EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000A0628(01)

Potrjeni zapisnik med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Koreje v zvezi s svetovnim ladjedelniškim trgom

OJ L 155, 28.6.2000, p. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 033 P. 293 - 294
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 033 P. 293 - 294
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 033 P. 293 - 294
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 033 P. 293 - 294
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 033 P. 293 - 294
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 033 P. 293 - 294
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 033 P. 293 - 294
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 033 P. 293 - 294
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 033 P. 293 - 294
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 021 P. 23 - 24
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 021 P. 23 - 24
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 114 P. 8 - 9

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/minutes/2000/409/oj

22000A0628(01)Uradni list L 155 , 28/06/2000 str. 0049 - 0050


Potrjeni zapisnik

med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Koreje v zvezi s svetovnim ladjedelniškim trgom

1. Komisija Evropskih skupnosti in Vlada Republike Koreje sta se 15. marca 2000 pogovarjali o reševanju trenutnih problemov v zvezi s svetovnim ladjedelniškim trgom z namenom pospeševati stabilnost in pošteno konkurenco. Obe strani sta priznali, da so za svetovni ladjedelniški trg značilni precejšnji presežek zmogljivosti in nenehno padajoče cene, kar ne omogoča trajnostnega razvoja industrije.

2. Ker sta Evropska skupnost in Koreja protagonistki na ladjedelniškem trgu, imajo njuni organi še posebno dolžnost, da sodelujejo med seboj in z drugimi ladjedelniškimi državami ter tako zagotovijo prevlado poštene konkurence na vseh trgih.

3. Obe strani pričakujeta, da bo doseganje naslednjih ciljev pomembno prispevalo k ponovni vzpostavitvi normalnih konkurenčnih pogojev na trgu in k uvedbi učinkovitih sredstev zaščite pred prodajo ladij po ceni, nižji od stroškov.

4. Obe strani bosta sodelovali, da bi zmanjšali nevzdržno prevladujoče neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem. K podpori tem prizadevanjem bosta povabili ostale ladjedelniške države. S trdno zavezo pošteni konkurenci se bosta stranki izogibali finančno neupravičenim prevelikim naložbam in škodljivemu nelojalnemu nižanju cen. Obe strani naj posamično ali skupaj storita vse, da bi pomagali izboljšati in stabilizirati razmere na trgu.

5. Namen obeh strani je spodbujati poštene in konkurenčne tržne pogoje na svetovnem trgu ter sodelovati z namenom stabilizirati trg in tako pomagati zvišati raven cen ladij na komercialno vzdržljive.

(1) Ukrepi organov v zvezi z ladjedelnicami v finančnih težavah

Obe strani soglašata, da bodo vse finančne institucije opravljale svoje posle z ladjedelničarji na tržno pošten način.

V tem pogledu bo korejska vlada še naprej strogo nadzirala ustreznost premoženja finančnih institucij.

V skladu s politiko nevmešavanja korejske vlade in ob zavedanju neravnovesja na svetovnem ladjedelniškem trgu bodo korejski organi v okviru nadzora bank zagotovili, da bodo banke, katerih delni lastnik je korejska vlada, ali zasebne banke, ki nastopajo v njenem imenu, odobrile le nova posojila, odpisale ali podaljšale obstoječa posojila ali nudile drugačno vrsto podpore na tržni osnovi. Korejska vlada potrjuje, da tem finančnim institucijam ne bo nudila javne podpore z namenom pokritja izgub, nastalih v njihovih poslovnih odnosih z določenim podjetjem ali industrijo.

Korejska vlada soglaša, da naj KAMCO odkupi neugodna posojila, povezana z ladjedelnicami, po cenah, ki odražajo dejanske in pričakovane stopnje izterjave kot tudi stroške financiranja, in po minimalnih cenah za nezavarovana posojila.

Korejska vlada potrjuje, da:

- svojim ladjedelničarjem ne bo odobrila podpore, ki je v neskladju z mednarodnimi obveznostmi Koreje,

- prevzema uprave korporacije Samho s strani Hyundaija ne bodo spremljali javno podprto prestrukturiranje dolga in/ali postopki moratorijev.

