EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005A0722(05)

Okvirni sporazum med Evropsko skupnostjo in Srbijo in Črno goro o splošnih načelih za sodelovanje Srbije in Črne gore v programih Skupnosti

OJ L 192, 22.7.2005, p. 29–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 334M , 12.12.2008, p. 331–344 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 041 P. 221 - 226
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 041 P. 221 - 226
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 122 P. 101 - 106

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2005/527/oj

Related Council decision

22005A0722(05)

Okvirni sporazum med Evropsko skupnostjo in Srbijo in Črno goro o splošnih načelih za sodelovanje Srbije in Črne gore v programih Skupnosti

Official Journal L 192 , 22/07/2005 P. 0029 - 0034


Okvirni sporazum

med Evropsko skupnostjo in Srbijo in Črno goro o splošnih načelih za sodelovanje Srbije in Črne gore v programih Skupnosti

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljnjem besedilu "Skupnost",

na eni strani in

SRBIJA IN ČRNA GORA,

na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu "pogodbenici", STA SE –

OB UPOŠTEVANJU NASLEDNJEGA:

(1) Evropski svet je decembra 2002 v Kopenhagnu potrdil Evropsko perspektivo o državah zahodnega Balkana kot o potencialnih kandidatkah ter poudaril svojo odločenost, da podpre njihova prizadevanja glede približevanja Evropski uniji.

(2) Evropski svet je junija 2003 v Solunu potrdil, da bo proces stabilizacije in pridružitve ostal okvir za evropsko usmeritev držav zahodnega Balkana vse do njihovega pristopa v prihodnosti, ter potrdil "Solunsko agendo za države zahodnega Balkana: približevanje evropskemu združevanju", ki naj bi na podlagi izkušenj s širitvijo utrdila odnose med EU in zahodnim Balkanom.

(3) Solunska agenda poziva države zahodnega Balkana, da sodelujejo v programih in agencijah Skupnosti v skladu z načeli, določenimi za sodelovanje držav kandidatk, kar naj bi pripomoglo pri seznanjanju zadevnih držav in njihovega prebivalstva s politiko in načinom dela v EU in jih tako trdneje zasidralo v EU in jih spodbujalo na njihovi poti k evropskemu združevanju.

(4) Srbija in Črna gora je izrazila željo po sodelovanju v programih Skupnosti.

(5) Posebne pogoje glede sodelovanja Srbije in Črne gore v vsakem programu posebej, vključno s finančnim prispevkom, je treba določiti s sporazumom med Komisijo Evropskih skupnosti, ki deluje v imenu Skupnosti, in pristojnimi oblastmi Srbije in Črne gore –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Srbija in Črna gora sme sodelovati v naslednjih programih Skupnosti:

1. Tekočih programih Skupnosti iz Priloge, v katerih lahko začne Srbija in Črna gora sodelovati z začetkom veljavnosti tega sporazuma (v nadaljnjem besedilu "Sporazum").

2. Programih Skupnosti, oblikovanih ali obnovljenih po začetku veljavnosti Sporazuma in ki vsebujejo otvoritveno klavzulo, ki predvideva sodelovanje Srbije in Črne gore.

Člen 2

Srbija in Črna gora v skladu s posebnimi programi v katerih sodeluje, finančno prispeva k splošnemu proračunu Evropske unije.

Člen 3

Predstavnikom Srbije in Črne gore se dovoli, da kot opazovalci sodelujejo v upravnih odborih za spremljanje programov, h katerim Srbija in Črna gora finančno prispeva, in sicer pri točkah, ki zadevajo Srbijo in Črno goro.

Člen 4

Za projekte in pobude, ki jih predložijo udeleženci iz Srbije in Črne gore, v največji možni meri veljajo enaki pogoji, pravila in postopki, ki veljajo za zadevne programe, kot se uporabljajo za države članice.

