EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21994A0331(01)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Avstralijo o trgovini z vinom

OJ L 86, 31.3.1994, p. 3–92 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 056 P. 148 - OP_DATPRO
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 056 P. 148 - OP_DATPRO
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 020 P. 3 - 92
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 020 P. 3 - 92
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 020 P. 3 - 92
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 020 P. 3 - 92
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 020 P. 3 - 92
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 020 P. 3 - 92
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 020 P. 3 - 92
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 020 P. 3 - 92
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 020 P. 3 - 92
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 009 P. 3 - 92
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 009 P. 3 - 92

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; razveljavil 22009A0130(01)

Related Council decision

21994A0331(01)Uradni list L 086 , 31/03/1994 str. 0003 - 0092
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 56 str. 0148
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 56 str. 0148


Sporazum

med Evropsko skupnostjo in Avstralijo o trgovini z vinom

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljnjem besedilu "Skupnost",

na eni strani, in

AVSTRALIJA,

na drugi strani,

v nadaljevanju "pogodbenici",

V ŽELJI, da ustvarita ugodne pogoje za skladen razvoj trgovine ter spodbujanje gospodarskega sodelovanja v vinskem sektorju na podlagi enakosti, vzajemne koristi in vzajemnosti,

OB SPOZNANJU, da želita pogodbenici vzpostaviti tesnejše stike v vinskem sektorju, kar jima bo kasneje omogočalo nadaljnji razvoj,

STA SE DOGOVORILI NASLEDNJE:

Člen 1

Pogodbenici se strinjata, da na podlagi nediskriminacije in vzajemnosti olajšata in spodbujata trgovino z vinom, proizvedenim v Skupnosti in Avstraliji, v skladu s pogoji, predvidenimi v tem sporazumu.

Člen 2

1. Ta sporazum se uporablja za vina, ki sodijo v tarifno številko 22.04 Harmoniziranega sistema Mednarodne konvencije o harmoniziranem sistemu poimenovanj in šifrskih oznak blaga, sklenjene v Bruslju dne 24. junija 1983.

2. Za namen tega sporazuma, razen za nasprotne namene:

(a) pomeni "vino s poreklom iz", ko mu sledi ime ene od pogodbenic, vino, proizvedeno na ozemlju te pogodbenice iz grozdja, v celoti potrganega in pridelanega na ozemlju te pogodbenice;

(b) pomeni "geografska označba" označbo, kot je opredeljeno v Prilogi II, vključno z "označbo porekla", ki jo priznavajo zakoni in predpisi pogodbenice za namen opisovanja in predstavitve vina s poreklom iz ozemlja pogodbenice ali regije oziroma kraja znotraj tega ozemlja, kjer se dana kakovost, sloves ali druga značilnost vina pripisuje predvsem njegovemu geografskemu poreklu;

(c) pomeni "tradicionalni izraz" tradicionalno uporabljeno ime, kot je določeno v Prilogi II, in se nanaša predvsem na način proizvodnje oziroma na kakovost, barvo ali vrsto vina ter ga priznavajo zakoni in predpisi pogodbenice za namen opisovanja in predstavitve vina s poreklom z ozemlja pogodbenice;

(d) "poimenovanje" pomeni imena, ki se uporabljajo na etiketi, dokumentih, ki spremljajo prevoz vina, na trgovinskih dokumentih, predvsem na računih in dobavnicah, in pri oglaševanju;

(e) "označevanje" pomeni vse opise in druge opombe, znake, vzorce ali blagovne znamke, ki so prepoznavni za vino in se pojavljajo na istem vsebniku, vključno s sistemom zapiranja ali pritrjeno etiketo ter ovojem, ki prekriva grlo steklenic;

(f) "predstavitev" pomeni imena, ki se uporabljajo na vsebnikih, vključno s sistemi zapiranja, na etiketah in embalaži;

(g) "embalaža" je zaščitni ovoj, kot so papir, slamnati ovoji vseh vrst, karton in škatle, ki se uporabljajo za prevoz enega ali več vsebnikov.

Člen 3

1. Če ta sporazum ne določa drugače, se uvoz in trženje izvajata v skladu z zakoni in predpisi, ki se uporabljajo na ozemlju pogodbenice.

2. Pogodbenici sprejmeta vse potrebne splošne in posebne ukrepe, da se zagotovi izpolnjevanje obveznosti, določenih v tem sporazumu. Odgovorni sta za doseganje ciljev, določenih s tem sporazumom.

NASLOV I

Enološke prakse in postopki ter zahteve glede sestave vina

Člen 4

1. Skupnost odobri, da se v Skupnost uvozijo in na njenem ozemlju tržijo za neposredno prehrano ljudi vsa vina s poreklom iz Avstralije in proizvedena v skladu z;

(a) eno ali več enološkimi praksami ali postopki, navedenimi v odstavku 1 Priloge I; in

(b) zahtevami glede sestave in drugimi zahtevami, kot je določeno v Protokolu k Sporazumu.

2. Avstralija odobri, da se v Avstralijo uvozijo in na njenem ozemlju tržijo za neposredno prehrano ljudi vsa vina s poreklom iz Skupnosti in proizvedena v skladu z

(a) eno ali več enološkimi praksami ali postopki, navedenimi v odstavku 2 Priloge I; in

(b) zahtevami glede sestave in drugimi zahtevami, kot je določeno v Protokolu k Sporazumu.

Člen 5

1. Če ena od pogodbenic za svoja vina odobri enološko prakso ali postopek, ki ga druga pogodbenica ni odobrila na podlagi člena 4, lahko zaprosi drugo pogodbenico za odobritev. V tem primeru pogodbenica, ki je vložila prošnjo, predloži drugi pogodbenici ustrezno dokumentacijo, ki vključuje potrebne podatke za ovrednotenje prošnje.

2. Ovrednotenje prošnje iz odstavka 1, se izvede ob upoštevanju zlasti:

(a) zahtev za zaščito zdravja ljudi;

(b) zahtev za zaščito potrošnikov; in

(c) pravil dobre enološke prakse in zlasti zahteve, da zadevna enološka praksa ali postopek ne povzroča nesprejemljivih razlik sestave obdelanega proizvoda ali poslabšanja njegovih organoleptičnih lastnosti.

3. V roku 12 mesecev od predložitve dokumentacije iz odstavka 1, se pogodbenici vzajemno odločita, ali in po kakšnih predpisih se lahko zadevna enološka praksa ali postopek vključi v Prilogo I in ali je potrebno dodatno obdobje vrednotenja.

4. Če ena od pogodbenic meni, da je to potrebno, lahko zaprosi "Office International de la Vigne et du Vin (OIV)" ali katerikoli drugi pristojni mednarodni organ za mnenje glede zadevne enološke prakse ali postopka. V tem primeru se časovni rok iz odstavka 3 podaljša, dokler navedeni organ ne izrazi svojega mnenja.

5. Pogodbenica, na katero je bila naslovljena prošnja za odobritev, lahko po izpolnitvi postopkovnih zahtev iz odstavka 3 in 4 odobritev odkloni, če meni, da enološka praksa ali postopek ne ustreza zahtevam iz odstavka 2.

6. Odstavki od 1 do vključno 5 se uporabljajo tudi v primerih, ko ena pogodbenica:

(a) zahteva od druge pogodbenice, da omili predpise za enološko prakso ali postopek, na katerega se nanaša Priloga I; ali

(b) ima namen, razen iz zdravstvenih razlogov, prepovedati enološko prakso ali postopek ali poostriti predpise za enološko prakso ali postopek, na katerega se nanaša Priloga 1.

7. Če ima pogodbenica zaradi novih informacij ali ponovne ocene obstoječih informacij izčrpne razloge za ugotovitev, da odobrena enološka praksa ali postopek ogroža zdravje ljudi, lahko začasno ustavi dovoljenje, navedeno v členu 4, ali omeji predpise za to prakso ali postopek, navedene v Prilogi I. Drugo pogodbenico o tem obvesti vsaj štiri tedne pred začetkom veljavnosti umika ali omejitve dovoljenja, z navedbo razlogov, ki utemeljujejo to odločitev. Ko resna nevarnost to upravičuje, lahko umik ali omejitev začne veljati takoj. V tem primeru se nemudoma obvesti drugo pogodbenico, skupaj z navedbo vzrokov.

8. Kjer se uporablja odstavek 7, morata pogodbenici čimprej pričeti posvetovanja, da se sprejmejo ustrezni vzajemno določeni ukrepi. Ti ukrepi lahko zavzamejo obliko sprememb Priloge I.

NASLOV II

Vzajemna zaščita imen vin in druge določbe v zvezi poimenovanjem in predstavitvijo

Člen 6

1. Pogodbenici v skladu s tem sporazumom sprejmeta vse ukrepe, potrebne za vzajemno zaščito imen iz člena 7, ki se uporabljajo za poimenovanje in predstavitev vin s poreklom z ozemlja pogodbenic. Obe pogodbenici zagotovita zainteresiranim strankam pravna sredstva, s katerimi se prepreči uporaba tradicionalnega izraza ali geografske označbe za prepoznavanje vin kot vin, ki niso s poreklom iz kraja, označenega z zadevno geografsko označbo.

2. Zaščita, predvidena v odstavku 1, se uporablja za imena tudi, ko je označeno resnično poreklo vina ali se geografska označba ali tradicionalni izraz uporablja v prevodu ali skupaj z izrazi "vrsta", "tip", "slog", "imitacija", "metoda" ali podobno.

3. Zaščita, predvidena v odstavkih 1 in 2, ne posegata v določbe členov 7(5), 8 in 11.

4. Registracija blagovne znamke za vina, ki vsebuje geografsko označbo ali tradicionalni izraz, prepoznaven za vino, navedeno v členu 7, ali če domača zakonodaja to dovoljuje in na zahtevo zainteresirane stranke se razveljavi v zvezi s takšnimi vini, ki niso s poreklom iz:

(a) kraja, označenega z geografsko označbo; ali

(b) iz kraja, v katerem se tradicionalni izraz uporablja po tradiciji.

5. V primeru enakozvočnih geografskih označb:

(a) kadar je zaščitena označba pogodbenice enaka zaščiteni označbi druge pogodbenice, se zaščita dodeli za vsako označbo, pod pogojem, da se zadevno geografsko ime uporablja po tradiciji in dosledno ter da potrošnikov ne zavaja v smislu, da ima vino poreklo na ozemlju druge pogodbenice;

(b) kadar je zaščitena označba pogodbenice enaka geografskemu imenu izven ozemlja pogodbenic, se slednje ime lahko uporablja za opisovanje in predstavitev vina, proizvedenega na geografskem ozemlju, na katerega se nanaša, če se zadevno geografsko ime uporablja po tradiciji in dosledno, če njegovo uporabo v ta namen ureja država porekla in če potrošnikov ne zavaja v smislu, da ima vino poreklo z ozemlja zadevne pogodbenice. V takšnem primeru pogodbenici določita praktične pogoje, pod katerimi se bodo zadevne enakozvočne označbe med seboj razlikovale, ob upoštevanju potrebe po zagotavljanju enakega obravnavanja zadevnih pridelovalcev in preprečevanju zavajanja potrošnikov.

6. Določbe tega sporazuma ne posegajo v pravico oseb, da pri trgovanju uporabljajo svoje ime ali ime svojih poslovnih predhodnikov, razen kadar se takšno ime uporablja tako, da zavaja potrošnike.

7. Nič v tem sporazumu ne obvezuje pogodbenice, da zaščiti geografsko označbo ali tradicionalni izraz druge pogodbenice, ki ni ali ni več zaščiten v svoji državi porekla, ali ki se v tej državi ne uporablja več.

Člen 7

1. Brez poseganja v določbe člena 8 in 11 in na Protokol se zaščitijo naslednja imena:

(a) glede vin s poreklom iz Skupnosti:

I. sklici na državo članico, v kateri ima vino poreklo;

II. naslednji izrazi iz člena 1 Uredbe Sveta (EGS) št. 823/87 o posebnih določbah v zvezi s kakovostnimi vini, pridelanimi na določenih pridelovalnih območjih:

(i) izraz "kakovostno vino, pridelano na določenem pridelovalnem območju", vključno z okrajšavo "kakovostno vino pdpo" in enakovredni izrazi in okrajšave v drugih jezikih Skupnosti;

(ii) izraz "kakovostno peneče vino, pridelano na določenem pridelovalnem območju", vključno z okrajšavo "kakovostno peneče vino pdpo", enakovredni izrazi in okrajšave v drugih jezikih Skupnosti, kot tudi "Sekt bestimmter Anbaugebiete" ali "Sekt b.A";

(iii) izraz "kakovostno biser vino, pridelano na določenem pridelovalnem območju", vključno z okrajšavo "kakovostno biser vino pdpo" in enakovredni izrazi in okrajšave v drugih jezikih Skupnosti;

(iv) izraz "kakovostno desertno vino, pridelano na določenem pridelovalnem območju", vključno z okrajšavo "kakovostno desertno vino pdpo" in enakovredni izrazi in okrajšave v drugih jezikih Skupnosti;

III. naslednji izrazi iz Uredbe Sveta (EGS) št. 4252/88 o pripravi in trženju desertnih vin, proizvedenih v Skupnosti:

,

,

,

,

,

,

,

;

IV. geografske označbe in tradicionalni izrazi, navedeni v Prilogi II;

(b) kar zadeva vina s poreklom iz Avstralije:

I. ime "Avstralija" ali druga imena, ki se uporabljajo za to državo;

II. geografske označbe in tradicionalni izrazi, navedeni v Prilogi II.

2. V Avstraliji so zaščitena imena Skupnosti:

(a) rezervirana izključno za vina s poreklom iz Skupnosti, za katera se uporabljajo; in

(b) se ne smejo uporabljati drugače kot pod pogoji, ki so določeni v zakonih in drugih predpisih Skupnosti ali če teh ni, pod pogoji, določenimi v zakonih in drugih predpisih držav članic.

3. V Skupnosti so zaščitena avstralska imena:

(a) rezervirana izključno za vina s poreklom iz Avstralije, za katera se uporabljajo; in

(b) se ne morejo uporabljati drugače kot pod pogoji, ki so določeni v zakonih in drugih predpisih Avstralije.

4. Pogodbenici sprejmeta vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovita, da se v primerih, kadar se vina s poreklom iz pogodbenic izvažajo in tržijo zunaj njunih ozemelj, zaščitena imena ene pogodbenice, na katera se nanaša ta člen, ne uporabljajo za opisovanje in predstavitev vina s poreklom iz druge pogodbenice.

5. V primeru tradicionalnih izrazov, se bo zaščita, dodeljena v skladu s tem členom, začela, ko pogodbenici dosežeta soglasje ob upoštevanju priporočil Skupnega odbora, ustanovljenega v členu 18, o natančnih ureditvah za zaščito, vključno z ustreznimi prehodnimi obdobji opuščanja posebnih evropskih tradicionalnih izrazov s strani Avstralije in tretjih strank v Avstraliji ter ob upoštevanju priporočil o ureditvah za zaščito avstralskih tradicionalnih izrazov.

Člen 8

1. Zaščita imen iz člena 7 ne preprečuje uporabe naslednjih imen za poimenovanje in predstavitev vina v Avstraliji in drugih državah, v katerih zakoni in drugi predpisi to dovoljujejo v tukaj navedenih prehodnih obdobjih:

(a) prehodno obdobje, ki se izteče 31. decembra 1993:

I. Beaujolais

II. Cava

III. Frascati

IV. Sancerre

V. Saint-Emilion/St. Emilion

VI. Vinho Verde/Vino Verde

VII. White Bordeaux;

(b) prehodno obdobje, ki se izteče 31. decembra 1997:

I. Chianti

II. Frontignan

III. Hock

IV. Madeira

V. Malaga;

(c) prehodno obdobje, ki se ga določi v skladu s členom 9:

I. Burgundy

II. Chablis

III. Champagne

IV. Claret

V. Graves

VI. Marsala

VII. Moselle

VIII. Port

IX. Sauternes

X. Sherry

XI. White Burgundy.

2. Do določitve prehodnega obdobja oziroma prehodnih obdobij za imena, določena v odstavku 1(c), se za opisovanje in predstavitev vina lahko uporabljajo imena iz odstavka 1(c), če to dovoljujejo zakoni in drugi predpisi v Avstraliji in drugih državah.

3. Za prehodno obdobje za "Beaujolais" iz odstavka 1(a) veljajo pogoji iz katerega koli sporazuma med avstralskimi proizvajalci in pristojnimi francoskimi organi, ki zastopajo proizvajalce "Beaujolais"-a, in katerikoli sodni nalog v zvezi s tem.

Člen 9

Pogodbenici si od začetka veljavnosti tega sporazuma prizadevata, da se najkasneje do 31. decembra 1997 dogovorita o prehodnih obdobjih za imena, navedena v členih 8 in 11. Dolžina prehodnih obdobij se lahko razlikuje z namenom, da se upošteva gospodarski pomen za obe pogodbenici in število imen, ki jih uporablja Avstralija.

Člen 10

1. Kolikor ustrezna zakonodaja Skupnosti to dovoljuje, se ugodnosti zaščite, ki jo dodeljuje ta sporazum, razširijo na fizične in pravne osebe, podjetja, federacije, zveze in organizacije proizvajalcev, trgovcev ali potrošnikov, katerih sedež je v Avstraliji.

2. Kolikor ustrezna zakonodaja Avstralije to dovoljuje, se ugodnosti zaščite, ki jo dodeljuje ta sporazum, razširijo na fizične in pravne osebe, podjetja, federacije, zveze in organizacije proizvajalcev, trgovcev ali potrošnikov, katerih sedež je v Skupnosti.

Člen 11

1. Brez poseganja v bolj restriktivno nacionalno zakonodajo se pogodbenici dogovorita, da odobrita uporabo imena vinske sorte ali sinonima, ko je to primerno, za opisovanje in predstavitev vina samo pod naslednjimi pogoji:

(a) če se uporabi ime ene vinske sorte, se po odbitku količine proizvodov, namenjenih za morebitno sladkanje, iz te sorte pridobi vsaj 85 % vina;

(b) če se za isto vino uporabijo imena največ treh vinskih sort:

I. iz teh sort se po odbitku količine proizvodov, namenjenih za morebitno sladkanje, pridobi vsaj 85 % vina, če vino vsebuje najmanj 20 % katere koli imenovane sorte;

II. vinske sorte so imenovane v padajočem zaporedju deleža;

(c) če vino v celoti sestoji iz imenovanih vinskih sort, se lahko na etiketi imenuje največ pet vinskih sort in vsebovati mora najmanj 5 % vsake omenjene sorte, pri čemer se sorte navedejo v padajočem zaporedju deleža;

(d) če je ime sorte ali njen sinonim sestavljen iz nekaj besed, se takšno sestavljeno ime ali sinonim natisne na etiketo v enotnih črkah enake velikosti na eno vrstico ali več vrstic brez vključevanja drugih informacij;

(e) ime se ne uporablja na način, ki je za potrošnike zavajajoč. V ta namen lahko pogodbenici določita posebne pogoje, pod katerimi se ime lahko uporablja.

2. Pogodbenici potrjujeta, da se ime "Hermitage" uporablja za vina s poreklom iz Avstralije kot sinonim za vinsko sorto "Shiraz". Ne glede na določbe člena 7 in tega člena se pogodbenici strinjata, da se lahko ime "Hermitage" do določitve prehodnega obdobja v skladu s členom 9 in med prehodnim obdobjem uporablja za vina s poreklom iz Avstralije za prodajo v državah izven ozemlja Skupnosti kot sinonim za vinsko sorto "Shiraz", če zakoni in predpisi v Avstraliji in drugih državah to dovolijo, pod pogojem, da se to ime ne uporablja na način, ki je za potrošnike zavajajoč.

3. Ne glede na določbe tega člena se pogodbenici strinjata, da se imeni "Lambrusco" in "Riesling" lahko uporabljata do določitve prehodnega obdobja v skladu s členom 9 in med prehodnim obdobjem kot opis za slog vina, ki se po tradiciji proizvaja in trži pod tema imenoma za prodajo v državah izven ozemlja Skupnosti, če zakoni in predpisi v Avstraliji in drugih državah to dovolijo, pod pogojem, da se ta imena ne uporabljajo na način, ki je za potrošnike zavajajoč.

Člen 12

Brez poseganja v bolj restriktivno zakonodajo Avstralije se pogodbenici strinjata, da uporabo geografske označbe za poimenovanje in predstavitev vina s poreklom iz Avstralije odobrita samo pod naslednjimi pogoji:

(a) če se uporabi enotna geografska označba, se iz grozdja, potrganega v tej geografski enoti, pridobi vsaj 85 % vina;

(b) če se za isto vino uporabljajo največ tri geografske označbe, se iz grozdja, potrganega v teh geografskih enotah, pridobi vsaj 95 % vina, pod pogojem, da vino vsebuje najmanj 5 % vina iz vseh imenovanih geografskih označb; geografske označbe, prikazane na etiketi, se imenujejo v padajočem zaporedju deleža.

Člen 13

1. Če opis ali predstavitev vina, zlasti na etiketi ali uradnih oziroma trgovinskih dokumentih ali v oglaševanju, krši ta sporazum, sprejmeta pogodbenici vse potrebne upravne ukrepe ali sprožita pravne postopke v skladu s svojimi zakoni in drugimi predpisi.

