Help Print this page 

Document 22001A1227(15)

Title and reference
SPORAZUM med Evropsko skupnostjo in Republiko Hrvaško o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru imen vin
  • Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001
OJ L 342, 27.12.2001, p. 68–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 040 P. 74 - 78
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 040 P. 74 - 78
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 040 P. 74 - 78
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 040 P. 74 - 78
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 040 P. 74 - 78
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 040 P. 74 - 78
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 040 P. 74 - 78
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 040 P. 74 - 78
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 040 P. 74 - 78
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 07/12/2001
  • Date of effect: 01/01/1001; začetek veljavnosti glej 22001A1227(13)
  • Date of signature: 07/12/2001; Zagreb
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska skupnost, Hrvaška
  • Form: Mednarodni sporazum
  • INDEX.CM: posvetovanja, dvostranski sporazum, organ
Relationship between documents
Text

22001A1227(15)Uradni list L 342 , 27/12/2001 str. 0068 - 0072


PRILOGA II

SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Republiko Hrvaško o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru imen vin

Člen 1

Cilji

1. Pogodbenici se s tem dogovorita, da bosta v skladu z načeli nerazlikovanja in vzajemnosti priznavali, ščitili in nadzirali imena vin s poreklom na njunih ozemljih pod tu navedenimi pogoji.

2. Pogodbenici sprejmeta vse splošne in posebne ukrepe, potrebne za zagotovitev, da se izpolnijo obveznosti iz tega sporazuma in da se dosežejo cilji iz tega sporazuma.

Člen 2

Področje in obseg uporabe

Ta sporazum se uporablja za vina pod tarifno številko 2204 Mednarodne konvencije o harmoniziranem poimenovanju in šifrskih oznakah blaga ("Harmonizirani sistem"), sklenjene v Bruslju 14. junija 1983.

Člen 3

Definicije

V tem sporazumu, razen če ni v njem izrecno določeno drugače:

(a) "vino s poreklom iz", čemur sledi ime ene od pogodbenic, pomeni vino, pridelano na ozemlju navedene pogodbenice iz grozdja, ki je bilo v celoti potrgano na tem ozemlju;

(b) "geografska označba" pomeni katera koli označba, vključno z "označbo porekla", kot je opredeljena v členu 22(1) Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (v nadaljevanju "Sporazum TRIPS"), ki je priznana z zakoni ali predpisi pogodbenice za namen opisa in označevanja vina s poreklom na ozemlju te pogodbenice;

(c) "uveljavljeni izraz" pomeni ime v ustaljeni rabi, kot je navedeno v Prilogi, ki se zlasti nanaša na način pridelave ali na kakovost, barvo ali vrsto vina in ki je dovolj značilno in/ali priznanega slovesa in priznano z zakoni in predpisi pogodbenice za namen opisa in označevanja takega vina s poreklom iz te pogodbenice;

(d) "zaščiteno ime" pomeni geografsko označbo ali uveljavljeni izraz, kot sta opredeljena v odstavkih (b) in (c), ki sta zaščitena po tem sporazumu;

(e) "enakozvočnica" pomeni enako zaščiteno ime ali zaščiteno ime, ki je tako podobno, da ga je lahko zamenjati, ki označuje različne kraje porekla ali različna vina s poreklom iz zadevnih ozemelj pogodbenic;

(f) "opis" pomeni besede, uporabljene za opis vina na etiketi ali na spremnih dokumentih pri prevozu vina, na komercialnih dokumentih, zlasti računih in dobavnicah, ter pri oglaševanju;

(g) "označevanje na etiketah" pomeni vse opise in druge navedbe, znake, vzorce ali blagovne znamke, ki so namenjene prepoznavanju vina in se pojavljajo na posodi, vključno z zaporko ali obešanko, dodano posodi, in ovojem, ki pokriva vrat steklenic;

(h) "označevanje na embalaži" pomeni besede ali znake, uporabljene na posodah, vključno z zapiralom, na etiketah ali na embalaži;

(i) "embalaža" pomeni zaščitni ovoj, kot so papir, ovoji iz slame vseh vrst, kartoni in zaboji, ki se uporabljajo pri prevozu ene ali več posod in/ali za njihovo označevanje za prodajo končnemu potrošniku;

(j) "blagovna znamka" pomeni:

- blagovno znamko, registrirano v skladu z zakonodajo pogodbenice,

- neregistrirano blagovno znamko, ki jo priznava zakonodaja pogodbenice, in

- dobro poznano blagovno znamko iz člena 6 bis Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine (1967).

