EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21995A0906(01)

Memorandum o soglasju o sodelovanju na področju nadzorovane jedrske fuzije med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Vlado Kanade

OJ L 211, 6.9.1995, p. 31–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 023 P. 117 - 124
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 023 P. 117 - 124
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 023 P. 117 - 124
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 023 P. 117 - 124
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 023 P. 117 - 124
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 023 P. 117 - 124
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 023 P. 117 - 124
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 023 P. 117 - 124
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 023 P. 117 - 124

No longer in force, Date of end of validity: 24/07/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/memorandum_underst/1995/355/oj

Related Council decision

21995A0906(01)Uradni list L 211 , 06/09/1995 str. 0031 - 0038


Memorandum o soglasju

o sodelovanju na področju nadzorovane jedrske fuzije med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Vlado Kanade

EVROPSKA SKUPNOST ZA ATOMSKO ENERGIJO (v nadaljevanju "Euratom"), ki jo zastopa Komisija Evropskih skupnosti (v nadaljevanju "Komisija") in VLADA KANADE (v nadaljevanju "pogodbenici"),

OB UPOŠTEVANJU okvirnega sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Kanado in Evropskimi skupnostmi z dne 6. julija 1976 [1], ki v členu 3(2) določa tehnološke in znanstvene izmenjave,

V ŽELJI olajšati doseganje energije nadzorovane fuzije kot vira energije, ki je sprejemljiv za okolje, ekonomsko konkurenčen in dejansko neomejen vir energije,

OB UGOTOVITVI, da je Euratomov program fuzije široko zastavljen program, ki zajema vse dejavnosti Skupnosti na področju nadzorovane jedrske fuzije v magnetno zamejenem prostoru in da se izvaja v obliki pridružitvenih sporazumov med Euratomom in državami članicami, organizacijami v državah članicah, in Švico, katerih izvajalca sta skupna ustanova SET (Skupni evropski Torus) in Skupno raziskovalno središče, v obliki večstranskega sporazuma o NET (Naslednji evropski Torus) ter v obliki pogodb z industrijo, ter da Euratomov program fuzije nastopa v odnosih z drugimi programi fuzije po svetu enotno,

OB UGOTOVITVI, da je kanadski nacionalni program fuzije usmerjen program, osredotočen okoli posebnih prednosti fuzijske znanosti in tehnologije v Kanadi, ki ga upravlja Atomic Energy of Canada Limited, izvaja pa se v glavnem v obliki dveh projektov pri dobaviteljih električne energije v provincah – Centre canadien de fusion magnétique (CCFM), ki ga upravlja Hydro Québec, in Canadian Fusion Fuels Technology Project (CFFTP), ki ga upravlja Ontario Hydro,

OB UGOTOVITVI, da sta Euratom in Vlada Kanade podpisnika Sporazuma o sodelovanju na področju miroljubne uporabe jedrske energije z dne 6. oktobra 1959, kakor je nazadnje spremenjen, in da spremembe v obliki izmenjave pisem z dne 15. julija 1991 urejajo prenose tritija in s tritijem povezane opreme iz Kanade v Euratom za potrebe fuzijskega programa,

OB UPOŠTEVANJU, da sta fuzijska programa pogodbenic med seboj komplementarna in da imata obe strani koristi od medsebojnega sodelovanja na področju raziskav in razvoja fuzijske energije v okviru dogovora med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Vlado Kanade o sodelovanju na področju raziskav in razvoja fuzije z dne 6. marca 1986,

V ŽELJI nadaljevati in krepiti tako sodelovanje tudi v prihodnje,

STA SOGLASNI O NASLEDNJEM:

Člen I

Namen tega dogovora je ohranjanje in okrepitev sodelovanja med pogodbenicama, na podlagi obojestranskih koristi in vzajemnosti, na področjih, zajetih v njunih programih fuzije, da se razvijejo znanstveno razumevanje in tehnološke sposobnosti kot podlaga sistema za pridobivanje električne energije s fuzijo.

Člen II

Sodelovanje po tem dogovoru lahko poteka na sledečih področjih:

(a) sistemi Tokamak;

(b) fizika plazme;

(c) tehnologija fuzije;

(d) goriva za fuzijo;

(e) alternativni sistemi Tokamak in

(f) druga področja, določena s pisnim medsebojnim dogovorom.

