EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001A0322(01)

Sporazum med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o trgovini s tekstilnimi izdelki

OJ L 83, 22.3.2001, p. 2–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 036 P. 271 - 306
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 036 P. 271 - 306
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 036 P. 271 - 306
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 036 P. 271 - 306
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 036 P. 271 - 306
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 036 P. 271 - 306
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 036 P. 271 - 306
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 036 P. 271 - 306
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 036 P. 271 - 306

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

Related Council decision

22001A0322(01)Uradni list L 083 , 22/03/2001 str. 0002 - 0042


Sporazum

med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o trgovini s tekstilnimi izdelki

EVROPSKA SKUPNOST,

na eni strani

in

BOSNA IN HERCEGOVINA,

na drugi strani, STA SE

V ŽELJI spodbuditi vzajemno širjenje ter urejen in uravnotežen razvoj trgovine s tekstilnimi izdelki med Evropsko skupnostjo (v nadaljnjem besedilu "Skupnost") ter Bosno in Hercegovino s ciljem stalnega sodelovanja in v razmerah, ki zagotavljajo največjo varnost trgovine;

DOGOVORILI:

Člen 1

Ta sporazum določa režim, ki se uporablja za trgovino s tekstilnimi izdelki s poreklom iz Bosne in Hercegovine, naštetimi v Prilogi I.

NASLOV I

KOLIČINSKI REŽIM

Člen 2

1. Uvrščanje izdelkov, ki jih zajema ta sporazum, temelji na tarifni in statistični nomenklaturi Skupnosti (v nadaljevanju "kombinirana nomenklatura" ali s kratico "KN") in vseh njenih spremembah.

Če sklep o uvrstitvi pripelje do spremembe prakse uvrščanja ali spremembe kategorije katerega koli izdelka, ki ga zajema ta sporazum, zadevni izdelki sledijo trgovinskemu režimu, ki se uporablja za prakso ali kategorijo, v katero spadajo po takšnih spremembah.

Nobena sprememba kombinirane nomenklature (KN), uvedena v skladu s postopki, ki veljajo v Skupnosti glede kategorij izdelkov, ki jih zajema ta sporazum, ali kakršna koli odločitev glede uvrstitve blaga ne more znižati količinskih omejitev, uvedenih na podlagi tega sporazuma.

2. Poreklo izdelkov, ki jih zajema ta sporazum, se ugotavlja v skladu s pravili, ki veljajo v Skupnosti.

Vsako spremembo teh pravil o poreklu se sporoči Bosni in Hercegovini in ne more pomeniti znižanja nobenih količinskih omejitev, določenih na podlagi tega sporazuma.

Postopki za nadzor nad poreklom zgoraj omenjenih izdelkov so določeni v Dodatku A.

Člen 3

1. Ob upoštevanju določb tega sporazuma se izdelki, navedeni v Prilogi I in s poreklom iz Bosne in Hercegovine, iz Bosne in Hercegovine v Skupnost ob začetku veljavnosti tega sporazuma izvažajo brez količinskih omejitev in ukrepov z enakim učinkom. Vendar pa se količinske omejitve lahko naknadno uvedejo pod pogoji iz člena 8.

2. Če se uvedejo količinske omejitve, velja za uvoz tekstilnih izdelkov na podlagi količinskih omejitev sistem dvojnega preverjanja, kot je določeno v Dodatku A.

3. Ob začetku veljavnosti tega sporazuma velja za izvoz izdelkov brez količinskih omejitev, naštetih v Prilogi II, sistem dvojnega preverjanja, omenjen v odstavku 2.

4. Po posvetovanjih v skladu s postopki, določenimi v členu 14, lahko za izvoz izdelkov v Prilogi I, za katere ne veljajo količinske omejitve, razen tistih iz Priloge II, po začetku veljavnosti tega sporazuma začne veljati sistem dvojnega preverjanja, omenjen v odstavku 2, ali predhodni sistem nadzora, ki ga uvede Skupnost.

Člen 4

Skupnost ter Bosna in Hercegovina priznavata posebni in razlikovalni značaj ponovnega uvoza tekstilnih izdelkov v Skupnost po predelavi v Bosni in Hercegovini kot posebno obliko industrijskega in trgovinskega sodelovanja.

Če se količinske omejitve določijo po členu 8, pod pogojem, da veljajo v skladu s predpisi o gospodarskem pasivnem oplemenitenju, ki veljajo v Skupnosti, za ta ponovni uvoz te količinske omejitve ne veljajo, če zanje veljajo posebni dogovori, določeni v Prilogi III.

Člen 5

Za izvoz tkanin domače obrti, tkanih na statvah na ročni ali nožni pogon, oblačil ali drugih izdelkov, ročno pridobljenih iz teh tkanin, in tradicionalnih folklornih ročno izdelanih izdelkov iz Bosne in Hercegovine ne veljajo količinske omejitve, določene v tem sporazumu, pod pogojem, da ti izdelki s poreklom iz Bosne in Hercegovine izpolnjujejo pogoje, določene v Dodatku B.

Člen 6

1. Za uvoz tekstilnih izdelkov, ki jih zajema ta sporazum, v Skupnost ne veljajo količinske omejitve, določene po tem sporazumu, pod pogojem, da se prijavijo za ponovni izvoz iz Skupnosti v enakem stanju ali po predelavi v okviru upravnega sistema nadzora, ki obstaja v Skupnosti.

Za sprostitev izdelkov, uvoženih v Skupnost pod zgoraj navedenimi pogoji, v domačo porabo je treba predložiti izvozno dovoljenje, ki ga izdajo pristojni organi Bosne in Hercegovine, ter dokazilo o poreklu v skladu z določbami Dodatka A.

2. Če se organi Skupnosti prepričajo, da je bil uvoz tekstilnih izdelkov odpisan od količinske omejitve, določene v tem sporazumu, izdelki pa so bili nato ponovno izvoženi iz Skupnosti, organi v roku štirih tednov obvestijo organe Bosne in Hercegovine o zadevnih količinah in odobrijo uvoz enakih količin istega izdelka, ki se ne odpiše od količinske omejitve, določene v tem sporazumu za tekoče ali prihodnje leto, kot je ustrezno.

Člen 7

Če se količinske omejitve uvedejo po členu 8, se uporabljajo naslednje določbe:

1. Katero koli leto veljavnosti Sporazuma se odobri vnaprejšnja izraba deleža količinske omejitve, določene za naslednje leto veljavnosti Sporazuma za vsako kategorijo izdelkov, do 5 % količinske omejitve za tekoče leto veljavnosti Sporazuma.

Vnaprej dobavljene količine se odštejejo od ustreznih količinskih omejitev, določenih za naslednje leto veljavnosti Sporazuma.

2. Prenos količin, ki v katerem koli letu veljavnosti Sporazuma niso bile izrabljene, v ustrezno količinsko omejitev za naslednje leto veljavnosti Sporazuma se za vsako kategorijo izdelkov odobri do 10 % količinske omejitve za tekoče leto veljavnosti Sporazuma.

3. Prenosi v zvezi s kategorijami v skupini I se ne smejo opravljati iz nobene druge kategorije, razen kot sledi:

- prenosi med kategorijami 1, 2 in 3 se lahko opravijo do 12 % količinskih omejitev za kategorijo, v katero se opravi prenos,

- prenosi med kategorijami 4, 5, 6, 7 in 8 se lahko opravijo do 12 % količinskih omejitev za kategorijo, v katero se opravi prenos.

Prenosi v katero koli kategorijo v skupinah II in III se lahko opravijo iz katere koli kategorije v skupinah I, II in III do 12 % količinske omejitve za kategorijo, v katero se opravi prenos.

4. Preglednica preštevilčenja, ki se uporablja za zgoraj omenjene prenose, je podana v Prilogi I k temu sporazumu.

5. Povečanje izdelkov v kateri koli kategoriji, ki izhaja iz kumulativne uporabe določb v prejšnjih odstavkih 1, 2 in 3, v letu veljavnosti Sporazuma ne sme preseči 17 %.

6. Če organi Bosne in Hercegovine uporabijo določbe odstavkov 1, 2 in 3, o tem pošljejo predhodno obvestilo vsaj 15 dni vnaprej.

Člen 8

1. Za izvoz tekstilnih izdelkov, naštetih v Prilogi I, se lahko uvedejo količinske omejitve v skladu s pogoji, ki so določeni v naslednjih odstavkih.

2. Če Skupnost po sistemu vzpostavljenega upravnega nadzora ugotovi, da raven uvoza izdelkov v določeni kategoriji, ki je navedena v Prilogi I, s poreklom iz Bosne in Hercegovine glede na skupni uvoz izdelkov v navedeni kategoriji v Skupnost iz vseh virov v prejšnjem letu presega naslednje stopnje:

- 2 % za kategorije izdelkov v skupini I,

- 8 % za kategorije izdelkov v skupini II,

- 15 % za kategorije izdelkov v skupini III,

lahko zahteva uvedbo posvetovanj v skladu s postopkom iz člena 14 z namenom, da doseže dogovor o ustrezni ravni omejitev za izdelke v takšni kategoriji.

3. Do vzajemno zadovoljive rešitve se Bosna in Hercegovina zavezuje, da bo za začasno obdobje treh mesecev, ki se šteje od dneva, ko je bila zahteva za posvetovanje vložena, omejila izvoz zadevnih izdelkov v Skupnost.

Takšna začasna omejitev znaša 25 % od ravni izvoza, dosežene v koledarskem letu pred tistim, v katerem je izvoz presegel raven, ki izhaja iz uporabe formule, določene v odstavku 2, in ki je pripeljala do zahtevka za posvetovanja, ali 25 % od ravni, ki izhaja iz uporabe formule, določene v odstavku 2, pri čemer se uporabi višja od obeh vrednosti.

