Help Print this page 

Document 22006D0981R(01)

Title and reference
Popravek Sklepa št. 1/2006 (2006/981/ES) Sveta za sodelovanje EU-Južna Afrika z dne 12. decembra 2006 o spremembi Priloge II in Priloge III k Sporazumu o trgovini, razvoju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Južno Afriko na drugi (STRS) za postopno ukinitev in odpravo dajatev na nekatere avtomobilske izdelke ( UL L 370, 27.12.2006 )

OJ L 30, 3.2.2007, p. 3–10 (CS, DA, ET, EL, FR, IT, LT, HU, NL, PT, SK, SL, FI)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/981/corrigendum/2007-02-03/1/oj
Languages, formats and link to OJ
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 03/02/2007
Miscellaneous information
  • Author: Svet za sodelovanje ES-Južna Afrika
  • Form: Sklep, Popravek
Relationship between documents
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

3.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 30/3


Popravek Sklepa št. 1/2006 (2006/981/ES) Sveta za sodelovanje EU-Južna Afrika z dne 12. decembra 2006 o spremembi Priloge II in Priloge III k Sporazumu o trgovini, razvoju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Južno Afriko na drugi (STRS) za postopno ukinitev in odpravo dajatev na nekatere avtomobilske izdelke

( Uradni list Evropske unije L 370 z dne 27. decembra 2006 )

Sklep št. 1/2006 Sveta za sodelovanje EU-Južna Afrika se glasi:

SKLEP št. 1/2006 SVETA ZA SODELOVANJE EU-JUŽNA AFRIKA

z dne 12. decembra 2006

o spremembi Priloge II in Priloge III k Sporazumu o trgovini, razvoju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Južno Afriko na drugi (STRS) za postopno ukinitev in odpravo dajatev na nekatere avtomobilske izdelke

(2006/981/ES)

SVET ZA SODELOVANJE EU-JUŽNA AFRIKA JE –

ob upoštevanju Sporazuma o trgovini, razvoju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Južno Afriko na drugi (1), ki je bil podpisan 11. oktobra 1999 v Pretorii, in zlasti člena 106(1) Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pogodbenici sta se za zagotavljanje jasnosti, dolgoročne gospodarske predvidljivosti in pravne varnosti gospodarskih subjektov strinjali, da se preostale tarifne preferenciale, ki so bili odobreni Južni Afriki v okviru splošnega sistema preferencialov (GSP) za avtomobilske izdelke in ki še niso predvideni v tarifnih koncesijah Skupnosti s seznama 4 iz Priloge II k STRS, konsolidira tako, da se jih doda v STRS.

(2)

Pogodbenici sta se prav tako dogovorili, da se z dodajanjem v STRS konsolidirajo zaveze Južne Afrike, ki jih je slednja sprejela za izboljšanje dostopa do trga avtomobilskih izdelkov s poreklom iz Skupnosti, ki še niso predvidene v Prilogi III k STRS.

(3)

Člen 106(1) STRS pooblašča Svet za sodelovanje, da spremeni STRS z namenom hitrejšega znižanja carin, kot je predvideno v členu 11, ali drugače izboljša pogoje za dostop v skladu z navedenim členom.

(4)

Ta sklep bi moral prevladati nad pogoji, ki so bili za zadevne izdelke določeni v členu 11.

(5)

Zaželeno je, da se zagotovi nemoten prehod z GSP na preferencialni dvostranski trgovinski režim, vzpostavljen s STRS, tako da se za določeno obdobje omogoči predložitev dokazil o poreklu blaga v skladu z GSP (potrdilo o poreklu, obrazec A, ali izjava na računu) –

SKLENIL:

Člen 1

Priloga II in Priloga III k STRS se spremenita v skladu z določbami iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep prevlada nad pogoji v zvezi z uvozom zadevnih izdelkov v Skupnost, določenimi s členom 11 STRS.

Člen 3

Dokazila o poreklu, ki jih izda Južna Afrika v okviru splošnega sistema preferencialov Skupnosti (GSP), se v Evropski skupnosti sprejmejo kot veljavna dokazila o poreklu v okviru dvostranskega trgovinskega režima, vzpostavljenega s STRS, pod pogojem, da:

(i)

je dokazilo o poreklu predloženo v 10 mesecih po začetku veljavnosti tega sklepa;

(ii)

so bili dokazilo o poreklu in prevozne listine izdani najpozneje na dan pred začetkom veljavnosti tega sklepa; in

(iii)

se dokazilo o poreklu predloži ob uvozu v Evropsko skupnost v korist tarifnih preferencialov, ki so bili prej odobreni v okviru GSP in konsolidirani s tem sklepom.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 15. decembra 2006.