Člen III

Sodelovanje po tem dogovoru lahko vključuje naslednje dejavnosti:

(a) izmenjavo in posredovanje informacij in podatkov;

(b) vključevanje v delo druge pogodbenice na področju programov ali projektov fuzije, vključno s sodelovanjem s tretjimi osebami, npr. v okviru ITER (mednarodni termonuklearni poskusni reaktor), ob soglasju tretjih oseb, kadar je to potrebno;

(c) sodelovanje v študijah, poskusih ali projektih, ki jih izvaja katera od pogodbenic, in na srečanjih;

(d) izmenjavo in posredovanje znanstvenikov, inženirjev in drugih strokovnjakov;

(e) izmenjavo in posredovanje opreme, instrumentov, materialov, goriv in nadomestnih delov;

(f) prenose tritija in s tritijem povezane opreme po določbah zgoraj navedene spremembe z dne 15. julija 1991 Sporazuma med pogodbenicama o sodelovanju na področju miroljubne uporabe jedrske energije z dne 6. oktobra 1959;

(g) izvajanje skupnih študij, poskusov in projektov ter

(h) druge dejavnosti, določene s pisnim medsebojnim dogovorom.

Člen IV

1. S strani Euratoma bo ta dogovor izvajala Komisija ali drugo telo ali organizacija, povezana z Euratomom v okviru Euratomovega programa fuzije ali skupna ustanova Skupni Evropski Torus (SET). Taka telesa ali organizacije bo imenoval Euratom. O tako imenovanih telesih ali organizacijah bo Euratom pisno obvestil Vlado Kanade.

2. S strani Kanade bo ta dogovor izvajalo telo, ki ga bo imenovala Vlada Kanade. O imenovanju telesa bo Vlada Kanade pisno obvestila Euratom. Telo, ki ga bo imenovala Vlada Kanade, bo pisno imenovalo druga telesa ali organizacije za sodelovanje pri izvajanju tega dogovora.

Člen V

1. Podrobnosti in postopki izvajanja dejavnosti v okviru tega dogovora se bodo po potrebi od primera do primera določali s posebnimi dogovori o izvajanju.

2. Posebni dogovori o izvajanju bodo po potrebi vsebovali določila, ki urejajo:

(a) ravnanje z informacijami, industrijsko lastnino in avtorskimi pravicami;

(b) pogoje izmenjave osebja;

(c) pogoje za izmenjavo in posredovanje opreme, instrumentov, materialov, goriv in nadomestnih delov;

(d) delitev stroškov in

(e) veljavno zakonodajo.

3. Vsaka pogodbenica bo od teles ali organizacij, imenovanih v skladu s členom IV, zahtevala, naj po potrebi vključijo:

(a) določbe, opisane v Prilogi I, o ravnanju z informacijami, industrijsko lastnino in avtorskimi pravicami ter

naj po potrebi upoštevajo

(b) načela, opisana v Prilogi II, glede izmenjave osebja, izmenjave in posredovanja opreme, instrumentov in nadomestnih delov, prenosa tritija in s tritijem povezane opreme ter delitev stroškov in industrijskih pravic za vse dejavnosti, razen za izmenjave osebja in informacij, pri izvajanju dogovorov, sklenjenih v skladu s tem dogovorom.

4. Prilogi I in II sta sestavni del tega dogovora.

Člen VI

1. Pogodbenici ustanovita usklajevalni odbor za usklajevanje in nadzor izvajanja dejavnosti v okviru tega dogovora. Odbor sestavlja do osem članov, od katerih jih vsaka pogodbenica imenuje polovico. Vsaka pogodbenica bo imenovala enega od svojih imenovanih članov za vodjo svoje delegacije.

2. Usklajevalni odbor se bo sestajal izmenično v Evropi in Kanadi, za vsak sestanek pa se lahko pogodbenici dogovorita za drugo lokacijo. Vodja delegacije pogodbenice gostiteljice bo predsedoval tekočemu sestanku in sklical naslednji sestanek odbora v roku največ dveh let na dan, sprejemljiv za obe pogodbenici.