4. Če pogodbenici med posvetovanji ne moreta doseči zadovoljive rešitve v obdobju, določenem v členu 14, ima Skupnost pravico uvesti dokončno količinsko omejitev na letni ravni, ki ni nižja od ravni, ki izhaja iz formule, določene v odstavku 2, ali 106 % ravni uvoza, doseženega v koledarskem letu pred tistim, v katerem je uvoz presegel raven, ki izhaja iz uporabe formule, določene v odstavku 2, in ki je pripeljala do zahtevka za posvetovanja, pri čemer se uporabi višja od obeh vrednosti.

Tako določena letna raven se popravi navzgor po posvetovanjih v skladu s postopkom iz člena 14, da se izpolnijo pogoji iz odstavka 2, če je to potrebno zaradi trenda skupnega uvoza zadevnega izdelka v Skupnost.

5. Letna stopnja rasti za količinske omejitve, uvedene po tem členu, se določi v skladu z določbami Dodatka C.

6. Določbe tega člena se ne uporabljajo, če so odstotki, določeni v odstavku 2, doseženi zaradi zmanjšanja skupnega uvoza v Skupnost, in ne zaradi povečanja izvoza izdelkov s poreklom iz Bosne in Hercegovine.

7. Če se uporabijo določbe iz odstavkov 2, 3 in 4, Skupnost dovoli uvoz izdelkov iz zadevne kategorije, ki so bili odpremljeni iz Bosne in Hercegovine, preden je bil vložen zahtevek za posvetovanja.

Če se uporabijo določbe iz odstavkov 2 ali 4, se Bosna in Hercegovina zavezuje, da bo izdala izvozna dovoljenja za izdelke, ki jih zajemajo pogodbe, sklenjene pred uvedbo količinske omejitve, do obsega določene količinske omejitve.

8. Do datuma sporočila o statističnih podatkih, omenjenih v členu 9(6), se določbe odstavka 2 tega člena uporabljajo na podlagi letnih statističnih podatkov, ki jih je Skupnost predhodno sporočila.

Člen 9

1. Bosna in Hercegovina zagotovi Skupnosti natančne statistične podatke o vseh izvoznih dovoljenjih, izdanih za kategorije tekstilnih izdelkov, za katere veljajo količinske omejitve, določene v tem sporazumu, ali sistem dvojnega preverjanja, izražene v količinah in v vrednosti ter razdeljene po državah članicah Skupnosti, kot tudi o vseh potrdilih, ki so jih pristojni organi Bosne in Hercegovine izdali za izdelke, omenjene v členu 5, za katere veljajo določbe Dodatka B.

2. Podobno Skupnost zagotovi organom natančne statistične podatke o uvoznih dovoljenjih, ki jih izdajo organi Skupnosti, in statistične podatke o uvozu za izdelke, ki jih zajema sistem iz člena 8(2).

3. Za vse kategorije izdelkov se zgoraj omenjeni podatki sporočijo do konca meseca, ki sledi mesecu, na katerega se statistike nanašajo.

4. Na zahtevo Skupnosti Bosna in Hercegovina zagotovi statistične podatke o uvozu za vse izdelke, ki jih zajema Priloga I.

5. Če bi se ob analizi izmenjanih podatkov pokazalo, da obstajajo znatna neskladja med statističnimi podatki za izvoz in za uvoz, se lahko izvedejo posvetovanja v skladu s postopkom, določenim v členu 14 tega sporazuma.

6. Zaradi uporabe določb člena 8 se Skupnost zavezuje, da bo organom Bosne in Hercegovine do 15. aprila vsako leto zagotovila statistične podatke za prejšnje leto o uvozu vseh tekstilnih izdelkov, ki jih zajema ta sporazum, razdeljene po državah dobaviteljicah in državah članicah Skupnosti.

Člen 10

1. Da bi zagotovili učinkovito delovanje tega sporazuma, se Skupnost ter Bosna in Hercegovina dogovorita za tesno sodelovanje, da bi preprečili, raziskali, in če je ustrezno, sprejeli zakonske in/ali upravne ukrepe proti praksi izogibanja s pretovarjanjem, preusmerjanjem, napačnim deklariranjem države ali kraja porekla, ponarejanjem dokumentov, napačnim deklariranjem vsebnosti vlaken, količin, poimenovanj ali uvrstitev blaga ali s kakršnimi koli drugimi načini. Bosna in Hercegovina ter Skupnost se torej dogovorita, da bosta določila potrebne pravne določbe in upravne postopke, ki omogočajo učinkovite ukrepe proti takšnemu izogibanju, ki vključujejo sprejetje pravno zavezujočih korektivnih ukrepov proti zadevnim izvoznikom/uvoznikom.

2. Če bi Skupnost na podlagi razpoložljivih informacij menila, da prihaja do izogibanja temu sporazumu, se bo Skupnost posvetovala z Bosno in Hercegovino, da bi dosegli vzajemno zadovoljivo rešitev. Posvetujeta se čim prej in najkasneje v 30 dneh od datuma zahtevka.

3. Do rezultatov posvetovanj iz odstavka 2 Bosna in Hercegovina, če tako zahteva Skupnost, kot previdnostni ukrep sprejme vse potrebne ukrepe za zagotavljanje, če je predloženih dovolj dokazov o izogibanju, da se prilagoditve količinskih omejitev, določenih po členu 8, o katerih bo verjetno dosežen dogovor po posvetovanjih iz odstavka 2, lahko izvajajo za kvotno leto, v katerem je bil vložen zahtevek za začetek posvetovanj v skladu z odstavkom 2, ali za naslednje leto, če je kvota za tekoče leto izčrpana.

4. Če pogodbenici med posvetovanji iz odstavka 2 ne dosežeta vzajemno zadovoljive rešitve, ima Skupnost pravico:

(a) če je dovolj dokazov, da so bili izdelki s poreklom iz Bosne in Hercegovine uvoženi z izogibanjem temu sporazumu, odpisati ustrezne količine od količinskih omejitev, določenih po členu 8;

(b) če je dovolj dokazov, da je prišlo do napačnega deklariranja vsebnosti vlaken, količin, poimenovanj ali uvrstitev izdelkov s poreklom iz Bosne in Hercegovine, zavrniti uvoz zadevnih izdelkov;

(c) če se izkaže, da je ozemlje Bosne in Hercegovine vpleteno v pretovarjanje ali preusmerjanje izdelkov, ki nimajo porekla iz Bosne in Hercegovine, uvesti količinske omejitve za enake izdelke s poreklom iz Bosne in Hercegovine, če zanje še ne veljajo količinske omejitve, ali sprejeti druge ustrezne ukrepe.

5. Pogodbenici se sporazumeta, da bosta vzpostavili sistem upravnega sodelovanja, da bi preprečili in učinkovito obravnavali vse probleme, ki izhajajo iz izogibanja v skladu z določbami Dodatka A k temu sporazumu.

Člen 11

1. Bosna in Hercegovine spremlja svoj izvoz izdelkov, za katere veljajo omejitve ali nadzor, v Skupnost. Če bi prišlo do nenadnih in pristranskih sprememb v tradicionalnih trgovinskih tokovih, ima Skupnost pravico zahtevati posvetovanja, da se najde zadovoljiva rešitev teh problemov. Takšna posvetovanja se morajo opraviti v 15 delovnih dneh od datuma, ko jih zahteva Skupnost.

2. Bosna in Hercegovina si prizadeva zagotoviti, da je izvoz tekstilnih izdelkov, za katere veljajo količinske omejitve, v Skupnost čim bolj enakomerno porazdeljen skozi leto, pri čemer se ustrezno upoštevajo predvsem sezonski dejavniki.

Člen 12

V primeru odpovedi tega sporazuma, kot je predvideno v členu 17(3), se količinske omejitve, določene na podlagi tega sporazuma, sčasoma sorazmerno znižajo, razen če pogodbenici s skupnim dogovorom ne odločita drugače.

Člen 13

Bosna in Hercegovina ter Skupnost se zavežeta, da se bosta vzdržali diskriminacije pri dodeljevanju izvoznih in uvoznih dovoljenj ali dokumentov, omenjenih v Dodatkih A in B.

Člen 14

1. Razen če ni v tem sporazumu drugače določeno, posvetovalne postopke, omenjene v tem sporazumu, urejajo naslednje določbe:

- o vsaki zahtevi za posvetovanja se pisno obvesti drugo pogodbenico,

- zahtevi za posvetovanja v razumnem času, vendar najpozneje v 15 dneh po uradnem obvestilu, sledi poročilo, ki opisuje okoliščine, ki po mnenju pogodbenice utemeljujejo predložitev te zahteve,

- pogodbenici začneta posvetovanja najkasneje v enem mesecu od uradnega obvestila o zahtevku, da bi dosegli dogovor ali vzajemno zadovoljivo rešitev najkasneje v nadaljnjem mesecu,

- zgoraj omenjeno obdobje enega meseca, v katerem naj se doseže dogovor ali vzajemno sprejemljiva rešitev, se lahko sporazumno podaljša.

2. Skupnost lahko zahteva posvetovanja v skladu z odstavkom 1, če se prepriča, da so se v določenem letu uporabe Sporazuma v Skupnosti pojavile težave zaradi hitrega in znatnega povečanja uvoza določene kategorije Skupine I v primerjavi s prejšnjim letom.

3. Na zahtevo ene ali druge pogodbenice se opravijo posvetovanja o vseh problemih, povezanih z uporabo tega sporazuma. Vsa posvetovanja, ki se opravijo po tem členu, potekajo v duhu sodelovanja in z željo uskladiti razhajanja med pogodbenicama.

