EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000A0411(01)

Pogodba svetovne organizacije za intelektualno lastnino o avtorski pravici (WCT) Ženeva (1996)

OJ L 89, 11.4.2000, p. 8–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 033 P. 210 - 216
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 033 P. 210 - 216
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 033 P. 210 - 216
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 033 P. 210 - 216
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 033 P. 210 - 216
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 033 P. 210 - 216
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 033 P. 210 - 216
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 033 P. 210 - 216
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 033 P. 210 - 216
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 020 P. 214 - 220
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 020 P. 214 - 220
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 103 P. 76 - 82

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/278(1)/oj

22000A0411(01)Uradni list L 089 , 11/04/2000 str. 0008 - 0014


Pogodba svetovne organizacije za intelektualno lastnino o avtorski pravici

(WCT)

Ženeva (1996)

Vsebina

Preambula

Člen 1

Člen 2

Člen 3

Člen 4

Člen 5

Člen 6

Člen 7

Člen 8

Člen 9

Člen 10

Člen 11

Člen 12

Člen 13

Člen 14

Člen 15

Člen 16

Člen 17

Člen 18

Člen 19

Člen 20

Člen 21

Člen 22

Člen 23

Člen 24

Člen 25

PREAMBULA

POGODBENICE SO SE –

V ŽELJI po čim učinkovitejšem in enotnejšem razvoju in ohranitvi varstva pravic avtorjev na njihovih književnih in umetniških delih,

OB PRIZNAVANJU potrebe po uvedbi novih mednarodnih pravil in pojasnitvi razlage določenih obstoječih pravil zaradi ustrezne rešitve vprašanj v zvezi z gospodarskim, družbenim, kulturnim in tehnološkim razvojem,

OB PRIZNAVANJU velikega vpliva razvoja in zbliževanja informacijskih ter komunikacijskih tehnologij na ustvarjanje in uporabo književnih in umetniških del,

OB POUDARKU izrednega pomena varstva avtorske pravice kot spodbude za književno in umetniško ustvarjanje,

OB PRIZNAVANJU potrebe po ohranitvi ravnotežja med pravicami avtorjev in širšim javnim interesom predvsem na področju izobraževanja, raziskovanja in dostopa do informacij, kot se to kaže v Bernski konvenciji –

DOGOVORILE O NASLEDNJEM:

Člen 1

Razmerje do Bernske konvencije

1. Ta pogodba pomeni poseben sporazum v smislu člena 20 Bernske konvencije za varstvo književnih in umetniških del za tiste pogodbenice te konvencije, ki so države članice zveze ustanovljene z omenjeno konvencijo. Ta pogodba nima nobene povezave z drugimi pogodbami, razen z Bernsko konvencijo, ter ne vpliva na pravice in obveznosti iz katere koli druge pogodbe.

2. Nič v tej pogodbi ne ukinja obstoječih obveznosti, ki jih imajo pogodbenice druga do druge po Bernski konvenciji za varstvo književnih in umetniških del.

3. V nadaljevanju "Bernska konvencija" pomeni Pariški akt Bernske konvencije za varstvo književnih in umetniških del z 24. julija 1971.

4. Pogodbenice ravnajo v skladu s členi 1 do 21 Bernske konvencije in njenim dodatkom.

Člen 2

Obseg varstva avtorske pravice

Varstvo avtorskih pravic obsega izraze, ne pa idej, postopkov, metod dela ali matematičnih pojmov kot takšnih.

Člen 3

Uporaba členov 2 do 6 Bernske konvencije

Pogodbenice smiselno uporabljajo določbe členov 2 do 6 Bernske konvencije glede varstva, predvidenega s to pogodbo.

Člen 4

Računalniški programi

Računalniški programi so varovani kot književna dela v smislu člena 2 Bernske konvencije. To varstvo se uporablja za računalniške programe ne glede na način ali obliko, v kateri so izraženi.

