EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21998A0311(01)

Sporazum o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Republiko Jemen

OJ L 72, 11.3.1998, p. 18–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 028 P. 112 - 124
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 028 P. 112 - 124
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 028 P. 112 - 124
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 028 P. 112 - 124
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 028 P. 112 - 124
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 028 P. 112 - 124
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 028 P. 112 - 124
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 028 P. 112 - 124
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 028 P. 112 - 124
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 016 P. 201 - 213
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 016 P. 201 - 213
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 049 P. 174 - 185

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1998/189/oj

Related Council decision

21998A0311(01)Uradni list L 072 , 11/03/1998 str. 0018 - 0029


Sporazum o sodelovanju

med Evropsko skupnostjo in Republiko Jemen

SVET EVROPSKE UNIJE

na eni strani, in

VLADA REPUBLIKE JEMEN,

na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu "pogodbenici",

STA SE –

OB PRIZNAVANJU odličnih odnosov in vezi prijateljstva in sodelovanja med Skupnostjo in Republiko Jemen;

S PONOVNO POTRDITVIJO pomembnosti nadaljnje krepitve vezi med Skupnostjo in Republiko Jemen;

OB POUDARKU pomembnosti, ki jo pogodbenici pripisujeta načelom Ustanovne listine Združenih narodov, Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, Dunajski deklaraciji iz leta 1993 in programu dela Svetovne konference o človekovih pravicah, Kopenhagenski deklaraciji o socialnem razvoju iz leta 1995 in z njo povezanemu programu dela, Pekinški deklaraciji iz leta 1995 in programu dela Četrte svetovne konference o ženskah ter stalnemu dialogu o tem;

OB UPOŠTEVANJU želje po razširitvi okvira odnosov med Evropsko skupnostjo in Bližnjim vzhodom in po regionalnem sodelovanju med bližnjevzhodnimi državami, in ob spoznanju, da je sodelovanje z Republiko Jemen sestavni del politike Evropske skupnosti za okrepitev evropsko-arabskih odnosov v Sredozemlju in na Bližnjem vzhodu;

S PONOVNO POTRDITVIJO skupne želje pogodbenic po utrditvi, poglobitvi in razširitvi medsebojnih odnosov na področjih skupnega interesa na podlagi enakosti, nediskriminacije, vzajemne koristi in vzajemnosti;

OB UPOŠTEVANJU želje pogodbenic, da bi v okviru svojih pristojnosti ustvarili ugodne pogoje za razvoj trgovine in naložb med Skupnostjo in Republiko Jemen, in potrebe po podpiranju načel, ki jih je sprejela WTO in katerih namen je spodbuditi liberalizacijo trgovine na stabilen, pregleden in nediskriminatoren način, ki upošteva gospodarske razlike pogodbenic;

OB PRIZNAVANJU potrebe po podpori gospodarskega in socialnega razvoja Republike Jemen in predvsem prizadevanj jemenske vlade po izboljšanju življenjskih pogojev revnejših in prikrajšanih delov prebivalstva, s posebnim poudarkom na statusu žensk;

OB POUDARKU pomembnosti, ki jo pogodbenici pripisujeta pospeševanju uravnotežene demografske rasti, izkoreninjenju revščine, varstvu okolja tako na svetovni in kot tudi na državnih ter lokalnih ravneh, priznavanju povezav med prebivalstvom, gospodarskim razvojem in naravnim okoljem;

ODLOČILI SKLENITI ta sporazum in v ta namen imenovali svoje pooblaščence:

ZA SVET EVROPSKE UNIJE,

Jacques F. Poos,

Namestnik Ministrskega predsednika in Minister za zunanje zadeve, zunanjo trgovino in sodelovanje Luksemburga,

Vršilec dolžnosti predsednika Sveta Evropske unije,

Manuel Marin,

Podpredsednik Komisije Evropskih skupnosti

ZA VLADO REPUBLIKE JEMEN,

Dr. Abdulkarim Al-Eryani,

Namestnik Ministrskega predsednika, Minister za zunanje zadeve

KI so se po izmenjavi pooblastil v pravilni in predpisani obliki,

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Temelji

Odnosi med pogodbenicama kot tudi vse določbe samega sporazuma temeljijo na spoštovanju demokratičnih načel in temeljnih človekovih pravic, kakor so navedene v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, ki usmerja njuno notranjo in zunanjo politiko in predstavlja bistven element tega sporazuma.

