Help Print this page 

Document 22003A0624(02)

Title and reference
Protokol k okvirnemu sporazumu o večstranskem jedrsko-okoljskem programu v ruski federaciji v zvezi z zahtevki, sodnimi postopki in odŠkodninami
  • In force
OJ L 343, 8.12.2006, p. 92–95 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 047 P. 125 - 128
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 047 P. 125 - 128
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 047 P. 125 - 128
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 047 P. 125 - 128
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 047 P. 125 - 128
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 047 P. 125 - 128
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 047 P. 125 - 128
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 047 P. 125 - 128
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 047 P. 125 - 128
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 032 P. 11 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 032 P. 11 - 14
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 114 P. 207 - 210

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2003/462/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Authentic language
  • Authentic language: angleščina, francoščina, ruščina
Dates
  • Date of document: 21/05/2003
  • Date of effect: 21/05/2003; začasna uporaba glej člen 4.8 in 32003D462
  • Date of signature: 21/05/2003; Stockholm
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Belgija, Danska, Evropska skupnost, Evropska skupnost za atomsko energijo, Finska, Francija, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Rusija, Združene države, Združeno kraljestvo, Švedska
  • Form: Protokol
  • INDEX.CM: prihodnji razvoj, skupni sporazum
  • Additional information: veljavnost: tiho podaljšanje za leta, veljavnost: obvestilo o odpovedi 90 dni, veljavnost: začetno obdobje 5 leta
Relationship between documents
Text

22003A0624(02)Uradni list L 155 , 24/06/2003 str. 0043 - 0046


Protokol k okvirnemu sporazumu o večstranskem jedrsko-okoljskem programu v ruski federaciji v zvezi z zahtevki, sodnimi postopki in odŠkodninami

VLADA KRALJEVINE BELGIJE,

VLADA KRALJEVINE DANSKE,

VLADA REPUBLIKE FINSKE,

VLADA FRANCOSKE REPUBLIKE,

VLADA ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE,

VLADA KRALJEVINE NIZOZEMSKE,

VLADA KRALJEVINE NORVEŠKE,

VLADA RUSKE FEDERACIJE,

VLADA KRALJEVINE ŠVEDSKE,

VLADA ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE,

VLADA ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE,

EVROPSKA SKUPNOST

IN

EVROPSKA SKUPNOST ZA ATOMSKO ENERGIJO (v nadaljnjem besedilu pogodbenice),

SO SE –

OB PONOVNI POTRDITVI svoje zavezanosti za doseganje namenov Okvirnega sporazuma o večstranskem jedrsko-okoljskem programu v Ruski federaciji, podpisanega 21. maja 2003 (v nadaljnjem besedilu Sporazuma);

PREPRIČANE o potrebi po uvedbi določb, ki bi zagotovile, da ruska stran ne bo predložila nobenih zahtevkov proti plačnikom in njihovemu osebju ali izvajalcem, podizvajalcem, svetovalcem, dobaviteljem, ali poddobaviteljem opreme, blaga ali storitev na kateri koli ravni in njihovemu osebju, za kakršno koli izgubo ali škodo kakršne koli vrste, ki bi izhajali iz dejavnosti, prevzetih na podlagi tega sporazuma, če pa bi to storila tretja oseba, bo ruska stran to škodo poravnala –

DOGOVORILE O NASLEDNJEM:

Člen 1

1. Opredelitve, ki jih vsebuje člen 2 Sporazuma, v celoti veljajo za ta protokol, kakor če bi bile v celoti navedene v tem protokolu.

2. Za namene tega protokola imajo naslednji izrazi naslednje pomene:

Jedrska nesreča : dogodek ali vrsta dogodkov istega izvora, ki povzroči jedrsko škodo.

Jedrska škoda (i) izguba življenja, vsaka telesna poškodba ali vsaka izguba ali škoda na premoženju, ki izhaja ali je posledica radioaktivnih lastnosti ali kombinacije radioaktivnih lastnosti s strupenimi, eksplozivnimi ali drugimi nevarnimi lastnostmi jedrskega goriva ali radioaktivnih proizvodov ali odpadkov, ki se nahajajo v jedrskem objektu ali jedrskih snovi, ki prihajajo iz jedrskega objekta, v njem nastajajo ali so tja poslane;

(ii) vsaka druga izguba ali škoda, ki na tak način nastane ali iz tega izhaja, v primeru in v obsegu, ki ga predvideva pravo pristojnega sodišča in

(iii) če tako določa zakonodaja države, v kateri se nahaja jedrski objekt odgovornega uporabnika, izguba življenja, vsaka telesna poškodba ali vsaka izguba ali škoda na premoženju, ki izhaja ali je posledica drugega ionizirajočega sevanja, ki ga oddaja kateri koli drug vir sevanja znotraj jedrskega objekta.

