EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005A0908(02)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Kazahstan o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki - Potrjeni zapisnik - Protokol A

OJ L 232, 8.9.2005, p. 64–82 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 168M , 21.6.2006, p. 242–260 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

22005A0908(02)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Kazahstan o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki - Potrjeni zapisnik - Protokol A

Uradni list L 232 , 08/09/2005 str. 0064 - 0082


Sporazum

med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Kazahstan o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki

EVROPSKA SKUPNOST

na eni strani in

VLADA REPUBLIKE KAZAHSTAN

na drugi strani,

ki sta pogodbenici tega sporazuma,

STA SE —

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

1. Ta sporazum velja za trgovino (prejšnje ESPJ) z jeklenimi izdelki.

2. Za trgovino z jeklenimi izdelki iz Priloge I lahko veljajo količinske omejitve.

3. Za trgovino z jeklenimi izdelki, ki ni navedena v Prilogi I, ne veljajo količinske omejitve.

4. Za jeklene izdelke in na področjih, ki jih ne ureja ta sporazum, se uporabljajo ustrezne določbe SPS.

Člen 2

1. Pogodbenici se strinjata, da bosta za vsako koledarsko leto vzpostavili in ohranili količinske omejitve izvoza iz Kazahstana v Skupnost, kakor določa Priloga II, za izdelke iz Priloge I. Za tak izvoz velja sistem dvojnega preverjanja, kakor je določen v Protokolu A.

2. Pogodbenici ponovno potrjujeta svojo zavezanost za dosego popolne liberalizacije trgovine v zvezi z jeklenimi izdelki, navedenimi v Prilogi I, če so vzpostavljeni skladni konkurenčni pogoji.

3. Količinske omejitve, carine, dajatve ali kateri koli podobni ukrepi v zvezi z izvozom odpadkov in ostankov železa pod oznako 7204 kombinirane nomenklature so med pogodbenicama prepovedani.

4. Pogodbenici se strinjata, da se uvoz izdelkov, navedenih v Prilogi I, iz Kazahstana v Skupnost v obdobju od 1. januarja 2005 do datuma začetka veljavnosti tega sporazuma odšteje od količinskih omejitev iz Priloge II.

5. Uvoz količin, ki presegajo tiste, ki so navedene v Prilogi II, se dovoli, če industrija Skupnosti ne more zadovoljiti notranjega povpraševanja, ki ima za posledico pomanjkljivo ponudbo enega ali več izdelkov iz Priloge I. Na zahtevo katere koli pogodbenice se takoj začnejo posvetovanja za določitev stopnje pomanjkanja na podlagi objektivnih dokazov. Skupnost po končanih posvetovanjih sproži notranje postopke za povečanje količin iz Priloge II.

6. Kadar države, ki kandidirajo za članstvo v Evropski uniji, postanejo članice pred iztekom veljavnosti tega sporazuma, se pogodbenici strinjata, da bosta proučili povečanje količinskih omejitev iz Priloge II.

7. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli zahteva posvetovanja v zvezi z:

- ravnmi količinskih omejitev iz Priloge II, kadar so se pogoji glede izdelkov, navedenih v Prilogi I, znatno poslabšali ali izboljšali;

- možnostjo prenosa neporabljenih količin iz premalo izkoriščenih skupin izdelkov v druge skupine.

Člen 3

1. Za dajanje v prost promet jeklenih izdelkov iz Priloge I, uvoženih na carinsko območje Skupnosti, se zahteva predložitev uvoznega dovoljenja, ki ga je izdal pristojni organ države članice na podlagi predložitve izvoznega dovoljenja, ki so ga izdali organi Kazahstana, in potrdila o poreklu v skladu z določbami Protokola A.

2. Za uvoz jeklenih izdelkov, navedenih v Prilogi I, na carinsko območje Skupnosti ne veljajo količinske omejitve iz Priloge II, pod pogojem, da jih spremlja izjava, da so namenjeni za ponovni izvoz iz Skupnosti v enakem stanju ali po obdelavi v okviru upravnega sistema nadzora, ki obstaja v Skupnosti.

3. Dovoli se prenos dela količinskih omejitev iz Priloge II, ki ni bil uporabljen v prvem koledarskem letu, do ustreznih količinskih omejitev za naslednje koledarsko leto v višini do 10 % ustrezne količinske omejitve za leto, v katerem ni bila uporabljena. Kazahstan obvesti Skupnost najpozneje do 31. marca naslednjega leta, če namerava uveljaviti to določbo.

