Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21998A1022(02)

Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Azerbajdžansko republiko na drugi strani

OJ L 285, 22.10.1998, p. 2–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 029 P. 291 - 314
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 029 P. 291 - 314
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 029 P. 291 - 314
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 029 P. 291 - 314
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 029 P. 291 - 314
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 029 P. 291 - 314
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 029 P. 291 - 314
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 029 P. 291 - 314
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 029 P. 291 - 314

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1999; implicitno zavrnjeno 21999A0917(01)

21998A1022(02)Uradni list L 285 , 22/10/1998 str. 0002 - 0020


Začasni sporazum

o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Azerbajdžansko republiko na drugi strani

EVROPSKA SKUPNOST, EVROPSKA SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO IN EVROPSKA SKUPNOST ZA ATOMSKO ENERGIJO, v nadaljnjem besedilu "Skupnost",

na eni strani in

AZERBAJDŽANSKA REPUBLIKA

na drugi strani,

KER je bil 22. aprila 1996 podpisan Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Azerbajdžansko republiko na drugi strani;

KER je cilj Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju krepiti in širiti že prej vzpostavljene odnose, zlasti s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Zvezo sovjetskih socialističnih republik (ZSSR) o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju, podpisanim 18. decembra 1989;

KER je treba zagotoviti hiter razvoj trgovinskih odnosov med pogodbenicama;

KER je zato treba z začasnim sporazumom čim prej uveljaviti določbe Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju v zvezi s trgovino in trgovinskimi vprašanji;

KER naj bi te določbe ustrezno nadomestile pomembne določbe Sporazuma o trgovini in trgovinskem in gospodarskem sodelovanju;

KER je treba zagotoviti, da do začetka veljavnosti Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju in do ustanovitve Sveta za sodelovanje Skupni odbor, ustanovljen s Sporazumom o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju, izvaja pooblastila, ki jih Sporazum o partnerstvu in sodelovanju dodeljuje Svetu za sodelovanje in so nujna za izvajanje Začasnega sporazuma,

SO SE ODLOČILE skleniti ta sporazum in so v ta namen imenovale svoje pooblaščence:

ZA EVROPSKO SKUPNOST:

Jean-Jacques Kasel

Ambasador,

stalni predstavnik Velikega vojvodstva Luksemburg,

predsednik odbora stalnih predstavnikov

Günther Burghardt

Generalni direktor Generalnega direktorata za zunanje politične odnose Komisije Evropskih skupnosti

ZA EVROPSKO SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO:

ZA EVROPSKO SKUPNOST ZA ATOMSKO ENERGIJO:

Günther Burghardt

Generalni direktor Generalnega direktorata za zunanje politične odnose Komisije Evropskih skupnosti

ZA AZERBAJDŽANSKO REPUBLIKO:

Mir-Gamza Efendiev

Izredni in pooblaščeni veleposlanik,

vodja misije Azerbajdžanske republike pri Evropskih skupnostih,

KI so se po izmenjavi pooblastil v pravilni in predpisani obliki

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

NASLOV I

SPLOŠNA NAČELA

Člen 1

Spoštovanje demokracije, načel mednarodnega prava in človekovih pravic, kakor so razglašeni v Ustanovni listini Organizacije združenih narodov, Helsinški sklepni listini in Pariški listini za novo Evropo, in spoštovanje načel tržnega gospodarstva, vključno s tistimi, izraženimi v dokumentih Bonske konference KVSE, so podlaga notranje in zunanje politike pogodbenic ter bistvena sestavina partnerstva in tega sporazuma.

NASLOV II

BLAGOVNA MENJAVA

Člen 2

1. Pogodbenici si medsebojno priznavata obravnavo blagovne menjave po načelu največjih ugodnosti na vseh področjih za:

- carine in dajatve, ki se uporabljajo pri uvozu in izvozu, vključno z načinom njihovega pobiranja,

- določbe o carinjenju, tranzitu, skladiščenju in pretovarjanju,

- posredne ali neposredne davke in druge notranje dajatve za uvoženo blago,

- način plačevanja in prenosa plačil v zvezi z blagovno menjavo,

- predpise o prodaji, nakupu, prevozu, distribuciji in rabi blaga na notranjem trgu.

2. Določbe odstavka 1 se ne uporabljajo za:

(a) priznavanje ugodnosti z namenom oblikovanja carinske unije ali območja proste trgovine ali kot posledica oblikovanja take unije ali območja;

(b) prednosti, priznane posameznim državam v skladu s pravili Svetovne trgovinske organizacije (STO) in drugimi mednarodnimi sporazumi v korist držav v razvoju;

(c) prednosti, priznane sosednjim državam z namenom olajšati obmejni promet.

3. Določbe odstavka 1 se ne uporabljajo med prehodnim obdobjem, ki se izteče z dnem, ko Azerbajdžanska republika vstopi v STO oziroma 31. decembra 1998, kar se zgodi prej, in za ugodnosti iz Priloge I, ki jih Azerbajdžanska republika priznava državam, nastalim po razpadu ZSSR.

Člen 3

1. Pogodbenici soglašata, da je načelo prostega prevoza temeljni pogoj za doseganje ciljev tega sporazuma.

V tej zvezi vsaka pogodbenica zagotavlja neomejen prevoz preko svojega ozemlja za blago, ki je namenjeno na carinsko območje druge pogodbenice.

2. Med pogodbenicama se uporabljajo pravila iz odstavkov 2, 3, 4 in 5 člena V Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT).