2. Ukrepi in postopki iz odstavka 1 se sprejmejo predvsem v naslednjih primerih:

(a) kadar prevod opisov, predvidenih po zakonodaji Skupnosti ali Avstralije, v jezik ali jezike druge pogodbenice privede do besede, ki je lahko zavajajoča glede porekla, značaja ali kakovosti tako poimenovanega ali predstavljenega vina;

(b) kadar se poimenovanja, blagovne znamke, imena, napisi ali slike, ki neposredno ali posredno dajejo napačne ali zavajajoče informacije glede izvora, porekla, značaja, vinske sorte ali bistvenih lastnosti vina, pojavijo na vsebnikih ali embalaži, pri oglaševanju ali na uradnih oziroma trgovinskih dokumentih, ki se nanašajo na vina, katerih ime je zaščiteno na podlagi tega sporazuma;

(c) kadar se uporablja embalaža, ki je zavajajoča glede porekla vina.

Člen 14

Ta sporazum ne izključuje možnosti, da pogodbenici na podlagi svoje nacionalne zakonodaje ali drugih mednarodnih sporazumov v tem trenutku ali v bodoče dodelita širšo zaščito za opise, ki so zaščiteni po tem sporazumu.

NASLOV III

Zahteve za certificiranje

Člen 15

1. Skupnost odobri uvoz brez časovne omejitve za vina s poreklom iz Avstralije v skladu z odstopanji, predvidenimi v členu 1(2) in členu 2, drugi pododstavek Uredbe Sveta (EGS) št. 2390/89, ki določa splošna pravila o uvozu vin, grozdnega soka in grozdnega mošta. V ta namen in v skladu z navedenimi predpisi Avstralija:

(a) zagotovi potrdila in analizna poročila prek pristojnega organa; ali

(b) če pristojnemu organu v pododstavku (a) ustreza, da so posamezni proizvajalci pristojni za izvajanje teh odgovornosti:

I. posamezno prepoznava proizvajalce, ki se pooblaščeni za sestavljanje potrdil in analiznih poročil;

II. nadzira in kontrolira pooblaščene proizvajalce;

III. posreduje Komisiji dvakrat letno, meseca januarja in julija, imena in naslove pooblaščenih proizvajalcev skupaj z njihovimi uradnimi registerskimi številkami;

IV. obvesti Komisijo brez odlašanja o katerikoli spremembi imen in naslovov pooblaščenih proizvajalcev;

V. uradno obvesti Komisijo brez odlašanja, ko se proizvajalcu odvzame dovoljenje.

2. Za namen tega člena je v primeru Avstralije pristojni organ "Australian Wine and Brandy Corporation" ali drug takšen organ, ki ga Avstralija lahko imenuje za pristojen organ ali pristojne organe.

3. Na podlagi določb člena 16 se Skupnost strinja, da za uvoz vina s poreklom iz Avstralije ne bo uvedla bolj omejujočega sistema potrdil kot je tisti, ki se bo uporabljal na dan začetka veljavnosti tega sporazuma.

4. Na podlagi določb člena 16 se Avstralija strinja, da za uvoz vina s poreklom iz Skupnosti ne bo uvedla bolj omejujočega sistema potrdil kot je tisti, ki se je uporabljal 1. januarja 1992.

Člen 16

1. Pogodbenici si pridržujeta pravico, da v odgovor na upravičeno zaskrbljenost na področju javnega reda, kot sta varstvo zdravja ali potrošnikov, uvedeta dodatne začasne zahteve za potrdila. V tem primeru se drugi pogodbenici v doglednem času posredujejo ustrezne informacije, ki omogočajo izpolnjevanje dodatnih zahtev.

2. Pogodbenici se strinjata, da takšne zahteve ne veljajo dlje, kot je potrebno, da se spopadejo s posebnim stanjem na področju javnega reda, zaradi katerega so bile uvedene.

NASLOV IV

Upravljanje Sporazuma

Člen 17

1. Pogodbenici ohranita neposreden stik glede vseh zadev v zvezi z izvajanjem tega sporazuma.

2. Zlasti Avstralija, ki jo zastopa "Department of Primary Industries and Energy" in Skupnost:

(a) soglasno spreminjata Priloge in Protokol k temu sporazumu, da bi upoštevali katero koli spremembo zakonov in predpisov pogodbenic;

(b) vzajemno pregledujeta uporabo imen iz členov 8 in 11 za opisovanje in predstavitev vin s poreklom iz Avstralije;

(c) se skupaj odločita glede prehodnih obdobij, navedenih v členu 9, za uporabo imena ali imen za nekatere ali vse trge ali za izvajanje drugih omejitev v zvezi z uporabo katerih koli imen za opisovanje ali predstavitev vin s poreklom iz Avstralije;

(d) po potrebi skupaj določita praktične pogoje, navedene v členu 6(5), drugi odstavek in členu 11(1)(e);

(e) skupaj se odločita o spremembi Priloge I v skladu z določbami iz naslova I; in

(f) skupaj določita ureditve za zaščito tradicionalnih izrazov, navedenih v členu 7(5).

Člen 18

1. Ustanovi se Skupni odbor, sestavljen iz predstavnikov Skupnosti in Avstralije. Sestane se enkrat letno izmenoma v Skupnosti in Avstraliji na dan, ki ga je treba določiti. Izredna zasedanja se lahko skličejo ob času in na kraju, ki ju pogodbenici sporazumno določita.

2. Skupni odbor poskrbi za ustrezno delovanje tega sporazuma in prouči vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo pri njegovem izvajanju.

3. Skupni odbor lahko zlasti daje priporočila, ki bi lahko prispevala k doseganju ciljev tega sporazuma.

4. Omogoča stike in izmenjavo informacij, da se ta sporazum uresničuje na čimbolj optimalen način.

5. Izdaja predloge o vprašanjih, ki so v vinskem sektorju v skupnem interesu.

NASLOV V

Medsebojna pomoč nadzornih organov

Člen 19

1. Vsaka pogodbenica imenuje odgovorne organe za izvajanje tega sporazuma.

2. Pogodbenici se medsebojno obvestita o imenih in naslovih teh organov najpozneje dva meseca po začetku veljavnosti tega sporazuma. Med temi organi poteka tesno in neposredno sodelovanje.

Člen 20

1. Če eden od organov, imenovanih v skladu s členom 19, upravičeno sumi:

(a) da vino ali serija vin, kot je opredeljeno v členu 2, ki se trži ali se je tržila med Avstralijo in Skupnostjo, ni v skladu s predpisi, veljavnimi v vinskem sektorju v Skupnosti ali Avstraliji, ali da ni v skladu s tem sporazumom; in

(b) je ta neskladnost še zlasti v interesu druge pogodbenice in bi lahko imela za posledico upravne ukrepe ali pravne postopke;

mora ta organ nemudoma obvestiti pristojne organe druge pogodbenice in Komisijo.

2. Informacije, ki jih je treba zagotoviti v skladu z odstavkom 1, spremljajo uradni, trgovinski ali drugi ustrezni dokumenti; navesti je tudi treba, kateri upravni ukrepi in pravni postopki bi se po potrebi sprejeli. Informacije vključujejo predvsem naslednje podatke o zadevnem vinu:

(a) proizvajalca in osebo, ki razpolaga s tem vinom;

(b) sestavo in organoleptične značilnosti tega vina;

(c) opis in predstavitev tega vina; in

(d) podatke o neskladju s predpisi o proizvodnji in trženju.

NASLOV VI

Splošne določbe

Člen 21

Naslovi I, II in III se ne uporabljajo za vina:

(a) ki so v tranzitu čez ozemlje ene od pogodbenic; ali

(b) ki imajo poreklo na ozemlju ene od pogodbenic in ki se dobavljajo v manjših količinah med tema pogodbenicama pod pogoji in v skladu s postopki, ki jih predvideva Protokol.

Člen 22

Ta sporazum se na eni strani uporablja na ozemlju, na katerem se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti in pod pogoji, določenimi v navedeni pogodbi, ter na drugi strani na ozemlju Avstralije.

Člen 23

1. Pogodbenici se posvetujeta, če ena od njiju meni, da druga ni izpolnila obveznosti na podlagi tega sporazuma.

2. Pogodbenica, ki zahteva posvetovanja, zagotovi drugi pogodbenici vse potrebne informacije za podrobno proučitev zadevnega primera.

3. Kadar bi zamuda lahko ogrozila zdravje ljudi ali škodovala učinkovitosti ukrepov za nadzor nad goljufijami, se lahko brez predhodnega posvetovanja sprejmejo začasni zaščitni ukrepi, če posvetovanja potekajo takoj za sprejetjem teh ukrepov.

4. Če pogodbenici po posvetovanjih, predvidenih v odstavkih 1 in 3, nista dosegli soglasja, lahko pogodbenica, ki je zahtevala posvetovanja ali ki je sprejela ukrepe iz odstavka 3, sprejme ustrezne zaščitne ukrepe, s katerimi omogoči ustrezno uporabo tega sporazuma.

Člen 24

1. Pogodbenici lahko sporazumno spremenita ta sporazum, tako da okrepita stopnjo sodelovanja v vinskem sektorju. Strinjata se, da bosta začeli posvetovanja z namenom usklajevanja pravil v zvezi z zahtevami glede etiketiranja vin.

2. V okviru tega sporazuma lahko vsaka pogodbenica oblikuje predloge za izboljšanje obsega svojega sodelovanja, ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih z izvajanjem sporazuma.

Člen 25

1. Vina, ki so bila v času začetka veljavnosti tega sporazuma ali ob izteku ustreznih prehodnih obdobij, predvidenih v členu 8 ali 11 ali v Prilogi I1(b) zakonito proizvedena, poimenovana in predstavljena na način, ki ga ta sporazum prepoveduje, se lahko tržijo pod naslednjimi pogoji:

(a) če je vino proizvedeno z uporabo ene ali večih enoloških praks ali postopkov, ki niso navedeni v Prilogi I, se lahko trži do odprodaje zalog;

(b) če so vina poimenovana in predstavljena z imeni, ki jih ta sporazum prepoveduje, lahko z vini tržijo:

- grosisti, v obdobju treh let,

- trgovci na drobno, do odprodaje zalog.

2. Ne glede na odstavek 1(b) veljajo za obdobje, med katerim se vino, opisano in predstavljeno kot "Beaujolais" lahko trži v skladu s členom 8, pogoji katerega koli sporazuma med avstralskimi proizvajalci in pristojnimi francoskimi organi, ki zastopajo proizvajalce "Beaujolais"-a, in katerikoli sodni nalog v zvezi s tem.

3. Brez poseganja v člen 5(7) se vina, ki so proizvedena, poimenovana in predstavljena v skladu s tem sporazumom, katerih poimenovanje in predstavitev zaradi spremembe sporazuma ni več v skladu z njim, se lahko tržijo še naprej do odprodaje zalog, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače.

Člen 26

Protokol in priloge k Sporazumu so njegov sestavni del.

Člen 27

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem in španskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.

Člen 28

1. Ta Sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po datumu, ko se pogodbenici pisno obvestita, da sta izpolnili svoje pogoje za začetek veljavnosti tega sporazuma.

2. Vsaka pogodbenica lahko ta sporazum prekine in sicer tako, da drugo pogodbenico o tem obvesti z enoletnim pisnim odpovednim rokom.

Hecho en Bruselas y en Canberra, el veintiseis de enero de mil novecientos noventa y cuatro y el treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y cuatro, respectivamente.

Udfærdiget i Bruxelles og i Canberra henholdsvis den seksogtyvende januar nitten hundrede og fire og halvfems og den enogtredivte januar nitten hundrede og fire og halvfems.

Geschehen zu Brüssel und Canberra am sechsundzwanzigsten Januar neunzehnhundertvierundneunzig beziehungsweise am einunddreißigsten Januar neunzehnhundertvierundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες και στην Καμτέρα, στις είκοσι έξι Ιανουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα και στις τριάντα μία Ιανουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα, αντιστοίχως.

Done at Brussels and Canberra on the twenty-sixth day of January in the year one thousand nine hundred and ninety-four and on the thirty-first day of January in the year one thousand nine hundred and ninety-four respectively.

Fait à Bruxelles et à Canberra, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et le trente-et-un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, respectivement.

Fatto a Bruxelles ed a Canberra, addì ventisei gennaio millenovecentonovantaquattro e, rispettivamente, addì trentuno gennaio millenovecentonovantaquattro.

Gedaan te Brussel en Canberra, de zesentwintigste januari negentienhonderd vierennegentig respectievelijk de eenendertigste januari negentienhonderd vierennegentig.

Feito em Bruxelas e em Camberra, em vinte e seis de Janeiro de mil novecentos e noventa e quatro e em trinta e um de Janeiro de mil novecentos e noventa e quatro, respectivamente.

Por la Comunidad EuropeaFor De Europæiske FællesskaberFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade Europeia

+++++ TIFF +++++

Por AustraliaFor AustralienFür AustralienΓια την AυστραλίαFor AustraliaPour l'AustraliePer l'AustraliaVoor AustraliëPela Austrália

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA I

navedena v členu 4

1. Seznam enoloških praks in postopkov, odobrenih za vina s poreklom iz Avstralije, z naslednjimi predpisi:

(a) odobren brez časovne omejitve:

1. aeracija ali prepihavanje z uporabo argona, dušika ali kisika;

2. toplotna obdelava;

3. pri suhih vinih in količinah, ki ne presegajo 5 %, uporaba svežih, zdravih in nerazredčenih droží, ki vsebujejo kvasovke, nastale pri nedavni vinifikaciji suhega vina;

4. centrifugiranje in filtracija z ali brez filtrirnih učinkovin pod pogojem, da se v tako obdelanih proizvodih ne obdržijo neželene usedline;

5. uporaba kvasovk za proizvodnjo vina;

6. uporaba ogljikovega dioksida, argona ali dušika, samega ali v kombinaciji, izključno za ustvarjanje inertne atmosfere in zaščito proizvoda pred zrakom;

7. dodajanje ene ali večih naslednjih snovi za pospeševanje rasti kvasovk v skladu s pogoji, določenimi v avstralskih pravilih:

- diamonijevega fosfata ali amonijevega sulfata,

- amonijevega sulfita ali amonijevega bisulfita,

- tiamin hidroklorida;

8. uporaba mlečnokislinskih bakterij v vinski suspenziji;

9. dodajanje ogljikovega dioksida, pod pogojem, da vsebnost ogljikovega dioksida v tako obdelanem vinu ne presega 2 gramov na liter;

10. uporaba žveplovega dioksida, kalijevega bisulfita ali kalijevega metabisulfita, ki se lahko imenuje tudi kalijev disulfit ali kalijev pirosulfit, v skladu s pogoji, določenimi s pravili Skupnost;

11. dodajanje sorbinske kisline ali kalijevega sorbata, pod pogojem, da končna vsebnost sorbinske kisline obdelanega proizvoda ob njegovi sprostitvi na trg za neposredno prehrano ljudi ne presega 200 miligramov na liter;

12. dodajanje do 300 miligramov L-askorbinske kisline ali eritrobinske kisline (izoaskorbinske kisline) na liter;

13. dodajanje citronske kisline za stabilizacijo vina, pod pogojem, da končna vsebnost v tako obdelanem vinu ne presega 1 gram na liter;

14. uporaba vinske kisline, mlečne kisline ali jabolčne kisline za namen kisanja, pod pogojem, da se začetna vsebnost kislin ne poveča za več kot 4,0 grame na liter, izraženo kot vinska kislina;

15. čiščenje z eno ali več naslednjimi snovmi za enološko uporabo:

- jedilna želatina,

- želatina iz ribjih mehurjev,

- kazein in kalijev kazeinat,

- mleko ali kondenzirano mleko,

- albumin živalskega izvora,

- bentonit,

- silicijev dioksid v gelu ali koloidni raztopini,

- kaolin,

- tanin,

- pektolitični encimi,

- encimi, ki se smejo uporabljati v hrani;

16. dodajanje tanina;

17. obdelava z aktivnim ogljem za enološko uporabo;

18. obdelava pod pogoji, določenimi v avstralskih pravilih:

- belih in rosé vin s ferociankalijem,

- rdečih vin s ferociankalijem ali kalcijevim fitatom, če tako obdelano vino vsebuje sledi železa;

19. dodajanje do 100 miligramov metavinske kisline na liter;

20. uporaba za proizvodnjo penečih vin, pridobljenih z alkoholnim vrenjem v steklenici in z drožmi, ločenimi z izlivanjem;

- kalcijevega alginata, ali

- kalijevega alginata;

21. dodajanje kalijevega bitartrata za pomoč pri precipitaciji vinskega kamna;

22. uporaba pripravkov iz celičnih sten kvasovk do največ 40 gramov na hektoliter;

23. uporaba polivinil polipirolidona, če tako obdelano vino ne vsebuje več kot 100 mg/l polivinil polipiorlidona;

24. uporaba bakrovega sulfata do največ 1 grama na hektoliter za odstranjevanje napak v okusu ali vonju vina, če vsebnost bakra v tako obdelanem vinu ne presega 1 miligrama na liter;

25. dodajanje karamela za okrepitev barve desertnih vin;

26. dodajanje vinskega destilata, destilata iz sušenega grozdja ali nevtralnega alkohola vinskega izvora za proizvodnjo desertnih vin pod pogoji, določenimi v avstralskih pravilih;

27. dodajanje grozdnega mošta in prečiščenega zgoščenega grozdnega mošta za sladkanje vina pod pogoji, določenimi v avstralskih pravilih;

28. uporaba kalcijevega karbonata za razkis;

(b) začasno odobreno do 31. decembra 1998 za omogočanje nadaljnjega znanstvenega vrednotenja:

uporaba ionskih smol za izmenjavo kationov za stabilizacijo vina, če so smole dovolj stabilne, da v vino ne prenašajo snovi v takšnih količinah, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi.

2. Seznam enoloških praks in postopkov, odobrenih za vina s poreklom iz Skupnosti, z naslednjimi predpisi:

1. aeracija ali prepihavanje z uporabo argona, dušika ali kisika;

2. toplotna obdelava;

3. pri suhih vinih in količinah, ki ne presegajo 5 %, uporaba svežih, zdravih in nerazredčenih droží, ki vsebujejo kvasovke, nastale pri nedavni vinifikaciji suhega vina;

4. centrifugiranje in filtracija z ali brez filtrirnih učinkovin pod pogojem, da se v tako obdelanih proizvodih ne obdržijo neželene usedline;

5. uporaba kvasovk za proizvodnjo vina;

6. uporaba pripravkov iz celičnih sten kvasovk do največ 40 gramov na hektoliter;

7. uporaba polivinil polipirolidona do največ 80 gramov na hektoliter;

8. uporaba mlečnokislinskih bakterij v vinski suspenziji;

9. dodajanje ene ali večih naslednjih snovi za pospeševanje rasti kvasovk:

- dodajanje:

- diamonijevega fosfata ali amonijevega sulfata do največ 0,3 grama na liter,

- amonijevega sulfita ali amonijevega bisulfita do največ 0,2 grama na liter.

