EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21997A0826(01)

Začasni Sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani in Kirgiško republiko na drugi strani

OJ L 235, 26.8.1997, p. 3–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 026 P. 286 - 305
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 026 P. 286 - 305
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 026 P. 286 - 305
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 026 P. 286 - 305
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 026 P. 286 - 305
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 026 P. 286 - 305
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 026 P. 286 - 305
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 026 P. 286 - 305
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 026 P. 286 - 305

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1999; implicitno zavrnjeno 21999A0831(01)

Related Council decision

21997A0826(01)Uradni list L 235 , 26/08/1997 str. 0003 - 0020


Začasni Sporazum

o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani in Kirgiško republiko na drugi strani

EVROPSKA SKUPNOST, EVROPSKA SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO IN EVROPSKA SKUPNOST ZA ATOMSKO ENERGIJO, v nadaljnjem besedilu "Skupnost"

na eni strani in

KIRGIŠKA REPUBLIKA

na drugi strani,

KER je bil 9. februarja 1995 podpisan Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Kirgiško republiko na drugi stani;

KER je cilj Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju krepiti in širiti že prej vzpostavljene odnose, zlasti s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Zvezo sovjetskih socialističnih republik (ZSSR) o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju, podpisanim 18. decembra 1989;

KER je treba zagotoviti hiter razvoj trgovinskih odnosov med pogodbenicama;

KER je zato treba z začasnim sporazumom čim prej uveljaviti določbe Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju v zvezi s trgovino in trgovinskimi vprašanji;

KER naj bi te določbe torej začasno nadomestile trgovinske določbe Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju;

KER je treba zagotoviti, da do začetka veljavnosti Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju in do ustanovitve Sveta za sodelovanje, skupni odbor, ustanovljen s Sporazumom o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju, izvaja pooblastila, ki jih Sporazum o partnerstvu in sodelovanju dodeljuje Svetu za sodelovanje;

KER so ta pooblastila nujna za izvajanje Začasnega sporazuma,

Sta se odločili skleniti ta sporazum in sta v ta namen imenovali svoje pooblaščence:

ZA EVROPSKO SKUPNOST:

Denis O'Leary,

Ambasador,

Stalni predstavnik Irske v Evropski uniji,

Predsednik Odbora stalnih predstavnikov,

François Lamoureux,

Namestnik generalnega direktorja Generalnega direktorata za zunanje politične odnose Komisije Evropskih skupnosti,

ZA EVROPSKO SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO in ZA EVROPSKO SKUPNOST ZA ATOMSKO ENERGIJO:

François Lamoureux,

Namestnik generalnega direktorja Generalnega direktorata za zunanje politične odnose Komisije Evropskih skupnosti,

ZA KIRGIŠKO REPUBLIKO:

Tchinguiz Aitmatov,

Ambasador,

Vodja kirgiške misije v Bruslju,

KI so se po izmenjavi pooblastil v pravilni in predpisani obliki,

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

NASLOV I

SPLOŠNA NAČELA[Sporazum o partnerstvu in sodelovanju (SPS) Kirgizistan: Naslov I]

Člen 1

[SPS Kirgizistan: Člen 2]

Spoštovanje demokracije, načel mednarodnega prava in človekovih pravic, kakor so razglašeni zlasti v Ustanovni listini Organizacije združenih narodov, Helsinški sklepni listini in Pariški listini za novo Evropo, in spoštovanje načel tržnega gospodarstva, vključno s tistimi, izraženimi v dokumentih Bonske konference KVSE, so podlaga notranje in zunanje politike pogodbenic ter so bistvena sestavina partnerstva in tega Sporazuma.

NASLOV II

BLAGOVNA MENJAVA[SPS Kirgizistan: Naslov III]

Člen 2

[SPS Kirgizistan: Člen 8]

1. Pogodbenici si medsebojno priznavata obravnavo blagovne menjave po načelu največjih ugodnosti na vseh področjih za:

- uvozno-izvozne carinske dajatve in pristojbine, vključno z načinom pobiranja le-teh,

- določbe o carinjenju, prevozu, skladiščenju in pretovarjanju,

- posredne ali neposredne davke in druge notranje dajatve za uvoženo blago,

- način plačevanja in prenosa plačil v zvezi z blagovno menjavo,

- predpise o prodaji, nakupu, prevozu, distribuciji in rabi blaga na notranjem trgu.