NASLOV II

KONČNE DOLOČBE

Člen 15

Izvajanje tega sporazuma se pregleda pred pristopom Bosne in Hercegovine k Svetovni trgovinski organizaciji (STO).

Člen 16

Ta sporazum se uporablja na eni strani na ozemljih, na katerih velja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, pod pogoji, določenimi v navedeni pogodbi, in na drugi strani na ozemlju Bosne in Hercegovine.

Člen 17

1. Ta sporazum začne veljati prvi dan meseca po dnevu, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita o zaključku postopkov, potrebnih za začetek veljavnosti. Uporablja se od 1. marca 2001 do 31. decembra 2003. Po tem datumu se uporaba vseh določb tega sporazuma samodejno podaljša za obdobje še enega leta do 31. decembra 2004, razen če katera od pogodbenic vsaj šest mesecev pred 31. decembrom 2003 uradno obvesti drugo pogodbenico, da se ne strinja s tem podaljšanjem.

2. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli predlaga spremembe tega sporazuma.

3. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli odpove ta sporazum, pod pogojem, da o tem vsaj 60 dni vnaprej obvesti drugo pogodbenico. V tem primeru Sporazum preneha veljati ob izteku odpovednega roka.

4. Pogodbenici se strinjata, da se bosta posvetovali najkasneje šest mesecev pred prenehanjem veljavnosti tega sporazuma, da bi mogoče sklenili nov sporazum.

5. Priloge, protokoli, potrjeni zapisniki in pisma, ki so izmenjana ali priložena k temu sporazumu, so njegov sestavni del.

Člen 18

Ta sporazum se sestavi v dveh izvodih v vsakem od uradnih jezikov pogodbenic, pri čemer je vsako od besedil enako verodostojno.

Za Evropsko skupnost

Za Bosno in Hercegovino

--------------------------------------------------

PRILOGA I

IZDELKI IZ ČLENA 1

1. Kadar sestavni material izdelkov iz kategorij od 1 do 114 ni posebej naveden, se šteje, kot da so ti izdelki izdelani izključno iz volne ali fine dlake, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken.

2. Oblačila, ki niso prepoznavna kot oblačila za moške ali dečke ali oblačila za ženske ali deklice, so uvrščena skupaj s slednjimi.

3. Izraz "oblačila za dojenčke" zajema oblačila do vključno komercialne velikosti 86.

SKUPINA I A

Kategorija | Poimenovanje oznaka KN 2000 | Tabela kosov/kg | enakovredno g/kos |

(1) | (2) | (3) | (4) |

1 | Bombažna preja, nepripravljena za prodajo na drobno 52041100520419005205110052051200520513005205140052051510520515905205210052052200520523005205240052052600520527005205280052053100520532005205330052053400520535005205410052054200520543005205440052054600520547005205480052061100520612005206130052061400520615105206159052062100520622005206230052062400520625105206259052063100520632005206330052063400520635005206410052064200520643005206440052064500ex56049000 | | |

2 | Tkanine iz bombaža, razen gaze, frotirja, tkanin z zankasto oz. lasasto površino, tkanin iz ženiljske preje, tila in drugih mrežastih tkanin: 5208111052081190520812165208121952081296520812995208130052081900520821105208219052082216520822195208229652082299520823005208290052083100520832165208321952083296520832995208330052083900520841005208420052084300520849005208510052085210520852905208530052085900520911005209120052091900520921005209220052092900520931005209320052093900520941005209420052094300520949105209499052095100520952005209590052101110521011905210120052101900521021105210219052102200521029005210311052103190521032005210390052104100521042005210490052105100521052005210590052111100521112005211190052112100521122005211290052113100521132005211390052114100521142005211430052114910521149905211510052115200521159005212111052121190521212105212129052121310521213905212141052121490521215105212159052122110521221905212221052122290521223105212239052122410521224905212251052122590ex58110000ex63080000 | | |

2 a) | Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih 520831005208321652083219520832965208329952083300520839005208410052084200520843005208490052085100520852105208529052085300520859005209310052093200520939005209410052094200520943005209491052094990520951005209520052095900521031105210319052103200521039005210410052104200521049005210510052105200521059005211310052113200521139005211410052114200521143005211491052114990521151005211520052115900521213105212139052121410521214905212151052121590521223105212239052122410521224905212251052122590ex58110000ex63080000 | | |

3 | Tkanine iz sintetičnih vlaken (rezanih ali odpadnih), razen ozko tkanih tkanin, tkanin z zankasto oz. lasasto površino (vključno s frotirjem) in tkanin iz ženiljske preje 551211005512191055121990551221005512291055122990551291005512991055129990551311205513119055131200551313005513190055132110551321305513219055132200551323005513290055133100551332005513330055133900551341005513420055134300551349005514110055141200551413005514190055142100551422005514230055142900551431005514320055143300551439005514410055144200551443005514490055151110551511305515119055151210551512305515129055151311551513195515139155151399551519105515193055151990551521105515213055152190551522115515221955152291551522995515291055152930551529905515911055159130551591905515921155159219551592915515929955159910551599305515999058039030ex59050070ex63080000 | | |

3 a) | Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih 55121910551219905512291055122990551299105512999055132110551321305513219055132200551323005513290055133100551332005513330055133900551341005513420055134300551349005514210055142200551423005514290055143100551432005514330055143900551441005514420055144300551449005515113055151190551512305515129055151319551513995515193055151990551521305515219055152219551522995515293055152990551591305515919055159219551592995515993055159990ex58039030ex59050070ex63080000 | | |

SKUPINA I B

(1) | (2) | (3) | (4) |

4 | Srajce, majice s kratkimi rokavi, lahke, fino pletene jope in puloverji, puliji s polo ovratnikom ali ravnim izrezom (razen iz volne ali fine živalske dlake), spodnje majice in podobne majice, pletene ali kvačkane 610510006105201061052090610590106109100061099010610990306110201061103010 | 6,48 | 154 |

5 | Pletene jopice, puloverji, brezrokavniki, telovniki, kompleti jopic in puloverjev, jope, domače halje in majice (razen suknjičev in blazerjev), anoraki, vetrni jopici, bunde in podobno, pleteni ali kvačkani 6101109061012090610130906102109061022090610230906110101061101031611010356110103861101091611010956110109861102091611020996110309161103099 | 4,53 | 221 |

6 | Moške ali deške tkane pumparice, kratke hlače razen plavalnih oblačil, in hlače (vključno s športnimi hlačami); ženske ali dekliške tkane hlače in športne hlače, volnene, bombažne ali iz umetnih tekstilnih vlaken; spodnji deli trenirk s podlogo, razen kategorij 16 ali 29, iz bombaža ali umetnih vlaken 6203411062034190620342316203423362034235620342906203431962034390620349196203495062046110620462316204623362046239620463186204691862113242621133426211424262114342 | 1,76 | 568 |

7 | Bluze, srajce in srajčne bluze, pletene ali kvačkane ali ne, za ženske in deklice, iz volne, bombaža, umetnih ali sintetičnih vlaken ne pletene ali kvačkane, iz volne, 610610006106200061069010620620006206300062064000 | 5,55 | 180 |

8 | Moške ali deške srajce, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih vlaken 620510006205200062053000 | 4,60 | 217 |

SKUPINA II A

(1) | (2) | (3) | (4) |

9 | Frotir za brisače in podoben frotir, iz bombaža; kopalniško perilo in kuhinjske krpe, razen pletenih ali kvačkanih, iz frotirja za brisače in podobnih frotirastih tkanin, iz bombaža 5802110058021900ex63026000 | | |

20 | Posteljno perilo, razen pletenega ali kvačkanega 63022100630222906302299063023110630231906302329063023990 | | |

22 | Preja iz rezanih ali odpadnih sintetičnih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno 5508101155081019550911005509120055092110550921905509221055092290550931105509319055093210550932905509411055094190550942105509429055095100550952105509529055095300550959005509611055096190550962005509690055099110550991905509920055099900 | | |

22 a) | Od katerih akrilna ex550810195509311055093190550932105509329055096110550961905509620055096900 | | |

23 | Preja iz rezanih ali odpadnih umetnih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno 550820105510110055101200551020005510300055109000 | | |

32 | Tkanine z zankasto oz. lasasto površino in tkanine iz ženiljske preje (razen frotirja za brisače iz bombaža in ozko tkanih tkanin) in prešite tkanine iz volne, bombaža ali umetnih tekstilnih vlaken 580110005801210058012200580123005801240058012500580126005801310058013200580133005801340058013500580136005802200058023000 | | |

32 a) | Od katerih: bombažni rebrasti žamet 58012200 | | |

39 | Namizno perilo, kopalniško perilo in kuhinjsko perilo, razen pletenega ali kvačkanega, razen iz frotirja za brisače ali podobnega frotirja iz bombaža 630251106302519063025390ex63025900630291106302919063029390ex63029900 | | |

SKUPINA II B

(1) | (2) | (3) | (4) |

12 | Hlačne nogavice in žabe, dokolenke, spodnje nogavice, kratke nogavice, nogavičke in podobno, pletene ali kvačkane, razen tistih za dojenčke, vključno z nogavicami za krčne žile, razen izdelkov iz kategorije 70 61151200611519006115201161152090611591006115920061159310611593306115939961159900 | 24,3 parov | 41 |

13 | Moške ali deške spodnje hlače in slip, ženske ali dekliške spodnje hlače in slip, pletene ali kvačkane, iz volne, bombaža ali umetnih vlaken 610711006107120061071900610821006108220061082900ex62121010 | 17 | 59 |

