EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21998A0330(01)

Evro-mediteranski sporazum o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi strani - Sklepna listina - Izjave

OJ L 97, 30.3.1998, p. 2–183 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
OJ L 278, 21.10.2005, p. 9–169 (CS, ET, LV, LT, HU, PL, SK, SL)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 070 P. 133 - 315
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 070 P. 133 - 315
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 012 P. 16 - 196

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1998/238/oj

Related Council decision

21.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 278/9


EVRO-MEDITERANSKI SPORAZUM

o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi strani

KRALJEVINA BELGIJA,

KRALJEVINA DANSKA,

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANIJA,

FRANCOSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

ITALIJANSKA REPUBLIKA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AVSTRIJA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA,

pogodbenice Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo, v nadaljevanju „države članice“, in

EVROPSKA SKUPNOST,

EVROPSKA SKUPNOSTA ZA PREMOG IN JEKLO,

v nadaljevanju „Skupnost“, na eni strani, in

REPUBLIKA TUNIZIJA,

v nadaljevanju „Tunizija“, na drugi strani, SO SE

OB UPOŠTEVANJU pomena obstoječih tradicionalnih vezi med Skupnostjo, njenimi državami članicami in Tunizijo ter skupnih vrednot pogodbenic;

ZAVEDAJOČ SE želje Skupnosti, njenih držav članic in Tunizije po krepitvi teh povezav in vzpostavitvi trajnih odnosov, temelječih na vzajemnosti, partnerstvu in skupnem razvoju;

OB UPOŠTEVANJU pomena, ki ga pogodbenice pripisujejo načelom Ustanovne listine Združenih narodov, zlasti spoštovanju človekovih pravic ter politične in gospodarske svobode, ki tvorijo osnovo za pridružitev;

OB UPOŠTEVANJU nedavnih političnih in gospodarskih dogodkov v Evropi in Tuniziji;

OB UPOŠTEVANJU znatnega napredka Tunizije in njenega prebivalstva za uresničitev njihovih ciljev popolne vključitve tunizijskega gospodarstva v svetovno ter sodelovanja v skupnosti demokratičnih narodov;

ZAVEDAJOČ SE pomena tega Sporazuma temelječega na sodelovanju in medsebojnem dialogu, za trajno stabilnost in varnost v evro-mediteranski regiji;

ZAVEDAJOČ SE na eni strani pomena odnosov v celotnem evro-mediteranskem prostoru in na drugi cilja povezovanja med državami skupine Maghreb;

Z UPOŠTEVANJEM gospodarskih in socialnih razlik med Skupnostjo in Tunizijo in v želji, da se cilje te pridružitve doseže z ustreznimi določbami tega Sporazuma;

V ŽELJI po vzpostavitvi in razvoju rednega političnega dialoga o dvostranskih in mednarodnih zadevah v skupnem interesu;

OB UPOŠTEVANJU pripravljenosti Skupnosti, da Tuniziji ponudi odločno podporo v njenih prizadevanjih za izvajanje gospodarskih reform, strukturnih prilagoditev in socialnega razvoja;

OB UPOŠTEVANJU zavezanosti Skupnosti in Tunizije k prosti trgovini, v skladu s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT);

V ŽELJI po vzpostavitvi sodelovanja, podprtega z rednim dialogom na področju gospodarstva, sociale in kulture, z namenom doseganja boljšega medsebojnega razumevanja;

V PREPRIČANJU, da bo ta Sporazum ustvaril ozračje, ki vodi do razvoja njihovih gospodarskih odnosov, zlasti na področjih trgovine in naložb, za gospodarsko prestrukturiranje in tehnološko modernizacijo,

DOGOVORILE O NASLEDNJEM:

Člen 1

1.   Vzpostavi se pridružitveno razmerje med Skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Tunizijo na drugi strani.

2.   Cilji tega Sporazuma so:

zagotoviti ustrezen okvir političnega dialoga med pogodbenicama, ki omogoča razvoj tesnih odnosov na vseh področjih, ki so nujna ta tak dialog,

vzpostaviti pogoje postopne liberalizacije trgovine blaga, storitev in kapitala,

pospešiti trgovino in širjenje medsebojno usklajenih gospodarskih in socialnih odnosov med pogodbenicama, predvsem z dialogi in sodelovanjem za pospešitev razvoja in blaginje Tunizije in njenih državljanov,

spodbujati povezovanje držav skupine Maghreb s pospeševanjem trgovine in sodelovanja med Tunizijo in drugimi državami te regije,

pospeševati gospodarsko, socialno, kulturno in finančno sodelovanje.

Člen 2

Odnosi med pogodbenicama, kot tudi vse določbe tega Sporazuma, temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in demokratičnih načel, ki vodijo njihovo notranjo in mednarodno politiko ter predstavljajo bistveni element tega sporazuma.

NASLOV I

POLITIČNI DIALOG

Člen 3

1.   Med pogodbenicama se vzpostavi redni politični dialog. Namen političnega dialoga je izgradnja trajnih solidarnostnih vezi med partnerji, ki bodo prispevale k blaginji, stabilnosti in varnosti sredozemske regije in bodo ustvarile ozračje razumevanja in strpnosti med kulturami.

2.   Politični dialog in sodelovanje sta namenjena zlasti:

(a)

olajševanju ponovne vzpostavitve prijateljskih odnosov med pogodbenicami z razvojem boljšega medsebojnega razumevanja in redne koordinacije mednarodnih zadev, ki so v skupnem interesu;

(b)

omogočanju vsaki pogodbenici, da upošteva položaj in interese druge pogodbenice;

(c)

prispevanju k utrjevanju varnosti in stabilnosti v sredozemski regiji in zlasti v skupini držav Maghreb;

(d)

pomoči pri razvoju skupnih pobud.

Člen 4

Politični dialog zajema vsa vprašanja, ki so v skupnem interesu pogodbenic, zlasti pogoje, ki so potrebni za zagotovitev miru, varnosti in regionalnega razvoja, ob podpori sodelovanja, zlasti v skupini držav Maghreb.

Člen 5

Politični dialog se vzpostavlja redno in tako pogosto, kot je potrebno:

(a)

na ministrski ravni, predvsem v okviru Pridružitvenega sveta;

(b)

na ravni višjih uradnikov, ki predstavljajo Tunizijo, na eni strani, in predsedstva Sveta in Komisije na drugi strani;

(c)

s polno rabo vseh diplomatskih kanalov, vključno z rednim poročanjem, posvetovanji na mednarodnih srečanjih in stiki med diplomatskimi predstavniki v tretjih državah;

(d)

po potrebi z drugimi sredstvi, ki bi lahko koristno prispevala k utrjevanju dialoga in povečanju njegove učinkovitosti.

NASLOV II

PROSTI PRETOK BLAGA

Člen 6

Skupnost in Tunizija postopno vzpostavita območje proste trgovine v prehodnem obdobju, ki traja največ 12 let in se začne z dnem začetka veljavnosti tega sporazuma, v skladu z njegovimi določbami in v skladu z določbami Splošnega sporazuma o carinah in trgovini iz leta 1994 ter drugih večstranskih sporazumov o trgovini z blagom priloženih Sporazumu o ustanovitvi WTO, v nadaljevanju GATT.

POGLAVJE I

INDUSTRIJSKI IZDELKI

Člen 7

Določbe tega poglavja veljajo za izdelke s poreklom iz Skupnosti in Tunizije, razen za izdelke iz Priloge II k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Člen 8

V trgovini med Skupnostjo in Tunizijo se ne uvedejo nobene nove carine pri uvozu ali kakršne koli druge dajatve z enakim učinkom.

Člen 9

Izdelki s poreklom iz Tunizije se uvažajo v Skupnost prosti vseh carin in dajatev z enakim učinkom in vseh količinskih omejitev ali ukrepov z enakim učinkom.

Člen 10

1.   Določbe tega poglavja ne preprečujejo Skupnosti, da obdrži kmetijsko komponento pri uvozu blaga s poreklom iz Tunizije, naštetega v Prilogi 1.

Kmetijska komponenta odraža razliko med ceno na trgu Skupnosti tistih kmetijskih proizvodov, za katere se smatra, da se uporabljajo v proizvodnji takšnega blaga, in ceno uvoženih proizvodov iz tretjih držav, kadar so skupni stroški omenjenih osnovnih proizvodov v Skupnosti višji. Kmetijska komponenta je lahko v obliki nespremenljivega zneska ali dajatve ad valorem. Takšne razlike se, kjer to ustreza, nadomestijo s posebnimi dajatvami, ki temeljijo na določanju carine za kmetijsko komponento ali na dajatvah ad valorem.

Določbe Poglavja 2, ki se uporabljajo za kmetijske proizvode, prav tako veljajo za kmetijsko komponento.

2.   Določbe tega poglavja ne izključujejo možnosti, da Tunizija posebej določi kmetijsko komponento v uvoznih dajatvah, ki veljajo za proizvode, naštete v Prilogi 2, s poreklom iz Skupnosti. Kmetijska komponenta je lahko v obliki nespremenljivega zneska ali dajatve ad valorem.

Določbe Poglavja 2, ki se uporabljajo za kmetijske proizvode, prav tako veljajo za kmetijsko komponento.

3.   Tunizija začne z uveljavitvijo tega Sporazuma za izdelke iz Priloge 2, seznama 1, s poreklom iz Skupnosti uporabljati uvozne dajatve in dajatve z enakim učinkom, ki niso višje od tistih, ki so veljale 1. januarja 1995, in sicer v mejah tarifnih kvot, navedenih na tem seznamu.

Med odpravljanjem industrijske komponente dajatev na podlagi odstavka 4 stopnja dajatev, ki se uporabljajo za izdelke, za katere se bodo odpravile tarifne kvote, ne sme biti višja od stopnje dajatev, ki so veljale 1. januarja 1995.

4.   Za izdelke v Prilogi 2, seznam 2, s poreklom iz Skupnosti, Tunizija odpravi industrijsko komponento dajatev v skladu z določbami iz člena 11(3) Sporazuma, v zvezi z izdelki iz Priloge 4.

Za izdelke v Prilogi 2, seznam 1 in 3, s poreklom iz Skupnosti, Tunizija odpravi industrijsko komponento dajatev v skladu z določbami iz člena 11(3) Sporazuma, v zvezi z izdelki iz Priloge 5.

5.   Kmetijske komponente, ki se uporabljajo na podlagi odstavkov 1 in 2, se lahko znižajo, kadar se v trgovini med Skupnostjo in Tunizijo zniža dajatev, ki se uporablja za osnovne kmetijske proizvode, ali kadar so takšna znižanja posledica vzajemnih ugodnosti, ki se nanašajo na predelane kmetijske proizvode.

6.   Znižanje, na katero se nanaša odstavek 5, seznam izdelkov in po potrebi tarifne kvote, za katere se uporablja to znižanje, določi Pridružitveni svet.

Člen 11

1.   Carine in dajatve z enakim učinkom, ki se uporabljajo pri uvozu izdelkov s poreklom iz Skupnosti v Tunizijo, razen tistih, ki so našteti v Prilogah 3 do 6, se odpravijo z začetkom veljavnosti tega sporazuma.

2.   Carine in dajatve z enakim učinkom, ki se uporabljajo pri uvozu izdelkov s poreklom iz Skupnosti v Tunizijo, ki so našteti v Prilogi 3, se postopoma odpravijo v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

Z dnem začetka veljavnosti tega Sporazuma se vsaka dajatev zniža na 85 % osnovne dajatve;

Eno leto po dnevu začetka veljavnosti tega Sporazuma se vsaka dajatev zniža na 70 % osnovne dajatve;

Dve leti po dnevu začetka veljavnosti tega Sporazuma se vsaka dajatev zniža na 55 % osnovne dajatve;

Tri leta po dnevu začetka veljavnosti tega Sporazuma se vsaka dajatev zniža na 40 % osnovne dajatve;

Štiri leta po dnevu začetka veljavnosti tega Sporazuma se vsaka dajatev zniža na 25 % osnovne dajatve;

Pet let pod dnevu začetka veljavnosti tega Sporazuma se odpravijo še preostale dajatve.

