Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21998A0214(03)

Začasni trgovinski sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani

OJ L 43, 14.2.1998, p. 2–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 027 P. 267 - 284
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 027 P. 267 - 284
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 027 P. 267 - 284
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 027 P. 267 - 284
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 027 P. 267 - 284
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 027 P. 267 - 284
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 027 P. 267 - 284
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 027 P. 267 - 284
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 027 P. 267 - 284

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1999

21998A0214(03)Uradni list L 043 , 14/02/1998 str. 0002 - 0019


Začasni trgovinski sporazum

o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani

EVROPSKA SKUPNOST, EVROPSKA SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO IN EVROPSKA SKUPNOST ZA ATOMSKO ENERGIJO,

v nadaljnjem besedilu "Skupnost",

na eni strani in

REPUBLIKA UZBEKISTAN

na drugi strani,

KER je bil 21. junija 1996 podpisan Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Uzbekistan na drugi stani;

KER je cilj Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju krepiti in širiti že prej vzpostavljene odnose, zlasti s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Zvezo sovjetskih socialističnih republik (ZSSR) o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju, podpisanim 18. decembra 1989;

KER je treba zagotoviti hiter razvoj trgovinskih odnosov med pogodbenicama;

KER je zato z začasnim sporazumom treba čim prej uveljaviti določbe Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju v zvezi s trgovino in trgovinskimi vprašanji;

KER naj bi te določbe torej začasno nadomestile ustrezne določbe Sporazuma o trgovini, trgovinskem in gospodarskem sodelovanju;

KER je treba zagotoviti, da do začetka veljavnosti Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju in do ustanovitve Sveta za sodelovanje, skupni odbor, ustanovljen s Sporazumom o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju, izvaja pooblastila, ki jih Sporazum o partnerstvu in sodelovanju dodeljuje Svetu za sodelovanje in so nujna za izvajanje Začasnega sporazuma,

STA SE ODLOČILI skleniti ta začasni sporazum in sta v ta namen imenovali svoje pooblaščence:

ZA EVROPSKO SKUPNOST:

Denis O'Leary

Ambasador,

stalni predstavnik Irske v Evropski uniji,

predsednik odbora stalnih predstavnikov,

François Lamoureux

Namestnik generalnega direktorja Generalnega direktorata za zunanje politične odnose Komisije Evropskih skupnosti

ZA EVROPSKO SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO:ZA EVROPSKO SKUPNOST ZA ATOMSKO ENERGIJO:

François Lamoureux

Namestnik generalnega direktorja Generalnega direktorata za zunanje politične odnose Komisije Evropskih skupnosti

ZA REPUBLIKO UZBEKISTAN:

Abdulaziz Kamilov

Minister za zunanje zadeve

KI so se po izmenjavi pooblastil v pravilni in predpisani obliki

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

NASLOV I

SPLOŠNA NAČELA

Člen 1

Spoštovanje demokracije, načel mednarodnega prava in človekovih pravic, kakor so razglašeni v Ustanovni listini Organizacije združenih narodov, Helsinški sklepni listini in Pariški listini za novo Evropo in spoštovanje načel tržnega gospodarstva, vključno s tistimi, izraženimi v dokumentih Bonske konference KVSE, so podlaga notranje in zunanje politike pogodbenic ter so bistvena sestavina partnerstva in tega sporazuma.

NASLOV II

BLAGOVNA MENJAVA

Člen 2

1. Pogodbenici si medsebojno priznavata obravnavo blagovne menjave po načelu največjih ugodnosti na vseh področjih za:

- carine in dajatve, ki se uporabljajo pri uvozu in izvozu, vključno z načinom njihovega pobiranja,

- določbe o carinjenju, prevozu, skladiščenju in pretovarjanju,

- posredne ali neposredne davke in druge notranje dajatve za uvoženo blago,

- način plačevanja in prenosa takih plačil v zvezi z blagovno menjavo,

- predpise o prodaji, nakupu, prevozu, distribuciji in rabi blaga na notranjem trgu.