Člen 5

Posebni pogoji glede sodelovanja Srbije in Črne gore v vsakem programu posebej, zlasti plačljivi finančni prispevek, bodo določeni s sporazumom v obliki Memoranduma o soglasju med Komisijo, ki deluje v imenu Skupnosti, in Srbijo in Črno goro.

Če Srbija in Črna gora zaprosi za zunanjo pomoč Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 2666/2000 z dne 5. decembra 2000, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 2415/2001 z dne 10. decembra 2001 o pomoči za Albanijo, Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Zvezno republiko Jugoslavijo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo ali v skladu s kakšno podobno uredbo o zunanji pomoči Skupnosti Srbiji in Črni gori, ki bi lahko bila sprejeta v prihodnosti, se pogoji o uporabi pomoči Skupnosti s strani Srbije in Črne gore določijo v sporazumu o financiranju.

Člen 6

Memorandum o soglasju v skladu s finančno uredbo Skupnosti določa, da se bodo finančni nadzor oziroma revizije izvajale pod vodstvom Evropske komisije, OLAF-a in Računskega sodišča Evropskih skupnosti.

Določijo se podrobnejše določbe o finančnem nadzoru in reviziji, upravni ukrepi, kazni in izterjave, ki Evropski komisiji OLAF-u in Računskemu sodišču dodelijo pooblastila, enaka tistim, ki jih imajo v zvezi z upravičenci ali izvajalci s sedežem v Skupnosti.

Člen 7

Sporazum se uporablja za nedoločen čas.

Vsaka pogodbenica lahko ta sporazum drugi odpove s pisnim uradnim obvestilom. Ta sporazum preneha veljati šest mesecev od datuma takšnega uradnega obvestila.

Člen 8

Najpozneje po treh letih po dnevu začetka veljavnosti tega sporazuma, nato pa vsake tri leta, lahko obe pogodbenici preverita izvajanje tega sporazuma na podlagi dejanskega sodelovanja Srbije in Črne gore v enem ali več programih Skupnosti.

Člen 9

Na eni strani se ta sporazum uporablja na ozemljih, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, in pod pogoji, določenimi v navedeni pogodbi, in na drugi strani na ozemlju Srbije in Črne gore.

Člen 10

Ta sporazum začne veljati na dan prejema zadnjega pisnega obvestila po diplomatski poti, s katerim vsaka pogodbenica obvesti drugo pogodbenico, da je njen postopek za začetek veljavnosti tega sporazuma končan.

Člen 11

1. Sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem jeziku in uradnem jeziku Srbije in Črne gore.

2. Ko bodo institucije Evropske unije zavezane k objavi vseh uradnih aktov v malteškem jeziku v Uradnem listu Evropske unije, bo Sporazum v dveh izvodih sestavljen tudi v malteškem jeziku.

3. Besedila so enako verodostojna v vseh jezikih.

Hecho en Bruselas, el veintidós de noviembre del dos mil cuatro.

V Bruselu dne dvacátého druhého listopadu dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den toogtyvende november to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten November zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta novembrikuu kahekümne teisel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι δύο Νοεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-second day of November in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux novembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addi' ventidue novembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit otrajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų lapkričio dvidešimt antrą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év november havának huszonkettedik napján.

Magħmul fi Brussel fit-tieni u għoxrin jum ta' Novembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste november tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego drugiego listopada roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em vinte e dois de Novembro de dois mil e quatro.

V Bruseli dvadsiatehodruhého novembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dvaindvajsetega novembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenätoisena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den tjugoandra november tjugohundrafyra.