3.   Carine in dajatve z enakim učinkom, ki se uporabljajo pri uvozu izdelkov s poreklom iz Skupnosti v Tunizijo, ki so našteti v Prilogi 4 in 5, se postopoma odpravijo v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

Za seznam iz Priloge 4:

Z dnem začetka veljavnosti tega Sporazuma se vsaka dajatev zniža na 92 % osnovne dajatve;

Eno leto po dnevu začetka veljavnosti tega Sporazuma se vsaka dajatev zniža na 84 % osnovne dajatve;

Dve leti po dnevu začetka veljavnosti tega Sporazuma se vsaka dajatev zniža na 76 % osnovne dajatve;

Tri leta po dnevu začetka veljavnosti tega Sporazuma se vsaka dajatev zniža na 68 % osnovne dajatve;

Štiri leta po dnevu začetka veljavnosti tega Sporazuma se vsaka dajatev zniža na 60 % osnovne dajatve;

Pet let po dnevu začetka veljavnosti tega Sporazuma se vsaka dajatev zniža na 52 % osnovne dajatve;

Šest let po dnevu začetka veljavnosti tega Sporazuma se vsaka dajatev zniža na 44 % osnovne dajatve;

Sedem let po dnevu začetka veljavnosti tega Sporazuma se vsaka dajatev zniža na 36 % osnovne dajatve;

Osem let po dnevu začetka veljavnosti tega Sporazuma se vsaka dajatev zniža na 28 % osnovne dajatve;

Devet let po dnevu začetka veljavnosti tega Sporazuma se vsaka dajatev zniža na 20 % osnovne dajatve;

Deset let po dnevu začetka veljavnosti tega Sporazuma se vsaka dajatev zniža na 12 % osnovne dajatve;

Enajst let po dnevu začetka veljavnosti tega Sporazuma se vsaka dajatev zniža na 4 % osnovne dajatve;

Dvanajst let pod dnevu začetka veljavnosti tega Sporazuma se odpravijo še preostale dajatve.

Za seznam iz Priloge 5:

Štiri leta po dnevu začetka veljavnosti tega Sporazuma se vsaka dajatev zniža na 88 % osnovne dajatve;

Pet let po dnevu začetka veljavnosti tega Sporazuma se vsaka dajatev zniža na 77 % osnovne dajatve;

Šest let po dnevu začetka veljavnosti tega Sporazuma se vsaka dajatev zniža na 66 % osnovne dajatve;

Sedem let po dnevu začetka veljavnosti tega Sporazuma se vsaka dajatev zniža na 55 % osnovne dajatve;

Osem let po dnevu začetka veljavnosti tega Sporazuma se vsaka dajatev zniža na 44 % osnovne dajatve;

Devet let po dnevu začetka veljavnosti tega Sporazuma se vsaka dajatev zniža na 33 % osnovne dajatve;

Deset let po dnevu začetka veljavnosti tega Sporazuma se vsaka dajatev zniža na 22 % osnovne dajatve;

Enajst let po dnevu začetka veljavnosti tega Sporazuma se vsaka dajatev zniža na 11 % osnovne dajatve;

Dvanajst let pod dnevu začetka veljavnosti tega Sporazuma se odpravijo še preostale dajatve.

4.   V primeru hujših težav v zvezi s posameznim izdelkom lahko v odstavku 3 navedene časovne razporede na podlagi skupnega dogovora pregleda Pridružitveni svet, ob upoštevanju, da razpored, za katerega se pregled zahteva, za ta izdelek ne sme biti zadržan preko maksimalnega prehodnega obdobja 12 let. Če Pridružitveni svet ne sprejme odločitve v tridesetih dneh od vloge za pregled časovnega razporeda, Tunizija lahko začasno zadrži časovni razpored za obdobje, ki ne sme biti daljše od enega leta.

5.   Za vsak izdelek je osnovna dajatev, za katero se uporabljajo postopna znižanja, ki so opredeljena v odstavkih 2 in 3, tista, ki se dejansko uporablja v Skupnosti dne 1. januarja 1995.

6.   Če se po 1. januarju 1995 uporablja kakršno koli tarifno znižanje na osnovi splošne veljave, znižane dajatve nadomestijo osnovne dajatve, na katere se nanaša odstavek 5, in sicer od datuma, ko se ta znižanja začnejo uporabljati.

7.   Tunizija obvesti Skupnost o svojih osnovnih dajatvah.

Člen 12

Določbe iz členov 10, 11 in 19(b) ne veljajo za izdelke s seznama v Prilogi 6. Ureditev, ki jo je treba uporabiti za takšne izdelke, Pridružitveni svet ponovno preuči štiri leta po začetku veljavnosti Sporazuma.

Člen 13

Določbe, ki se nanašajo na odpravo carin pri uvozu, veljajo tudi za carine fiskalne narave.

Člen 14

1.   Tunizija lahko sprejme izjemne ukrepe z omejenim trajanjem, ki odstopajo od določb člena 11, in sicer v obliki zvišanj ali ponovne uvedbe carin.

Ti ukrepi se lahko nanašajo samo na nove gospodarske panoge ali na določena področja gospodarstva, ki so v postopku prestrukturiranja ali v resnih težavah, zlasti kadar te težave povzročajo večje socialne težave.

Carine, ki se na podlagi omenjenih ukrepov uporabljajo v Tuniziji pri uvozu izdelkov s poreklom iz Skupnosti, ne smejo presegati 25 % ad valorem in morajo ohraniti preferencialno komponento za izdelke s poreklom iz Skupnosti. Skupna vrednost uvoza izdelkov, za katere veljajo ti ukrepi, ne sme presegati 15 % vrednosti vsega uvoza industrijskih izdelkov iz Skupnosti v zadnjem letu, za katerega so na voljo statistični podatki.

Ti ukrepi se uporabljajo največ pet let, razen če Pridružitveni svet odobri daljše časovno obdobje. Veljati prenehajo najkasneje ob izteku maksimalnega prehodnega obdobja dvanajstih let.

Takih ukrepov pa za določen izdelek ni mogoče uvesti, če so pretekla tri leta od odprave vseh carin in količinskih omejitev oziroma dajatev ali ukrepov z enakim učinkom v zvezi s tem izdelkom.

Tunizija obvesti Pridružitveni svet o vseh izjemnih ukrepih, ki jih namerava sprejeti, in se na zahtevo Skupnosti o takih ukrepih in opodročjih, na katera se nanašajo, posvetuje, še preden začnejo ti ukrepi veljati. Ob sprejemanju takih ukrepov Tunizija predloži Pridružitvenemu svetu časovni razpored odpravljanja carin, uvedenih na podlagi tega člena. Ta razpored predvideva postopno opuščanje teh dajatev, ki se mora začeti najkasneje dve leti po njihovi uvedbi, in sicer po enakih letnih stopnjah. Pridružitveni svet lahko sprejme sklep o drugačnem razporedu.

2.   Z odstopanjem od četrtega pododstavka odstavka 1 Pridružitveni svet lahko izjemoma, zaradi upoštevanja težav, povezanih z uvedbo nove gospodarske dejavnosti, izjemoma odobri, da Tunizija ohrani ukrepe, ki so že bili sprejeti na podlagi odstavka 1, in sicer največ za tri leta po 12-letnem prehodnem obdobju.

POGLAVJE II

KMETIJSKI IN RIBIŠKI PROIZVODI

Člen 15

Določbe tega poglavja veljajo za proizvode s poreklom iz Skupnosti in Tunizije, naštete v Prilogi II k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Člen 16

Skupnost in Tunizija postopoma vzpostavita večjo liberalizacijo medsebojne trgovine s kmetijskimi in ribiškimi proizvodi.

Člen 17

1.   Za kmetijske in ribiške proizvode s poreklom iz Tunizije veljajo pri uvozu v Skupnost ugodnosti, določene v Protokolu 1 oziroma 2.

2.   Za kmetijske in ribiške proizvode s poreklom iz Skupnosti veljajo pri uvozu v Tunizijo ugodnosti, določene v Protokolu 3.

Člen 18

1.   Od 1. januarja 2000 Skupnost in Tunizija ocenjujeta nastali položaj z namenom, da se določijo ukrepi liberalizacije, ki jih morata Skupnost in Tunizija izvajati od 1. januarja 2001, in sicer v skladu s ciljem, opredeljenim v členu 16.

2.   Brez poseganja v določbe prejšnjega odstavka in ob upoštevanju vzorcev trgovine s kmetijskimi proizvodi med pogodbenicama in posebne občutljivosti tovrstnih proizvodov bosta Skupnost in Tunizija v Pridružitvenem svetu redno, vzajemno za vsak proizvod posebej pregledali možnosti za medsebojno podeljevanje nadaljnjih koncesij.

POGLAVJE III

SKUPNE DOLOČBE

Člen 19

Brez poseganja v določbe GATT:

(a)

v trgovanju med Skupnostjo in Tunizijo se ne uvedejo nobene nove količinske omejitve pri uvozu ali ukrepi z enakim učinkom;

(b)

količinske omejitve pri uvozu in ukrepi z enakim učinkom se v trgovini med Tunizijo in Skupnostjo odpravijo z začetkom veljavnosti tega sporazuma;

(c)

Skupnost in Tunizija pri medsebojnem izvozu ne uporabljata niti carin ali dajatev z enakim učinkom niti količinskih omejitev ali ukrepov z enakim učinkom.

Člen 20

1.   V primeru, da se kot rezultat izvajanja kmetijske politike Skupnosti in Tunizije ali spremembe njunih obstoječih pravil ali v primeru kakršne koli spremembe ali razširitve določb v zvezi z izvajanjem kmetijske politike uvedejo posebna pravila, lahko Skupnost in Tunizija glede teh proizvodov spremenita ureditev iz sporazuma.

Pogodbenica, ki izvede takšne spremembe, obvesti o tem Pridružitveni svet. Na predlog druge pogodbenice se Pridružitveni svet sestane z namenom, da bi ustrezno obravnaval interese druge pogodbenice.

2.   Če Skupnost ali Tunizija pri uporabi odstavka 1 spremeni ureditev tega Sporazuma za kmetijske proizvode, dodeli uvoženim proizvodom s poreklom iz druge pogodbenice prednost, ki je primerljiva s tisto, določeno v tem sporazumu..

3.   O vseh spremembah ureditev iz tega Sporazuma, se na predlog druge pogodbenice opravijo posvetovanja v Pridružitvenem svetu.

Člen 21

Izdelki s poreklom iz Tunizije se pri uvozu v Skupnost ne obravnavajo ugodneje, kot se obravnavajo izdelki, ki jih države članice uvažajo med seboj.

Določbe tega Sporazuma veljajo brez poseganja v določbe Uredbe Sveta (EGS) 1911/91 z dne 26. junija 1991 o uporabi določb predpisov Skupnosti na Kanarskih otokih.

Člen 22

1.   Pogodbenice se vzdržijo kakršnega koli ukrepa ali postopka notranje fiskalne narave, ki povzroča posredno ali neposredno diskriminacijo med izdelki ene pogodbenice in enakimi izdelki s poreklom z ozemlja druge.

2.   Za izdelke, ki se izvažajo na ozemlje ene od obeh pogodbenic, se ne smejo izplačevati višja povračila notranjih posrednih davščin, kot znašajo posredne ali neposredne davščine za te izdelke.

Člen 23

1.   Sporazum ne preprečuje ohranjanja ali ustanovitve carinskih unij, območij proste trgovine ali dogovorov o obmejni trgovini, razen v kolikor ti spreminjajo trgovinske dogovore, določene s tem sporazumom.

2.   Med pogodbenicama se v Pridružitvenem svetu opravi posvetovanje glede sporazumov, ki ustanavljajo carinske unije ali območja proste trgovine in, če je zaprošeno, o drugih pomembnejših vprašanjih v zvezi s trgovinsko politiko vsake od pogodbenic do tretjih držav. Tako posvetovanje se zlasti opravi v primeru, ko tretja država pristopi k Evropski uniji, da bi se zagotovilo upoštevanje medsebojnih interesov Skupnosti in Tunizije.

Člen 24

Če ena od pogodbenic ugotovi, da se pri trgovini z drugo pogodbenico izvaja dumping v smislu člena IV Splošnega sporazuma o carinah in trgovini, lahko sprejme ustrezne ukrepe v skladu s Sporazumom o izvajanju člena VI Splošnega sporazuma o carinah in trgovini ter s svojo ustrezno notranjo zakonodajo pod pogoji ter v skladu s postopki, določenimi v členu27.

Člen 25

Če se kakršen koli izdelek uvaža v tako povečanih količinah in pod takšnimi pogoji, da to povzroča ali grozi s povzročitvijo:

resne škode domačim proizvajalcem podobnih ali neposredno konkurenčnih izdelkov na ozemlju ene od pogodbenic, ali

resnih motenj na katerem koli področju gospodarstva ali težav, ki lahko vodijo v resno poslabšanje gospodarske situacije regije,

lahko Skupnost ali Tunizija, pod pogoji ter v skladu s postopki, določenimi v členu 27 sprejmeta ustrezne ukrepe.