Ti proizvodi se lahko uporabljajo tudi skupaj do skupno 0,3 grama na liter, ne glede na zgoraj omenjeno omejitev 0,2 grama na liter;

- dodajanje do 0,6 miligramov tiamin hidroklorida, izraženega kot tiamin, na liter;

10. uporaba ogljikovega dioksida, argona ali dušika, samega ali v kombinaciji, izključno za ustvarjanje inertne atmosfere in zaščito proizvoda pred zrakom;

11. dodajanje ogljikovega dioksida, pod pogojem, da vsebnost ogljikovega dioksida v tako obdelanem vinu ne presega 2 gramov na liter;

12. uporaba žveplovega dioksida, kalijevega bisulfita ali kalijevega metabisulfita, ki se lahko imenuje tudi kalijev disulfit ali kalijev pirosulfit, v skladu s pogoji, določenimi z avstralskimi pravili;

13. dodajanje sorbinske kisline ali kalijevega sorbata, pod pogojem, da končna vsebnost sorbinske kisline obdelanega proizvoda ob njegovi sprostitvi na trg za neposredno prehrano ljudi ne presega 200 miligramov na liter;

14. dodajanje do 150 miligramov L-askorbinske kisline na liter;

15. dodajanje citronske kisline za stabilizacijo vina, pod pogojem, da končna vsebnost v tako obdelanem vinu ne presega 1 gram na liter;

16. uporaba vinske kisline ali jabolčne kisline za namen kisanja, pod pogojem, da se začetna vsebnost kislin ne poveča za več kot 2,5 grama na liter, izraženo kot vinska kislina;

17. uporaba ene ali več naslednjih snovi za razkis:

- nevtralen kalijev tartrat,

- kalijev bikarbonat,

- kalcijev karbonat, ki lahko vsebuje majhne količine dvojne kalcijeve soli L(+)vinske in L(–)jabolčne kisline,

- kalcijev tartrat ali vinska kislina,

- homogen pripravek iz vinske kisline in kalcijev karbonat v enakem razmerju in drobno zdrobljen;

18. čiščenje z eno ali več naslednjimi snovmi za enološko uporabo:

- jedilna želatina,

- želatina iz ribjih mehurjev,

- kazein in kalijev kazeinat,

- albumin živalskega izvora,

- bentonit,

- silicijev dioksid v gelu ali koloidni raztopini,

- kaolin,

- tanin,

- pektolitični encimi,

- encimski pripravki betaglukanaze;

19. dodajanje tanina;

20. obdelava z aktivnimi ogljem za enološko uporabo do največ 100 gramov suhega proizvoda na hektoliter;

21. obdelava pod pogoji, določenimi v pravilih Skupnosti:

- belih in rosé vin s ferociankalijem,

- rdečih vin s ferociankalijem ali kalcijevim fitatom, če tako obdelano vino vsebuje sledi železa;

22. dodajanje do 100 miligramov metavinske kisline na liter;

23. uporaba akacije;

24. uporaba DL-vinske kisline, imenovane tudi racemna kislina, ali njene nevtralne kalijeve soli za obarjanje odvečnega kalcija;

25. uporaba za proizvodnjo penečih vin, pridobljenih z alkoholnim vrenjem v steklenici in z drožmi, ločenimi z izlivanjem:

- kalcijevega alginata, ali

- kalijevega alginata;

26. uporaba bakrovega sulfata do največ 1 grama na hektoliter za odstranjevanje napak v okusu ali vonju vina, če vsebnost bakra v tako obdelanem vinu ne presega 1 miligrama na liter;

27. dodajanje kalijevega bitartrata za pomoč pri precipitaciji vinskega kamna;

28. uporaba smole alepskega bora pod pogoji, določenimi v pravilih Skupnosti, samo za pridobivanje vina "retsina";

29. dodajanje karamela za okrepitev barve desertnih vin;

30. uporaba kalcijevega sulfata pod pogoji, določenimi v pravilih Skupnosti, za proizvodnjo desertnih vin, če vsebnost sulfata, izraženega kot kalijev sulfat, v tako obdelanem vinu ne presega 2,5 grama na liter;

31. dodajanje vinskega destilata, destilata iz sušenega grozdja ali nevtralnega alkohola vinskega izvora za proizvodnjo desertnih vin pod pogoji, določenimi v pravilih Skupnosti;

32. dodajanje saharoze, koncentriranega grozdnega mošta ali prečiščenega zgoščenega grozdnega mošta za povečanje naravne vsebnosti alkohola v grozdju, grozdnem moštu ali vinu v skladu s pogoji, določenimi v pravilih Skupnosti;

33. dodajanje grozdnega mošta ali prečiščenega zgoščenega grozdnega mošta za sladkanje vina pod pogoji, določenimi v pravilih Skupnosti.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

navedena v členu 7

Vina, zajeta v tem sporazumu, so naslednja:

A. VINA S POREKLOM IZ EVROPSKE SKUPNOSTI

I. VINA S POREKLOM IZ FEDERATIVNE REPUBLIKE NEMČIJE

A. Kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju

Ta vina so poimenovana z izrazom "Qualitätswein bA." ali določenim tradicionalnim izrazom, ki je naveden v točki 1, z imenom določenega območja, navedenega v točki 2.1 in z označbo "amtliche Prufungsnummer" ali okrajšavo "A.P. Nr.", ki ji sledi številka.

Vina se poleg tega lahko opišejo z imenom pridelovalnega podobmočja (Bereich) in/ali z imenom vinogradniške občine ali z imenom dela občine, navedene v točki 2.2 kot tudi z imenom Grosslage (območja) ali imenom vinograda (Einzellage). Takšna vina se lahko nadalje opišejo z dodatnim tradicionalnim izrazom, navedenim v točki (c).

1. Določeni tradicionalni izrazi

- "Qualitätswein"

ali

- "Qualitätswein mit Prädikat", ki ga spremlja ena od naslednjih označb: "Kabinett", "Spätlese", "Auslese", "Beerenauslese", "Trockenbeerenauslese" ali "Eiswein".

2. Geografske označbe

2.1 Ime določenega pridelovalnega območja

- Ahr

- Hessische Bergstraße

- Mittelrhein

- Mosel-Saar-Ruwer

- Nahe

- Rheingau

- Rheinhessen

- Pfalz

- Franken

- Württemberg

- Baden

- Saale-Unstrut

- Sachsen

2.2 Imena podobmočij, občin in delov občin

2.2.1 Določeno pridelovalno območje Ahr:

(a) podobmočje:

Bereich Walporzheim/Ahrtal

(b) Großlage:

Klosterberg

(c) Einzellagen:

Blume

Burggarten

Goldkaul

Hardtberg

Herrenberg

Laacherberg

Mönchberg

Pfaffenberg

Sonnenberg

Steinkaul

Übigberg

(d) občine ali deli občin:

Ahrbrück

Ahrweiler

Altenahr

Bachem

Bad Neuenahr-Ahrweiler

Dernau

Ehlingen

Heimersheim

Heppingen

Lohrsdorf

Marienthal

Mayschoß

Neuenahr

Pützfeld

Rech

Reimerzhoven

Walporzheim

2.2.2 Pridelovalno območje Hessische Bergstraße:

(a) podobmočje:

Bereich Starkenburg

Bereich Umstadt

(b) Großlagen:

Rott

Schloßberg

Wolfsmagen

(c) Einzellagen:

Eckweg

Fürstenlager

Guldenzoll

Hemsberg

Herrenberg

Höllberg

Kalkgasse

Maiberg

Paulus

Steingeröll

Steingerück

Steinkopf

Stemmler

Streichling

(d) občine ali deli občin:

Alsbach

Bensheim

Bensheim-Auerbach

Bensheim-Schönberg

Dietzenbach

Erbach

Groß-Umstadt

Hambach

Heppenheim

Klein-Umstadt

Roßdorf

Seeheim

Zwingenberg

2.2.3 Pridelovalno območje Mittelrhein:

(a) podobmočja:

Bereich Loreley

Bereich Siebengebirge

(b) Großlagen:

Burg Hammerstein

Burg Rheinfels

Gedeonseck

Herrenberg

Lahntal

Loreleyfelsen

Marxburg

Petersberg

Schloß Reichenstein

Schloß Schönburg

Schloß Stahleck

(c) Einzellagen:

Brünnchen

Fürstenberg

Gartenlay

Klosterberg

Römerberg

Schloß Stahlberg

Sonne

St. Martinsberg

Wahrheit

Wolfshöhle

(d) občine ali deli občin:

Ariendorf

Bacharach

Bacharach-Steeg

Bad Ems

Bad Hönningen

Boppard

Bornich

Braubach

Breitscheid

Brey

Damscheid

Dattenberg

Dausenau

Dellhofen

Dörscheid

Ehrenbreitstein

Ehrental

Ems

Engenhöll

Erpel

Fachbach

Filsen

Hamm

Hammerstein

Henschhausen

Hirzenach

Kamp-Bornhofen

Karthaus

Kasbach-Ohlenberg

Kaub

Kestert

Koblenz

Königswinter

Lahnstein

Langscheid

Leubsdorf

Leutesdorf

Linz

Manubach

Medenscheid

Nassau

Neurath

Niederburg

Niederdollendorf

Niederhammerstein

Niederheimbach

Nochern

Oberdiebach

Oberdollendorf

Oberhammerstein

Oberheimbach

Obernhof

Oberwesel

Osterspai

Patersberg

Perscheid

Rheinbreitbach

Rheinbrohl

Rheindiebach

Rhens

Rhöndorf

Sankt-Goar

Sankt-Goarshausen

Schloß Fürstenberg

Spay

Steeg

Trechtingshausen

Unkel

Urbar

Vallendar

Weinähr

Wellmich

Werlau

Winzberg

2.2.4 Pridelovalno območje Mosel-Saar-Ruwer:

(a) podobmočja:

Bereich Bernkastel

Bereich Moseltor

Bereich Obermosel

Bereich Saar-Ruwer

Bereich Zell/Mosel

(b) Großlagen:

Badstube

Gipfel

Goldbäumchen

Grafschaft

Köningsberg

Kurfürstlay

Münzlay

Nacktarsch

Probstberg

Römerlay

Rosenhang

Sankt Michael

Schwarzberg

Schwarze Katz

Scharzlay

vom heißem Stein

Weinhex

(c) Einzellagen:

Abteiberg

Adler

Altarberg

Altärchen

Altenberg

Annaberg

Apotheke

Auf der Wiltingerkupp

Blümchen

Bockstein

Brauneberg

Braunfels

Brüderberg

Bruderschaft

Burg Warsberg

Burgberg

Burglay

Burglay-Felsen

Burgmauer

Bußlay

Carlsfelsen

Doctor

Domgarten

Domherrenberg

Edelberg

Elzhofberg

Engelgrube

Engelströpfchen

Euchariusberg

Falkenberg

Falklay

Felsenkopf

Fettgarten

Feuerberg

Frauenberg

Funkenberg

Geisberg

Goldgrübchen

Goldkupp

Goldlay

Goldtröpfchen

Grafschafter Sonnenberg

Großer Herrgott

Günterslay

Hahnenschrittchen

Hammerstein

Hasenberg

Hasenläufer

Held

Herrenberg

Herzchen

Himmelreich

Hirschlay

Hirtengarten

Hitzlay

Hofberger

Honigberg

Hubertusberg

Hubertuslay

Johannisbrünnchen

Juffer

Kapellchen

Kapellenberg

Kardinalsberg

Karlsberg

Kätzchen

Kehrnagel

Kirchberg

Kirchlay

Klosterberg

Klostergarten

Klosterkammer

Königsberg

Kreuzlay

Krone

Kupp

Kurfürst

Lambertuslay

Laudamusberg

Laurentiusberg

Lay

Leiterchen

Letterlay

Mandelgraben

Marienberg

Marienburg

Marienburger

Marienholz

Maximiner Burgberg

Maximiner Herrenberg

Maximiner Klosterlay

Meisenberg

Monteneubel

Moullay-Hofberg

Mühlenberg

Niederberg

Niederberg-Helden

Nonnenberg

Nonnengarten

Osterlämmchen

Paradies

Paulinsberg

Paulinslay

Pfirsichgarten

Quiriniusberg

Rathausberg

Rausch

Rochusfels

Römerberg

Römergarten

Römerhang

Römerquelle

Rosenberg

Rosenborn

Rosengärtchen

Rosenlay

Roterd

Sandberg

Schatzgarten

Scheidterberg

Schelm

Schießlay

Schlagengraben

Schleidberg

Schlemmertröpfchen

Schloß Thorner Kupp

Schloßberg

Sonnenberg

Sonnenlay

Sonnenuhr

St. Georgshof

St. Martin

St. Matheiser

Stefanslay

Steffensberg

Stephansberg

Stubener Klostersegen

Treppchen

Vogteiberg

Weißerberg

Würzgarten

Zellerberg

(d) občine ali deli občin:

Alf

Alken

Andel

Avelsbach

Ayl

Bausendorf

Beilstein

Bekond

Bengel

Bernkastel-Kues

Beuren

Biebelhausen

Biewer

Bitzingen

Brauneberg

Bremm

Briedel

Briedern

Brodenbach

Bruttig-Fankel

Bullay

Burg

Burgen

Cochem

Cond

Detzem

Dhron

Dieblich

Dreis

Ebernach

Ediger-Eller

Edingen

Eitelsbach

Ellenz-Poltersdorf

Eller

Enkirch

Ensch

Erden

Ernst

Esingen

Falkenstein

Fankel

Fastrau

Fell

Fellerich

Filsch

Filzen

Fisch

Flußbach

Franzenheim

Godendorf

Gondorf

Graach

Grewenich

Güls

Hamm

Hatzenport

Helfant-Esingen

Hetzerath

Hockweiler

Hupperath

Igel

Irsch

Kaimt

Kanzem

Karden

Kasel

Kastel-Staadt

Kattenes

Kenn

Kernscheid

Kesten

Kinheim

Kirf

Klotten

Klüsserath

Kobern-Gondorf

Koblenz

Kommlingen

Konz

Köllig

Könen

Kövenich

Köwerich

Korlingen

Krettnach

Kreuzweiler

Kröv

Krutweiler

Kues

Kürenz

Langsur

Lay

Lehmen

Leiwen

Liersberg

Lieser

Longen

Longuich

Löf

Lörsch

Lösnich

Lorenzhof

Maring-Noviand

Maximin Grünhaus

Mehring

Mennig

Merl

Mertesdorf

Merzkirchen

Mesenich

Metternich

Metzdorf

Meurich

Minheim

Monzel

Morscheid

Moselkern

Moselsürsch

Moselweiß

Müden

Mühlheim

Neef

Nehren

Nennig

Neumagen-Dhron

Niederemmel

Niederfell

Niederleuken

Niedermennig

Nittel

Noviand

Oberbillig

Oberemmel

Oberfell

Obermennig

Oberperl

Ockfen

Olkenbach

Olewig

Onsdorf

Osann-Monzel

Palzem

Pellingen

Perl

Piesport

Platten

Pommern

Poltersdorf

Pölich

Portz

Pünderich

Rachtig

Ralingen

Rehlingen

Reil

Riol

Rivenich

Riveris

Ruwer

Saarburg

Scharzhofberg

Schleich

Schoden

Schweich

Sehl

Sehlem

Sehndorf

Sehnhals

Senheim

Serrig

Soest

Sommerau

Staadt

St. Aldegund

Starkenburg

Tarforst

Tawern

Temmels

Thörnich

Traben-Trarbach

Trarbach

Treis-Karden

Trier

Trittenheim

Ürzig

Valwig

Veldenz

Waldrach

Wasserliesch

Wawern

Wehlen

Wehr

Wellen

Wiltingen

Wincheringen

Winningen

Wintersdorf

Wintrich

Wittlich

Wolf

Zell

Zeltingen-Rachtig

Zewen-Oberkirch

2.2.5 Pridelovalno območje Nahe:

(a) podobmočja:

Bereich Kreuznach

Bereich Schloß Böckelheim

Bereich Nahetal

(b) Großlagen:

Burgweg

Kronenberg

Paradiesgarten

Pfarrgarten

Rosengarten

Schloßkapelle

Sonnenborn

(c) Einzellagen:

Abtei

Alte Römerstraße

Altenberg

Altenburg

Apostelberg

Backöfchen

Becherbrunnen

Berg

Bergborn

Birkenberg

Domberg

Drachenbrunnen

Edelberg

Felsenberg

Felseneck

Forst

Frühlingsplätzchen

Galgenberg

Graukatz

Herrenzehntel

Hinkelstein

Hipperich

Hofgut

Hölle

Höllenbrand

Höllenpfad

Honigberg

Hörnchen

Johannisberg

Kapellenberg

Karthäuser

Kastell

Katergrube

Katzenhölle

Klostergarten

Königsgarten

Königsschloß

Krone

Kronenfels

Lauerweg

Liebesbrunnen

Löhrer Berg

Lump

Marienpforter Klosterberg

Mönchberg

Mühlberg

Narrenkappe

Nonnengarten

Osterhöll

Otterberg

Palmengarten

Paradies

Pastorei

Pastorenberg

Pfaffenstein

Ratsgrund

Rheingrafenberg

Römerberg

Römerhelde

Rosenberg

Rosenteich

Rothenberg

Saukopf

Schloßberg

Sonnenberg

Sonnenlauf

Sonnenweg

St. Antoniusweg

St. Martin

Steinchen

Steyerberg

Straußberg

Teufelsküche

Tilgesbrunnen

Vogelsang

Wildgrafenberg

(d) občine ali deli občin:

Alsenz

Altenbamberg

Auen

Bad Kreuznach

Bad Münster-Ebernburg

Bayerfeld-Steckweiler

Bingerbrück

Bockenau

Boos

Bosenheim

Braunweiler

Bretzenheim

Burg Layen

Burgsponheim

Cölln

Dalberg

Desloch

Dorsheim

Duchroth

Ebernburg

Eckenroth

Feilbingert

Gaugrehweiler

Genheim

Guldental

Gutenberg

Hargesheim

Heddesheim

Hergenfeld

Hochstätten

Hüffelsheim

Ippesheim

Kalkofen

Kirschroth

Langenlonsheim

Laubenheim

Lauschied

Lettweiler

Mandel

Mannweiler-Cölln

Martinstein

Meddersheim

Meisenheim

Merxheim

Monzingen

Münster

Münsterappel

Münster-Sarmsheim

Niederhausen

Niedermoschel

Norheim

Nußbaum

Oberhausen

Obermoschel

Oberndorf

Oberstreit

Odernheim

Planig

Raumbach

Rehborn

Roxheim

Rüdesheim

Rümmelsheim

Schloßböckelheim

Schöneberg

Schweppenhausen

Sobernheim

Sommerloch

Spabrücken

Sponheim

Staudernheim

Steinhardt

Steckweiler

St. Katharinen

Traisen

Unkenbach

Waldalgesheim

Waldböckelheim

Waldlaubersheim

Wald Erbach

Waldhilbersheim

Wallhausen

Weiler

Weinsheim

Windesheim

Winterborn

Winzenheim

2.2.6 Pridelovalno območje Rheingau:

(a) podobmočje:

Bereich Johannisberg

(b) Großlagen:

Burgweg

Daubhaus

Deutelsberg

Erntebringer

Gottesthal

Heiligenstock

Honigberg

Mehrhölzchen

Steil

Steinmacher

(c) Einzellagen:

Dachsberg

Doosberg

Edelmann

Fuschsberg

Gutenberg

Hasensprung

Hendelberg

Herrnberg

Höllenberg

Jungfer

Kapellenberg

Kilzberg

Klaus

Kläuserweg

Klosterberg

Königin Viktoriaberg

Langenstück

Lenchen

Magdalenenkreuz

Marcobrunn

Michelmark

Mönchspfad

Nußbrunnen

Rosengarten

Sandgrub

Selingmacher

Schönhell

Schützenhaus

Sonnenberg

St. Nikolaus

Taubenberg

(d) občine ali deli občin:

Aßmannshausen

Aulhausen

Böddiger

Eltville

Erbach

Flörsheim

Frankfurt

Geisenheim

Hallgarten

Hattenheim

Hochheim

Johannisberg

Kiedrich

Lorch

Lorchhausen

Mainz-Kostheim

Martinsthal

Massenheim

Mittelheim

Niederwalluf

Oberwalluf

Oestrich

Rauenthal

Rüdesheim

Schloß Johannisberg

Schloß Reichartshausen

Schloß Vollrads

Steinberg

Wicker

Wiesbaden

Wiesbaden-Dotzheim

Wiesbaden-Frauenstein

Wiesbaden-Schierstein

Winkel

2.2.7 Pridelovalno območje Rheinhessen:

(a) podobmočja:

Bereich Bingen

Bereich Nierstein

Bereich Wonnegau

(b) Großlagen:

Abtey

Adelberg

Auflangen

Bergkloster

Burg Rodenstein

Domblick

Domherr

Gotteshilfe

Güldenmorgen

Gutes Domtal

Kaiserpfalz

Krötenbrunnen

Kurfürstenstück

Liebfrauenmorgen

Petersberg

Pilgerpfad

Rehbach

Rheinblick

Rheingrafenstein

Sankt Alban

Sankt Rochuskapelle

Spiegelberg

Sybillinenstein

Vögelsgärten

(c) Einzellagen:

Adelpfad

Äffchen

Alte Römerstraße

Altenberg

Aulen berg

Aulerde

Bildstock

Binger Berg

Blume

Blücherpfad

Bockshaut

Bockstein

Bornpfad

Bubenstück

Bürgel

Daubhaus

Doktor

Ebersberg

Edle Weingärten

Eiserne Hand

Engelsberg

Fels

Felsen

Feuerberg

Findling

Frauenberg

Fraugarten

Frühmesse

Fuchsloch

Galgenberg

Geiersberg

Geisterberg

Gewürzgärtchen

Geyersberg

Goldberg

Goldenes Horn

Goldgrube

Goldpfad

Goldstückchen

Gottesgarten

Götzenborn

Hähnchen

Hasenbiß

Hasensprung

Haubenberg

Heil

Heiligenhaus

Heilighäuschen

Heiligenpfad

Heiligkreuz

Herrengarten

Herrgottspfad

Himmelsacker

Himmelthal

Hipping

Hoch

Hochberg

Hockenmühle

Hohberg

Hölle

Höllenbrand

Homberg

Honigberg

Horn

Hornberg

Hundskopf

Johannisberg

Kachelberg

Kaisergarten

Kallenberg

Kapellenberg

Katzebuckel

Kehr

Kieselberg

Kirchberg

Kirchenstück

Kirchgärtchen

Kirchplatte

Klausenberg

Kloppenberg

Klosterberg

Klosterbruder

Kostergarten

Klosterweg

Knopf

Königsstuhl

Kranzberg

Kreuz

Kreuzberg

Kreuzblick

Kreuzkapelle

Kreuzweg

Leckerberg

Leidhecke

Lenchen

Liebenberg

Liebfrau

Liebfrauenberg

Liebfrauenthal

Mandelbaum

Mandelberg

Mandelbrunnen

Michelsberg

Mönchbäumchen

Mönchspfad

Moosberg

Morstein

Nonnengarten

Nonnenwingert

Ölberg

Osterberg

Paterberg

Paterhof

Pfaffenberg

Pfaffenhalde

Pfaffenkappe

Pilgerstein

Rheinberg

Rheingrafenberg

Rheinhöhe

Ritterberg

Römerberg

Römersteg

Rosenberg

Rosengarten

Rotenfels

Rotenpfad

Rotenstein

Rotes Kreuz

Rothenberg

Sand

Sankt Georgen

Saukopf

Sauloch

Schelmen

Schildberg

Schloß

Schloß Hammerstein

Schloßberg

Schloßberg-Schwätzerchen

Schloßhölle

Schneckenberg

Schönberg

Schützenhütte

Schwarzenberg

Seilgarten

Silberberg

Siliusbrunnen

Sioner Klosterberg

Sommerwende

Sonnenberg

Sonnenhang

Sonnenweg

Sonnheil

Spitzberg

St. Annaberg

St. Georgenberg

St. Jakobsberg

St. Julianenbrunnen

Steig

Steig-Terrassen

Stein

Steinberg

Steingrube

Tafelstein

Teufelspfad

Vogelsang

Wartberg

Wingertstor

Wißberg

Zechberg

Zellerweg am schwarzen Herrgott

(d) občine ali deli občin:

Abenheim

Albig

Alsheim

Alzey

Appenheim

Armsheim

Aspisheim

Badenheim

Bechenheim

Bechtheim

Bechtolsheim

Bermersheim

Bermersheim v.d. H.