2. Določbe odstavka 1 se ne uporabljajo za:

(a) priznavanje ugodnosti z namenom oblikovanja carinske unije ali območja proste trgovine ali kot posledica oblikovanja take unije ali območja;

(b) prednosti, priznane posameznim državam v skladu s pravili Svetovne trgovinske organizacije (STO) in drugimi mednarodnimi sporazumi v korist držav v razvoju;

(c) prednosti, priznane sosednjim državam, z namenom olajšati obmejni promet.

3. Določbe odstavka 1 se ne uporabljajo med prehodnim obdobjem, ki se izteče z dnem, ko Republika Uzbekistan vstopi v STO oziroma 31. decembra 1998, kar se zgodi prej, in za ugodnosti iz Priloge I, ki jih Republika Uzbekistan priznava drugim državam, nastalim po razpadu ZSSR.

Člen 3

1. Pogodbenici soglašata, da je načelo prostega prevoza temeljni pogoj za doseganje ciljev tega sporazuma.

V tej zvezi vsaka pogodbenica zagotavlja neomejen prevoza preko ali skozi svoje ozemlje za blago s s carinskega območja ali za blago, ki je namenjeno na carinsko območje druge pogodbenice.

2. Med pogodbenicama se uporabljajo pravila iz člena IV odstavkov 2, 3, 4 in 5 GATT.

3. Pravila iz tega člena ne posegajo v pravila, ki veljajo za posebna področja, zlasti za prevoz ali proizvode, o katerih sta se pogodbenici že dogovorili.

Člen 4

Brez vpliva na pravice in obveznosti iz mednarodnih konvencij o začasnem uvozu, ki zavezujejo pogodbenici, lahko vsaka pogodbenica drugi odobri oprostitev uvoznih dajatev in carin za začasno uvoženo blago v primerih in po postopkih, predvidenih v kateri koli mednarodni konvenciji o teh zadevah, ki jo zavezuje, v skladu z nacionalno zakonodajo. Upoštevajo se pogoji, pod katerimi je pogodbenica sprejela obveznosti iz take konvencije.

Člen 5

1. Blago s poreklom v Republiki Uzbekistan se uvaža v Skupnost brez količinskih omejitev, ne da bi to posegalo v določbe členov 7, 10 in 11 tega sporazuma.

2. Blago s poreklom v Skupnosti se uvaža v Republiko Uzbekistan brez količinskih omejitev in ukrepov z enakovrednim učinkom, brez poseganja v določbe členov 7, 10 in 11 tega sporazuma.

Člen 6

Blagovna izmenjava med pogodbenicama poteka po tržnih cenah.

Člen 7

1. Kadar se kakšen proizvod uvaža na ozemlje ene pogodbenice v povečanih količinah ali pod pogoji, ki lahko povzročijo ali grozijo povzročitev škode domačim proizvajalcem podobnih ali neposredno konkurenčnih proizvodov, lahko ali Skupnosti ali Republika Uzbekistan, odvisno od tega, katera je prizadeta, sprejme ustrezne ukrepe v skladu z naslednjimi postopki in pogoji.

2. Preden Skupnost ali Republika Uzbekistan, odvisno od tega, katera je prizadeta, sprejme ukrepe, oziroma v primerih, za katere velja odstavek 4, takoj po tem, ko je to mogoče, sporoči Skupnemu odboru vse pomembne informacije, da le-ta poišče rešitev, ki bo sprejemljiva za obe pogodbenici, kakor to predvideva Naslov IV.

3. Če se s posvetovanji pogodbenici ne sporazumeta v 30 dneh od dneva, ko je bil Skupni odbor obveščen o dejavnostih za preprečitev tega stanja, lahko pogodbenica, ki je zaprosila za posvetovanje, omeji uvoz proizvodov v takšnem obsegu in za toliko časa, da se prepreči ali odpravi škoda, ali da se sprejmejo drugi ustrezni ukrepi.

4. V kritičnih okoliščinah, ko bi odlašanje povzročilo težko popravljivo škodo, lahko pogodbenici sprejmeta ukrepe pred posvetovanjem, vendar pod pogojem, da se posvetovanja začnejo takoj po uvedbi teh ukrepov.