4. Količinska omejitev za določen izdelek se lahko prilagodi enkrat v koledarskem letu do 10 % količinske omejitve za določeno skupino izdelkov, vendar s privolitvijo obeh pogodbenic. Morebitni popravki količinskih omejitev zaradi prenosa veljajo le za tekoče koledarsko leto. Na začetku naslednjega koledarskega leta veljajo tiste količinske omejitve, ki so navedene v Prilogi II, brez poseganja v določbe zgornjega odstavka 3. Kazahstan obvesti Skupnost najpozneje do 31. maja, če namerava uveljaviti to določbo.

Člen 4

1. Da bi bil sistem dvojnega preverjanja čim bolj učinkovit in da bi čim bolj zmanjšali možnosti zlorab in izogibanja:

- organi Kazahstana do 28. dne v mesecu obvestijo organe Skupnosti o izvoznih dovoljenjih, ki so jih izdali v preteklem mesecu;

- organi Skupnosti do 28. dne v mesecu obvestijo organe Kazahstana o uvoznih dovoljenjih, ki so jih izdali v preteklem mesecu.

V primeru večjih razhajanj in ob upoštevanju časovnih dejavnikov v zvezi z zagotavljanjem takih podatkov lahko katera koli pogodbenica zahteva posvetovanja, ki se začnejo takoj.

2. Brez poseganja v odstavek 1 in z namenom zagotovitve učinkovite uporabe tega sporazuma se obe pogodbenici strinjata, da bosta naredili vse, kar je treba, da bi preprečili, preiskali in sprejeli vse potrebne zakonske in/ali upravne ukrepe proti izogibanju v obliki pretovarjanja, preusmerjanja, lažnih deklaracij glede države ali kraja porekla, ponarejanja dokumentov, lažnih deklaracij glede količin, opisa ali uvrstitve blaga in kakršnega koli drugega načina. V skladu s tem se obe pogodbenici strinjata, da bosta uvedli potrebne predpise in upravne postopke, ki omogočajo učinkovite ukrepe proti takemu izogibanju, kar vključuje sprejetje pravno zavezujočih korektivnih ukrepov proti zadevnim izvoznikom in/ali uvoznikom.

3. Če bi katera koli pogodbenica na podlagi podatkov, ki so ji na voljo, menila, da je prišlo do izogibanja določbam tega sporazuma, lahko zahteva posvetovanja z drugo pogodbenico, ki se začnejo takoj.

4. Dokler rezultati posvetovanj iz odstavka 3 niso poznani, če tako zahteva Skupnost in kadar obstajajo zadostni dokazi, Kazahstan zagotovi, da se vsi popravki količinskih omejitev, ki izhajajo iz teh posvetovanj, izvedejo za koledarsko leto, v katerem je bila predložena zahteva za posvetovanja iz odstavka 3, ali za naslednje leto, če je omejitev za navedeno koledarsko leto izčrpana.

5. Če pogodbenici v okviru posvetovanja iz odstavka 3 ne dosežeta vzajemno zadovoljive rešitve, ima Skupnost pravico odpisati ustrezne količine glede na količinske omejitve iz Priloge II, kadar obstaja dovolj dokazov, da uvoz jeklenih izdelkov iz Sporazuma, ki so po poreklu iz Kazahstana, pomeni izogibanje določbam tega sporazuma.

6. Če pogodbenici v okviru posvetovanja iz odstavka 3 ne dosežeta vzajemno zadovoljive rešitve, ima Skupnost pravico zavrniti uvoz zadevnih izdelkov, kadar obstaja dovolj dokazov o napačnem deklariranju količin, opisa ali uvrstitve.

7. Pogodbenici se strinjata, da bosta v celoti sodelovali pri preprečevanju in učinkovitem obravnavanju težav, ki izhajajo iz izogibanja določbam tega sporazuma.

Člen 5

1. Skupnost količinskih omejitev iz Priloge II za uvoz jeklenih izdelkov iz Priloge I v Skupnost ne razporedi na regionalne deleže.

2. Pogodbenici sodelujeta, da bi preprečili nenadne in škodljive spremembe tradicionalnih trgovinskih tokov v Skupnost. Če bi nastopila nenadna in škodljiva sprememba tradicionalnih trgovinskih tokov (vključno z regionalno koncentracijo ali izgubo tradicionalne dobave), ima Skupnost pravico, da zahteva posvetovanja za zadovoljivo rešitev problema. Taka posvetovanja se začnejo takoj.