3. Pravila tega člena ne posegajo v pravila, ki veljajo za posebna področja, zlasti za prevoz ali proizvode, o katerih sta se pogodbenici že dogovorili, ali v določbe člena 21.

Člen 4

Brez vpliva na pravice in obveznosti iz mednarodnih konvencij o začasnem uvozu, ki zavezujejo pogodbenici, lahko vsaka pogodbenica drugi odobri oprostitev uvoznih dajatev in carin za začasno uvoženo blago, v primerih in po postopkih, predvidenih v katerikoli mednarodni konvenciji o teh zadevah, ki jo zavezujejo, v skladu z nacionalno zakonodajo. Upoštevajo se pogoji, pod katerimi je pogodbenica sprejela obveznosti iz take konvencije.

Člen 5

1. Blago s poreklom v Azerbajdžanski republiki se uvaža v Skupnost brez količinskih omejitev, ne da bi to posegalo v določbe členov 7, 10 in 11 tega sporazuma.

2. Blago s poreklom v Skupnosti se uvaža v Azerbajdžansko republiko brez količinskih omejitev in ukrepov z enakovrednim učinkom, brez poseganja v določbe členov 7, 10 in 11 tega sporazuma.

Člen 6

Blagovna menjava med pogodbenicama poteka po tržnih cenah.

Člen 7

1. Kadar se kakšen proizvod uvaža na ozemlje ene pogodbenice v povečanih količinah ali pod pogoji, ki lahko povzročijo ali grozijo povzročitev škode domačim proizvajalcem podobnih ali neposredno konkurenčnih proizvodov, lahko ali Skupnost ali Azerbajdžanska republika, odvisno od tega, katera je prizadeta, sprejme ustrezne ukrepe v skladu z naslednjimi postopki in pogoji.

2. Preden Skupnost ali Azerbajdžanska republika, odvisno od tega, katera je sprejeta, sprejme ukrepe, oziroma v primerih, za katere velja odstavek 4, takoj po tem, ko je to mogoče, sporoči Skupnemu odboru vse pomembne informacije, da le-ta poišče rešitev, ki bo sprejemljiva za obe pogodbenici, kakor to predvideva naslov IV.

3. Če se s posvetovanji pogodbenici ne sporazumeta v 30 dneh od dneva, ko je bil Skupni odbor obveščen o dejavnostih za preprečitev tega stanja, lahko pogodbenica, ki je zaprosila za posvetovanje, omeji uvoz proizvodov v takšnem obsegu in za toliko časa, da se prepreči ali odpravi škoda, ali da se sprejmejo drugi ustrezni ukrepi.

4. V kritičnih okoliščinah, ko bi odlašanje povzročilo težko popravljivo škodo, lahko pogodbenici sprejmeta ukrepe pred posvetovanjem, vendar pod pogojem, da se posvetovanja začnejo takoj po uvedbi teh ukrepov.

5. Pri izbiri ukrepov iz tega člena pogodbenici dajeta prednost tistim, ki najmanj škodijo doseganju ciljev tega sporazuma.

6. Nobena določba tega člena ne vpliva in ne preprečuje, da bi katera pogodbenica sprejela protidampinške ali izravnalne ukrepe v skladu s členom VI GATT, Sporazumom o izvajanju člena VI GATT, Sporazumom o razlagi in uporabi členov VI, XVI in XXIII GATT ali z njimi povezano nacionalno zakonodajo.

Člen 8

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta naklonjeni razvoju določb tega sporazuma o medsebojni blagovni izmenjavi, kolikor bodo dopuščale okoliščine, vključno s položajem nastalim po vstopu Azerbajdžanske republike v STO. Skupni odbor iz člena 17 lahko za pogodbenici pripravi priporočila o takšnem razvoju, ki bi bila, če bodo sprejeta, uresničena s sporazumom med pogodbenicama v skladu z njunimi nacionalnimi postopki.

Člen 9

Sporazum ne izključuje prepovedi ali omejitev uvoza, izvoza ali prevoza blaga, ki so utemeljene z javno moralo, javnim redom ali javno varnostjo, z varovanjem zdravja in življenja ljudi, živali ali rastlin, varstvom naravnih virov; z varstvom naravnih bogastev z umetniško, zgodovinsko ali arheološko vrednostjo ali z varstvom intelektualne, industrijske in poslovne lastnine ali predpisov v zvezi z zlatom in srebrom. Take prepovedi ali omejitve ne smejo biti sredstvo samovoljne diskriminacije ali prikritega omejevanja trgovinske menjave med pogodbenicama.

Člen 10

Ta naslov se ne uporablja za trgovino s tekstilnimi izdelki iz poglavij 50 do 63 kombinirane nomenklature. Trgovino s temi izdelki ureja ločen sporazum, podpisan 4. decembra 1995, ki se začasno uporablja od 1. januarja 1996.

Člen 11

1. Trgovino z izdelki, urejenimi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo, urejajo določbe tega naslova, razen člena 5.

2. Ustanovi se skupina za stike za vprašanja o premogu in jeklu, v kateri so predstavniki Skupnosti in Azerbajdžanske republike.

Skupina za stike si redno izmenjuje informacije o premogu in jeklu.

Člen 12

Trgovina z jedrskim materialom poteka v skladu z določbami Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo. Po potrebi se trgovina z jedrskim materialom uredi s posebnim sporazumom med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Azerbajdžansko republiko.