5. Pri izbiri ukrepov iz tega člena pogodbenici dajeta prednost tistim, ki najmanj škodijo doseganju ciljev tega sporazuma.

6. Nobena določba tega člena ne vpliva in ne preprečuje, da bi katera pogodbenica sprejela protidampinške ali izravnalne ukrepe v skladu s členom IV GATT, Sporazumom o izvajanju člena VI GATT, Sporazumom o razlagi in uporabi členov VI, XVI in XXIII GATT ali z njimi povezano nacionalno zakonodajo.

Člen 8

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta naklonjeni razvoju določb tega sporazuma o medsebojni blagovni menjavi, kolikor bodo dopuščale okoliščine, vključno s položajem nastalim po vstopu Republike Uzbekistan v STO. Skupni odbor iz člena 17 lahko za pogodbenici pripravi priporočila o takšnem razvoju, ki bi bila če bodo sprejeta, uresničena s sporazumom med pogodbenicama v skladu z njunimi nacionalnimi postopki.

Člen 9

Sporazum ne izključuje prepovedi ali omejitev uvoza, izvoza ali prevoza blaga, ki so utemeljene z javno moralo, javnim redom ali javno varnostjo, varovanjem zdravja in življenja ljudi, živali ali rastlin, varstvom naravnih virov; z varstvom naravnih bogastev z umetniško, zgodovinsko ali arheološko vrednostjo; z varstvom intelektualne, industrijske in poslovne lastnine ali predpisov v zvezi z zlatom in srebrom. Take prepovedi ali omejitve ne smejo biti sredstvo samovoljne diskriminacije ali prikritega omejevanja trgovinske menjave med pogodbenicama.

Člen 10

Ta naslov se ne uporablja za trgovino s tekstilnimi izdelki iz poglavij 50 do 63 kombinirane nomenklature. Trgovino s temi izdelki ureja ločen sporazum, podpisan 4. decembra 1995, ki se začasno uporablja od 1. januarja 1996.

Člen 11

1. Trgovino z izdelki, urejenimi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo, urejajo določbe tega naslova, razen člena 5.

2. Ustanovi se skupina za stike za vprašanja o premogu in jeklu, v kateri so predstavniki Skupnosti in Republike Uzbekistan.

Skupina za stike si redno izmenjuje informacije o premogu in jeklu.

Člen 12

Trgovina z jedrskim materialom poteka v skladu z določbami Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo. Po potrebi se trgovina z jedrskim materialom uredi s posebnim sporazumom med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Republiko Uzbekistan.

NASLOV III

DOLOČBE O PLAČILIH, KONKURENCI IN DRUGE GOSPODARSKE DOLOČBE

Člen 13

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta med rezidenti Skupnosti in Republike Uzbekistan v prosti konvertibilni valuti dovolili vsa tekoča plačila, ki so povezana s pretokom blaga, izvedenim v skladu z določbami sporazuma.

Člen 14

Pogodbenici soglašata, da bosta preučili načine za uporabo njune konkurenčne zakonodaje v primerih, ko bi to škodilo njuni medsebojni trgovini.

Člen 15

V skladu z določbami tega člena in Priloge II Republika Uzbekistan nadaljuje z izboljševanjem varstva pravic intelektualne, industrijske in poslovne lastnine z namenom, da ob koncu petega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma zagotovi raven varstva, ki jo v Skupnosti zagotavljajo akti Skupnosti, zlasti tisti iz Priloge II, vključno s primerljivimi sredstvi za uveljavljanje teh pravic.

Člen 16

Medsebojna pomoč med upravnimi organi pogodbenic v carinskih zadevah se izvaja v skladu s protokolom, ki je priložen k temu sporazumu.

NASLOV IV

INSTITUCIONALNE, SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 17

Skupni odbor, ustanovljen s Sporazumom o trgovini in o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in ZSSR, podpisanim 18. decembra 1989, izvaja naloge določene s tem sporazumom, dokler se ne ustanovi Svet za sodelovanje, določen v členu 81 Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju.

Člen 18

Skupni odbor lahko za uresničevanje ciljev tega sporazuma oblikuje priporočila v primerih, predvidenih s tem sporazumom.