3. Kazahstan si prizadeva zagotoviti, da se izvoz jeklenih izdelkov, navedenih v Prilogi I, v Skupnost med letom čim bolj enakomerno razporedi. Pri nenadnem in škodljivem povečanju uvoza ima Skupnost pravico, da zahteva posvetovanja za zadovoljivo rešitev problema. Taka posvetovanja se začnejo takoj.

4. Poleg obveznosti iz odstavka 3 in kadar dovoljenja, ki jih izdajajo organi Kazahstana, dosežejo 90 % količinskih omejitev za zadevno koledarsko leto, lahko katera koli pogodbenica zahteva posvetovanja o količinskih omejitvah za zadevno leto. Taka posvetovanja se začnejo takoj. Dokler izid posvetovanj še ni poznan, lahko organi Kazahstana še naprej izdajajo izvozna dovoljenja za izdelke, ki jih zajema ta sporazum, če ne presežejo količin, navedenih v Prilogi II.

Člen 6

1. Kadar se kateri koli izdelek iz tega sporazuma uvaža v Skupnost iz Kazahstana pod pogoji, ki povzročajo ali pretijo, da bodo povzročili, znatno škodo proizvajalcem podobnih izdelkov v Skupnosti, Skupnost Kazahstanu predloži vse ustrezne podatke, da bi poiskali rešitev, ki bi bila sprejemljiva za obe pogodbenici. Pogodbenici takoj začneta posvetovanja.

2. Če na posvetovanjih iz odstavka 1 ni dosežen dogovor v 30 dneh od predložitve zahteve Skupnosti za posvetovanja, lahko Skupnost uporabi pravico do ukrepanja v smislu zaščitnih ukrepov v skladu z določbami SPS.

3. Določbe člena 13.6 SPS se uporabljajo ne glede na določbe tega sporazuma.

Člen 7

1. Uvrstitev izdelkov, ki jih zajema ta sporazum, temelji na tarifni in statistični nomenklaturi Skupnosti (v nadaljnjem besedilu "kombinirani nomenklaturi" ali s kratico "KN") in vseh njenih spremembah. Spremembe kombinirane nomenklature, izvedene v skladu s postopki, ki veljajo v Skupnosti glede izdelkov, ki jih zajema ta sporazum, ali sklepi v zvezi z razvrstitvijo blaga nimajo za posledico zmanjšanja količinskih omejitev iz Priloge II.

2. Poreklo izdelkov, ki jih zajema ta sporazum, se ugotavlja v skladu s pravili, ki veljajo v Skupnosti. Spremembe teh pravil o poreklu se sporočijo Kazahstanu in nimajo za posledico zmanjšanja količinskih omejitev iz Priloge II. Postopki za nadzor porekla zgoraj navedenih izdelkov so določeni v Protokolu A.

Člen 8

1. Brez poseganja v redno izmenjavo podatkov o izvoznih in uvoznih dovoljenjih iz člena 4(1) se pogodbenici strinjata, da si bosta v ustreznih presledkih izmenjevali popolne statistične podatke o izdelkih, navedenih v Prilogi I, ob upoštevanju najkrajših obdobij, v katerih se pripravijo zadevni podatki, ki obsegajo izvozna in uvozna dovoljenja, izdana v skladu s členom 3, ter statistične podatke o uvozu in izvozu za zadevne izdelke.

2. Pri večjem razhajanju med izmenjanimi podatki lahko katera koli pogodbenica zahteva posvetovanja.

Člen 9

1. Brez poseganja v določbe o posvetovanjih, predvidenih za posebne okoliščine v prejšnjih členih, se posvetovanja na zahtevo katere koli pogodbenice skličejo zaradi reševanja kakršnih koli težav, ki nastanejo pri uporabi tega sporazuma. Posvetovanja potekajo v duhu sodelovanja in z željo po odpravi razlik med pogodbenicama.

2. Kadar ta sporazum določa takojšnji začetek posvetovanj, se pogodbenici obvežeta, da bosta uporabili vsa razumna sredstva za izpolnitev te zahteve.

3. Vsa druga posvetovanja urejajo naslednje določbe:

- o vsaki zahtevi za posvetovanja je treba pisno obvestiti drugo pogodbenico,

- kadar je to primerno, zahtevi v razumnem času sledi poročilo, ki navede razloge za posvetovanja,

- posvetovanja se začnejo v roku enega meseca od datuma zahteve,

- pogodbenici dosežeta obojestransko sprejemljivo rešitev v roku enega meseca od začetka pogajanj, razen kadar ta rok pogodbenici sporazumno ne podaljšata.