3. Za namene tega protokola velja, da kadar koli jedrska nesreča povzroči tako jedrsko škodo kot škodo, ki ni jedrska škoda, ali jo skupaj povzročita jedrska nesreča in eden ali več drugih dogodkov, se takšna drugačna škoda, v obsegu, v katerem je ni mogoče razumno ločiti od jedrske škode, upošteva za namene tega protokola kot jedrska škoda, ki jo je povzročila jedrska nesreča.

Člen 2

1. Z izjemo zahtevkov za poškodbo ali škodo, vloženih proti posameznikom, ki izhajajo iz opustitev ali dejanj takšnih posameznikov, storjenih z namenom povzročitve poškodbe ali škode, ruska stran ne bo sprožila nobenih zahtevkov ali sodnih postopkov kakršne koli vrste proti plačnikom in njihovemu osebju ali izvajalcem, podizvajalcem, svetovalcem, dobaviteljem ali poddobaviteljem opreme, blaga ali storitev na kateri koli ravni ter njihovemu osebju, za kakršno koli izgubo ali škodo kakršne koli vrste, kar vsebuje, vendar ne izključno, telesno poškodbo, izgubo življenja, neposredno, posredno in posledično škodo na premoženju v lasti Ruske federacije, in ki izhajata iz dejavnosti, prevzetih v skladu s Sporazumom. Ta odstavek se ne nanaša na izvrševanje izrecnih določb pogodbe.

2. Z izjemo zahtevkov za jedrsko škodo, vloženih proti posameznikom, ki izhajajo iz opustitev ali dejanj takšnih posameznikov, storjenih z namenom povzročitve škode, ruska stran zagotovi ustrezno zakonito obrambo in odškodnino in ne bo sprožila nobenih zahtevkov ali sodnih postopkov proti plačnikom in njihovemu osebju ali katerim koli izvajalcem, podizvajalcem, svetovalcem, dobaviteljem ali poddobaviteljem opreme, blaga ali storitev na kateri koli ravni ter njihovemu osebju v povezavi z odškodninskimi zahtevki na katerem koli sodišču ali forumu, ki bi izhajali iz dejavnosti, prevzetih na podlagi Sporazuma, za jedrsko škodo, nastalo znotraj ali zunaj ozemlja Ruske federacije kot posledica jedrske nesreče, ki bi se zgodila na ozemlju Ruske federacije.

3. Na zahtevo pogodbenice izdata ruska stran ali njen pooblaščeni zastopnik pismo o potrditvi odškodnine kateremu koli izvajalcu, podizvajalcu, svetovalcu, dobavitelju ali poddobavitelju, ki potrdi določbe tega protokola. Standardni obrazec takšnega pisma o potrditvi odškodnine je priložen kot sestavni del tega protokola.

4. Pogodbenice se lahko posvetujejo, če je primerno, o zahtevkih in postopkih, ki izhajajo iz tega člena.

5. Vsa plačila, ki se nanašajo na odškodnino iz odstavka 2 tega člena, se izvršijo takoj in so prosto prenosljiva upravičencu v njegovi nacionalni valuti.

6. Plačniki, izvajalci, podizvajalci, svetovalci, dobavitelji ali poddobavitelji opreme, blaga ali storitev na kateri koli ravni in njihovo osebje lahko predložijo vsak spor v zvezi z izvajanjem obveznosti iz tega člena arbitraži v skladu s pravili o arbitraži Komisije ZN za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL), če takšen spor ne bi bil rešen po mirni poti v 90 dneh od njegove predložitve ruski strani. Vsaka arbitražna sodba je dokončna in zavezujoča za stranki v sporu.

7. Nobene določbe v tem členu se ne da razlagati kot priznavanje pristojnosti katerega koli sodišča ali foruma zunaj Ruske federacije v zvezi z odškodninskimi zahtevki, na katere se nanaša odstavek 2 tega člena, razen če je tako določeno v odstavku 6 tega člena in v vsakem drugem primeru, v katerem se je Ruska federacija zavezala, da bo priznala in izvršila sodno odločbo na osnovi določb mednarodnih sporazumov.

8. Nobene določbe v tem členu se ne da razlagati kot odvzetje imunitete pogodbenicam v zvezi z morebitnimi odškodninskimi zahtevki, ki bi bili lahko sproženi proti kateri koli od njih.

Člen 3

1. Ta protokol je odprt za podpis katere koli podpisnice Sporazuma.

2. Podpisnice, ki so pogodbenice Sporazuma, ta protokol ratificirajo, sprejmejo ali odobrijo. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri najmanj enemu od depozitarjev Sporazuma.