Člen 5

Zbirke podatkov (baze podatkov)

Zbirke podatkov ali drugega gradiva, v kakršnikoli obliki, ki po izbiri ali ureditvi vsebine pomenijo intelektualne stvaritve, so varovane kot takšne. To varstvo ne obsega samih podatkov ali samega gradiva in ne posega v katero koli avtorsko pravico na podatkih ali gradivu, vsebovanem v zbirki.

Člen 6

Pravica do distribuiranja

1. Avtorji književnih in umetniških del uživajo izključno pravico dovoljevati, da izvirnik in primerki njihovih del postanejo dostopni javnosti s prodajo ali drugačnim prenosom lastninske pravice.

2. Nič v tej pogodbi ne vpliva na svobodo pogodbenic, da določijo morebitne pogoje, pod katerimi se šteje, da je po prvi prodaji ali drugačnem prenosu lastninske pravice izvirnika ali primerka dela z dovoljenjem avtorja pravica iz odstavka 1 izčrpana.

Člen 7

Pravica do dajanja v najem

1. Avtorji:

(i) računalniških programov;

(ii) kinematografskih del; in

(iii) del, vsebovanih na fonogramih, kot to določa domače pravo pogodbenic,

uživajo izključno pravico dovoljevati, da se izvirniki ali primerki njihovih del dajejo v komercialni najem javnosti.

2. Odstavek 1 se ne uporablja:

(i) za računalniške programe, če sam program ni bistven predmet najema;

(ii) za kinematografska dela, razen če je posledica takšnega dajanja v komercialni najem obsežno kopiranje teh del, ki bistveno prizadene izključno pravico do reproduciranja.

3. Ne glede na določbe odstavka 1 lahko pogodbenica, ki je imela 15. aprila 1994 v veljavi sistem pravičnega nadomestila avtorjem za dajanje primerkov njihovih del, vsebovanih na fonogramih, v najem in ga še vedno ima, obdrži ta sistem pod pogojem, da komercialno dajanje del, vsebovanih na fonogramih, v najem bistveno ne prizadene izključne pravice avtorjev do reproduciranja.

Člen 8

Pravica do javne priobčitve

Brez vplivanja na določbe členov 11(1)(ii), 11bis(1)(i) in (ii), 11ter(1)(ii), 14(1)(ii) in 14bis(1) Bernske konvencije avtorji književnih in umetniških del uživajo izključno pravico dovoljevati vsako priobčitev svojih del javnosti po žici ali brezžično, vključno s tem, da postanejo njihova dela dostopna javnosti na način, ki omogoča članom javnosti dostop do njih s kraja in v času, ki ju sami izberejo.

Člen 9

Trajanje varstva fotografskih del

Glede fotografskih del pogodbenice ne uporabljajo določb člena 7(4) Bernske konvencije.

Člen 10

Omejitve in izjeme

1. Pogodbenice lahko v svoji domači zakonodaji predvidijo omejitve ali izjeme glede pravic, ki jih avtorjem književnih in umetniških del daje ta pogodba, v nekaterih posebnih primerih, ki niso v nasprotju z običajno uporabo dela in pretirano ne posegajo v zakonite interese avtorja.

2. Pogodbenice morajo pri uporabi Bernske konvencije skrčiti vse omejitve ali izjeme od pravic, ki so določene v njej, na nekatere posebne primere, ki niso v nasprotju z običajno uporabo dela in pretirano ne posegajo v zakonite interese avtorja.

Člen 11

Obveznosti v zvezi s tehničnimi ukrepi

Pogodbenice zagotovijo ustrezno pravno varstvo in učinkovita pravna sredstva zoper izognitev dejanskim tehničnim ukrepom, ki jih uporabljajo avtorji v zvezi z uresničevanjem svojih pravic po tej pogodbi ali Bernski konvenciji in ki omejujejo dejanja v zvezi z njihovimi deli, ki jih niso dovolili ali ki po zakonu niso dovoljena.