3. Usklajevalni odbor bo:

(a) ocenjeval in spremljal načrte in potek dejavnosti v okviru tega dogovora;

(b) izmenjeval informacije in poglede na vprašanja znanstvene in tehnološke politike;

(c) predlagal, usklajeval in odobraval prihodnje dejavnosti v okviru tega dogovora ob upoštevanju tehničnih vsebinskih koristi ter potrebnega vloženega dela za zagotovitev obojestranskih koristi in vzajemnosti;

(d) ugotavljal področja sodelovanja in dejavnosti, ki naj se izvajajo v skladu s členoma II(f) in III(h);

(e) zagotavljal ocenjevanje učinkov dejavnosti v okviru tega dogovora na okolje;

(f) opravljal druge soglasno določene dolžnosti.

4. Vse odločitve usklajevalnega odbora se sprejemajo soglasno.

Člen VII

Pogodbenici bosta podpirali najširše mogoče razširjanje informacij, izmenjanih oziroma posredovanih v okviru tega dogovora:

(i) pod pogojem, da imata pravico razkriti te informacije in da jih imata bodisi v lasti ali da so jima dostopne; in

(ii) v skladu z obveznostjo varovati industrijsko lastnino in avtorske pravice ter ustreznega obravnavanja vprašanj izumov in odkritij, ki izvirajo iz dejavnosti v okviru tega dogovora.

Člen VIII

Nobena določba tega dogovora se ne razlaga na način, ki bi škodoval obstoječim ali prihodnjim dogovorom o sodelovanju med pogodbenicama.

Člen IX

1. Izvajanje dejavnosti pogodbenic po tem dogovoru je odvisno od razpoložljivosti v ta namen zagotovljenih sredstev.

2. Sodelovanje v okviru tega dogovora bo potekalo v skladu z zakonodajo, predpisi in politikami, ki veljajo v Kanadi in v Euratomu ter njegovih državah članicah.

3. Pogodbenici si bosta v okviru veljavnih zakonov, predpisov in politik po najboljših močeh prizadevali olajšati gibanje ljudi, uvoz in izvoz materialov, goriv in opreme ter prenos valut, potrebnih za izvajanje tega dogovora.

4. Vse stroške, ki izhajajo iz izvajanja tega dogovora, nosi pogodbenica, ki jih povzroči, razen če se pogodbenici izrecno odločita drugače. Vsaka taka odločitev bo podana pisno.

Člen X

1. Pogodbenici bosta vsa vprašanja, povezana s tem dogovorom, ki se bodo odprla v času veljavnosti dogovora, reševali sporazumno.

2. Pogodbenici bosta vse spore, povezane s tem dogovorom, reševali s posvetovanji.

Člen XI

Če se v času veljavnosti tega dogovora narava programa fuzije katere od pogodbenic bistveno spremeni, bodisi razširi, skrči ali preoblikuje, ali pa se kakšni elementi programa združijo s programom fuzije kake tretje osebe, ima vsaka pogodbenica pravico zahtevati ponovni pregled namena in pogojev dogovora.

Člen XII

1. Ta dogovor začne veljati z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbenici. V veljavi ostane 10 let, razen če ga kadar koli katera od pogodbenic po svoji presoji odpove, s tem da najmanj šest mesecev vnaprej pisno obvesti drugo pogodbenico o svoji nameri odpovedati ta dogovor.

Ta dogovor se lahko spremeni ali razširi s pisno izraženim sklepom pogodbenic.

2. Vsaka dejavnost, ki se začne v okviru tega dogovora in v času odpovedi dogovora še ni zaključena, se lahko nadaljuje do zaključka.

3. Odpoved dogovora ne vpliva na pravice, ki jih je pridobila katera od pogodbenic v okviru tega dogovora do dne odpovedi, oziroma na pravice in obveznosti po dogovorih o izvajanju, ki so bili sklenjeni v okviru tega dogovora.

Člen XIII

Ta dogovor se uporablja, za zadeve Euratoma, na ozemljih, kjer se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, in za ozemlja držav, ki sodelujejo v Euratomovem programu fuzije kot polno pridružene tretje države.