Priporočila oblikuje na podlagi dogovora s pogodbenicama.

Člen 19

Pri obravnavanju vprašanj, ki sodijo v okvir tega sporazuma v zvezi z določbami, ki se sklicujejo na člen Sporazuma GATT/STO, Skupni odbor v največji možni meri upošteva običajno razlago zadevnega člena GATT/STO s strani članic STO.

Člen 20

1. Na področjih uporabe tega sporazuma se pogodbenici zavezujeta zagotavljati fizičnim in pravnim osebam druge pogodbenice glede na njene državljane nediskriminacijski dostop do pristojnih sodišč in upravnih organov pogodbenic, da branijo svoje osebne in premoženjske pravice, vključno s pravicami v zvezi z intelektualno, industrijsko in poslovno lastnino.

2. V mejah svojih pooblastil in pristojnosti pogodbenici:

- podpirata sprejem arbitraže za reševanje sporov o transakcijah na področju trgovanja in sodelovanja med gospodarskimi subjekti Skupnosti in Republike Uzbekistan,

- soglašata, da lahko ob predložitvi spora arbitraži vsaka pogodbenica, razen če predpisi arbitražnega centra, ki sta ga izbrali pogodbenici določajo drugače, izbere svojega arbitra, ne glede na njegovo državljanstvo, in da je lahko predsedujoči tretji arbiter ali edini arbiter državljan tretje države,

- svojim gospodarskim subjektom priporočata, da v medsebojnem soglasju izberejo pravo, veljavno za njihovo pogodbo,

- podpirata uporabo arbitražnih pravil Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UCITRAL) in arbitražnih storitev centrov iz držav podpisnic Konvencije o priznavanju in izvajanju tujih arbitražnih razsodb, podpisane v New Yorku 10. junija 1958.

Člen 21

Nobena določba tega sporazuma ne preprečuje pogodbenici, da sprejme ukrepe:

(a) za katere meni, da so potrebni za preprečevanje razkrivanja informacij, ki so v nasprotju z njenimi bistvenimi varnostnimi interesi;

(b) ki se nanašajo na proizvodnjo ali trgovino z orožjem, strelivom ali vojaškim materialom ali na raziskave, razvoj ali proizvodnjo, nujno za obrambne namene, pod pogojem, da takšni ukrepi ne vplivajo negativno na konkurenčne pogoje izdelkov, ki niso predvideni izrecno v vojaške namene;

(c) ki so nujni zaradi lastne varnosti v primeru resnih notranjih nemirov, ki bi negativno vplivali na vzdrževanje javnega reda; v primeru vojne ali resnih mednarodnih napetosti, ki predstavljajo vojno nevarnost; ali zaradi izpolnjevanja obveznosti, ki jih je prevzela zaradi ohranjanja miru in mednarodne varnosti;

(d) ki so nujni zaradi izpolnjevanja mednarodnih obveznosti in zavez pri nadzoru industrijskih izdelkov in tehnologije z dvojno rabo.

Člen 22

1. Na področjih, ki jih zajema ta sporazum in brez vpliva na posebne določbe tega sporazuma:

- sporazumi, ki jih Republika Uzbekistan uporablja glede Skupnosti ne smejo povzročati diskriminacije med državami članicami, njihovimi državljani in gospodarskimi družbami ali podjetji,

- sporazumi, ki jih Skupnost uporablja za republiko Uzbekistan ne smejo povzročati diskriminacije med uzbekistanskimi državljani in gospodarskimi družbami ali podjetji.

2. Določbe odstavka 1 ne posegajo v pravico pogodbenic, da uporabljajo ustrezne določbe svoje davčne zakonodaje za davkoplačevalce, ki glede na kraj svojega prebivališča niso v enakopravnem položaju.

Člen 23

1. Pogodbenici lahko naslovita na Skupni odbor vse spore glede uporabe ali razlage tega sporazuma.

2. Skupni odbor lahko spor poravna s priporočilom.

3. Če spora ni mogoče poravnati v skladu z odstavkom 2, lahko pogodbenica uradno obvesti sopogodbenico o imenovanju spravnega posredovalca; druga pogodbenica mora tedaj v dveh mesecih imenovati drugega spravnega posredovalca.

