EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003A0522(01)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Kiribati o ribolovu v ribolovni coni Kiribatija

OJ L 126, 22.5.2003, p. 3–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 046 P. 222 - 238
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 046 P. 222 - 238
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 046 P. 222 - 238
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 046 P. 222 - 238
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 046 P. 222 - 238
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 046 P. 222 - 238
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 046 P. 222 - 238
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 046 P. 222 - 238
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 046 P. 222 - 238
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 031 P. 154 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 031 P. 154 - 170

No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2008; razveljavil 22007A0807(01)

22003A0522(01)



Uradni list L 126 , 22/05/2003 str. 0003 - 0019


Sporazum

med Evropsko skupnostjo in Republiko Kiribati o ribolovu v ribolovni coni Kiribatija

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljnjem besedilu "Skupnost" in

REPUBLIKA KIRIBATI, v nadaljnjem besedilu "Kiribati", STA SE –

OB UPOŠTEVANJU duha sodelovanja, ki izhaja Konvencij Lomé in Cotonou na eni strani ter dobrih odnosov na področju sodelovanja med Skupnostjo in Kiribatijem na drugi strani,

OB UPOŠTEVANJU želje Kiribatija po spodbujanju razumnega izkoriščanja njegovih ribolovnih virov s pomočjo okrepljenega sodelovanja,

OB UPOŠTEVANJU, da Kiribati, zlasti v zvezi s morskim ribolovom, izvaja svojo suverenost ali jurisdikcijo na območju, ki se razteza do 200 navtičnih milj od njegovih obal,

OB UPOŠTEVANJU Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu,

OB POTRJEVANJU, da se morajo suverene pravice obalnih držav v vodah v njihovi jurisdikciji za namen izkoriščanja, ohranjanja in upravljanja z živimi viri izvajati v skladu z načeli mednarodnega prava,

ODLOČENA, da urejata njune odnose v duhu medsebojnega zaupanja in spoštovanja interesov vsake strani na področju morskega ribolova v skladu s Konvencijama Lomé in Cotonou,

V ŽELJI po določitvi rokov in pogojev, ki bi urejali ribiške aktivnosti v skupnem interesu obeh strani –

DOGOVORILA:

Člen 1

Namen tega sporazuma je izdelati načela in pravila o urejanju ribiških aktivnosti za plovila, ki plujejo pod zastavo države članice Skupnosti, v nadaljnjem besedilu "plovila Skupnosti", v vodah, nad katerimi ima Kiribati suverenost ali jurisdikcijo za ribištvo, navedenih v nacionalni zakonodaji Kiribatija kot "ribolovne meje Kiribatija" in so v nadaljnjem besedilu navedene kot "ribolovna cona Kiribatija".

Člen 2

Kiribati se zavezuje, da dovoli izvajanje ribiških aktivnosti v njegovi ribolovni coni plovilom Skupnosti v skladu s tem sporazumom in še zlasti s Protokolom in Prilogo k temu.

Ribiške aktivnosti, ki jih ureja ta sporazum, so zavezane zakonom in predpisom, veljavnim na Kiribatiju.

Člen 3

Skupnost se zavezuje, da bo sprejela vse ustrezne ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da bodo njena plovila spoštovala določbe tega sporazuma ter pravila in predpise, ki urejajo ribolov v ribolovni coni Kiribatija.

Pristojni organi Kiribatija obvestijo Komisijo Evropskih skupnosti o vseh spremembah navedenih pravil in predpisov, preden se te začnejo izvajati.

Ukrepi, ki jih pristojni organi Kiribatija izvajajo z namenom zakonske ureditve ribolova v interesu ohranjanja ribolovnih virov, temeljijo na objektivnih in znanstvenih merilih. Ukrepi se izvajajo za plovila Skupnosti brez razlikovanja, ne glede na sporazume, sklenjene med državami v razvoju znotraj enega samega geografskega področja, vključno z medsebojnimi sporazumi o ribolovu.

