EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21994D0414(01)

Sklep Skupnega odbora EGP št. 6/94 z dne 8. marca 1994 o spremembi Protokola 4 k Sporazumu EGP o pravilih o poreklu

OJ L 95, 14.4.1994, p. 22–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 001 P. 15 - 21
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 001 P. 15 - 21
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 001 P. 15 - 21
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 001 P. 15 - 21
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 001 P. 15 - 21
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 001 P. 15 - 21
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 001 P. 15 - 21
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 001 P. 15 - 21
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 001 P. 15 - 21
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 054 P. 15 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 054 P. 15 - 21
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 090 P. 15 - 21

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/6(2)/oj

21994D0414(01)Uradni list L 095 , 14/04/1994 str. 0022 - 0028


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 6/94

z dne 8. marca 1994

o spremembi Protokola 4 k Sporazumu EGP o pravilih o poreklu

SKUPNI ODBOR EGP JE

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu Sporazum, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je treba upoštevati dejstvo, da Švica ne sodeluje v tem sporazumu; ker je ohranjanje sedanje stopnje liberalizacije v preferencialni trgovini med državami pogodbenicami tega sporazuma in Švico v skupnem gospodarskem in upravnem interesu vseh pogodbenic; ker je treba zato spremeniti določene določbe Protokola 4 k navedenemu Sporazumu v zvezi z opredelitvijo meril o poreklu, načel teritorialnosti in neposrednega prevoza ter predpisov v zvezi s prepovedjo povračila ali izvzetja iz carin;

ker pravila o poreklu, ki veljajo za polizdelke in izdelke iz plastike iz tar. št. ex 3916 do 3921 Harmoniziranega sistema poimenovanj in šifrskih oznak blaga HS, ki izhajajo iz adicijske homopolimerizacije, določajo mejno vrednost 50 % za vse uporabljene materiale brez porekla in 20 % za vse uporabljene materiale brez porekla iz Poglavja HS 39, ali kot drugo možnost mejno vrednost 25 % za vse uporabljene materiale brez porekla; ker tem pravilom za številne posebne vrste metaliziranih plastičnih folij ni mogoče zadostiti, ker polizdelkov, ki so potrebni pri njihovi izdelavi, ni na voljo na območju ES-EFTA; ker se zdi primerno spremeniti pravila o poreklu za navedene proizvode, da bi dovolili uporabo določenih posebnih vrst plastičnih folij brez porekla;

ker je bila opomba iz Dodatka II k Protokolu 4 o odstopanju glede jedrskih gorivnih elementov od pravila o poreklu, ki se uporablja za Poglavje HS 84, veljavna samo do 31. decembra 1993; ker jedrski gorivni elementi iz tarifne številke HS 8401, proizvedeni iz urana brez porekla, obogatenega na ozemlju držav pogodbenic, še ne izpolnjujejo osnovnih zahtev pravil o poreklu, ki veljajo za Poglavje HS 84, in do tega v bližnji prihodnosti tudi še ne bo prišlo; ker se v industriji jedrskega goriva pogodbe sklepajo za daljša obdobja in precej vnaprej pred datumom, ko se začnejo dobave; ker je priporočljivo v tej zvezi zagotoviti pravno varnost; ker se zdi primerno podaljšati odstopanje za naslednjih pet let;

ker so se o spremembah pravil o poreklu likerjev iz tarifne številke HS ex 2208, "Mischmetall" iz tarifne številke HS ex 2805 in krzna iz tarifne številke HS 4303 dogovorile države pogodbenice v smislu Sporazumov o prosti trgovini med Skupnostjo in državami Efte in tudi med samimi državami Efte; ker je treba Dodatek II k Protokolu 4 ustrezno spremeniti,

SKLENIL:

Člen 1

Protokol 4, 10, 13 in 15 k Sporazumu 4 se spremeni, kakor je določeno v Prilogi I k temu sklepu.

