

(a)

člani nacionalnih in regionalnih vlad ter parlamentov, ustavnih in vrhovnih sodišč, če niso izvzeti iz vizumske obveznosti s tem sporazumom, pri izvajanju svojih obveznosti, z veljavnostjo, omejeno na njihov mandat, če je ta krajši od pet let;

(b)

zakonci in otroci (vključno s posvojenimi), mlajši od 21 let ali vzdrževani, ki so na obisku pri državljanih Evropske unije ali Ruske federacije, ki zakonito prebivajo na ozemlju Ruske federacije ali držav članic, z veljavnostjo, omejeno na trajanje veljavnosti njihovega dovoljenja za zakonito prebivanje.

2.   Diplomatska in konzularna predstavništva držav članic ter Ruske federacije izdajo vizume za večkratni vstop z veljavnostjo do enega leta za naslednje kategorije državljanov pod pogoji, da so v prejšnjem letu pridobili najmanj en vizum, ga uporabljali v skladu z zakoni o vstopu in bivanju na ozemlju obiskane države ter da obstajajo razlogi za prošnjo za izdajo vizuma za večkratni vstop:

(a)

člani uradnih delegacij, ki v skladu z uradnim povabilom, naslovljenim na države članice, Evropsko unijo ali Rusko federacijo, sodelujejo na uradnih srečanjih, posvetovanjih, pogajanjih ali programih izmenjav ter na prireditvah, ki jih na ozemlju Ruske federacije ali ene od držav članic pripravijo medvladne organizacije;

(b)

poslovneži in predstavniki poslovnih organizacij, ki redno potujejo v Rusko federacijo ali države članice;

(c)

vozniki, ki opravljajo storitve mednarodnega prevoza blaga in oseb med ozemlji Ruske federacije in držav članic z vozili, ki so registrirana v državah članicah ali Ruski federaciji;

(d)

člani osebja na vlaku, hladilnih vozilih in lokomotivah na mednarodnih vlakih, ki potujejo med ozemlji Ruske federacije in držav članic;

(e)

udeleženci znanstvenih, kulturnih in umetniških dejavnosti, vključno z univerzitetnimi in drugimi programi izmenjav, ki redno potujejo v Rusko federacijo ali države članice;

(f)

udeleženci mednarodnih športnih prireditev in osebe, ki jih spremljajo v strokovni ekipi;

(g)

novinarji;

(h)

udeleženci programov uradnih izmenjav, ki jih organizirajo pobratena mesta.

3.   Diplomatska in konzularna predstavništva držav članic ter Ruske federacije izdajo vizume za večkratni vstop z veljavnostjo najmanj dveh let in največ pet let za kategorije državljanov iz odstavka 2 tega člena pod pogoji, da so v prejšnjih dveh letih uporabljali enoletni vizum za večkratni vstop v skladu z zakoni o vstopu in bivanju na ozemlju obiskane države ter da so razlogi za prošnjo za izdajo vizuma za večkratni vstop še vedno veljavni.

4.   Skupno trajanje bivanja oseb iz odstavkov 1 do 3 tega člena na ozemljih držav članic ali Ruske federacije ne sme biti daljše od 90 dni v obdobju 180 dni.

Člen 6

Takse za obravnavanje prošenj za izdajo vizuma

1.   Taksa za obravnavanje prošenj za izdajo vizuma znaša 35 EUR.

Zgoraj omenjeni znesek se lahko spremeni v skladu s postopkom iz člena 15(4).

2.   Pogodbenici zaračunata takso v višini 70 EUR za obravnavanje vizumov v primerih, ko prosilec za vizum predloži prošnjo za izdajo vizuma in dokazila tri dni pred svojim odhodom. To ne velja za primere iz člena 6(3)(b), (e) in (f) in člena 7(3).