Člen 4

Ribiške aktivnosti plovil Skupnosti se izvajajo po tem sporazumu v ribolovni coni Kiribatija na podlagi dovoljenja za gospodarski ribolov, ki ga izdajo pristojni organi Kiribatija na zahtevo Skupnosti.

Pristojni organi Kiribatija izdajajo dovoljenja za gospodarski ribolov v okviru mej, določenih po kategorijah plovil v Protokolu, priloženem k temu sporazumu.

Za izdajo dovoljenja plačajo ustrezni lastniki ladij pristojbino.

Postopek za predložitev vlog za dovoljenja, plačilo pristojbin in plačilni pogoji so navedeni v Prilogi.

Člen 5

Stranki v tem sporazumu se zavezujeta, da bosta usklajevali svoje napore, bodisi neposredno ali v okviru mednarodnih organizacij, z namenom, da zagotovita upravljanje in ohranjanje živih virov v osrednjem in zahodnem Pacifiku in da omogočita ustrezne znanstvene raziskave.

Člen 6

Plovila, ki imajo v skladu z določbami tega sporazuma pooblastilo za ribolov v ribolovni coni Kiribatija, morajo pošiljati pristojnim organom Kiribatija poročila o ulovu, v skladu z določbami, navedenimi v Prilogi.

Člen 7

V zameno za ribolovne možnosti, dodeljene v skladu s členom 2, Skupnost plača Republiki Kiribati finančni prispevek v skladu s pogoji in postopki, navedenimi v Protokolu, priloženemu temu sporazumu, ne glede na financiranje, ki je dodeljeno Kiribatiju v skladu s Konvencijama Lomé in Cotonou.

Člen 8

Kadar se ribiške aktivnosti zaradi okoliščin, ki se pripisujejo izključno napaki ali malomarnosti Kiribatija, ne morejo izvajati v ribolovni coni Kiribatija, lahko Skupnost, po predhodnem posvetovanju s pristojnimi organi Kiribatija, začasno prekine s plačilom finančnega prispevka, predvidenega v členu 7.

Finančni prispevek se začne zopet plačevati, ko se razmere uredijo in po posvetovanju ter soglasju med strankama, ki potrdita, da razmere spet omogočajo običajne ribiške aktivnosti.

Veljavnost dovoljenj, izdanih za plovila Skupnosti v skladu s členom 4, se podaljša za število mesecev, v katerih se ribiške aktivnosti niso mogle izvajati.

Člen 9

V primeru kakršnega koli spora v zvezi z razlago ali izvajanjem tega sporazuma se opravijo posvetovanja med strankama.

Člen 10

Ustanovi se skupni odbor, sestavljen iz uradnikov obeh strank, ki zagotovi pravilno izvajanje tega sporazuma.

Odbor se sestaja izmenično na Kiribatiju in v Skupnosti, na zahtevo ene ali druge stranke iz tega sporazuma.

Člen 11

Če bi se pristojni organi Kiribatija odločili, da zaradi razvoja v stanju staležev sprejmejo ukrepe za ohranitev ribolovnih virov, ki bi vplivali na aktivnosti plovil Skupnosti, se opravijo posvetovanja med strankama z namenom prilagoditve Protokola in Priloge, kakor ustreza.

Posvetovanja temeljijo na načelu, da mora imeti vsako bistveno zmanjšanje ribolovnih možnosti, ki so predvidene v Protokolu, za posledico sorazmerno zmanjšanje finančnega prispevka, ki ga Skupnost plačuje.

Člen 12

Nobena določba tega sporazuma ne vpliva ali škoduje na kakršenkoli način stališčem obeh strank, kar zadeva kakršno koli zadevo v zvezi s pomorskim pravom.

Člen 13

Ta sporazum velja, na eni strani, za ozemlja, na katerih velja Pogodba o ustanovitvi Evropske Skupnosti in pod pogoji, določenimi v tej pogodbi, ter na drugi strani za ozemlje Republike Kiribati.