Člen 2

Cilji

Poglavitni cilj Sporazuma je v okviru dialoga okrepiti in razviti različne vidike sodelovanja med pogodbenicama na področjih, ki sodijo v njuno pristojnost, vključno z razvojem, trgovino, gospodarskim in kulturnim sodelovanjem, varstvom okolja in trajnostnim upravljanjem z naravnimi viri ter razvojem človeških virov. Zato si bosta pogodbenici zadali naslednje cilje:

(a) pospeševati in krepiti trgovino med pogodbenicama ter spodbujati stalen napredek trajnostnega gospodarskega sodelovanja v skladu z načeloma enakosti in medsebojne koristi;

(b) krepiti sodelovanje na področjih, tesno povezanih z gospodarskim napredkom in koristnih za obe pogodbenici;

(c) prispevati k prizadevanjem Jemna za izboljšanje kakovosti življenja in življenjskega standarda najbolj prikrajšanih in najrevnejših skupin prebivalstva, skupaj z ukrepi za boj proti revščini z razvojem podeželja ter s pomočjo pri razvijanju človeških virov v številnih sektorjih gospodarstva;

(d) sprejeti potrebne ukrepe za zaščito svetovnega, regionalnega in nacionalnega okolja in za trajnostno upravljanje z naravnimi viri, upoštevaje povezavo med okoljem in razvojem;

(e) razširiti njuno sodelovanje na področje kulture, komunikacije in informacij za izboljšanje obojestranskega razumevanja in krepitev že obstoječih vezi med njima.

Člen 3

Trgovinsko sodelovanje

(a) Skupnost bo v okviru svojih pristojnosti izvajala trgovino v skladu s Sporazumom o ustanovitvi WTO in tudi Republika Jemen si bo prizadevala izvajati svojo trgovino v skladu s tem.

(b) V skladu z določbami Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT 1994) si bosta obe strani v zvezi z uvoženim ali izvoženim blagom zagotovili obravnavo po načelu največjih ugodnosti. Te določbe se ne uporabljajo za preferenciale, ki jih katerakoli pogodbenica dodeli na podlagi kakršnegakoli dogovora o ustanovitvi carinske unije, območja proste trgovine ali območja preferencialne obravnave.

(c) Cilj sodelovanja na tem področju bo razvijati in razširjati bilateralno trgovino med ES in Jemnom in izboljšati dostop na trg usklajeno z gospodarskim položajem pogodbenic.

(d) Obsegalo bo predvsem določbe o naslednjih zadevah:

- pogodbenici se zavezujeta, da bosta razvijali in razširjali svoje vzajemne trgovinske izmenjave in izboljšali dostop na trg na način, ki je združljiv z njunim gospodarskim položajem in njuno stopnjo razvoja,

- pogodbenici se zavezujeta, da bosta izboljšali pogoje dostopa njunih proizvodov na trge druge pogodbenice. V tem smislu zagotovita druga drugi najugodnejše uvozne in izvozne pogoje in se strinjata, da bosta proučili načine in sredstva za odstranitev ovir v medsebojni trgovini, predvsem necarinskih ovir, ob upoštevanju dela, ki so ga v zvezi s tem že opravili mednarodni forumi,

- pogodbenici soglašata, da bosta spodbujali izmenjavo informacij o obojestransko koristnih tržnih priložnostih,

- pogodbenici se strinjata, da bosta mejah svojih pristojnosti izboljšali sodelovanje v carinskih zadevah med zadevnimi organi, predvsem za možnosti poklicnega usposabljanja, poenostavitev in uskladitev carinskih postopkov in za pomoč pri boju proti carinskim goljufijam,