NASLOV III

DOLOČBE O PLAČILIH, KONKURENCI IN DRUGE GOSPODARSKE DOLOČBE

Člen 13

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta med rezidenti Skupnosti in Azerbajdžanske republike v prosti konvertibilni valuti dovolili vsa tekoča plačila, ki so povezana s pretokom blaga, izvedenim v skladu z določbami tega sporazuma.

Člen 14

Pogodbenici soglašata, da bosta preučili načine uporabe njune konkurenčne zakonodaje v primerih, ko bi to škodilo njuni medsebojni trgovini.

Člen 15

V skladu z določbami tega člena in Priloge II Azerbajdžanska republika nadaljuje z izboljševanjem varstva pravic intelektualne, industrijske in poslovne lastnine z namenom, da ob koncu petega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma zagotovi raven varstva, ki jo v Skupnosti zagotavljajo akti Skupnosti, zlasti tisti iz Priloge II, vključno s primerljivimi sredstvi za uveljavljanje takih pravic.

Člen 16

Medsebojna pomoč med upravnimi organi pogodbenic v carinskih zadevah se izvaja v skladu s protokolom, ki je priložen k temu sporazumu.

NASLOV IV

INSTITUCIONALNE, SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 17

Skupni odbor, ustanovljen s Sporazumom o trgovini ter o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in ZSSR, podpisanim 18. decembra 1989, izvaja naloge določene s tem sporazumom, dokler se ne ustanovi Svet za sodelovanje, določen v členu 81 Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju.

Člen 18

Skupni odbor lahko za uresničevanje ciljev tega sporazuma daje priporočila v primerih, predvidenih s tem sporazumom.

Priporočila oblikuje na podlagi dogovora s pogodbenicama.

Člen 19

Pri obravnavanju vprašanj, ki sodijo v okvir tega sporazuma v zvezi z določbami, ki se sklicujejo na člen Sporazuma GATT/STO, Skupni odbor v največji možni meri upošteva običajno razlago zadevnega člena GATT/STO s strani članov STO.

Člen 20

1. Na področjih uporabe tega sporazuma se pogodbenici zavezujeta zagotavljati fizičnim in pravnim osebam druge pogodbenice glede na njene državljane nediskriminacijski dostop do pristojnih sodišč in upravnih organov pogodbenice, da branijo svoje osebne in premoženjske pravice, vključno s pravicami v zvezi z intelektualno, industrijsko in poslovno lastnino.

2. V mejah svojih pooblastil in pristojnosti pogodbenici:

- podpirata sprejem arbitraže za reševanje sporov o transakcijah na področju trgovanja in sodelovanja med gospodarskimi subjekti Skupnosti in Azerbajdžanske republike,

- soglašata, da lahko ob predložitvi spora arbitraži vsaka pogodbenica, razen če predpisi arbitražnega centra, ki sta ga izbrali pogodbenici, določajo drugače, izbere svojega arbitra, ne glede na njegovo državljanstvo, in da je lahko predsedujoči tretji arbiter ali edini arbiter državljan tretje države,

- svojim gospodarskim subjektom priporočata, da v medsebojnem soglasju izberejo pravo, veljavno za njihovo pogodbo,

- podpirata uporabo arbitražnih pravil Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) in arbitražnih storitev centrov iz držav podpisnic Konvencije o priznavanju in izvajanju tujih arbitražnih razsodb, podpisane v New Yorku 10. junija 1958.

Člen 21

Nobena določba tega sporazuma ne preprečuje pogodbenici, da sprejme ukrepe:

(a) za katere meni, da so potrebni za preprečevanje razkrivanja informacij, ki so v nasprotju z njenimi bistvenimi varnostnimi interesi;

(b) ki se nanašajo na proizvodnjo ali trgovino z orožjem, strelivom ali vojaškim materialom ali na raziskave, razvoj ali proizvodnjo, ki so nujni za obrambne namene, pod pogojem, da takšni ukrepi ne vplivajo negativno na konkurenčne pogoje izdelkov, ki niso predvideni v izrecno vojaške namene;

(c) ki so nujni zaradi lastne varnosti v primeru resnih notranjih nemirov, ki bi negativno vplivali na vzdrževanje javnega reda, v primeru vojne ali resnih mednarodnih napetosti, ki predstavljajo vojno nevarnost, ali zaradi izpolnjevanja obveznosti, ki jih je prevzela zaradi ohranjanja miru in mednarodne varnosti;

(d) ki so nujni zaradi izpolnjevanja mednarodnih obveznosti in zavez pri nadzoru industrijskih izdelkov in tehnologije z dvojno rabo.

Člen 22

1. Na področjih, ki jih zajema ta sporazum in brez vpliva na posebne določbe tega sporazuma:

- sporazumi, ki jih Azerbajdžanska republika uporablja v razmerju do Skupnosti ne smejo povzročati diskriminacije med državami članicami, njihovimi državljani ali gospodarskimi družbami ali podjetji,

- sporazumi, ki jih Skupnost uporablja v razmerju do Azerbajdžanske republike, ne smejo povzročati diskriminacije med azerbajdžanskimi državljani ali gospodarskimi družbami ali podjetji.

2. Določbe odstavka 1 ne posegajo v pravico pogodbenic, da uporabljajo ustrezne določbe svoje davčne zakonodaje za davkoplačevalce, ki glede na kraj svojega prebivališča niso v enakopravnem položaju.