Člen 14

Protokol in Priloga sta sestavni del tega sporazuma.

Člen 15

Ta sporazum je sklenjen za začetno dobo petih let, ki začne teči z datumom začetka njegove veljavnosti. Razen če ga katera koli stranka odpove z obvestilom, ki ga v ta namen predloži šest mesecev pred zaključkom te petletne dobe, se sporazum samodejno podaljša za naslednje dobe dveh let, razen če se ga odpove z obvestilom, predloženim najmanj tri mesece pred zaključkom takšne dveletne dobe.

Stranki začneta pogajanja, če katera koli od njiju ta sporazum odpove.

Pred zaključkom sedanje dobe veljavnosti Protokola, se stranki sestaneta na pogajanjih, da bi skupno določili, katere spremembe ali dodatki k Protokolu in Prilogi so potrebni.

Člen 16

Ta sporazum, ki je sestavljen v dvojniku v danskem, nemškem, grškem, angleškem, španskem, finskem, francoskem, italijanskem, nizozemskem, portugalskem in švedskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna, začne veljati takrat, ko stranki izmenjata uradno obvestilo o zaključku ustreznih sprejemnih postopkov s tem v zvezi.

--------------------------------------------------

Protokol

o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, predvidenega v Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko Kiribati o ribolovu v ribolovni coni Kiribatija

Člen 1

1. Na podlagi člena 2 Sporazuma Kiribati dodeli letna dovoljenja za gospodarski ribolov ribiškim plovilom Skupnosti za ribolov tunov in sicer za dobo treh let, ki začne teči z datumom začetka veljavnosti Sporazuma in v skladu z mejami, določenimi v Sporazumu Palau za upravljanje ribištva z zapornimi plavaricami na zahodnem Pacifiku, v nadaljnjem besedilu imenovanem "Sporazum Palau".

2. V prvem letu izvajanja tega protokola se dodelijo letna dovoljenja, ki dovoljujejo istočasni ribolov v ribolovni coni Kiribatija šestim plovilom z zapornimi plavaricami in 12 plovilom za lov s parangalom.

3. V naslednjih letih se dodelijo letna dovoljenja za istočasni ribolov v ribolovni coni Kiribatija štirim plovilom z zapornimi plavaricami in 12 plovilom za lov s parangalom.

Člen 2

1. Finančni prispevek iz člena 7 Sporazuma je določen v višini 546000 evrov za prvo leto in 416000 evrov na leto za vsa naslednja leta.

2. V prvem letu izvajanja Protokola se vplača prvi del finančnega prispevka v višini 446000 evrov na račun št. 1 Vlade Kiribatija pri Bank of Kiribati Ltd., Betio, Tarawa in bo dan na voljo kmalu po začetku veljavnosti tega protokola.

V naslednjih letih se vplača prvi del finančnega prispevka v višini 316000 evrov na leto na isti račun Vlade Kiribatija in sicer na datum obletnice Protokola.

Dodelitev teh delov finančnega prispevka v uporabo je v izključni pristojnosti Vlade Kiribatija.

3. Drugi del finančnega prispevka v višini 100000 evrov na leto je namenjen zadevam, navedenim v členu 5 tega protokola.

4. Celotni finančni prispevek ustreza ulovu v ribolovni coni Kiribatija 8400 ton tunov v prvem letu in 6400 ton tunov na leto v naslednjih letih.

Člen 3

1. Od začetka drugega leta izvajanja Protokola dalje in brez vpliva na člen 11 Sporazuma se lahko na zahtevo Skupnosti število dovoljenj za gospodarski ribolov za plovila z zapornimi plavaricami, dodeljena v členu 1(3) tega protokola, poveča, če viri to omogočajo in v skladu z ustrezno oceno staleža tunov, ki temelji na objektivnih in znanstvenih merilih, vključno s "Pregledom ribolova tunov v zahodnem in osrednjem Pacifiku in stanju staleža", ki ga vsako leto objavi sekretariat Pacifiške Skupnosti.

