Help Print this page 

Document 22006D0111

Title and reference
2006/111/ES: Sklep Sveta ministrov AKP–ES št. 6/2005 z dne 22. novembra 2005 o dodelitvi preostalih 482 milijonov EUR iz pogojne milijarde EUR v okviru 9. ERS za sodelovanje z državami AKP
  • In force
OJ L 48, 18.2.2006, p. 19–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 217–218 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/111(1)/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 22/11/2005
  • Date of effect: 22/11/2005; začetek veljavnosti datum dokumenta
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Svet ministrov AKP–ES
  • Form: Sklep
Procedure
Text

18.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 48/19


SKLEP SVETA MINISTROV AKP–ES št. 6/2005

z dne 22. novembra 2005

o dodelitvi preostalih 482 milijonov EUR iz pogojne milijarde EUR v okviru 9. ERS za sodelovanje z državami AKP

(2006/111/ES)

SVET MINISTROV AKP–ES JE –

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu AKP–ES, podpisanega v Cotonouju 23. junija 2000 in zlasti odstavka 8 Priloge I Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Izjavo XVIII k Sporazumu o partnerstvu AKP–ES je bilo ob začetku veljavnosti Finančnega protokola z dne 1. aprila 2003 od celotnega zneska 13,5 milijard EUR iz 9. Evropskega razvojnega sklada (ERS) za države AKP takoj sproščenih samo 12,5 milijard EUR.

(2)

Svet je sklenil, da na podlagi rezultatov vmesnega ponovnega pregleda državnih strategij in pregleda rezultatov dejavnosti ERS, do konca leta 2005 odloči o sprostitvi drugega obroka za sklad za vodo, ki znaša 250 milijonov EUR, in o dodelitvi preostalih 500 milijonov EUR iz pogojne milijarde EUR za namene, o katerih se je treba še dogovoriti.

(3)

9. ERS, vključno z neporabljenimi sredstvi, prenesenimi iz prejšnjih ERS, bo v celoti razporejen do konca leta 2007, ne da bi bilo Skupnosti omogočeno, da do konca izpolni svoje mednarodne zaveze in da odgovori na nove mednarodne pobude.

(4)

Za celotni znesek 482 milijonov EUR so bili predlogi izbrani na podlagi obveznosti, ki izhajajo iz Sporazuma o partnerstvu AKP–ES, in na podlagi še neizpolnjenih skupnih zavez AKP–EU na mednarodni ravni, ob upoštevanju načel nujnosti in pomanjkanja, osredotočenosti pomoči in absorpcijske sposobnosti.

(5)

V okviru obstoječih načinov izvajanja Centra za razvoj podjetništva (CDE) in Centra za razvoj kmetijstva (CTA) so letne proračunske potrebe ocenjene na 18 in 14 milijonov EUR. Zato se predlaga, da se rezervira 32 milijonov EUR iz sredstev za dolgoročni razvoj, ki se sprostijo iz preostale pogojne milijarde v sredstvih za kritje delovanja CDE in CTA v letu 2006, v skladu s Prilogama I in III k Sporazumu o partnerstvu AKP–EU.

(6)

Ob upoštevanju visokih pričakovanj ob sprožitvi evropske pobude za energijo, bistvenega prispevka energije za doseganje RCNT in izjemne pomembnosti možnosti dostopa revnih k stroškovno učinkovitim in okolju primernim energetskim storitvam se predlaga, da se predlagani sklad za energijo AKP–EU financira iz okvirnega zneska, ki znaša 220 milijonov EUR, iz pogojnih sredstev in da se v ta namen celotni znesek prenese v notranja sredstva držav AKP.

(7)

Da bi se prispevalo k manjši občutljivosti držav upravičenk AKP na nihanja cen osnovnih proizvodov se predlaga, da se rezervira okvirni znesek 25 milijonov EUR iz preostalih sredstev pogojne milijarde EUR za prispevanje v mednarodni finančni sklad za krizno upravljanje v zvezi z osnovnimi proizvodi v skladu s členom 68(5) Sporazuma o partnerstvu AKP–ES in da se v ta namen celoten znesek prenese v notranja sredstva držav AKP.