Skupni odbor imenuje tretjega spravnega posredovalca.

Spravni posredovalci sprejemajo priporočila z večino glasov. Ta priporočila za pogodbenici niso zavezujoča.

4. Skupni odbor lahko sestavi poslovnik o poravnavi sporov.

Člen 24

Pogodbenici soglašata, da se na zahtevo katere koli izmed njiju nemudoma po ustreznih kanalih posvetujeta o obravnavi vseh zadev v zvezi z razlago ali izvajanjem tega sporazuma in drugih pomembnih vidikih odnosov med njima.

Določbe tega člena ne vplivajo in ne posegajo v določbe členov 7, 23 in 28.

Člen 25

Obravnava Republike Uzbekistan odobrena s tem sporazumom, v nobenem primeru ne sme biti bolj ugodna od tiste, ki jo države članice priznavajo druga drugi.

Člen 26

Če zadeve, ki jih ureja ta sporazuma zajemajo tudi Pogodba o energetski listini in njeni protokoli, se po začetku veljavnosti tega sporazuma uporabljajo Pogodba o energetski listini in protokoli, vendar le, če je taka uporaba v njih predvidena.

Člen 27

1. Ta sporazum se uporablja do začetka veljavnosti Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, podpisanega 21. junija 1996.

2. Vsaka pogodbenica lahko Sporazum odpove z notifikacijo drugi pogodbenici. Sporazum se preneha uporabljati šest mesecev od dneva prejetja takšne notifikacije.

Člen 28

1. Pogodbenici sprejmeta vse splošne in posebne ukrepe za izpolnjevanje svojih obveznosti iz tega sporazuma. Odgovorni sta za doseganje ciljev, določenih s tem sporazumom.

2. Če katera od pogodbenic meni, da druga ni izpolnila kake obveznosti iz tega sporazuma, lahko ustrezno ukrepa. Preden to stori, predloži Skupnemu odboru, razen v posebno nujnih primerih, vse ustrezne informacije, potrebne za temeljito preučitev položaja z namenom, da se najde za obe pogodbenici sprejemljiva rešitev.

Pri izbiri ukrepov imajo prednost tisti, ki najmanj motijo uresničevanje sporazuma. O teh ukrepih je treba na zahtevo druge pogodbenice takoj uradno obvestiti Skupni odbor.

Člen 29

Prilogi I in II ter Protokol o medsebojni pomoči med upravnimi organi v carinskih zadevah so sestavni del tega sporazuma.

Člen 30

Sporazum velja na eni strani na ozemljih, kjer se uporabljajo pogodbe, s katerimi so bile ustanovljene Evropska skupnost, Evropska skupnost za premog in jeklo in Evropska skupnost za atomsko energijo, v skladu s pogoji, določenimi v teh pogodbah, na drugi strani pa na ozemlju Republike Uzbekistan.

Člen 31

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, finskem, francoskem, nemškem, italijanskem, španskem, švedskem, grškem, portugalskem in uzbeškem jeziku, pri čemer je vsako teh besedil enako verodostojno.

Člen 32

Ta sporazum države pogodbenice odobrijo v skladu s svojimi nacionalnimi postopki.

Sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi dnevu, ko pogodbenici uradno obvestita generalnega sekretarja Sveta Evropske unije, da so končani postopki, navedeni v odstavku 1.

Z dnem začetka veljavnosti tega sporazuma se na področju odnosov med Republiko Uzbekistan in Skupnostjo nadomesti člen 2, člen 3, razen četrte alinee in člene 4 do 16 Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Zvezo sovjetskih socialističnih republik o trgovini ter o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju, podpisanim v Bruslju 18. decembra 1989.

Hecho en Bruselas, el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y seis

.

Udfærdiget i Bruxelles den fjortende november nitten hundrede og seksoghalvfems

.

Geschehen zu Brüssel am vierzehnten November neunzehnhundertsechsundneunzig

.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τέσσερις Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι

.

Done at Brussels on the fourteenth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-six

.

Fait à Bruxelles, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize

.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici novembre millenovecentonovantasei

.