Ugodnost pridobitve takšnih dodatnih dovoljenj poteka v skladu z roki in pogoji Sporazuma Palau. V vsakem primeru Kiribati ne dodeli več kot sedem dodatnih dovoljenj letno za plovila z zapornimi plavaricami. Kiribati sporoči Skupnosti dejansko število razpoložljivih dodatnih dovoljenj vsako leto po letnem srečanju v okviru Sporazuma Palau.

2. Za vsako dodatno dovoljenje za ribolov z zapornimi plavaricami, ki ga Kiribati dodeli na podlagi odstavka 1, Skupnost poveča finančni prispevek iz člena 2(1) tega protokola za 65000 evrov na leto, kar ustreza ulovu 1000 ton tunov letno.

3. Letni finančni prispevek, ki ga Skupnost plača v zameno za dodeljena dodatna letna dovoljenja na podlagi odstavkov 1 in 2, se vplača na račun št. 1 Vlade Kiribatija pri Bank of Kiribati Ltd., Betio, Tarawa.

Člen 4

Od začetka drugega leta izvajanja tega protokola dalje se znesek celotnega letnega finančnega prispevka, določenega v skladu s členoma 2(1) in 3(2), poveča za 65 evrov na dodatno tono ulovljenih tunov, če celotna količina letno ulovljenih tunov s plovili Skupnosti v skladu s členoma 1(3) in 3(1) tega protokola prekorači količino ulovljenih tunov iz členov 2(4) in 3(2). Vendar pa celotni letni znesek, ki ga Skupnost plača, ne sme preseči dvojnega zneska finančnega prispevka, določenega v skladu s členoma 2(1) in 3(2).

Člen 5

V dobi, zajeti v tem protokolu, se ukrepi, navedeni v nadaljnjem besedilu, financirajo iz drugega dela finančnega prispevka, predvidenega v členu 2(3), do višine zneska 100000 evrov letno, razdeljenega na naslednji način:

(a) 50000 evrov za udeležbo uradnikov Kiribatija na regionalnih in mednarodnih srečanjih, povezanih z ribištvom;

(b) 35000 evrov za institucionalno podporo pristojnim organom, odgovornim za ribištvo;

(c) 15000 evrov za prispevke Kiribatija za regionalna in mednarodna srečanja v zvezi z ribištvom.

O načrtovanju teh ukrepov odločajo pristojni organi Kiribatija in takšen načrt pošljejo Komisiji v vednost pred prvim plačilom.

Člen 6

1. Zneski iz člena 5 so dani na voljo kmalu po začetku veljavnosti tega protokola za prvo leto in na datum obletnice Protokola za naslednja leta in se vplačajo na račun št. 1 Vlade Kiribatija pri Bank of Kiribati Ltd., Betio, Tarawa.

2. Pristojni organi Kiribatija pošljejo letno poročilo o izvajanju teh ukrepov in o doseženih rezultatih delegaciji Komisije, odgovorni za Kiribati, in sicer v treh mesecih po datumu obletnice Protokola.

3. Komisija Evropskih skupnosti si pridržuje pravico, da od pristojnih nacionalnih organov zahteva kakršne koli dodatne podatke v zvezi s temi rezultati in da ponovno preuči, če je primerno, zadevna plačila glede na dejansko izvajanje ukrepov.

Člen 7

Če Skupnost ne nakaže plačil, predvidenih v členih 2, 3 in 5, si Kiribati pridržuje pravico, da prekine izvajanje tega protokola.

--------------------------------------------------

PRILOGA

POGOJI O UREJANJU RIBIŠKIH AKTIVNOSTI S PLOVILI SKUPNOSTI V RIBOLOVNI CONI KIRIBATIJA

1. REGISTRACIJA RIBIŠKIH PLOVIL

1. Ribolov s plovili Skupnosti v ribolovni coni Kiribatija je pogojen z izdajo registrske številke pristojnih organov Kiribatija.