14 | Moški ali fantovski tkani plašči, dežni plašči in drugi plašči, pelerine in ogrinjala, iz volne, bombaža ali umetnih tekstilnih vlaken (razen park) (iz kategorije 21) 62011100ex62011210ex62011290ex62011310ex6201139062102000 | 0,72 | 1389 |

15 | Ženski ali dekliški tkani plašči, dežni plašči in drugi plašči, pelerine in ogrinjala, suknjiči in blazerji, iz volne, bombaža ali umetnih tekstilnih vlaken (razen park) (iz kategorije 21) 62021100ex62021210ex62021290ex62021310ex620213906204310062043290620433906204391962103000 | 0,84 | 1190 |

16 | Moške ali fantovske obleke in kompleti, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih vlaken, razen smučarskih kompletov; moške ali fantovske trenirke s podlogo, z zunanjim delom iz enotnega enakega blaga, iz bombaža ali umetnih vlaken 62031100620312006203191062031930620321006203228062032380620329186211323162113331 | 0,80 | 1250 |

17 | Moški ali fantovski suknjiči ali blazerji, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih vlaken 62033100620332906203339062033919 | 1,43 | 700 |

18 | Moške ali fantovske telovadne majice in druge majice, spodnje hlače, slip, spalne srajce, pižame, kopalni plašči, halje in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih 620711006207190062072100620722006207290062079110620791906207920062079900 | | |

Ženske ali dekliške telovadne majice in druge majice, slip, spodnja krila, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, halje in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih 6208110062081910620819906208210062082200620829006208911162089119620891906208920062089900ex62121010 | | |

19 | Robčki, razen pletenih ali kvačkanih 6213200062139000 | 59 | 17 |

21 | Parke; vetrovke, vetrni jopiči, bunde in podobno, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih vlaken, zgornji deli trenirk s podlogo, razen iz kategorij 16 ali 29, iz bombaža ali umetnih vlaken ex62011210ex62011290ex62011310ex62011390620191006201920062019300ex62021210ex62021290ex62021310ex6202139062029100620292006202930062113241621133416211424162114341 | 2,3 | 435 |

24 | Moške ali deške spalne srajce, pižame, kopalni plašči, halje in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani 610721006107220061072900610791106107919061079200ex61079900 | 3,9 | 257 |

Ženske ali dekliške spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, halje in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani 61083110610831906108321161083219610832906108390061089110610891906108920061089910 |

26 | Ženske ali dekliške obleke, iz volne, bombaža ali umetnih vlaken 6104410061044200610443006104440062044100620442006204430062044400 | 3,1 | 323 |

27 | Ženska in dekliška krila in hlačna krila 6104510061045200610453006104590062045100620452006204530062045910 | 2,6 | 385 |

28 | Hlače, delovne hlače z oprsnikom, pumparice in kratke hlače (razen oblačil za plavanje), pletene ali kvačkane, iz volne, bombaža ali umetnih vlaken 61034110610341906103421061034290610343106103439061034910610349916104611061046190610462106104629061046310610463906104691061046991 | 1,61 | 620 |

29 | Ženske ali dekliške obleke in kompleti, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih vlaken, razen smučarskih kompletov; ženske ali dekliške trenirke s podlogo, z zunanjim delom iz enakega blaga, iz bombaža ali umetnih vlaken 62041100620412006204130062041910620421006204228062042380620429186211423162114331 | 1,37 | 730 |

31 | Nedrčki, tkani, pleteni ali kvačkani ex6212101062121090 | 18,2 | 55 |

68 | Oblačila za dojenčke pribor za oblačila, razen rokavic, palčnikov in rokavic brez prstov za dojenčke iz kategorij 10 in 87, in dolge nogavice, kratke nogavice in nogavičke za dojenčke, razen pletenih ali kvačkanih, iz kategorije 88 611110906111209061113090ex61119000ex62091000ex62092000ex62093000ex62099000 | | |

73 | Trenirke iz pletenih ali kvačkanih materialov, iz volne, bombaža ali umetnih vlaken 611211006112120061121900 | 1,67 | 600 |

76 | Moška ali fantovska industrijska ali poklicna oblačila, razen pletenih ali kvačkanih 6203221062032310620329116203321062033310620339116203421162034251620343116203433162034911620349316211321062113310 | | |

Ženski ali dekliški predpasniki, delovne halje in druga industrijska ali poklicna oblačila, razen pletenih ali kvačkanih 6204221062042310620429116204321062043310620439116204621162046251620463116204633162046911620469316211421062114310 | | |

77 | Smučarski kompleti, razen pletenih ali kvačkanih ex62112000 | | |

78 | Oblačila, razen pletenih ali kvačkanih, razen oblačil iz kategorij 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 in 77 6203413062034259620343396203493962046180620461906204625962046290620463396204639062046939620469506210400062105000621131006211329062113390621141006211429062114390 | | |

83 | Plašči, suknjiči, blazerji in druga oblačila, vključno s smučarskimi oblekami, pleteni ali kvačkani, razen oblačil iz kategorij: 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 610110106101201061013010610210106102201061023010610331006103320061033300ex61033900610431006104320061043300ex610439006112200061130090611410006114200061143000 | | |

SKUPINA III A

(1) | (2) | (3) | (4) |

33 | Tkanine iz sintetične filamentne preje, pridobljene iz trakov ali podobnega iz polietilena ali polipropilena, širine manj kot 3 m: 54072011 | | |

Vrečke in vreče, kakršne se uporabljajo za pakiranje blaga, razen pletenih ali kvačkanih, pridobljene iz trakov ali podobnega 63053281630532896305339163053399 | | |

34 | Tkanine iz sintetične filamentne preje, pridobljene iz trakov ali podobnega iz polietilena ali polipropilena, širine 3 m ali več 54072019 | | |

35 | Tkanine iz sintetičnih vlaken (nerezanih), razen tistih za pnevmatike iz kategorije 114 5407100054072090540730005407410054074200540743005407440054075100540752005407530054075400540761105407613054076150540761905407691054076990540771005407720054077300540774005407810054078200540783005407840054079100540792005407930054079400ex58110000ex59050070 | | |

35 a) | Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih ex54071000ex54072090ex5407300054074200540743005407440054075200540753005407540054076130540761505407619054076990540772005407730054077400540782005407830054078400540792005407930054079400ex58110000ex59050070 | | |

36 | Tkanine iz nerezanih umetnih vlaken, razen tistih za pnevmatike iz kategorije 114 5408100054082100540822105408229054082310540823905408240054083100540832005408330054083400ex58110000ex59050070 | | |

36 a) | Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih ex540810005408221054082290540823105408239054082400540832005408330054083400ex58110000ex59050070 | | |

37 | Tkanine iz umetnih rezanih vlaken 55161100551612005516130055161400551621005516220055162310551623905516240055163100551632005516330055163400551641005516420055164300551644005516910055169200551693005516940058039050ex59050070 | | |

37 a) | Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih 55161200551613005516140055162200551623105516239055162400551632005516330055163400551642005516430055164400551692005516930055169400ex58039050ex59050070 | | |

38 A | Pleteno ali kvačkano blago za zavese, skupaj z mrežastim blagom za zavese 6002431160029310 | | |

38 B | Mrežaste zavese, razen pletenih ali kvačkanih ex63039100ex63039290ex63039990 | | |

40 | Tkane zavese (vključno z draperijami, notranjimi senčniki, volani za zavese in posteljo in drugimi podobnimi izdelki), razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih vlaken ex63039100ex63039290ex6303999063041910ex6304199063049200ex63049300ex63049900 | | |

41 | Preja iz sintetičnega filamenta (nerezana), nepripravljena za prodajo na drobno, razen neteksturirane enojne preje, neposukane ali posukane z največ 50 zavoji na meter 540110115401101954021010540210905402200054023100540232005402330054023910540239905402491054024991540249995402510054025200540259105402599054026100540262005402691054026990ex56042000ex56049000 | | |

42 | Preja iz nerezanih umetnih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno 54012010 | | |

Preja iz umetnih vlaken; preja iz umetnih filamentov, nepripravljena za prodajo na drobno, razen enojne preje iz viskozne umetne svile, neposukane ali posukane z ne več kot 250 zavoji na meter in enojna neteksturirana preja iz celuloznega acetata 540310005403201054032090ex540332005403339054033900540341005403420054034900ex56042000 | | |

43 | Preja iz umetnih filamentov, preja iz sintetičnih rezanih vlaken, bombažna preja, pripravljena za prodajo na drobno 520420005207100052079000540110905401209054061000540620005508209055113000 | | |

46 | Mikana ali česana ovčja ali jagnječja volna ali druga fina živalska dlaka 5105100051052100510529005105301051053090 | | |

47 | Preja iz mikane ovčje ali jagnječje volne (volnena preja) ali iz mikane fine živalske dlake, nepripravljena za prodajo na drobno 51061010510610905106201051062091510620995108101051081090 | | |

48 | Preja iz česane ovčje ali jagnječje volne (česana preja) ali iz česane fine živalske dlake, nepripravljena za prodajo na drobno 51071010510710905107201051072030510720515107205951072091510720995108201051082090 | | |

49 | Preja iz ovčje ali jagnječje volne ali česane fine živalske dlake, pripravljena za prodajo na drobno 51091010510910905109901051099090 | | |

50 | Tkanine iz ovčje ali jagnečje volne ali fine živalske dlake 5111111151111119511111915111119951111911511119195111193151111939511119915111199951112000511130105111303051113090511190105111909151119093511190995112111051121190511219115112191951121991511219995112200051123010511230305112309051129010511290915112909351129099 | | |