Podpisano, v dvojniku v angleščini in francoščini, v Bruslju, 25. julija 1995

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Edith Cresson

Za Vlado Kanade

Jacques Roy

[1] UL L 260, 24.9.1976, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

ČLEN V(3)(a)

Brez poseganja v vključitev dodatnih pogojev in v skladu s členom 5 memoranduma o soglasju med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Vlado Kanade o sodelovanju na področju nadzorovane jedrske fuzije bosta pogodbenici zahtevali vključitev naslednjih določb v dogovore o izvajanju, sklenjene v okviru tega dogovora, kjer te določbe pridejo v poštev:

A.1 Zaupne informacije

A.1.1 Opredelitve

"Zaupne informacije" pomenijo znanstvene ali tehnične podatke, rezultate ali raziskovalne in razvojne metode ter vse druge informacije, ki se bodo izmenjevale ali posredovale v okviru tega dogovora o izvajanju, kakršne so know-how, informacije, neposredno povezane z izumi in odkritji, tehnične, poslovne ali finančne informacije pod pogojem, da so ustrezno označene ali obravnavane kot take v skladu s pododstavkom A.1.2(b) in:

(a) niso splošno znane ali javno dostopne iz drugih virov;

(b) jih lastnik pred tem še ni dal na voljo drugim, ne da bi jih zavezal glede njihove zaupnosti in

(c) jih še nima v posesti prejemnik, ne da bi bil zavezan glede njihove zaupnosti.

"Dokument" pomeni zapis informacije v pisni obliki ali na disku, traku, bralnem pomnilniku (ROM) ali drugem mediju.

A.1.2 Postopki

(a) Pogodbenica, ki prejme zaupne informacije v okviru tega dogovora o izvajanju, spoštuje zaupno naravo teh informacij.

(b) Vsak dokument, ki vsebuje zaupne informacije, mora njegov posredovalec jasno označiti z naslednjo (ali vsebinsko podobno) omejitveno določbo:

"Ta dokument vsebuje zaupne informacije, posredovane zaupno v okviru dogovora o izvajanju, sklenjenega z memorandumom o soglasju med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Vlado Kanade o sodelovanju na področju nadzorovane jedrske fuzije (v nadaljevanju: MOS) dne 25. julija 1995, in se ne sme razširjati izven Komisije, Vlade Kanade, teles in organizacij, ki jih je imenoval Euratoma ali Vlada Kanade v skladu z MOS, njihovih izvajalcev in imetnikov licenc brez predhodne pisne odobritve (posredovalca dokumenta).

To opozorilo mora biti navedeno tudi na vsaki kopiji tega dokumenta ali njegovega dela. Teh omejitev je samodejno konec, ko lastnik takšno informacijo razkrije brez omejitev glede zaupnosti."

(c) Prejemnik lahko zaupne informacije, prejete kot take v okviru dogovora o izvajanju, razširi:

(i) osebam, ki so stalno zaposlene ali delajo za prejemnika oziroma za Euratom ali Vlado Kanade ali za telesa ali organizacije, ki sta jih imenovala Euratom ali Vlada Kanade v skladu z memorandumom o soglasju o sodelovanju med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Vlado Kanade o sodelovanju na področju nadzorovane jedrske fuzije;

(ii) pogodbenim izvajalcem ali podizvajalcem prejemnika samo za uporabo v okviru njihovih pogodb s prejemnikom o delu, povezanem s predmetom zaupnih informacij;

pod pogojem, da je vsaka tako razširjena zaupna informacija označena z omejitveno določbo, vsebinsko enako omejitveni določbi v pododstavku A.1.2(b), in pod pogojem, da prejemnik te zaupne informacije soglaša, da bo spoštoval zaupno naravo informacije in da je ne bo širil naprej brez predhodne pisne odobritve posredovalca.

(d) Ob predhodni pisni odobritvi posredovalca zaupnih informacij v okviru tega dogovora o izvajanju lahko prejemnik te zaupne informacije razširja širše, kakor je sicer dovoljeno v pododstavku A.1.2(c). Posredovalec in prejemnik med seboj sodelujeta pri oblikovanju postopkov za zahtevek in podelitev predhodne pisne odobritve takega širšega razširjanja zaupnih informacij.

A.1.3 Če ena od pogodbenic ugotovi, da se ne more držati, ali če se utemeljeno pričakuje, da se ne bo mogla držati omejitev razširjanja iz odstavka A.1.2, o tem nemudoma obvesti drugo pogodbenico. Pogodbenici se posvetujeta o določitvi primernega ukrepanja.