V Bruslju, 12. decembra 2006.

Za Svet za sodelovanje

Sopredsednika

E. TUOMIOJA

Z. S. T. SKWEYIYA

PRILOGA

I.   EVROPSKA SKUPNOST

Izboljšanje dostopa do trga avtomobilskih izdelkov s poreklom iz Južne Afrike

1.

Improvements to Annex II, List 4

(a)

Motor cars: the preferential tariff rate to be applied to the products listed below and originating in South Africa would be based on the following phase-down schedule:

(i)

15 December 2006: 3,5 %

(ii)

1 January 2007: 1,5 %

(iii)

1 January 2008: 0 %.

HS 96

HS 06

8703 10 10

8703 10 11

8703 10 90

8703 10 18

8703 21 10

8703 21 10

8703 21 90

8703 21 90

8703 22 11

8703 22 10

8703 22 19

 

8703 22 90

8703 22 90

8703 23 11

8703 23 11

8703 23 19

8703 23 19

8703 23 90

8703 23 90

8703 24 10

8703 24 10

8703 24 90

8703 24 90

8703 31 10

8703 31 10

8703 31 90

8703 31 90

8703 32 11

8703 32 11

8703 32 19

8703 32 19

8703 32 90

8703 32 90

8703 33 11

8703 33 11

8703 33 19

8703 33 19

8703 33 90

8703 33 90

8703 90 10

8703 90 10

8703 90 90

8703 90 90

(b)

Elimination with effect from 15 December 2006 of the duties on all the other products contained in Annex II, List 4, as listed below:

Chassis fitted with engines

HS 96

HS 06

8706 00 11

8706 00 11

8706 00 19

8706 00 19

8706 00 91

8706 00 91

8706 00 99

8706 00 99

Bodies (including cabs), for the motor vehicles

HS 96

HS 06

8707 10 10

8707 10 10

8707 10 90

8707 10 90

8707 90 10

8707 90 10

8707 90 90

8707 90 90

Parts and accessories of the motor vehicles

HS 96

HS 06

8708 10 10

8708 10 10

8708 10 90

8708 10 90

8708 21 10

8708 21 10

8708 21 90

8708 21 90

8708 29 10

8708 29 10

8708 29 90

8708 29 90

8708 31 10

8708 31 10

8708 31 91

8708 31 91

8708 31 99

8708 31 99

8708 39 10

8708 39 10

8708 39 90

8708 39 90

8708 40 10

8708 40 10

8708 40 90

8708 40 90

8708 50 10

8708 50 10

8708 50 90

8708 50 90

8708 60 10

8708 60 10

8708 60 91

8708 60 91

8708 60 99

8708 60 99

8708 70 10

8708 70 10

8708 70 50

8708 70 50

8708 70 91

8708 70 91

8708 70 99

8708 70 99

8708 80 10

8708 80 10

8708 80 90

8708 80 90

8708 91 10

8708 91 10

8708 91 90

8708 91 90

8708 92 10

8708 92 10

8708 92 90

8708 92 90

8708 93 10

8708 93 10

8708 93 90

8708 93 90

8708 94 10

8708 94 10

8708 94 90

8708 94 90

8708 99 10

8708 99 11

 

8708 99 19

8708 99 30

8708 99 30

8708 99 50

8708 99 50

8708 99 92

8708 99 92

8708 99 98

8708 99 98

2.

Transposition of the GSP into the TDCA, at a date to be agreed upon, with regard to HS codes other than those mentioned in paragraph 1, where the current treatment of South African exports is more favourable under GSP than under the TDCA.

II.   JUŽNA AFRIKA

Izboljšanje dostopa do trga avtomobilskih izdelkov s poreklom iz Evropske skupnosti

(to be read with Appendix 1 attached to this Annex)

1.

Improvements to Annex III, List 5

(a)

Tariff lines to be moved to Annex III, List 1, as from 15 December 2006:

HS 96

HS 06

4013 10 00

4013 10 00

8538 10 20

8538 10 00

(b)

Tariff lines to be moved to Annex III, List 3, as from 15 December 2006:

HS 96

HS 06

8708 40 50

8708 99 70

8708 50 40

8708 50 40

8708 60 40

8708 60 40

(c)

Tariff lines currently under motors partial 1 to be given an additional cumulative yearly preference of 1 percentage point to be introduced on 15 December 2006 and 1 January 2007. This will be achieved via the creation of a new category: ‘motors partial 3’.