Састављено у Бриселу, дана 22.11.2004.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenstvi

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Τια τηυ Ευρωπαϊκή Κοιυότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

За Европску заједницу

За Савет министара Србије и Ирне Горе

--------------------------------------------------

PRILOGA

SEZNAM TEKOČIH PROGRAMOV IZ ČLENA 1

- Boj proti diskriminaciji (2001–2006) [1]

- Boj proti socialni izključenosti (2002–2006) [2]

- Ukrepi Skupnosti v podporo potrošniški politiki (2004–2007) [3]

- Akcijski program Skupnosti za spodbujanje ustanov, ki so aktivne na evropski ravni, in podporo posebnim dejavnostim na področju izobraževanja in usposabljanja (2004–2006) [4]

- Akcijski program Skupnosti za spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva (2004–2006) [5]

- Ukrepi Skupnosti na področju javnega zdravja (2003–2008) [6]

- Kultura 2000 (2000–2006) [7]

- Carina (2003–2007) [8]

- Daphne II (2004–2008) [9]

- eContent Plus (2004–2008) [10]

- eUčenje (2004–2006) [11]

- Erasmus Mundus (2004–2008) [12]

- Program (2003–2007) [13]

- Enakost spolov (2001–2006) [14]

- Hercules (2004–2006) [15]

- Inteligentna energija za Evropo (2003–2006) [16]

- Life (2000–2006) [17]

- Leonardo da Vinci II (2000–2006) [18]

- Marco Polo (2003–2010) [19]

- Media Plus [20]/Media Training [21] (2001–2006)

- Varnejši internet plus (2005–2008) [22]

- Šesti okvirni program RTR (2002–2006) [23]

- Socrates II (2001–2006) [24]

- Mladi (2000–2006) [25]

[1] Glej Sklep Sveta 2000/750/ES z dne 27. novembra 2000 o določitvi akcijskega programa Skupnosti za boj proti diskriminaciji (2001 do 2006) (UL L 303, 2.12.2000, str. 23).

[2] Glej Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 50/2002/ES z dne 7. decembra 2001 o uvedbi akcijskega programa Skupnosti za spodbujanje sodelovanja med državami članicami za boj proti socialni izključenosti (UL L 10, 12.1.2002, str. 1).

[3] Glej Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 20/2004/ES z dne 8. decembra 2003 o uvedbi splošnega okvira za financiranje ukrepov Skupnosti v podporo potrošniški politiki v letih 2004 do 2007 (UL L 5, 9.1.2004, str. 1).

[4] Glej Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 791/2004/ES z dne 21. aprila 2004 o akcijskem programu Skupnosti za spodbujanje ustanov, ki so aktivne na evropski ravni, ter podpiranju posebnih dejavnosti na področju izobraževanja in usposabljanja (UL L 138, 30.4.2004, str. 31).

[5] Glej Sklep Sveta 2004/100/ES z dne 26. januarja 2004 o vzpostavitvi akcijskega programa Skupnosti za spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva (državljanska udeležba) (UL L 30, 4.2.2004, str. 6).

[6] Glej Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 1786/2002/ES z dne 23. septembra 2002 o sprejetju programa ukrepov Skupnosti na področju javnega zdravja (2003–2008) (UL L 271, 9.10.2002, str. 1).

[7] Glej Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 508/2000/ES z dne 14. februarja 2000 o uvedbi programa Kultura 2000 (UL L 63, 10.3.2.2000, str. 1) in Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 626/2004/ES z dne 31. marca 2004 o spremembah Sklepa št. 508/2000/ES o uvedbi programa Kultura 2000 (UL L 99, 3.4.2004, str. 3).

[8] Glej Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 253/2003/ES z dne 11. februarja 2003 o sprejetju akcijskega programa za carino v Skupnosti (Carina 2007) (UL L 36, 12.2.2003, str. 1).

[9] Glej Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 803/2004/ES z dne 21. aprila 2004 o sprejetju akcijskega programa Skupnosti (2004 do 2008) za preprečevanje nasilja nad otroki, mladimi in ženskami in boj proti njemu ter za zaščito žrtev in ogroženih skupin (program Daphne II) (UL L 143, 30.4.2004, str. 1).

[10] Čaka na sprejetje – Glej COM(2004) 96 konč., 2004/0025 (COD).

[11] Glej Odločbo Evropskega parlamenta in Sveta št. 2318/2003/ES z dne 5. decembra 2003 o sprejetju večletnega programa (2004 do 2006) za učinkovito vključevanje informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) v sisteme izobraževanja in usposabljanja v Evropi (program eUčenje) (UL L 345, 31.12.2003, str. 9).