51 | Bombaž, mikan ali česan 52030000 | | |

53 | Bombažna gaza 58031000 | | |

54 | Umetna rezana vlakna, tudi odpadna, mikana, česana ali drugače predelana za predenje 55070000 | | |

55 | Sintetična rezana vlakna, tudi odpadna, mikana, česana ali drugače predelana za predenje 5506100055062000550630005506901055069090 | | |

56 | Preja iz sintetičnih rezanih vlaken (tudi odpadnih), pripravljena za prodajo na drobno 550810905511100055112000 | | |

58 | Preproge, talna prekrivala in predposteljniki, vozlani (dokončani ali nedokončani) 570110105701109157011093570110995701901057019090 | | |

59 | Preproge in druge tekstilne talne prevleke, razen preprog iz kategorije 58 570210005702310057023200570239105702410057024200570249105702510057025200ex570259005702910057029200ex5702990057031000570320115703201957032091570320995703301157033019570330515703305957033091570330995703900057041000570490005705001057050030ex57050090 | | |

60 | Ročno tkane tapiserije vrste gobelin, flandrijske, aubusson, beauvais in podobne, ter z iglo izdelane tapiserije (na primer z drobnim in križnim vbodom), izdelane v obliki panelov in podobno 58050000 | | |

61 | Ozke tkanine in ozki materiali, ki so sestavljeni samo iz osnove, katere niti so med seboj zalepljene, preje ali vlaken (bolduk), razen nalepk in podobnih izdelkov iz kategorije 62. Elastične tkanine in pozamenterija (razen pletenih ali kvačkanih), narejene iz tekstilnih materialov, sestavljenih iz gumijastih niti ex58061000580620005806310058063210580632905806390058064000 | | |

62 | Ženiljska preja (vključno z ženiljsko prejo v kosmih), okrašena preja (razen metalizirane preje in okrašene preje iz konjske žime): 5606009156060099 | | |

Til in drug mrežast material razen tkanih, pletenih ali kvačkanih materialov; ročno ali strojno izdelane čipke, v metraži, trakovih ali motivih 5804101158041019580410905804211058042190580429105804299058043000 | | |

Nalepke, značke in podobni izdelki iz tekstilnega materiala, nevezeni, v metraži, trakovih ali razrezani v določene oblike ali velikosti, tkani 5807101058071090 | | |

Pletenice in okrasna pozamenterija v metraži; rese, pomponi in podobni izdelki 5808100058089000 | | |

Vezenine, v metraži, trakovih ali motivih 5810101058101090581091105810919058109210581092905810991058109990 | | |

63 | Pleteni ali kvačkani materiali iz sintetičnih vlaken, ki vsebujejo po teži 5 % ali več elastične preje, in pleteni ali kvačkani materiali, ki po teži vsebujejo 5 % ali več gumijaste niti 59069100ex6002101060021090ex6002301060023090 | | |

Čipka rašel in dolgolasasti materiali iz umetnih vlaken ex600110006002203160024319 | | |

65 | Pleteni ali kvačkani materiali, razen tistih iz kategorij 38 A in 63, iz volne, bombaža ali umetnih vlaken 56060010ex60011000600121006001220060012910600191106001913060019150600191906001921060019230600192506001929060019910ex6002101060022010600220396002205060022070ex6002301060024100600242106002423060024250600242906002433160024333600243356002433960024350600243916002439360024395600243996002910060029210600292306002925060029290600293316002933360029335600293396002939160029399 | | |

66 | Potovalne odeje in pregrinjala, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih vlaken 63011000630120916301209963013090ex63014090ex63019090 | | |

SKUPINA III B

(1) | (2) | (3) | (4) |

10 | Rokavice vseh vrst, pletene ali kvačkane 611110106111201061113010ex61119000611610206116108061169100611692006116930061169900 | 17 parov | 59 |

67 | Pleteni ali kvačkani dodatki za oblačila, razen tistih za dojenčke; vsakovrstno perilo za gospodinjstvo, pleteno ali kvačkano; zavese (vključno z draperijami), notranji senčniki, volani za zavese ali posteljo in druga oprema, pleteni ali kvačkani; pletene ali kvačkane odeje in potovalne odeje, drugi pleteni ali kvačkani izdelki, vključno z deli oblačil ali pribora za oblačila 5807909061130010611710006117200061178010611780906117900063012010630130106301401063019010630210106302109063024000ex630260006303110063031200630319006304110063049100ex6305200063053211ex6305329063053310ex63053900ex630590006307101063079010 | | |

67 a) | Od katerih: Vrečke in vreče, kakršne se uporabljajo za pakiranje blaga, izdelane iz polietilenskega ali polipropilenskega traku 6305321163053310 | | |

69 | Ženski in dekliški slipi in spodnja krila, pleteni ali kvačkani 6108110061081900 | 7,8 | 128 |

70 | Hlačne nogavice in žabe iz sintetičnih vlaken, ki za vsako prejo merijo manj kot 67 deciteksov (6,7 tex) 6115110061152019 | 30,4 parov | 33 |

Ženske visoke nogavice iz sintetičnih vlaken 61159391 |

72 | Plavalna oblačila, iz volne, bombaža ali umetnih vlaken 61123110611231906112391061123990611241106112419061124910611249906211110062111200 | 9,7 | 103 |

74 | Ženski ali dekliški pleteni ali kvačkani kostimi in kompleti, iz volne, bombaža ali umetnih vlaken, razen smučarskih kompletov 610411006104120061041300ex61041900610421006104220061042300ex61042900 | 1,54 | 650 |

75 | Moške ali deške pletene ali kvačkane obleke in kompleti, iz volne, bombaža ali umetnih vlaken, razen smučarskih kompletov 61031100610312006103190061032100610322006103230061032900 | 0,80 | 1250 |

84 | Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih vlaken 62142000621430006214400062149010 | | |

85 | Pentlje, metuljčki in kravate, ne pletene ali kvačkane, iz volne, bombaža ali umetnih vlaken 6215200062159000 | 17,9 | 56 |

86 | Stezniki, oporniki, pasovi za nogavice, naramnice, podveze in podobni izdelki, ter njihovi deli, pleteni ali kvačkani ali ne 621220006212300062129000 | 8,8 | 114 |

87 | Rokavice vseh vrst, ne pletene ali kvačkane ex62091000ex62092000ex62093000ex6209900062160000 | | |

88 | Visoke nogavice, nogavice in nogavičke, ne pletene ali kvačkane; drug pribor za oblačila, deli oblačil ali pribora za oblačila, razen tistih za dojenčke, razen pletenih ali kvačkanih ex62091000ex62092000ex62093000ex620990006217100062179000 | | |

90 | Dvonitne vrvi, druge vrvi, motvozi in kabli iz sintetičnih vlaken, pleteni ali ne 5607410056074911560749195607499056075011560750195607503056075090 | | |

91 | Šotori 630621006306220063062900 | | |

93 | Vrečke in vreče, kakršne se uporabljajo za pakiranje blaga, izdelane iz tkanih tkanin, razen izdelanih iz polietilenskega ali polipropilenskega traku ex63052000ex63053290ex63053900 | | |

94 | Vata iz tekstilnih materialov in izdelki iz nje; tekstilna vlakna, ki niso daljša od 5 mm (kosmi), tekstilni prah in predilniški vozli 560110105601109056012110560121905601221056012291560122995601290056013000 | | |

95 | Klobučevina in izdelki iz klobučevine, impregnirani ali neimpregnirani, prevlečeni ali neprevlečeni, razen talnih oblog 56021019560210315602103956021090560221005602299056029000ex58079010ex590500706210101063079091 | | |

96 | Netkani materiali in izdelki iz takšnih materialov, impregnirani, prevlečeni, prekriti ali laminirani ali ne 56031110560311905603121056031290560313105603139056031410560314905603911056039190560392105603929056039310560393905603941056039490ex58079010ex590500706210109162101099ex63014090ex63019090630222106302321063025310630293106303921063039910ex63041990ex63049300ex63049900ex63053290ex6305390063071030ex63079099 | | |

97 | Mreže in mrežasti izdelki iz motvozov, vrvi ali konopcev ter zgotovljene ribiške mreže iz preje, motvozov, vrvi ali konopcev 560811115608111956081191560811995608191156081919560819305608199056089000 | | |

98 | Drugi izdelki iz preje, motvozov, vrvi, kablov ali konopcev, razen tekstilnih materialov, izdelkov, narejenih iz takšnih materialov, in izdelkov iz kategorije 97 5609000059050010 | | |

99 | Tekstilni materiali, prevlečeni z lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo vezavo knjig in podobne namene; tkanine za risanje; projektno platno; platna, pripravljena za slikanje; toge tkanine (buckram) in podobni tekstilni materiali, ki se uporabljajo za izdelavo klobukov 5901100059019000 | | |

Linolej, vključno rezan v oblike; talna prekrivala na tekstilni podlagi, premazani, prevlečeni ali prekriti, vključno z razrezanimi v oblike 59041000590491105904919059049200 | | |

Gumirani tekstilni materiali, ne pleteni ali kvačkani, razen za pnevmatike 590610005906991059069990 | | |

Tekstilni materiali, impregnirani ali prevlečeni na drug način; poslikana platna za odrske kulise, tkanine za ateljeje, razen iz kategorije 100 5907001059070090 | | |

100 | Tekstilni materiali, impregnirani, premazani, prevlečeni ali prekriti ali laminirani s pripravki iz celuloznih derivatov ali drugih umetnih plastičnih mas 59031010590310905903201059032090590390105903909159039099 | | |

101 | Dvonitne vrvi, druge vrvi, motvozi in kabli, pleteni ali ne, razen tistih iz sintetičnih vlaken ex56079000 | | |