Člen 2

Priloga II k Protokolu 4 se spremeni, kakor je določeno v Prilogi II k temu sklepu.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan, ko so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Uporablja se od 1. januarja 1994.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 8. marca 1994

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

N. van der Pas

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Protokol 4 se spremeni na naslednji način:

1. V členu 4 se doda naslednji odstavek:

"1a. Ne glede na odstavek 1 se materiali s poreklom iz Švice v smislu Protokola 3 k Sporazumu o prosti trgovini med EGS-Švico ali Dodatka B h Konvenciji o ustanovitvi Evropskega združenja za prosto trgovino štejejo za materiale s poreklom.";

2. Člen 4(3) se nadomesti z naslednjim:

"3. Odstavki 1, 1a in 2 se uporabljajo, razen kot je določeno v členu 5.";

3. Člen 10 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 10

Načelo teritorialnosti

1. Pogoji, določeni v Naslovu II, ki se nanašajo na pridobitev statusa blaga s poreklom, morajo biti v EGP izpolnjeni brez prekinitve. V ta namen se pridobitev statusa blaga s poreklom šteje za prekinjeno, če blago, ki je bilo obdelano ali predelano v EGP, zapusti EGP, ne glede na to, ali so bili postopki izvedeni izven navedenega ozemlja, razen kot je določeno v členih 11 in 12.

2. Ne glede na odstavek 1 se pridobitev statusa blaga s poreklom ne šteje za prekinjeno, če proizvode s poreklom iz EGP ena od pogodbenic izvozi v Švico in od tam naprej ponovno izvozi v katero od pogodbenic, če proizvodi v Švici niso obdelani ali predelani v večji meri, kot pa to omogočajo nezadostni postopki iz člena 5.";

4. Člen 13(1) se nadomesti z naslednjim:

"1. Preferencialna obravnava, določena v Sporazumu, se uporablja samo za proizvode, ki izpolnjujejo zahteve tega protokola, in se prevažajo znotraj EGP ali Švice. Proizvodi, ki tvorijo eno samo pošiljko, pa se lahko prevažajo še čez druga ozemlja, ki ne sodijo v okvir EGP ali Švice, po potrebi s pretovarjanjem ali začasnim skladiščenjem na takih ozemljih, če proizvodi ostanejo pod nadzorom carinskih organov v državi tranzita ali skladiščenja in če so samo predmet postopkov kot sta raztovarjanje, ponovno natovarjanje ali postopkov, ki so namenjeni njihovemu ohranjanju v dobrem stanju.";

5. Člen 15(1) se nadomesti z naslednjim:

"1. Materiali brez porekla ali materiali s poreklom v Švici v smislu Sporazuma o prosti trgovini EGS-Švica ali Konvencije o ustanovitvi Evropskega združenja za prosto trgovino, ki se uporabljajo pri proizvodnji izdelkov s poreklom v EGP v smislu tega protokola, za katere se izda ali izpolni dokazilo o poreklu v skladu z določbami Naslova V, v nobeni izmed držav pogodbenic niso zavezani povračilu ali izvzetju iz carin katerekoli vrste."

--------------------------------------------------

PRILOGA II

"V Dodatku II se besedilo naslednjih tarifnih številk glasi:

Tarifna št. HS | Poimenovanje izdelkov | Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki podeljuje status materialov s poreklom | |

(1) | (2) | (3) ali (4) | |

ex 2208 | Nedenaturirani etanol z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol. %; žganja, likerji in druge žgane pijače: | | |

— uzo | Proizvodnja iz: iz materialov, ki niso razvrščeni v tarifno številko 2207 ali 2208inpri kateri mora biti vse uporabljeno grozdje ali material, dobljen iz grozdja, v celoti pridobljen | |

— likerji in druge žgane pijače, ki vsebujejo dodano sharozo, invertini sladkor, jajca ali jajčne rumenjake | Proizvodnja, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Vendar se lahko uporabi arak do višine 5 vol. %inpri kateri mora biti vse uporabljeno grozdje ali material, dobljen iz grozdja, v celoti pridobljen | |

