EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000A1109(03)

Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju o vzpostavitvi partnerstva med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi

OJ L 283, 9.11.2000, p. 37–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 058 P. 148 - 153
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 058 P. 148 - 153
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 058 P. 148 - 153
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 058 P. 148 - 153
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 058 P. 148 - 153
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 058 P. 148 - 153
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 058 P. 148 - 153
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 058 P. 148 - 153
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 058 P. 148 - 153
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 074 P. 52 - 57
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 074 P. 52 - 57
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 042 P. 240 - 245

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2016; implicitno zavrnjeno 22014A0830(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2000/684/oj

22000A1109(03)Uradni list L 283 , 09/11/2000 str. 0037 - 0042


Protokol k Sporazumu o Partnerstvu in Sodelovanju

o vzpostavitvi partnerstva med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi [1]

KRALJEVINA BELGIJA,

KRALJEVINA DANSKA,

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANIJA,

FRANCOSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

ITALIJANSKA REPUBLIKA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AVSTRIJA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA,

pogodbenice Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

v nadaljnjem besedilu "države članice", in

EVROPSKA SKUPNOST, EVROPSKA SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO IN EVROPSKA SKUPNOST ZA ATOMSKO ENERGIJO,

v nadaljnjem besedilu "Skupnost",

na eni strani in

REPUBLIKA MOLDAVIJA

na drugi SO SE

– ob upoštevanju pristopa Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske k Evropski uniji in s tem k Skupnosti dne 1. januarja 1995–

DOGOVORILE O NASLEDNJEM:

Člen 1

Republika Avstrija, Republika Finska in Kraljevina Švedska so pogodbenice Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Moldavijo na drugi, ki je bil podpisan v Bruslju 28. novembra 1994 (v nadaljevanju "Sporazum") in sprejmejo in upoštevajo, na enak način kot druge države članice Skupnosti, besedila Sporazuma ter skupnih izjav, izjav in izmenjav pisem, ki so priložene sklepni listini, ki je bila podpisana istega dne.

Člen 2

Besedila Sporazuma, sklepne listine in vseh priloženih dokumentov so sestavljena v finskem in švedskem jeziku. Priložena so temu protokolu [2] in so enako verodostojna kot besedila v drugih jezikih, v katerih so sestavljeni Sporazum, sklepna listina in priloženi dokumenti.

Člen 3

Ta protokol je sestavljen v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, finskem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, španskem, švedskem in moldavskem jeziku, pri čemer je vsako od besedil enako verodostojno.

Člen 4

Protokol pogodbenice odobrijo v skladu s svojimi lastnimi postopki.

Ta protokol začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi dnevu, ko se pogodbenice medsebojno uradno obvestijo, da so končani postopki, navedeni v prvem odstavku.

Hecho en Bruselas, el quince de mayo de mil novecientos noventa y siete.Udfærdiget i Bruxelles den femtende maj nitten hundrede og syvoghalvfems.Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Mai neunzehnhundertsiebenundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαπέντε Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.Done at Brussels on the fifteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.Fait à Bruxelles, le quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.Fatto a Bruxelles, addì quindici maggio millenovecentonovantasette.Gedaan te Brussel, de vijftiende mei negentienhonderdzevenennegentig.Feito em Bruxelas, em quinze de Maio de mil novecentos e noventa e sete.Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.Som skedde i Bryssel den femtonde maj nittonhundranittiosju.Întocmit la Bruxelles, la cincisprezece mai o mie nouă sute nouăzeci si şapte.

Pour le Royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk BelgiëFür das Königreich Belgien

+++++ TIFF +++++

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

+++++ TIFF +++++

Für die Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την Ελληνική Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour la République française

+++++ TIFF +++++

Thar ceann na hÉireannFor Ireland

+++++ TIFF +++++

Per la Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für die Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Pela República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Suomen tasavallan puolestaFör Republiken Finland

+++++ TIFF +++++

För Konungariket Sverige

+++++ TIFF +++++

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

Por las Comunidades EuropeasFor De Europæiske FællesskaberFür die Europäischen GemeinschaftenΓια τις Ευρωπαϊκές ΚοινότητεςFor the European CommunitiesPour les Communautés européennesPer le Comunità europeeVoor de Europese GemeenschappenPelas Comunidades EuropeiasEuroopan yhteisöjen puolestaFör Europeiska gemenskaperna

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Pentru Republica Moldova

+++++ TIFF +++++

[1] Sporazum, sestavljen v enajstih uradnih jezikih Evropske unije (španščini, danščini, nemščini, grščini, angleščini, francoščini, italijanščini, nizozemščini, portugalščini, finščini, švedščini), je bil objavljen v UL L 283, 9.11.2000, str. 37.Različice v češkem, estonskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, poljskem, slovaškem in slovenskem jeziku so objavljene v pričujočem zvezku Posebne izdaje 2004.

[2] UL L 181, 24.6.1998, str. 3.

--------------------------------------------------

Top