EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21997A0513(01)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Korejo o sodelovanju in medsebojni upravni pomoči pri carinskih zadevah

OJ L 121, 13.5.1997, p. 14–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 008 P. 277 - 281
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 008 P. 277 - 281
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 008 P. 277 - 281
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 008 P. 277 - 281
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 008 P. 277 - 281
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 008 P. 277 - 281
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 008 P. 277 - 281
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 008 P. 277 - 281
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 008 P. 277 - 281
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 010 P. 62 - 66
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 010 P. 62 - 66
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 022 P. 94 - 98

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1997/291/oj

Related Council decision

21997A0513(01)Uradni list L 121 , 13/05/1997 str. 0014 - 0018


Sporazum

med Evropsko skupnostjo in Republiko Korejo o sodelovanju in medsebojni upravni pomoči pri carinskih zadevah

EVROPSKA SKUPNOST in VLADA REPUBLIKE KOREJE (v nadaljevanju "pogodbenici") sta se

OB UPOŠTEVANJU pomena trgovinskih odnosov med Evropsko skupnostjo in Republiko Korejo in v želji, da bi v obojestransko korist prispevali k usklajenemu razvoju teh odnosov;

OB UPOŠTEVANJU razvoja carinskega sodelovanja med pogodbenicama v zvezi s carinskimi postopki;

GLEDE NA TO, da kršitve carinske zakonodaje škodijo ekonomskim, davčnim in poslovnim interesom obeh pogodbenic ter ob priznavanju pomena natančnega določanja carin in drugih davščin;

V PREPRIČANJU, da se lahko s sodelovanjem med njunimi carinskimi organi učinkoviteje ukrepa proti takšnim kršitvam;

OB UPOŠTEVANJU obveznosti, ki sta jih pogodbenici že prevzeli po mednarodnih konvencijah, kot tudi ob upoštevanju priporočila Sveta za carinsko sodelovanje z dne 5. decembra 1953 o medsebojni upravni pomoči,

DOGOVORILI NASLEDNJE:

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem sporazumu:

(a) "carinska zakonodaja" pomeni določbe, ki jih sprejmeta Evropska skupnost ali Republika Koreja in urejajo uvoz, izvoz in tranzit blaga ter katere koli druge carinske postopke, vključno z ukrepi o prepovedi, omejitvah in nadzoru;

(b) "carinski organ" pomeni v Evropski skupnosti pristojne službe Komisije Evropskih skupnosti in carinske organe držav članic Evropske skupnosti ter v Republiki Koreji korejsko carinsko službo;

(c) "carinski organ prosilec" pomeni pristojni carinski organ pogodbenice, ki zaprosi za pomoč pri carinskih zadevah;

(d) "zaprošeni carinski organ" pomeni pristojni carinski organ pogodbenice, katerega se zaprosi za pomoč pri carinskih zadevah;

(e) "osebni podatki" pomenijo vse podatke v zvezi z znano ali prepoznavno fizično osebo;

(f) "kršitev carinske zakonodaje" pomeni vsako kršitev carinske zakonodaje in vsak poskus kršitve takšne zakonodaje.

Člen 2

Obveznosti po mednarodnih konvencijah

Določbe tega sporazuma ne posegajo v obveznosti, ki jih prevzemata pogodbenici tega sporazuma po mednarodnih konvencijah.

NASLOV II

CARINSKO SODELOVANJE

Člen 3

Obseg carinskega sodelovanja

1. Pogodbenici si preko svojih carinskih organov v skladu z določbami tega sporazuma:

(a) v okviru razpoložljivih virov prizadevata za sodelovanje pri raziskavah, razvoju in preizkušanju novih carinskih postopkov, pri usposabljanju in izmenjavi osebja ter pri drugih zadevah, pri katerih so lahko potrebna skupna prizadevanja obeh pogodbenic; in

(b) prizadevata za poenostavitev, uskladitev in računalniško vodenje carinskih postopkov, pri čemer upoštevata dosedanje delo, ki so ga v zvezi s tem opravile mednarodne organizacije.

2. Carinsko sodelovanje vključuje:

(a) izmenjavo strokovnih, znanstvenih in tehničnih podatkov v zvezi s carinsko zakonodajo;

(b) izmenjavo informacij o dejavnostih, ki se izvajajo skupaj s tretjimi državami v zvezi s tehnično pomočjo, s ciljem izboljšati te dejavnosti.