[12] Glej Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 2317/2003/ES z dne 5. decembra 2003 o programu za izboljšanje kakovosti visokošolskega izobraževanja in spodbujanje medkulturnega razumevanja s sodelovanjem s tretjimi državami (Erasmus Mundus) (2004 do 2008) (UL L 345, 31.12.2003, str. 1).

[13] Glej Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 2235/2002/ES z dne 3. decembra 2002 o sprejetju programa Skupnosti za boljše delovanje davčnih sistemov na notranjem trgu (Program Fiscalis) (2003–2007) (UL L 341, 17.12.2002, str. 1).

[14] Glej Odločbo Sveta št. 2001/51/ES z dne 20. decembra 2000 o določitvi programa v zvezi z okvirno strategijo Skupnosti za enakost spolov (2001–2005) (UL L 17, 19.1.2001, str. 22).

[15] Glej Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 804/2004/ES z dne 21. aprila 2004 o delovnem programu Skupnosti za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Skupnosti (program Hercules) (UL L 143, 30.4.2004, str. 9).

[16] Glej Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 1230/2003/ES z dne 26. junija 2003 o sprejetju večletnega akcijskega programa na področju energije: "Inteligentna energija – Evropa" (2003–2006) (UL L 176, 15.7.2003, str. 29).

[17] Glej Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1655/2000 z dne 17. julija 2000 o finančnem instrumentu za okolje (LIFE) (UL L 192, 28.7.2000, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1682/2003 (UL L 308, 5.10.2004, str. 1).

[18] Glej Sklep Sveta št. 1999/382/ES z dne 26. aprila 1999 o izvedbi druge faze delovnega programa poklicnega usposabljanja Skupnosti "Leonardo da Vinci" (UL L 146, 11.6.1999, str. 33).

[19] Glej Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1382/2003 z dne 22. julija 2003 o dodeljevanju finančne pomoči Skupnosti za večjo okoljsko učinkovitost sistema tovornega prometa (program Marco Polo) (UL L 196, 2.8.2003, str. 1).

[20] Glej Popravek Odločbe Sveta 2000/821/ES z dne 20. decembra 2000 o izvajanju programa za spodbujanje razvoja, distribucije in promocije evropskih avdiovizualnih del (MEDIA Plus razvoj, distribucija in promocija) (2001–2005) (UL L 336, 30.12.2000, str. 82) (UL L 13, 17.1.2001, str. 34), kakor je bila spremenjena z Odločbo Evropskega parlamenta in Sveta št. 846/2004/ES (UL L 157, 30.4.2004, str. 4).

[21] Glej Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 163/2001/ES z dne 19. januarja 2001 o izvajanju programa usposabljanja za strokovnjake v industriji evropskih avdiovizualnih programov (usposabljanje MEDIA) (2001–2005) (UL L 26, 27.1.2001, str. 1), kakor je bil spremenjen s Sklepom št. 845/2004 (UL L 157, 30.4.2004, str. 1).

[22] Čaka na sprejetje – Glej COM(2004) 91 konč., 2004/0023 (COD).

[23] Glej Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 1513/2002/ES z dne 27. junija 2002 o šestem okvirnem programu Evropske skupnosti na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitvenih dejavnosti, ki prispeva k oblikovanju Evropskega raziskovalnega prostora in k inovacijam (2002–2006) (UL L 232, 29.8.2002, str. 1).

[24] Glej Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 253/2000/ES z dne 24. januarja 2000 o uvedbi druge faze akcijskega programa Skupnosti na področju izobraževanja "Socrates" (UL L 28, 3.2.2000, str. 1).

[25] Glej Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 1031/2000/ES z dne 13. aprila 2000 o uvedbi akcijskega programa Skupnosti "Mladi" (UL L 117, 18.5.2000, str. 1).

--------------------------------------------------

Top