2. Določbe odstavka 1 se ne uporabljajo za:

(a) priznavanje ugodnosti z namenom oblikovanja carinske unije ali območja proste trgovine ali kot posledica oblikovanja take unije ali območja;

(b) prednosti, priznane posameznim državam v skladu s pravili Svetovne trgovinske organizacije (STO) in drugimi mednarodnimi sporazumi v korist držav v razvoju;

(c) prednosti, priznane sosednjim državam, z namenom olajšati obmejni promet.

3. Določbe odstavka 1 se ne uporabljajo med prehodnim obdobjem, ki se izteče z dnem, ko Kirgiška republika vstopi v STO oziroma 31. decembra 1998, kar je prej, in za ugodnosti iz Priloge I, ki jih Kirgiška republika priznava državam, nastalim po razpadu ZSSR.

Člen 3

[SPS Kirgizistan: Člen 9]

1. Pogodbenici soglašata, da je načelo prostega prevoza temeljni pogoj za doseganje ciljev tega sporazuma.

V tej zvezi vsaka pogodbenica zagotavlja neomejen prevoz preko svojega ozemlja za blago s carinskega območja ali za blago, ki je namenjeno na carinsko območje druge pogodbenice.

2. Med pogodbenicama se uporabljajo pravila iz člena V, odstavkov 2, 3, 4 in 5 Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT).

3. Pravila tega člena ne posegajo v pravila, ki veljajo za posebna področja, zlasti za prevoz ali proizvode, o katerih sta se pogodbenici že dogovorili.

Člen 4

[SPS Kirgizistan: Člen 10]

Brez vpliva na pravice in obveznosti iz mednarodnih konvencij o začasnem uvozu, ki zavezujejo pogodbenici, lahko vsaka pogodbenica drugi odobri oprostitev uvoznih dajatev in carin za začasno uvoženo blago, v primerih in po postopkih, predvidenih v kateri koli mednarodni konvenciji o teh zadevah, ki jo zavezujejo v skladu z nacionalno zakonodajo. Upoštevajo se pogoji, pod katerimi je pogodbenica sprejela obveznosti iz take konvencije.

Člen 5

[SPS Kirgizistan: Člen 11]

1. Blago s poreklom v Kirgiški republiki se uvaža v Skupnost brez količinskih omejitev, ne da bi to posegalo v določbe členov 7, 10 in 11 tega sporazuma in določbe členov 77, 81, 244, 249 in 280 Akta o pristopu Kraljevine Španije in Portugalske republike Evropski skupnosti.

2. Blago s poreklom v Skupnosti se uvaža v Kirgiško republiko brez količinskih omejitev in ukrepov z enakovrednim učinkom.

Člen 6

[SPS Kirgizistan: Člen 12]

Blagovna menjava med pogodbenicama poteka po tržnih cenah.

Člen 7

[SPS Kirgizistan: Člen 13]

1. Kadar se kakšen proizvod uvaža na ozemlje ene pogodbenice v povečanih količinah ali pod pogoji, ki lahko povzročijo ali grozijo povzročitev škode domačim proizvajalcem podobnih ali neposredno konkurenčnih proizvodov, lahko ali Skupnost ali Kirgiška republika, odvisno od tega, katera je prizadeta, sprejme ustrezne ukrepe v skladu z naslednjimi postopki in pogoji.

2. Preden Skupnost ali Kirgiška republika, odvisno od tega, katera je prizadeta, sprejme ukrepe, oziroma v primerih, za katere velja odstavek 4, takoj po tem, ko je to mogoče, sporoči Skupnemu odboru iz člena 17 vse pomembne informacije, da le-ta poišče rešitev, ki bo sprejemljiva za obe pogodbenici, kakor to predvideva Naslov IV.

3. Če se s posvetovanji pogodbenici ne sporazumeta v 30 dneh od dneva, ko je bil Skupni odbor obveščen o dejavnostih za preprečitev tega stanja, lahko pogodbenica, ki je zaprosila za posvetovanje, omeji uvoz proizvodov v takšnem obsegu in za toliko časa, da se prepreči ali odpravi škoda, ali da se sprejmejo drugi ustrezni ukrepi.