Člen 23

1. Pogodbenici lahko naslovita na Skupni odbor vse spore glede uporabe ali razlage tega sporazuma.

2. Skupni odbor lahko spor poravna s priporočilom.

3. Če spora ni mogoče poravnati v skladu z odstavkom 2, lahko pogodbenica uradno obvesti sopogodbenico o imenovanju spravnega posredovalca; druga pogodbenica mora tedaj v dveh mesecih imenovati drugega spravnega posredovalca.

Skupni odbor imenuje tretjega spravnega posredovalca.

Spravni posredovalci sprejemajo priporočila z večino glasov. Ta priporočila za pogodbenici niso zavezujoča.

4. Skupni odbor lahko sestavi poslovnik za poravnavo sporov.

Člen 24

Pogodbenici soglašata, da se na zahtevo katerekoli izmed njiju nemudoma po ustreznih kanalih posvetujeta o obravnavi vseh zadev v zvezi z razlago ali izvajanjem tega sporazuma in drugih pomembnih vidikih odnosov med njima.

Določbe tega člena ne vplivajo in ne posegajo v določbe členov 7, 23 in 28.

Člen 25

Obravnava Azerbajdžanske republike, odobrena s tem sporazumom, v nobenem primeru ne sme biti ugodnejša od tiste, ki jo države članice priznavajo druga drugi.

Člen 26

Če zadeve, ki jih pokriva ta sporazum, zajemajo tudi Pogodba o energetski listini in njeni protokoli, se po začetku veljavnosti tega sporazuma uporabljajo Pogodba o energetski listini in protokoli, vendar le, če je taka uporaba v njih predvidena.

Člen 27

1. Ta sporazum se uporablja do začetka veljavnosti Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, podpisanega 22. aprila 1996.

2. Vsaka pogodbenica lahko Sporazum odpove z notifikacijo drugi pogodbenici. Sporazum se preneha uporabljati šest mesecev od dneva prejetja takšne notifikacije.

Člen 28

1. Pogodbenici sprejmeta vse splošne in posebne ukrepe za izpolnjevanje svojih obveznosti iz tega sporazuma. Odgovorni sta za doseganje ciljev, določenih s tem sporazumom.

2. Če katera od pogodbenic meni, da druga ni izpolnila kake obveznosti iz tega sporazuma, lahko ustrezno ukrepa. Preden to stori, predloži Skupnemu odboru, razen v posebno nujnih primerih, vse ustrezne informacije, potrebne za temeljito preučitev položaja z namenom, da se najde za obe pogodbenici sprejemljiva rešitev.

Pri izbiri ukrepov imajo prednost tisti, ki najmanj motijo uresničevanje sporazuma. O teh ukrepih je treba na zahtevo druge pogodbenice takoj uradno obvestiti Skupni odbor.

Člen 29

Prilogi I in II ter Protokol o medsebojni pomoči med upravnimi organi v carinskih zadevah so sestavni del tega sporazuma.

Člen 30

Sporazum velja na eni strani na ozemljih, kjer se uporabljajo pogodbe, s katerimi so bile ustanovljene Evropska skupnost, Evropska skupnost za premog in jeklo in Evropska skupnost za atomsko energijo, v skladu s pogoji, določenimi v teh pogodbah, na drugi strani pa na ozemlju Azerbajdžanske republike.

Člen 31

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, finskem, francoskem, nemškem, italijanskem, španskem, švedskem, grškem, portugalskem in azerbajdžanskem jeziku, pri čemer je vsako teh besedil enako verodostojno.

Člen 32

Ta sporazum države pogodbenice odobrijo v skladu s svojimi nacionalnimi postopki.

Sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi dnevu, ko se pogodbenici uradno obvestita, da so končani postopki, navedeni v prvem odstavku.

Z dnem začetka veljavnosti tega sporazuma se na področju odnosov med Azerbajdžansko republiko in Skupnostjo nadomesti člen 2, člen 3, razen četrte alinee, in člene 4 do 16 Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Zvezo sovjetskih socialističnih republik o trgovini ter o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju, podpisanim v Bruslju 18. decembra 1989.

En fe de lo cual, los abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten dieses Abkommen unterschrieben.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

In witness whereof the undersigned have signed this Agreement.

En foi de quoi, les soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.

Em fé do que, os abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Som bekräftelse på detta har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Bruselas, el ocho de octubre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende oktober nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achten Oktober neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the eighth day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì otto ottobre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de achtste oktober negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em oito de Outubro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den åttonde oktober nittonhundranittiosju.

+++++ TIFF +++++

Por las Comunidades EuropeasFor De Europæiske FællesskaberFür die Europäischen GemeinschaftenΓια τις Ευρωπαϊκές ΚοινότητεςFor the European CommunitiesPour les Communautés européennesPer le Comunità europeeVoor de Europese GemeenschappenPelas Comunidades EuropeiasEuroopan yhteisöjen puolestaPå Europeiska gemenskapernas vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

SEZNAM PRILOŽENIH DOKUMENTOV

Priloga I | Kazalni seznam ugodnosti, ki jih Azerbajdžanska republika priznava Neodvisnim državam v skladu s členom 2(3). |

Priloga II | Akti o pravicah iz intelektualne, industrijske in poslovne lastnine iz člena 15. |

Protokol o medsebojni pomoči med upravnimi organi v carinskih zadevah.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Kazalni seznam ugodnosti, ki jih Azerbajdžanska republika priznava Neodvisnim državam v skladu s členom 2(3)

1. Uvozne dajatve se ne zaračunavajo.

2. Izvozne dajatve se ne zaračunavajo za blago, izmenjano po letnih dvostranskih meddržavnih sporazumih o trgovini in sodelovanju, z nomenklaturo, ki je v njih navedena.

