Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21995A1230(12)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Ekvador o predhodnih sestavinah in kemijskih snoveh, ki se pogosto uporabljajo v nedovoljeni proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi

OJ L 324, 30.12.1995, p. 19–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 023 P. 261 - 268
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 023 P. 261 - 268
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 023 P. 261 - 268
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 023 P. 261 - 268
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 023 P. 261 - 268
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 023 P. 261 - 268
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 023 P. 261 - 268
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 023 P. 261 - 268
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 023 P. 261 - 268
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 012 P. 157 - 164
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 012 P. 157 - 164
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 040 P. 24 - 30

In force

21995A1230(12)Uradni list L 324 , 30/12/1995 str. 0019 - 0025


Sporazum

med Evropsko skupnostjo in Republiko Ekvador o predhodnih sestavinah in kemijskih snoveh, ki se pogosto uporabljajo v nedovoljeni proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi

EVROPSKA SKUPNOST,

v nadaljnjem besedilu "Skupnost", na eni strani, in

REPUBLIKA EKVADOR,

v nadaljnjem besedilu "Ekvador", na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu "pogodbenici", STA SE,

ODLOČENI, da preprečita nedovoljeno proizvodnjo prepovedanih drog in psihotropnih snovi z nadziranjem oskrbe s predhodnimi sestavinami in kemijskimi snovmi, ki se pogosto uporabljajo v te namene;

PRIZNAVAJOČ člen 12 Konvencije Združenih narodov proti nedovoljenemu prometu s prepovedanimi drogami in psihotropnimi snovmi iz leta 1988;

STRINJAJOČ SE s končnim poročilom Projektne skupine za kemijsko delovanje (CATF), ki ga je odobril londonski gospodarski vrh držav G-7 15. julija 1991, ki je priporočilo krepitev mednarodnega sodelovanja s sklepanjem dvostranskih sporazumov, zlasti med regijami in državami, ki so vpletene v izvoz, uvoz in tranzit teh kemijskih snovi;

PREPRIČANI, da je mednarodna trgovina poseben dejavnik tveganja in da lahko to nevarnost preprečijo samo dogovori o sodelovanju med zadevnimi regijami, zlasti s povezovanjem izvoznega in uvoznega nadzora;

POTRJUJOČ svojo skupno zavezanost ustanavljanju mehanizmov za pomoč in sodelovanje med Ekvadorjem in Skupnostjo pri preprečevanju preusmerjanja nadzorovanih snovi v nedovoljeno uporabo, v skladu z usmeritvami in ukrepi, sprejetimi na mednarodni ravni;

OB PRIZNAVANJU, da se te kemijske snovi tudi predvsem in veliko uporabljajo za dovoljene namene in da mednarodne trgovine ne smejo ovirati pretirano strogi postopki nadzora;

ODLOČILI skleniti sporazum o nadzoru predhodnih sestavin in kemijskih snovi, ki se pogosto uporabljajo v nedovoljeni proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi, in sta v ta namen imenovali svoje pooblaščence:

ZA EVROPSKO SKUPNOST:

ZA REPUBLIKO EKVADOR:

KI so se po izmenjavi pooblastil v pravilni in predpisani obliki,

DOGOVORILI NASLEDNJE:

Člen 1

Področje uporabe sporazuma

1. Ta sporazum določa ukrepe za krepitev upravnega sodelovanja med pogodbenicama pri preprečevanju preusmerjanja snovi, ki se pogosto uporabljajo za nedovoljeno proizvodnjo prepovedanih drog ali psihotropnih snovi, brez poseganja v ustrezno priznavanje legitimnih interesov trgovine in industrije.

2. Pogodbenici si bosta v ta namen, kot je določeno v tem sporazumu, pomagali zlasti pri:

- spremljanju trgovine z nadzorovanimi snovmi med njima, z namenom preprečevanja njihovega preusmerjanja v nedovoljene namene,

- zagotavljanju medsebojne upravne pomoči, pri čemer zagotovita, da se pravilno uporabljajo določbe zakonodaje o nadzoru trgovine z ustreznimi snovmi.

3. Brez poseganja v morebitne spremembe, ki se lahko sprejmejo v okviru pristojnosti Mešane skupine za spremljanje, se ta sporazum uporablja za kemijske snovi, naštete v Prilogi h Konvenciji Združenih narodov zoper nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi iz leta 1988, kot je bila spremenjena, v nadaljnjem besedilu "nadzorovane snovi".