Člen 26

Kadar ravnanje po določbah člena 19(c) vodi k:

(i)

ponovnemu izvozu v tretjo državo, zoper katero pogodbenica, ki izvaža izdelek ohranja izvozne količinske omejitve, izvozne dajatve ali ukrepe z enakim učinkom; ali

(ii)

resnemu pomanjkanju ali nevarnosti resnega pomanjkanja izdelka, ki je bistvenega pomena za pogodbenico, ki izvaža,

in če zgoraj omenjene situacije vodijo ali obstaja verjetnost, da vodijo v večje težave za pogodbenico izvoznico, lahko ta pogodbenica pod pogoji in v skladu s postopki, določenimi v členu 27, sprejme ustrezne ukrepe. Ukrepi morajo biti nediskriminatorni in se jih odpravi, ko obstoječe razmere več ne opravičujejo njihovega ohranjanja.

Člen 27

1.   V primeru, da Skupnost ali Tunizija za uvoz izdelkov, ki so vzrok težavam iz člena 25, uvedeta upravni postopek, katerega namen je zagotoviti hitre podatke o gibanju trgovinskih tokov, se o tem medsebojno obvestita.

2.   V primerih iz členov 24, 25 in 26 Skupnost oziroma Tunizija še pred uvedbo ukrepov, predvidenih v teh členih, v primerih, na katere se nanaša odstavek 3(d), pa čim prej, predloži Pridružitvenemu svetu vse pomembne informacije z namenom, da se najde za obe pogodbenici sprejemljiva rešitev.

Pri izbiri ukrepov imajo prednost tisti, ki v kar najmanjši meri ovirajo uresničevanje tega sporazuma.

O zaščitnih ukrepih je potrebno takoj uradno obvestiti Pridružitveni svet, o zaščitnih ukrepih občasno potekajo posvetovanja v tem svetu, zlasti z namenom njihove odprave takoj, ko okoliščine to dopuščajo.

3.   Za izvajanje odstavka 2 se uporabljajo naslednje določbe:

(a)

v zvezi s členom 24 se pogodbenica, ki izvaža, obvesti o primerih dumpinga takoj, ko organi pogodbenice, ki uvaža, sprožijo preiskavo. Če dumping ni bil odpravljen v smislu člena VI Sporazuma GATT ali, če ni prišlo do nobene druge zadovoljive rešitve v 30 dneh po predložitvi zadeve, lahko pogodbenica, ki uvaža, sprejme ustrezne ukrepe;

(b)

v zvezi s členom 25 se težave, ki nastanejo zaradi razmer, na katere se ta člen nanaša, predložijo v proučitev Pridružitvenemu svetu, ki lahko sprejme vse potrebne ukrepe za njihovo odpravo.

Če Pridružitveni svet ali pogodbenica, ki izvaža, nista sprejela sklepa za odpravo težav ali, če ni prišlo do nobene druge zadovoljive rešitve v tridesetih dneh od dneva, ko je bila zadeva predložena Pridružitvenemu svetu, lahko pogodbenica, ki uvaža, sprejme ustrezne ukrepe za rešitev problema. Ti ukrepi ne smejo preseči obsega, ki je nujno potreben za odpravo nastalih težav;

(c)

v zvezi s členom 26 se težave, ki izhajajo iz razmer, omenjenih v tem členu, predložijo v proučitev Pridružitvenemu svetu.

Pridružitveni svet lahko sprejme vse potrebne ukrepe za odpravo teh težav. Če takega sklepa ne sprejme v tridesetih dneh od dneva, ko mu je bila zadeva predložena, lahko pogodbenica, ki izvaža, pri izvozu takega izdelka uporabi ustrezne ukrepe;

(d)

če izjemne okoliščine, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje, onemogočajo predhodno obveščanje ali preučitev, lahko pogodbenica v primerih, navedenih v členih 24, 25 in 26, nemudoma uporabi take preventivne ukrepe, ki so objektivno potrebni za obvladovanje položaja, in o tem takoj obvesti drugo.

Člen 28

Ta sporazum ne omejuje veljavnosti prepovedi ali omejitev pri uvozu, izvozu ali za blago v tranzitu, ki so utemeljene na podlagi javne morale, javnega reda ali javne varnosti, zaščite zdravja in življenja ljudi, živali ali rastlin; zaščite nacionalnih bogastev umetniške, zgodovinske ali arheološke vrednosti; zaščite intelektualne, industrijske in komercialne lastnine, ali pravil glede zlata in srebra. Vendar pa take prepovedi ali omejitve ne smejo predstavljati sredstva za samovoljno diskriminacijo ali prikrito omejevanje trgovine med pogodbenicama.

Člen 29

Pojem „izdelki s poreklom“ za namene izvajanja tega Naslova in načini upravnega sodelovanja, ki se na to nanašajo, so opredeljeni v Protokolu 4.

Člen 30

V trgovini med obema pogodbenicama se za razvrščanje blaga uporablja Kombinirana nomenklatura.

NASLOV III

PRAVICA DO USTANAVLJANJA IN OPRAVLJANJA STORITEV

Člen 31

1.   Pogodbenici se sporazumeta o razširitvi obsega Sporazuma z namenom, da zajame tudi pravico do ustanavljanja podjetij ene pogodbenice na ozemlju druge in liberalizacijo ponujanja storitev podjetij ene pogodbenice potrošnikom v drugi.

2.   Pridružitveni svet bo izdelal priporočila za uresničitev cilja, opisanega v odstavku 1.

Pri teh priporočilih bo Pridružitveni svet upošteval pretekle izkušnje pri izvajanju vzajemne obravnave po načelu največjih ugodnosti in zadevnih obveznosti vsake pogodbenice na podlagi Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami, ki je priložen Sporazumu o ustanovitvi WTO, v nadaljevanju „GATS“, zlasti obveznosti iz člena V sporazuma GATS.

3.   Pridružitveni svet bo prvič ocenil uresničitve tega cilja najpozneje pet let po začetku veljavnosti Sporazuma.

Člen 32

1.   Na začetku vsaka pogodbenica ponovno potrdi svoje obveznosti, ki jih ima na podlagi GATS, zlasti obveznost do vzajemne obravnave po načelu največjih ugodnosti v storitvenih sektorjih, ki jih ta obveznost zajema.

2.   V skladu z GATS takšna obravnava ne velja za:

(a)

ugodnosti, ki jih katera koli pogodbenica dodeli na podlagi sporazuma, kakršen je opredeljen v členu V sporazuma GATS, ali za ukrepe, sprejete na podlagi takšnega sporazuma;

(b)

druge ugodnosti, dodeljene v skladu s seznamom izjem od obravnave po načelu največjih ugodnosti, ki ga katera koli pogodbenica priloži sporazumu GATS.

NASLOV IV

PLAČILA, KAPITAL, KONKURENCA IN DRUGE GOSPODARSKE DOLOČBE

POGLAVJE I

TEKOČA PLAČILA IN PRETOK KAPITALA

Člen 33

V skladu z določbami člena 35 se pogodbenici zavezujeta, da bosta dovoljevali vsa tekoča plačila tekočih transakcij v prosti konvertibilni valuti.

Člen 34

1.   Glede poslov v zvezi s kapitalskimi transakcijami v plačilni bilanci Skupnost in Tunizija od začetka veljavnosti tega sporazuma zagotavljata prosti pretok kapitala v zvezi z neposrednimi naložbami v gospodarske družbe v Tuniziji, ustanovljene v skladu z veljavno zakonodajo, in likvidacijo in repatriacijo teh naložb in kakršnega koli dobička, ki iz njih izvira.

2.   Pogodbenici se posvetujeta z namenom, da se pospeši in v pravem trenutku povsem liberalizira pretok kapitala med Skupnostjo in Tunizijo.

Člen 35

Kadar ima ena ali več držav članic Skupnosti ali Tunizija resne plačilno-bilančne težave, ali kadar ji take težave neposredno grozijo, lahko Skupnost oziroma Tunizija pod pogoji, določenimi v okviru Splošnega sporazuma o carinah in trgovini ter v skladu s členoma VIII in XIV Sporazuma o mednarodnem denarnem skladu sprejme omejevalne ukrepe za trenutne transakcije, ki so časovno omejeni in ne smejo trajati dlje, kot je nujno potrebno za izboljšanje položaja plačilne bilance. Skupnost oziroma Tunizija o tem takoj obvestita drugo pogodbenico in ji čim prej predložita časovni razpored za odpravo teh ukrepov.

POGLAVJE II

KONKURENCA IN DRUGE GOSPODARSKE DOLOČBE

Člen 36

1.   Z ustreznim uresničevanjem Sporazuma je naslednje, ker lahko vpliva na tgovanje med Skupnostjo in Tunizijo, nezdružljivo:

(a)

vsi sporazumi, sklenjeni med podjetji, sklepi združenj podjetij in usklajena ravnanja med podjetji, katerih cilj ali učinek je preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence;

(b)

zloraba prevladujočega položaja na ozemlju Skupnosti ali Tunizije v celoti ali na večjem delu ozemlja s strani enega ali več podjetij;

(c)

kakršna koli uradna pomoč, ki izkrivlja ali grozi z izkrivljanjem konkurence tako, da daje prednost določenim podjetjem ali proizvodnji določenega blaga, razen primerov, kadar je odstopanje dovoljeno na podlagi Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo.

2.   Vsa ravnanja, ki so v nasprotju s tem členom, se ocenjujejo po merilih, ki izhajajo iz uporabe pravil iz členov 85, 86 in 92 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in za izdelke, ki sodijo v področje Evropske skupnosti za premog in jeklo, iz uporabe pravil členov 65 in 66 Pogodbe o ustanovitvi ESPJ in iz pravil, ki se nanašajo na državno pomoč, vključno s sekundarno zakonodajo.

3.   Pridružitveni odbor v petih letih od dne začetka veljavnosti tega sporazuma sprejme potrebna pravila za izvajanje odstavkov 1 in 2.

Do sprejetja teh pravil se določbe Sporazuma o razlagi in uporabi členov VI, XVI in XXIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini uporabljajo kot pravila za izvajanje odstavka 1(c) in s tem povezanih delov odstavka 2.

4.

(a)

Za namene uporabe določb odstavka 1(c) pogodbenici priznavata, da se v prvih petih letih od dne začetka veljavnosti tega Sporazuma vsaka državna pomoč, ki jo dodeli Tunizija, ocenjuje ob upoštevanju dejstva, da se Tunizijo šteje kot območje, ki je enako območju Skupnosti, opisanemu v členu 92(3)(a) Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti.

V istem obdobju lahko Tunizija izjemoma, kar zadeva jeklene izdelke ESPJ, dodeljuje državno pomoč za prestrukturiranje, če:

ob koncu obdobja za prestrukturiranje vodi v sposobnost preživetja podjetij, prejemnikov pomoči v običajnih tržnih razmerah,

sta količina in intenzivnost takšne pomoči strogo omejena na to, kar je absolutno nujno potrebno, da se ponovno vzpostavi sposobnost preživetja podjetij, in če se postopoma znižujeta,

je program prestrukturiranja povezan z obsežnim načrtom za racionalizacijo v Tuniziji.

Pridružitveni svet vsakih pet let ob upoštevanju gospodarskega položaja Tunizije odloči, ali je treba to obdobje podaljšati.

(b)

Vsaka pogodbenica zagotovi preglednost na področju uradnih pomoči, med drugim tudi s tem, da drugi pogodbenici letno poroča o skupnem znesku in razdelitvi sredstev pomoči, danih na razpolago, in da na zahtevo predloži podatke o sistemu te pomoči. Na zahtevo ene pogodbenice druga pogodbenica predloži podatke o posameznih primerih dodelitve uradne pomoči.

5.   V zvezi z izdelki iz Poglavja II Naslova II:

se določbe odstavka 1(c) ne uporabljajo,

se morajo vsa ravnanja, ki so v nasprotju z odstavkom 1(a) ocenjevati v skladu z merili, ki jih je določila Skupnost na podlagi členov 42 in 43 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, in zlasti z merili, določenimi v Uredbi Sveta 26/62.

6.   Če je Skupnost oziroma Tunizija mnenja, da določeno ravnanje ni združljivo s pogoji odstavka 1, in:

ni ustrezno obravnavano v izvedbenih pravilih iz odstavka 3, ali

če takih pravil ni in tako ravnanje povzroči ali grozi, da bo povzročilo resno poseganje v interese druge pogodbenice ali materialno škodo njeni domači industriji, vključno z njenim področjem storitev,

lahko po posvetovanju v okviru Pridružitvenega sveta ali 30 delovnih dni po predložitvi zadeve v obravnavo sprejme ustrezne ukrepe.