4. V kritičnih okoliščinah, ko bi odlašanje povzročilo težko popravljivo škodo, lahko pogodbenici sprejmeta ukrepe pred posvetovanjem, vendar pod pogojem, da se posvetovanja začnejo takoj po uvedbi teh ukrepov.

5. Pri izbiri ukrepov iz tega člena pogodbenici dajeta prednost tistim, ki najmanj škodijo doseganjem ciljev tega sporazuma.

6. Nobena določba tega člena ne vpliva in ne preprečuje, da bi katera pogodbenica sprejela protidampinške ali izravnalne ukrepe v skladu s členom VI GATT, Sporazumom o izvajanju člena VI GATT, Sporazumom o razlagi in uporabi členov VI, XVI in XXIII GATT ali z njimi povezano nacionalno zakonodajo.

Člen 8

[SPS Kirgizistan: Člen 14]

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta naklonjeni razvoju določb tega sporazuma o medsebojni blagovni menjavi, kolikor bodo dopuščale okoliščine, vključno s položajem, nastalim po vstopu Kirgiške republike v STO. Skupni odbor lahko za pogodbenici pripravi priporočila o takšnem razvoju, ki bi bila, če bodo sprejeta, uresničena s sporazumom med pogodbenicama v skladu z njunimi nacionalnimi postopki.

Člen 9

[SPS Kirgizistan: Člen 15]

Sporazum ne izključuje prepovedi ali omejitev uvoza, izvoza ali prevoza blaga, ki so utemeljene z javno moralo, javnim redom ali javno varnostjo, varovanjem zdravja in življenja ljudi, živali ali rastlin, varstvom naravnih virov; z varstvom naravnih bogastev z umetniško, zgodovinsko ali arheološko vrednostjo; z varstvom intelektualne, industrijske in poslovne lastnine ali predpisov v zvezi z zlatom in srebrom. Take prepovedi ali omejitve ne smejo biti sredstvo samovoljne diskriminacije ali prikritega omejevanja trgovinske menjave med pogodbenicama.

Člen 10

[SPS Kirgizistan: Člen 16]

Ta naslov se ne uporablja za trgovino s tekstilnimi izdelki iz poglavij 50 do 63 kombinirane nomenklature. Trgovino s temi izdelki ureja ločen sporazum, podpisan 15. oktobra 1993, ki se začasno uporablja od 1. januarja 1994.

Člen 11

[SPS Kirgizistan: Člen 17]

1. Trgovino z izdelki, urejenimi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo, urejajo določbe tega naslova, razen člena 5.

2. Ustanovi se skupina za stike za vprašanja o premogu in jeklu, v kateri so predstavniki Skupnosti in Kirgiške republike.

Skupina za stike si redno izmenjuje informacije o premogu in jeklu.

Člen 12

[SPS Kirgizistan: Člen 18]

Trgovina z jedrskim materialom poteka v skladu z določbami Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo. Po potrebi se trgovina z jedrskim materialom uredi s posebnim sporazumom med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Kirgiško republiko.

NASLOV III

DOLOČBE O PLAČILIH, KONKURENCI IN DRUGE GOSPODARSKE DOLOČBE[SPS Kirgizistan: Naslov IV]

Člen 13

[SPS Kirgizistan: Člen 42]

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta med rezidenti Skupnosti in Kirgiške republike v prosti konvertibilni valuti dovolili vsa plačila, ki so povezana s prostim pretokom blaga, izvedenim v skladu z določbami tega sporazuma.

Člen 14

Pogodbenici soglašata, da bosta preučili načine za uporabo njune konkurenčne zakonodaje v primerih, ko bi to škodilo njuni medsebojni trgovini.

Člen 15

[SPS Kirgizistan: Člen 43]

V skladu z določbami tega člena in Priloge II Kirgiška republika nadaljuje z izboljševanjem varstva pravic intelektualne, industrijske in poslovne lastnine z namenom, da ob koncu petega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma zagotovi raven varstva, ki jo v Skupnosti zagotavljajo akti Skupnosti, zlasti tisti iz Priloge II, vključno s primerljivimi sredstvi za uveljavljanje teh pravic. Skupni odbor se lahko odloči podaljšati to obdobje zaradi posebnih okoliščin, ki vladajo v Kirgiški republiki.