Člen 12

Obveznosti v zvezi s podatki za upravljanje pravic

1. Pogodbenice zagotovijo ustrezna in učinkovita pravna sredstva zoper vse osebe, ki zavestno storijo katero koli od naslednjih dejanj in vedo ali bi v primeru civilnopravnih sredstev iz utemeljenih razlogov lahko vedele, da bo to povzročilo, omogočilo, olajšalo ali prikrilo kršitev katere koli pravice, urejene s to pogodbo ali z Bernsko konvencijo:

(i) odstranitev ali sprememba katerega koli elektronskega podatka za upravljanje pravic brez dovoljenja;

(ii) distribuiranje, uvoz zaradi distribuiranja, radiodifuzno oddajanje ali javno priobčitev del ali primerkov del, vedoč, da so bili elektronski podatki za upravljanje pravic odstranjeni ali spremenjeni brez dovoljenja.

2. Pojem "podatki za upravljanje pravic", kot je uporabljen v tem členu, pomeni podatke, ki identificirajo delo, avtorja dela, lastnika katere koli pravice na delu, ali podatke o pogojih uporabe dela oziroma katere koli številke ali kode, ki predstavljajo takšne podatke, če je kateri izmed njih dodan primerku dela ali se pojavlja v zvezi z javno priobčitvijo.

Člen 13

Časovna uporaba

Za vse oblike varstva, predvidenega s to pogodbo, pogodbenice uporabljajo določbe člena 18 Bernske konvencije.

Člen 14

Določbe o uveljavljanju pravic

1. Pogodbenice se zavežejo, da bodo v skladu s svojimi pravnimi sistemi sprejele potrebne ukrepe za zagotovitev uporabe te pogodbe.

2. Pogodbenice zagotovijo, da so po njihovem pravu na razpolago postopki za uveljavitev pravic, ki omogočajo učinkovito ukrepanje zoper vsako dejanje kršitve pravic, zajetih v tej pogodbi, vključno s hitrimi sredstvi za preprečitev kršitev in sredstvi, ki odvračajo od nadaljnjih kršitev.

Člen 15

Skupščina

1. (a) Pogodbenice imajo Skupščino.

(b) Vsako pogodbenico predstavlja en delegat, ki mu lahko pomagajo namestniki, svetovalci in strokovnjaki.

(c) Stroške vsake delegacije krije pogodbenica, ki jo je imenovala. Skupščina lahko zaprosi Svetovno organizacijo za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu "WIPO") za finančno pomoč, da bi olajšala sodelovanje delegacij tistih pogodbenic, ki glede na ustaljeno prakso Generalne skupščine Združenih narodov veljajo za države v razvoju ali so države v prehodu k tržnemu gospodarstvu.

2. (a) Skupščina obravnava zadeve v zvezi z ohranjanjem in razvojem te pogodbe ter z njeno uporabo in delovanjem.

(b) Skupščina opravlja nalogo, ki ji je dodeljena po členu 17(2) v zvezi z dopustitvijo pristopa določenih medvladnih organizacij k tej pogodbi.

(c) Skupščina določa sklic diplomatske konference za revizijo te pogodbe in daje generalnemu direktorju WIPO potrebna navodila za njeno pripravo.

3. (a) Vsaka pogodbenica, ki je država, ima en glas in lahko glasuje le v svojem imenu.

(b) Pogodbenica, ki je medvladna organizacija, lahko sodeluje pri glasovanju namesto svojih držav članic z enakim številom glasov, kot je število držav članic, ki so stranke te pogodbe. Nobena medvladna organizacija ne more sodelovati pri glasovanju, če katera koli od njenih držav članic uresniči svojo pravico do glasovanja, in obratno.

4. Skupščina se sestaja na rednem zasedanju vsaki dve leti, sklicuje pa jo generalni direktor WIPO.

5. Skupščina določi svoj poslovnik, vključno s sklicevanjem izrednih zasedanj, pogoji za sklepčnost in ob upoštevanju določb te pogodbe zahtevano večino za sprejem različnih vrst odločitev.