2. Vloge za registracijo se predložijo na obrazcu, ki so ga v ta namen predvideli pristojni organi Kiribatija, odgovorni za ribištvo, v skladu z vzorcem, danim v Dodatku I.

3. Registracija je pogojena s prejemom fotografije zadevnega plovila, velikosti 15 cm x 20 cm in plačilom 600 evrov na plovilo kot registracijske takse, ki se vplača na račun št. 1 Vlade Kiribatija pri Bank of Kiribati Ltd., Betio, Tarawa.

2. FORMALNOSTI V ZVEZI Z VLOGO IN IZDAJO DOVOLJENJA

Postopek za predložitev vlog in izdajo dovoljenj, ki pooblaščajo plovilom Skupnosti ribolov v ribolovni coni Kiribatija, je naslednji:

1. Pristojni organi Skupnosti predložijo vodji urada za ribištvo na Ministrstvu za razvoj naravnih virov Kiribatija preko delegacije Evropske Komisije, odgovorne za Kiribati, vlogo za vsako plovilo, ki želi loviti ribe v skladu s Sporazumom, in sicer najmanj 15 dni pred začetkom zahtevane dobe veljavnosti. Vloge se predložijo z uporabo obrazca, ki je v skladu z vzorcem v Dodatku II.

2. Vodja urada za ribištvo podpiše in izda dovoljenja lastnikom ladij ali njihovim predstavnikom (zastopniku) v 15 delovnih dneh od predložitve vloge. Delegacija Komisije prejme kopijo dovoljenja za gospodarski ribolov.

3. Dovoljenja se izdajo za določeno plovilo in niso prenosljiva. Vendar se lahko dovoljenje za plovilo na zahtevo Komisije in v primerih višje sile nadomesti z novim dovoljenjem za preostalo dobo veljavnosti prvotnega dovoljenja za drugo plovilo z enakimi lastnostmi. V takšnih primerih ni treba nakazati nobenega novega predujma.

4. Dovoljenja se morajo nahajati na krovu v vsakem času. Vendar se plovila, po prejemu uradnega obvestila o plačilu predujma, ki ga je Komisija nakazala vodji urada za ribištvo, vpišejo v seznam plovil, ki imajo dovoljenje za ribolov in ki se ga pošlje organom Kiribatija, odgovornim za nadzor ribištva. Do prispetja samega dovoljenja se lahko dobi kopija dovoljenja po faksu; ta kopija, ki dovoljuje plovilu ribolov vse do prispetja pravega dovoljenja, se mora hraniti na krovu plovila.

5. Dovoljenja veljajo eno leto. Dovoljenja se lahko podaljšajo glede na razpoložljive ribolovne možnosti, ugotovljene v Protokolu.

6. Pristojbina je določena v višini 35 evrov na tono ulova v ribolovnih conah Kiribatija. Vključuje vse lokalne in nacionalne pristojbine z izjemo luških pristojbin in stroškov zagotavljanja storitev.

7. Dovoljenja se izdajo po plačilu predujma letne vsote 21000 evrov na plovilo za ribolov tunov zapornimi plavaricami in 4200 evrov na plovilo za lov s parangalom ter niso vračljivi. Takšni zneski so enakovredni plačilom za 600 ton oziroma 120 ton tunov in tunom podobnih vrst rib, ulovljenih v ribolovni coni Kiribatija.

8. Plačila se nakažejo na račun št. 1 Vlade Kiribatija pri Bank of Kiribati Ltd., Betio, Tarawa in so brez vseh odbitkov.

3. ZASTOPNIKI

Lastnik ladje predlaga, imenuje in vzdržuje zastopnika, ki ima stalno prebivališče v Tarawi, Kiribati in je pooblaščen za sprejemanje in odzivanje v vsakem sodnem postopku. Lastnik ladje sporoči vodji urada za ribištvo ime in naslov takšnega zastopnika.