4. Posebna dodatna posvetovanja se lahko izvedejo na podlagi dogovora s pogodbenicama.

Člen 10

Obe pogodbenici želita doseči popolno liberalizacijo trgovine z jeklenimi izdelki in priznavata, da je združljivost predpisov o konkurenci, državni pomoči in okolju znotraj vsake pogodbenice pomemben pogoj za spodbujanje trgovine med njima. V ta namen in na zahtevo Kazahstana Skupnost zagotovi tehnično pomoč, da pomaga Kazahstanu pri sprejemanju in izvajanju zakonskih določb, ki bodo združljive s tistimi, ki jih je sprejela in jih uporablja Skupnost. Tako pomoč se določi v projektih, s katerimi se strinjata obe pogodbenici, in se med drugim jasno opredelijo cilji, sredstva in časovni okvir.

Člen 11

1. Ta sporazum začne veljati na dan podpisa. Uporablja se do 31. decembra 2006, razen kadar se sporazum ne odpove ali preneha veljati v skladu z določbami odstavka 3 ali 4.

2. Pogodbenici lahko kadar koli predlagata dopolnitve tega sporazuma, ki bodo predmet posvetovanj na zahtevo katere koli pogodbenice.

3. Katera koli pogodbenica lahko odpove ta sporazum, če drugo pogodbenico o tem obvesti vsaj šest mesecev vnaprej. V navedenem primeru Sporazum preneha veljati ob izteku odpovednega roka in količinske omejitve v Skupnosti, določene v Prilogi II k tem sporazumu, se sorazmerno zmanjšujejo do datuma začetka veljavnosti odpovedi, razen kadar se pogodbenici ne dogovorita drugače.

4. Če Kazahstan pristopi k STO pred iztekom tega sporazuma, Sporazum preneha veljati na dan pristopa.

5. Skupnost si pridružuje pravico, da sprejme ustrezne ukrepe, kadar pogodbenici ne moreta doseči vzajemno zadovoljive rešitve pri posvetovanjih, predvidenih v predhodnih členih, ali kadar sporazum odpove katera koli pogodbenica, vključno s ponovno uvedbo sistema avtonomnih kvot glede izvoza izdelkov, navedenih v Prilogi I, iz Kazahstana.

6. Prilogi, Potrjeni zapisnik in Protokol A, ki so priloženi k temu sporazumu, so njegov sestavni del.

Člen 12

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, malteškem, madžarskem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in ruskem jeziku, pri čemer je vsako besedilo enako verodostojno.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de julio del dos mil cinco.

V Bruselu dne devatenáctého července dva tisíce pět.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende juli to tusind og fem.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Juli zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta juulikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαεννέα Ιουλίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Brussels on the nineteenth day of July in the year two thousand and five.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf juillet deux mille cinq.

Fatto a Bruxelles, addi' diciannove luglio duemilacinque.

Briselē, divtūkstoš piektā gada deviņpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai penktų metų liepos devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer ötödik év július tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussel, fid-dsatax jum ta' Lulju tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Brussel, de negentiende juli tweeduizend vijf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego lipca roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Julho de dois mil e cinco.

V Bruslju, devetnajstega julija leta dva tisoč pet.

V Bruseli dňa devätnásteho júla dvetisícpäť.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Bryssel den nittonde juli tjugohundrafem.

Совершено в городе Брюсселе девятнадцатого июля две тысячи пятого года.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

За Европейское сообщество

Por el Gobierno de la República de Kazajstán

Za vládu Republiky Kazachstán

For regeringen for Republikken Kasakhstan

Im Namen der Regierung der Republik Kasachstan

Kasahstani Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Καζακστάν

For the Government of the Republic of Kazakhstan

Pour le gouvernement de la République du Kazakhstan

Per il governo della Repubblica del Kazakstan

Kazahstānas Republikas valdības vārdā

Kazachstano Respublikos Vyriausybės vardu

a Kazah Köztársaság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Kazakastan

Voor de regering van de Republiek Kazachstan

W imieniu rządu Republiki Kazachstanu

Pelo Governo da República do Cazaquistão

Za vládu Kazašskej republiky

Za Vlado Republike Kazahstan

Kazakstanin tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Kazakstans regerings vägnar

За Правительство Республики Казахстан

[1] UL L 196, 28.7.1999, str. 3.

--------------------------------------------------

Top