- pogodbenici se tudi zavezujeta, da bosta vsaka v skladu s svojo zakonodajo pretehtali možnost oprostitev plačila carin, davkov in drugih dajatev za blago, začasno uvoženo na njuna ozemlja, ki se naknadno ponovno izvozi v nespremenjeni obliki, ali za blago, ki po predelavi v drugi pogodbenici ponovno vstopa na njuna ozemlja, kadar ta predelava ne zadošča, da bi blago obravnavali kot blago s poreklom z ozemlja omenjene druge pogodbenice,

- pogodbenici se strinjata, da se bosta v mejah svojih pristojnosti medsebojno posvetovali o vseh morebitnih sporih v zvezi s trgovino, vključno z lastninskimi pravicami in javnimi naročili. Konstruktivno se bosta posvetovali tudi o tarifnih, netarifnih, storitvenih, zdravstvenih, varnostnih oziroma okoljskih ukrepih in tehničnih zahtevah,

- pogodbenici si bosta v tolikšni meri kot jima dovoljujejo njune pristojnosti, predpisi in politike, prizadevali tudi za boljšo izmenjavo informacij v zvezi z javnimi naročili,

- vlada Jemna sprejme vse ukrepe, ki so potrebni, da se izboljšajo pogoji za ustrezno in učinkovito varstvo in uveljavljanje pravic intelektualne, industrijske in poslovne lastnine,

- v ta namen vlada Jemna takoj ko je izvedljivo pristopi k ustreznim mednarodnim konvencijam o intelektualni, industrijski in poslovni lastnini, katerih ni pogodbenica, med drugim k Pariški konvenciji za varstvo industrijske lastnine, Bernski konvenciji za varstvo književnih in umetniških del in k Sporazumu o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS),

- Evropska skupnost v mejah svojih pristojnosti in Republika Jemen si prizadevata, za mednarodne pomorske storitve zagotoviti učinkovito uporabo načel neomejenega dostopa do tovora, na trgovinskih in nediskriminatornih osnovah,

- Za Republiko Jemen je predvidena potrebna tehnična pomoč, da se ji omogoči izpolnjevanje zgoraj omenjenih zavez in obveznosti.

Člen 4

Razvojno sodelovanje

Skupnost se zaveda, da potrebuje Jemen razvojno pomoč, in priznava, da se bo brez nadaljnjega hitrega in trajnostnega boja proti revščini in rasti prebivalstva v Republiki Jemen povečala nevarnost pritiskov in konfliktov, ki bi lahko spodkopali gospodarski napredek države kakor tudi gospodarski in socialni razvoj prebivalstva (predvsem šibkejših slojev).

Skupnost priznava tudi, da lahko znatno prispeva k razvojnim prizadevanjem Republike Jemen, in sicer tako po obsegu kot tudi po učinku, predvsem na strateških področjih boja proti revščini in sicer preko osnovnega šolstva, usposabljanja in izobraževanja ter izboljšanja delovnih pogojev, oskrbe z vodo, razvoja podeželja in zdravstva, zlasti v obliki osnovne zdravstvene oskrbe, vključno s spodbujanjem načrtovanja družine in z demografskimi ukrepi. Dejavnosti prevzete na teh področjih bi morale, kjer je to primerno, spodbujati enake možnosti in se osredotočiti predvsem na dekleta in ženske. V zvezi s tem si Komisija prizadeva za razvoj sodelovanja z lokalnimi nevladnimi organizacijami.

Vpričo zgornjih navedb in v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 443/92 z dne 25. februarja 1992 o finančni in tehnični pomoči državam v razvoju v Aziji in Južni Ameriki in gospodarskem sodelovanju z njimi se bo sodelovanje še naprej razvijalo v smislu jasne strategije sodelovanja in dialoga, katerih cilj je sporazumna opredelitev prioritet in zagotovitev učinkovitosti in trajnosti.

Pogodbenici bosta v mejah svojih razpoložljivih finančnih sredstev in v okviru svojih postopkov in instrumentov dali na razpolago sredstva za lažjo uresničitev ciljev iz sporazuma. Skupnost bo v okviru svojega finančnega načrtovanja za dejavnosti sodelovanja upoštevala potrebo po zagotovitvi ustreznega ravnovesja v geografski porazdelitvi svojih vlaganj.

