EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001A0505(01)

Sporazum med Evropsko unijo in Zvezno republiko Jugoslavijo o dejavnostih Misije Evropske unije za nadzor (EUMM) v Zvezni republiki Jugoslaviji

OJ L 125, 5.5.2001, p. 2–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 001 P. 179 - 181
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 001 P. 179 - 181
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 001 P. 179 - 181
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 001 P. 179 - 181
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 001 P. 179 - 181
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 001 P. 179 - 181
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 001 P. 179 - 181
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 001 P. 179 - 181
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 001 P. 179 - 181
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 143 - 145
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 143 - 145
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 005 P. 5 - 7

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2001/352/oj

Related Council decision

22001A0505(01)Uradni list L 125 , 05/05/2001 str. 0002 - 0004


Sporazum

med Evropsko unijo in Zvezno republiko Jugoslavijo o dejavnostih Misije Evropske unije za nadzor (EUMM) v Zvezni republiki Jugoslaviji

EVROPSKA UNIJA

na eni strani

in

ZVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA,

v nadaljnjem besedilu

gostiteljica, na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu sodelujoči pogodbenici,

sta se ob upoštevanju

— prisotnosti Misije Evropske skupnosti za nadzor (ECMM) na Zahodnem Balkanu od 1991 naprej,

— ponudbe Evropske unije in njenih držav članic, da organizirajo Misijo Evropske unije za nadzor (EUMM) v Zvezni republiki Jugoslaviji in sprejetja te ponudbe s strani Vlade Zvezne republike Jugoslavije,

— sprejetja Skupnih ukrepov 2000/811/SZVP s strani Sveta Evropske unije dne 22. decembra 2000 glede Misije Evropske unije za nadzor, ki ECMM spreminjajo v EUMM kot instrument Skupne zunanje in varnostne politike Evropske unije, ki gradi na predhodnih pobudah z namenom prispevati k učinkoviti formulaciji politike Evropske unije do Zahodnega Balkana,

SPORAZUMELI O NASLEDNJEM:

Člen I

Mandat

1. Misija Evropske unije za nadzor, v nadaljnjem besedilu "EUMM", ki je bila na zadevnem območju predhodno ustanovljena kakor Misija Evropske skupnosti za nadzor (ECMM) s sedežem v Sarajevu, ustanovi urad Misije v Beogradu in druge take urade v Zvezni republiki Jugoslaviji, če tako odloči vodja Misije po posvetovanju in v soglasju z gostiteljico, z namenom prispevati k učinkovitemu oblikovanju politike Evropske unije do Zahodnega Balkana.

Naloge EUMM so zlasti:

(a) spremljanje razvoja političnih in varnostnih dogajanj na območju njene odgovornosti;

(b) posvečati posebno pozornost nadzoru meja, medetničnim vprašanjem in vračanju beguncev;

(c) pošiljanje analitičnih poročil na podlagi prejetih navodil za izvajanje nalog;

(d) prispevati k zgodnjemu opozarjanju Sveta in ustvarjanju zaupanja v smislu politike stabilnosti, ki jo v regiji vodi Evropska unija.

2. Gostiteljica daje EUMM na voljo vse informacije in za doseganje ciljev EUMM po potrebi razširi svoje polno sodelovanje z njo. Gostiteljica za sodelovanje z EUMM lahko imenuje uradnika za zvezo.

Člen II

Status

1. Gostiteljica sprejme vse potrebne ukrepe za zaščito in varnost EUMM in njenih članov. O vseh specifičnih določbah, ki jih predlaga gostiteljica, se je pred njihovim izvajanjem treba sporazumeti z vodjo Misije.

2. Za namene vodenja svojih dejavnosti ima EUMM in njeno osebje, skupaj s prevoznimi sredstvi in opremo, svobodo do prostega gibanja, ki je potrebna za izvajanje mandata Misije.

3. Pri izvajanju svojih dejavnosti osebje EUMM lahko spremlja tolmač in, na zahtevo EUMM, spremljevalna oseba, ki jo imenuje gostiteljica.

4. EUMM lahko izobesi zastavo Evropske unije na uradu Misije v Beogradu in tudi drugje, če tako odloči vodja Misije.

5. Vozila in druga prevozna sredstva EUMM so označena z jasno razvidno oznako Misije, ki se sporoči pristojnim organom.

Člen III

Sestava

1. Vodjo Misije EUMM imenuje Svet Evropske unije.

2. Drugo osebje EUMM začasno dodelijo države članice Evropske unije. Specifične naloge jim v okviru pooblastil Generalnega sekretarja/Visokega predstavnika dodeli vodja Misije. Norveška in Slovaška, ki sodelujeta pri EUMM v času veljavnosti tega sporazuma, v EUMM tudi lahko imenujeta svoje osebje in sta, skupaj z Evropsko unijo in državami članicami, državi pošiljateljici.

3. Osebje EUMM se imenuje opazovalci.

4. Opazovalce pri EUMM imenujejo vlade držav pošiljateljic.

5. Število opazovalcev v skladu s tem sporazumom določi vodja Misije po posvetovanju in v soglasju z gostiteljico.

6. Opazovalci ne izvajajo nikakršnih ukrepov ali dejavnosti, ki niso združljive z nepristransko naravo njihovih nalog.

7. EUMM se lahko za pomoč lahko obrne na upravno in tehnično osebje držav pošiljateljic. Člani administativnega in tehničnega osebja EUMM uživajo status, ki je, v skladu z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih enakovreden statusu administrativnega in tehničnega osebja, zaposlenega na veleposlaništvih držav pošiljateljic.