Za ravnanja, ki so nezdružljiva z odstavkom 1(c) tega člena, se taki ustrezni ukrepi, kadar se zanje uporablja Sporazum o carinah in trgovini, lahko sprejmejo le v skladu s postopki in pod pogoji, ki so v določeni v Sporazumu o carinah in trgovini, kakor tudi v vseh drugih ustreznih pravnih aktih, dogovorjenih v njegovem okviru, ki se uporabljajo med pogodbenicama.

7.   Ne glede na nasprotujoče določbe, sprejete v skladu z odstavkom 3, pogodbenici izmenjujeta informacije in pri tem upoštevata omejitve, ki jih nalagajo zahteve za varovanje poklicne in poslovne tajnosti.

Člen 37

Države članice in Tunizija postopno, brez vpliva na obveznosti, prevzete na podlagi GATT, prilagajajo vse državne monopole tržne narave tako, da zagotovijo, da do konca petega leta po dnevu začetka veljavnosti tega sporazuma med državljani držav članic in Tunizije ni več nobene diskriminacije glede pogojev za nabavo in trženje blaga. Pridružitveni svet se obvešča o ukrepih, sprejetih za dosego tega cilja.

Člen 38

V zvezi z javnimi podjetji in podjetji, katerim so bile dodeljene posebne ali izključne pravice, Pridružitveni svet zagotovi, da se od petega leta od dne začetka veljavnosti tega Sporazuma ne sprejmejo in ne ohranijo nobeni ukrepi, ki bi trgovanje med Skupnostjo in Tunizijo ovirali na način, ki bi bil v nasprotju z interesi pogodbenic. Ta določba pravno in dejansko ne ovira izvajanja posebnih nalog, dodeljenih takšnim podjetjem.

Člen 39

1.   Pogodbenici poskrbita za ustrezno in učinkovito zaščito pravic intelektualne, industrijske in poslovne lastnine v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi. Sem sodijo učinkovita sredstva za uveljavljanje teh pravic.

2.   Pogodbenici redno ocenjujeta izvajanje tega člena in Priloge 7. Če se pojavijo težave v zvezi s pravicami intelektualne, industrijske in poslovne lastnine, ki vplivajo na trgovanje, lahko katera koli pogodbenica zahteva nujna posvetovanja, da bi se našla za obe strani zadovoljiva rešitev.

Člen 40

1.   Pogodbenici sprejmeta ustrezne ukrepe za pospeševanje uporabe tehničnih predpisov Skupnosti in evropskih standardov za industrijske izdelke in kmetijske živilske proizvode ter postopke certificiranja v Tuniziji.

2.   Pogodbenici na podlagi načel, določenih v odstavku 1, v primernih okoliščinah skleneta dogovore o vzajemnem priznavanju certifikatov.

Člen 41

1.   Pogodbenici si za cilj zastavita vzajemno in postopno liberalizacijo pogodb za javna naročila.

2.   Pridružitveni svet sprejme ustrezne ukrepe za izvajanje odstavka 1.

NASLOV V

GOSPODARSKO SODELOVANJE

Člen 42

Cilji

1.   Pogodbenici se obvezujeta, da bosta v obojestranskem interesu in v duhu medsebojnega partnerstva, na katerem temelji ta Sporazum, pospešili gospodarsko sodelovanje.

2.   Cilj gospodarskega sodelovanja je podpreti prizadevanja Tunizije, da bi dosegla trajnostni gospodarski in družbeni razvoj.

Člen 43

Področje veljavnosti

1.   Sodelovanje bo usmerjeno predvsem na področja dejavnosti, ki so obremenjena zaradi vplivov notranjih pritiskov in težav ali pa nanje vpliva proces liberalizacije tunizijskega gospodarstva kot celote, predvsem pa liberalizacija trgovine med Tunizijo in Skupnostjo.

2.   Na podoben način je sodelovanje osredotočeno na področja, za katera je verjetno, da bodo zbližala gospodarstvi Skupnosti in Tunizije, zlasti tista, ki bodo ustvarila rast in delovna mesta.

3.   Sodelovanje spodbuja gospodarsko povezovanje v skupini držav Maghreb ob uporabi kakršnih koli ukrepov, za katere je verjetno, da bodo pri tem uspešni.

4.   Varstvo okolja in ekološkega ravnovesja predstavlja osrednji sestavni del različnih področij gospodarskega sodelovanja.

5.   Pogodbenici po potrebi z dogovorom opredelita druga področja gospodarskega sodelovanja.

Člen 44

Sredstva

Gospodarsko sodelovanje se uresničuje predvsem skozi:

(a)

reden gospodarski dialog med pogodbenicama, ki pokriva vse vidike makroekonomske politike;

(b)

sporočanje in izmenjavo informacij;

(c)

nasvete, uporabo storitev strokovnjakov in usposabljanje;

(d)

skupne naložbe;

(e)

pomoč v tehničnih, upravnih in ureditvenih zadevah.

Člen 45

Regionalno sodelovanje

Da pogodbenici kar najbolje izkoristita ta Sporazum, pospešita vse dejavnosti, ki imajo regionalni vpliv ali vključujejo tretje države, predvsem:

(a)

trgovino znotraj regije držav skupine Maghreb;

(b)

okoljske zadeve;

(c)

razvoj gospodarske infrastrukture;

(d)

raziskave v znanosti in tehnologiji;

(e)

kulturne zadeve;

(f)

carinske zadeve;

(g)

regionalne institucije in uvajanje skupnih ali usklajenih programov in politik.

Člen 46

Izobraževanje in usposabljanje

Cilj sodelovanja je:

(a)

poiskati poti za znatne izboljšave v izobraževanju in usposabljanju, vključno s poklicnim usposabljanjem;

(b)

posebej poudariti omogočanje dostopa ženskega dela prebivalstva do izobraževanja, vključno s tehničnim usposabljanjem, višjim izobraževanjem in poklicnim usposabljanjem;

(c)

spodbuditi vzpostavitev trajnih povezav med strokovnimi organi na ozemljih pogodbenic z namenom združevanja in izmenjave izkušenj in metod.

Člen 47

Znanstveno, tehnično in tehnološko sodelovanje

Cilj sodelovanja je:

(a)

spodbujanje vzpostavitve trajnih povezav med znanstvenimi skupnostmi pogodbenic, predvsem z naslednjim:

Tuniziji se omogoči dostop do programov Skupnosti za razvoj raziskav in tehnologije v skladu s pravili Skupnosti, ki urejajo udeležbo v teh programih za države, ki niso članice Skupnosti,

sodelovanje Tunizije v mrežah decentraliziranega sodelovanja,

pospeševanje sinergije pri usposabljanju in raziskavah;

(b)

izboljšanje raziskovalnih zmogljivosti Tunizije;

(c)

spodbujanje tehnoloških inovacij in prenos nove tehnologije ter znanja in izkušenj;

(d)

spodbujanje vseh dejavnosti, katerih cilj je vzpostavitev sinergije na regionalni ravni.

Člen 48

Okolje

Cilj sodelovanja je preprečiti onesnaževanje okolja, izboljšati kakovost okolja, zaščititi zdravje ljudi in doseči racionalno uporabo naravnih virov za trajnostni razvoj.

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta sodelovali na naslednjih področjih:

(a)

kakovost prsti in vode;

(b)

posledice razvoja, zlasti industrijskega razvoja (predvsem varnost napeljav in odpadkov);

(c)

nadzorovanje in preprečevanje onesnaževanja morja.

Člen 49

Industrijsko sodelovanje

Cilj sodelovanja je:

(a)

spodbuditev sodelovanja med gospodarskimi subjekti obeh pogodbenic, vključno s sodelovanjem v smislu dostopa Tunizije do poslovnih omrežij Skupnosti in decentraliziranih kooperacijskih omrežij;

(b)

podpora prizadevanjem za posodobitev in prestrukturiranje javnega in zasebnega gospodarskega sektorja v Tuniziji (vključno s kmetijsko-živilskim sektorjem);

(c)

vzpostavitev okolja, ki je naklonjeno zasebnim pobudam, s ciljem, da se spodbudi in poveča raznolikost proizvodnje za domači in izvozni trg;

(d)

v največji meri izkoristiti človeške vire in industrijski potencial Tunizije z boljšo uporabo strategij na področju inovacij in raziskav ter tehnološkega razvoja;

(e)

pospešitev dostopa do kreditov za financiranje naložb.

Člen 50

Pospeševanje in zavarovanje naložb

Cilj sodelovanja je ustvariti ugodne pogoje za tok investicij in izkoristiti predvsem naslednje:

(a)

vzpostavitev usklajenih in poenostavljenih postopkov, mehanizmov za soinvesticije (zlasti za povezavo malih in srednje velikih podjetij) in metod prepoznavanja in iskanja informacij o naložbenih priložnostih;

(b)

po potrebi vzpostavitev pravnega okvira za pospeševanje naložb, predvsem s sporazumi med Tunizijo in državami članicami o zavarovanju naložb in sporazumi o preprečevanju dvojnega obdavčenja.

Člen 51

Sodelovanje na področju standardizacije in ocenjevanja skladnosti

Pogodbenici sodelujeta pri razvoju:

(a)

uporabe pravil Skupnosti v standardizaciji, metrologiji, nadzoru kakovosti in ocenjevanju skladnosti;

(b)

posodabljanja tunizijskih laboratorijev, kar bi morebiti privedlo do sklenitve sporazumov o vzajemnem priznavanju za ocenjevanje skladnosti;

(c)

imenovanja organov, pristojnih za intelektualno, industrijsko in poslovno lastnino in za standardizacijo in kakovost v Tuniziji.

Člen 52

Približevanje zakonodaje

Cilj sodelovanja je pomagati Tuniziji, da svojo zakonodajo na področjih, ki jih zajema ta sporazum, približa zakonodaji Skupnosti.

Člen 53

Finančne storitve

Cilj sodelovanja je doseči bolj podobna skupna pravila in standarde na področjih, ki vključujejo naslednje:

(a)

podpora in prestrukturiranje finančnih sektorjev Tunizije;

(b)

izboljšanje računovodstva, revidiranja, nadzora in urejanja finančnih storitev in finančnega nadzora v Tuniziji.

Člen 54

Kmetijstvo in ribištvo

Cilj sodelovanja je:

(a)

posodobitev in prestrukturiranje kmetijstva in ribištva z metodami, ki vključujejo posodobitev infrastrukture in opreme, razvoj tehnologije pakiranja in shranjevanja ter izboljšanje zasebnih distribucijskih in prodajnih verig;

(b)

povečanje raznolikosti obsega proizvodnje in zunanjih trgov;

(c)

doseg sodelovanja na področju zdravstvenih metod, zdravja rastlin in gojenja.

Člen 55

Promet

Cilj sodelovanja je:

(a)

doseg prestrukturiranja in posodobitve cestne, železniške, pristaniške in letališke infrastrukture, ki je v skupnem interesu, in sicer v povezavi z večjimi transevropskimi prometnimi potmi;

(b)

opredelitev in uporaba operativnih standardov, ki so primerljivi s tistimi v Skupnosti;

(c)

nadgradnja opreme v skladu s standardi Skupnosti, zlasti za multimodalni promet, kontejnerski promet in pretovarjanje;

(d)

postopno izboljšanje cestnega tranzita in upravljanja letališč, letalskega prometa in železnic.

Člen 56

Telekomunikacije in informacijska tehnologija

Sodelovanje je osredotočeno na:

(a)

telekomunikacije na splošno;

(b)

standardizacijo, preverjanje skladnosti in certificiranje za informacijsko tehnologijo in telekomunikacije;

(c)

širjenje novih informacijskih tehnologij, zlasti v povezavi z omrežji in povezavami med omrežji (ISDN - digitalno omrežje z integriranimi storitvami - in EDI - elektronska izmenjava podatkov);

(d)

spodbujanje raziskav in razvoja zmogljivosti novih komunikacijskih in informacijskih tehnologij, da bi razvili trg z opremo, storitvami in aplikacijami, ki so povezane z informacijsko tehnologijo in komunikacijami, storitvami in instalacijami.

Člen 57

Energetika

Sodelovanje je osredotočeno na:

(a)

obnovljivo energijo;

(b)

spodbujanje varčevanja z energijo;

(c)

aplikativne raziskave, ki se nanašajo na omrežja podatkovnih baz, ki povezujejo gospodarske in socialne operaterje obeh pogodbenic;

(d)

podporo prizadevanj za posodobitev in razvoj energetskih omrežij ter medsebojna povezava teh omrežij z omrežji Skupnosti.