3. DDV se ne zaračunava za uvoz.

4. Trošarine se ne zaračunavajo za uvoz.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Akti o pravicah iz intelektualne, industrijske in poslovne lastnine iz člena 15

1. Akti Skupnosti iz člena 15:

- Prva direktiva Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o usklajevanju zakonodaje držav članic o blagovnih znamkah,

- Direktiva Sveta 87/54/EGS z dne 16. decembra 1986 o pravnem varstvu topografij polprevodniških proizvodov,

- Direktiva Sveta 91/250/EGS z dne 14. maja 1991 o pravnem varstvu računalniških programov,

- Uredba Sveta (EGS) št. 1786/92 z dne 18. junija 1992 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila,

- Uredba Sveta (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992 o varstvu geografskih označb in geografskih porekel za kmetijske proizvode in živila,

- Direktiva Sveta 93/83/EGS z dne 27. septembra 1993 o uskladitvi določenih pravil o avtorski pravici, ki se uporabljajo pri satelitskem oddajanju in kabelskem prenosu,

- Direktiva Sveta 93/98/EGS z dne 29. oktobra 1993 o uskladitvi roka za varstvo avtorske pravice in določenih sorodnih pravic,

- Direktiva Sveta 92/100/EGS z dne 19. novembra 1992 o najemni pravici in pravici posojanja ter o določenih pravicah sorodnih avtorski na področju intelektualne lastnine.

2. Če se pojavijo težave na področjih intelektualne, industrijske in poslovne lastnine, kakor je predvideno v zgoraj navedenih aktih Skupnosti, se na zahtevo Skupnosti ali Azerbajdžanske republike skliče nujno posvetovanje, za dosego zadovoljive rešitve za obe strani.

--------------------------------------------------

Protokol

o medsebojni pomoči med upravnimi organi o carinskih zadevah

Člen 1

Opredelitve pojmov

V tem protokolu:

(a) "carinska zakonodaja" pomeni vse pravne ali uredbene določbe, ki se uporabljajo na ozemlju pogodbenic in urejajo uvoz, izvoz in prevoz blaga ter kakršenkoli postopek carinjenja blaga, vključno z ukrepi o prepovedi, omejevanju in nadzoru;

(b) "organ prosilec" pomeni pristojni upravni organ, ki ga pogodbenica v ta namen imenuje in zaprosi za pomoč v carinskih zadevah;

(c) "zaprošeni organ" pomeni pristojni upravni organ, ki ga pogodbenica v ta namen imenuje in prejme zaprosilo za pomoč v carinskih zadevah;

(d) "osebni podatki" pomenijo vse podatke, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika.

Člen 2

Obseg

1. Pogodbenici si v okviru svojih pristojnosti medsebojno pomagata, na način in pod pogoji, določenimi s tem protokolom, pri preprečevanju, odkrivanju in preiskavi dejanj, s katerimi se krši carinska zakonodaja.

2. Pomoč v carinskih zadevah, predvidena s tem protokolom, velja za katerikoli upravni organ pogodbenic, ki je pristojen za uporabo tega protokola. Ne posega v pravila, ki urejajo medsebojno pravno pomoč v kazenskih zadevah. Prav tako ne zajema podatkov, dobljenih s pooblastili, ki se izvajajo na zahtevo sodnih organov, razen če se ti organi s tem strinjajo.

Člen 3

Zaprosilo za pomoč

1. Na zaprosilo organa prosilca mu zaprošeni organ priskrbi vse potrebne podatke, ki bi mu lahko omogočili zagotovitev pravilne uporabe carinske zakonodaje, vključno s podatki o opaženih ali načrtovanih dejanjih, s katerimi se krši ali bi se lahko kršila ta zakonodaja.

2. Na zaprosilo organa prosilca ga mora zaprošeni organ obvestiti, ali je bilo blago, izvoženo z ozemlja ene od pogodbenic, pravilno uvoženo na ozemlje druge pogodbenice, ter navesti, če je carinski postopek, uporabljen za blago, primeren.

3. Na zaprosilo organa prosilca mora zaprošeni organ, v skladu s svojo nacionalno zakonodajo, sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev posebnega nadzora nad:

(a) fizičnimi ali pravnimi osebami, za katere obstajajo razlogi za utemeljen sum, da kršijo ali so kršile carinsko zakonodajo;

(b) kraji, kjer se blago skladišči na tak način, da obstajajo razlogi za utemeljen sum, da je namenjeno za dejanja, ki pomenijo kršitev carinske zakonodaje;

(c) pretokom blaga, za katero je bilo javljeno, da lahko povzroči kršitve carinske zakonodaje;

(d) prevoznimi sredstvi, za katere obstajajo razlogi za utemeljen sum, da so bila, so ali bi lahko bila uporabljena pri postopkih, s katerimi se krši carinska zakonodaja.