Pogodbenici bosta zagotovili, da bodo dejavnosti, opravljene v okviru razvojnega sodelovanja, v skladu z razvojnimi strategijami, sporazumno dogovorjenimi z ustanovami Bretton Woods.

Člen 5

Gospodarsko sodelovanje

Obe pogodbenici se obvezujeta, da bosta v skladu s svojo politiko in cilji in v okviru svojih razpoložljivih sredstev pospeševali gospodarsko sodelovanje, ki je v obojestransko korist, in bosta skupaj in v obojestransko prednost v okviru svojih pristojnosti določili v smislu jasne strategije sodelovanja, področja in prioritete za programe in dejavnosti gospodarskega sodelovanja. Pogodbenici bosta vzpostavili tudi reden gospodarski dialog, ki bo zajemal vsa področja makroekonomske politike in bo v okviru njunih pristojnosti vključeval tudi proračunsko politiko, plačilne bilance in monetarno politiko, da se še dodatno okrepijo gospodarski odnosi med Skupnostjo in Republiko Jemen. Cilj tega dialoga je omogočiti tesnejše sodelovanje med organi, ki so odgovorni za izvajanje gospodarske politike na področjih, za katera so pristojni.

Sodelovanje na teh področjih bo vključevalo naslednja širša področja dejavnosti:

(a) razvoj ustvarjalnega konkurenčnega in trajno uravnoteženega gospodarskega okolja v Republiki Jemen z olajšanjem dostopa do znanja, izkušenj in tehnologije Skupnosti, med drugim na področju standardov, nadzora kakovosti in telekomunikacij;

(b) olajšanje poslovnih stikov, izmenjave informacij in drugih ukrepov, določenih za pospeševanje in zaščito trgovinskih izmenjav, vključno s pospeševanjem izvoza Jemna;

(c) vzpostavitev ugodnih pogojev za razvoj malih in srednje velikih podjetij Jemna in olajšanje izmenjave informacij o podjetniški politiki in politiki malih in srednje velikih podjetij, predvsem za izboljšanje poslovnega okolja in spodbujanje tesnejših stikov ne le med malimi in srednje velikimi podjetji zaradi pospeševanja priložnosti trgovinskega in industrijskega sodelovanja, temveč tudi med pristojnimi organi Skupnosti in tistimi organi Jemna, ki so odgovorni za izvajanje makroekonomske prilagoditve;

(d) voditi dialog o gospodarskem sodelovanju med Republiko Jemen in Skupnostjo, ki vključuje izmenjavo informacij o makroekonomskem položaju in vidikih ter razvojnih strategijah;

(e) krepitev obojestranskega razumevanja njunega gospodarskega okolja in poslovnih običajev kot temelj učinkovitega sodelovanja;

(f) v okviru njunih pristojnosti izboljšanje sodelovanja med ustreznimi organi v zvezi z vprašanji standardov in regulative, predvsem v zvezi s poklicnim usposabljanjem in izobraževanjem, s poenostavitvijo in uskladitvijo standardov;

(g) krepitev usposabljanja na področju managementa v Republiki Jemen za razvoj poslovnih subjektov, sposobnih za učinkovito vzajemno delovanje z evropskim poslovnim okoljem;

(h) pospeševanje dialoga med Republiko Jemen in Skupnostjo na področju energetske politike, prenosa tehnologije in tehnološkega sodelovanja;

(i) podpora prizadevanjem Jemna za posodobitev in prestrukturiranje industrije s spodbujanjem razširitve industrijske proizvodnje in z izboljšanjem ustreznega pravnega in upravnega okvira;

(j) pospeševanje vključevanja zasebnega sektorja v programe sodelovanja, da se okrepi gospodarsko in industrijsko sodelovanje med pogodbenicama. V ta namen pogodbenici sprejmeta ukrepe za:

- spodbujanje zasebnega sektorja obeh pogodbenic za razvoj poslovnega sodelovanja, in

- vključitev zasebnih sektorjev v dejavnosti, razvite v okviru sporazuma;