Biebelnheim

Biebelsheim

Bingen

Bodenheim

Bornheim

Bretzenheim

Bubenheim

Büdesheim

Budenheim

Dalheim

Dalsheim

Dautenheim

Dexheim

Dienheim

Dietersheim

Dintesheim

Dittelsheim-Heßloch

Dolgesheim

Dorn-Dürkheim

Drais

Dromersheim

Ebersheim

Eckelsheim

Eich

Eimsheim

Elsheim

Engelstadt

Ensheim

Eppelsheim

Erbes-Büdesheim

Esselborn

Essenheim

Finthen

Flörsheim-Dalsheim

Flomborn

Flonheim

Framersheim

Freilaubersheim

Freimersheim

Frettenheim

Friesenheim

Fürfeld

Gabsheim

Gau-Algesheim

Gau-Bickelheim

Gau-Bischofsheim

Gau-Heppenheim

Gau-Köngernheim

Gaulsheim

Gau-Odernheim

Gau-Weinheim

Gensingen

Gimbsheim

Grolsheim

Groß-Winternheim

Gumbsheim

Gundersheim

Gundheim

Guntersblum

Hackenheim

Hahnheim

Hangen-Weisheim

Harxheim

Hechtsheim

Heidesheim

Heimersheim

Heppenheim

Herrnsheim

Heßloch

Hillesheim

Hohen-Sülzen

Horchheim

Horrweiler

Ingelheim

Jugenheim

Kempten

Klein-Winterheim

Kettenheim

Köngernheim

Kriegsheim

Laubenheim

Leiselheim

Lörzweiler

Lonsheim

Ludwigshöhe

Mainz

Mauchenheim

Mettenheim

Mommenheim

Mölsheim

Mörstadt

Monsheim

Monzernheim

Nack

Nackenheim

Neu-Bamberg

Nieder-Flörsheim

Nieder-Hilbersheim

Nieder-Olm

Nieder-Saulheim

Nieder-Wiesen

Nierstein

Ober-Flörsheim

Ober-Hilbersheim

Ober-Olm

Ockenheim

Offenheim

Offstein

Oppenheim

Osthofen

Partenheim

Pfaffen-Schwabenheim

Pfeddersheim

Pleitersheim

Rommersheim

Sankt Johann

Saulheim

Schafhausen

Schimsheim

Schornsheim

Schwabenheim

Schwabsburg

Selzen

Siefersheim

Sörgenloch

Spiesheim

Sponsheim

Sprendlingen

Stadecken-Elsheim

Stein-Bockenheim

Sulzheim

Tiefenthal

Udenheim

Uelversheim

Uffhofen

Undenheim

Vendersheim

Volxheim

Wachenheim

Wackernheim

Wahlheim

Wallertheim

Weinheim

Weinolsheim

Weinsheim

Weisenau

Welgesheim

Wendelsheim

Westhofen

Wies-Oppenheim

Wintersheim

Wöllstein

Wolfsheim

Wonsheim

Worms

Wörrstadt

Zornheim

Zotzenheim

2.2.8 Pridelovalno območje Pfalz:

(a) podobmočja:

Bereich Mittelhaardt Deutsche Weinstraße

Bereich Südliche Weinstraße

(b) Großlagen:

Bischofskreuz

Feuerberg

Grafenstück

Guttenberg

Herrlich

Hochmeß

Höllenpfad

Hofstück

Honigsäckel

Kloster Liebfrauenberg

Kobnert

Königsgarten

Mandelhöhe

Mariengarten

Meerspinne

Ordensgut

Pfaffengrund

Rebstöckel

Rosenbühl

Schenkenböl

Schnepfenpflug an der Weinstraße

Schnepfenpflug vom Zellertal

Schwarzerde

Schloß Ludwigshöhe

Trappenberg

(c) Einzellagen:

Abtsberg

Altenberg

Altes Löhl

Baron

Benn

Berg

Bergel

Bettelhaus

Biengarten

Bildberg

Bischofsgarten

Bischofsweg

Bubeneck

Burgweg

Doktor

Eselsbuckel

Eselshaut

Forst

Frauenländchen

Frohnwingert

Fronhof

Frühmeß

Fuchsloch

Gässel

Geißkopf

Gerümpel

Goldberg

Gottesacker

Gräfenberg

Hahnen

Halde

Hasen

Hasenzeile

Heidegarten

Heilig Kreuz

Heiligenberg

Held

Herrenmorgen

Herrenberg

Herrenpfad

Herrgottsacker

Hochbenn

Hochgericht

Höhe

Hohenrain

Hölle

Honigsack

Im Sonnenschein

Johanniskirchel

Kaiserberg

Kalkgrube

Kalkofen

Kapelle

Kapellenberg

Kastanienbusch

Kastaniengarten

Kirchberg

Kirchenstück

Kirchlöh

Kirschgarten

Klostergarten

Klosterpfad

Klosterstück

Königswingert

Kreuz

Kreuzberg

Kroatenpfad

Kronenberg

Kurfirst

Latt

Lerchenböhl

Letten

Liebesbrunnen

Linsenbusch

Mandelberg

Mandelgarten

Mandelhang

Mandelpfad

Mandelröth

Maria Magdalena

Martinshöhe

Michelsberg

Münzberg

Musikantenbuckel

Mütterle

Narrenberg

Neuberg

Nonnengarten

Nonnenstück

Nußbien

Nußriegel

Oberschloß

Ölgassel

Oschelskopf

Osterberg

Paradies

Pfaffenberg

Reiterpfad

Rittersberg

Römerbrunnen

Römerstraße

Römerweg

Rosenberg

Rosengarten

Rosenkranz

Rosenkränzel

Roßberg

Roter Berg

Sauschwänzel

Schäfergarten

Schloßberg

Schloßgarten

Schwarzes Kreuz

Seligmacher

Silberberg

Sonnenberg

St. Stephan

Steinacker

Steingebiß

Steinkopf

Stift

Venusbuckel

Vogelsang

Vogelsprung

Wolfsberg

Wonneberg

Zchpeter

(d) občine ali deli občin:

Albersweiler

Albisheim

Albsheim

Alsterweiler

Altdorf

Appenhofen

Arzheim

Asselheim

Bad Bergzabern

Bad Dürkheim

Barbelroth

Battenberg

Bellheim

Berghausen

Biedesheim

Billigheim

Billigheim-Ingenheim

Birkweiler

Bischheim

Bissersheim

Bobenheim am Berg

Bockenheim

Böbingen

Böchingen

Bolanden

Bornheim

Bubenheim

Burrweiler

Colgenstein-Heidesheim

Dackenheim

Dammheim

Deidesheim

Diedesfeld

Dierbach

Dirmstein

Dörrenbach

Drusweiler

Duttweiler

Edenkoben

Edesheim

Einselthum

Ellerstadt

Erpolzheim

Eschbach

Essingen

Flemlingen

Forst

Frankweiler

Freckenfeld

Freimersheim

Freinsheim

Freisbach

Friedelsheim

Gauersheim

Geinsheim

Gerolsheim

Gimmeldingen

Gleisweiler

Gleiszellen-Gleishorbach

Godramstein

Göcklingen

Gönnheim

Gommersheim

Gräfenhausen

Großfischlingen

Großkarlbach

Großniedesheim

Gronau

Grünstadt

Haardt

Hainfeld

Hambach

Haßloch

Harxheim

Heidesheim

Hergersweiler

Heiligenstein

Herxheim bei Landau

Herxheim am Berg

Herxheimweyher

Heßheim

Heuchelheim

Heuchelheim bei Frankenthal

Heuchelheim-Klingen

Hochdorf-Assenheim

Hochstadt

Ilbesheim

Immesheim

Impflingen

Ingenheim

Insheim

Kallstadt

Kandel

Kapellen

Kapellen-Drusweiler

Kapsweyer

Kindenheim

Kirchheim a.d. W.

Kirchheimbolanden

Kirrweiler

Kleinfischlingen

Kleinkarlbach

Kleinniedesheim

Klingen

Klingenmünster

Knittelsheim

Knöringen

Königsbach a.d. W.

Lachen

Lachen/Speyerdorf

Landau i.d. Pfalz

Laumersheim

Lautersheim

Leinsweiler

Leistadt

Lustadt

Maikammer

Marnheim

Mechtersheim

Meckenheim

Mertesheim

Minfeld

Mörlheim

Mörzheim

Morschheim

Mühlheim

Mühlhofen

Mußbach a.d. W.

Neuleiningen

Neustadt a.d. W.

Niederhorbach

Niederkirchen

Niederotterbach

Niefernheim

Nußdorf

Oberhausen

Oberhofen

Oberotterbach

Obersülzen

Obrigheim

Offenbach

Ottersheim

Ottersheim/Zellerthal

Pleisweiler

Pleisweiler-Oberhofen

Queichheim

Ranschbach

Rechtenbach

Rhodt

Rittersheim

Rödersheim-Gronau

Römerberg

Rohrbach

Roschbach

Rüssingen

Ruppertsberg

Sausenheim

Schwegenheim

Schweigen

Schweigen-Rechtenbach

Schweighofen

Siebeldingen

Speyerdorf

Steinfeld

Steinweiler

Stetten

St. Johann

St. Martin

Ungstein

Venningen

Vollmersweiler

Wachenheim

Walsheim

Weingarten

Weisenheim am Berg

Weyher i.d. Pfalz

Winden

Zeiskam

Zell

Zellertal

2.2.9 Pridelovalno območje Franken:

(a) podobmočja:

Bereich Bayerischer Bodensee

Bereich Maindreieck

Bereich Mainviereck

Bereich Steigerwald

(b) Großlagen:

Burgweg

Ewig Leben

Heiligenthal

Herrenberg

Hofrat

Honigberg

Kapellenberg

Kirchberg

Markgraf Babenberg

Ölspiel

Ravensburg

Renschberg

Roßtal

Schild

Schloßberg

Schloßstück

Teufelstor

(c) Einzellagen:

Abtsberg

Abtsleite

Altenberg

Benediktusberg

Berg

Berg-Rondell

Bischofsberg

Burg Hoheneck

Centgrafenberg

Cyriakusberg

Dabug

Dachs

Domherr

Eselsberg

Falkenberg

Feuerstein

First

Fischer

Fürstenberg

Glatzen

Harstell

Heiligenberg

Heroldsberg

Herrenberg

Herrgottsweg

Herrschaftsberg

Himmelberg

Hofstück

Hohenbühl

Höll

Homburg

Johannisberg

Julius-Echter-Berg

Kaiser Karl

Kalb

Kalbenstein

Kallmuth

Kapellenberg

Karthäuser

Katzenkopf

Kelter

Kiliansberg

Kirchberg

Königin

Krähenschnabel

Kreuzberg

Kronsberg

Küchenmeister

Lämmerberg

Landsknecht

Langenberg

Lump

Mainleite

Marsberg

Maustal

Paradies

Pfaffenberg

Ratsherr

Reifenstein

Rosenberg

Scharlachberg

Schloßberg

Schwanleite

Sommertal

Sonnenberg

Sonnenleite

Sonnenschein

Sonnenstuhl

St. Klausen

Stein

Stein/Harfe

Steinbach

Stollberg

Storchenbrünnle

Tannenberg

Teufel

Teufelskeller

Trautlestal

Vögelein

Vogelsang

Wachhügel

Weinsteig

Wölflein

Zehntgraf

(d) občine ali deli občin:

Abtswind

Adelsberg

Adelshofen

Albertshofen

Albertheim

Aschaffenburg

Aschfeld

Altmannsdorf

Alzenau

Arnstein

Astheim

Aub

Aura a.d. Saale

Bad Windsheim

Bamberg

Bergrheinfeld

Bergtheim

Bibergau

Bieberehren

Bischwind

Böttigheim

Breitbach

Brück

Buchbrunn

Bullenheim

Bürgstadt

Castell

Dampfach

Dettelbach

Dietersheim

Dingolshausen

Donnersdorf

Dorfprozelten

Dottenheim

Düttingsfeld

Ebelsbach

Eherieder Mühle

Eibelstadt

Eichenbühl

Eisenheim

Elfershausen

Elsenfeld

Eltmann

Engelsberg

Engental

Ergersheim

Erlabrunn

Erlasee

Erlenbach a. M.

Erlenbach bei Marktheidenfeld

Eschau

Escherndorf

Euerdorf

Eussenheim

Fahr

Falkenstein

Feuerthal

Fuchstadt

Frankenberg

Frankenwinheim

Frickenhausen

Gädheim

Gaibach

Gambach

Germünden

Gerbrunn

Gerolzhofen

Gnötzheim

Gössenheim

Greußenheim

Grettstadt

Greuth

Großheubach

Großlangheim

Großostheim

Großwallstadt

Güntersleben

Haidt

Hallburg

Hammelburg

Handthal

Haßfurt

Haßloch

Heidingsfeld

Helmstadt

Hergolshausen

Herlheim

Herrnsheim

Heßlar

Himmelstadt

Hoheim

Hohenfeld

Höchberg

Hösbach

Höllrich

Homburg a. Main

Holzkirchen

Holzkirchhausen

Hüttenheim

Humprechtsau

Hundelshausen

Hüttenheim

Ickelheim

Iffigheim

Ingolstadt

Iphofen

Ippesheim

Ipsheim

Kammerforst

Karlburg

Karlstadt

Karsbach

Kaubenheim

Kemmern

Kirchschönbach

Kitzingen

Kleinheubach

Kleinlangheim

Kleinochsenfurt

Klingenberg

Knetzgau

Köhler

Königsberg i. Bayern

Kolitzheim

Krassolzheim

Krautheim

Kreuzwertheim

Krum

Külsheim

Laudenbach

Leinach

Lengfeld

Lengfurt

Lenkersheim

Lindach

Lindelbach

Lülsfeld

Machtilshausen

Mailheim

Mainberg

Mainbernheim

Mainstockheim

Margetshöchheim

Martinsheim

Marktbreit

Markt Einersheim

Markt Erlbach

Marktheidenfeld

Markt Nordheim

Marktsteft

Michelau i. Steigerwald

Michelbach

Michelfeld

Miltenberg

Mönchstockheim

Mühlbach

Mutzenroth

Neubrunn

Neundorf

Neuses a. Berg

Neusetz

Nordheim a. Main

Obereisenheim

Oberhaid

Oberleinach

Obernau

Obernbreit

Oberntief

Oberschleichach

Oberschwappach

Oberschwarzach

Obervolkach

Ochsenfurt

Ottendorf

Pflaumheim

Possenheim

Prappach

Prichsenstadt

Prosselsheim

Ramsthal

Randersacker

Remlingen

Repperndorf

Retzbach

Retzstadt

Reusch

Riedenheim

Rimbach

Rimpar

Rödelsee

Röttingen

Roßbrunn

Rothenburg ob der Tauber

Rottenberg

Rottendorf

Rück

Rüdenhausen

Rüdisbronn

Rügshofen

Saaleck

Sand a. Main

Schallfeld

Scheinfeld

Schmachtenberg

Schnepfenbach

Schonungen

Schwanfeld

Schwarzach

Schwarzenau

Schweinfurt

Segnitz

Seinsheim

Sickershausen

Sommerach

Sommerau

Sommerhausen

Staffelbach

Stammheim

Steinbach

Stetten

Sugenheim

Sulzfeld

Sulzheim

Sulzthal

Tauberrettersheim

Tauberzell

Theilheim

Thüngen

Thüngersheim

Tiefenstockheim

Tiefenthal

Traustadt

Triefenstein

Trimberg

Uettingen

Uffenheim

Ullstadt

Unfinden

Unterdürrbach

Unterhaid

Untereisenheim

Unterleinach

Veitshöchheim

Viereth

Vögnitz

Vogelsburg

Volkach

Waigolshausen

Waigolsheim

Walddachsbach

Wasserlos

Wässerndorf

Weigenheim

Weiher

Weilbach

Weimersheim

Wenigumstadt

Werneck

Westheim

Wiebelsberg

Wiesenbronn

Wiesenfeld

Wiesentheid

Willanzheim

Winterhausen

Wipfeld

Wirmsthal

Wörth a. Main

Wonfurt

Würzburg

Wüstenfelden

Wüstenzell

Zeil a. Main

Zeilitzheim

Zell a. Main

Zell a. Ebersberg

Zellingen

Ziegelanger

2.2.10 Pridelovalno območje Wurttemberg:

(a) podobmočja:

Bereich Württembergischer Bodensee

Bereich Kocher-Jagst-Tauber

Bereich Oberer Neckar

Bereich Remstal-Stuttgart

Bereich Württembergisch Unterland

(b) Großlagen:

Heuchelberg

Hohenneuffen

Kirchenweinberg

Kocherberg

Kopf

Lindauer Seegarten

Lindelberg

Salzberg

Schalkstein

Schozachtal

Sonnenbühl

Stautenberg

Stromberg

Tauberberg

Wartbühl

Weinsteige

Wunnenstein

(c) Einzellagen:

Altenberg

Berg

Burgberg

Burghalde

Dachsberg

Dachsteiger

Dezberg

Dieblesberg

Eberfürst

Felsengarten

Flatterberg

Forstberg

Goldberg

Grafenberg

Halde

Harzberg

Heiligenberg

Herrlesberg

Himmelreich

Hofberg

Hohenberg

Hoher Berg

Hundsberg

Jupiterberg

Kaiserberg

Katzenbeißer

Katzenöhrle

Kayberg

Kirchberg

Klosterberg

König

Kriegsberg

Kupferhalde

Lämmler

Lichtenberg

Liebenberg

Margarete

Michaelsberg

Mönchberg

Mönchsberg

Mühlbächer

Neckarhälde

Paradies

Propstberg

Ranzenberg

Rappen

Reichshalde

Rozenberg

Sankt Johännser

Schafsteige

Schanzreiter

Schelmenklinge

Schenkenberg

Scheuerberg

Schloßberg

Schloßsteige

Schmecker

Schneckenhof

Sommerberg

Sommerhalde

Sonnenberg

Sonntagsberg

Steinacker

Steingrube

Stiftsberg

Wachtkopf

Wanne

Wardtberg

Wildenberg

Wohlfahrtsberg

Wurmberg

Zweifelsberg

(d) občine ali deli občin:

Abstatt

Adolzfurt

Affalterbach

Affaltrach

Aichelberg

Aichwald

Allmersbach

Aspach

Asperg

Auenstein

Baach

Bad Cannstatt

Bad Friedrichshall

Bad Mergentheim

Beihingen

Beilstein

Beinstein

Belsenberg

Bensingen

Besigheim

Beuren

Beutelsbach

Bieringen

Bietigheim

Bietigheim-Bissingen

Bissingen

Bodolz

Bönnigheim

Botenheim

Brackenheim

Brettach

Bretzfeld

Breuningsweiler

Bürg

Burgbronn

Cleebronn

Cleversulzbach

Creglingen

Criesbach

Degerloch

Diefenbach

Dimbach

Dörzbach

Dürrenzimmern

Duttenberg

Eberstadt

Eibensbach

Eichelberg

Ellhofen

Elpersheim

Endersbach

Ensingen

Enzweihingen

Eppingen

Erdmannshausen

Erlenbach

Erligheim

Ernsbach

Eschelbach

Eschenau

Eßlingen

Fellbach

Feuerbach

Flein

Forchtenberg

Frauenzimmern

Freiberg a. Neckar

Freudenstein

Freudenthal

Frickenhausen

Gaisburg

Geddelsbach

Gellmersbach

Gemmrigheim

Geradstetten

Gerlingen

Grantschen

Gronau

Großbottwar

Großgartach

Großheppach

Großingersheim

Grunbach

Güglingen

Gündelbach

Gundelsheim

Haagen

Haberschlacht

Häfnerhaslach

Hanweiler

Harsberg

Hausen a.d. Zaber

Hebsack

Hedelfingen

Heilbronn

Hertmannsweiler

Hessigheim

Heuholz

Hirschau

Höpfigheim

Hößlinsülz

Hof und Lembach

Hofen

Hoheneck

Hohenhaslach

Hohenstein

Horkheim

Horrheim

Illingen

Ilsfeld

Ingelfingen

Ingersheim

Kappishäusern

Kernen

Kesselfeld

Kirchberg

Kirchheim

Kleinaspach

Kleinbottwar

Kleingartach

Kleinheppach

Kleiningersheim

Kleinsachsenheim

Klingenberg

Knittlingen

Kohlberg

Korb

Kressbronn/Bodensee

Künzelsau

Langenbeutingen

Laudenbach

Lauffen

Lehrensteinsfeld

Leingarten

Leonbronn

Lienzingen

Lindau

Linsenhofen

Löchgau

Löwenstein

Ludwigsburg

Maienfels

Marbach/Neckar

Markelsheim

Markgröningen

Massenbachhausen

Maulbronn

Meimsheim

Metzingen

Michelbach a. W.