NASLOV I

VZAJEMNA ZAŠČITA IMEN VIN

Člen 4

Načela

1. Brez poseganja v člena 22 in 23 Sporazuma TRIPS iz Priloge 1C k Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije, pogodbenici izvedeta vse potrebne ukrepe v skladu z to prilogo za zagotovitev vzajemne zaščite imen iz člena 5, ki se uporabljajo za opis in označevanje vin s poreklom na ozemljih pogodbenic. S tem namenom vsaka pogodbenica zagotovi zainteresiranim strankam ustrezna pravna sredstva za zagotavljanje učinkovite zaščite in preprečevanje, da bi geografske označbe in uveljavljene izraze uporabili za identifikacijo vin, za katere zadevne označbe ali opisi ne veljajo.

2. Na Hrvaškem so zaščitena imena Skupnosti:

(a) rezervirana izključno za vina s poreklom iz Skupnosti, na katera se nanašajo, in

(b) se ne smejo uporabljati drugače kot pod pogoji, določenimi z zakonih in s predpisi Skupnosti.

3. V Skupnosti so zaščitena hrvaška imena:

(a) rezervirana izključno za vina s poreklom iz Hrvaške, na katera se nanašajo, in

(b) se ne smejo uporabljati drugače kot pod pogoji, navedenimi v hrvaških zakonih in predpisih.

4. Zaščita iz tega sporazuma zlasti prepoveduje kakršno koli uporabo zaščitenih imen za vina, ki nimajo porekla na navedenem geografskem območju ali v kraju, kjer se izraz ustaljeno uporablja, in se uporablja tudi če:

- je navedeno pravo poreklo vina,

- je zadevna geografska označba uporabljana v prevodu,

- so imenu dodani izrazi kot "vrsta", "tip", "stil", "imitacija", "postopek" ali drugi izrazi te vrste.

5. V primeru enakozvočnih geografskih označb:

(a) če so take označbe, zaščitene s tem sporazumom, enakozvočnice, se zaščita odobri za vsako označbo pod pogojem, da se uporablja ustaljeno in dosledno ter da potrošniki niso zavedeni glede pravega porekla vina;

(b) če so take označbe, zaščitene s tem sporazumom, enakozvočnice z imenom geografskega območja izven ozemlja pogodbenic, se lahko to ime uporabi za opis in označevanje vina, pridelanega na geografskem območju, na katero se ime nanaša, pod pogojem, da se uporablja ustaljeno in dosledno, da njegovo uporabo za ta namen ureja država porekla in da potrošniki niso zavedeni v prepričanje, da ima vino poreklo na ozemlju zadevne pogodbenice.

6. V primeru enakozvočnih uveljavljenih izrazov:

(a) če so taki izrazi, zaščiteni s tem sporazumom, enakozvočnice, se zaščita odobri za vsak izraz pod pogojem, da se uporablja ustaljeno in dosledno ter da potrošniki niso zavedeni glede pravega porekla vina;

(b) če so taki izrazi, zaščiteni s tem sporazumom, enakozvočnice z imenom, uporabljenim za vino, ki nima porekla na ozemlju pogodbenic, se lahko to ime uporabi za opis in označevanje vina pod pogojem, da se uporablja ustaljeno in dosledno, da njegovo uporabo za ta namen ureja država porekla in da potrošniki niso zavedeni v prepričanje, da ima vino poreklo na ozemlju zadevne pogodbenice.