(k) v okviru njunih pristojnosti nadaljnje sodelovanje na področju finančnih storitev preko izmenjave informacij o finančnih predpisih in praksah ter programov usposabljanja in izobraževanja in spodbujanje reforme bančnega in finančnega sistema ter liberalizacije finančnih storitev;

(l) zagotovitev sodelovanja na področju prometne infrastrukture in upravljanja, vključno s civilnim letalskim prometom in upravljanjem pristanišč, in pospeševanje uporabe standardov Skupnosti v tem sektorju;

(m) priznavanje pomena sodelovanja v zvezi z informacijsko družbo in informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, ki pomagajo pospeševati gospodarski razvoj in trgovino. Zagotovitev dialoga in morebitne pomoči v zvezi z ureditvijo in standardizacijo telekomunikacij in razvojem projektov, predvsem glede uporabe telematike na prednostnih področjih (izobraževanje, zdravstvo, okolje, promet, elektronsko trgovanje).

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta v okviru svojih pristojnosti spodbujali širitev obojestransko koristnih naložb s tem, da bosta z izboljšanjem pogojev za prenos kapitala ustvarili ugodnejše pogoje za zasebne naložbe, in da bosta, kjer je to primerno, podprli sklenitev konvencij o pospeševanju in zavarovanju naložb med državami članicami Skupnosti in Republiko Jemen, ki temeljijo na načelih nediskriminacije in vzajemnosti.

Člen 6

Kmetijstvo in ribištvo

Pogodbenici se obvezujeta, da bosta v duhu razumevanja sodelovali pri posodabljanju in prestrukturiranju kmetijstva in ribištva.

To sodelovanja bo vezano predvsem na:

- pomoč Republiki Jemen pri razvijanju in izvajanju nacionalne strategije varnosti preskrbe s hrano,

- razvoj stabilnih trgov,

- integriran razvoj podeželja, vključno z izboljšavami osnovnih storitev in z razvojem s tem povezanih gospodarskih dejavnosti,

- razvoj in izboljšanje zasebnih distribucijskih poti, tehnik pakiranja in skladiščenja ter trženja,

- podpiranje privatizacije in razvoja zasebnega sektorja;

- ohranitev staleža rib in racionalno gospodarjenje z njim,

- pospeševanje razširitve proizvodnje in zmanjševanje odvisnosti od uvoza živil,

- pospeševanje okolju prijaznega kmetijstva in ribištva,

- posodobitev infrastrukture na podeželju in razvoj podeželja,

- pospeševanje sodelovanja v sektorjih zdravstva, veterine, zdravja živali in zaščite rastlin, katerega cilj je odpravljanje trgovinskih ovir v skladu z zakonodajo pogodbenic k Sporazumu,

- tehnična pomoč ter usposabljanje in izobraževanje.

Sodelovanje bi lahko potekalo v obliki prenosov znanja in izkušenj, pospeševanja kmetijskih raziskav, oblikovanjem skupnih vlaganj in programov usposabljanja in izobraževanja.

Člen 7

Sodelovanje na področju okolja

Pogodbenici priznavata, da obstaja tesna povezava med revščino in poslabšanjem okolja. Zato bo poglavitni cilj sodelovanja na področju okolja med pogodbenicama – v okviru njunih pristojnosti – povečati vidike za doseganje trajnostne gospodarske rasti in socialnega razvoja, pri čemer bosta imela največjo prednost zaščita naravnega okolja, vključno z morskim okoljem, in boj proti poslabšanju okolja, predvsem proti dezertifikaciji.

Sodelovanje se bo izvrševalo na naslednje načine:

- ustanovitev upravnih, regulativnih in informacijskih struktur, potrebnih za racionalno gospodarjenje z okoljem,

- sodelovanje za razvoj trajnostnih in ekoloških virov energije ter za rešitev težav urbanega in industrijskega onesnaževanja,

- spodbujanje regionalnega sodelovanja in koordinacije,

- izmenjave informacij in strokovnega znanja, predvsem v smislu prenosa ustrezne okoljske tehnologije,

- programi usposabljanja, izobraževanja in posvetovanja ter razvoj mrež.