Člen 2

Spremljanje trgovanja

1. Pogodbenici se na lastno pobudo med seboj posvetujeta in obveščata o vsakem sumu o preusmeritvi nadzorovanih snovi v nedovoljeno proizvodnjo prepovedanih drog ali psihotropnih snovi, zlasti če gre za pošiljko nenavadnega obsega ali v nenavadnih okoliščinah.

2. Pristojni organ pogodbenice izvoznice pri nadzorovanih snoveh, naštetih v Prilogi A k temu sporazumu, ob izdaji izvoznega dovoljenja in pred odpremo pošiljke posreduje kopijo dovoljenja pristojnemu organu pogodbenice uvoznice. Če dobavitelj v državi izvoznici uporablja odprto individualno dovoljenje, ki pokriva več posamičnih izvozov, se posredujejo ustrezne informacije.

3. Za nadzorovane snovi, naštete v Prilogi B k temu sporazumu, se izvoz dovoli samo s privoljenjem pogodbenice uvoznice.

4. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta vzajemno in pravočasno zagotavljali povratne informacije o vseh informacijah, predvidenih v tem členu in o vseh ukrepih, ki jih ta člen zahteva.

5. Pri izvajanju zgoraj navedenih ukrepov nadzora trgovine se ustrezno upoštevajo legitimni interesi trgovine. Zlasti v primerih iz odstavka 3 mora biti odgovor pogodbenice uvoznice predložen v 15 delovnih dneh po prejetju sporočila pogodbenice izvoznice. Če v tem roku ni odgovora, se šteje, da je uvoz dovoljen. Zavrnitev izdaje uvoznega dovoljenja se pisno sporoči pogodbenici izvoznici v navedenem roku in mora biti utemeljena.

Člen 3

Začasna ustavitev pošiljke

1. Brez poseganja v morebitno izvajanje tehničnih ukrepov pregona, se pošiljke začasno ustavijo, če po mnenju katere od pogodbenic obstaja utemeljen sum, da bodo nadzorovane snovi preusmerjene v nedovoljeno proizvodnjo prepovedanih drog in psihotropnih snovi, ali če v primerih, opisanih v členu 2(3), pogodbenica uvoznica zahteva začasno ustavitev pošiljke.

2. Pogodbenici se v okviru sodelovanja medsebojno oskrbujeta z vsemi informacijami, ki se nanašajo na domnevne preusmeritve.

Člen 4

Medsebojna upravna pomoč

1. Pogodbenici si na lastno pobudo ali na zaprosilo posredujeta vse informacije za preprečevanje preusmerjanja nadzorovanih snovi v nedovoljeno proizvodnjo prepovedanih drog in psihotropnih snovi in raziskujeta primere domnevnih preusmeritev. Če je potrebno, sprejmeta ustrezne previdnostne ukrepe za preprečevanje preusmerjanja.

2. Vsako zaprosilo za informacije ali za uvedbo previdnostnih ukrepov se čimprej izpolni.

3. Zaprosila za upravno pomoč se obravnavajo v skladu z zakoni in drugimi predpisi zaprošene pogodbenice.

4. Uslužbenci pogodbenice so lahko sporazumno z drugo pogodbenico, navzoči ob poizvedbah, ki se izvajajo na ozemlju te pogodbenice.

5. Pogodbenici si med seboj pomagata pri olajševanju zagotavljanja dokazov.

6. Upravna pomoč, predvidena po tem členu, ne posega v pravila o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah, prav tako pa se ne uporablja za informacije, pridobljene po pooblastilih, ki se izvajajo na zahtevo pravosodnega organa, razen če slednji to dovoli.

7. Zaprosi se lahko za informacije o kemijskih snoveh, ki se pogosto uporabljajo v nedovoljeni proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi, vendar niso zajete v področje uporabe tega sporazuma.

Člen 5

Izmenjava informacij in zaupnost

1. Vse informacije, sporočene v kakršnikoli obliki v skladu s tem sporazumom, so zaupne ali omejene narave, glede na pravila, ki se uporabljajo v državah pogodbenicah. Zanje velja obveznost varovanja uradne tajnosti in morajo biti varovane kot podobne informacije v skladu z ustreznimi zakoni pogodbenice, ki jih je prejela, in po ustreznih določbah, ki se uporabljajo za organe Skupnosti.