NASLOV III

MEDSEBOJNA POMOČ

Člen 4

Obseg pomoči

1. Pogodbenici si preko svojih carinskih organov v skladu z določbami tega sporazuma:

(a) medsebojno pomagata, da zagotovita pravilno izvajanje carinske zakonodaje, zlasti s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem kršitev carinske zakonodaje;

(b) na prošnjo medsebojno pomagata s posredovanjem informacij, ki se uporabljajo pri izvajanju in uveljavljanju carinske zakonodaje.

2. Pomoč pri carinskih zadevah, kot jo predvideva ta sporazum, ne posega v pravila, ki urejajo medsebojno pomoč v kazenskih zadevah. Prav tako se ne nanaša na informacije, pridobljene pri izvrševanju pooblastil na zahtevo sodnega organa, razen če slednji v to privoli.

3. Pomoč vključuje tudi:

(a) izmenjavo informacij in izkušenj pri uporabi opreme za preprečevanje in odkrivanje;

(b) tehnike izvrševanja carinske zakonodaje, ki bi lahko bile koristne pri preprečevanju kršitev carinske zakonodaje, zlasti pa vsako tehnično pomoč, ki se je pri boju proti takšnim kršitvam izkazala za koristno; in

(c) opažanja in ugotovitve, ki izhajajo iz uporabe novih tehnik izvrševanja.

Člen 5

Pomoč po zaprosilu

1. Na prošnjo carinskega organa prosilca mu zaprošeni carinski organ predloži vse ustrezne informacije, ki mu omogočajo zagotavljanje pravilnega izvajanja carinske zakonodaje, vključno z informacijami o ugotovljenih ali načrtovanih dejavnostih, ki kršijo ali bi lahko kršile carinsko zakonodajo.

2. Na prošnjo carinskega organa prosilca ga zaprošeni carinski organ obvesti o tem, ali se je blago, ki je bilo izvoženo z ozemlja ene od pogodbenic, na ozemlje druge pogodbenice uvozilo pravilno, pri čemer se po potrebi navede carinski postopek, ki se uporablja za to blago.

3. Na prošnjo carinskega organa prosilca zaprošeni carinski organ sprejme potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi nadzor nad:

(a) fizičnimi ali pravnimi osebami, za katere se lahko upravičeno verjame, da kršijo ali so kršile carinsko zakonodajo;

(b) kraji, kjer se blago skladišči na način, pri katerem obstaja razlog za sum, da so namenjeni kršitvam carinske zakonodaje;

(c) premiki blaga, ki bi lahko po določenih informacijah predstavljali kršitev carinske zakonodaje; in

(d) prevoznimi sredstvi, za katere se lahko upravičeno verjame, da so se ali bi se lahko uporabila za kršitev carinske zakonodaje.

Člen 6

Pomoč brez zaprosila

Pogodbenici si v skladu s svojimi zakoni, pravili in drugimi pravnimi instrumenti medsebojno pomagata, če menita, da je to potrebno zaradi pravilne uporabe carinske zakonodaje, zlasti kadar razpolagata z informacijami o:

(a) dejavnostih, ki so kršile, kršijo ali bi lahko kršile carinsko zakonodajo in ki bi bile lahko pomembne za drugo pogodbenico;

(b) novih sredstvih ali metodah kršitve carinske zakonodaje; in

(c) blagu, za katerega je znano, da je predmet dejavnosti, ki kršijo carinsko zakonodajo.

Člen 7

Dostava/sporočanje

Na prošnjo carinskega organa prosilca zaprošeni carinski organ v skladu s svojo zakonodajo sprejme vse potrebne ukrepe, da bi:

- dostavil vse dokumente,

- sporočil vse odločitve,

ki spadajo na področje uporabe tega sporazuma, naslovniku s prebivališčem ali sedežem na njegovem ozemlju. V takšnem primeru se uporabljajo določbe člena 8(3).

Člen 8

Oblika in vsebina prošenj za pomoč

1. Prošnje iz tega sporazuma se sestavijo v pisni obliki. Prošnjo spremljajo dokumenti, ki so potrebni za obravnavanje takšnih prošenj. V nujnih primerih se lahko sprejmejo tudi ustne prošnje, vendar morajo biti takoj potrjene v pisni obliki.

2. Prošnje, predložene v skladu z odstavkom 1, vključujejo naslednje informacije:

(a) carinski organ prosilec, ki predloži prošnjo;

(b) ukrep, za katerega se zaprosi;

(c) predmet in razlog za prošnjo;

(d) zadevni zakoni, pravila in drugi pravni instrumenti;

(e) čim bolj natančni in izčrpni podatki o fizičnih ali pravnih osebah, o katerih teče preiskava; in

(f) povzetek relevantnih dejstev in dosedanjih preiskav, razen v primerih iz člena 7.