Člen 16

Medsebojna pomoč med upravnimi organi pogodbenic v carinskih zadevah se izvaja v skladu s protokolom, ki je priložen temu sporazumu.

NASLOV IV

INSTITUCIONALNE, SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE[SPS Kirgizistan: Naslov IX]

Člen 17

Skupni odbor, ustanovljen s Sporazumom o trgovini ter o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in ZSSR, podpisanim 18. decembra 1989, izvaja naloge, določene s tem sporazumom, dokler se ne ustanovi Svet za sodelovanje, določen v členu 75 Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju.

Člen 18

Skupni odbor lahko za uresničevanje ciljev tega sporazuma oblikuje priporočila v primerih, predvidenih s tem sporazumom.

Priporočila oblikuje na podlagi dogovora s pogodbenicama.

Člen 19

[SPS Kirgizistan: Člen 79]

Pri obravnavanju vprašanj, ki sodijo v okvir tega sporazuma v zvezi z določbami, ki se sklicujejo na člen Sporazuma GATT, Skupni odbor v največji možni meri upošteva običajno razlago zadevnega člena GATT s strani držav pogodbenic GATT.

Člen 20

[SPS Kirgizistan: Člen 83]

1. Na področjih uporabe tega sporazuma se pogodbenici zavezujeta zagotavljati fizičnim in pravnim osebam druge pogodbenice glede na njene državljane nediskriminacijski dostop do pristojnih sodišč in upravnih organov pogodbenice, da branijo svoje osebne in premoženjske pravice, vključno s pravicami v zvezi z intelektualno, industrijsko in poslovno lastnino.

2. V mejah svojih pooblastil in pristojnosti pogodbenici:

- podpirata sprejem arbitraže za reševanje sporov o transakcijah na področju trgovanja in sodelovanja med gospodarskimi subjekti Skupnosti in Kirgiške republike,

- soglašata, da lahko ob predložitvi spora arbitraži vsaka pogodbenica, razen če predpisi arbitražnega centra, ki sta ga izbrali pogodbenici, določajo drugače, izbere svojega arbitra, ne glede na njegovo državljanstvo, in da je lahko predsedujoči tretji arbiter ali edini arbiter državljan tretje države,

- svojim gospodarskim subjektom priporočata, da v medsebojnem soglasju izberejo pravo, veljavno za njihovo pogodbo,

- podpirata uporabo arbitražnih pravil Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) in arbitražnih storitev centrov iz držav podpisnic Konvencije o priznavanju in izvajanju tujih arbitražnih razsodb, podpisane v New Yorku 10. junija 1958.

Člen 21

[SPS Kirgizistan: Člen 84]

Nobena določba tega sporazuma ne preprečuje pogodbenici, da sprejme ukrepe:

(a) za katere meni, da so potrebni za preprečevanje razkrivanja informacij, ki so v nasprotju z njenimi bistvenimi varnostnimi interesi;

(b) ki se nanašajo na proizvodnjo ali trgovino z orožjem, strelivom ali vojaškim materialom ali na raziskave, razvoj ali proizvodnjo, nujno za obrambne namene, pod pogojem, da takšni ukrepi ne vplivajo negativno na konkurenčne pogoje izdelkov, ki niso predvideni za izrecno vojaške namene;

(c) ki so nujni zaradi lastne varnosti v primeru resnih notranjih nemirov, ki bi negativno vplivali na vzdrževanje javnega reda, v primeru vojne ali resnih mednarodnih napetosti, ki predstavljajo vojno nevarnost, ali zaradi izpolnjevanja obveznosti, ki jih je prevzela zaradi ohranjanja miru in mednarodne varnosti;

(d) ki so nujni zaradi izpolnjevanja mednarodnih obveznosti in zavez pri nadzoru industrijskih izdelkov in tehnologije z dvojno rabo.

Člen 22

[SPS Kirgizistan: Člen 85]

1. Na področjih, ki jih zajema ta sporazum in brez vpliva na posebne določbe tega sporazuma:

- sporazumi, ki jih Kirgiška republika uporablja v razmerju do Skupnosti, ne smejo povzročati diskriminacije med državami članicami, njihovimi državljani in gospodarskimi družbami,

- sporazumi, ki jih Skupnost uporablja v razmerju do Kirgiške republike, ne smejo povzročiti diskriminacije med kirgiškimi državljani in gospodarskimi družbami ali podjetji.