(8)

Predlaga se, da se rezervira okvirni znesek, ki znaša 30 milijonov EUR, iz preostalih sredstev pogojne milijarde EUR za prispevanje k začetni fazi programa krepitve sposobnosti, da bi tako pomagali AKP pri prilagajanju na nova sanitarna in fitosanitarna pravila Skupnosti in da bi v ta namen prenesli celotni znesek v notranja sredstva držav AKP.

(9)

Za prispevanje k vseafriškemu podpornemu programu se predlaga rezervacija okvirnega zneska, ki znaša do 50 milijonov EUR, iz preostalih sredstev pogojne milijarde in da bi v ta namen prenesli celotni znesek v notranja sredstva držav AKP.

(10)

Pospešeno financiranje pobude „Izobraževanje za vse“ se primarno opira na že obstoječe mehanizme financiranja v partnerskih državah. Ker se je z nacionalnim vmesnim pregledom leta 2004 izkazalo za nemogoče, da bi pospešeno pobudo podpirali na sistematičen način, se predlaga, da se okvirni znesek 63 milijonov EUR dodeli tej pobudi za pospešeno financiranje iz preostalih sredstev pogojne milijarde in da bi v ta namen prenesli celotni znesek v notranja sredstva držav AKP.

(11)

Ob upoštevanju dogovora Sveta ministrov AKP–ES z dne 24. junija 2005 se predlaga, da se 62 milijonov EUR dodeli Svetovnemu skladu za boj proti HIV/AIDS, tuberkulozi in malariji –

SKLENIL:

Člen 1

Dotacija 482 milijonov EUR iz pogojne milijarde EUR v okviru 9. Evropskega razvojnega sklada se razdeli na naslednji način:

(a)

352 milijonov EUR med sredstva za podporo dolgoročnega razvoja iz odstavka 3(a) Finančnega protokola;

(b)

48 milijonov EUR med sredstva za regionalno sodelovanje in povezovanje iz odstavka 3(b) Finančnega protokola;

(c)

82 milijonov EUR za investicijski sklad iz odstavka 3(c) Finančnega protokola.

Ta dotacija se dodeli v skladu s členom 2 tega sklepa, in sicer s prenosom 320 milijonov EUR iz sredstev za podporo dolgoročnega razvoja in 82 milijonov EUR iz investicijskega sklada v dodelitev za sodelovanje znotraj AKP v okviru sredstev za regionalno sodelovanje in povezovanje.

Člen 2

Z dotacijo 482 milijonov EUR se prispeva k financiranju naslednjih ukrepov:

(a)

do skupaj 220 milijonov EUR za evropsko pobudo na področju energije;

(b)

do skupaj 25 milijonov EUR za prispevek mednarodnemu finančnemu skladu za upravljanje tveganja v zvezi z osnovnimi proizvodi za države AKP;

(c)

okvirni znesek 30 milijonov EUR za pomoč državam AKP pri prilagajanju novim sanitarnim in fitosanitarnim pravilom Skupnosti;

(d)

do skupaj 50 milijonov EUR za krepitev Afriške unije pri izvajanju njenega vseafriškega mandata;

(e)

okvirni znesek 63 milijonov EUR kot prispevek za pospešeno financiranje pobude „Izobraževanje za vse“;

(f)

do skupaj 62 milijonov EUR kot prispevek Svetovnemu skladu za boj proti HIV/AIDS, tuberkulozi in malariji;

(g)

32 milijonov EUR iz sredstev za podporo dolgoročnega razvoja iz pododstavka i) in ii) odstavka 3(a) Finančnega protokola se prerazporedi za financiranje proračuna Centra za razvoj podjetništva (CDE) in Centra za razvoj kmetijstva (CTA).

Člen 3

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

V Bruslju, 22. novembra 2005

Za Svet ministrov AKP–ES

Predsednik

A. JOHNSON


Top