A.1.4 Posredovalec prejemniku ne jamči ustreznosti posredovanih informacij za določeno rabo.

A.1.5 Vsaka pogodbenica obravnava vse zaupne informacije, posredovane na seminarjih, delavnicah in drugih sestankih, napotitvah osebja, uporabi zmogljivosti ali izmenjavi opreme po načelih, predpisanih v odstavku A.1.2, pri čemer za zaupne informacije, posredovane v drugi obliki kot v obliki dokumenta, ne veljajo omejitve o razkrivanju, razen če oseba, ki te informacije posreduje, prejemnika pisno obvesti, da je posredovana informacija zaupna.

A.2 Izumi in odkritja

A.2.1 Opredelitve

V okviru odstavka A.2.2 pomeni "država", za zadeve Euratoma, ozemlja, kjer se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, in ozemlja držav, ki sodelujejo v Euratomovem programu fuzije kot polno pridružene tretje države.

A.2.2 V zvezi z vsakim izumom ali odkritjem, ki izvira iz izvajanja tega dogovora o izvajanju, pogodbenici v okviru veljavne zakonodaje in predpisov opravita vse potrebno, da zagotovita naslednje:

(a) če je izum oziroma odkritje delo osebja (izumitelja) ene pogodbenice (pošiljateljice) ali njenih pogodbenih izvajalcev med delom pri drugi pogodbenici (prejemnici) ali njenih pogodbenih izvajalcev v okviru izmenjave znanstvenikov, inženirjev in drugih strokovnjakov:

(i) prejemnica pridobi vse pravice in udeležbo pri takem izumu oziroma odkritju v svoji državi in v tretjih državah in

(ii) pošiljateljica oziroma izumitelj pridobi vse pravice in udeležbo pri takem izumu oziroma odkritju v svoji državi.

(b) V primerih, za katere pododstavek A.2.2(a) ne velja in v katerih je izum oziroma odkritje rezultat osebja ene pogodbenice ali njenega pogodbenega izvajalca ob neposredni uporabi informacij, posredovanih na seminarju ali drugačnem skupnem sestanku, pogodbenica, katere osebje je avtor izuma ali odkritja, pridobi vse pravice in udeležbo pri izumu oziroma odkritju v vseh državah, pri čemer pa mora drugi pogodbenici podeliti brezplačno, neizključno in nepreklicno licenco (vključno s pravico pogodbenice prejemnice te licence podeljevati podlicence) za ta izum oziroma odkritje, in pravico do vložitve zahtevka za patent, povezan s tem izumom oziroma odkritjem in za vse druge zaščite, povezane s tem izumom oziroma odkritjem v vseh državah.

(c) Pogodbenica, imetnica izuma, navedenega v pododstavkih A.2.2(a) in (b), na zahtevo drugi pogodbenici podeli licenco za ta izum oziroma odkritje pod razumnimi pogoji.

A.2.3 Vsaka pogodbenica ne glede na pravice izumitelja po veljavni zakonodaji izvede vse potrebne ukrepe za zagotovitev sodelovanja svojega osebja pri izvrševanju določil odstavka A.2.2. V zvezi z vsakim izumom oziroma odkritjem, ki nastane pri izvrševanju tega dogovora o izvajanju, prevzema vsaka pogodbenica obveznost plačila nagrad ali odškodnin, do katerih so upravičeni njeni delavci po veljavni zakonodaji.

A.3 Avtorske pravice

Avtorske pravice pogodbenic se obravnavajo skladno z Bernsko konvencijo (kakor je spremenjena). Kar se tiče avtorskih pravic v zvezi z deli, opravljenimi v okviru tega dogovora o izvajanju, ki pripadajo eni pogodbenici oziroma upravlja z njimi ena pogodbenica, ta pogodbenica podeli drugi pogodbenici licenco za reproduciranje ali prevod avtorskopravno varovanih gradiv.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

ČLEN V(3)(b)

B.1 Izmenjava osebja

Za izmenjavo znanstvenikov, inženirjev in drugih strokovnjakov v okviru dogovora med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Vlado Kanade o sodelovanju na področju nadzorovane jedrske fuzije pogodbenici pri izvajanju dogovorov o izvajanju brez vpliva na uporabo drugih načel uporabljata naslednja načela:

(a) Vsaka pogodbenica mora zagotoviti, da so znanstveniki, inženirji in drugi strokovnjaki (v nadaljevanju "poslano osebje"), izbrani za pošiljanje v drugo pogodbenico, usposobljeni za naloge, ki jih bodo izvrševali.