Člen 58

Turizem

Cilj sodelovanja je razvoj turizma, zlasti v zvezi z:

(a)

gostinskim upravljanjem in kakovostjo storitev na raznih področjih, povezanih z gostinstvom;

(b)

razvojem trženja;

(c)

spodbujanjem turizma za mladino.

Člen 59

Sodelovanje v carinskih zadevah

1.   Cilj sodelovanja je zagotoviti pošteno trgovanje in skladnost s trgovinskimi predpisi. Sodelovanje je osredotočeno na:

(a)

poenostavljanje carinskih kontrol in postopkov;

(b)

uporabo Enotne upravne listine in vzpostavitev povezave med tranzitnimi sistemi Skupnosti in Tunizije.

2.   Brez poseganja v druge oblike sodelovanja, ki jih predvideva ta sporazum, in zlasti tiste, ki jih predvidevata člena 61 in 62, upravni organi obeh pogodbenic zagotavljajo vzajemno pomoč v skladu s pogoji Protokola 5.

Člen 60

Sodelovanje na področju statistike

Cilj sodelovanja je zbližati metode, ki jih uporabljata pogodbenici, in uporabiti podatke o vseh področjih, za katere je mogoče izdelati statistiko in ki jih zajema ta sporazum.

Člen 61

Pranje denarja

1.   Pogodbenici se strinjata, da so potrebna prizadevanja in sodelovanje, da se prepreči uporaba njihovih finančnih sistemov za pranje prihodkov iz kriminalnih dejavnosti na splošno in zlasti iz nezakonitega trgovanja z mamili.

2.   Sodelovanje na tem področju vključuje upravno in tehnično pomoč z namenom oblikovanja primernih standardov za boj proti pranju denarja, ki so enaki standardom, sprejetim na tem področju v Skupnosti in drugih mednarodnih institucijah na tem področju, vključno s Delovno skupino za finančno ukrepanje (FATF).

Člen 62

Boj proti uživanju mamil in nezakoniti trgovini z mamili

1.   Cilj sodelovanja je:

(a)

izboljšanje učinkovitost postopkov in ukrepov za preprečevanje in boj proti proizvodnji in dobavi narkotikov in psihotropnih snovi ter nezakoniti trgovini z njimi;

(b)

odprava nezakonitega uživanja takšnih proizvodov.

2.   Pogodbenici za uresničitev teh ciljev skupaj določita ustrezne strategije in metode sodelovanja v skladu s svojo zakonodajo. O ukrepih, ki jih ne izvajata skupaj, se posvetujeta in natančno koordinirata.

Takšni ukrepi lahko vključujejo ustrezne ustanove javnega in zasebnega prava ter mednarodne organizacije v sodelovanju z Vlado Republike Tunizije in ustreznih organov v Skupnosti in v državah članicah.

3.   Sodelovanje poteka zlasti v naslednjih oblikah:

(a)

ustanovitev ali širitev bolnišnic/domov in informacijskih centrov za zdravljenje in rehabilitacijo zasvojencev;

(b)

izvajanje preventivnih, informacijskih, izobraževalnih in epidemioloških raziskovalnih projektov;

(c)

vzpostavitev standardov za preprečevanje uporabe prekurzorjev in drugih osnovnih sestavin za nezakonito proizvodnjo narkotikov in psihotropnih snovi, ki so enakovredni standardom, ki so jih sprejeli Skupnost in ustrezni mednarodni organi, zlasti Delovna skupina za posege na kemičnem področju (CATF).

Člen 63

Pogodbenici skupaj uvedeta postopke, ki so potrebni za sodelovanje na področjih, ki jih zajema ta naslov.

NASLOV VI

SODELOVANJE V SOCIALNIH IN KULTURNIH ZADEVAH

POGLAVJE I

DELAVCI

Člen 64

1.   Vsaka država članica obravnava delavce tunizijske narodnosti, ki so zaposleni na njenem ozemlju kar zadeva delovne pogoje, plačilo in odpustitev na enak način kot svoje državljane, brez diskriminacije, ki bi temeljila na narodnosti.

2.   Za vse tunizijske delavce, ki jim je dovoljeno začasno sprejeti plačano zaposlitev na ozemlju države članice, v zvezi z delovnimi pogoji in plačili veljajo določbe odstavka 1.

3.   Tunizija na enak način obravnava delavce, ki so državljani katere koli države članice in so zaposleni na njenem ozemlju.

Člen 65

1.   V skladu z določbami naslednjih odstavkov se delavci tunizijske narodnosti in vsi člani njihovih družin, ki stanujejo skupaj z njimi, na področju socialnega varstva prav tako nediskriminatorno obravnavajo, ne glede na narodnost, in sicer na enak način kot državljani držav članic, v katerih so zaposleni.

Pojem socialne varnosti zajema panoge socialne varnosti, ki pokrivajo boleznine in nadomestila v času porodniškega dopusta, invalidnino, starostno in družinsko pokojnino, odškodnine za nesreče pri delu in poklicne bolezni ter smrt, nadomestilo za primer brezposelnosti in družinske prejemke.

Te določbe pa niso povod za uporabo drugih usklajevalnih pravil, ki jih predvidevajo predpisi Skupnosti na podlagi člena 51 Pogodbe o ustanovitvi ES, razen pod pogoji, določenimi v členu 67 tega sporazuma.

2.   Vsa obdobja zavarovanja, zaposlitve ali bivanja, ki so jih ti delavci sklenili oziroma preživeli v raznih državah članicah, se seštevajo za pokojnino in anuitete v zvezi s starostno pokojnino, invalidnino in družinsko pokojnino, družinskimi prejemki, boleznino in nadomestili v času porodniškega dopusta ter z zdravstveno oskrbo za delavce in člane njihovih družin, ki bivajo v Skupnosti.

3.   Ti delavci dobivajo tudi družinske dodatke za svoje družinske člane, ki bivajo v Skupnosti.

4.   Ti delavci lahko po stopnjah, ki se jih uporablja na podlagi zakonodaje države članice dolžnice oziroma držav članic dolžnic, prosto prenesejo v Tunizijo vse pokojnine ali anuitete v zvezi s starostjo, družinskim statusom, nesrečami pri delu ali poklicnimi boleznimi ali invalidnostjo, ki je posledica nesreče pri delu ali poklicne bolezni, razen v primeru posebnih bonitet, za katere se ne plačuje prispevkov.

5.   Tunizija zagotovi delavcem, ki so državljani države članice in so zaposleni na njenem ozemlju, ter njihovim družinskim članom, podobno obravnavo, kot je opredeljena v odstavkih 1, 3 in 4.

Člen 66

Določbe tega poglavja ne veljajo za državljane pogodbenice, ki nezakonito bivajo ali nezakonito delajo na ozemlju države gostiteljice.

Člen 67

1.   Pred koncem prvega leta po dnevu začetka veljavnosti tega sporazuma Pridružitveni svet sprejme določbe za izvajanje načel, določenih v členu 65.

2.   Pridružitveni svet sprejme podrobna pravila za upravno sodelovanje, ki dajejo zagotovila za upravljanje in nadzor, ki sta potrebna pri uporabi določb iz odstavka 1.

Člen 68

Določbe, ki jih Pridružitveni svet sprejme v skladu s členom 67, v ničemer ne vplivajo na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz dvostranskih sporazumov med Tunizijo in državami članicami, če ti sporazumi predvidevajo ugodnejšo obravnavo državljanov Tunizije ali držav članic.

POGLAVJE II

SODELOVANJE V SOCIALNIH ZADEVAH

Člen 69

1.   Pogodbenici vodita redne dialoge na področju sodelovanja v socialnih zadevah v njunem interesu.

2.   Takšni dialogi potekajo z namenom, da se doseže napredek na področju pretoka delavcev in enakega obravnavanja ter družbene integracije delavcev iz Tunizije in Skupnosti, ki zakonito bivajo na ozemljih svojih držav gostiteljic.

3.   Dialog zajema predvsem vprašanja, povezana z:

(a)

življenjskimi in delovnimi pogoji v skupnostih priseljencev;

(b)

migracijami;

(c)

nezakonitimi imigracijami in pogoji, ki urejajo vračanje posameznikov, ki kršijo zakonodajo v zvezi s pravico do bivanja in pravico do ustanavljanja v njihovih državah gostiteljicah;

(d)

sistemi in programi za spodbujanje enakega obravnavanja državljanov Tunizije in Skupnosti, medsebojnega poznavanja kultur in civilizacij, pospeševanja strpnosti in odprave diskriminacije.

Člen 70

Dialog na področju sodelovanja v socialnih zadevah se vodi na istih ravneh in z istimi postopki, kakor je opredeljeno v Naslovu I tega sporazuma, kar je lahko okvir tega dialoga.

POGLAVJE III

SODELOVANJE NA SOCIALNEM PODROČJU

Člen 71

Zaradi utrditve sodelovanja med pogodbenicama na socialnem področju se izvajajo projekti in programi na vseh področjih, ki so v njunem interesu.

Prednost ima naslednje:

(a)

zmanjšanje migracijskega pritiska, zlasti z odpiranjem novih delovnih mest in razvojem usposabljanja na območjih, ki jih izseljenci zapuščajo;

(b)

ponovna naselitev tistih, ki se vrnejo v domovino, zaradi njihovega ilegalnega statusa po zakonodaji te države;

(c)

podpora vlogi žensk v procesu gospodarskega in socialnega razvoja z izobraževanjem in mediji v koraku s tunizijsko politiko o tej zadevi;

(d)

podpora in razvoj družinskega načrtovanja in programov zaščite mater in otrok v Tuniziji;

(e)

izboljšava sistema socialne varnosti;

(f)

širitev sistema zdravstva;

(g)

izboljšanje življenjskih pogojev revnih, gosto naseljenih območjih;

(h)

izvajanje in financiranje programov izmenjave in programov za preživljanje prostega časa za mešane skupine tunizijske in evropske mladine, ki biva v državah članicah, z namenom pospeševanja obojestranskega spoznavanja vseh njihovih kultur in spodbujanja strpnosti.

Člen 72

Sistemi sodelovanja se lahko izvajajo v sodelovanju z državami članicami in ustreznimi mednarodnimi organizacijami.

Člen 73

Pridružitveni svet do konca prvega leta od dne začetka veljavnosti tega sporazuma ustanovi delovno skupino. Ta delovna skupina je odgovorna za stalno in redno ocenjevanje izvajanja Poglavij 1 do 3.

POGLAVJE IV

SODELOVANJE V KULTURNIH ZADEVAH

Člen 74

1.   Za čim večje obojestransko poznavanje in razumevanje, ob upoštevanju že izpeljanih dejavnosti, se pogodbenici obvezujeta - in pri tem vzajemno spoštujeta kulturo druga druge - da bosta ustvarili trdne temelje za trajen medsebojni kulturni dialog in da bosta spodbujali stalno kulturno sodelovanje, ne da bi prednostno izključili katero koli področje dejavnosti.

2.   Pri združevanju projektov in programov sodelovanja ter izvajanju skupnih dejavnosti pogodbenici usmerita pozornost predvsem na mlade, na pisna in avdio-vizualna sredstva izražanj in komunikacij ter na zaščito svoje dediščine in širjenje kulture.

3.   Pogodbenici se strinjata, da se programi kulturnega sodelovanja, ki se že izvajajo v Skupnosti oziroma v eni ali več njenih državah članicah, lahko razširijo na Tunizijo.

NASLOV VII

FINANČNO SODELOVANJE

Člen 75

Zaradi uresničitve vseh ciljev Sporazuma se finančno sodelovanje za Tunizijo izvaja v skladu z ustreznimi finančnimi postopki in viri.

Ti postopki se sprejmejo na podlagi skupnega dogovora med pogodbenicama s pomočjo najustreznejših instrumentov, ko je Sporazum že v veljavi.

Poleg področij, ki jih pokrivata Naslova V in VI tega sporazuma, sodelovanje zajema:

pospeševanje reform, katerih cilj je posodobitev gospodarstva,

posodobitev gospodarske infrastrukture,

pospeševanje zasebnih vlaganj in aktivnosti za ustvarjanje novih delovnih mest,

upoštevanje vplivov postopne uvedbe območja proste trgovine na tunizijsko gospodarstvo, zlasti v zvezi s posodabljanjem in prestrukturiranjem gospodarstva,

spremljajoče ukrepe za politike, ki se izvajajo na socialnem področju.

Člen 76

V okviru instrumentov Skupnosti, ki so namenjeni podpori programov strukturnega prilagajanja sredozemskih držav - in v tesnem sodelovanju s tunizijskimi organi ter drugimi sodelavci, zlasti z mednarodnimi finančnimi institucijami - bo Skupnost proučila ustrezne načine za podporo strukturnim politikam, ki jih izvaja Tunizija z namenom ponovne vzpostavitve finančnega ravnovesja v vseh svojih ključnih vidikih in vzpostavitve takšnega gospodarskega stanja, ki vodi v večjo rast in obenem pospešuje socialno blaginjo.