3.   Oprostitve taks za obravnavanje prošenj za izdajo vizuma veljajo za naslednje kategorije oseb:

(a)

bližnji sorodniki – zakonci, otroci (vključno s posvojenimi), starši (vključno s skrbniki), stari starši in vnuki državljanov Evropske unije in Ruske federacije, ki zakonito prebivajo na ozemlju Ruske federacije ali držav članic;

(b)

člani uradnih delegacij, ki v skladu z uradnim povabilom, naslovljenim na države članice, Evropsko unijo ali Rusko federacijo, sodelujejo na srečanjih, posvetovanjih, pogajanjih ali programih izmenjav ter na prireditvah, ki jih na ozemlju Ruske federacije ali ene od držav članic pripravijo medvladne organizacije;

(c)

člani nacionalnih in regionalnih vlad ter parlamentov, ustavnih in vrhovnih sodišč, če niso izvzeti iz vizumske obveznosti s tem sporazumom;

(d)

učenci, študenti, podiplomski študenti in učitelji za spremstvo, ki potujejo zaradi študija ali strokovnega izobraževanja;

(e)

invalidi in osebe, ki jih spremljajo, če je to potrebno;

(f)

osebe, ki so predložile dokazila o nujnosti svojega potovanja iz humanitarnih razlogov, vključno zaradi prejema nujnega zdravljenja, in oseba, ki takšno osebo spremlja, ali zaradi udeležbe na pogrebu bližnjega sorodnika ali zaradi obiska pri bližnjem sorodniku, ki je hudo bolan;

(g)

udeleženci mladinskih mednarodnih športnih prireditev in osebe, ki jih spremljajo;

(h)

udeleženci znanstvenih, kulturnih in umetniških dejavnosti, vključno z univerzitetnimi in drugimi programi izmenjav;

(i)

udeleženci programov uradnih izmenjav, ki jih organizirajo pobratena mesta.

Člen 7

Trajanje postopkov obravnavanja prošenj za izdajo vizuma

1.   Diplomatska in konzularna predstavništva držav članic ter Ruske federacije sprejmejo odločitev o prošnji za izdajo vizuma v 10 koledarskih dneh od dneva prejema prošnje in dokumentov, potrebnih za izdajo vizuma.

2.   Čas za sprejetje odločitve o prošnji za izdajo vizuma se lahko v posameznih primerih podaljša na do 30 koledarskih dni, zlasti kadar je potreben nadaljnji pregled prošnje.

3.   Čas za sprejetje odločitve o prošnji za izdajo vizuma se lahko v nujnih primerih skrajša na 3 delovne dni ali manj.

Člen 8

Zapustitev v primeru izgubljenih ali ukradenih dokumentov

Državljani Evropske unije in Ruske federacije, ki so izgubili svoje osebne dokumente ali katerim so bili ti dokumenti ukradeni med bivanjem na ozemlju Ruske federacije ali držav članic, lahko zapustijo to ozemlje z veljavnimi osebnimi dokumenti za prehod meje, ki jih izdajo diplomatska ali konzularna predstavništva držav članic ali Ruske federacije, brez vsakršnega vizuma ali drugega dovoljenja.

Člen 9

Podaljšanje vizuma v izrednih okoliščinah

Državljanom Evropske unije in Ruske federacije, ki zaradi višje sile ne morejo zapustiti ozemelj Ruske federacije in držav članic do datuma, navedenega v njihovih vizumih, se veljavnost njihovih vizumov brezplačno podaljša v skladu z zakonodajo, ki jo uporablja država prejemnica, za čas, ki je potreben za njihovo vrnitev v državo njihovega prebivališča.

Člen 10

Postopki registracije

Pogodbenici se strinjata, da bosta v čim krajšem času sprejeli ukrepe za poenostavitev postopkov registracije, da bo državljanom Ruske federacije in državljanom Evropske unije zagotovljeno enako obravnavanje v postopkih registracije med bivanjem na ozemlju Ruske federacije ali držav članic.