(b) Prejemnica mora poskrbeti za ustrezno namestitev poslanega osebja in njihovih družin tako, da bo namestitev sprejemljiva za obe strani.

(c) Prejemnica zagotavlja vso potrebno pomoč poslanemu osebju in njihovim družinam pri administrativnih formalnostih (urejanje potovanj ipd.).

(d) Pogodbenici zagotovita, da se poslano osebje ravna po splošnih in posebnih delovnih pravilnikih in varnostnih predpisih, ki veljajo v ustanovah, v katerih delajo, ali ki so dogovorjeni v posebnem dogovoru o pošiljanju osebja.

B.2 Izmenjava opreme, instrumentov, materialov, goriv in nadomestnih delov

Če dogovor o izvajanju v okviru memoranduma o soglasju med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Vlado Kanade o sodelovanju na področju nadzorovane jedrske fuzije predvideva izmenjavo ali posredovanje opreme, instrumentov, materialov, goriv ali nadomestnih delov (ki so v nadaljevanju skupno imenovani "postavke"), pogodbenici pri izvajanju dogovora o izvajanju brez vpliva na uporabo drugih načel uporabljata naslednja določila:

(a) Pošiljateljica naj čim prej predloži podroben seznam postavk, ki jih bo posredovala, skupaj z ustreznimi tehničnimi podatki in tehnično ter informativno dokumentacijo za te postavke.

(b) Postavke, ki jih posreduje pošiljateljica, ostanejo njena last in se po zaključku dejavnosti, ki je predmet dogovora o izvajanju, vrnejo pošiljateljici, razen če se pogodbenici dogovorita drugače.

(c) Postavke se dajo v pogon v namembni ustanovi samo na podlagi sporazumnega dogovora med pogodbenicama.

(d) Prejemnica naj zagotovi vse potrebne prostore za postavke in naj zagotovi dobavo električne energije, vode in plina ter zagotovi druge pogoje, o katerih se skupaj dogovorita pogodbenici.

(e) Če se pogodbenici ne dogovorita drugače, nosi odgovornost za prevoz na končno namembno lokacijo pri prejemnici, varnost in zavarovanje med prevozom z vsemi povezanimi stroški pošiljateljica.

(f) Prejemnica obvesti carinske organe, da so postavke, ki jih posreduje pošiljateljica, namenjene za izvajanje dogovorjenih dejavnosti znanstvene in ne poslovne narave.

Prenose tritija in s tritijem povezane opreme ureja dopolnitev Sporazuma med pogodbenicama o sodelovanju na področju miroljubne uporabe jedrske energije z dne 6. oktobra 1959 z dne 15. julija 1991.

B.3 Delitev stroškov

Pri dogovorih o izvajanju, sklenjenih v okviru memoranduma o soglasju med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Vlado Kanade o sodelovanju na področju nadzorovane jedrske fuzije, pogodbenici brez vpliva na uporabo drugih načel uporabljata naslednje načelo delitve stroškov:

Vse stroške, ki izhajajo iz sodelovanja, nosi pogodbenica, ki jih povzroči, razen če se pogodbenici izrecno ne dogovorita drugače. Vsak tak dogovor mora biti pisen.

B.4 Pravice industrijske lastnine

Pogodbenice dogovorov o izvajanju, ki se nanašajo na dejavnosti, pri katerih ne gre za izmenjavo osebja in informacij, se morajo pred začetkom takih dejavnosti sodelovanja odločiti glede ustrezne delitve pravic industrijske lastnine, povezanih z izumi ali odkritji, izhajajočimi iz teh dejavnosti. Pri odločanju morajo upoštevati svoje koristi od dejavnosti, prispevke k dejavnosti in pravice v zvezi z njimi.

--------------------------------------------------

Top