Člen 77

Da se zagotovi koordiniran pristop k obravnavanju izjemnih makroekonomskih in finančnih težav, ki bi lahko izhajale iz postopnega izvajanja Sporazuma, pogodbenici tesno spremljata razvoj trgovine in finančnih odnosov med Skupnostjo in Tunizijo kot del rednega gospodarskega dialoga, vzpostavljenega na podlagi Naslova V.

NASLOV VIII

INSTITUCIONALNE, SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 78

Ustanovi se Pridružitveni svet, ki se sestaja enkrat letno na ministrski ravni, kadar tako zahtevajo okoliščine, na pobudo predsednika in pod pogoji, določenimi v njegovem poslovniku.

Proučuje vsa pomembna vprašanja, ki izhajajo iz tega sporazuma in vsa druga dvostranska ali mednarodna vprašanja vzajemnega interesa.

Člen 79

1.   Pridružitveni svet sestavljajo člani Sveta Evropske unije in člani Komisije Evropskih skupnosti na eni strani, ter člani, ki jih imenuje Vlada Republike Tunizije, na drugi strani.

2.   Člani Pridružitvenega sveta se lahko dogovorijo, da jih lahko pod pogoji, določenimi v poslovniku, zastopajo njihovi namestniki.

3.   Pridružitveni svet sprejme svoj poslovnik.

4.   Pridružitvenemu svetu izmenoma predsedujeta član Sveta Evropske unije in član Vlade Republike Tunizije, v skladu z določbami poslovnika.

Člen 80

Za uresničevanje ciljev tega sporazuma je Pridružitveni svet pooblaščen za sprejemanje odločitev v primerih, predvidenih s tem sporazumom.

Tako sprejete odločitve so zavezujoče za pogodbenici, ki ukreneta vse potrebno za izvajanje sprejetih odločitev. Pridružitveni svet lahko daje tudi ustrezna priporočila.

Sklepe in priporočila oblikuje po dogovoru med pogodbenicama.

Člen 81

1.   Ob upoštevanju pooblastil Sveta se ustanovi Pridružitveni odbor, ki je odgovoren za izvajanje tega sporazuma.

2.   Pridružitveni svet lahko v celoti ali deloma prenese na Pridružitveni odbor katero koli svoje pooblastilo.

Člen 82

1.   Pridružitveni odbor, ki se sestaja na ravni uradnikov, sestavljajo predstavniki članov Sveta Evropske unije in članov Komisije Evropskih Skupnosti na eni strani, ter predstavnikov Vlade Republike Tunizije na drugi strani.

2.   Pridružitveni odbor sprejme svoj poslovnik.

3.   Pridružitvenemu odboru predsedujeta izmenoma predstavnik predsedstva Sveta Evropske unije in predstavnik Vlade Republike Tunizije.

Pridružitveni odbor se običajno sestaja izmenoma v Skupnosti in Tuniziji.

Člen 83

Pridružitveni odbor je pooblaščen za sprejemanje sklepov za izvajanje Sporazuma ter na vseh tistih področjih, za katera ga je Svet pooblastil.

Sklepe oblikuje po dogovoru med pogodbenicama. Ti sklepi so zavezujoči za obe pogodbenici, ki ukreneta vse potrebno za njihovo izvajanje.

Člen 84

Pridružitveni svet lahko imenuje delovno skupino ali organ, ki je potreben za izvajanje tega sporazuma.

Člen 85

Pridružitveni svet sprejme vse ustrezne ukrepe za pospeševanje sodelovanja in stikov med Evropskim parlamentom in Ljudsko skupščino Republike Tunizije ter med Ekonomsko-socialnim odborom Skupnosti in Ekonomsko-socialnim svetom Republike Tunizije.

Člen 86

1.   Vsaka od pogodbenic lahko Pridružitvenemu svetu predloži kateri koli spor v zvezi z uporabo ali razlago tega sporazuma.

2.   Pridružitveni svet lahko reši spor s sklepom.

3.   Vsaka pogodbenica mora sprejeti ukrepe, potrebne za izvajanje sklepa iz odstavka 2.

4.   Če spora ni možno rešiti v skladu z odstavkom 2, lahko vsaka pogodbenica uradno obvesti drugo o imenovanju arbitra; druga pogodbenica mora nato v dveh mesecih po tem imenovati drugega arbitra. Za uporabo tega postopka se Skupnost in države članice štejejo kot ena stranka v sporu.

Pridružitveni svet imenuje tretjega arbitra.

Arbitri odločajo z navadno večino glasov.

Vsaka stranka v sporu ukrene vse potrebno za izvajanje odločitve arbitrov.

Člen 87

Nobena določba tega sporazuma pogodbenici ne prepreči sprejetja katerega koli ukrepa:

(a)

glede katerega je mnenja, da je potreben za preprečevanje razkrivanja podatkov v nasprotju z njenimi bistvenimi varnostnimi interesi;

(b)

ki se nanaša na proizvodnjo ali trgovino z orožjem, strelivom ali vojaškim materialom ali na raziskave, razvoj ali proizvodnjo, ki so nujno potrebni za obrambne namene, pod pogojem, da taki ukrepi ne škodujejo pogojem konkurence za izdelke, ki se ne uporabljajo za posebne vojaške namene;

(c)

ki je po njenem mnenju bistven za lastno varnost v primeru resnih notranjih nemirov, ki vplivajo na ohranjanje zakonitosti in reda, v času vojne ali resne mednarodne napetosti, ki pomeni nevarnost vojne, ali z namenom, da izpolni obveznosti, ki jih je sprejela za ohranjanje miru in mednarodne varnosti.

Člen 88

Na področjih, urejenih s tem sporazumom, in brez poseganja v katere koli njegove posebne določbe:

dogovori, ki jih uporablja Republika Tunizija glede Skupnosti, ne smejo povzročiti diskriminacije med državami članicami, njihovimi državljani ali njihovimi podjetji ali podružnicami,

dogovori, ki jih uporablja Skupnost glede Republike Tunizije, ne smejo povzročiti diskriminacije med državljani Tunizije ali njihovimi podjetji ali podružnicami.

Člen 89

Nobena določba Sporazuma nima za posledico:

razširjanja fiskalnih prednosti, ki jih katera koli od pogodbenic priznava po kakršnem koli mednarodnem sporazumu ali ureditvi, ki jo zavezuje,

preprečitve sprejema ali uporabe s strani katere koli pogodbenice tistih ukrepov, katerih cilj je preprečevanje goljufij ali izogibanje davkom,

izpodbijanja pravice katere koli pogodbenice do uporabe ustreznih določb svoje davčne zakonodaje do davčnih zavezancev, ki niso v identičnem položaju, kar zadeva njihov kraj bivanja.

Člen 90

1.   Pogodbenici sprejmeta vse splošne ali posebne ukrepe, potrebne za izpolnjevanje svojih obveznosti iz tega sporazuma. Poskrbita za dosego ciljev, določenih s tem sporazumom.

2.   Če je katera od pogodbenic mnenja, da druga ni izpolnila katere od obveznosti iz tega sporazuma, lahko ustrezno ukrepa. Preden to stori, predloži Pridružitvenemu svetu, razen v posebnih nujnih primerih, vse ustrezne informacije, potrebne za temeljito proučitev položaja z namenom, da se najde za obe pogodbenici sprejemljiva rešitev.

Pri izbiri ukrepov je treba dati prednost tistim, ki v kar najmanjši meri ovirajo uresničevanje Sporazuma. O teh ukrepih je treba takoj obvestiti Pridružitveni svet in se v njem posvetovati, če druga pogodbenica to zahteva.

Člen 91

Protokoli 1 do 5, Priloge 1 do 7 in deklaracije so sestavni del tega sporazuma.

Člen 92

Za namene tega sporazuma izraz „pogodbenici“ pomeni Skupnost ali države članice, ali Skupnost in njene države članice, v skladu z njihovimi pooblastili na eni strani in Tunizijo na drugi.

Člen 93

Ta sporazum se sklene za nedoločen čas.

Vsaka pogodbenica lahko Sporazum odpove z uradnim obvestilom drugi. Sporazum preneha veljati šest mesecev po dnevu prejetja takšnega uradnega obvestila.

Člen 94

Ta sporazum se na eni strani uporablja na ozemljih, kjer se uporabljajta Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti in Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo ter v skladu s pogoji, določenimi v teh pogodbah, na drugi strani pa na ozemlju Republike Tunizije.

Člen 95

Sporazum je sestavljen v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, finskem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, španskem, švedskem in arabskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Člen 96

1.   Ta sporazum države pogodbenice odobrijo v skladu s svojimi nacionalnimi postopki.

Sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi dnevu, ko se pogodbenici uradno obvestita, da so končani postopki, navedeni v prvem odstavku.

2.   Z dnem začetka veljavnosti tega sporazuma se zamenjata Sporazum o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Republiko Tunizijo ter Sporazum med državami članicami Evropske skupnosti za premog in jeklo in Republiko Tunizijo, podpisan v Tunisu dne 25. aprila 1976.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli nitten hundrede og fem og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfüfundneunzig.

'Εγινε στιζ Βρυξέλλεζ, στιζ δέκα εφτά Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενεήντα πέντε.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque.

Gedaan to Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem.

Image 1

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image 2

Cette signature engage également la Communauté française; la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrifr verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschafr, die Wallonische Region, die Flämische Region and die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image 3

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image 4

Για την Ελληνική Δλληνική

Image 5

Por el Reino de Espańa

Image 6

Pour la République française

Image 7

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

Image 8

Per la Repubblica italiana

Image 9

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image 10

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image 11

Für die Republik Österreich

Image 12

Pela República Portuguesa

Image 13

Suomen tasavallan puolesta

Image 14

För Konungariket Sverige

Image 15

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image 16

Por las Comunidades Europeas

For De Europćiske Fćllesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τιζ Ευρωπαϊκέζ Κοινότητεζ

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunitŕ europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image 17

Image 18

Image 19


PRILOGA I

IZDELKI IZ ČLENA 10(1)

Oznaka KN

Poimenovanje

0403

Pinjenec, kislo mleko in smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil, aromatizirano ali z dodanim sadjem, lupinastim sadjem ali kakavom:

0403 10 51

Jogurt, aromatiziran ali z dodatkom sadja, lešnikov ali kakava:

– – –

do vkljucno 1,5 mas. %

0403 10 53

– – –

vec kot 1,5 mas. % do vkljucno 27 mas. %

0403 10 59

– – –

vec kot 27 mas. %

– – –

drugo, z vsebnostjo mlecne mašcobe:

0403 10 91

– – –

do vkljucno 3 mas. %

0403 10 93

– – –

vec kot 3 mas. % do vkljucno 6 mas. %

0403 10 99

– – –

vec kot 6 mas. %

0403 90 71

Drugo, aromatiziran ali z dodatkom sadja, lešnikov ali kakava:

v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo mlecnih mašcob:

– – –

do vkljucno 1,5 mas. %

0403 90 73

– – –

vec kot 1,5 mas. % do vkljucno 27 mas. %

0403 90 79

– – –

vec kot 27 mas. %

drugo, z vsebnostjo mlecnih mašcob:

0403 90 91

– – –

do vkljucno 3 mas. %

0403 90 93

– – –

vec kot 3 mas. % do vkljucno 6 mas. %

0403 90 99

– – –

vec kot 6 mas. %

0710 40 00

Sladka koruza, termicno neobdelana ali termicno obdelana s paro ali kuhanjem v vodi, zamrznjena:

0711 90 30

Sladka koruza, zacasno konzervirana (na primer z žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplani vodi ali drugih raztopinah za zacasno konzerviranje), vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo

1517

Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij razlicnih masti ali olj iz tega poglavja, razen jedilnih masti ali olj ali njihovih frakcij iz tarifne številke 1516:

1517 10 10

Margarina, razen tekoce margarine, ki vsebuje vec kot 10 mas. % do vkljucno 15 mas. % mlecnih mašcob

1517 90 10

drugo, ki vsebuje vec kot 10 mas. % do vkljucno 15 mas. % mlecnih mašcob

1702 50 00

Kemicno cista fruktoza

1704

Sladkorni proizvodi (vkljucno z belo cokolado), brez kakava, razen ekstrakta sladke koreninice (likviricije), ki vsebuje vec kot 10 mas. % saharoze, vendar ne vsebuje drugih dodatkov iz tarifne številke 1704 90 10