HS 96

HS 06

8704 21 80

8704 21 80

8704 31 80

8704 31 80

8704 90 80

8704 90 80

(d)

Tariff lines currently under motors partial 1 to be granted an additional cumulative yearly preference of 1 percentage point to be introduced on 15 December 2006, 1 January 2007 and 1 January 2008. This will be achieved via the creation of a new category: ‘motors partial 4’.

HS 96

HS 06

8701 20 20

8701 20 20

8704 21 90

8704 21 90

8704 22 90

8704 22 90

8704 23 90

8704 23 90

8704 31 90

8704 31 90

8704 32 90

8704 32 90

8704 90 90

8704 90 90

2.

Improvements to Annex III, List 6

(a)

Tariff lines to be moved to Annex III, List 1, as from 15 December 2006:

HS 96

HS 06

6813 90 10

6813 90 00

8407 33 00

8407 33 00

8407 34 90

8407 34 00

8408 10 90

8408 10 00

8409 91 90

8409 91 90

8409 99 38

8409 99 30

8483 10 35

8483 10 00

8483 50 90

8483 50 00

8483 90 20

8483 90 00

8512 90 00

8512 90 00

8708 39 30

8708 39 30

8708 39 45

8708 39 45

9026 20 80

9026 20 00

(b)

Tariff line to be moved to Annex III, List 3, as from 15 December 2006:

HS 96

HS 06

8532 10 90

8532 10 90

(c)

Tariff line to be moved to Annex III, List 4, as from 15 December 2006:

HS 96

HS 06

8708 99 20

8708 99 20

(d)

Tariff lines to be given a non-cumulative cut of 5 percentage points as from 15 December 2006. This will be done by moving them to Annex III, List 5, ‘motors partial 2’:

HS 96

HS 06

6813 10 20

6813 10 20

8302 10 00

8302 10 00

8302 30 90

8302 30 90

8409 91 27

8409 91 27

8409 99 27

8409 99 30

8701 20 10

8701 20 10

8708 29 00

8708 29 00

8708 39 20

8708 39 20

8708 39 40

8708 39 40

8708 39 90

8708 39 90

8708 40 90

8708 40 90

8708 50 15

8708 99 80

8708 50 50

8708 50 50

8708 50 90

8708 50 90

8708 60 15

8708 60 15

8708 60 90

8708 60 90

8708 70 90

8708 70 90

8708 91 10

8708 91 00

8708 91 90

8708 91 00

8708 92 90

8708 92 90

8708 93 25

8708 93 25

8708 93 55

8708 93 55

8708 93 90

8708 93 90

8708 94 20

8708 94 20

8708 94 90

8708 94 90

8708 99 30

8708 99 30

 

8708 99 50

9401 20 00

9401 20 00

(e)

Tariff line to be given a non-cumulative cut of 15 percentage points. This will be done by moving it to Annex III, List 5, and creating an additional category: ‘motors partial 5’ as from 15 December 2006:

HS 96

HS 06

8708 31 20

8708 31 20

(f)

Tariff lines to be given a cumulative yearly preference, to be introduced on 15 December 2006, 1 January 2007, 1 January 2008, 1 January 2009 and 1 January 2010. This will be achieved via the creation of a new category: ‘motors partial 6’.

HS 96

HS 06

8703 22 90

8703 22 90

8703 23 90

8703 23 90

8703 24 90

8703 24 90

8703 31 90

8703 31 90

8703 32 90

8703 32 90

8703 33 90

8703 33 90

8706 00 10

8706 00 10

In accordance with the above, it is understood that if the MFN duties on these products originating in the European Community were to be applied below 25 %, the matter will be revised.

(g)

Tariff line to be moved to Annex III, List 5, motors partial 4 from 15 December 2006:

HS 96

HS 06

8706 00 20

8706 00 20

Appendix 1

Addendum to notes to Annex III — List 5

 

Year 1

(2000)

Year 2

(2001)

Year 3

(2002)

Year 4

(2003)

Year 5

(2004)

Year 6

(2005)

Year 7

(2006)

Year 8

(2007)

Year 9

(2008)

Year 10

(2009)

Year 11

(2010)

Year 12

(2011)

Year 13

(2012)

Motors partial 3

 

 

 

 

 

 

26

23

22

21

20

19

18

Motors partial 4

 

 

 

 

 

 

14

13

12

 

 

 

 

Motors partial 5

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

Motors partial 6

 

 

 

 

 

 

30

26

24

22

20

19

18


(1)  UL L 311, 4.12.1999, str. 3. Sporazum, kakor je bil nazadnje spremenjen z Dodatnim protokolom k Sporazumu o trgovini, razvoju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Južno Afriko na drugi zaradi pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (UL L 68, 15.3.2005, str. 33).


Top