7. Stabilizacijsko-pridružitveni odbor lahko s sklepom določi praktične pogoje uporabe, da tako omogoči razlikovanje med enakozvočnimi označbami ali izrazi iz odstavkov 5 in 6, ob upoštevanju potrebe po pravičnem obravnavanju zadevnih proizvajalcev in zagotovitvi, da potrošniki niso zavedeni.

8. Določbe tega sporazuma na noben način ne posegajo v pravico katere koli osebe, da pri trgovanju uporablja svoje ime ali ime svojega predhodnika v poslu, razen če se tako ime uporablja tako, da zavaja potrošnike.

9. Nič v tem sporazumu ne obvezuje pogodbenice, da bi ščitila geografsko označbo ali uveljavljeni izraz druge pogodbenice, ki ni ali ki ni več zaščiten v njegovi državi porekla ali ki se v tej državi ne uporablja več.

10. Pogodbenici se odrekata pravici sklicevanja na člen 24(4) do (7) Sporazuma TRIPS za zavrnitev zaščite imena druge pogodbenice za izdelke, za katere velja ta sporazum.

Člen 5

Zaščitena imena

Za vina so zaščitena naslednja imena:

(a) s poreklom iz Skupnosti:

- navedbe imena države članice, v kateri ima vino poreklo,

- geografske označbe in uveljavljeni izrazi s seznamov, sestavljenih za ta namen;

(b) s poreklom iz Hrvaške:

- ime "Hrvaška" ali katero koli drugo ime, ki označuje to državo,

- geografske označbe in uveljavljeni izrazi s seznamov, sestavljenih za ta namen.

Člen 6

Blagovne znamke

1. Registracija blagovne znamke za vino, ki vsebuje ali jo sestavlja zaščiteno ime iz tega sporazuma, se zavrne ali na zahtevo zadevne stranke razveljavi, če:

- zadevno vino nima porekla v kraju, na katerega se geografska označba nanaša,

ali, odvisno od primera,

- zadevno vino ni tisto, za katerega je rezerviran uveljavljeni izraz.

2. Kljub temu se lahko blagovna znamka, registrirana v dobri veri najkasneje do 31. decembra 1995, uporablja do 31. decembra 2005, če se neprekinjeno uporablja od registracije.

Člen 7

Izvoz

Pogodbenici sprejmeta vse potrebne ukrepe za zagotavljanje, da se v primeru izvoza vin s poreklom iz pogodbenic in njihovega trženja izven njunih ozemelj zaščitena imena ene pogodbenice iz člena 5 ne uporabljajo za opis in označevanje vina s poreklom iz druge pogodbenice.

Člen 8

Obseg zaščite

V kolikor to dovoljuje ustrezna zakonodaja pogodbenic, zaščita, ki jo daje ta sporazum, velja tudi za fizične in pravne osebe, zveze, združenja in organizacije proizvajalcev, trgovcev in potrošnikov s sedeži na ozemlju druge pogodbenice.

Člen 9

Uveljavitev

1. Če ustrezni pristojni organ, imenovan v skladu s členom 11, opazi, da se z opisom ali označevanjem vina, zlasti na etiketah, v uradnih ali komercialnih dokumentih ali pri oglaševanju, krši ta sporazum, pogodbenici uporabita potrebne administrativne ukrepe in/ali sprožita pravne postopke za boj proti nelojalni konkurenci ali preprečitev nezakonite uporabe zaščitenega imena na kakršenkoli drug način.

2. Ukrepi in postopki iz odstavka 1 se sprejmejo zlasti v naslednjih primerih:

(a) če se pri prevodu označb iz zakonodaje Skupnosti ali Hrvaške v jezik ali jezike druge pogodbenice pojavi beseda, ki lahko zavaja glede porekla, narave ali kakovosti tako opisanega ali označenega vina;

(b) če se opisi, blagovne znamke, imena, napisi ali ilustracije, ki neposredno ali posredno dajejo napačne ali zavajajoče informacije glede izvora, porekla, narave, sorte vinske trte ali stvarnih lastnostih vina, pojavijo na posodah ali embalaži, pri oglaševanju ali v uradnih ali komercialnih dokumentih v zvezi z vini, katerih imena so zaščitena s tem sporazumom;

(c) če se za embalažo uporabljajo posode, ki zavajajo glede porekla vina.