1704 10 11

Žvecilni gumi, prevlecen s sladkorjem ali ne:

ki vsebuje manj kot 60 mas. % saharoze (vkljucno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza):

– – –

v plošcicah

1704 10 19

– – –

drugo

ki vsebuje 60 mas. % ali vec saharoze (vkljucno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza):

1704 10 91

– – –

v plošcicah

1704 10 99

– – –

drugo

1704 90 30

Bela cokolada

drugo:

1704 90 51

Paste, vkljucno z marcipanom, v izvirnem pakiranju z neto vsebino najmanj 1 kg

1704 90 55

Pastile za grlo in bonboni proti kašlju

1704 90 61

S sladkorjem prevleceni proizvodi

Drugo:

1704 90 65

Gumijevi proizvodi in proizvodi iz želeja, vkljucno s sadnimi pastami v obliki slašcic

1704 90 71

Kuhane sladkarije, polnjene ali nepolnjene

1704 90 75

Karamele (toffee) in podobne sladkarije

drugo:

1704 90 81

– – –

stisnjene tablete

1704 90 99

– – –

drugo

1806

Cokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav:

1806 10 15

ki ne vsebuje saharoze ali ki vsebuje manj kot 5 mas. % saharoze (vkljucno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) ali izoglukoze, izražene kot saharoza

1806 10 20

ki vsebuje 5 mas. % ali vec, vendar manj kot 65 mas. % saharoze (vkljucno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) ali izoglukoze, izražene kot saharoza

1806 10 30

ki vsebuje 65 mas. % ali vec, vendar manj kot 80 mas. % saharoze (vkljucno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) ali izoglukoze, izražene kot saharoza

1806 10 90

ki vsebuje 80 mas. % ali vec saharoze (vkljucno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) ali izoglukoze, izražene kot saharoza

1806 20 10

Drugi izdelki v blokih, plošcah ali palicah, mase nad 2 kg, ali v tekocem stanju, pastozni masi, prahu, zrnih ali v drugih oblikah v razsutem stanju, v posodah ali izvirnem pakiranju nad 2 kg:

– –

ki vsebujejo 31 mas. % ali vec kakavovega masla ali 31 mas. % ali vec kakovovega masla in mlecne mašcobe v kombinaciji

1806 20 30

– –

ki vsebujejo 25 mas. % ali vec, vendar manj kot 31 mas. % kakavovega masla in mlecne mašcobe v kombinaciji

drugi:

1806 20 50

ki vsebujejo 18 mas. % ali vec kakavovega masla

1806 20 70

cokoladno mleko v prahu

1806 20 80

cokoladni prelivi

1806 20 95

drugo

drugi izdelki v blokih, plošcah ali palicah:

1806 31 00

polnjeni

1806 32 10

nepolnjeni:

– – –

z dodanimi žitaricami, sadjem ali orešcki

1806 32 90

drugo

1806 90 11

drugo:

Cokolada in cokoladni proizvodi:

– – –

Cokolade, polnjene ali ne:

– –

ki vsebujejo alkohol

1806 90 19

– – –

drugo

drugo:

1806 90 31

polnjeni

1806 90 39

nepolnjeni:

1806 90 50

Sladkorni proizvodi in nadomestki, narejeni iz proizvodov iz sladkornih nadomestkov, ki vsebujejo kakav

1806 90 60

namazi, ki vsebujejo kakav

1806 90 70

Pripravki za pripravo pijac, ki vsebujejo kakav

1806 90 90

Drugo

1901

Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, škroba ali sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z dodatkom kakava v prahu v kolicini manj kot 50 mas. %, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tarifnih številk 0401 do 0404 , brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom kakavovega prahu v kolicini manj kot 10 mas. %, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu

1901 10

Izdelki za otroško hrano v pakiranjih za prodajo na drobno

1901 20

Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih izdelkov iz poglavja 1905

1901 90 11

Sladni ekstrakt:

z vsebnostjo suhe snovi manj kot 90 mas. %

1901 90 19

drugo

1901 90 99

drugo

1902

Testenine, razen polnjenih testenin iz tarifnih številk 1902 20 10 in 1902 20 30 ; kuskus, pripravljen ali nepripravljen

1902 11

Nekuhane testenine, ne polnjene ne kako drugace pripravljene:

z vsebnostjo jajc

1902 19 10

brez moke oziroma navadnega pšenicnega zdroba

1902 19 90

drugo

Polnjene testenine, kuhane ali ne oziroma kako drugace pripravljene ali ne:

1902 20 91

kuhane

1902 20 99

drugo

druge testenine:

1902 30 10

suhe

1902 30 90

drugo

1902 40 10

Kuskus:

nepripravljen

1902 40 90

drugo

1903 00 00

Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba kot kosmici, zrnca, perle in v podobnih oblikah

1904

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (na primer koruzni kosmici); žita, razen koruze, v zrnu, predkuhana ali kako drugace pripravljena:

1904 10 10

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov:

dobljenih iz koruze

1904 10 30

dobljenih iz riža

1904 10 90

drugo

1904 90 10

drugo:

riž

1904 90 90

drugo

1905

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske proizvode, oblati za pecatenje rižev papir in podobni izdelki:

1905 10 00

Krustljavi kruh (krisp)

1905 20 10

Kruh in podobni izdelki, zacinjeni z ingverjem:

ki vsebujejo manj kot 30 mas. % saharoze (vkljucno z invertnim sladkorjem, izraženim s saharozo),

1905 20 30

ki vsebujejo 30 mas. % ali vec, vendar manj kot 50 mas. % saharoze (vkljucno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza)

1905 20 90

ki vsebuje 50 mas. % ali vec saharoze (vkljucno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza):

1905 30 11

Sladki piškoti; vaflji in oblati:

popolnoma ali delno prevleženi s cokolado ali drugimi proizvodi, ki vsebujejo kakav:

– – –

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vkljucno 85 g

1905 30 19

– – –

drugo

drugo:

– – –

sladki keksi (piškoti)

1905 30 30

– – –

ki vsebuje 8 mas. % ali vec mlecnih mašcob

– –

Drugo

1905 30 51

– – – – –

sendvic keksi

1905 30 59

– – – – –

drugo

vaflji in oblati

1905 30 91

– – –

soljeni, polnjeni ali nepolnjeni

1905 30 99

– – –

drugo

1905 40 10

Prepecenec, opecen kruh (toast) in podobni opeceni izdelki:

prepecenec

1905 40 90

drugo

1905 90 10

matzos

1905 90 20

hostije, prazne kapsule za farmacevtske proizvode, oblati za pecatenje, rižev papir in podobni proizvodi:

drugo:

1905 90 30

– – –

kruh, ki ne vsebuje dodanega medu, jajc, sira ali sadja in ki v suhem stanju ne vsebuje vec kot 5 mas. % sladkorjev niti vec kot 5 mas. % mašcob

1905 90 40

– – –

vaflji in oblati z vsebnostjo vode najvec 10 mas. %

1905 90 45

– – –

piškoti

1905 90 55

– – –

izdelki, pridobljeni z ekspandiranjem ali ekstrudiranjem, zacinjeni ali soljeni

drugo:

1905 90 60

– – –

z dodanimi sladili

1905 90 90

– – –

drugo

2001 90 30

Sladka koruza (Zea Mays var. saccharata), pripravljena ali konzervirana v kisu ali ocetni kislini

2001 90 40

Yam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo najmanj 5 mas. % škroba, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini

2004 10 91

Krompir v obliki moke, zdroba ali kosmicev, pripravljen ali konzerviran drugace, razen v kisu ali ocetni kislini, zamrznjen

2004 90 10

Sladka koruza (Zea Mays var. saccharata), pripravljena ali konzervirana drugace, razen v kisu ali ocetni kislini, zamrznjena

2005 20 10

Krompir v obliki moke, zdroba ali kosmicev, pripravljen ali konzerviran drugace, razen v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjen

2005 80 00

Sladka koruza (Zea Mays var. saccharata), pripravljena ali konzervirana drugace, razen v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjena

2008 92 45

Pripravki vrste Müsli, ki temeljijo na nepraženih kosmicih

2008 99 85

Koruza, razen sladke koruze (Zea mays var. saccharata), pripravljena ali konzervirana drugace brez dodanega sladkorja ali žganja

2008 99 91

Yam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo najmanj 5 mas. % škroba, pripravljeni ali konzervirani drugace, brez dodanega sladkorja ali žganja

2101 10 98

drugo

2101 20 98

drugo

2101 30 19

Praženi kavni nadomestki, razen pražene cikorije

2101 30 99

Ekstrakti, esence in koncentrati praženih kavnih nadomestkov, razen pražene cikorije

2102 10 31

Pekovski kvas

2102 10 39

drugo

2105

Sladoled in druge ledene sladice s kakavom ali brez kakava:

2105 00 10

ki ne vsebujejo mlecnih mašcob oziroma vsebujejo manj kot 3 mas. % takšnih mašcob

ki vsebujejo:

2105 00 91

3 mas. % ali vec, vendar manj kot 7 mas. % mlecnih mašcob

2105 00 99

7 mas. % ali vec mlecnih mašcob

2106

Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu,

2106 10 80

drugo

2106 90 10

sirovi fondueji

Aromatizirani ali obarvani sladkorni sirupi:

2106 90 98

drugo

2202 90 91

Brezalkoholne pijace, razen sadnih oziroma zelenjavnih sokov iz tarifne številke 2009 , ki vsebujejo proizvode iz tarifnih številk 0401 do 0404 ali mašcobe, pridobljene iz proizvodov iz tarifnih številk 0401 do 0404

2202 90 95

druge, ki vsebujejo mašcobo, pridobljeno iz proizvodov iz tarifnih številk 0401 do 0404

0,2 mas. % ali vec, vendar manj kot 2 mas. %

2202 90 99

2 mas. % ali vec

2905 43 00

Manitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

2905 44 11

v vodni raztopini:

ki vsebuje 2 mas. % ali manj D-manitola, izracunano po vsebnosti D-glucitola

2905 44 19

drugo

drugo:

2905 44 91

ki vsebuje 2 mas. % ali manj D-manitola, izracunano po vsebnosti D-glucitola

2905 44 99

drugo

3501

Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati

3505

Dekstrini in drugi modificirani škrobi, razen esterificiranih in eterificiranih škrobov iz tarifne številke 3505 10 50 :

3505 10

Dekstrini in drugi modificirani škrobi:

3505 10 10

dekstrini

drugi modificirani škrobi

3505 10 90

– – –

drugo

3505 20

Lepila na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina ali drugih modificiranih škrobov

3809 10

Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in fiksiranje barvil ter drugi proizvodi in preparati (npr.: sredstva za apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in podobnih industrijah, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

3823 60

Sorbitol, razen sorbitola iz podštevilke 2905 44 :

3823 60 11

v vodni raztopini:

ki vsebuje 2 mas. % ali manj D-manitola, izracunano po vsebnosti D-glucitola

3823 60 19

drugo

drugo:

3823 60 91

ki vsebuje 2 mas. % ali manj D-manitola, izracunano po vsebnosti D-glucitola

3823 60 99

drugo


PRILOGA 2

IZDELKI IZ ČLENA 10(2)

Seznam 1 (1)

Oznaka KN

Poimenovanje

Kvote

(v tonah)

1519

1519 11 00

1519 12 00

1519 13 00

1519 19 10

2519 19 30

1519 19 90

1519 20 00

Industrijske monokarboksilne maščobne kisline; kisla olja iz prečiščevanja; industrijski maščobni alkoholi

3 480

1520

1520 10 00

1520 90 00

Glicerol (glicerin), čist ali ne; glicerinske vode in glicerinski lugi

154

1704

1704 10 11

1704 10 19

1704 10 91

1704 10 99

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), brez kakava

186

1803

1803 10

1803 20

Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena

100

1805

Kakav v prahu, brez dodatka sladkorja ali drugih sladil

431

1806

1806 10 15

1806 10 20

1806 10 30

1806 10 90

1806 20 10

1806 20 30

1806 20 50

1806 20 70

1806 20 80

1806 20 95

1806 31 00

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav

180

1901

1901 10 00

1901 20 00

1901 90 11

1901 90 19

1901 90 91

1901 90 99

Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom kakavovega prahu v količini manj kot 50 mas. %, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; živila iz izdelkov iz poglavij 0401 do 0404 , brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom kakavovega prahu v količini manj kot 10 mas. %, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu;

762

2106

2106 10 20

2106 10 80

2106 90 10

2106 90 92

2106 90 98

Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu;