2. Določbe odstavka 1 ne posegajo v pravico pogodbenic, da uporabljajo ustrezne določbe svoje davčne zakonodaje za davkoplačevalce, ki glede na kraj svojega prebivališča niso v enakopravnem položaju.

Člen 23

[SPS Kirgizistan: Člen 86]

1. Pogodbenici lahko naslovita na Skupni odbor vse spore glede uporabe ali razlage tega sporazuma.

2. Skupni odbor lahko spor poravna s priporočilom.

3. Če spora ni mogoče poravnati v skladu z odstavkom 2, lahko pogodbenica uradno obvesti sopogodbenico o imenovanju spravnega posredovalca; druga pogodbenica mora tedaj v dveh mesecih imenovati drugega spravnega posredovalca. Za uporabo tega postopka se šteje, da so Skupnost in države članice ena stranka v sporu.

Skupni odbor imenuje tretjega spravnega posredovalca.

Spravni posredovalci sprejemajo priporočila z večino glasov. Ta priporočila za pogodbenici niso zavezujoča.

Člen 24

[SPS Kirgizistan: Člen 87]

Pogodbenici soglašata, da se na zahtevo katere koli izmed njiju nemudoma po ustreznih kanalih posvetujeta o obravnavi vseh zadev v zvezi z razlago ali izvajanjem tega sporazuma in drugih pomembnih vidikih odnosov med njima.

Določbe tega člena ne vplivajo in ne posegajo v določbe členov 7, 23 in 28.

Člen 25

[SPS Kirgizistan: Člen 88]

Obravnava Kirgiške republike, odobrena s tem sporazumom, v nobenem primeru ne sme biti ugodnejša od tiste, ki jo države članice priznavajo druga drugi.

Člen 26

[SPS Kirgizistan: Člen 90]

Če zadeve, ki jih ureja ta sporazum, zajemajo tudi Pogodba o energetski listini in Protokoli, se po začetku veljavnosti tega sporazuma uporabljajo Pogodba o energetski listini s protokoli, vendar le, če je taka uporaba v njih predvidena.

Člen 27

1. Ta sporazum se uporablja do začetka veljavnosti Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, podpisanega 9. februarja 1995.

2. Vsaka pogodbenica lahko Sporazum odpove z notifikacijo druge pogodbenice. Sporazum se preneha uporabljati šest mesecev od dneva sprejetja takšne notifikacije.

Člen 28

[SPS Kirgizistan: Člen 92]

1. Pogodbenici sprejmeta vse splošne in posebne ukrepe za izpolnjevanje svojih obveznosti iz tega sporazuma. Odgovorni sta za doseganje ciljev, določenih s tem sporazumom.

2. Če katera od pogodbenic meni, da druga ni izpolnila kake obveznosti iz tega sporazuma, lahko ustrezno ukrepa. Preden to stori, predloži Skupnemu odboru, razen v posebno nujnih primerih, vse ustrezne informacije, potrebne za temeljito preučitev položaja z namenom, da se najde za obe pogodbenici sprejemljiva rešitev.

Pri izbiri ukrepov imajo prednost tisti, ki najmanj motijo uresničevanje sporazuma. O teh ukrepih je treba na zahtevo druge pogodbenice takoj uradno obvestiti Skupni odbor.

Člen 29

[SPS Kirgizistan: Člen 93]

Prilogi I in II ter Protokol o medsebojni pomoči med upravnimi organi v carinskih zadevah so sestavni del tega sporazuma.

Člen 30

[SPS Kirgizistan: Člen 95]

Sporazum velja na eni strani na ozemljih, kjer se uporabljajo pogodbe, s katerimi so bile ustanovljene Evropska skupnost, Evropska skupnost za premog in jeklo ter Evropska skupnost za atomsko energijo, v skladu s pogoji, določenimi v teh pogodbah, na drugi strani pa na ozemlju Kirgiške republike.