Gedaan te Brussel, de veertiende november negentienhonderd zesennegentig

.

Feito em Bruxelas, em catorze de Novembro de mil novecentos e noventa e seis

.

Tehty Brysselissä neljäntenätoista päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi

.

Som skedde i Bryssel den fjortonde november nittonhundranittiosex

Брюссел шахрида минг тўккиз юз тўксон олтинчи йилнинг ўн тўртинчи ноябрида тузилди.

Por las Comunidades EuropeasFor De Europæiske FællesskaberFür die Europäischen GemeinschaftenΓια τις Ευρωπαϊκές ΚοινότητεςFor the European CommunitiesPour les Communautés européennesPer le Comunità europeeVoor de Europese GemeenschappenPelas Comunidades EuropeiasEuroopan yhteisöjen puolestaPå Europeiska gemenskapernas vägnar

+++++ TIFF +++++

Узбекистон Республикаси Хукумати номидан

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

SEZNAM PRILOŽENIH DOKUMENTOV

Priloga I | Kazalni seznam ugodnosti, ki jih Republika Uzbekistan priznava Neodvisnim državam v skladu s členom 2(3). |

Priloga II | Akti o intelektualni, industrijski in poslovni lastnini iz člena 15. |

Protokol o medsebojni pomoči med upravnimi organi v carinskih zadevah.

--------------------------------------------------

Sklepni akt

Pooblaščenci EVROPSKE SKUPNOSTI, EVROPSKE SKUPNOSTI ZA PREMOG IN JEKLO in EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO,

v nadaljnjem besedilu "Skupnosti",

na eni strani in

pooblaščenci REPUBLIKE UZBEKISTAN,

na drugi strani,

ki so se sestali v Bruslju 14. novembra 1996, da podpišejo Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah, v nadaljnjem besedilu "Sporazum" med Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani, so sprejeli naslednja besedila:

Sporazum s prilogami in naslednji protokol:

Protokol o medsebojni pomoči med upravnimi organi v carinskih zadevah.

Pooblaščenci Skupnosti in pooblaščenci Republike Uzbekistan so sprejeli besedila spodaj navedenih skupnih izjav, priloženih k temu sklepnemu aktu:

Skupna izjava o osebnih podatkih,

Skupna izjava o Naslovu II Sporazuma,

Skupna izjava o členu 7 Sporazuma,

Skupna izjava o členu 8 Sporazuma,

Skupna izjava o členu 15 Sporazuma,

Skupna izjava o členu 28 Sporazuma.

Pooblaščenci Skupnosti so nadalje prejeli v vednost spodaj navedeno izjavo, ki je priložena k temu sklepnemu aktu:

Izjava Republike Uzbekistan o varovanju pravic iz intelektualne, industrijske in poslovne lastnine.

Hecho en Bruselas, el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y seis

.

Udfærdiget i Bruxelles den fjortende november nitten hundrede og seksoghalvfems

.

Geschehen zu Brüssel am vierzehnten November neunzehnhundertsechsundneunzig

.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις, δέκα τέσσερις Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι

.

Done at Brussels on the fourteenth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-six

.

Fait à Bruxelles, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize

.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici novembre millenovecentonovantasei

.

Gedaan te Brussel, de veertiende november negentienhonderd zesennegentig

.

Feito em Bruxelas, em, catorze de Novembro de mil novecentos e noventa e seis

.

Tehty Brysselissä neljäntenätoista päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi

.

Som skedde i Bryssel den fjortonde november nittonhundranittiosex

Брюссел шахрида минг тўккиз юз тўксон олтинчи йилнинг ўн тўртинчи ноябрида тузилди.

Por las Comunidades EuropeasFor De Europæiske FællesskaberFür die Europäischen GemeinschaftenΓια τις Ευρωπαϊκές ΚοινότητεςFor the European CommunitiesPour les Communautés européennesPer le Comunità europeeVoor de Europese GemeenschappenPelas Comunidades EuropeiasEuroopan yhteisöjen puolestaPå Europeiska gemenskapernas vägnar

+++++ TIFF +++++

Ўзбекистон Республикаси Хукумати номидан

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top