3. Uporaba odstavkov 1 in 2 ne vpliva na možnosti oseb in subjektov iz člena 8, da sprejmejo ustrezne ukrepe v pogodbenicah, vključno z uporabo sodne poti.

Člen 10

Druga notranja zakonodaja in mednarodni sporazumi

Razen če se pogodbeni stranki dogovorita drugače, ta sporazum ne preprečuje zdajšnjega ali prihodnjega širšega obsega zaščite imen, zaščitenih s tem sporazumom, ki jo odobrita pogodbeni stranki s svojo notranjo zakonodajo ali drugimi mednarodnimi sporazumi.

NASLOV II

NADZOR IN MEDSEBOJNA POMOČ MED PRISTOJNIMI ORGANI

Člen 11

Organi, zadolženi za uveljavitev

1. Vsaka pogodbenica imenuje organe, odgovorne za izvajanje tega sporazuma. Če pogodbenica imenuje več kot en pristojni organ, zagotovi koordinacijo dela teh organov. V ta namen je imenovan en sam organ.

2. Pogodbenici druga drugo obvestita o imenih in naslovih teh organov najkasneje v dveh mesecih po začetku veljavnosti tega sporazuma. Ti organi tesno in neposredno sodelujejo.

Člen 12

Kršitev

1. Če eden od organov iz člena 11 upravičeno sumi:

(a) da vino, s katerim se trguje ali se je trgovalo med Hrvaško in Skupnostjo, ni v skladu s tem sporazumom ali z določbami zakonov in predpisov pogodbenic, in

(b) da je to neskladje v posebnem interesu druge pogodbenice in bi lahko povzročilo upravne ukrepe in/ali pravne postopke,

takoj obvesti Komisijo in ustrezni organ ali organe druge pogodbenice.

2. Informacijam, ki jih je treba zagotoviti v skladu z odstavkom 1, se priložijo uradni, komercialni ali drugi ustrezni dokumenti s podrobnostmi o kakršnih koli upravnih ukrepih ali pravnih postopkih, ki so po potrebi lahko sprejeti. Informacije morajo zlasti zajemati naslednje podrobnosti v zvezi z zadevnim vinom:

(a) pridelovalca in osebo, ki lahko s tem vinom razpolaga;

(b) sestavo in organoleptične lastnosti tega vina;

(c) njegov opis in označevanje;

(d) podrobnosti o neskladju s pravili v zvezi s pridelavo in trženjem.

NASLOV III

UPRAVLJANJE SPORAZUMA

Člen 13

Delovna skupina

1. Ustanovi se delovna skupina, ki deluje pod pokroviteljstvom posebnega Odbora za kmetijstvo, oblikovanega skladno s členom 115 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma.

2. Delovna skupina skrbi za pravilno delovanje tega sporazuma in proučuje vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo pri njegovem izvajanju. Delovna skupina lahko zlasti daje priporočila, ki naj bi prispevala k doseganju ciljev tega sporazuma.

Člen 14

Naloge pogodbenic

1. Pogodbenici neposredno ali prek delovne skupine iz člena 13 vzdržujeta stik glede vseh zadev v zvezi z izvajanjem in uporabo tega sporazuma.

2. Pogodbenici zlasti:

(a) po odločbah Stabilizacijsko-pridružitvenega odbora sestavljata in spreminjata sezname iz člena 5 in protokol k temu sporazumu ob upoštevanju morebitnih sprememb zakonov in predpisov pogodbenic;

(b) obveščata druga drugo o namerah sprejemanja novih predpisov ali sprememb obstoječih predpisov splošnega družbenega interesa, kot so varovanje zdravja ali potrošnikov, s posledicami za trg z vinom;

(c) obveščata druga drugo o sodnih odločitvah v zvezi z uporabo tega sporazuma in o ukrepih, sprejetih na podlagi takih odločitev.