Člen 16

Mednarodni urad

Mednarodni urad WIPO opravlja upravne naloge v zvezi s to pogodbo.

Člen 17

Sposobnost postati stranka te pogodbe

1. Vsaka država članica WIPO lahko postane stranka te pogodbe.

2. Skupščina lahko odloči, da dovoli pristop katerikoli medvladni organizaciji, ki izjavi, da ima glede zadev, ki jih ureja ta pogodba, pristojnosti ter svojo lastno zakonodajo, obvezujočo za vse njene države članice, in da je upravičena po svojih notranjih postopkih, da postane stranka te pogodbe.

3. Evropska skupnost, ki je na diplomatski konferenci, na kateri je bila sprejeta ta pogodba, dala izjavo iz prejšnjega odstavka, lahko postane stranka te pogodbe.

Člen 18

Pravice in obveznosti po pogodbi

Razen če ni v tej pogodbi izrecno določeno drugače, vsaka pogodbenica uživa vse pravice in prevzame nase vse obveznosti po tej pogodbi.

Člen 19

Podpis pogodbe

Ta pogodba je do 31. decembra 1997 na voljo za podpis vsem državam članicam WIPO in Evropski skupnosti.

Člen 20

Začetek veljavnosti pogodbe

Ta pogodba začne veljati tri mesece po tem, ko je pri generalnem direktorju WIPO 30 držav deponiralo svoje listine o ratifikaciji ali pristopu.

Člen 21

Začetek učinkovanja pogodbe za stranke pogodbe

Ta pogodba obvezuje:

(i) 30 držav iz člena 20 od dneva, ko je ta pogodba začela veljati;

(ii) vsako drugo državo po poteku treh mesecev od dneva, ko je država deponirala svojo listino pri generalnem direktorju WIPO;

(iii) Evropsko skupnost po poteku treh mesecev od deponiranja njene listine o ratifikaciji ali pristopu, če je bila takšna listina deponirana po začetku veljavnosti te pogodbe v skladu s členom 20, oziroma po poteku treh mesecev od začetka veljavnosti te pogodbe, če je bila takšna listina deponirana pred začetkom veljavnosti te pogodbe;

(iv) vsako drugo medvladno organizacijo, ki postane stranka te pogodbe, po poteku treh mesecev od deponiranja njene listine o pristopu.

Člen 22

Nedopustnost pridržkov k pogodbi

K tej pogodbi niso dopustni pridržki.

Člen 23

Odpoved pogodbe

Vsaka pogodbenica lahko to pogodbo odpove z uradnim obvestilom, naslovljenim na generalnega direktorja WIPO. Odpoved začne veljati eno leto po dnevu, ko generalni direktor WIPO prejme uradno obvestilo.

Člen 24

Pogodbeni jeziki

1. Ta pogodba je podpisana v enem izvirniku v angleškem, arabskem, kitajskem, francoskem ruskem in španskem jeziku, pri čemer so besedila v vseh teh jezikih enako verodostojna.

2. Uradno besedilo v jeziku, ki ni eden od navedenih v odstavku 1, določi generalni direktor WIPO na zahtevo zainteresirane stranke in po posvetovanju z vsemi zainteresiranimi strankami. Za namene tega odstavka pomeni "zainteresirana stranka" vsako državo članico WIPO, za katere uradni jezik ali enega od uradnih jezikov gre, ter Evropsko skupnost, in katero koli drugo medvladno organizacijo, ki lahko postane stranka te pogodbe, če gre za enega od njenih uradnih jezikov.

Člen 25

Depozitar

Depozitar te pogodbe je generalni direktor WIPO.

--------------------------------------------------

Skupne izjave

V zvezi s členom 1(4)

Pravica do distribuiranja, kakor je določena v členu 9 Bernske konvencije, ter tam dovoljene izjeme, se v celoti uporablja v digitalnem okolju, zlasti za uporabo del v digitalni obliki. Dogovorjeno je, da shranjevanje varovanega dela v digitalni obliki na elektronskem nosilcu pomeni reprodukcijo v smislu člena 9 Bernske konvencije.