109 | Ponjave, jadra, platnene strehe in senčniki 6306110063061200630619006306310063063900 | | |

110 | Tkane zračne blazine 6306410063064900 | | |

111 | Blago za taborjenje, tkano, razen zračnih blazin in šotorov 6306910063069900 | | |

112 | Drugi gotovi tekstilni izdelki, razen tistih iz kategorij 113 in 114 63072000ex63079099 | | |

113 | Krpe za tla, za posodo in za prah, razen pletenih ali kvačkanih 63071090 | | |

114 | Tkanine in izdelki za tehnično uporabo 5902101059021090590220105902209059029010590290905908000059090010590900905910000059111000ex591120005911311159113119591131905911321059113290591140005911901059119090 | | |

SKUPINA IV

(1) | (2) | (3) | (4) |

115 | Preja iz lanu ali ramije 5306101053061030530610505306109053062010530620905308901253089019 | | |

117 | Tkanine iz lanu ali ramije 530911105309119053091900530921105309219053092900531100105803909059050030 | | |

118 | Namizno, toaletno in kuhinjsko perilo iz lanu ali ramije, razen pletenega ali kvačkanega 63022910630239106302393063025200ex6302590063029200ex63029900 | | |

120 | Zavese (vključno z draperijami), notranji senčniki, volani za zavese ali posteljo in druga oprema, ki ni pletena ali kvačkana, iz lanu ali ramije ex6303999063041930ex63049900 | | |

121 | Dvonitne vrvi, druge vrvi, motvozi in kabli, pleteni ali ne, iz lanu ali ramije ex56079000 | | |

122 | Vreče in vrečke, kakršne se uporabljajo za pakiranje blaga, rabljene, iz lanu, razen pletenih ali kvačkanih ex63059000 | | |

123 | Tkanine z zankasto površino in tkanine iz ženiljske preje iz lanu ali ramije, razen ozko tkanih materialov 58019010ex58019090 | | |

Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki, iz lanu ali ramije, razen pletenih ali kvačkanih 62149090 | | |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

IZDELKI BREZ KOLIČINSKIH OMEJITEV, ZA KATERE VELJA SISTEM DVOJNEGA PREVERJANJA IZ ČLENA 3(3) SPORAZUMA

(Poimenovanja kategorij, navedenih v tej prilogi, so v Prilogi I k Sporazumu).

KATEGORIJE

1, 2, 2a, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 67.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

Za ponovni uvoz izdelkov v Skupnost v smislu člena 4 tega sporazuma veljajo določbe tega sporazuma, razen če ni drugače predvideno s spodaj navedenimi posebnimi določbami.

1. Za ponovni uvoz v Skupnost v smislu člena 4 tega sporazuma se lahko po posvetovanjih uvedejo posebne količinske omejitve v skladu s postopki, določenimi v členu 14 tega sporazuma, pod pogojem, da za zadevne izdelke veljajo količinske omejitve na podlagi tega sporazuma, sistem dvojnega preverjanja ali nadzorni ukrepi.

2. Ob upoštevanju interesov obeh pogodbenic lahko Skupnost po svoji presoji ali v odgovor na zahtevek po členu 14 tega sporazuma:

(a) preuči možnost prenosa iz ene kategorije v drugo, pri čemer se deleži posebnih količinskih omejitev porabijo vnaprej ali prenesejo iz enega leta v naslednje;

(b) obravnava možnost povečanja posebnih količinskih omejitev.

3. Skupnost lahko avtomatično uporabi pravila o prožnosti, določena v odstavku 2, v okviru naslednjih omejitev:

(a) prenosi med kategorijami ne smejo presegati 25 % količine za kategorijo, v katero se prenos opravi;

(b) prenos posebne količinske omejitve iz enega leta v naslednje ne sme presegati 13,5 % količine, določene za dejansko leto izrabe;

(c) vnaprejšnja izraba posebnih količinskih omejitev iz enega leta v naslednje ne sme presegati 7,5 % količine, določene za dejansko leto izrabe.

4. Skupnost obvesti Bosno in Hercegovino o vseh ukrepih, sprejetih na podlagi prejšnjih odstavkov.

5. Pristojni organi v Skupnosti posebne količinske omejitve, omenjene v odstavku 1, knjižijo v breme ob času izdaje predhodnega dovoljenja, ki ga zahteva Uredba Sveta (ES) št. 3036/94 [1], ki ureja gospodarske postopke pasivnega oplemenitenja. Posebna količinska omejitev se knjiži v breme za leto, v katerem je izdano predhodno dovoljenje.

6. Potrdilo o poreklu, ki ga izdelajo organizacije, ki so za to pooblaščene po pravu Bosne in Hercegovine, se v skladu z Dodatkom A k temu sporazumu izda za vse izdelke, ki jih zajema ta priloga. To potrdilo vsebuje sklic na predhodno dovoljenje, omenjeno v odstavku 5, kar dokazuje, da je bil predelovalni postopek, ki ga opisuje, opravljen v Bosni in Hercegovini.

7. Skupnost Bosni in Hercegovini zagotovi imena in naslove pristojnih organov Skupnosti, ki izdajajo predhodna dovoljenja, omenjena v odstavku 5, ter vzorce žigov, ki ji ti uporabljajo.

[1] Uredba Sveta (ES) št. 3036/94 z dne 8. decembra 1994 o gospodarskem postopku pasivnega oplemenitenja za nekatere tekstilne izdelke in oblačila, ki se ponovno uvažajo v Skupnost po obdelavi ali predelavi v nekaterih tretjih državah (UL L 322, 15.12.1994, str. 1).

--------------------------------------------------

Dodatek A

NASLOV I

UVRSTITEV

Člen 1

1. Pristojni organi Skupnosti se zavežejo, da bodo Bosno in Hercegovino obvestili o vseh spremembah kombinirane nomenklature (KN) pred datumom, ko te začnejo veljati v Skupnosti.

2. Pristojni organi Skupnosti se zavežejo, da pristojne organe Bosne in Hercegovine obvestijo o vseh sklepih, povezanih z uvrščanjem izdelkov, ki jih zajema ta sporazum, najkasneje v enem mesecu od njihovega sprejema. Takšna obvestila vključujejo:

(a) poimenovanje zadevnih izdelkov;

(b) ustrezno kategorijo in zadevne oznake KN;

(c) razloge, ki so pripeljali do sklepa.

3. Če sklep o uvrstitvi pripelje do spremembe prakse uvrščanja ali spremembe kategorije katerega koli izdelka, ki ga zajema ta sporazum, pristojni organi Skupnosti zagotovijo 30-dnevno predhodno obdobje od datuma sporočila Skupnosti, preden sklep začne veljati.

Za izdelke, odpremljene pred datumom začetka veljavnosti sklepa, še naprej velja prejšnja praksa uvrščanja, pod pogojem, da se zadevno blago predloži za uvoz v Skupnost v 60 dneh od navedenega datuma.

4. Če sklep Skupnosti o uvrstitvi, ki pripelje do spremembe prakse uvrščanja ali spremembe kategorije katerega koli izdelka, ki ga zajema ta sporazum, zadeva kategorijo, za katero veljajo količinske omejitve, se pogodbenici strinjata, da se bosta posvetovali v skladu s postopki iz člena 14 tega sporazuma, da bi izpolnili obveznost iz tretjega pododstavka člena 2(1) tega sporazuma.

5. Če se mnenja Bosne in Hercegovine ter pristojnih organov Skupnosti ob vstopu v Skupnost razhajajo glede uvrstitve izdelkov, ki jih pokriva ta sporazum, uvrstitev začasno temelji na kazalcih, ki jih zagotovi Skupnost, do posvetovanj v skladu s členom 14, katerih cilj je doseči dogovor glede dokončne uvrstitve zadevnega izdelka.

NASLOV II

POREKLO

Člen 2

1. Izdelke s poreklom iz Bosne in Hercegovine, ki se izvažajo v Skupnost v skladu z dogovori, določenimi v Naslovu I tega sporazuma, spremlja potrdilo o poreklu iz Bosne in Hercegovine, ki ustreza vzorcu, priloženemu k temu dodatku.

2. Potrdilo o poreklu overijo pristojni organi Bosne in Hercegovine, če se zadevni izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz navedene države v smislu ustreznih pravil, ki veljajo v Skupnosti.

3. Vendar pa je izdelke iz skupine III mogoče uvoziti v Skupnost v skladu z dogovori, določenimi s tem sporazumom, ob predložitvi izjave izvoznika na računu ali drugem komercialnem dokumentu, ki se nanaša na izdelke in potrjuje, da imajo zadevni izdelki poreklo iz Bosne in Hercegovine v smislu ustreznih pravil, ki veljajo v Skupnosti.

4. Potrdilo o poreklu blaga, omenjeno v odstavku 1, ni potrebno za uvoz blaga, ki ga pokriva potrdilo o gibanju blaga EUR 1, izdano v skladu z ustreznimi določbami avtonomnega tarifnega režima, ki ga je Skupnost odobrila Bosni in Hercegovini [1].

Člen 3

Potrdilo o poreklu se izda samo na zahtevo, ki jo pisno vloži izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik na izvoznikovo odgovornost. Pristojni organi Bosne in Hercegovine zagotovijo, da je potrdilo o poreklu pravilno izpolnjeno, in v ta namen zahtevajo vso potrebna dokazila ali izvajajo preverjanja, ki se jim zdijo ustrezna.

Člen 4

Če so za izdelke, ki spadajo v isto kategorijo, določena različna merila za določanje porekla, morajo potrdila ali izjave o poreklu vsebovati dovolj podrobno poimenovanje blaga, na podlagi katerega je bilo izdano potrdilo ali sestavljena izjava.