2. Osebni podatki se lahko izmenjujejo le pod pogojem, da se pogodbenica, ki jih je prejela, zaveže, da bo tem podatkom zagotovila vsaj takšno raven varstva, kakor jo uporablja pogodbenica, ki je te podatke poslala.

3. Pridobljene informacije se uporabljajo samo za namene tega sporazuma. Če ena od pogodbenic zahteva te informacije za druge namene, mora predhodno zaprositi upravni organ, ki je informacijo posredoval, za pisno dovoljenje. Poleg tega mora upoštevati omejitve, ki jih določi ta organ.

4. Odstavek 3 ne preprečuje uporabe informacij v sodnih ali upravnih postopkih, ki se sprožijo zaradi neizpolnjevanja zakonodaje o nadzoru snovi. O taki uporabi se uradno obvesti pristojni organ, ki je informacijo posredoval.

Člen 6

Izjeme pri obveznosti zagotavljanja pomoči

1. Pogodbenici lahko zavrneta pomoč, kakor jo predvideva ta sporazum, če bi to:

(a) lahko vplivalo na suverenost Ekvadorja ali države članice Skupnosti;

(b) po vsej verjetnosti vplivalo na javni red, varnost ali druge bistvene interese, zlasti v primerih iz člena 5(2); ali

(c) kršilo industrijsko, poslovno ali poklicno tajnost.

2. Če pogodbenica zaprosi za pomoč, ki je sama delno ali v celoti ne bi mogla nuditi, če bi bila sama zaprošena zanjo, v svojem zaprosilu to navede. Druga pogodbenica se nato odloči, v kakšni obliki bo odgovorila na zaprosilo.

3. Če je pomoč odklonjena, je treba odločitev in razloge zanjo brez odlašanja sporočiti drugi pogodbenici.

Člen 7

Tehnično in znanstveno sodelovanje

Pogodbenici sodelujeta pri opredeljevanju novih metod preusmerjanja in pri oblikovanju ustreznih protiukrepov, skupaj s tehničnim sodelovanjem, namenjenim krepitvi upravnih struktur in struktur pregona na tem področju ter spodbujata sodelovanje s trgovino in industrijo. Takšno tehnično sodelovanje lahko zlasti zadeva programe usposabljanja in izmenjave za zadevne uradnike, kot tudi opremo, potrebno za izvajanje tega sporazuma.

Člen 8

Ukrepi za izvajanje

1. Pogodbenici si prizadevata izvajati ta sporazum ob upoštevanju potrebe po doslednem pristopu k zakonodaji o nadzoru snovi za celotno Medameriško regijo.

2. Vsaka pogodbenica imenuje pristojni organ ali pristojne organe za uskladitev uporabe tega sporazuma. Ti organi med seboj neposredno komunicirajo za namene tega sporazuma.

3. Pogodbenici se obveščata o določbah, ki jih sprejmeta za izvajanje tega sporazuma.

Člen 9

Mešana skupina za spremljanje

1. Ustanovi se Mešana skupina za spremljanje predhodnih sestavin in kemijskih snovi, v nadaljevanju "Mešana skupina za spremljanje", v kateri sta zastopani obe pogodbenici tega sporazuma.

2. Mešana skupina za spremljanje ukrepa sporazumno. Sestane se praviloma enkrat na leto, datum, kraj in dnevni red zasedanja pa se določijo sporazumno. Ta zasedanja se, če je mogoče, organizirajo sočasno z zasedanji drugih skupnih odborov ali mešanih skupin, ki so jih ustanovile Skupnost in druge države članice Organizacije ameriških držav.

Pogodbenici lahko po dogovoru skličeta tudi izredna zasedanja Mešane skupine za spremljanje.

3. Mešana skupina za spremljanje sprejme svoj poslovnik.

Člen 10

Vloga Mešane skupine za spremljanje

1. Mešana skupina za spremljanje upravlja Sporazum in zagotavlja njegovo pravilno izvajanje. V ta namen:

- preučuje in razvija sredstva za zagotavljanje pravilnega delovanja tega sporazuma,

- jo pogodbenici redno obveščata o svojih izkušnjah pri uporabi tega sporazuma,

- sprejema odločitve v primerih, predvidenih v odstavku 2,

- daje priporočila v primerih, predvidenih v odstavku 3,

- preučuje in razvija ukrepe za tehnično pomoč iz člena 7,

- preučuje in razvija druge možne oblike sodelovanja pri zadevah v zvezi s predhodnimi sestavinami in kemijskimi snovmi.