Člen 4

Pomoč brez zaprosila

Pogodbenici si v skladu s svojimi zakoni in drugimi predpisi medsebojno zagotavljata pomoč brez predhodnega zaprosila, če menita, da je to potrebno za pravilno uporabo carinske zakonodaje, še posebej, kadar dobita podatke o:

- dejanjih, ki so kršitve carinske zakonodaje, in so v interesu druge pogodbenice,

- novih načinih ali metodah, uporabljenih za uresničevanje takih dejanj,

- blagu, za katero je znano, da je v zvezi z njim prišlo do kršenja carinske zakonodaje,

- fizičnih ali pravnih osebah, za katere obstajajo razlogi za utemeljen sum, da kršijo ali so kršile carinsko zakonodajo,

- prevoznih sredstvih, za katere obstajajo razlogi za utemeljen sum, da so bila, so ali bi lahko bila uporabljena pri dejanjih, s katerimi se krši carinska zakonodaja.

Člen 5

Pošiljanje/obveščanje

Na zaprosilo organa prosilca mora zaprošeni organ v skladu z nacionalno zakonodajo sprejeti vse potrebne ukrepe z namenom, da:

- dostavi vse dokumente,

- uradno obvesti o vseh odločitvah,

ki spadajo v ta protokol, naslovnika, ki prebiva ali ima sedež na njegovem ozemlju. V takem primeru se za tako zaprosilo uporabi člen 6(3).

Člen 6

Oblika in vsebina zaprosil za pomoč

1. V skladu s tem protokolom morajo biti zaprosila predložena v pisni obliki. Priloženi jim morajo biti dokumenti, potrebni za upoštevanje teh zaprosil. Kadar to zahteva nujnost primera, se lahko sprejmejo ustna zaprosila, ki pa morajo biti takoj pisno potrjena.

2. Zaprosila v skladu z odstavkom 1 morajo vsebovati naslednje informacije:

(a) navedbo organa prosilca, ki prosi za pomoč;

(b) zaprošeni ukrep;

(c) predmet zaprosila in razlog zanj;

(d) zadevne zakone in druge predpise;

(e) kolikor je mogoče natančne in obsežne navedbe o fizičnih ali pravnih osebah, ki so predmet preiskave;

(f) povzetek vseh pomembnih dejstev ter že opravljenih poizvedb, razen v primerih, predvidenih v členu 5.

3. Zaprosila se predložijo v uradnem jeziku zaprošenega organa ali v jeziku, ki ga ta organ razume.

4. Če zaprosilo ne ustreza formalnim pogojem, se lahko zahteva njegov popravek ali dopolnitev; odredijo pa se lahko tudi varnostni ukrepi.

Člen 7

Obravnavanje zaprosil

1. Da bi ugodil zaprosilu za pomoč, mora zaprošeni organ v okviru svoje pristojnosti in razpoložljivih virov ravnati, kakor bi deloval zase ali na zahtevo drugih organov iste pogodbenice, ter sporočiti podatke, ki jih že ima, izpeljati ustrezne poizvedbe ali poskrbeti, da se te izpeljejo. Ta določba velja tudi za upravni oddelek, na katerega je zaprošeni organ naslovil zaprosilo, če ta ne more sam ukrepati.

2. Zaprosila za pomoč se izvršijo v skladu z zakoni in drugimi predpisi zaprošene pogodbenice.

3. Pooblaščeni uslužbenci pogodbenice lahko sporazumno z organi druge pogodbenice ter pod pogoji, ki jih ta določi, od uradov zaprošenega organa ali drugega organa, za katerega je zaprošeni organ odgovoren, dobijo podatke o dejanjih, ki so ali ki bi lahko bila kršitve carinske zakonodaje in ki jih organ prosilec potrebuje za namene tega protokola.

4. Uslužbenci pogodbenice so lahko na podlagi sporazuma z drugo pogodbenico ter v skladu s pogoji, ki jih ta določi, prisotni ob poizvedbah, ki se izvajajo na ozemlju te pogodbenice.

Člen 8

Oblika sporočanja podatkov

1. Zaprošeni organ sporoči izide poizvedb organu prosilcu v obliki dokumentov, overjenih kopij dokumentov, poročil in podobnega.

2. Dokumente, predvidene v odstavku 1, lahko zamenjajo računalniški podatki v kakršnikoli obliki, ki se uporabljajo za enak namen.

Člen 9

Izjeme od dolžnosti nudenja pomoči

1. Pogodbenice lahko zavrnejo pomoč, kakor jo predvideva ta protokol, če bi to:

(a) po vsej verjetnosti vplivalo na suverenost Azerbajdžanske republike ali države članice Evropske unije, ki je bila zaprošena za pomoč pri tem protokolu; ali

(b) po vsej verjetnosti vplivalo na javni red, varnost ali druge bistvene interese, zlasti v primerih iz člena 10(2); ali

(c) vključevalo denarne ali davčne predpise, razen predpisov o carinskih dajatvah; ali

(d) kršilo industrijsko, poslovno ali poklicno skrivnost.

2. Če organ prosilec zaprosi za pomoč, ki je sam ne bi mogel priskrbeti, če bi ga zanjo zaprosili, mora na to v svojem zaprosilu opozoriti. Zaprošeni organ se potem lahko odloči, kako bo odgovoril na tako zaprosilo.

3. Če je pomoč odklonjena, je treba odločitev in razloge zanjo brez odlašanja sporočiti organu prosilcu.