Člen 5

Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami na potrdilu o poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili predloženi carinskemu uradu zaradi izpolnjevanja formalnosti za uvoz izdelkov, to samo po sebi ne vzbuja dvoma o izjavah na potrdilu.

NASLOV III

SISTEM DVOJNEGA PREVERJANJA

Oddelek 1

Izvoz

Člen 6

Pristojni organi Bosne in Hercegovine izdajo izvozno dovoljenje v zvezi z vsemi pošiljkami tekstilnih izdelkov iz Bosne in Hercegovine, za katere veljajo dokončne ali začasne količinske omejitve po členu 8 tega sporazuma, do ustreznih količinskih omejitev, kot se lahko spremenijo v skladu s členi 7, 10 in 12 tega sporazuma, in v zvezi z vsemi pošiljkami tekstilnih izdelkov, za katere velja sistem dvojnega preverjanja brez količinskih omejitev, kot je predvideno v členu 3(3) in (4) tega sporazuma.

Člen 7

1. Za izdelke, za katere veljajo količinske omejitve po tem sporazumu, izvozno dovoljenje ustreza vzorcu 1, priloženemu k temu dodatku, in velja za izvoz po celotnem carinskem območju, na katerega se nanaša Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti.

2. Kjer so bile na podlagi tega sporazuma uvedene količinske omejitve, mora vsako izvozno dovoljenje med drugim potrjevati, da je bila količina zadevnega izdelka odpisana od količinske omejitve, določene za kategorijo zadevnih izdelkov, in lahko zajema le eno kategorijo izdelkov, za katere veljajo količinske omejitve. Uporablja se lahko za eno ali več pošiljk zadevnih izdelkov.

3. Za izdelke, za katere velja sistem dvojnega preverjanja brez količinskih omejitev, izvozno dovoljenje ustreza vzorcu 2, priloženemu k temu dodatku. Pokriva samo eno kategorijo izdelkov in se lahko uporabi za eno ali več pošiljk zadevnih izdelkov.

Člen 8

Pristojne organe Skupnosti je treba nemudoma obvestiti o odvzemu ali spremembi vseh že izdanih izvoznih dovoljenj.

Člen 9

1. Izvoz tekstilnih izdelkov, za katere veljajo količinske omejitve na podlagi tega sporazuma, se odpiše od količinskih omejitev, določenih za leto, v katerem je bila opravljena odprema blaga, tudi če se izvozno dovoljenje izda po takšni odpremi.

2. Za namen uporabe odstavka 1 se šteje, da je bila odprema blaga izvedena na datum nakladanja blaga na izvozni zrakoplov, vozilo ali plovilo.

Člen 10

Izvozno dovoljenje se v skladu z uporabo člena 12 predloži najkasneje do 31. marca tistega leta, ki sledi letu, v katerem je bilo blago, ki ga pokriva dovoljenje, odpremljeno.

Oddelek 2

Uvoz

Člen 11

Za uvoz tekstilnih izdelkov, za katere veljajo količinske omejitve ali sistem dvojnega preverjanja na podlagi tega sporazuma, v Skupnost je treba predložiti uvozno dovoljenje.

Člen 12

1. Pristojni organi Skupnosti uvozno dovoljenje, omenjeno v členu 11, izdajo v petih delovnih dneh od datuma, ko uvoznik predloži izvirnik ustreznega izvoznega dovoljenja.

2. Uvozna dovoljenja, ki zadevajo izdelke, za katere veljajo količinske omejitve po tem sporazumu, so veljavna šest mesecev od datuma izdaje za uvoz po celotnem carinskem območju, na katerem se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti.

3. Uvozna dovoljenja za izdelke, za katere velja sistem dvojnega preverjanja brez količinskih omejitev, so veljavna šest mesecev od datuma izdaje za uvoz po celotnem carinskem območju, na katerem se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti.

4. Pristojni organi Skupnosti prekličejo že izdano dovoljenje, če je bilo ustrezno izvozno dovoljenje odvzeto.

Če pa so pristojni organi Skupnosti o odvzemu ali preklicu izvoznega dovoljenja uradno obveščeni šele po uvozu izdelkov v Skupnost, se ustrezne količine odpišejo od količinskih omejitev, določenih za zadevno kategorijo in kvotno leto.

Člen 13

1. Če pristojni organi Skupnosti ugotovijo, da skupne količine, ki jih zajemajo izvozna dovoljenja, ki so jih pristojni organi Bosne in Hercegovine izdali za določeno kategorijo v katerem koli letu, presegajo količinske omejitve, določene v skladu s členom 8 tega sporazuma za navedeno kategorijo, kakor so lahko spremenjene v skladu s členi 7, 10 ali 12 tega sporazuma, lahko omenjeni organi začasno ustavijo nadaljnjo izdajo uvoznih dovoljenj. V tem primeru pristojni organi Skupnosti o tem nemudoma obvestijo organe Bosne in Hercegovine in takoj se začne posebni posvetovalni postopek, določen v členu 14 tega sporazuma.

2. Za izvoz izdelkov porekla iz Bosne in Hercegovine, za katere veljajo količinske omejitve ali sistem dvojnega preverjanja, ki ga ne pokrivajo izvozna dovoljenja Bosne in Hercegovine, izdana v skladu z določbami tega dodatka, lahko pristojni organi Skupnosti zavrnejo uvozno dovoljenje.

Če pa, brez poseganja v člen 10 tega sporazuma, pristojni organi Skupnosti dovolijo uvoz takšnih izdelkov v Skupnost, se zadevne količine ne odpišejo od ustreznih količinskih omejitev, določenih na podlagi tega sporazuma, brez izrecnega strinjanja pristojnih organov Bosne in Hercegovine.

NASLOV IV

OBLIKA IN PREDLOŽITEV IZVOZNIH DOVOLJENJ IN POTRDIL O POREKLU, TER SPLOŠNE DOLOČBE GLEDE IZVOZA V SKUPNOST

Člen 14

1. Izvozna dovoljenja in potrdila o poreklu lahko vsebujejo dodatne izvode, ki so kot taki ustrezno označeni. Izpolnijo se v angleščini ali francoščini. Če so pisani z roko, morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi črkami.

Ti dokumenti merijo 210 × 297 mm. Uporablja se bel pisalni papir, klejen, ki ne vsebuje papirne kaše, in tehta najmanj 25 g/m2. Če imajo dokumenti več izvodov, ima samo prvi izvod, ki je izvirnik, ozadje s tiskanim vzorcem "guilloche". Na tem izvodu se jasno označi "izvirnik" in na drugih izvodih "kopije". Pristojni organi Skupnosti sprejmejo le izvirnik kot veljaven za namen izvoza v Skupnost v skladu z določbami tega sporazuma.

2. Vsak dokument je opremljen s standardizirano serijsko številko, natisnjeno ali ne, s katero se lahko identificira.

To številko sestavljajo naslednji elementi:

- dvomestno število, ki označuje državo izvoznico: BA

- dve črki, ki označujeta predvideno državo članico carinjenja:

AT = Avstrija

BL = Beneluks

DE = Nemčija

DK = Danska

EL = Grčija

ES = Španija

FI = Finska

FR = Francija

GB = Združeno kraljestvo

IE = Irska

IT = Italija

PT = Portugalska

SE = Švedska

- enomestno število, ki označuje leto, za katero velja kvota, in ki ustreza zadnji številki zadevne letnice, npr. 1 za 2001,

- dvomestno število od 01 do 99, ki označuje zadevni urad v državi izvoznici, ki je dokument izdal,

- petmestno število, ki teče zaporedoma od 00001 do 99999, dodeljeno predvideni državi članici carinjenja.

Člen 15

Izvozno dovoljenje in potrdilo o poreklu se lahko izdata po odpremi izdelkov, na katere se nanašata. V takih primerih morata imeti uradni zaznamek

ali uradni zaznamek

.

Člen 16

1. V primeru kraje, izgube ali uničenja izvoznega dovoljenja ali potrdila o poreklu lahko izvoznik pristojne organe Bosne in Hercegovine, ki so dokument izdali, zaprosi za dvojnik na podlagi izvoznih dokumentov, ki jih poseduje. Dvojnik vsakega tako izdanega potrdila ali dovoljenja ima uradni zaznamek

ali

.

2. Dvojnik ima datum izvirnega izvoznega dovoljenja ali potrdila o poreklu.

NASLOV V

UPRAVNO SODELOVANJE

Člen 17

Skupnost ter Bosna in Hercegovina tesno sodelujeta pri izvajanju določb tega dodatka. V ta namen obe pogodbenici spodbujata stike in izmenjave mnenj, vključno s tehničnimi zadevami.

Člen 18

Za zagotavljanje pravilne uporabe tega dodatka si Skupnost ter Bosna in Hercegovina ponudita medsebojno pomoč pri preverjanju pristnosti in verodostojnosti izdanih izvoznih dovoljenj in potrdil o poreklu ali vseh izjav, podanih v okviru pogojev tega dodatka.

Člen 19

Bosna in Hercegovina Komisiji Evropskih skupnosti posreduje imena in naslove organov, pristojnih za izdajanje in preverjanje izvoznih dovoljenj in potrdil o poreklu, skupaj z vzorci žigov, ki jih ti organi uporabljajo, in vzorci podpisov uradnikov, odgovornih za podpisovanje izvoznih dovoljenj in potrdil o poreklu. Bosna in Hercegovina tudi uradno obvesti Skupnost o vseh spremembah teh podatkov.