2. Mešana skupina za spremljanje sporazumno sprejema odločitve o spremembi Prilog A in B.

Pogodbenici te odločitve izvajata v skladu z lastno zakonodajo.

Če je predstavnik pogodbenice v Mešani skupini za spremljanje sprejel odločitev, pri kateri je treba dokončati postopke potrebne za njeno izvajanje, začne odločitev veljati prvi dan drugega meseca po uradnem obvestilu o dokončanju teh postopkov, če za to ni naveden določen datum.

3. Mešana skupina za spremljanje pogodbenicama priporoča:

(a) spremembe tega sporazuma;

(b) druge ukrepe, potrebne za njegovo izvajanje.

Člen 11

Drugi sporazumi

1. Brez poseganja v določbe Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, določbe tega sporazuma nadomestijo določbe dvostranskih sporazumov, sklenjenih med eno ali več državami članicami Skupnosti in Ekvadorjem, v kolikor so zadnje nezdružljive z določbami tega sporazuma. Ti dvostranski sporazumi ne posegajo v določbe Skupnosti o posredovanju katerih koli informacij med pristojnimi upravnimi organi Skupnosti, pridobljenih v zvezi z zadevami, ki jih ureja ta sporazum in bi lahko bile v interesu Skupnosti.

2. Pogodbenici se prav tako uradno obvestita o vseh ukrepih na področju nadzora snovi, sprejetih skupaj z drugimi državami.

Člen 12

Začetek veljavnosti

1. Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi datumu deponiranja zadnje listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi, v skladu s pravili, ki veljajo za vsako pogodbenico.

2. Listine iz odstavka 1 se deponirajo pri Generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije, ki je depozitar.

3. Depozitar pogodbenici uradno obvesti o dnevu deponiranja listin iz odstavka 1 za vsako pogodbenico in o dnevu začetka veljavnosti tega sporazuma.

Člen 13

Trajanje in odpoved

1. Ta sporazum se sklene za pet let in se, če ni drugače določeno, tiho podaljšuje za enaka obdobja.

2. Ta sporazum se lahko spremeni s soglasnim dogovorom pogodbenic.

3. Pogodbenica se lahko umakne iz tega sporazuma tako, da 12 mesecev prej o tem pisno obvesti drugo pogodbenico.

Člen 14

Verodostojna besedila

Ta sporazum je sestavljen v dvojniku v danskem, nizozemskem, angleškem, finskem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna, in se deponira v arhivih Generalnega sekretariata Sveta Evropske unije, ki dostavi pogodbenicama overjeno kopijo.

Hecho en Madrid, el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco

.

Udfærdiget i Madrid den attende december nitten hundrede og femoghalvfems

.

Geschehen zu Madrid am achtzehnten Dezember neunzehnhundertfünfundneunzig

.

Έγινε στη Μαδρίτη, στις δεκαοκτώ Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε

.

Done at Madrid on the eighteenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-five

.

Fait à Madrid, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze

.

Fatto a Madrid, addì diciotto dicembre millenovecentonovantacinque

.

Gedaan te Madrid, de achttiende december negentienhonderd vijfennegentig

.

Feito em Madrid, em dezoito de Dezembro de mil novecentos e noventa e cinco

.

Tehty Madridissa kahdeksantenatoista päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi

.

Som skedde i Madrid den artonde december nittonhundranittiofem

.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaFor Europeiska gemenskapen

+++++ TIFF +++++

Por la República de EcuadorFor Republikken EcuadorFür die Republik EcuadorΓια τη Δημοκρατία του ΙσημερινούFor the Republic of EcuadorPour la république de l'EquateurPer la Repubblica dell'EcuadorVoor de Republiek EcuadorPela República da EquadorEcuadorin tasavallan puolestaFör Republiken Ecuador

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA A

Snovi, za katere veljajo ukrepi iz člena 2(2)

Metil etil keton

Toluen

Kalijev permanganat

Žveplova kislina

Aceton

Etil eter

Klorovodikova kislina

Anhidrid ocetne kisline

Antranilna kislina

Fenilocetna kislina

Piperidin

--------------------------------------------------

PRILOGA B

Snovi, za katere veljajo ukrepi iz člena 2(3)

--------------------------------------------------

Top