Člen 8

Turizem

V okviru pristojnosti pogodbenic bodo prednosti za sodelovanja na tem področju predvsem naslednje:

- okrepitev programov usposabljanja in izobraževanja v hotelskem managementu in upravi in usposabljanje in izobraževanje za druge s tem povezane poklice,

- pritegnitev domačih in tujih naložb v turizem,

- trženje in poslovno sodelovanje v turizmu,

- izmenjava najboljše prakse za zagotavljanje trajnostnega razvoja turizma.

Člen 9

Regionalno sodelovanje

Gospodarsko in drugo sodelovanje med pogodbenicama se lahko razširi na dejavnosti iz sporazumov o sodelovanju ali povezovanju z drugimi državami v isti regiji, če so navedene dejavnosti združljive s temi sporazumi.

Obe pogodbenici bosta spodbujali aktivnosti in tehnično podprli dejavnosti zasnovane za razvoj sodelovanja med Republiko Jemen in njenimi sosedi. V zvezi s tem bi bilo treba predvideti koordinacijo med programi Skupnosti za decentralizirano sodelovanje s sredozemskimi državami in Državami GCC.

Člen 10

Znanost in tehnologija

Pogodbenici si bosta prizadevali za pospeševanje sodelovanja pri znanstvenem in tehnološkem razvoju.

Sodelovanje bo potekalo v obliki:

- izmenjav znanstvenih in tehnoloških informacij,

- izmenjav med znanstveniki in razvoja medinstitucionalnih odnosov na tem področju,

- izobraževanja in usposabljanja,

- izboljšanja jemenskih raziskovalnih zmogljivosti,

- dostopa do regionalnih znanstvenih in tehnoloških omrežij sodelovanja.

Pogodbenici bosta skupaj določili področja, ki so v skupnem interesu. Na splošno bodo imeli prednost programi, ki bodo ustvarjali sinergijo na regionalni ravni, in sicer v zvezi z okoljem, upravljanjem z zemljo, vodo in zdravjem.

Člen 11

Sodelovanje proti zlorabam drog in nadzor prekurzorjev ter pranja denarja

Pogodbenici se v skladu s svojimi pristojnostmi in ustreznimi zakonskimi določbami strinjata, da bosta:

- upoštevali posebne ukrepe proti nedovoljenemu gojenju, proizvodnji in trgovini z drogami, narkotiki in psihotropnimi snovmi kot tudi preprečevanje in zmanjševanje zlorab drog,

- sodelovali s ciljem, da preprečita zlorabo prekurzorjev za droge,

- storili vse, kar je v njuni moči, da preprečita pranje denarja.

Cilj sodelovanja med pogodbenicama v okviru njunih pristojnosti bo na področju pranja denarja oblikovanje primernih standardov za boj proti pranju denarja, enakovrednih s tistimi, ki so jih na tem področju sprejeli Skupnost in mednarodni forumi, še zlasti Projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF).

Člen 12

Sodelovanje na socialnem področju

Pogodbenici priznavata pomen socialnega razvoja, ki bi moral potekati vzporedno z gospodarskim razvojem. Posebno prednost bosta namenili spoštovanju temeljnih socialnih pravic.

V okviru njunih pristojnosti lahko sodelovanje obsega katero koli področje, ki je v interesu pogodbenic. Pogodbenici bosta ob upoštevanju področij,ki so v njuni pristojnosti in ustreznih zakonskih določb dali prednost ukrepom, katerih cilj je:

- pospeševanje dejanske enakosti žensk v gospodarskem in socialnem razvoju in enakopravno vključevanje žensk in moških v procese odločanja, povezane s tem, predvsem z izobraževanjem in mediji,

- izboljševanje delovnih pogojev in socialne varnosti mater in otrok,

- izboljševanje sistema socialne varnosti,

- izboljševanje odzivov na zdravstvene zahteve.