Möckmühl

Mühlacker

Mühlhausen

Mühlhausen a.d. Enz

Münster

Mundelsheim

Murr

Neckarsulm

Neckarweihingen

Neckarwestheim

Neipperg

Neudenau

Neuenstadt a. K.

Neuenstein

Neuffen

Neuhausen

Neustadt

Niederhofen

Niedernhall

Niederstetten

Nonnenhorn

Nordhausen

Nordheim

Oberderdingen

Oberohrn

Obersöllbach

Oberstenfeld

Oberstetten

Obersulm

Obertürkheim

Ochsenbach

Ochsenburg

Oedheim

Öhringen

Ötisheim

Offenau

Pfaffenhofen

Pfedelbach

Poppenweiler

Ravensburg

Reinsbronn

Remshalden

Reutlingen

Rielingshausen

Riet

Rietenau

Rohracker

Rommelshausen

Roßwag

Rotenberg

Rottenburg

Sachsenheim

Schluchtern

Schnait

Schöntal

Schorndorf

Schozach

Schützingen

Schwabbach

Schwaigern

Siebeneich

Siglingen

Spielberg

Steinheim

Sternenfels

Stetten a. H.

Stetten i. R.

Stockheim

Strümpfelbach

Stuttgart

Sülzbach

Taldorf

Talheim

Tübingen

Uhlbach

Untereisesheim

Untergruppenbach

Unterheimbach

Unterheinriet

Unterjesingen

Untersteinbach

Untertürkheim

Vaihingen

Verrenberg

Vorbachzimmern

Waiblingen

Waldbach

Walheim

Wangen

Wasserburg

Weikersheim

Weiler b. Weinsberg

Weiler a.d. Zaber

Weilheim

Weinsberg

Weinstadt

Weißbach

Wendelsheim

Wermutshausen

Widdern

Willsbach

Wimmental

Windischenbach

Winnenden

Winterbach

Winzerhausen

Wüstenrot

Wurmlingen

Zaberfeld

Zuffenhausen

2.2.11 Pridelovalno območje Baden.

(a) podobmočja:

Bereich Badische Bergstraße Kraichgau

Bereich Badisches Frankenland

Bereich Bodensee

Bereich Breisgau

Bereich Kaiserstuhl

Bereich Tuniberg

Bereich Markgräflerland

Bereich Ortenau

(b) Großlagen:

Attilafelsen

Burg Lichteneck

Burg Neuenfels

Burg Zähringen

Fürsteneck

Hohenberg

Lorettoberg

Mannaberg

Rittersberg

Schloß Rodeck

Schutterlindenberg

Sonnenufer

Stiftsberg

Tauberklinge

Vogtei Rötteln

Vulkanfelsen

(c) Einzellagen:

Abtsberg

Alte Burg

Altenberg

Alter Gott

Baßgeige

Batzenberg

Betschgräbler

Bienenberg

Bühl

Burggraf

Burgstall

Burgwingert

Castellberg

Eckberg

Eichberg

Engelsberg

Engelsfelsen

Enselberg

Feuerberg

Fohrenberg

Gänsberg

Gestühl

Haselstaude

Hasenberg

Henkenberg

Herrenberg

Herrenbuck

Herrenstück

Hex von Dasenstein

Himmelreich

Hochberg

Hummelberg

Kaiserberg

Kapellenberg

Käsleberg

Katzenberg

Kinzigtäler

Kirchberg

Klepberg

Kochberg

Kreuzhalde

Kronenbühl

Kuhberg

Lasenberg

Lerchenberg

Lotberg

Maltesergarten

Mandelberg

Mühlberg

Oberdürrenberg

Oelberg

Ölbaum

Ölberg

Pfarrberg

Plauelrain

Pulverbuck

Rebtal

Renchtäler

Rosenberg

Roter Berg

Rotgrund

Schäf

Scheibenbuck

Schloßberg

Schloßgarten

Silberberg

Sommerberg

Sonnenberg

Sonnenstück

Sonnhalde

Sonnhohle

Sonnhole

Spiegelberg

St. Michaelsberg

Steinfelsen

Steingäßle

Steingrube

Steinhalde

Steinmauer

Sternenberg

Teufelsburg

Ulrichsberg

Weingarten

Weinhecke

Winklerberg

Wolfhag

(d) občine ali deli občin:

Achern

Achkarren

Altdorf

Altschweier

Amoltern

Auggen

Bad Bellingen

Baden-Baden

Badenweiler

Bad Krozingen

Bad Mergentheim

Bad Mingolsheim

Bad Rappenau

Bahlingen

Bahnbrücken

Ballrechten-Dottingen

Bamlach

Bauerbach

Beckstein

Berghaupten

Berghausen

Bermatingen

Bermersbach

Berwangen

Bickensohl

Biengen

Bilfingen

Binau

Binzen

Bischoffingen

Blankenhornsberg

Blansingen

Bleichheim

Bodmann

Bötzingen

Bollschweil

Bombach

Bottenau

Breisach

Britzingen

Broggingen

Bruchsal

Buchholz

Bühl

Bühlertal

Buggingen

Burkheim

Dainbach

Dattingen

Denzlingen

Dertingen

Diedesheim

Dielheim

Diersburg

Diestelhausen

Dietlingen

Dittigheim

Dossenheim

Dürrn

Durbach

Eberbach

Ebringen

Efringen-Kirchen

Egringen

Ehrenstetten

Eichelberg

Eichstetten

Eichtersheim

Eimeldingen

Eisental

Eisingen

Ellmendingen

Elsenz

Emmendingen

Endingen

Eppingen

Erlach

Ersingen

Erzingen

Eschbach

Eschelbach

Ettenheim

Feldberg

Fessenbach

Feuerbach

Fischingen

Flehingen

Freiburg

Friesenheim

Gailingen

Gemmingen

Gengenbach

Gerlachsheim

Gissigheim

Glottertal

Gochsheim

Gottenheim

Grenzach

Grötzingen

Großrinderfeld

Großsachsen

Grunern

Hagnau

Haltingen

Haslach

Haßmersheim

Hecklingen

Heidelberg

Heidelsheim

Heiligenzell

Heimbach

Heinsheim

Heitersheim

Helmsheim

Hemsbach

Herbolzheim

Herten

Hertingen

Heuweiler

Hilsbach

Hilzingen

Hochburg

Höhefeld

Hofweier

Hohensachsen

Hohenwettersbach

Holzen

Horrenberg

Hügelheim

Hugsweier

Huttingen

Ihringen

Immenstaad

Impfingen

Istein

Jechtingen

Jöhlingen

Kappelrodeck

Karlsruhe-Durlach

Kembach

Kenzingen

Kiechlinsbergen

Kippenhausen

Kippenheim

Kirchberg

Kirchardt

Kirchhofen

Kleinkems

Klepsau

Klettgau

Köndringen

Königheim

Königschaffhausen

Königshofen

Konstanz

Kraichtal

Krautheim

Külsheim

Kürnbach

Lahr

Landshausen

Langenbrücken

Lauda

Laudenbach

Lauf

Laufen

Lautenbach

Lehen

Leimen

Leiselheim

Leutershausen

Liel

Lindelbach

Lipburg

Lörrach

Lottstetten

Lützelsachsen

Mahlberg

Malsch

Malschenberg

Malterdingen

Marbach

Markdorf

Mauchen

Meersburg

Mengen

Menzingen

Merdingen

Merzhausen

Michelfeld

Mietersheim

Mösbach

Mühlbach

Mühlhausen

Müllheim

Münchweier

Münzesheim

Mundingen

Munzingen

Nack

Neckarmühlbach

Neckarzimmern

Nesselried

Neudenau

Neuenbürg

Neuershausen

Neusatz

Neuweier

Niedereggenen

Niederrimsingen

Niederschopfheim

Niederweiler

Nimburg

Nordweil

Norsingen

Nußbach

Nußloch

Oberachern

Oberacker

Oberbergen

Obereggenen

Obergrombach

Oberkirch

Oberlauda

Oberöwisheim

Oberrimsingen

Oberrotweil

Obersasbach

Oberschopfheim

Oberschüpf

Obertsrot

Oberuhldingen

Oberweier

Odenheim

Ödsbach

Östringen

Ötlingen

Offenburg

Ohlsbach

Opfingen

Ortenberg

Ottersweier

Pfaffenweiler

Rammersweier

Rauenberg

Rechberg

Reichenau

Reichenbach

Reichholzheim

Renchen

Rettigheim

Rheinweiler

Riedlingen

Riegel

Ringelbach

Ringsheim

Rohrbach a. G.

Rotenberg

Rümmingen

Sachsenflur

Salem

Sasbach

Sasbachwalden

Schallbach

Schallstadt-Wolfenweiler

Schelingen

Scherzingen

Schmieheim

Schlatt

Schliengen

Schriesheim

Seefelden

Sexau

Singen

Sinsheim

Sinzheim

Söllingen

Stadelhofen

Staufen

Steinbach

Steinsfurt

Steinenstadt

Stetten

Stettfeld

Sulz

Sulzbach

Sulzburg

Sulzfeld

Tairnbach

Tannenkirch

Tauberbischofsheim

Tiefenbach

Tiengen

Tiergarten

Tunsel

Tutschfelden

Überlingen

Ubstadt

Ubstadt-Weiler

Uissigheim

Ulm

Untergrombach

Unteröwisheim

Unterschüpf

Varnhalt

Wagenstadt

Waldangelloch

Waldulm

Wallburg

Waltershofen

Walzbachtal

Wasenweiler

Weiher

Weil

Weiler

Weingarten

Weinheim

Weisenbach

Welmlingen

Werbach

Wertheim

Wettelbrunn

Weisloch

Wildtal

Wintersweiler

Wittnau

Wöschbach

Wollbach

Zaisenhausen

Zell-Weierbach

Zeutern

Zungweier

Zunzingen

2.2.12 Pridelovalno območje Saale-Unstrut:

(a) podobmočja:

Bereich Schloß Neuenburg

Bereich Thüringen

(b) Großlagen:

Blütengrund

Göttersitz

Kelterberg

Schweigenberg

(c) Einzellagen:

Hahnenberg

Mühlberg

Rappental

(d) občine ali deli občin:

Bad Kösen

Bad Sulza

Burgscheidungen

Domburg

Dorndorf

Eulau

Freyburg

Gleina

Goseck

Gröst

Großheringen

Großjena

Höhnstedt

Jena

Kaatschen

Kalzendorf

Karsdorf

Kirchscheidungen

Klosterhäseler

Langenbogen

Laucha

Löbaschütz

Müncheroda

Naumburg

Nebra

Neugönna

Reinsdorf

Rollsdorf

Roßbach

Schleberoda

Schulpforte

Seeburg

Spielberg

Steigra

Vitzenburg

Weischütz

Weißenfels

Werder/Havel

Zeuchfeld

Zscheiplitz

2.2.13 Pridelovalno območje Sachsen:

(a) podobmočja:

Bereich Dresden

Bereich Elstertal

Bereich Meißen

(b) Großlagen:

Elbhänge

Lößnitz

Schloßweinberg

Spaargebirge

(c) Einzellagen:

Kapitelberg

Heinrichsburg

(d) občine ali del občin:

Belgern

Jessen

Kleindröben

Meißen

Merbitz

Ostritz

Pesterwitz

Pillnitz

Proschwitz

Radebeul

Schlieben

Seußlitz

Weinböhla

B. Namizna vina z geografsko označbo:

Ahrtaler Landwein

Altrheingauer Landwein

Bayerischer Bodensee-Landwein

Fränkischer Landwein

Landwein der Mosel

Landwein der Ruwer

Landwein der Saar

Mitteldeutscher Landwein

Nahegauer Landwein

Pfälzer Landwein

Regensburger Landwein

Rheinburgen-Landwein

Rheinischer Landwein

Saarländischer Landwein der Mosel

Sächsischer Landwein

Schwäbischer Landwein

Starkenburger Landwein

Südbadischer Landwein

Taubertäler Landwein

Unterbadischer Landwein

C. Dodatni tradicionalni izrazi:

- Affentaler

- Badisch Rotgold

- Ehrentrudis

- Hock

- Liebfrauenmilch i Liebfraumilch

- Moseltaler

- Riesling-Hochgewächs

- Rotling

- Schillerwein

- Weißherbst

- Winzersekt

- Deutsches Weinsiegel

II. VINA S POREKLOM IZ FRANCOSKE REPUBLIKE

A. Kakovostna vina, pridelana na določenih pridelovalnih območjih

Ta vina so poimenovana z izrazi

ali z določenim tradicionalm izrazom, navedenim v točki 1; našteta so v odstavku 2.

Ta vina se poleg tega lahko opišejo z imenom geografske enote, ki je manjša od določenega pridelovalnega območja in ni posamezno navedena v tej prilogi, ter z dodatnim tradicionalm izrazom, navedenim v točki 3.

1. Določeni tradicionalni izrazi:

- Appellation d'origine contrôlée

- Appellation contrôlée

- Appellation d'origine — Vin délimité de qualité supérieure

2. Imena določenih pridelovalnih območij

2.1 Alzacija in druga vzhodna območja

2.1.1 Appelation d'origine contrôlée

Alsace lub vin d'Alsace

Alsace lub vin d'Alsace

Alsace grand cru, po którym następuje nazwa winnicy (

)

Alsace lub vin d'Alsace, ki mu sledi:

Gewürztraminer

Riesling

Pinot gris

Muscat

Pinot lub Klevner

Sylvaner

Chasselas lub Gutedel

Pinot noir

Vin d'Alsace Edelzwicker

Crémant d'Alsace

2.1.2 Vins délimités de qualité supérieure

Côtes de Toul

Vin de Moselle

2.2 Region Champagne

2.2.1 Appellations d'origine contrôlées

Champagne

Coteaux Champenois

Rosé des Riceys

2.3 Region Bourgogne

2.3.1 Appellations d'origine contrôlées

Aloxe-Corton

Auxey-Duresses

Bâtard-Montrachet

Beaujolais

Beaujolais, ki mu sledi občina porekla:

Juliénas

Jullié

Émeringes

Chenas

Fleurie

Chiroubles

Lancié

Villié-Morgon

Lantignié

Beaujeu

Regnié

Durette

Cercié

Quincié

Saint-Lager

Odenas

Charentay

Saint-Étienne-la-Varenne

Vaux

Le Perréon

Saint-Étienne-des-Ouillères

Blacé

Arbuisonnas

Salles

Saint-Julien

Montmelas

Rivolet

Denicé

Les Ardillats

Marchampt

Vauxrenard

Leynes

Saint-Amour-Bellevue

La Chapelle-de-Guinchay

Romanèche

Pruzilly

Chânes

Saint-Vérand

Saint-Symphorien-d'Ancelles

Beaujolais supérieur

Beaujolais-villages

Beaune

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

Blagny

Bonnes-Mares

Bourgogne

Bourgogne aligoté

Bourgogne aligoté Bouzeron

Bourgogne clairet

Bourgogne clairet Côte Chalonnaise

Bourgogne clairet Hautes Côtes de Beaune

Bourgogne Côte Chalonnaise

Bourgogne grand ordinaire

Bourgogne grand ordinaire clairet

Bourgogne grand ordinaire rosé

Bourgogne Hautes Côtes de Beaune

Bourgogne Irancy

Bourgogne Hautes Côtes de Nuits

Bourgogne mousseux

Bourgogne ordinaire

Bourgogne ordinaire clairet

Bourgogne ordinaire rosé

Bourgogne passetoutgrains

Bourgogne rosé

Bourgogne rosé Côte Chalonnaise

Bourgogne rosé Hautes Côtes de Beaune

Bourgogne rosé Hautes Côtes de Nuits

Brouilly

Chablis

Chablis grand cru

Chablis premier cru

Chambertin

Chambertin Clos de Bèze

Chambolle-Musigny

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet

Chenas

Chevalier-Montrachet

Chiroubles

Chorey-lès-Beaune

Clos de la Roche

Clos des Lambrays

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos Saint-Denis

Corton

Corton-Charlemagne

Côtes de Beaune

Côtes de Beaune, pred katerim je navedeno ime občine porekla:

Auxey-Duresses

Blagny

Chassagne-Montrachet

Chorey-lès-Beaune

Ladoix

Meursault

Monthélie

Pernand-Vergelesses

Puligny-Montrachet

Saint-Aubin

Saint-Romain

Santenay

Savigny-lès-Beaune

Côtes de Beaune villages

Côtes de Brouilly

Côtes de Nuits villages

Coteaux du Lyonnais

Crémant de Bourgogne

Criots de Bâtard-Montrachet

Échezeaux

Fixin

Fleurie

Gevrey-Chambertin

Givry

Grands Échezeaux

Griotte-Chambertin

Juliénas

La Grande-Rue

Ladoix

Latricières-Chambertin

Mâcon

Mâcon villages

Mâcon supérieur

Maçon, ki mu sledi ime občine porekla:

Azé

Berzé-la-Ville

Berzé-le-Chatel

Bissy-la-Mâconnaise

Burgy

Bussières

Chaintré

Chânes

La Chapelle-de-Guinchay

Chardonnay

Charnay-lès-Mâcon

Chasselas

Chevagny-lès-Chevrières

Clessé

Crèches-sur-Saône

Cruzilles

Davayé

Fuissé

Grévilly

Hurigny

Igé

Leynes

Loché

Lugny

Milly-Lamartine

Montbellet

Péronne

Pierreclos

Prissé

Pruzilly

La Roche-Vineuse

Romanèche-Thorains

Saint-Amour-Bellevue

Saint-Gengoux-de-Scissé

Saint-Symphorien-d'Ancelles

Saint-Véran

Sologny

Solutré-Pouilly

Vergisson

Verzé

Vinzelles

Viré

Uchizy

Maranges

Maranges-Côtes de Beaune

Marsannay

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Mercurey

Meursault

Montagny

Monthélie

Montrachet

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moulin-à-Vent

Musigny

Nuits lub Nuits-Saint-Georges

Pernand-Vergelesses

Petit Chablis

Pinot Chardonnay-Mâcon

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-Vinzelles

Puligny-Montrachet

Régnié

Richebourg

Romanée (La)

Romanée Conti

Romanée Saint-Vivant

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint-Amour

Saint-Aubin

Saint-Aubin (premiers crus)

Saint-Romain

Saint-Véran

Santenay

Savigny lub Savigny-lès-Beaune

Tâche (La)

Vins fins des Côtes de Nuits

Volnay

Volnay Santenots

Vosne-Romanée

Vougeot

2.3.2 Vins délimités de qualité supérieure

Côtes du Forez

Côte Roannaises

Sauvignon de Saint-Bris

2.4 Regiony Jura i Savoie

2.4.1 Appellations d'origine contrôlées

Arbois

Arbois mousseux

Arbois Pupillin

Château-Châlon

Côtes du Jura

Côtes du Jura mousseux

Crépy

L'Étoile

L'Étoile mousseux

Mousseux de Savoie

Pétillant de Savoie

Roussette de Savoie

Roussette de Savoie, ki mu sledi ime enega od naslednjih "cru":

Frangy

Marestel lub Marestel Altesse

Monterminod

Monthoux

Seyssel

Seyssel mousseux

Vin de Savoie

Vin de Savoie, ki mu sledi ime enega od naslednjih "cru":

Abymes

Apremont

Arbin

Ayze

Charpignat

Chautagne

Chignin

Chignin Bergeron lub Bergeron

Cruet

Marignan

Montmélian

Ripaille

Saint-Jean de la Porte

Saint-Jeoire Prieuré

Sainte-Marie d'Alloix

Marin

Jongieux

Vin de Savoie mousseux

Vin de Savoie pétillant

Vin de Savoie Ayze mousseux

Vin de Savoie Ayze pétillant

2.4.2 Vins délimités de qualité supérieure

Mousseux ou pétillant du Bugey

Vin du Bugey

Vin du Bugey mousseux lub pétillant

Vin du Bugey, ki mu sledi ime enega od naslednjih "cru":

Virieu-le-Grand

Montagnieu

Manicle

Machuraz

Cerdon

Roussette du Bugey

Roussette du Bugey, ki mu sledi ime enega od naslednjih "cru":