Korejske banke v lasti vlade bodo pri poslovanju z ladjedelniškimi podjetji vodene na popolnoma tržni osnovi. Korejska vlada ne bo vpletena v tekoče vodenje. Javne banke ne bodo izdale jamstev za ugodna poplačila za ladjedelniške pogodbe, ki jih ladjedelnice sklenejo v finančnih težavah ali v stečajnem postopku. Poleg tega bodo pogoji za pridobitev jamstva za poplačilo odsevali znatno tržno tveganje, izhajajoče iz negotovega stanja ladjedelnice.

(2) Preglednost

Obe strani menita, da bo uporaba mednarodno sprejetih računovodskih načel zagotovila dobro finančno upravljanje v ladjedelniških podjetjih in njihovih upnikih.

Stroga pravila glede ocene tveganja in oblikovanja rezervacij se izvajajo, tudi če ta pravila o preglednosti razkrijejo dodatna bremena za podjetniški in bančni sektor.

Skladno s svojimi zavezami preglednosti do MDS in Svetovne banke je korejska vlada decembra 1998 revidirala svoje računovodske standarde, ki so začeli veljati 1. januarja 1999. Korejska vlada bo zagotovila, da se mednarodno sprejeta računovodska načela v celoti uporabljajo in se bodo še naprej v celoti uporabljala za ladjedelniška podjetja.

(3) Izvajanje ekonomsko upravičene prakse oblikovanja cen

Obe strani priznavata, da je treba odpraviti ali preprečiti škodljivo oblikovanje cen ladij in tako na svetovnem ladjedelniškem trgu zagotoviti normalne konkurenčne pogoje.

V tem pogledu korejska vlada soglaša, da bo raven cen ladij odsevala vse dejavnike stroškov po definiciji normalne vrednosti iz protidampinškega sporazuma STO.

(4) Sodelovanje med obema ladjedelniškima industrijama

Obe strani svojo ladjedelniško industrijo spodbujata k tesnemu medsebojnemu sodelovanju, da bi tako zagotovili normalne konkurenčne pogoje na svetovnem ladjedelniškem trgu. Obe strani bosta podpirali svoje ladjedelničarje, da bi okrepili njihove medsebojne vezi na področju tehnologije, javnega naročanja in poslovne dejavnosti kot tudi večstranske dejavnosti v ladjedelništvu.

(5) Posvetovanja

Obe strani soglašata, da se bosta sestali vsaj vsakih šest mesecev, da bi preučili izvajanje tega potrjenega zapisnika ter razpravljali o politikah in ukrepih v zvezi z ladjedelništvom v tem obdobju. Te zadeve lahko vključujejo, vendar niso omejene na ponudbo in povpraševanje, zmogljivost, ravni cen, državno podporo ter načine in sredstva za izboljšanje razmer na ladjedelniškem trgu. Obe strani soglašata, da bo prvi sestanek, namenjen preučitvi izvajanja tega potrjenega zapisnika, sklican najkasneje septembra 2000.

Obe strani soglašata, da se na zahtevo katere koli stranke skličejo ad hoc posvetovanja, da bi na njih razpravljali o splošnih in posebnih vprašanjih v zvezi z zadevami, zajetimi v tem potrjenem zapisniku, in tako dosegli obojestransko zadovoljivo rešitev katerega koli vprašanja. Ta ad hoc posvetovanja se bodo izvedla v štirih tednih po zahtevi katere koli stranke. Stranki si bosta praviloma prizadevali zaključiti ta ad hoc posvetovanja v 60 dneh.

Obe stranki soglašata, da je treba imeti čim bolj celovit pregled nad dejstvi, da bi tako zmanjšali nevarnost nastajanja problemov v prihodnosti in povečali možnost rešitve problemov s posvetovanji. Če to predlaga katera koli stran, bodo tehnični strokovnjaki pozvani, da poiščejo vse ustrezne informacije in podajo njihovo objektivno analizo. Stranki bosta določili svoje strokovnjake v dveh tednih po zahtevi za sklic ad hoc posvetovanj. Stranki bosta od samega začetka takih posvetovanj svojo industrijo in vse zainteresirane stranke z obeh strani, vključno, če je to pomembno, s finančnimi institucijami, obveščali o problemih, na katere je opozorila ena izmed strank.

(6) Ta potrjeni zapisnik ne posega v obstoječe pravice in obveznosti iz Sporazuma STO.

Ta potrjeni zapisnik bo začel veljati na dan podpisa.

V imenu Sveta Evropske unije

+++++ TIFF +++++

Za Vlado Republike Koreje

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top