Člen 13

Razvoj kadrov

Pogodbenici se strinjata, da je razvoj kadrov sestavni del tako gospodarskega kot socialnega razvoja. Obvezujeta se, da bosta poiskali načine za izboljšanje stanja na področju izobraževanja in poklicnega usposabljanja. V ta namen bo posebna pozornost posvečena dostopu žensk do izobraževanja, vključno s tehničnim izobraževanjem, visokošolskim izobraževanjem in poklicnim usposabljanjem. Da bi povečali raven strokovnosti vodilnih kadrov v javnem in zasebnem sektorju, bosta pogodbenici pospešili sodelovanje na področju izobraževanja in poklicnega usposabljanja ter spodbujali sodelovanje med univerzami in podjetji.

Člen 14

Informacije, kultura in komunikacije

Pogodbenici bosta v okviru svojih pristojnosti in z vidika svojih politik in obojestranskih interesov vzpostavili sodelovanje na področju informacij, kulture, kulturne dediščine in komunikacij, da bi ustvarili boljše medsebojno razumevanje in da bi okrepili medsebojne kulturne vezi, med drugim tudi preko študij in tehnične pomoči za ohranitev kulturne dediščine.

V okviru njunih pristojnosti lahko takšno sodelovanje zajema:

- programe medsebojnega obveščanja, vključno s tiskom in avdiovizualnimi sredstvi javnega obveščanja,

- ohranitev in restavriranje spomenikov in stavb arhitektonske vrednosti,

- izobraževanje in usposabljanje,

- kulturne dogodke.

Člen 15

Institucionalni vidiki

Na uradni ravni se bo ustanovil Skupni odbor za sodelovanje, ki bo nadzoroval celotno izvajanje tega sporazuma.

Sestajal se bo izmenično v Skupnosti in Republiki Jemen, praviloma enkrat letno. Njegova vloga bo:

(a) zagotoviti pravilno izvajanje Sporazuma,

(b) določiti prednostne naloge glede na cilje Sporazuma;

(c) pripraviti ustrezna priporočila za pospeševanje ciljev Sporazuma.

Pogodbenici poudarjata svojo željo po uveljavitvi rednih stikov med Evropskim in jemenskim parlamentom.

Člen 16

Evolutivna klavzula

Pogodbenici lahko ob medsebojnem soglasju in na sektorjih v njuni pristojnosti razširita ta sporazum, tako da poglobita raven sodelovanja in jo razširita s pomočjo nadaljnjih sporazumov o posebnih sektorjih ali dejavnostih.

V okviru tega sporazuma lahko vsaka pogodbenica oblikuje predloge za razširitev obsega sodelovanja, ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih z izvajanjem sporazuma.

Člen 17

Drugi sporazumi

Brez poseganja v ustrezne določbe Pogodb o ustanovitvi Evropskih skupnosti obstoječi sporazum in ukrepi, sprejeti na njegovi podlagi, ne vplivajo na prisojnosti držav članic Evropske unije, da izvajajo dvostranske aktivnosti z Republiko Jemen v okviru gospodarskega sodelovanja s to državo in ne ovirajo sklenitve, če je ta potrebna, novih sporazumov o gospodarskem sodelovanju z Republiko Jemen.

Ob upoštevanju določb iz zgornjega odstavka določbe tega sporazuma nadomestijo določbe sporazumov, sklenjenih med državami članicami Evropske unije in Republiko Jemen, če so te določbe nezdružljive z določbami tega sporazuma ali če so jim enake.

Člen 18

Neizvajanje Sporazuma

Če katera od pogodbenic meni, da druga ni izpolnila svojih obveznosti iz tega sporazuma, lahko ustrezno ukrepa. Preden to stori, predloži drugi pogodbenici, razen v primerih posebne nujnosti, vse ustrezne informacije, potrebne za temeljito preučitev položaja, da bi poiskali za obe pogodbenici sprejemljivo rešitev.

Pri izbiri ukrepov morajo imeti prednost tisti, ki najmanj motijo uresničevanje tega sporazuma. O teh ukrepih se takoj obvesti drugo pogodbenico in na zahtevo druge pogodbenice se o njih posvetujeta.