3. Ta protokol je na voljo za pristop katere koli pogodbenice, ki je pristopila k Sporazumu.

4. Pristop se izvrši z deponiranjem listine o pristopu pri najmanj enem od depozitarjev Sporazuma.

5. Depozitarja tega protokola sta depozitarja Sporazuma in izpolnjujeta svoje naloge v skladu s členom 77 Dunajske konvencije o pogodbenem pravu z dne 23. maja 1969 in se posvetujeta med seboj pri izpolnjevanju svojih nalog.

Člen 4

1. Ob upoštevanju začetka veljavnosti Sporazuma začne ta protokol veljati 30. dan od datuma, na katerega vsaj eden od depozitarjev prejme listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi iz člena 3.2 s strani Ruske federacije in katere koli druge podpisnice tega protokola ter ostane veljaven za obdobje petih let od tega datuma. Za vsako podpisnico, ki ga ratificira, sprejme ali odobri pozneje, začne ta protokol zanjo veljati 30. dan od datuma, na katerega vsaj eden od depozitarjev prejme listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi iz člena 3.2 ter ostane veljaven do izteka njegove prvotne dobe petih let.

2. Za vsako pogodbenico, ki pristopi k temu protokolu, začne ta protokol zanjo veljati 30. dan od datuma, na katerega vsaj eden od depozitarjev prejme listino o pristopu iz člena 3.4 in ostane veljaven do izteka prvotnega obdobja petih let, navedene v odstavku 1 tega člena.

3. Ta protokol se samodejno podaljša za nadaljnje obdobje petih let. Vsaka pogodbenica lahko zahteva najmanj od enega od depozitarjev, vsaj 90 dni pred iztekom petletnega obdobja, da skliče sestanek pogodbenic, na katerem preučijo nadaljevanje, spremembo ali dopolnitev tega protokola.

4. Vsaka pogodbenica lahko odstopi od tega protokola v 90 dneh po predložitvi pisnega obvestila najmanj enemu od depozitarjev. Odbor VJOPR se takoj seznani z zadevo in da priporočila pogodbenicam glede nadaljevanja tega protokola in Sporazuma.

5. Obveznosti iz tega protokola ostanejo v veljavi ne glede na kakršen koli poznejši prenos lastništva, ki je predmet sodelovanja, in ne glede na kakršno koli prenehanje ali odstop od tega protokola ali Sporazuma ali ne glede na iztek njune veljavnosti.

6. (a) Kljub kakršnemu koli prenehanju tega protokola, ta protokol še naprej velja za vsak izvedbeni sporazum, za katerega se pogodbenice takšnega izvedbenega sporazuma strinjajo, da se nadaljuje in sicer za obdobje trajanja takšnega izvedbenega sporazuma.

(b) Kadar neka pogodbenica odstopi od tega protokola, je pa še naprej pogodbenica izvedbenega sporazuma, ta protokol še naprej velja za to pogodbenico, kar zadeva njeno udeležbo v takšnem izvedbenem sporazumu.

7. Kadar

(a) tako Dunajska konvencija o civilni odgovornosti za jedrske škode z dne 21. maja 1963 (v nadaljnjem besedilu Dunajska konvencija) kot Skupni protokol o uporabi Dunajske konvencije in Pariške konvencije z dne 21. septembra 1988 (v nadaljnjem besedilu Skupni protokol) že oba veljata za Rusko federacijo, in

(b) tako Dunajska konvencija ali Pariška konvencija o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije z dne 29. julija 1960 kot Skupni protokol že oba veljata za vsako drugo pogodbenico tega protokola,

lahko takšna druga pogodbenica, po svoji presoji in s pisno odpovedjo Ruski federaciji, preneha uporabljati člen 2.2 tega protokola med njo in Rusko federacijo v zvezi s katero koli dejavnostjo, prevzeto na podlagi Sporazuma, na katero se te listine nanašajo. Ruska federacija in takšna druga pogodbenica pisno obvestita druga drugo o datumih, na katere te listine začnejo veljati na njunem ozemlju.

8. Ta protokol se uporablja začasno in sicer od datuma njegovega podpisa.

Sestavljeno v Stockholmu dne 21. maja 2003 v angleškem, francoskem in ruskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna, v dveh izvirnikih, od katerih je eden deponiran v arhivih Ministrstva za zunanje zadeve Ruske federacije in eden v arhivih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Ustrezno overjene kopije tega protokola se predložijo podpisnicam in pristopnicam. V primeru kakršnega koli spora ali razhajanja v zvezi s tem protokolom, prevlada angleško besedilo za namene razlage.

--------------------------------------------------

PRILOGA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top