Člen 10

Izmenjava podatkov in zaupnost

1. Vsak podatek, sporočen v kakršnikoli obliki v skladu s tem protokolom, ima stopnjo zaupno ali interno, glede na pravila, ki veljajo za pogodbenici. Za tak podatek velja obveznost varovanja uradne skrivnosti in mora biti varovan tako, kakor je varovan podoben podatek z ustreznimi zakoni pogodbenice, ki ga je prejela, in po ustreznih določbah, ki se uporabljajo za institucije Skupnosti.

2. Osebni podatki se lahko izmenjujejo le pod pogojem, da se pogodbenica, ki jih je prejela, zaveže, da bo tem podatkom zagotovila raven varstva, kakor jo uporablja pogodbenica, ki je te podatke poslala.

3. Dobljeni podatki se uporabijo le za namene tega protokola. Če ena od pogodbenic zahteva te podatke za druge namene, mora predhodno zaprositi upravni organ, ki je dal podatke, za pisno dovoljenje. Poleg tega mora upoštevati omejitve, ki jih določi ta organ.

4. Odstavek 3 ne preprečuje uporabe podatkov v sodnih ali upravnih postopkih, ki se sprožijo zaradi neizpolnjevanja carinske zakonodaje, po tem ko je bil podatek dan. O taki uporabi se obvesti pristojni organ, ki je ta podatek posredoval.

5. Pogodbenici lahko v svojih dokaznih spisih, poročilih in pričevanjih ter v postopkih in tožbah pred sodišči kot dokaze uporabljata podatek in dokumente, ki sta jih dobili v skladu z določbami tega protokola.

Člen 11

Izvedenci in priče

1. Uslužbenca zaprošenega organa se lahko pooblasti, da v okviru podeljenega pooblastila nastopa kot izvedenec ali priča v sodnih ali upravnih postopkih glede zakonov, ki jih zajema ta protokol in so v pristojnosti druge pogodbenice, ter predloži predmete, dokumente ali njihove overjene kopije, potrebne v postopkih. V zaprosilu za nastopanje mora biti posebej navedeno, v katerih zadevah in na podlagi katerega pravnega naslova ali kvalifikacije bo uslužbenec zaslišan.

2. Pooblaščeni uslužbenec uživa zaščito, ki jo uslužbencem organa prosilca na ozemlju tega organa zagotavlja veljavna zakonodaja.

Člen 12

Stroški pomoči

Pogodbenici se odpovesta vsem medsebojnim zahtevkom za povračilo stroškov, nastalih na podlagi tega protokola, razen za stroške za izvedence in priče ter tolmače in prevajalce, ki niso javni uslužbenci.

Člen 13

Uporaba

1. Uporaba tega protokola se zaupa osrednji carinski upravi Azerbajdžanske republike na eni strani in pristojnim službam Komisije Evropskih skupnosti, če je to primerno, pa tudi carinskim organom držav članic Evropske unije, na drugi strani. Odločajo o vseh praktičnih ukrepih in dogovorih, potrebnih za njegovo uporabo ob upoštevanju veljavnih pravil na področju varstva podatkov. Pristojnim organom lahko priporočijo spremembe, za katere menijo, da bi jih bilo treba vnesti v protokol.

2. Pogodbenici se morata med seboj posvetovati in se nato obveščati o podrobnih predpisih za izvajanje, sprejetih v skladu z določbami tega protokola.

Člen 14

Komplementarnost

Brez vpliva na člen 10, sporazumi o medsebojni pomoči, sklenjeni med eno ali več državami članicami Evropske unije in Azerbajdžansko republiko, ne posegajo v določbe Skupnosti glede sporočanja podatkov med pristojnimi službami Komisije in carinskimi organi držav članic o carinskih zadevah, ki bi bile lahko v interesu Skupnosti.

--------------------------------------------------

Sklepni Akt

Pooblaščenci EVROPSKE SKUPNOSTI, EVROPSKE SKUPNOSTI ZA PREMOG IN JEKLO in EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO, v nadaljnjem besedilu "Skupnosti",

na eni strani in

pooblaščenci AZERBAJDŽANSKE REPUBLIKE

na drugi strani,

ki so se sestali v Bruslju osmega oktobra tisoč devetsto sedemindevetdeset, da podpišejo Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", med Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Azerbajdžansko republiko na drugi strani, so sprejeli naslednja besedila:

Začasni trgovinski sporazum s prilogami in Protokol o medsebojni pomoči med upravnimi organi v carinskih zadevah.

Pooblaščenci Skupnosti in pooblaščenci Azerbajdžanske republike so sprejeli besedila spodaj navedenih skupnih izjav, priloženih k temu sklepnemu aktu:

Skupna izjava o naslovu II Sporazuma

Skupna izjava o členu 7 Sporazuma

Skupna izjava o členu 8 Sporazuma

Skupna izjava o členu 15 Sporazuma

Skupna izjava o členu 28 Sporazuma.

Pooblaščenci Skupnosti so prav tako prejeli v vednost naslednjo izjavo, ki je priložena temu sklepnemu aktu:

Enostranska izjava Azerbajdžanske republike o varovanju pravic intelektualne, industrijske in poslovne lastnine.

En fe de lo cual, los abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten dieses Abkommen unterschrieben.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

In witness whereof the undersigned have signed this Agreement.

En foi de quoi, les soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.

Em fé do que, os abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Som bekräftelse på detta har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Bruselas, el ocho de octubre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende oktober nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achten Oktober neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the eighth day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì otto ottobre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de achtste oktober negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em oito de Outubro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den åttonde oktober nittonhundranittiosju.