Anglefort

Arbignieu

Chanay

Lagnieu

Montagnieu

Virieu-le-Grand

Vin du Bugey-Cerdon pétillant

Vin du Bugey-Cerdon mousseux

2.5 Region Côtes du Rhône:

2.5.1 Appellations d'origine contrôlées

Château-Grillet

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Clairette de Die

Clairette de Die mousseux

Condrieu

Cornas

Côte-Rôtie

Coteaux du Tricastin

Côtes du Lubéron

Côtes du Rhône

Côtes du Rhône, ki mu sledi ime občine porekla:

Beaumes-de-Venise

Rochegude

Saint-Maurice

Vinsobres

Cairanne

Rasteau

Roaix

Rousset-les-Vignes

Saint-Pantaléon-les-Vignes

Séguret

Valréas

Visan

Laudun

Saint-Gervais

Sablet

Chusclan

Côtes du Rhône villages

Côtes du Ventoux

Crozes-Hermitage lub Crozes-Ermitage

Gigondas

Hermitage lub Ermitage

Lirac

Saint-Joseph

Saint-Péray

Saint-Péray mousseux

Tavel

Vacqueyras

2.5.2 Vins délimités de qualité supérieure

Côtes du Vivarais

Côtes du Vivarais, ki mu sledi ime enega od naslednjih "cru":

Orgnac-l'Aen

Saint-Montant

Saint-Remèze

Coteaux de Pierrevert

Haut-Comtat

2.6 Območji Provanse in Korzike

2.6.1 Appellations d'origine contrôléees

Ajaccio

Bandol

Bellet

Cassis

Coteaux d'Aix-en-Provence

Coteaux d'Aix-en-Provence, ki mu sledi ime:

Les-Baux-de-Provence

Côtes de Provence

Palette

Patrimonio

Vin de Bandol

Vin de Bellet

Vin de Corse

Vin de Corse Calvi

Vin de Corse Coteaux du Cap-Corse

Vin de Corse Figari

Vin de Corse Sartène

Vin de Corse Porto-Vecchio

2.6.2 Vins délimités de qualité supérieure

Coteaux Varois

2.7 Region Languedoc-Roussillon

2.7.1 Appellations d'origine contrôlées

Blanquette de Limoux

Blanquette méthode ancestrale

Clairette de Bellegarde

Clairette du Languedoc

Collioure

Corbières

Costière de Nîmes

Coteaux du Languedoc

Coteaux du Languedoc, ki ga spremlja eno od naslednjih imen ali pa ne:

Cabrières

Coteaux de La Méjanelle lub La Méjanelle

Coteaux de Saint-Christol lub Saint-Christol

Coteaux de Vérargues lub Vérargues

La Clape

Montpeyroux

Picpoul-de-Pinet

Pic-Saint-Loup

Quatourze

Saint-Drézéry

Saint-Georges-D'Orques

Saint-Saturnin

Côtes du Roussillon

Côtes du Roussillon villages

Côtes du Roussillon villages Caramany

Côtes du Roussillon villages Latour de France

Crémant de Limoux

Faugères

Fitou

Limoux

Minervois

Saint-Chinian

2.7.2 Vins délimités de qualité supérieure

Cabardès

Côtes de la Malepère

Côtes du Cabardès et de L'Orbiel

2.8 Jugozahodno območje

2.8.1 Appellations d'origine contrôlées

Béarn

Béarn-Bellocq

Bergerac, Bergerac sec

Buzet

Cahors

Côtes de Bergerac

Côtes de Bergerac moelleux

Côtes de Duras

Côtes du Frontonnais

Côtes du Frontonnais-Fronton

Côtes du Frontonnais-Villaudric

Côtes du Marmandais

Côtes de Montravel

Gaillac

Gaillac premières côtes

Gaillac doux

Gaillac mousseux

Haut-Montravel

Irouléguy

Jurançon

Jurançon sec

Madiran

Marcillac

Monbazillac

Montravel

Pacherenc du Vic-Bilh

Pécharmant

Rosette

Saussignac

2.8.2 Vins délimités de qualité supérieure

Côtes de Brulhois

Côtes de Saint-Mont

Tursan

Vin d'Entraygues et du Fel

Vin d'Estaing

Vin de Lavilledieu

2.9 Region Bordeaux

Appellations d'origine contrôlées

Barsac

Barsac Saint-Émilion

Blaye lub Blayais

Bordeaux

Bordeaux clairet

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bordeaux mousseux

Bordeaux rosé

Bordeaux sec

Bordeaux supérieur

Bordeaux supérieur clairet

Bordeaux supérieur rosé

Bourg lub Bourgeais

Cadillac

Cérons

Côtes Canon-Fronsac ali Canon-Fronsac

Côtes de Bourg

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Crémant de Bordeaux

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers Haut-Benauge

Fronsac

Graves

Graves supérieurs

Graves de Vayres

Haut-Médoc

Lalande-de-Pomerol

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac-Saint-Émilion

Margaux

Médoc

Montagne-Saint-Émilion

Moulis ali Moulis-en-Médoc

Néac

Pauillac

Pessac-Léognan

Pomerol

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux

Premieres Côtes de Bordeaux, ki mu sledi ime občine porekla:

Bassens

Carbon blanc

Lormont

Cenon

Floirac

Bouliac

Carignan

La Tresne

Cenac

Camblanes

Quinsac

Cambes

Saint-Caprais-de-Bordeaux

Haux

Tabanac

Baurech

Le Tourne

Langoiran

Capian

Lestiac

Paillet

Villenave-de-Rions

Cardan

Rions

Laroque

Béguey

Omet

Donzac

Cadillac

Monprimblanc

Gabarnac

Semens

Verdelais

Saint-Maixant

Saint-Eulalie

Saint-Germain-de-Graves

Yvrac

Puisseguin-Saint-Émilion

Sainte-Croix-du-Mont

Saint-Émilion

Saint-Émilion grand cru

Saint-Estèphe

Sainte-Foy-Bordeaux

Saint-Georges-Saint-Émilion

Saint-Julien

Sauternes

2.10 Območje reke Loire

2.10.1 Appellations d'origine contrôlées

Anjou, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Anjou Coteaux de la Loire, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Anjou Camay, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Anjou pétillant, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Anjou mousseux, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Anjou villages

Blanc fumé de Pouilly, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Bourgueil, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Bonnezeauxl, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Cabernet d'Anjou, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Cabernet de Saumur, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Chinon, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Coteaux de l'Aubance, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Coteaux du Layon, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Coteaux du Layon z imenom občine porekla, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Beaulieu-sur-Layon

Faye-d'Anjou

Rablay-sur-Layon

Saint-Aubin-de-Luigné

Rochefort-sur-Loire

Saint-Lambert-du-Lattay

Coteaux du Layon-Chaume, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Coteaux du Loir, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Coteaux de Saumur, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Cremant de Loire, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Jasnieres, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Ménétou Salon, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Montlouis, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Montlouis pétillant, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Montlouis mousseux, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Muscadet, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Muscadet des Coteaux de la Loire, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Muscadet de Sevres-et-Maine, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Pouilly-sur-Loire, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Pouilly fumé, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Quarts-de-Chaume, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Quincy, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Reuilly, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Rosé d'Anjou, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Rosé d'Anjou pétillant, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Rosé de Loire, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Sancerre, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Saint-Nicolas-de-Bourgueil, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Saumur, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Saumur-Champigny, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Saumur pétillant, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Saumur mousseux, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Savennieres, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Savennieres-Coulée-de-Serrant, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Savennieres-Roche-aux-Moines, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Touraine, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Touraine Azay-le-Rideau, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Touraine Amboise, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Touraine Mesland, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Touraine pétillant, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Touraine mousseux, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Vouvray, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Vouvray pétillant, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

Vouvray mousseux, ki mu sledijo besede "Val de Loire" ali ne

2.10.2 Vins délimités de qualité supérieure

Châteaumeillant

Cheverny

Coteaux d'Ancenis, ki mu mora slediti ime vinske sorte:

Pineau de la Loire

Chenin blanc

Malvoisie

Pinot-Beurot

Gamay

Cabernet

Coteaux du Giennois

Coteaux du Giennois Cosne-sur-Loire

Coteaux du Vendômois

Côtes d'Auvergne, ki mu sledi ime občine porekla ali ne:

Boudes

Chanturgue

Châteaugay

Corent

Madargues

Côtes de Gien

Côtes de Gien Cosne-sur-Loire

Fiefs Vendéens, ki mu mora slediti eno od naslednjih imen:

Brem

Mareuil

Pissotte

Vix

Gros-plant ou Gros-plant du pays Nantais

Haut Poitou

Saint-Pourçain

Valençay

Vins de L'Orléanais

Vins du Thouarsais

3 Območja "Vins doux naturels"

3.1 Desertna vina, ki spadajo v kategorijo "vins doux naturels"

Appellations d'origine contrôlées

Banyuls

Banyuls Rancio

Banyuls grand cru

Banyuls grand cru Rancio

Frontignan

Grand Roussillon

Grand Roussillon Rancio

Maury

Maury Rancio

Muscat de Beaumes-de-Venise

Muscat de Frontignan

Muscat de Lunel

Muscat de Mireval

Muscat de Rivesaltes

Muscat de Saint-Jean-de-Minervois

Rasteau

Rasteau Rancio

Rivesaltes

Rivesaltes Rancio

Vin de Frontignan

4. Desertna vina:

Appelations d'origine contrôlées

Clairette du Languedoc

Floc de Gascogne

Frontignan

Macvin du Jura

Muscat de Frontignan

Pineau des Charantes lub Pineau Charentais

Vin de Frontignan

5. Dodatni tradicionalni izrazi:

- Grand

- Premier (première)

- Cru

- Premier cru

- Grand cru

- Grand vin

- Vin fin

- Ordinaire

- Grand ordinaire

- Supérieur(e)

- Cru classé

- Premier cru classé

- Deuxième cru classé

- Grand cru classé

- Premier grand cru classé

- Cru bourgeois

- Villages

- Clos

- Camp

- Edelzwicker

- Schillerwein

- Réserve

- Passetoutgrain

- Vin noble

- Petit

- Haut

- Vin jaune

- Vin de paille

- Pelure d'oignon

- Vin primeur

- Vin tuilé

- Vin gris

- Blanc de blancs

- Vin nouveau

- Sur lie

- Fruité

- Clairet, clairette

- Roussette

- Vendange tardive

- Claret

- Vin de café

- Sélection de grains nobles

B. Namizna vina z geografsko označbo

1. "Vins de pays", opisano z imenom pridelovalnega departmaja.

Vsi vinogradniški departmaji, razen tistih, katerih imena so registrirane označbe porekla (npr. Corse, Jura, Loire, Moselle in Savoie).

2. "Vins de pays", opisano z imenom proizvodnega območja:

Vin de pays de L'Agenais

Vin de pays d'Allobrogie

Vin de pays de L'Ardailhou

Vin de pays d'Argens

Vin de pays des Balmes Dauphinoises

Vin de pays de la Bénovie

Vin de pays du Bérange

Vin de pays de Bessan

Vin de pays de Bigorre

Vin de pays du Bourbonnais

Vin de pays de Cassan

Vin de pays Catalan

Vin de pays de Caux

Vin de pays de Cessenon

Vin de pays Charentais

Vin de pays de la cité de Carcassonne

Vin de pays des collines de la Moure

Vin de pays des collines Rhodaniennes

Vin de pays du comté de Grignan

Vin de pays du comté Tolosan

Vin de pays des comtés Rhodaniens

Vin de pays de la Côte Vermeille

Vin de pays des coteaux de L'Ardèche

Vin de pays des coteaux de Baronnies

Vin de pays des coteaux de Besilles

Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse

Vin de pays des coteaux de Cévenois

Vin de pays des coteaux de Cèze

Vin de pays des coteaux Charitois

Vin de pays des coteaux du Cher et de L'Arnon

Vin de pays des coteaux de Coiffy

Vin de pays des coteaux d'Enserune

Vin de pays des coteaux de Fenouillèdes

Vin de pays des coteaux Flaviens

Vin de pays des coteaux de Fontcaude

Vin de pays des coteaux de Glanes

Vin de pays des coteaux du Grésivaudan

Vin de pays des coteaux de Laurens

Vin de pays des coteaux du Libron

Vin de pays des coteaux du littoral Audois

Vin de pays des coteaux de Miramont

Vin de pays des coteaux de Murviel

Vin de pays des coteaux de Narbonne

Vin de pays des coteaux de Peyriac

Vin de pays des coteaux du Pont du Gard

Vin de pays des coteaux du Quercy

Vin de pays des coteaux du Salagou

Vin de pays des coteaux du Salavés

Vin de pays des coteaux du Termenès

Vin de pays des côtes du Vidourle

Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban

Vin de pays des côtes du Brian

Vin de pays des côtes de Ceressou

Vin de pays des côtes Catalanes

Vin de pays des côtes du Condomois

Vin de pays des côtes de Gascogne

Vin de pays des côtes de Lastours

Vin de pays des côtes de Lézignan

Vin de pays des côtes du Libac (ex Serre de Coiran)

Vin de pays des côtes de Montestruc

Vin de pays des côtes de Pérignan

Vin de pays des côtes de Prouilhe

Vin de pays des côtes du Tarn

Vin de pays des côtes de Thau

Vin de pays des côtes de Thongue

Vin de pays de Cucugnan

Vin de pays de Franche-Comté

Vin de pays des gorges de L'Hérault

Vin de pays des gorges et côtes de Millau

Vin de pays de Hauterive en pays d'Aude

Vin de pays de la haute vallée de L'Aude

Vin de pays de la haute vallée de L'Orb

Vin de pays des hauts de Badens

Vin de pays de L'île de Beauté

Vin de pays du Jardin de la France

Vin de pays des Marches de Bretagne

Vin de pays des Maures

Vin de pays du Mont-Baudile

Vin de pays du Mont Bouquet

Vin de pays de Mont-Caume

Vin de pays des Monts de la Grage

Vin de pays d'Oc

Vin de pays de Petite-Crau

Vin de pays de Pézenas

Vin de pays de la principauté d'Orange

Vin de pays de Retz

Vin de pays des Sables du golfe du Lion

Vin de pays de Saint-Sardos

Vin de pays du Torgan (ex coteaux Cathares)

Vin de pays des terroirs Landais

Vin de pays de Thézac-Perricard

Vin de pays d'Urfé

Vin de pays de L'Uzège

Vin de pays du val de Cesse

Vin de pays du val de Dagne

Vin de pays du val de Montferrand

Vin de pays du val d'Orbieu

Vin de pays de la vallée du Paradis

Vin de pays des vals d'Agly

Vin de pays de la Vaunage

Vin de pays de la vicomté d'Aumelas

Vin de pays de la Vistrenque

III. VINA S POREKLOM IZ KRALJEVINE ŠPANIJE

A. Kakovostna vina, pridelana na določenih pridelovalnih območjih

Ta vina so poimenovana z izrazom

ali z določenim tradicionalim izrazom, ki je naveden v točki 1, in z imenom določenega območja, navedenega v točki 2. Ime se lahko dopolni z imenom geografske enote na istem seznamu.

Vina se lahko poleg tega opišejo z dodatnim tradicionalnim izrazom, navedenim v točki 3.

1. Določeni tradicionalni izrazi

- Denominación de origen calificada ali DOCa

- Denominación de origen ali DO

- Vino generoso

- Vino generoso de licor

- Vino dulce natural

2. Geografske označbe

2.1 Imena določenih pridelovalnih območij:

Alella

Alicante

Almansa

Ampurdán-Costa Brava

Bierzo

Binissalem

Calatayud

Campo de Borja

Cariñena

Cava

Cigales

Conca de Barberà

Condado de Huelva

Costers del Segre

Chacolí de Getaria-Getariako Txakolína

Jerez o Xérès o Sherry

Jumilla

Málaga

Mancha, La

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Méntrida

Montilla-Moriles

Navarra

Penedès

Priorato

Rias Baixas

Ribeiro

Ribera del Duero

Rioja (DOCa)