4. POROČILO O ULOVU

1. Poveljniki plovil za ribolov zapornimi plavaricami in plovil za lov s parangalom izpolnijo poročilo o ulovu (list ladijskega dnevnika) v skladu z vzorcema v Dodatku III A ali III B za vsako obdobje ribolova, ki se izvaja v ribolovni coni Kiribatija.

2. Poročilo, ki mora biti čitljivo in ga mora poveljnik plovila podpisati, se pošlje najpozneje v 45 dneh po zaključku ribolovnega potovanja vodji urada za ribištvo in Uradu za raziskave in razvoj (IRD) v obdelavo ali na Instituto Espańol de Océanografia (IEO) ali na Instituto Portuguęs de Investigaçăo Marítima (IPIMAR) ter na sekretariat Pacifiške skupnosti (SPC).

3. Ribolovno potovanje se zaključi, ko se opravi popolno ali delno raztovarjanje ulova.

4. Če te določbe niso izpolnjene, si vodja urada za ribištvo pridrži pravico, da odvzame dovoljenje plovilu v prekršku, dokler niso te formalnosti izpolnjene, in da uporabi kazni, ki so predvidene v nacionalni zakonodaji Kiribatija.

5. POROČILO O DODATNIH PRISTOJBINAH, KI JIH DOLGUJEJO LASTNIKI LADIJ

1. Države članice potrdijo Komisiji do 30. junija vsako leto količine ulova v preteklem letu. Na osnovi teh podatkov Komisija izdela specifikacijo pristojbin, dolžnih za ribolovno leto in sicer na osnovi izračuna 35 evrov na tono, ki jo nato pošlje vodji urada za ribištvo Kiribatija.

2. Komisija obvesti lastnike ladij o tej specifikaciji najpozneje do konca julija in ti imajo 45 dnevni rok za izpolnitev svojih finančnih obveznosti. Lastniki ladij ne morejo izterjati razlike v primerih, v katerih je znesek, plačljiv v zvezi z dejanskimi ribolovnimi delovanji, manjši od plačila predujma.

6. NADZOR IN SPREMLJANJE

Plovila Skupnosti, ki lovijo v ribolovni coni Kiribatija, omogočijo in olajšajo vkrcanje in izvajanje nalog uradnikom Kiribatija, odgovornim za nadzor in spremljanje ribiških aktivnosti. Ti uradniki ne bi smeli ostati na krovu dlje, kot je potrebno, da preverijo ulov z vzorčenjem in izvršijo vse druge nadzore v zvezi z ribiškimi aktivnostmi.

7. OPAZOVALCI

1. Ob registraciji plovila vsa plovila Skupnosti prispevajo 400 evrov v "projektni sklad za opazovalce ribolova", ki jih vplačajo na račun št. 4 Vlade Kiribatija pri Bank of Kiribati Ltd., Betio, Tarawa.

2. Na zahtevo pristojnih organov Kiribatija plovila Skupnosti vzamejo na krov po enega opazovalca na najmanj 20 % ribolovnih potovanj.

3. Opazovalca se obravnava kot uradnika. Čas, ki ga opazovalec preživi na krovu, določijo pristojni organi Kiribatija, vendar pa velja splošno pravilo, da ta čas ne bi smel prekoračiti časa, potrebnega za izvedbo nalog. Opazovalec, ki je na krovu:

- opazuje ribolovne aktivnosti plovil,

- preverja položaj plovil, vključenih v ribolovna delovanja,

- izvaja biološko vzorčevanje v okviru znanstvenih programov,

- zabeleži ribolovno orodje, ki se uporablja,

- preverja podatke o ulovu v coni Kiribatija, vpisane v ladijski dnevnik.