3. V okviru tega sporazuma lahko katera koli od pogodbenic predlaga razširitev obsega njunega sodelovanja na trgu z vinom, ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih z njegovo uporabo.

4. Odločbe iz odstavka 2(a) so zavezujoče za pogodbenici, ki sprejmeta ukrepe, potrebne za njihovo izvajanje.

NASLOV IV

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 15

Tranzit – majhne količine

Ta sporazum se ne uporablja za vina:

(a) v tranzitu prek ozemlja ene od pogodbenic ali

(b) s poreklom z ozemlja ene od pogodbenic, ki se pošiljajo v majhnih količinah med tema pogodbenicama pod pogoji in v skladu s postopki iz Protokola.

Člen 16

Ozemlje uporabe

Ta sporazum se na eni strani uporablja na ozemljih, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, in pod pogoji iz navedene pogodbe, ter na drugi strani na ozemlju Republike Hrvaške.

Člen 17

Neizpolnjevanje obveznosti

1. Pogodbenici se posvetujeta, če ena od njiju meni, da druga ni izpolnila obveznosti po tem sporazumu.

2. Pogodbenica, ki zahteva posvetovanje, drugi zagotovi vse informacije, potrebne za podrobno proučitev zadeve.

3. V primerih, ko bi lahko kakršno koli zavlačevanje ogrozilo zdravje ljudi ali zmanjšalo učinkovitost ukrepov za nadzor prevar, se lahko sprejmejo vmesni zaščitni ukrepi brez predhodnega posvetovanja, če se posvetovanje opravi takoj po sprejemu takih ukrepov.

4. Če po posvetovanju iz odstavkov 1 in 3 pogodbenici ne dosežeta dogovora, lahko pogodbenica, ki je posvetovanje zahtevala ali ki je sprejela ukrepe iz odstavka 3, sprejme ustrezne zaščitne ukrepe za omogočanje pravilne uporabe tega sporazuma.

Člen 18

Trženje prej obstoječih zalog

1. Vina, ki so bila v času začetka veljave tega sporazuma pridelana, pripravljena, opisana in označena v skladu z notranjimi zakoni in predpisi pogodbenic, vendar jih ta sporazum prepoveduje, se lahko prodajajo do porabe zalog.

2. Razen če pogodbenici sprejmeta nasprotne določbe, se lahko vina, ki so bila pridelana, pripravljena, opisana in označena v skladu s tem sporazumom, vendar njihova pridelava, priprava, opis in označevanje prenehajo biti skladni s tem sporazumom zaradi sprememb tega sporazuma, še naprej tržijo do porabe zalog.

--------------------------------------------------

Protokol k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko Hrvaško o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru imen vin

POGODBENICI STA SE DOGOVORILI:

V skladu s členom 15(b) Sporazuma se naslednje količine štejejo za majhne količine vina:

1. količine v označenih posodah, ki držijo največ 5 litrov in so opremljene z zapiralom, ki ga ni mogoče ponovno uporabiti, če skupna prevažana količina, v ločenih pošiljkah ali ne, ne presega 50 litrov;

2. (a) količine v osebni prtljagi potnikov, ki ne presegajo 30 litrov;

(b) količine, poslane v pošiljkah od enega posameznika do drugega v količinah, ki ne presegajo 30 litrov;

(c) količine, ki so del imetja posameznikov, ki se selijo;

(d) količine, ki se uvažajo za znanstvene ali tehnične poskuse, v največji količini 1 hektoliter;

(e) količine, ki se uvažajo za diplomatske, konzularne ali podobne ustanove kot del njihovega carine oproščenega blaga;

(f) količine, ki se na mednarodnih prevoznih sredstvih hranijo kot oskrbovalne zaloge.

Primer izvzetja iz točke 1 se ne more kombinirati z enim ali več primerov izvzetja iz točke 2.

--------------------------------------------------

Top