Člen 11

Diplomatski potni listi

1.   Državljani Ruske federacije ali držav članic, imetniki veljavnih diplomatskih potnih listov, lahko vstopijo, zapustijo in so v tranzitu preko ozemelj držav članic ali Ruske federacije brez vizumov.

2.   Državljani iz odstavka 1 tega člena lahko bivajo na ozemlju Ruske federacije ali držav članic do 90 dni v obdobju 180 dni.

Člen 12

Ozemeljska veljavnost vizumov

Ob upoštevanju nacionalnih pravil in predpisov o nacionalni varnosti Ruske federacije in držav članic ter ob upoštevanju pravil EU o vizumih z omejeno ozemeljsko veljavnostjo imajo državljani Ruske federacije in Evropske unije pravico do potovanj po ozemljih držav članic in Ruske federacije, ki je enakovredna pravici državljanov Evropske unije in ruskih državljanov.

Člen 13

Skupni odbor za upravljanje Sporazuma

1.   Pogodbenici ustanovita Skupni odbor za upravljanje Sporazuma (v nadaljnjem besedilu „Odbor“), ki ga sestavljajo predstavniki Evropske skupnosti in Ruske federacije. Skupnost zastopa Evropska komisija, ki ji pomagajo strokovnjaki iz držav članic.

2.   Naloge Odbora so predvsem:

(a)

spremljanje izvajanja tega sporazuma;

(b)

predlaganje sprememb ali dopolnitev k temu sporazumu;

(c)

pregledovanje in, če je potrebno, predlaganje sprememb tega sporazuma v primeru novih pristopov k Evropski uniji.

3.   Odbor se sestaja po potrebi na zahtevo ene od pogodbenic in najmanj enkrat letno.

4.   Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 14

Razmerje Sporazuma do sporazumov med državami članicami in Rusko federacijo

Od začetka veljavnosti ima ta sporazum prednost pred določbami vseh dvostranskih ali večstranskih sporazumov ali dogovorov, ki so bili sklenjeni med državami članicami in Rusko federacijo, v kolikor določbe slednjih sporazumov ali dogovorov zadevajo vprašanja, obravnavana v tem sporazumu.

Člen 15

Končne določbe

1.   Pogodbenici ratificirata ali odobrita ta sporazum v skladu s svojimi postopki, Sporazum pa začne veljati prvi dan drugega meseca po dnevu, ko se pogodbenici uradno obvestita o zaključku zgoraj omenjenih postopkov.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena ta sporazum začne veljati šele na dan, ko začne veljati Sporazum med Rusko federacijo in Evropsko skupnostjo o ponovnem sprejemu, če je ta dan kasnejši od dneva iz odstavka 1 tega člena.

3.   Ta sporazum se sklene za nedoločen čas, razen če preneha v skladu z odstavkom 6 tega člena.

4.   Ta sporazum se lahko spremeni s pisnim sporazumom pogodbenic. Spremembe začnejo veljati, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita, da so zaključeni njuni nacionalni postopki, potrebni v ta namen.

5.   Vsaka pogodbenica lahko začasno preneha izvajati celotni Sporazum ali njegov del iz razlogov javnega reda, zaščite nacionalne varnosti ali varstva javnega zdravja. O odločitvi o začasnem prenehanju izvajanja uradno obvesti drugo pogodbenico najkasneje 48 ur pred začetkom veljavnosti odločitve. Pogodbenica, ki je začasno prenehala izvajati ta sporazum, nemudoma obvesti drugo pogodbenico, ko razlogi za začasno prenehanje izvajanja prenehajo.

6.   Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum s pisnim obvestilom drugi pogodbenici. Ta sporazum preneha veljati 90 dni po dnevu prejema takšnega uradnega obvestila.

V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest, v dvojniku v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in ruskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.

V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.

Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.

Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.

Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.

Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.

Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.

V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť.

V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.

Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.

Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.

Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

За Европейское сообщество

Image 1

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

Pentru Federația Rusă

За Российскую Федерацию

Image 2


Top