Opazovalec, ki je na krovu:

- mora storiti vse potrebno, da zagotovi, da pogoji za njegovo vkrcavanje kot tudi njegova navzočnost na krovu ne motita ali ovirata ribiških aktivnosti,

- mora spoštovati blago in opremo krovu ter zaupnost vseh listin, ki pripadajo plovilu.

4. Pogoji, ki urejajo njegovo vrkcavanje, so dogovorjeni med lastnikom ladje ali njegovim predstavnikom ter pristojnimi organi Kiribatija. Če lastnik ladje ne more vzeti na krov opazovalca in ga izkrcati v pristanišču na Kiribatiju, ki je skupno dogovorjeno s pristojnimi organi Kiribatija, lastnik ladje nosi stroške vkrcanja in izkrcanja opazovalca.

5. Če opazovalec ni prisoten v dogovorjenem času in kraju in to v 6 urah po dogovorjenem času, je lastnik ladje razrešen svoje obveznosti za sprejem opazovalca na krov.

8. NADZOR RIBIŠKIH AKTIVNOSTI

1. Plovila Skupnosti, ki lovijo v skladu s tem sporazumom, so zavezana sistemu za spremljanje plovil (VMS), katerega posebni pogoji so posebej dogovorjeni med strankama.

2. Preden se takšni posebni pogoji začnejo izvajati, začasno velja, da morajo plovila Skupnosti izpolnjevati regionalne zahteve sistema za spremljanje plovil, ki se sedaj izvajajo v ribolovni coni Kiribati.

9. RIBOLOVNE CONE

1. Plovila iz členov 1 in 3 tega protokola smejo izvajati ribiške aktivnosti v ribolovni coni Kiribatija, razen na tistih območjih, ki so označena v pomorski karti 83005-FLC kot zaprta območja, v skladu z odlokom o ribištvu (Cap. 33) in vladnim aktom Kiribatija o pomorski coni (Izjava). Kiribati sporoči Komisiji vsako spremembo navedenih ribolovnih con najmanj 2 meseca pred njihovo uveljavitvijo.

2. V vsakem primeru ribolov ni dovoljen v območju 12 navtičnih milj od temeljnih črt.

3. Kar zadeva zlasti plovila z zapornimi plavaricami, je ribolov prepovedan na naslednjih območjih:

(i) v območju 60 navtičnih milj od temeljnih črt otokov Tarawa, Kanton in Kiritimati;

(ii) v območju treh navtičnih milj od katere koli zasidrane naprave za zbiranje rib, katere lokacija bo sporočena z geografskimi koordinatami.

10. PODROBNOSTI O POROČANJU

1. Poveljniki sporočijo vodji urada za ribištvo podatke o času, položaju in ulovu na krovu ribiškega plovila, ki ima dovoljenje, na način, ki je opisan v Dodatku IV in sicer po faksu ali po elektronski pošti, ob naslednjih priložnostih:

(a) najmanj 24 ur pred vplutjem v ribolovno cono Kiribatija in takoj po zapustitvi ribolovne cone;

(b) vsak torek v času zadrževanja v ribolovni coni Kiribatija in sicer po poročilu o vplutju ali po zadnjem tedenskem poročilu;

(c) najmanj 48 ur pred predvidenim časom vplutja v katero koli pristanišče Kiribatija in takoj po zapustitvi pristanišča;

(d) takoj po pretovarjanju ulova na tovorno ladjo hladilnico, ki ima dovoljenje; ter

(e) najmanj 24 ur pred ponovnim polnjenjem goriva na tankerju, ki ima dovoljenje.

Te podatke je treba sporočiti po faksu (686) 21120/22287 ali elektronski pošti na naslednji naslov: fleu@mnrd.gov.ki ali fleu@tskl.net.ki.

2. Plovilo, za katerega se ugotovi, da lovi, ne da bi obvestilo vodjo urada za ribištvo, se upošteva kot plovilo, ki ni usklajeno z nacionalno zakonodajo Kiribatija.