8. EUMM lahko glede na potrebe zaposli ustrezno pomožno lokalno osebje. Na zahtevo vodje Misije država gostiteljica za potrebe EUMM omogoči zaposlitev usposobljenega lokalnega osebja. Pomožno osebje EUMM uživa status, ki je v skladu z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih enakovreden statusu lokalnega osebja, zaposlenega na veleposlaništvih.

Člen IV

Oborožitev in oblačila

1. Opazovalci ne smejo biti oboroženi.

2. Opazovalci nosijo civilna oblačila z jasno razvidno oznako EUMM.

Člen V

Odgovornosti

1. Za delovanje EUMM v Zvezni republiki Jugoslaviji je odgovoren vodja Misije.

2. Vodja Misije preko generalnega sekretarja/visokega predstavnika o dejavnostih in ugotovitvah EUMM redno poroča Svetu Evropske unije.

3. Naloge EUMM določi generalni sekretar/visoki predstavnik v tesnem sodelovanju s predsedstvom, v skladu s politiko, ki jo Svet sprejme glede Zahodnega Balkana.

4. Vodja Misije državo gostiteljico redno obvešča o dejavnostih EUMM.

Člen VI

Potovanja in prevozi

1. Za vozila in druga prevozna sredstva EUMM ni potrebna obvezna registracija ali dovoljenje in vsa vozila imajo zavarovanje proti tretji osebi.

2. EUMM lahko uporablja ceste, mostove, kanale in druge vodne poti, pristaniške zmogljivosti in letališča brez plačila pristojbin, cestnin ali drugih dajatev.

3. Gostiteljica omogoča EUMM uporabo lastnih vozil in drugih prevoznih sredstev.

Člen VII

Komunikacije

1. Osebje EUMM ima po najnižjih cenah dostop do telekomunikacijske opreme države gostiteljice za namene izvajanja svojih dejavnosti, vključno s komuniciranjem z diplomatskimi in konzularnimi predstavniki držav pošiljateljic.

2. EUMM ima pravico do neomejenega komuniciranja s svojo lastno radijsko opremo (vključno s satelitom, mobilnimi in ročnimi napravami), telefoni, telegrafi, telefaksi ali drugimi sredstvi. Po podpisu tega sporazuma država gostiteljica da na voljo frekvence za delovanje radijskih naprav.

Člen VIII

Privilegiji in imunitete

1. EUMM se dodeli status diplomatske misije.

2. Opazovalcem se za čas izvajanja njihovih nalog dodelijo privilegiji in imunitete za diplomatske osebe v skladu z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih.

3. Urad Misije v Beogradu, drugi uradi in vsa prevozna sredstva EUMM so nedotakljivi.

4. V tem členu predvideni privilegiji in imunitete se opazovalcem dodelijo za čas opravljanja njihovih nalog ter naknadno, glede uradnih dejanj, ki so jih izvršili predhodno med opravljanjem nalog.

5. Gostiteljica olajša gibanje vodje Misije in članov osebja EUMM. EUMM gostiteljici posreduje seznam članov EUMM in gostiteljico vnaprej obvesti o prihodu in odhodu osebja EUMM. Člani osebja EUMM nosijo s seboj potni list svoje države ter osebno izkaznico, ki jo izda EUMM.

6. Gostiteljica priznava pravico državam pošiljateljicam in EUMM, da brez carine ali drugih omejitev uvažajo opremo, zaloge, dobavo in drugo blago, potrebno izključno za uradno rabo s strani EUMM. Gostiteljica priznava tudi njihovo pravico do nakupa omenjenih stvari na ozemlju gostiteljice ter do izvoza ali drugačnega razpolaganja s tako kupljeno ali uvoženo opremo, zalogami, dobavami in drugim blagom. Gostiteljica opazovalcem priznava tudi pravico do nakupa in/ali carine ali drugih omejitev prostega uvoza predmetov za njihovo osebno rabo in do izvoza takih predmetov.

Člen IX

Namestitev in praktični dogovori

Vlada Zvezne republike Jugoslavije soglaša, da bo pomagala EUMM pri iskanju primernih prostorov za urade in pri namestitvi, če bo za to zaprošena. Glede drugih določb v zvezi s privilegiji in imunitetami ter o praktičnih dogovorih, vključno z nujno zdravniško pomočjo in evakuacijo v izrednih razmerah, ter o zahtevah v zvezi s potovalnimi dokumenti, se udeležene pogodbenice odločijo naknadno.

Člen X

Začetek veljavnosti

Ta sporazum začne veljati ob podpisu. Gostiteljica njegove določbe v zvezi z EUMM uporablja začasno od datuma parafiranja vse do začetka veljavnosti ob podpisu. V veljavi ostane toliko časa, dokler ena od udeleženih pogodbenic dva meseca vnaprej ne obvesti druge o tem, da namerava zaprositi za prenehanje izvajanja omenjenih dejavnosti. Ta sporazum nadomesti Memorandum o soglasju z dne 13. julija 1991.

V Beogradu, 25. aprila 2001, v angleškem jeziku v štirih izvodih.

Za Evropsko unijo

+++++ TIFF +++++

Za Zvezno republiko Jugoslavijo

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top