— drugo | Proizvodnja iz: iz materialov, ki niso razvrščeni v tarifno številko 2207 ali 2208,inpri kateri mora biti vse uporabljeno grozdje ali material, dobljen iz grozdja, v celoti pridobljenaliče so vsi drugi uporabljeni materiali že s poreklom, se lahko uporabi arak do višine 5 vol. % | |

ex Pog. 28 | Anorganski kemični proizvodi; organske ali anorganske spojine plemenitih kovin, redkih zemeljskih kovin in radioaktivnih elementov ali izotopov; razen tarifnih številk ex2805, ex2811, ex2833 in ex2840, za katere so pravila navedena spodaj | Proizvodnja, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Vendar se materiali, uvrščeni v isto tarif. št., lahko uporabljajo, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex 2805 | "Mischmetall" | Izdelava s toplotno ali elektronsko obdelavo, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex3916 do 3921 | Polizdelki in izdelki iz plastike, z izjemo proizvodov pod tar. št. ex3916, ex3917, ex3920 in ex3921, za katere so pravila podana v nadaljevanju: | | |

— Ploščati izdelki, bolj kot le površinsko obdelani ali rezani v druge oblike, razen pravokotnih (vključno s kvadratnimi); drugi izdelki, bolj obdelani kot le površinsko obdelani | Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz Poglavja 39 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

— Drugo: | | |

— — Izdelki iz adicijske homopolimerizacije | Proizvodnja, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarnainvrednost katerega koli uporabljenega materiala iz Poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

— — Drugo | Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz Poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

ex3916 in ex3917 | Profilni izdelki in cevi | Proizvodnja, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarnainvrednost katerega koli uporabljenega materiala iz Poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

ex 3920 | Folije ali filmi iz ionomerov | Izdelava iz delne termoplastične soli, ki je kopolimer etilena in metakrilne kisline in je delno nevtralizirana z ioni kovine, predvsem cinka in natrija | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

ex 3921 | Folije iz plastičnih mas, metalizirane | Izdelava iz visoko prosojnih poliestrskih folij debeline manj kot 23 mikronov | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

4303 | Oblačila, pribor za oblačila in drugi krzneni izdelki | Izdelava iz nesestavljenega, strojenega ali obdelanega krzna iz tarifne številke 4302 | |

ex 8401 | Jedrski gorivni elementi | Proizvodnja, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

--------------------------------------------------

Skupna izjava o pravilih o poreklu po začetku veljavnosti Sporazuma EGP

A. Blago, ki se izvozi pred začetkom veljavnosti Sporazuma EGP iz ene države pogodbenice v drugo na podlagi Konvencije EFTA ali odgovarjajočega Sporazuma o prosti trgovini med Skupnostjo in Avstrijo, Finsko, Islandijo, Norveško in Švedsko, se šteje, da ima poreklo iz EGP. To ne velja za blago, za katero so bili uporabljeni ukrepi za cenovno nadomestilo v skladu s Protokolom 2 k Sporazumu o prosti trgovini med Skupnostjo in posameznimi zadevnimi državami Efte ter Prilogo D h Konvenciji EFTA.

B. Določbe Naslovov V in VI Protokola 4 k Sporazumu EGP se uporabljajo za dokazila o poreklu, izdana v okviru navedenega Protokola, ki skupaj s sklicevanjem na poreklo iz EGP, vključujejo sklicevanje na poreklo iz Skupnosti, Avstrije, Finske, Islandije, Norveške ali Švedske v smislu Protokola 3 k Sporazumu o prosti trgovini EGS-Švica ali Priloge B h Konvenciji EFTA.

C. Ustrezne neobjavljene odločitve glede uporabe Protokola 3 k Sporazumom o prosti trgovini med Skupnostjo in Avstrijo, Finsko, Islandijo, Norveško in Švedsko se smiselno uporabljajo za Protokol 4 k Sporazumu EGP.

D. Kot rezultat nesodelovanja Švice v EGP je treba omeniti, da se Naslova V in VI Protokola 3 k Sporazumu o prosti trgovini med Skupnostjo in državami Efte ter Naslova V in VI Priloge B h Konvenciji Efte še naprej uporabljajo za proizvode s poreklom iz Švice v smislu teh Sporazumov.

E. Ta skupni sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnost, skupaj z odločitvijo glede Protokola 4 k Sporazumu EGP.

--------------------------------------------------

Top