370

2203

Pivo iz slada

255

2208

2208 20

2208 30

2208 40

2208 50

2208 90 19

2208 90 31

2208 90 33

2208 90 41

2208 90 45

2208 90 48

2208 90 52

2208 90 58

2208 90 65

2208 90 69

2208 90 73

2208 90 79

Nedenaturirani etanol z alkoholno stopnjo manj kot 80 % vol; žganja, likerji in druge žgane pijače; sestavljeni alkoholni pripravki, ki se uporabljajo za proizvodnjo pijač

532

2402

2402 10 00

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Cigare

493

2915 90

Druge karboksilne kisline

153

3505

3505 10 10

3505 10 90

3505 20 10

3505 20 30

3505 20 50

3505 20 90

Dekstrini in drugi modificirani škrobi; lepila na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrinov ali drugih modificiranih škrobov

1 398

3809

3809 10 10

3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90

Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in fiksiranja barvil

990


Seznam 2

Oznaka KN

Poimenovanje

0710 40 00

Sladka koruza, termično neobdelana ali termično obdelana s paro ali kuhanjem v vodi, zamrznjena

0711 90 30

Sladka koruza, začasno konzervirana (na primer z žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplani vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje), vendar v takšnem stanju neustrezna za takojšnjo porabo

1702 50 00

Kemično čista fruktoza

1903

Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba kot kosmiči, zrnca, perle in v podobnih oblikah

2001 90 30

Sladka koruza (Zea Mays var. saccharata), pripravljena ali konzervirana v kisu ali ocetni kislini

2001 90 40

Yam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo najmanj 5 mas. % škroba, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini

2004 10 91

Krompir v obliki moke, zdrob a ali kosmičev, pripravljen ali konzerviran drugače, razen v kisu ali ocetni kislini, zamrznjen

2004 90 10

Sladka koruza (Zea Mays va r. saccharata), pripravljena ali konzervirana drugače, razen v kisu ali ocetni kislini, zamrznjena t>

2005 20 10

Krompir v obliki moke, zdroba ali kosmičev, pripravljen ali konzerviran drugače, razen v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjen

2005 80 00

Sladka koruza (Zea M ays var. saccharata), pripravljena ali konzervirana drugače, razen v kisu ali ocetni kisli ni, nezamrznjena

2008 92 45

Pripravki vrste Müsli, ki temeljijo na nepraženih kosmičih

2008 99 85

Koruza, razen sladke koruze (Zea mays var. saccharata), pripravlj ena ali konzervirana kako drugače brez dodanega sladkorja ali žganja

2008 99 91

Yam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo najmanj 5 mas. % škroba, pripravljeni ali konzervirani kako drugače, brez dodanega sladkorja ali žganja

2101 10 98

Pripravki na osnovi kave ali kavnih ekstraktov, esenc ali koncentratov, razen pripravkov iz poglavja NC 2101 10 91

2101 20 98

Ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja, mate čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi čaja ali mate čaja, razen proizvodov iz naslova NC 2101 20 10

2101 30 19

Praženi kavni nadomestki, razen pražene cikorije

2101 30 99

Ekstrakti, esence in koncentrati praženih kavnih nadomestkov, razen pražene cikorije

2905 43 00

Manitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

2905 44 11

v vodni raztopini:

ki vsebuje 2 mas. % ali manj D-manitola, izračunano po vsebnostiD-glucitola

2905 44 19

drugo

drugo:

2905 44 91

ki vsebuje 2 mas. % ali manj D-manitola, izračunano po vsebnosti D-glucitola

2905 44 99

drugo

ex 3501

Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati

3823 60

Sorbitol, razen sorbitola iz podštevilke 2905 44

3823 60 11

v vodni raztopini:

ki vsebuje 2 mas. % ali manj D-manitola, izračunano po vsebnosti D-glucitola

3823 60 19

drugo

drugo:

3823 60 91

ki vsebuje 2 mas. % ali manj D-manitola, izračunano po vsebnosti D-glucitola

3823 60 99

drugo


Seznam 3

Oznaka KN

Poimenovanje

ex 1517

Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, razen užitnih masti ali olj ali njihovih frakcij iz tarifne številke 1516 :

1517 10 10

Margarina, razen tekoče margarine, ki vsebuje več kot 10 mas. %, do vključno 15 mas. % mlečnih maščob

1517 90 10

drugo, ki vsebuje več kot 10 mas. % do vključno 15 mas. % mlečnih maščob

1904

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (na primer koruzni kosmiči); žita, razen koruze, v zrnu, predkuhana ali kako drugače pripravljena:

1904 10 10

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov:

dobljenih iz koruze

1904 10 30

dobljenih iz riža

1904 10 90

drugo

1904 90 10

drugo:

riž

1904 90 90

drugo

2105

Sladoled in druge ledene sladice s kakavom ali brez

2105 00 10

ki ne vsebujejo mlečnih maščob oziroma vsebujejo manj kot 3 mas. % takšnih maščob

ki vsebujejo:

2105 00 91

3 mas. % ali več, vendar manj kot 7 mas. % mlečnih maščob

2105 00 99

7 mas. % ali več mlečnih maščob

2202 90 91

Brezalkoholne pijače, razen sadnih oziroma zelenjavnih sokov iz tarifne številke 2009 , ki vsebujejo proizvode iz tarifnih številk 0401 do 0404 ali maščobe, pridobljene iz proizvodov iz tarifnih številk 0401 do 0404

2202 90 95

druge, ki vsebujejo maščobo, pridobljeno iz proizvodov iz tarifnih številk 0401 do 0404 :

0,2 mas. % ali več, vendar manj kot 2 mas. %

2202 90 99

2 mas. % ali več


(1)  Proizvodi, za katere bo Tunizija ohranila takšno stopnjo carinskih dajatev, kakršna velja 1. januarja 1995, za štiri leta, in sicer v okviru danih tarifnih kvot, v skladu s prvim pododstavkom člena 10(3).

V skladu z drugim pododstavkom člena 10(3) med odpravljanjem industrijske komponente dajatev na podlagi člena 10(4) stopnja dajatev, ki velja za proizvode, za katere je treba tarifne kvote odpraviti, ne sme biti višja od stopnje dajatev, ki veljajo dne 1. januarja 1995.


PRILOGA 3

Oznaka KN

0505100

2508300

2528900

2620400

0505900

2508401

2529100

2621000

1302120

2508409

2529210

2701110

1302130

2508500

2529220

2701120

1302140

2508600

2529300

2701190

1302190

2508700

2530100

2701200

1302200

2509000

2530200

2702100

1302310

2511200

2530300

2702200

1505100

2512000

2530900

2703000

1505900

2513110

2601110

2704001

1515601

2513190

2601120

2704002

1515609

2513210

2601200

2705000

1516200

2513290

2602000

2706000

1522000

2514000

2603000

2707101

1702909

2516110

2604000

2707109

1804000

2516120

2605000

2707201

2001909

2516210

2606000

2707209

2101200

2516220

2607000

2707301

2101300

2517100

2608000

2707309

2103301

2517200

2609000

2707401

2106100

2517300

2610000

2707409

2106900

2517410

2611000

2707501

2403100

2517490

2612100

2707509

2403910

2518100

2612200

2707600

2403990

2518200

2613100

2707910

2501001

2518300

2613900

2707990

2501009

2519100

2614000

2708100

2502000

2519900

2615100

2708200

2504100

2520100

2615900

2709009

2504900

2521000

2616100

2712109

2505100

2523300

2616900

2712209

2505900

2524000

2617100

2712909

2506100

2525100

2617900

2713119

2506210

2525200

2618000

2713129

2506290

2525300

2619000

2713909

2507001

2526100

2620110

2714108

2507002

2526200

2620190

2714109

2508100

2527000

2620200

2714909

2508200

2528100

2620300

2715002

2715009

2817000

2827510

2836100

2801100

2818100

2827590

2836200

2801200

2818200

2827600

2836300

2801300

2818300

2828100

2836409

2802000

2819100

2828901

2836500

2803000

2820100

2828902

2836600

2804100

2820900

2828909

2836700

2804210

2821100

2829110

2836910

2804290

2821200

2829190

2836920

2804300

2823000

2829900

2836930

2804400

2824100

2830100

2836990

2804500

2824200

2830200

2839110

2804610

2824900

2830300

2839190

2804690

2825100

2830901

2839200

2804800

2825200

2830909

2839900

2804900

2825300

2831100

2840110

2805110

2825400

2831900

2840190

2805190

2825500

2832100

2840200

2805210

2825600

2832200

2840300

2805220

2825700

2832300

2841100

2805300

2825800

2833110

2841200

2809100

2825909

2833190

2841300

2810000

2826110

2833210

2841400

2811110

2826120

2833220

2841500

2811210

2826190

2833230

2841600

2811220

2826200

2833240

2841700

2811230

2826300

2833250

2841800

2812100

2826900

2833260

2841900

2812900

2827100

2833270

2842100

2813100

2827200

2833290

2842901

2813900

2827310

2833300

2842909

2814100

2827320

2833400

2844400

2814200

2827330

2834220

2846100

2815110

2827340

2835100

2846900

2815120

2827350

2835210

2847000

2815201

2827360

2835220

2848100

2815202

2827370

2835230

2848900

2815300

2827380

2835249

2849100

2816100

2827390

2835260

2849200

2816200

2827410

2835290

2849900

2816300

2827490

2835390

2850000

2851001

2905150

2909410

2915120

2851002

2905160

2909420

2915130

2851009

2905170

2909430

2915210

2901100

2905190

2909440

2915220

2901210

2905210

2909490

2915230

2901220

2905220

2909500

2915240

2901230

2905290

2909600

2915290

2901240

2905310

2910100

2915310

2901290

2905320

2910200

2915320

2902110

2905390

2910300

2915330

2902190

2905410

2910900

2915340

2902200

2905420

2911000

2915350

2902300

2905430

2912110

2915390

2902410

2905440

2912120

2915400

2902420

2905490

2912130

2915500

2902430

2905500

2912190

2915600

2902440

2906110

2912210

2915700

2902500

2906120

2912290

2915900

2902600

2906130

2912300

2916110

2902700

2906140

2912410

2916120

2903110

2906190

2912420

2916130

2903120

2906210

2912490

2916140

2903130

2906290

2912500

2916150

2903140

2907110

2912600

2916190

2903150

2907120

2913000

2916200

2903160

2907130

2914110

2916310

2903190

2907140

2914120

2916320

2903210

2907150

2914130

2916330

2903220

2907190

2914190

2916390

2903230

2907210

2914210

2917110

2903510

2907220

2914220

2917120

2903590

2907230

2914230

2917130

2903610

2907290

2914290

2917140

2903621

2907300

2914300

2917190

2903690

2908100

2914410

2917200

2904200

2908200

2914490

2917310

2904900

2908900

2914500

2917320

2905110

2909110

2914610

2917330

2905120

2909190

2914690

2917340

2905130

2909200

2914700

2917350

2905140

2909300

2915110

2917360

2917370

2922290

2933390

3004311

2917390

2922300

2933400

3004319

2918110

2922410

2933510

3004321

2918120

2922420

2933590

3004329

2918130

2922490

2933610

3004391

2918140

2922500

2933690

3004399

2918150

2923100

2933710

3004401

2918160

2923200

2933790

3004409

2918170

2923900

2933900

3004501

2918190

2924100

2934100

3004509

2918210

2924210

2934200

3004901

2918220

2924290

2934300

3004909

2918230

2925110

2934901

3006200

2918290

2925190

2934909

3006300

2918300

2925200

2935000

3006400

2918900

2926100

2940000

3006500

2919000

2926200

3001100

3101000

2920100

2926900

3001200

3102100

2920901

2927000

3001901

3102210

2920909

2928000

3001909

3102290

2921110

2929100

3002100

3102300

2921120

2929900

3002200

3102400

2921190

2930100

3002310

3102500

2921210

2930200

3002390

3102600

2921220

2930300

3002900

3102700

2921290

2930400

3003101

3102800

2921300

2930900

3003109

3102900

2921410

2931002

3003201

3103100

2921420

2931009

3003209

3103200

2921430

2932110

3003311

3103900

2921440

2932130

3003319

3104100

2921450

2932190

3003391

3104200

2921490

2932210

3003399

3104300

2921510

2932290

3003401

3104900

2921590

2932901

3003409

3105100

2922110

2932909

3003901

3105200

2922120

2933110

3003909

3105300

2922130

2933190

3004101

3105400

2922190

2933210

3004109

3105510

2922210

2933290

3004201

3105590

2922220

2933310

3004209

3105600

3105901

3301120

3502900

3705900

3105909

3301130

3503001

3707100

3201100

3301140

3503009

3707900

3201200

3301190

3504000

3801100

3201300

3301210

3505100

3801200

3201900

3301220

3505200

3801300