Člen 19

Primerni pogoji za izvedence ES, ki delujejo v Republiki Jemen v okviru sodelovanja, ki ga financira ES

Jemenska vlada bo za lažje sodelovanje v okviru tega sporazuma uradnim osebam in izvedencem ES, ki so vključeni v izvajanje sodelovanja, zagotovila za izvajanje njihovih funkcij potrebna jamstva, ugodnosti in posebne zakonske pravice, običajne po mednarodnih standardih. Dobave in blago, ki se uvozijo v Republiko Jemen v okviru izvajanja dejavnosti sodelovanja, bi morali biti oproščeni tudi vsakršnega obdavčenja, dajatev ali drugih plačil.

Člen 20

Ozemeljska veljavnost

Na eni strani ta sporazum velja na ozemljih, na katerih velja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, in pod pogoji, določenimi v navedeni pogodbi, in na drugi strani na ozemlju Republike Jemen.

Člen 21

Začetek veljavnosti

Ta sporazum začne veljati prvi dan meseca, ki sledi dnevu, ko se pogodbenici uradno obvestita, da so zaključeni vsi postopki potrebni v ta namen.

Ta sporazum se sklene za nedoločen čas, razen če ga katera od pogodbenic odpove.

Člen 22

Verodostojna besedila

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, finskem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, španskem, švedskem in arabskem jeziku, pri čemer je vsako od besedil enako verodostojno.

Člen 23

Priloge

Priloge k temu sporazumu so njegov sestavni del.

V Bruslju, petindvajsetega novembra tisočdevetstosedemindevetdeset.

Svet Evropske unije

+++++ TIFF +++++

Republika Jemen

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Izjava o členu 18 – Neizvajanje Sporazuma

(a) Za namene razlaganja in praktične uporabe tega sporazuma pogodbenici soglašata, da "primeri posebne nujnosti", navedeni v členu 18 Sporazuma, pomenijo primer bistvene kršitve Sporazuma s strani ene od pogodbenic. Bistveno kršitev sporazuma predstavlja:

- zavračanje izvajanja Sporazuma, ki ga ne sankcionirajo splošna pravila mednarodnega prava,

- kršitev osnovnih elementov Sporazuma, navedenih v členu 1.

(b) Pogodbenici soglašata, da so "ustrezni ukrepi" iz člena 18 ukrepi, sprejeti v skladu z mednarodnim pravom. Če pogodbenica sprejme ukrep v primeru posebne nujnosti v skladu s členom 18, lahko druga pogodbenica uporabi postopek za reševanje sporov.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Skupna izjava o intelektualni, industrijski in poslovni lastnini

Za namene tega sporazuma se pogodbenici strinjata, da "intelektualna, industrijska in poslovna lastnina" vključuje predvsem zaščito avtorskih in sorodnih pravic, patentov, industrijskega oblikovanja, blagovnih znamk in storitvenih znamk, programske opreme, topografij integriranih vezij, geografskih označb kot tudi varstvo pred nelojalno konkurenco in zaščito zaupnih podatkov o znanju in izkušnjah.

--------------------------------------------------

Sklepna Listina

Pooblaščenci

EVROPSKE SKUPNOSTI,

v nadaljnjem besedilu "Skupnost",

na eni strani in

pooblaščenec REPUBLIKE JEMEN,

v nadaljnjem besedilu "Jemen",

na drugi strani,

ki so sestali 25. novembra 1997 v Bruslju, kjer so podpisali Sporazum o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Republiko Jemen, so sprejeli naslednja besedila:

Sporazum in naslednji prilogi:

Priloga I — Izjava o členu 18 — Neizvajanje Sporazuma

Priloga II — Skupna izjava o intelektualni, industrijski in poslovni lastnini

Pooblaščenci Skupnosti in pooblaščenec Jemna so sprejeli besedilo Skupne izjave, ki je navedena spodaj in je priložena tej Sklepni listini:

Skupna izjava o prevzemu državljanov

V Bruslju, petindvajsetega novembra tisočdevetstosedemindevetdeset.

Za Evropsko skupnost

+++++ TIFF +++++

Za Republiko Jemen

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top