3. Vodja urada za ribištvo in lastniki ladij hranijo kopijo sporočil po faksu ali elektronskih sporočil tako dolgo, dokler se obe stranki ne dogovorita za končno poravnavo dolžnih dajatev iz točke 2 (Formalnosti v zvezi z vlogo in izdajo dovoljenja).

4. Lastniki plovil z zapornimi plavaricami predložijo kopijo potrdila o iztovarjanju po zaključku vsakega ribolovnega potovanja, ki je potekalo v celoti ali deloma v ribolovni coni Kiribatija. Če ta določba ni izpolnjena, si vodja urada za ribištvo pridržuje pravico, da odvzame dovoljenje plovilu v prekršku, dokler niso te formalnosti izpolnjene in da uporabi kazni, ki so predvidene v nacionalni zakonodaji Kiribatija.

11. PRETOVARJENJE IN UPORABA STORITEV

1. Plovila Skupnosti, ki lovijo v ribolovni coni Kiribatija, ne smejo v nobenem primeru pretovarjati svojega ulova na morju. Poleg tega vsaj trikrat na leto pretovarjajo na tovorno ladjo z ustreznim dovoljenjem (za celotno floto) v katerem koli pristanišču postanka na Kiribatiju. Poveljniki plovil z zapornimi plavaricami vpišejo vse podatke o pretovarjanju v list ladijskega dnevnika (Dodatek III A).

2. Tovorna ladja mora zaprositi za registracijo plovila v skladu s postopkom, navedenim v točki 1 (evidenca ribiških plovil) in izpolniti obveznost glede opazovalca, navedeno v točki 6, prvi odstavek. Poveljnik plovila, ki ima dovoljenje, predloži vladi 48 ur vnaprej zahtevek za pretovarjanje dela ali vseh rib, ki jih ima na krovu in predloži ime plovila, ki ima dovoljenje, njegov radijski klicni znak, položaj, ulov na krovu po vrstah rib, čas in pristanišče, kjer naj bi zahtevano pretovarjanje potekalo ter se zavezuje, da bo plačal vse dajatve, ki jih bo vlada zahtevala.

3. Za namen vplutja v pristanišče zaradi pretovarjanja ali iz katerega koli drugega razloga, lastnik ladje predlaga, imenuje in vzdržuje zastopnika. Zastopnik mora biti lokalno ustanovljeno podjetje, ki je vključeno v ribolov in registrirano na Kiribatiju.

4. Plovila Skupnosti se oskrbijo, kadarkoli je to mogoče, z dobavami in storitvami, ki jih potrebujejo v pristaniščih Kiribatija.

12. POSADKA

1. Vsako plovilo Skupnosti, ki lovi v skladu s tem sporazumom, se zavezuje, da bo zaposlilo dva državljana Kiribatija kot člana posadke. Pogoji za delo državljanov Kiribatija morajo biti pogoji, ki veljajo za ta sektor na Kiribatiju.

2. V primeru, da plovilo Skupnosti ne more zaposliti državljanov Kiribatija kot članov posadke, so lastniki ladij dolžni plačati pavšalno vsoto, enakovredno plači dveh članov posadke za čas trajanja ribolovne sezone v ribolovni coni Kiribatija.

3. Vlada Kiribatija to vsoto nakaže v korist Sklada za zaposlovanje proizvajalcev osrednjega Pacifika (CPP).

13. ZADRŽANJE RIBIŠKIH PLOVIL IN UPORABA KAZNI

Pristojni organi Kiribatija obvestijo delegacijo Komisije in državo zastave v 48 urah o zadržanju ali uporabi kazni za plovila Skupnosti, ki lovijo v skladu s tem sporazumom in predložijo kratko poročilo o okoliščinah in razlogih, ki so privedli do takšnega zadržanja ali uporabe kazni.

Delegacija Komisije in država zastave sta obveščeni o vseh sproženih postopkih in uporabljenih kaznih.

--------------------------------------------------

Top