Rueda

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Toro

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia

Vinos de Madrid

Yecla

2.2 Imena podobmočij in občin

2.2.1 Denominación de origen Alella

Alella

Argentona

Cabrils

Martorelles

Masnou, El

Montgat

Montornès del Vallès

Òrrius

Premià de Dalt

Premià de Mar

La Roca del Vallès

Sant Fost de Campcentelles

Santa Maria de Martorelles

Teià

Tiana

Vallromanes

Vilanova del Vallès

Vilassar de Dalt

2.2.2 Denominación de origen Alicante

(a) Alicante

Algueña

Bañeres

Benejama

Biar

Campo de Mirra

Cañada

Castalla

Elda

Hondón de los Frailes

Hondón de las Nieves

Ibi

Mañán

Monovar

Onil

Petrer

Pinoso

Romana, La

Salinas

Sax

Tibi

Villena

(b) La Marina

Alcalalí

Beniarbeig

Benichembla

Benidoleig

Benimeli

Benitachell

Benissa

Calpe

Castell de Castells

Denia

Gata de Gorgos

Jalón

Lliber

Miraflor

Murla

Ondara

Orba

Parcent

Pedreguer

Sagra

Sanet y Negrals

Senija

Setla y Mirarrosa

Teulada

Tormos

Vall de Laguart

Vergel

Xabia

2.2.3 Denominación de origen Almansa

Alpera

Bonete

Chinchilla de Monte-Aragón

Corral-Rubio

Higueruela

Hoya Gonzalo

Pétrola

2.2.4 Denominación de origen Ampurdán-Costa Brava

Agullana

Avinyonet de Puigventós

Boadella

Cabanes

Cadaqués

Cantallops

Capmany

Colera

Darnius

Espolla

Figueres

Garriguella

Jonquera, La

Llançà

Llers

Masarac

Mollet de Perelada

Palau-Sabardera

Pau

Pedret i Marsà

Perelada

Pont de Molins

Port-Bou

Puerto de la Selva, El

Rabós

Roses

Sant Climent de Sescebes

Selva de Mar, La

Terrades

Vilafant

Vilajuïga

Vilamaniscle

Vilanant

Viure

2.2.5 Denominación de origen Bierzo

Arganza

Bembibre

Borrenes

Cabañas Raras

Cacabelos

Camponaraya

Carracedelo

Carucedo

Castropodame

Congosto

Corrullón

Cubillos del Sil

Fresnedo

Molinaseca

Noceda

Ponferrada

Priaranza

Puente de Domingo Flórez

Sancedo

Vega de Espinareda

Villadecanes

Toral de los Vados

Villafranca del Bierzo

2.2.6 Denominación de origen Binissalem

Binissalem

Consell

Santa María del Camí

Saucellas

Santa Eugenia

2.2.7 Denominación de origen Calatayud

Abanto

Acered

Alarba

Alhama de Aragón

Aniñón

Ateca

Belmonte de Gracián

Bubierca

Calatayud

Carenas

Castejón de las Armas

Castejón de Alarba

Cervera de la Cañada

Clarés de Ribota

Codos

Fuentes de Jiloca

Godojos

Ibdes

Maluenda

Mara

Miedes

Monterde

Montón

Morata de Jiloca

Moros

Munébrega

Nuévalos

Olvés

Orera

Paracuellos de Jiloca

Ruesca

Sediles

Terrer

Torralba de Ribota

Torrijo de la Cañada

Valtorres

Villalba del Perejil

Villalengua

Villaroya de la Sierra

La Viñuela

2.2.8 Denominación de origen Campo de Borja

Agon

Ainzón

Alberite de San Juan

Albeta

Ambel

Bisimbre

Borja

Bulbuente

Burata

Buste, El

Fuendejalón

Magallón

Pozuelo de Aragón

Tabuenca

Vera de Moncayo

2.2.9 Denominacion de origen Carineña

Aguarón

Aladrén

Alfamén

Almonacid de la Sierra

Alpartir

Cosuenda

Encinacorba

Longares

Mezalocha

Muel

Paniza

Tosos

Villanueva de Huerva

2.2.10 Denominación de origen Cava

2.2.11 Denominación de origen Cigales

Cabezón de Pisuerga

Cigales

Corcos del Valle

Cubillas de Santa Marta

Fuensaldaña

Mucientes

Quintanilla de Trigueros

San Martín de Valveni

Santovenia de Pisuerga

Trigueros del Valle

Valoria la Buena

Dueñas

2.2.12 Denominación de origen Conca de Barberà

Barberà de la Conca

Blancafort

Conesa

L'Espluga de Francolí

Forès

Montblanc

Pira

Rocafort de Queralt

Sarral

Senan

Solivella

Vallcalra

Vilaverd

Vimbodí

2.2.13 Denominación de origen Condado de Huelva

Almonte

Beas

Bollullos del Condado

Bonares

Chucena

Hinojos

Lucena del Puerto

Manzanilla

Moguer

Niebla

Palma del Condado, La

Palos de la Frontera

Rociana del Condado

San Juan del Puerto

Trigueros

Villalba del Alcor

Villarrasa

2.2.14 Denominación de origen Costers del Segre

(a) podobmočje: Raimat

Raimat

(b) podobmočje: Artesa

Artesa de Segre

Foradada

Alòs de Balaguer

Penelles

Preixens

(c) podobmočje: Valle del Río Corb

Sant Martí de Riucorb

Verdú

Guimerà

Maldà

Belianes

Ciutadilla

Nalec

Vallbona de les Monges

Els Omells de na Gaia

Tàrrega

Vallfogona de Riucorb

Granyena de Segarra

Montornès de Segarra

Preixana

Granyanella

Montoliu de Segarra

(d) podobmočje: Les Garrigues

La Pobla de Cérvoles

El Vilosell

Cervià de les Garrigues

L'Albí

Vinaixa

Bellaguarda

L'Espluga Calba

Els Omellons

Tarrés

Fulleda

La Floresta

Arbeca

2.2.15 Denominación de origen Chacolí de Getaria — Getariako Txakolína

Aia

Getaria

Zarautz

2.2.16 Denominación de origen Jerez-Xérès-Sherry

Chiclana de la Frontera

Chipiona

Jerez de la Frontera

Puerto de Santa María, El

Puerto Real

Rota

Sanlúcar de Barrameda

Trebujena

2.2.17 Denominación de origen Jumilla

Albatana

Fuente-Álamo

Hellín

Montealegre del Castillo

Ontur

Tobarra

2.2.18 Denominación de origen Málaga

Alameda

Alcaucín

Alfarnate

Alfarnatejo

Algarrobo

Alhaurín de la Torre

Almachar

Almogía

Archez

Archidona

Arenas

Benamargosa

Benamocarra

Borge, El

Canillas del Aceituno

Canillas de Albaida

Casabermeja

Casares

Colmenar

Cómares

Cómpeta

Cuevas Bajas

Cuevas de San Marcos

Cutar

Estepona

Frigiliana

Fuente Piedra

Humilladero

Iznate

Macharaviaya

Manilva

Moclinejo

Mollina

Nerja

Periana

Rincón de la Victoria

Riogordo

Salares

Sayalonga

Sedella

Sierra de Yeguas

Torrox

Totalán

Vélez-Málaga

Villanueva de Algaidas

Villanueva del Rosario

Villanueva de Tapia

Villanueva del Trabuco

Viñuela

2.2.19 Denominación de origen La Mancha

Barrax

Bonillo, El

Fuensanta

Herrera, La

Lezuza

Minaya

Montalvos

Munera

Ossa de Montial

Roda, La

Tarazona de la Mancha

Villarrobledo

Albaladejo

Alcázar de San Juan

Alcolea de Calatrava

Aldea del Rey

Alhambra

Almagro

Almedina

Almodóvar del Campo

Arenas de San Juan

Argamasilla de Alba

Argamasilla de Calatrava

Ballesteros de Calatrava

Bolaños de Calatrava

Calzada de Calatrava

Campo de Criptana

Cañada de Calatrava

Caracuel

Carrión de Calatrava

Carrizosa

Castellar de Santiago

Ciudad Real

Cortijos, Los

Cózar

Daimiel

Fernancaballero

Fuenllana

Fuente el Fresno

Granátula de Calatrava

Herencia

Labores, Las

Malagón

Manzanares

Membrilla

Miguelturra

Montiel

Pedro Muñoz

Picón

Piedrabuena

Poblete

Porzuna

Pozuelo de Calatrava

Puebla del Príncipe

Puerto Lápice

Santa Cruz de los Cáñamos

Socuéllamos

Solana, La

Terrinches

Tomelloso

Torralba de Calatrava

Torre de Juan Abad

Valenzuela de Calatrava

Villahermosa

Villamanrique

Villamayor de Calatrava

Villanueva de la Fuente

Villanueva de los Infantes

Villar del Pozo

Villarrubia de los Ojos

Villarta de San Juan

Acabrón, El

Alberca de Záncara, La

Alconchel de la Estrella

Almarcha, La

Almendros

Almonacid del Marquesado

Atalaya del Cañavate

Barajas de Melo

Belinchón

Belmonte

Cañadajuncosa

Cañavate, El

Carrascose de Haro

Casas de Benítez

Casas de Fernando Alonso

Casas de Guijarro

Casas de Haro

Casas de los Pinos

Castillo de Carcimuñoz

Cervera del Llano

Fuente de Pedro Naharro

Fuentelespino de Haro

Hinojosa, La

Hinojosas, Las

Honrubia

Hontanaya

Horcajo de Santiago

Huelves

Leganiel

Mesas, Las

Monreal del Llano

Montalbanejo

Mota del Cuervo

Olivares de Júcar

Osa de la Vega

Pedernoso, El

Pedroñeras, Las

Pinarejo

Pozoamargo

Pozorrubio

Provencio, El

Puebla de Almenara

Rada de Haro

Rozalén del Monte

Saelices

San Clemente

Santa María del Campo

Santa María de los Llanos

Sisante

Tarancón

Torrubia del Campo

Torrubia del Castillo

Tresjuncos

Tribaldos

Uclés

Valverde de Júcar

Vara de Rey

Villaescusa de Haro

Villamayor de Santiago

Villar de Cañas

Villar de la Encina

Villarejo de Fuentes

Villares del Saz

Villarrubio

Villaverde y Pasaconsol

Zarza de Tajo

Ajofrín

Almonacid de Toledo

Cabanas de Yepes

Cabezamesada

Cam˜unas

Ciruelos

Consuegra

Corral de Almaguer

Chueca

Dosbarrios

Guardia, La

Huerta de Valdecarábanos

Lillo

Madridejos

Manzaneque

Marjaliza

Mascaraque

Miguel Esteban

Mora

Nambroca

Noblejas

Ocaña

Ontigola con Oreja

Orgaz con Arisgotas

Puebla de Almoradiel, La

Quero

Quintanar de la Orden

Romeral, El

Santa Cruz de la Zarza

Sonseca con Casalgordo

Tembleque

Toboso, El

Turleque

Urda

Villacañas

Villa de Don Fadrique, La

Villafranca de los Caballeros

Villaminaya

Villamuelas

Villanueva de Alcardete

Villanueva de Bogas

Villarrubia de Santiago

Villasequilla de Yepes

Villatobas

Yebénes, Los

Yepes

2.2.20 Denominación de origen Méntrida

Albarreal de Tajo

Alcabó

Aldeancabo de Escalona

Almorox

Arcicóllar

Barcience

Bargas

Burujón

Camarena

Camarenilla

Cardiel de Los Montes

Carmena

Carranque

Casar de Escalona, El

Casarrubios del Monte

Castillo de Bayuela

Cedillo del Condado

Cerralbos, Los

Chozas de Canales

Domingo Pérez

Escalona

Escalonilla

Fuensalida

Garciotún

Gerindote

Hinojosa de San Vincente

Hormigos

Huecas

Lominchar

Maqueda

Nombela

Novés

Nuño Gómez

Otero

Palomeque

Paredas de Escalona

Pelahustán

Portillo de Toledo

Quismondo

Real de San Vincente, El

Recas

Rielves

Santa Cruz del Retamar

Santa Olalla

Torre de Esteban Hambrán, La

Torrijos

Val de Santo Domingo

Valmojado

Ventas de Retamosa, Las

Villamiel de Toledo

Viso de San Juan, El

Yunclillos

2.2.21 Denominación de origen Montilla-Moriles

Aguilar de la Frontera

Baena

Cabra

Castro del Rió

Doña Mencía

Espejo

Fernán-Núñez

Lucena

Montalbán

Montemayor

Monturque

Nueva Carteya

Puente Genil

Rambla, La

Santaella

2.2.22 Denominacion de origen Navarra

(a) podobmočja: Ribera Baja

Ablitas

Arguedas

Barillas

Cascante

Castejón

Cintruénigo

Corella

Fitero

Monteagudo

Murchante

Tudela

Tulebras

Valtierra

(b) podobmočja: Ribera Alta

Artajona

Beire

Berbinzana

Caparroso

Cárcar

Carcastillo

Falces

Funes

Larraga

Lerín

Lodosa

Marcilla

Mélida

Miranda de Arga

Murillo el Cuende

Murillo el Fruto

Olite

Peralta

Pitillas

Sansoain

Santacara

Sesma

Tafalla

Villafranca

(c) podobmočja: Tierra Estella

Aberin

Allo

Arcos, Los

Arellano

Arróniz

Ayeguí

Barbarín

Busto, El

Discastillo

Desojo

Estella

Lazagurria

Luquin

Morentin

Oteiza de la Solana

Sansol

Torres del Río

Valle de Yerri

Villatuerta

(d) podobmočja: Valdizarbe

Adios

Añorbe

Artazu

Barásoain

Biurrun

Cirauqui

Enériz

Garinoain

Guirguillano

Legarda

Leoz

Mañeru

Mendigorría

Muruzábal

Obanos

Olóriz

Odisoain

Pueyo

Puente la Reina

Tiebas-Muruarte de Reta

Tirapu

Ucar

Unzué

Uterga

(e) podobmočja: Baja Montańa

Albar

Aoiz

Cáseda

Eslava

Exprogui

Gallipienzo

Javier

Leache

Lerga

Llédena

Lúmbier

Sada

Sangüesa

San Martín de Unx

Ujué

2.2.23 Denominación de origen Penedès

Abrera

Avinyonet

Begues

Cabanyas, Les

Cabrera d'Igualada

Canyelles

Castellet i Gornal

Castellví de la Marca

Castellví Rosanes

Cervelló

Corvera de Llobregat

Cubelles

Font-rubí

Gelida

Granada, La

Llacuna, La

Martorell

Mascefa

Mediona

Olèrdola

Olesa de Bonesvalls

Olivella

Pacs del Penedès

Piera

Pierola

Pla del Penedès

Pontons

Puigdàlber

Sant Cugat Sesgarrigues

Sant Esteve Sesrovires

Sant Llorenç d'Hortons

Sant Martí de Sarroca

Sant Pere de Ribes

Sant Pere de Riudebittles

Sant Quintí de Mediona

Sant Sadurní d'Anoia

Santa Fe del Penedès

Santa Margarida i els Monjos

Santa Maria de Miralles

Sitges

Subirats

Torrelavit

Torrelles de Foix

Vallirana

Vilafranca del Penedès

Vilanova i la Geltrú

Viloví

Aiguamúrcia

Albinyana

L'Arboç

Banyeres

Bellvei

Bisbal del Penedès, La

Bonastre

Calafell

Creixell

Cunit

Llorenç del Penedès

Montmell

Roda de Barà

Sant Jaume dels Domenys

Vendrell, El

2.2.24 Denominación de origen Priorato

Bellmunt del Priorat

Gratallops

Lloà

Morera de Montsant, La

Poboleda

Porrerà

Torroja del Priorat

Vilella Alta, La

Vilella Baja, La

2.2.25 Denominación de origen Rias Baixas

(a) podobmočje: Val do Saines

Cambados

Meaño

Sanxenxo

Ribadumia

Meis

Vilanova de Arousa

Portas

Caldas de Reis

Villagarcia de Arousa

(b) podobmočje: Condado do Tea

Salvaterra de Miño

As Neves

Arbo

Crecente

A Cañiza

(c) podobmočje: O Rosal

O Rosal

Tomiño

Tui

2.2.26 Denominación de origen Ribeiro

Arnoia

Beade

Carballeda de Avia

Castrelo de Miño

Cenile

Cortegada

Leiro

Punxin

Ribadavia

San Amaro

2.2.27 Denominación de origen Ribera del Duero

Adrada de Haza

Aguilera, La

Anguix

Aranda de Duero

Baños de Valdearados

Berlangas de Roa

Boada de Roa

Caleruega

Campillo de Aranda

Castrillo de la Vega

Cueva de Roa, La

Fresnilla de las Dueñas

Fuentecén

Fuentelcésped

Fuentelisendo

Fuentemolinos

Fuentenebro

Fuentespina

Gumiel de Hizán

Gumiel del Mercado

Guzmán

Haza

Hontangas

Hontoria de Valdearados

Horra, La

Hoyales de Roa

Mambrilla de Castrejón

Milagros

Moradillo de Roa

Nava de Roa

Olmedillo de Roa

Pardilla

Pedroso de Duero

Peñaranda de Duero

Quemada

Quintana del Pidio

Quintanamanvirgo

Roa

San Juan del Monte

San Martín de Rubiales

Santa Cruz de la Salceda

Sequera de Haza, La

Sotillo de la Ribera

Terradillos de Esgueva

Torregalindo

Tórtoles de Esgueva

Tubilla del Lago

Vadocondes

Valcabado de Roa

Valdeande

Valdezate

Vid, La

Villaescusa de Roa

Villalba de Duero

Villalbilla de Gumiel

Villatuelda

Villovela de Esgueva

Zazuar

Aldehorno

Honrubia de la Cuesta

Montejo de la Vega de la Serrezuela

Villaverde de Montejo

Langa de Duero

San Esteban de Gormaz

Bocos de Duero

Canalejas de Peñafiel

Castrillo de Duero

Curiel

Fompedraza

Manzanillo

Olivares de Duero

Olmos de Peñafiel

Padilla de Duero

Peñafiel

Pesquera de Duero

Piñel de Abajo

Piñel de Arriba

Quintanilla de Arriba

Quintanilla de Onésimo

Rábano

Roturas

Torre de Peñafiel

Valbuena de Duero

Valdearcos

2.2.28 Denominación de origen calificada Rioja

(a) podobmočje: Rioja Alavesa

Baños de Ebro

Barriobusto

Cripán

Elciego

Elvillar

Labastida

Labraza

Laguardia

Lanciego

Lapuebla de Labarca

Leza

Moreda de Álava

Navaridas

Oyón

Salinillas de Buradón

Samaniego

Villanueva de Álava

Yécora

(b) podobmočje: Rioja Alta

Ábalos

Alesanco

Alesón

Anguciana

Arenzana de Abajo

Arenzana de Arriba

Azofra

Badarán

Bañares

Baños de Rioja

Baños de Río Tobía

Berceo

Bezares

Bobadilla

Briñas

Briones

Camprovín

Canillas de Río Tuerto

Cañas

Cárdenas

Casalarreina

Castañares de Rioja

Cellorigo

Cenicero

Cidamón

Cihuri

Cirueña

Cordovín

Cuzcurrita de Río Tirón

Daroca de Rioja

Entrena

Estollo

Foncea

Fonzaleche

Fuenmayor

Galbárruli

Gimileo

Haro

Herramélluri

Hervias

Hormilla

Homilleja

Hornos de Moncalvillo

Huércanos

Lardero

Leiva

Logroño

Manjarrés

Matute

Medrano

Nájera

Navarrete

Ochandurí

Ollaurí

Rodezno

Sajazarra

San Asensio

San Millán de Yécora

Santa Coloma

San Torcuato

San Vicente de la Sonsierra

Sojuela

Sorzano

Sotés

Tirgo

Tormantos

Torrecilla Sobre Alesanco

Torremontalbo

Treviana

Tricio

Uruñuela

Ventosa

Villalba de Rioja

Villar de Torre

Villarejo

Zarratón

(c) podobmočje: Rioja Baja

Agoncillo

Albelda de Iregua

Alberite

Alcanadre

Aldeanueva de Ebro

Alfaro

Andosilla

Aras

Arnedo

Arrúbal

Ausejo

Autol

Azagra

Bargota

Bergasa

Bergasilla Bajera

Calahorra

Clavijo

Corera

Galilea

Grávalos

Lagunilla del Jubera

Mendavia

Molinos de Ocón, Los

Murillo de Río Leza

Nalda

Pradejón

Quel

Redal, El

Ribafrecha

Rincón de Soto

San Adrián

Sartaguda

Tudelilla

Viana

Villa de Ocón, La

Villamediana de Iregua

Villar de Arnedo, El

2.2.29 Denominación de origen Rueda

Blasconuño de Matacabras

Madrigal de las Altas Torres

Aldeanueva del Codonal

Aldehuela del Codonal

Bernuy de Coca

Codorniz

Fuente de Santa Cruz

Juarros de Voltoya

Montejo de Arévalo

Montuenga

Moraleja de Coca

Nava de La Asunción

Nieva

Rapariegos

San Cristóbal de la Vega

Santiuste de San Juan Bautista

Tolocirio

Villagonzalo de Coca

Aguasal

Alaejos

Alcazarén

Almenara de Adaja

Ataquines

Bobadilla del Campo

Bócigas

Brahojos de Medina

Carpio

Castrajón

Castronuño

Cervillego de la Cruz

Fresno de Viejo

Fuente el Sol

Fuente Olmedo

Hornillos

Llano de Olmedo

Matapozuelos

Medina del Campo

Mojados

Moraleja de las Panaderas

Nava del Rey

Nueva Villa de las Torres

Olmedo

Pollos

Pozal de Gallinas

Pozáldez

Puras

Ramiro

Rodilana

Rueda

San Pablo de la Moraleja

San Vicente del Palacio

Seca, La

Serrada

Seste Iglesias de Travancos

Tordesillas

Torrecilla de la Abadesa

Torrecilla de la Orden

Valdestillas

Ventosa de la Cuesta

Villafranca de Duero

Villanueva de Duero

Villaverde de Medina

2.2.30 Denominación de origen Somontano

Abiego

Adahuesca

Alcalá del Obispo

Agües

Antillón

Alquézar

Argavieso

Azara

Azlor

Barbastro

Barbuñales

Berbegal

Bespen

Blecua y Torres

Bierge

Capella

Casbas de Huesca

Castillazuelo

Colungo

Estada

Estadilla

Fonz

Grado, El

Graus

Hoz y Costean

Ibieca

Ilche

Laluenga

Laperdiguera

Lascellas-Ponzano

Naval

Olvena

Peralta de Alcofea

Peraltilla

Perarrúa

Pertusa

Pozán de Vero

Puebla de Castro, La

Salas Altas

Salas Bajas

Santa María de Dulcis

Secastilla

Siétamo

Torres de Alcanadre

2.2.31 Denominación de origen Tacoronte-Acentejo

La Matanza de Acentejo

Santa Úrsula

El Sauzal

Tacoronte

Tegueste

La Victoria de Acentejo

La Laguna

2.2.32 Denominación de origen Tarragona

(a) podobmočje: Campo de Tarragona

Alcover

Aleixar, L

Alforja

Alió

Almoster

Altafulla

Argentera, L

Ascó

Benissanet

Borges del Camp, Les

Botarell

Bràfim

Cabra del Camp

Cambrils

Castellvell del Camp

Catllar, El

Colldejou

Constantí

Cornudella

Duesaigñes

Figuerola del Camp

Garcia

Garidells

Ginestar

Masó, La

Masllorens

Maspujols

Milà, El

Miravet

Montbrió del Camp

Montferri

Mont-roig

Móra d'Ebre

Móra la Nova

Morali

Nou de Gaià, La

Nulles

Pallaresos, Els

Perafort

Pla da Santa Maria, El

Pobla de Mafumet, La

Pobla de Montornès, La

Puigpelat

Renau

Reus

Riera de Gaià, La

Riudecanyes

Riudecols

Riudoms

Rodonyà

Rourell, El

Salomó

Secuita, La

Selva del Camp, La

Tarragona

Tivissa

Torre de L'Espanyol, La

Torredembarra

Ulldemolins

Vallmoll

Valls

Vespella

Vilabella

Vilallonga del Camp

Vilanova d'Escornalbou

Vila-rodona

Vilaseca i Salou

Vinebre

Vinyols i els Arcs

(b) podobmočje: Falset

Cabassers

Capçanes

Figuera, La

Guiamets, Els

Marçà

Masroig, El

Pradell

Torre de Fontaubella, La

2.2.33 Denominación de origen Terra Alta

Arnés

Batea

Bot

Caseres

Corbera de Terra Alta

Fatarella, El

Gandesa

Horta de Sant Joan

Pinell de Brai, El

Pobla de Massaluca, La

Prat de Comte

Vilalba dels Arcs

2.2.34 Denominación de origen Toro

Argujillo

Bóveda de Toro, La

Morales de Toro

Pego, El

Peleagonzalo

Piñero, El

San Miguel de la Ribera

Sanzoles

Valdefinjas

Venialbo

Villabuena del Puente

San Román de Hornija

Villafranca de Duero

2.2.35 Denominación de origen Utiel-Requena

Camporrobles

Caudete

Fuenterrobles

Siete Aguas

Sinarcas

Venta del Moro

Villagordo

2.2.36 Denominación de origen Valdeorras

Barco, El

Bollo, El

Carballeda de Valdeorras

Laroco

Petín

Rúa, La

Rubiana

Villamartín

2.2.37 Denominación de origen Valdepeñas

Alcubillas

Moral de Calatrava

San Carlos del Valle

Santa Cruz de Mudela

Torrenueva

2.2.38 Denominación de origen Valencia

(a) podobmočje: Alto Túria

Alpuente

Aras de Alpuente

Chelva

La Yesa

Titaguas

Tuéjar

(b) podobmočje: Valentino

Alborache

Alcublas

Andilla

Bugarra

Buñol

Casinos

Cheste

Chiva

Chulilla

Domeño

Estivella

Gestalgar

Godelleta

Higueruelas

Lliria

Losa del Obispo

Macastre

Monserrat

Montroy

Montserrat

Pedralba

Real de Montroy

Turis

Villamarxant

Villar del Arzobispo

(c) podobmočje: Moscatel de Valencia

Catadau

Cheste

Chiva

Godelleta

Llombai

Montroy

Monserrat

Real de Montroy

Turis

(d) podobmočje: Clariano

Adzaneta de Albaida

Aguilent

Albaida

Alfarrasí

Ayelo de Malferit

Ayelo de Rugat

Bélgida

Bellús

Beniatjar

Benicolet

Benigánim

Bocairem

Bufali

Castelló de Rugat

Fontanares

Font la Figuera

Guadasequíes

Leutxent

Moixent

Montaberner

Montesa

Montichelvo

L'Ollería

Ontinyent

Otos

Palomar

Pinet

La Pobla del Duc

Quatretonda

Ràfol de Salem

Sempere

Terrateig

Vallada

2.2.39 Denominación de origen: Vinos de Madrid

(a) podobmočje: Arganda

Ambite

Aranjuez

Argande del Rey

Belmonte de Tajo

Campo Real

Carabaña

Colmenar de Oreja

Chinchón

Finca "El Encín" (Alcalá de Henares)