+++++ TIFF +++++

Por las Comunidades EuropeasFor De Europæiske FællesskaberFür die Europäischen GemeinschaftenΓια τις Ευρωπαϊκές ΚοινότητεςFor the European CommunitiesPour les Communautés européennesPer le Comunità europeeVoor de Europese GemeenschappenPelas Comunidades EuropeiasEuroopan yhteisöjen puolestaPå Europeiska gemenskapernas vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

SKUPNA IZJAVA O NASLOVU II SPORAZUMA

Vsa sklicevanja na GATT se nanašajo na besedilo GATT, kakor je bilo spremenjeno leta 1994.

--------------------------------------------------

SKUPNA IZJAVA O ČLENU 7 SPORAZUMA

Skupnost in Azerbajdžanska republika izjavljata, da besedilo zaščitne določbe ne zagotavlja zaščitnega obravnavanja po GATT.

--------------------------------------------------

SKUPNA IZJAVA O ČLENU 8 SPORAZUMA

Dokler Azerbajdžanska republika ne vstopi v STO, se pogodbenici v okviru Skupnega odbora za sodelovanje posvetujeta o njuni politiki uvoznih carin, vključno s spremembami carinske zaščite. Taka posvetovanja se zlasti skličejo pred povečanjem carinske zaščite.

--------------------------------------------------

SKUPNA IZJAVA O ČLENU 15 SPORAZUMA

V okviru svojih pristojnosti pogodbenici soglašata, da za namene Sporazuma intelektualna, industrijska in poslovna lastnina vključuje predvsem avtorske pravice, vključno z avtorsko pravico računalniških programov in sorodne pravice; pravice, ki se nanašajo na patente, industrijske vzorce in modele; geografske označbe, vključno z označbami porekla, blagovne znamke in storitvene znamke; topografijo integriranih vezij in varstvo pred nelojalno konkurenco v skladu s členom 10 bis Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine in varstvo nerazkritih podatkov o znanju in izkušnjah.

--------------------------------------------------

SKUPNA IZJAVA O ČLENU 28 SPORAZUMA

1. Za namene natančne razlage in praktične uporabe tega sporazuma pogodbenici soglašata, da so "primeri posebne nujnosti", omenjeni v členu 28 Sporazuma, primeri bistvene kršitve Sporazuma s strani ene od pogodbenic. Bistvena kršitev Sporazuma je:

(a) zavračanje izvajanja Sporazuma, ki ni sankcionirano s splošnimi pravili mednarodnega prava,

(b) kršitev bistvenih elementov Sporazuma, navedenih v členu 1.

2. Pogodbenici soglašata, da so "ustrezni ukrepi" iz člena 28 ukrepi, sprejeti v skladu z mednarodnim pravom. Če pogodbenica sprejme ukrep v primeru posebne nujnosti v skladu s členom 28, lahko druga pogodbenica uporabi postopek za reševanje sporov.

--------------------------------------------------

ENOSTRANSKA IZJAVA AZERBAJDŽANSKE REPUBLIKE O VARSTVU PRAVIC INTELEKTUALNE, INDUSTRIJSKE IN POSLOVNE LASTNINE

Azerbajdžanska republika izjavlja:

1. Ob koncu petega leta po začetku veljavnosti Sporazuma bo Azerbajdžanska republika pristopila k večstranskim konvencijam o intelektualni, industrijski in poslovni lastnini iz odstavka 2 te izjave, katerih pogodbenice so države članice Skupnosti oziroma ki jih države članice dejansko uporabljajo v skladu z ustreznimi določbami teh konvencij.

2. Odstavek 1 te izjave se nanaša na naslednje večstranske konvencije:

- Bernska konvencija za varstvo književnih in umetniških del (Pariška listina, 1971),

- Mednarodna konvencija za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij (Rim, 1961),

- Protokol v zvezi z Madridskim sporazumom o mednarodnem registriranju znamk (Madrid, 1989),

- Niški sporazum o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (Ženeva, 1977, spremenjen 1979),

- Budimpeštanska pogodba o mednarodnem priznanju depozita mikroorganizmov za namene postopkov patentiranja (1977, spremenjena 1980),

- Mednarodna konvencija o varstvu novih sort rastlin (UPOV) (Ženevska listina, 1991).

3. Azerbajdžanska republika potrjuje pomen, ki ga pripisuje obveznostim, ki izhajajo iz naslednjih večstranskih konvencij:

- Pariška konvencija o varstvu industrijske lastnine (Stockholmska listina, 1967, spremenjena in dopolnjena leta 1979),

- Madridski sporazum o mednarodnem registriranju znamk (Stockholmska listina, 1967, spremenjena in dopolnjena leta 1979),

- Pogodba o sodelovanju na področju patentov (Washington, 1970, spremenjena in dopolnjena v letih 1979 in 1984).

4. Od dne začetka veljavnosti tega sporazuma Azerbajdžanska republika glede priznavanja in varstva intelektualne, industrijske in poslovne lastnine gospodarskih družb in državljanov Skupnosti ne obravnava manj ugodno kot katerokoli tretjo državo v okviru dvostranskih sporazumov.

5. Določbe odstavka 4 se ne uporabljajo za ugodnosti, ki jih Azerbajdžanska republika priznava tretjim državam na podlagi dejanske reciprocitete, ali za ugodnosti, ki jih Azerbajdžanska republika priznava drugim državam nekdanje ZSSR.

--------------------------------------------------

Top