3. Prošnje se predložijo v uradnem jeziku zaprošenega carinskega organa ali v jeziku, ki je za ta organ sprejemljiv.

4. Če prošnja ne izpolnjuje formalnih pogojev, se lahko zahteva, da se popravi ali dopolni; vendar pa se pri tem lahko odredijo previdnostni ukrepi.

Člen 9

Obravnava prošenj

1. Da bi ugodil prošnji za pomoč, zaprošeni carinski organ v okviru omejitev svojih pristojnosti in razpoložljivih virov posreduje že pridobljene informacije, opravlja ustrezne poizvedbe ali poskrbi, da se te opravljajo, tudi s sodelovanjem z drugimi upravnimi organi, če tega ne more opraviti sam.

2. Prošnje za pomoč se obravnavajo v skladu z zakoni, pravili in drugimi pravnimi instrumenti zaprošene pogodbenice.

3. Pravilno pooblaščeni uradniki pogodbenice lahko s soglasjem druge vpletene pogodbenice in pod pogoji, ki jih določi slednja, od uradov zaprošenega carinskega organa ali drugega organa, za katerega je zaprošeni carinski organ pristojen, dobijo informacije v zvezi s kršitvami carinske zakonodaje, ki jih carinski organ prosilec potrebuje za namene tega sporazuma.

4. Uradniki pogodbenice so lahko s soglasjem druge pogodbenice in pod pogoji, ki jih določi slednja, navzoči pri poizvedbah, ki se opravljajo na ozemlju slednje.

Člen 10

Oblika posredovanja informacij

1. Zaprošeni carinski organ sporoči rezultate poizvedb carinskemu organu prosilcu v obliki dokumentov, overjenih kopij dokumentov, poročil ali v drugih oblikah, primernih za obravnavanje prošnje.

2. Dokumenti iz odstavka 1 se lahko za iste namene nadomestijo z računalniško obdelanimi informacijami v katerikoli obliki.

Člen 11

Izjeme

1. Pogodbenici lahko v celoti ali delno odklonita pomoč, predvideno v tem sporazumu, če:

(a) bi v primeru, da se zaprosi za pomoč po tem sporazumu, to lahko škodovalo suverenosti države članice Evropske skupnosti ali Republike Koreje, ali

(b) bi to lahko škodovalo javnemu redu, varnosti ali drugim bistvenim interesom, zlasti v primerih iz člena 12(2); ali

(c) bi to vključevalo denarne ali davčne predpise, ki niso zajeti v carinsko zakonodajo; ali

(d) bi to kršilo varovanje industrijske, poslovne ali strokovne skrivnosti.

2. Če carinski organ prosilec zaprosi za pomoč, ki jo sam v primeru, da ga za to zaprosi carinski organ druge pogodbenice, ne bi mogel zagotoviti, na to opozori v svoji prošnji. Zaprošeni carinski organ se nato po svoji presoji odloči, kako se bo odzval na takšno prošnjo.

3. Preden odkloni pomoč, zaprošeni carinski organ preuči, ali lahko pomoč zagotovi v skladu s pogoji ali zahtevami, ki jih sam določi in za katere meni, da morajo biti izpolnjeni. Če se carinski organ prosilec strinja s pomočjo pod temi pogoji ali zahtevami, v skladu s slednjimi tudi ravna.

4. Če prošnji za pomoč ni mogoče ugoditi, se o tem takoj obvesti carinski organ prosilec, pri čemer se podajo razlogi za odklonitev pomoči.

Člen 12

Izmenjava informacij in zaupnost

1. Vse informacije po tem sporazumu, ne glede na to, v kakšni obliki so posredovane, so zaupne narave ali pa je dostop do njih omejen, odvisno od veljavnih predpisov vsake pogodbenice. Zanje velja obveznost varovanja uradne skrivnosti in uživajo enako stopnjo varovanja kot podobne informacije po predpisih pogodbenice, ki jih je prejela, in po ustreznih predpisih, ki se uporabljajo za institucije Skupnosti.

2. Osebni podatki se lahko izmenjajo le, če se pogodbenica prejemnica zaveže, da bo takšne podatke varovala vsaj v enaki meri, kot bi jih v tem določenem primeru varovala pogodbenica, ki podatke izroči.

3. Dobljene informacije se uporabljajo izključno za namene tega sporazuma. Če ena od pogodbenic zahteva uporabo takšnih informacij za druge namene, zaprosi za predhodno pisno soglasje carinski organ, ki je informacije izročil. Takšna uporaba upošteva vse omejitve, ki jih določi navedeni organ.