V zvezi s členom 3

Dogovorjeno je, da se pri uporabi člena 3 te pogodbe pojem "država Unije" pri uporabi členov 2 do 6 Bernske konvencije glede varstva, predvidenega s to pogodbo razume kot sklicevanje na stranko te pogodbe. Prav tako je dogovorjeno, da se pojem "država zunaj Unije" v teh členih Bernske konvencije v istih okoliščinah razume kot sklicevanje na državo, ki ni stranka te pogodbe, in da se "ta konvencija" v členih 2(8). 2bis(2). 3. 4 in 5 Bernske konvencije razume kot sklicevanje na Bernsko konvencijo in to pogodbo. Dogovorjeno je tudi, da sklicevanje v členih 3 do 6 Bernske konvencije na "državljana ene od držav Unije", ko se ti členi uporabljajo za to pogodbo glede medvladne organizacije, ki je stranka te pogodbe, pomeni državljana ene od držav, ki je članica navedene organizacije.

V zvezi s členom 4

Obseg varstva za računalniške programe po členu 4 te pogodbe, brano s členom 2, je skladen s členom 2 Bernske konvencije in enak ustreznim določbam Sporazuma TRIPS.

V zvezi s členom 5

Obseg varstva za zbirke podatkov (baze podatkov) po členu 5 te pogodbe, brano s členom 2, je skladen s členom 2 Bernske konvencije in enak ustreznim določbam Sporazuma TRIPS.

V zvezi s členoma 6 in 7

Pojma "primerki" in "izvirnik in primerki", kakor se uporabljata v teh členih, za katere velja pravica do distribuiranja in dajanja v najem po navedenih členih, se nanašajo izključno na posnete primerke, ki se lahko dajo v promet kot materialni predmeti.

V zvezi s členom 7

Dogovorjeno je, da obveznost po členu 7(1) ne zahteva od pogodbenice, da zagotovi izključno pravico do komercialnega dajanja v najem avtorjem, ki po zakonodaji te pogodbenice nimajo pravic glede fonogramov. Dogovorjeno je, da je ta obveznost skladna s členom 14(4) Sporazuma TRIPS.

V zvezi s členom 8

Dogovorjeno je, da samo zagotovitev fizičnih objektov in naprave za omogočanje priobčenja ali za priobčenje samo po sebi ni priobčenje v smislu te pogodbe ali Bernske konvencije. Nadalje je dogovorjeno, da nič v členu 8 ne preprečuje pogodbenici, da uporablja člen 11bis(2).

V zvezi s členom 10

Dogovorjeno je, da določbe člena 10 dovoljujejo pogodbenicam, da v digitalno okolje prenesejo in ustrezno razširijo omejitve in izjeme v svoji domači zakonodaji, ki se po Bernski konvenciji štejejo kot sprejemljive. Podobno je treba te določbe razumeti, da dovoljujejo pogodbenicam načrtovati nove izjeme in omejitve, ki so ustrezne v okolju digitalnega omrežja.

Prav tako je dogovorjeno, da člen 10(2) niti ne zmanjšuje niti ne razširja področja uporabe omejitev in izjem, ki jih dovoljuje Bernska konvencija.

V zvezi s členom 12

Dogovorjeno je, da sklicevanje na "kršitev katere koli pravice, urejene s to pogodbo ali z Bernsko konvencijo" vključuje tako izključne pravice kot pravice do nadomestila.

Nadalje je dogovorjeno, da se pogodbenice ne bodo opirale na ta člen ali načrtovale ali izvajale sistemov za upravljanje pravic, ki bi povzročili nalaganje formalnosti, ki po Bernski konvenciji ali tej pogodbi niso dovoljene in prepovedujejo prost pretok blaga ali ovirajo uživanje pravic po tej pogodbi.

--------------------------------------------------

Top