Člen 31

[SPS Kirgizistan: Člen 96]

Depozitar tega sporazuma je Generalni sekretar Sveta Evropske unije.

Člen 32

[SPS Kirgizistan: Člen 97]

Original tega sporazuma, ki je sestavljen v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, finskem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, španskem, švedskem, kirgiškem in ruskem jeziku, pri čemer je vsako teh besedil enako verodostojno, se deponira pri Generalnemu sekretarju Sveta Evropske unije.

Člen 33

[SPS Kirgizistan: Člen 98]

Ta sporazum države pogodbenice odobrijo v skladu s svojimi nacionalnimi postopki.

Sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi dnevu, ko pogodbenici uradno obvestita Generalnega sekretarja Sveta Evropske unije, da so končani postopki, navedeni v prvem odstavku.

Z dnem začetka veljavnosti tega sporazuma se na področju odnosov med Kirgiško republiko in Skupnostjo nadomesti člen 2, člen 3, razen četrte alinee in člene 4 do 16 Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Zvezo sovjetskih socialističnih republik o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju, podpisanim v Bruslju 18. decembra 1989.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis.Udfærdiget i Bruxelles, den otteogtyvende november nitten hundrede og seksoghalvfems.Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November neunzehnhundertsechsundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι.Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-six.Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre millenovecentonovantasei.Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november negentienhonderd zesennegentig.Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Novembro de mil novecentos e noventa e seis.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde november nittonhundranittiosex.

Por las Comunidades EuropeasFor De Europæiske FællesskaberFür die Europäischen GemeinschaftenΓια τις Ευρωπαϊκές ΚοινότητεςFor the European CommunitiesPour les Communautés européennesPer le Comunità europeeVoor de Europese GemeenschappenPelas Comunidades EuropeiasEuroopan yhteisöjen puolestaFör Europeiska gemenskaperna

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

SEZNAM PRILOŽENIH DOKUMENTOV

Priloga I: | Kazalni seznam ugodnosti, ki jih Kirgiška republika priznava Neodvisnim državam v skladu s členom 2(3) |

Priloga II: | Akti skupnosti o pravicah intelektualne, industrijske in poslovne lastnine iz člena 15 |

Protokol o medsebojni pomoči med upravnimi organi v carinskih zadevah

--------------------------------------------------

Sklepni akt

Pooblaščenci EVROPSKE SKUPNOSTI, EVROPSKE SKUPNOSTI ZA PREMOG IN JEKLO in EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO,

v nadaljnjem besedilu "Skupnosti"

na eni strani in

pooblaščenci KIRGIŠKE REPUBLIKE

na drugi strani.

ki so se sestali v Bruslju 28. novembra 1996, da podpišejo Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", med Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Kirgiško republiko na drugi strani, so sprejeli naslednjo besedilo:

Sporazum in Protokol o medsebojni pomoči med upravnimi organi v carinskih zadevah.

Pooblaščenci Skupnosti in pooblaščenci Kirgiške republike so prejeli besedila spodaj navedenih skupnih izjav, priloženih k temu sklepnemu aktu:

- Skupna izjava o členu 7 Sporazuma,

- Skupna izjava o členu 15 Sporazuma,

- Skupna izjava o členu 28 Sporazuma.

Pooblaščenci Skupnosti so prav tako prejeli v vednost spodaj navedeno izjavo, ki je priložena temu sklepnemu aktu:

Izjava Kirgiške republike o varovanju pravic intelektualne, industrijske in poslovne lastnine.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis

.

Udfærdiget i Bruxelles, den otteogtyvende november nitten hundrede og seksoghalvfems

.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November neunzehnhundertsechsundneunzig

.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είχοσι οκτώ Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι

.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-six

.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize

.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre millenovecentonovantasei

.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november negentienhonderd zesennegentig

.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Novembro de mil novecentos e noventa e seis

.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi

.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde november nittonhundranittiosex

.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por las Comunidades EuropeasFor De Europæiske FællesskaberFür die Europäischen GemeinschaftenΓια τις Ευρωπαϊκές ΚοινότητεςFor the European CommunitiesPour les Communautés européennesPer le Comunità europeeVoor de Europese GemeenschappenPelas Comunidades EuropeiasEuroopan yhteisöjen puolestaFör Europeiska gemenskaperna

--------------------------------------------------

Top