4. Odstavek 3 ne preprečuje uporabe informacij v morebitnih kasnejših sodnih ali upravnih postopkih, ki se sprožijo zaradi neupoštevanja carinske zakonodaje. O takšni uporabi se obvesti pristojni organ, ki je te informacije priskrbel.

5. Pogodbenici lahko informacije in dokumente, pridobljene v skladu z določbami tega sporazuma, uporabljata kot dokazno sredstvo v svojih dokaznih spisih, poročilih, pri zasliševanju prič ter v postopkih in obtožnicah, ki tečejo pred sodišči.

Člen 13

Izvedenci in priče

Uradnik zaprošenega carinskega organa se lahko pooblasti, da v okviru omejitev svojega dodeljenega pooblastila na območju v pristojnosti druge pogodbenice nastopi kot izvedenec ali priča v sodnih ali upravnih postopkih v zvezi z zadevami, ki jih pokriva ta sporazum, in predloži predmete, dokumente ali njihove overjene kopije, v kolikor so ti potrebni za navedene postopke. V vabilu za navzočnost pri postopku mora biti natančno navedeno, o katerih zadevah ter glede na kateri naziv ali položaj bo potekalo zasliševanje uradnika.

Člen 14

Stroški

Pogodbenici se odpovesta vsem medsebojnim zahtevkom za povračilo stroškov, nastalih po tem sporazumu, razen, če je to primerno, stroškov za izvedence in priče ter tolmače in prevajalce, ki niso javni uslužbenci.

NASLOV IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 15

Skupni odbor za carinsko sodelovanje

1. Ustanovi se Skupni odbor za carinsko sodelovanje, ki ga sestavljajo predstavniki Evropske skupnosti in Republike Koreje. Sestaja se po skupnem dogovoru izmenično v Bruslju in Seulu, pri čemer se datum in dnevni red sestankov določita z medsebojnim soglasjem.

2. Skupni odbor za carinsko sodelovanje skrbi za pravilno delovanje tega sporazuma in preuči vsa vprašanja, ki izhajajo iz njegove uporabe. V okviru svojih nalog mora zlasti:

(a) spremljati razvoj carinskega sodelovanja v skladu s tem sporazumom in odkrivati nova področja in specifične sektorje za nadaljnje carinsko sodelovanje;

(b) omogočati izmenjavo mnenj o vseh vprašanjih skupnega interesa, ki zadevajo carinsko sodelovanje, vključno s prihodnjimi ukrepi in za njih potrebnimi sredstvi; in

(c) v splošnem priporočati rešitve za doseganje ciljev tega sporazuma.

3. Skupni odbor za carinsko sodelovanje sprejme svoj poslovnik.

Člen 16

Izvajanje

1. Za upravljanje tega sporazuma se zadolžijo pristojne službe Komisije Evropskih skupnosti in, kjer je to primerno, carinski organi držav članic Evropske skupnosti na eni strani in carinska služba Republike Koreje na drugi. Odločajo o vseh praktičnih ukrepih in ureditvah, potrebnih za izvajanje tega sporazuma, pri čemer upoštevajo predpise na področju varstva podatkov.

2. Pogodbenici se medsebojno posvetujeta in nato obvestita o podrobnih pravilih za izvajanje, ki se sprejmejo v skladu z določbami tega sporazuma.

Člen 17

Revizija ali spremembe

Pogodbenici lahko z medsebojnim soglasjem kadarkoli revidirata ali spremenita ta sporazum.

Člen 18

Teritorialna uporaba

Ta sporazum se po eni strani uporablja za območja, v katerih velja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, ter v skladu s pogoji, določenimi v Pogodbi, po drugi strani pa za ozemlje Republike Koreje.

Člen 19

Začetek veljavnosti in trajanje

1. Ta sporazum začne veljati prvi dan meseca, ki sledi datumu, ko se pogodbenici medsebojno obvestita o zaključku za ta namen potrebnih postopkov.

2. Ta sporazum se sklene za obdobje petih let. Ta sporazum se tiho letno podaljšuje, razen če ga ena od pogodbenic pisno ne odpove šest mesecev pred prenehanjem veljavnosti.

Člen 20

Verodostojna besedila

Ta sporazum se sestavi v dveh izvodih v angleškem, danskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, španskem, švedskem in korejskem jeziku, pri čemer je vsako besedilo enako verodostojno.

V potrditev tega so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

Sestavljeno v dveh izvodih v Bruslju, desetega aprila tisoč devetsto sedemindevetdeset.

Za Evropsko skupnost

+++++ TIFF +++++

Za Republiko Korejo

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top