Člen 20

1. Naknadno preverjanje potrdil o poreklu ali izvoznih dovoljenj se izvaja naključno ali kadar pristojni organi Skupnosti utemeljeno dvomijo o pristnosti potrdila ali dovoljenja ali o točnosti podatkov v zvezi z resničnim poreklom zadevnih izdelkov.

2. V takih primerih pristojni organi v Skupnosti potrdilo o poreklu ali izvozno dovoljenje ali njune izvode vrnejo pristojnim organom Bosne in Hercegovine, pri čemer, če je ustrezno, navedejo razloge glede oblike ali vsebine, ki upravičujejo poizvedbo. Če je bil predložen račun, se tak račun ali njegov izvod priloži k potrdilu ali dovoljenju ali njunim izvodom. Organi tudi posredujejo vse informacije, ki so bile pridobljene in ki nakazujejo, da so podrobnosti, podane na zadevnem potrdilu ali dovoljenju, netočne.

3. Določbe iz odstavka 1 zgoraj se uporabljajo tudi za naknadna preverjanja izjav o poreklu, predvidenih v členu 2 tega dodatka.

4. Rezultate naknadnih preverjanj, opravljenih v skladu z odstavki 1 in 2, se pristojnim organom Skupnosti sporoči najkasneje v treh mesecih. Sporočene informacije navajajo, ali se sporno potrdilo, dovoljenje ali izjava nanaša na dejansko izvoženo blago, in ali je to blago upravičeno do izvoza po dogovorih, določenih s tem sporazumom. Informacije tudi vključujejo, na zahtevo Skupnosti, izvode vseh dokumentov, ki so potrebni za ugotavljanje dejstev, zlasti resničnega porekla blaga.

Če takšna preverjanja razkrijejo sistematične nepravilnosti pri uporabi izjav o poreklu, lahko Skupnost za uvoz zadevnih izdelkov uvede določbe člena 2(1) tega dodatka.

5. Za namene naknadnega preverjanja potrdil o poreklu pristojni organi Bosne in Hercegovine vsaj dve leti hranijo izvode potrdil kot tudi vseh izvoznih dokumentov, ki se nanašajo nanje.

6. Uporaba postopka naključnega preverjanja, določenega v tem členu, ne sme pomeniti ovire za sprostitev zadevnih izdelkov v domačo porabo.

Člen 21

1. Če postopek preverjanja, omenjen v členu 20 tega dodatka, ali če informacije, ki jih imajo na voljo pristojni organi Skupnosti ali Bosne in Hercegovine, nakazujejo ali je videti, da nakazujejo, da se določbam tega sporazuma izogiba ali se jih krši, pogodbenici tesno sodelujeta z ustrezno nujnostjo, da preprečita vsako takšno izogibanje ali kršitev.

2. V ta namen pristojni organi Bosne in Hercegovine na svojo pobudo ali na zahtevo Skupnosti izvajajo ustrezne poizvedbe ali poskrbijo za izvajanje takšnih poizvedb o dejanjih, ki so ali se Skupnosti zdi, da so, primeri izogibanja ali kršitve tega dodatka. Bosna in Hercegovina rezultate teh poizvedb sporoči Skupnosti, vključno z vsemi drugimi ustreznimi informacijami, ki omogočajo, da se ugotovi vzrok za izogibanje ali kršitev, vključno z resničnim poreklom blaga.

3. Po dogovoru med Skupnostjo in Bosno in Hercegovino so pri poizvedbah iz odstavka 2 lahko navzoči uradniki, ki jih imenuje Skupnost.

4. V skladu s sodelovanjem, omenjenim v odstavku 1, si pristojni organi Skupnosti in Bosne in Hercegovine izmenjajo vse informacije, ki se kateri koli pogodbenici zdijo uporabne za preprečevanje izogibanja ali kršitve določb tega sporazuma. Te izmenjave lahko zajemajo informacije o proizvodnji tekstilnih izdelkov v Bosni in Hercegovini ter o trgovini z vrsto izdelkov, ki jih zajema ta sporazum, med Bosno in Hercegovino in tretjimi državami, predvsem če Skupnost utemeljeno meni, da so zadevni izdelki lahko bili v tranzitu čez ozemlje Bosne in Hercegovine, preden so bili uvoženi v Skupnost. Te informacije lahko na zahtevo Skupnosti vključujejo izvode vse razpoložljive ustrezne dokumentacije.

5. Če dovolj dokazov kaže, da se je določbam tega dodatka izognilo ali se jih kršilo, se lahko pristojni organi Bosne in Hercegovine in Skupnosti dogovorijo, da sprejmejo ukrepe, določene v členu 10(4) Sporazuma, in vse druge ukrepe, ki so potrebni za preprečitev nadaljnjega takšnega izogibanja ali kršitev.

[1] Uredba Sveta (ES) št. 2007/2000 z dne 18. septembra 2000 o uvedbi izrednih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo v pridružitveno-stabilizacijskem procesu Evropske unije ali so povezani z njim, spremembi Uredbe (ES) št. 2820/98 in razveljavitvi uredb (ES) št. 1763/99 in (ES) št. 6/2000 (UL L 240, 23.9.2000, str. 1). Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2563/2000 (UL L 295, 23.11.2000, str. 1).

--------------------------------------------------

Vzorec potrdila o poreklu iz člena 2(1) Dodatka A

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Vzorec 1 izvoznega dovoljenja iz člena 7(1) Dodatka A

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Vzorec 2 izvoznega dovoljenja iz člena 7(3) Dodatka A

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Dodatek B

Izdelki domače obrti in folklorni izdelki s poreklom iz Bosne in Hercegovine

1. Izjema, predvidena v členu 5 tega sporazuma v zvezi z izdelki domače obrti, velja le za naslednje vrste izdelkov:

(a) tkanine, tkane na statvah izključno na ročni ali nožni pogon, se pravi take vrste tkanine, ki jih tradicionalno izdeluje domača obrt v Bosni in Hercegovini;

(b) oblačila ali drugi tekstilni izdelki take vrste, ki jih tradicionalno izdeluje domača obrt v Bosni in Hercegovini, pridobljeni ročno iz zgoraj omenjenih tkanin in šivani izključno ročno brez pomoči strojev;

(c) tradicionalni folklorni izdelki Bosne in Hercegovine, narejeni ročno, na seznamu, o katerem se dogovorita Skupnost ter Bosna in Hercegovina.

Izjeme se odobrijo samo v zvezi z izdelki, ki jih pokriva potrdilo, skladno z vzorcem, ki je priložen k temu dodatku, in ki ga izdajo pristojni organi v Bosni in Hercegovini. Ta potrdila morajo navajati razloge, ki upravičujejo njihovo izdajo. Pristojni organi Skupnosti jih sprejmejo po preverjanju, ali ti izdelki izpolnjujejo pogoje, določene v tem dodatku. Potrdila, ki zadevajo izdelke, predvidene v alinei (c), morajo imeti jasno viden žig "FOLKLORE". Če imata pogodbenici različno mnenje glede narave teh izdelkov, se posvetujeta v roku enega meseca, da bi razrešili ta razhajanja.

Če bi uvoz katerega koli izdelka, ki ga zajema ta dodatek, dosegel razsežnosti, ki bi lahko v Skupnosti povzročile težave, se posvetovanja z Bosno in Hercegovino začnejo čim prej, ko je mogoče, da se položaj razreši, po potrebi s sprejetjem količinske omejitve v skladu s postopkom, določenim v členu 14 tega sporazuma.

2. Določbe Naslovov IV in V Dodatka A se s potrebnimi spremembami uporabljajo za izdelke, ki jih zajema odstavek 1 tega dodatka.

--------------------------------------------------

Dodatek B

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Dodatek C

Letna stopnja rasti količinskih omejitev, ki se lahko uvedejo po členu 8 tega sporazuma za izdelke, ki jih zajema ta sporazum, se določi z dogovorom med pogodbenicama v skladu s posvetovalnimi postopki, določenimi v členu 14 tega sporazuma.

--------------------------------------------------

Potrjeni zapisnik o dostopu do trga

V okviru Sporazuma o trgovini s tekstilnimi izdelki med Evropsko skupnostjo in Bosno in Hercegovino, parafiranega v Bruslju dne 24. novembra 2000, sta pogodbenici zapisali vzajemno strinjanje o naslednjih zadevah:

1. Carine na uvožene tekstilne izdelke in oblačila, ki veljajo v Bosni in Hercegovini, se od dneva parafiranja dalje v obdobju veljavnosti tega sporazuma ne povečajo.

2. Pogodbenici se strinjata, da v obdobju veljavnosti tega sporazuma ne bosta uvajali ali ohranjali nobenih netarifnih ovir. Bosna in Hercegovina se zaveže, da bo prednostno uskladila svoje tehnične predpise in standarde s tistimi v EU, zlasti v zvezi z zahtevami glede dovoljenj in označevanja.

3. Bosna in Hercegovina se strinja, da v primeru pogajanj o Stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu izdelkov iz Priloge I v zvezi z odpravljanjem tarif ne bo obravnavala manj ugodno kot vse druge industrijske izdelke.

4. V primeru, da Bosna in Hercegovina ne izpolnjuje določb tega potrjenega zapisnika, si Skupnost pridržuje pravico do ponovne uvedbe količinskih omejitev za kategorije iz Priloge II na raven leta 2000, povečane za letno stopnjo rasti, ki je bila za tisto leto nazadnje uporabljena.

--------------------------------------------------

Potrjen zapisnik o členu 9 in 10

Bosna in Hercegovina soglaša, da bo sprejela vse dodatne ukrepe, potrebne za zagotovitev spoštovanja in izvajanja določb člena 9 in 10.

--------------------------------------------------

Top