Fuentidueña de Tajo

Getafe

Loeches

Mejorada del Campo

Morata de Tajuña

Orusco

Perales de Tajuña

Pezuela de las Torres

Pozuelo del Rey

Tielmes

Titulcia

Valdaracete

Valdelaguna

Valdilecha

Villaconejos

Villamanrique de Tajo

Villar del Olmo

Villarejo de Salvanés

(b) podobmočje: Navalcarnero

Álamo, El

Aldea del Fresno

Arroyomolinos

Batres

Brunete

Fuenlabrada

Griñón

Humanes de Madrid

Moraleja de Enmedio

Móstoles

Navalcarnero

Parla

Serranillos del Valle

Sevilla la Nueva

Valdemorillo

Villamanta

Villamantilla

Villanueva de la Cañada

Villaviciosa de Odón

(c) podobmočje: San Martín de Valdeiglesias

Cadalso de los Vidrios

Cenicientos

Colmenar de Arroyo

Chapinería

Navas del Rey

Pelayos de la Presa

Rozas de Puerto Real

San Martín de Valdeiglesias

Villa del Prado

3. Dodatni tradicionalni izrazi

- Reserva

- Gran reserva

- Vino noble

- Vino afrutado

- Vino joven

- Vino nuevo

- Aloque

- Cárdeno

- Clarete

- Granate

- Guinda

- Morado

- Ojo de gallo

- Piel de cebolla

- Rojo

- Teja

- Tinto

- Carmín

- Cereza

- Naranja

- Rosado

- Rosicler

- Lágrima

- Primica

- Vendimia seleccionada

- Vendimia temprana

- Amarillo

- Ámbar

- Blanco

- Blanco de blancos

- Blanco de uva blanca

- Blanco de uva tinta

- Dorado

- Gris

- Lionado

- Oro

- Oro oscuro

- Pajizo

- Pálido

- Topacio

- Tostado

- Verdoso

- Corazón

- Chacolí

- Pople pasta

- Vino de consagrar

- Vino enverado

- Vino de misa

- Vino de yema

- Crianza

- Fondillón

- Rancio

- Viejo

- Añejo

- Novell

- Solera

- Criadera

- Fino

- Amontillado

- Oloroso

- Palo Cortado

- Raya

- Manzanilla

- Pale

- Dry

- Pale Dry

- Pale Cream

- Amoroso

- Medium

- Golden

- Cream

- Sweet

- Brown

- Maestro

- Tierno

- Pajarete

- Clásico

B. Namizna vina z geografsko označbo

Ta vina so poimenovana z izrazom

in z imenom ene od naslednjih geografskih označb:

Valle del Miño-Ourense

Valle de Monterrey

Ribeira Sacra

Valdevimbre Los Oteros

Los Arribes del Duero-Fermoselle

Tierra del Vino de Zamora

Bajo Aragón

Valdejalón

Tierra Baja de Aragón

Matanegra

Ribera Alta del Guadiana

Ribera Baja del Guadiana

Tierra de Barros

Cañamero

Montánchez

Pozohondo

Sacedón-Mondéjar

Gálvez

Manchuela

Cebreros

Abanilla

Bullas

Campo de Cartagena

Contraviesa-Alpujarra

Cádiz

Fuencaliente (La Palma)

El Hierro

La Geria (Lanzarote)

IV. VINO S POREKLOM IZ HELENSKE REPUBLIKE

A. Kakovostna vina, pridelana na določenih pridelovalnih območjih

Ta vina so poimenovana z izrazom

ali z enim od določenih tradicionalnih izrazov, navedenih v točki 1, in z imenom določenega pridelovalnega območja, navedenega v točki 2.

Ta vina se lahko prav tako opišejo z dodatnim tradicionalnim izrazom, navedenim v točki 3.

1. Določeni tradicionalni izrazi:

- ονομασία προελεύσεως ελεγχομένη (appellation d'origine contrôlée),

- ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας (appellation d'origine de qualité supérieure).

2. Imena določenih pridelovalnih območij

2.1 Ονομασία προελεύσεως ελεγχομένη (appellation d'origine contrôlée)

2.1.1 Desertna vina

(a) Οίνος γλυκύς

(

vin doux

):

Σάμος (Samos)

Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras)

Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Muscat Rion de Patras)

Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie)

Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodes)

Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos)

(b) Οίνος γλυκύς φυσικός

(

vin doux naturel

):

Σάμος (Samos)

Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras)

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie)

Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras)

Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Muscat Rion de Patras)

Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie)

Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodes)

Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos)

(c) Οίνος γλυκύς φυσικός από διαλεκτούς αμπελώνες

(

vin doux naturel — grand cru

):

Σάμος (Samos)

Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras)

Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Muscat Rion de Patras)

Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie)

Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodes)

Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos)

2.1.2 Druga vina

Οίνος φυσικός γλυκύς

(

Vins naturellement doux

):

Σάμος (Samos)

Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras)

Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Muscat Rion de Patras)

Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie)

Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodes)

Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos)

2.2 Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας (appellation d'origine de qualité supérieure)

2.2.1 Desertna vina

(a) Οίνος γλυκύς

(

vin doux

):

Σητεία (Sitia)

Νεμέα (Némée)

Σαντορίνη (Santorin)

Δαφνές (Dafnes)

(b) Οίνος γλυκύς φυσικός

(

vin doux naturel

):

Σητεία (Sitia)

Σαντορίνη (Santorin)

Δαφνές (Dafnes)

2.2.2 Druga vina

Σητεία (Sitia)

Ρόδος (Rhodes)

Νάουσα (Naoussa)

Νεμέα (Némée)

Ρομπόλα Κεφαλληνίας (Robola de Céphalonie)

Ραψάνη (Rapsani)

Μαντινεία (Mantinée)

Πεζά (Peza)

Αρχάνες (Archanes)

Δαφνές (Dafnes)

Σαντορίνη (Santorin)

Πάτραι (Patras)

Ζίτσα (Zitsa)

Αμύνταιον (Amynteon)

Γουμένισσα (Gumenissa)

Πάρος (Paros)

Λήμνος (Lemnos)

Αγχίαλος (Anchialos)

Πλαγιές Μελίτωνα (Côtes de Meliton)

3. Dodatni tradicionalni izrazi:

- από διαλεκτούς αμπελώνες (

)

- επιλογη ή επιλεγμένος (

)

- ειδική επιλογή ή ειδικά επιλεγμένος (

)

- λευκός από λευκά σταφύλια (

)

B. Namizna vina, imenovana

"ονομασία κατά παράδοση"

(appellation traditionelle)

1. Namizna vina z geografsko označbo ali brez, poimenovana z izrazom

"ρετσίνα"

(retsina) v kombinaciji z izrazom

"ονομασία κατά παράδοση"

(appellation traditionelle)

2. Βερντέα — ονομασία κατά πράδοση Ζακύνθου — (Verdea — appellation traditionelle de Zante)

3. Namizno vino retsina, ki mu sledi ime nomosa in se imenuje

"ονομασία κατά παράδοση"

(appellation traditionelle)

Ρετσίνα Αττικής (Retsina Attikis)

Ρετσίνα Βοιωτίας (Retsina Viotias)

Ρετσίνα Ευβοίας (Retsina Evias)

4. Namizno vino retsina, ki mu sledi ime proizvodnega območja in se imenuje

"ονομασία κατά παράδοση"

(appellation traditionelle)

Ρετσίνα Μεσογείων (Retsina Messoghion) [1]

Ρετσίνα Κρωπίας (Retsina Kropias) [2]

ali

Ρετσίνα Κορωπίου (Retsina Koropiou) [3]

Ρετσίνα Μαρκοπούλου (Retsina Markopoulou) [4]

Ρετσίνα Μεγάρων (Retsina Megaron) [5]

Ρετσίνα Παιανίας (RetsinaPeanias) [6]

ali

Ρετσίνα Λιοπεσίου (Retsina Liopessiou) [7]

Ρετσίνα Παλλήνης (Retsina Pallinis) [8]

Ρετσίνα Πικερμίου (RetsinaPikermiou) [9]

Ρετσίνα Σπάτων (Retsina Spaton) [10]

Ρετσίνα Θηβών (Retsina Thivon) [11]

Ρετσίνα Γιάλτρων (Retsina Guialtron) [12]

Ρετσίνα Καρύστου (Retsina Karystou) [13]

Ρετσίνα Χαλκίδας (Retsina Halkidas) [14]

C. Namizna vina, imenovana

"τοπικός οίνος"

(krajevno vino), ki jim sledi ime proizvodnega območja

Τοπικός οίνος Τρυφυλίας (vin de pays de Trifilia)

Μεσημβριώτικος τοπικός οίνος (vin de pays de Messimvria)

Επανωμίτικος οπικός οίνος (vin de pays d'Epanomie)

Τοπικός οίνος Πλαγιών ορεινής Κορινθίας (vin de pays de côtes montagneuses de Korinthia)

Τοπικός οίνος Πυλίας (vin de pays de Pylie)

Τοπικός οίνος Πλαγιες Βερτίσκου (vin de pays de côtes de Vertiskos)

Ηρακλειώτικος τοπικός οίνος (vin de pays d'Heraklion)

Λασιθιώτικος τοπικός οίνος (vin de pays de Lassithie)

Πελοποννησιακός τοπικός οίνος (vin de pays de Peloponnèse)

Μεσσηνιακός τοπικός οίνος (vin de pays de Messinia)

Μακεδονικός τοπικός οίνος (vin de pays de Macédoine)

Κρητικός τοπικός οίνος (vin de pays de Crète)

Θεσσαλικός τοπικός οίνος (vin de pays de Thessalia)

Τοπικός οίνος Κισάμου (vin de pays de Kisssamos)

Τοπικός οίνος Τυρνάβου (vin de pays de Tyrnavos)

Τοπικός οίνος πλαγιές Αμπέλου (vin de pays de côtes d'Ampelos)

Τοπικός οίνος Βίλλιζας (vin de pays de Villiza)

Τοπικός οίνος Γρεβενών (vin de pays de Grevena)

Τοπικός οίνος Αττικής (vin de pays d'Attique)

Αγιορείτικος τοπικός οίνος (vin de pays Agioritikos)

Δωδεκανησιακός τοπικός οίνος (vin de pays de Dodekanèse)

Αναβυσιωτικός τοπικός οίνος (vin de pays Anavyssiotikos)

Παιανίτικός τοπικός οίνος (vin de pays Peanitikos)

Τοπικός οίνος πλαγιών Δράμας (vin de pays de Drama)

Κρανιώτικος τοπικός οίνος (vin de pays de Krania)

Τοπικός οίνος πλαγιών Πάρνηθας (vin de pays de Côtes de Parnitha)

Συριανός τοπικός οίνος (vin de pays de Syros)

Θηβαϊκός τοπικός οίνος (vin de pays de Thiva)

Τοπικός οίνος πλαγιών Κιθαιρώνα (vin de pays de côtes du Kitheron)

Τοπικός οίνος Πετρωτού (vin de pays de côtes de Petrotou)

Τοπικός οίνος Γερανίων (vin de pays de Gerania)

Πολληνιώτικος τοπικός οίνος (vin de pays de Pallini)

Αττικός τοπικός οίνος (vin de pays d'Attique)

V. VINA S POREKLOM IZ ITALIJANSKE REPUBLIKE

A. Kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju

Ta vina so poimenovana z izrazom

ali z enim od določenih tradicionalnih izrazov, naštetih v točki 1; vina so našteta v točki 2.

Ta vina se lahko nadalje opišejo z imenom geografske enote, ki je manjša od določenega pridelovalnega območja in ni posamezno navedena v tej prilogi, ter z dodatnim tradicionalm izrazom, navedenim v točki 3.

1. Posebni tradicionalni izrazi:

- Denominazione di origine controllata

- Denominazione di origine controllata e garantita

2. Geografske označbe [15]

2.1 Kakovostna vina, proizvedena na določenih pridelovalnih območjih, poimenovana z izrazom "Denominazione di origine controllata e garantita"

Albana di Romagna (Passito)

Barbaresco

Barolo

Brunello di Montalcino

Carmignano

Chianti, ki ga spremlja ali ne

- izraz classico ali

- ena od naslednjih geografskih označb:

- Montalbano

- Rufino

- Colli fiorentini

- Colli senesi

- Colli aretini

- Colline pisane

Gattinara

Montefalco Sagrantino

Taurasi

Torgiano

Vernaccia di San Gimignano

Vino nobile Montepulciano

2.2 Kakovostna vinapdpo, poimenovana z izrazom "Denominazione di origine controllata"

2.2.1 Območje Doline Aoste (Val d'Aosta):

Valle d'Aosta ali Vallee d'Aoste, ki ga spremlja ali ne:

- eden od naslednjih izrazov:

- bianco

- rosso

- rosato

- ena od naslednjih geografskih označb:

- Blanc de Morgex et de la Salle

- Chambave Moscato

- Chambave Moscato Passito

- Chambave Rosso

- Nus Pinot Grigio

- Nus Pinot grigio Passito

- Nus Rosso

- Arnad-Montjovet

- Torrette

- Donnas

- Enfer d'Arvier

- ali ime ene od naslednjih vinskih sort:

- Müller-Thurgau

- Gamay

- Pinot nero

2.2.2 Območje Piemonta:

Barbera d'Alba, ki ga spremlja izraz superiore ali ne

Barbera d'Asti, ki ga spremlja izraz superiore ali ne

Barbera del Monferrato, ki ga spremlja izraz superiore ali ne

Boca

Brachetto d'Acqui

Bramaterra

Carema

Colli Tortonesi, ki ga spremlja izraz superiore ali ime ene od naslednjih vinskih sort ali ne:

- Barbera

- Cortese

Cortese dell'Alto Monferrato

Dolcetto d'Acqui, ki ga spremlja izraz superiore ali ne

Dolcetto d'Alba, ki ga spremlja izraz superiore ali ne

Dolcetto d'Asti, ki ga spremlja izraz superiore ali ne

Dolcetto di Diano d'Alba ali Diano d'Alba, ki ga spremlja izraz superiore ali ne

Dolcetto di Dogliani, ki ga spremlja izraz superiore ali ne

Dolcetto delle Langhe Monregalesi, ki ga spremlja izraz superiore ali ne

Dolcetto d'Ovada, ki ga spremlja izraz superiore ali ne

Erbaluce di Caluso o Caluso

Fara

Freisa d'Asti, ki ga spremlja izraz superiore ali ne

Freisa di Chieri, ki ga spremlja izraz superiore ali ne

Gabiano, ki ga spremlja izraz riserva ali ne

Gavi ali Cortese di Cavi

Ghemme

Grignolino d'Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Lessona

Loazzolo

Malvasia di Casorzo d'Asti

Malvasia di Castelnuova Don Bosco

Moscato d'Asti

Moscato d'Asti Spumante lub Asti Spumante lub Asti

Nebbiolo d'Alba

Roero, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- rosso

- superiore

ali ime vinske sorte Arneis

Rubino di Cantavenna

Ruché di Castagnole Monferrato

Sizzano

2.2.3 Območje Lombardije:

Botticino

Capriano del Colle, ki ga spremlja izraz rosso ali ime vinske sorte Trebbiano ali ne

Cellatica

Colli morenici mantovani del Garda, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

- chiaretto

- rubino

Franciacorta, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

- rosé

Lambrusco Mantovano, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- rosso

- rosato

Lugana [16]

Oltrepo Pavese, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov:

- spumante

- moscato liquoroso dolce

- moscato liquoroso secco

- rosso

- rosato

- riserva

- Buttafuoco

- Sangue di Giuda

ali ime ene od naslednjih vinskih sort:

- Barbera

- Bonarda

- Riesling italico

- Riesling renano

- Cortese

- Moscato

- Moscato liquoroso dolce

- Pinot nero

- Pinot grigio (Frizzante)

Riviera del Garda Bresciano ali Garda Bresciano, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- chiaretto

- rosso

- rosato

- rosé

- superiore

- novello

ali ime vinske sorte Gropello

San Colombano al Lambro ali San Colombano

San Martino della Battaglia

Valcalepio, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

Valtellina, ki ga spremljajo izrazi superiore, Sforzato ali Sfursat ali ki ga spremlja ena od naslednjih geografskih označb ali pa ne:

- Sassella

- Inferno

- Grumello

- Valgella

2.2.4 Območje Trentina - Zgornjega Poadižja (Trentino-Alto Adige) :

Alto Adige (Südtiroler), ki ga spremlja izraz riserva ali ime ene od naslednjih vinskih sort ali ne:

- Moscato giallo (Goldenmuskateller lub Goldmuskateller)

- Pinot bianco (Weißburgunder)

- Chardonnay

- Pinot grigio (Ruländer)

- Riesling italico (Welschriesling)

- Müller-Thurgau (Riesling Sylvaner)

- Riesling renano

- Sylvaner

- Sauvignon

- Traminer aromatico ali Gewürztraminer

- Cabernet

- Lagrein rosato (Lagrein Kretzer, Lagrein di Gries ali Grieser Lagrein)

- Lagrein scuro (Lagrein Dunkel-Grieser ali Lagrein di Gries)

- Malvasia ali Malvasier

- Merlot

- Moscato rosa (Rosenmuskateller)

- Pinot nero (Blauburgunder)

- Schiave (Vernatsch)

Caldaro ali Lago di Caldaro (Kälterer ali Kalterersee), ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- classico

- classico superiore

- scelto

- selezionato

Casteller, ki ga spremlja izraz superiore ali ne

Colli di Bolzano (Bozner Leiten)

Meranese di Collina (Meraner Hügel) (Burgravio ali Burggräfler)

Santa Maddalena, ki ga spremlja ali ne izraz classico ali Klassisches Ursprungsgebiet

Sorni, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- scelto

Terlano (Terlaner), ki ga spremlja izraz

- classico

- in/ali ime ene od naslednjih vinskih sort:

- Pinot bianco

- Chardonnay

- Riesling italico

- Riesling renano

- Sauvignon

- Sylvaner

- Müller-Thurgau

Teroldega Rotaliano, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- rosso

- rubino

- rosato

- kretzer

- superiore

- riserva

Trentino, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- riserva

- vin santo

ali ime ene od naslednjih vinskih sort:

- Chardonnay

- Moscato giallo

- Moscato rosa

- Müller-Thurgau

- Nosiola

- Pinot bianco

- Pinot grigio

- Riesling italico

- Riesling renano

- Traminer aromatico

- Cabernet

- Cabernet franc

- Cabernet sauvignon

- Lagrein

- Marzemino

- Merlot

- Pinot nero

Valdadige (Etschtaler) [17], ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

ali ena od naslednjih vinskih sort:

- Chardonnay

- Pinot bianco

- Pinot grigio

- Schiava

Valle Isarco (Eisacktaler) (Bressanone), ki ga spremlja izraz Bressanone ali ime ene od naslednjih vinskih sort:

- Traminer aromatico

- Pinot grigio

- Veltliner

- Sylvaner

- Müller-Thurgau

2.2.5 Območje Benečije:

Bardolino, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- classico

- novello

- superiore

- chiaretto

Bianco di Custoza

Breganze, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- superiore

ali ime ene od naslednjih vinskih sort:

- Cabernet

- Pinot nero

- Pinot bianco

- Pinot grigio

- Vespaiolo

Colli Berici, ki ga spremlja izraz riserva ali ime ene od naslednjih vinskih sort:

- Garganega

- Sauvignon

- Pinot bianco

- Merlot

- Cabernet

Colli Euganei, ki ga spremlja izraz riserva ali ime ene od naslednjih vinskih sort:

- Moscato

- Pinot bianco

- Merlot

- Cabernet

Gambellara, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- recioti

- vin santo

- superiore

Lessini Durello (Spumante) [18], ki ga spremlja izraz superiore

Lison-Pramaggiore, ki ga spremlja ime enega od naslednjih izrazov:

- classico

- riserva

ali ime ene od naslednjih sort, namenjenih za pridelavo vina:

- Cabernet

- Cabernet franc

- Cabernet sauvignon

- Chardonnay

- Merlot

- Pinot bianco

- Pinot grigio

- Refosco dal peduncolo rosso

- Riesling italico

- Sauvignon

- Verduzzo

Lugana [19]

Montello e Colli Asolani, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov:

- rosso

- superiore

ali ime ene od naslednjih vinskih sort:

- Prosecco

- Merlot

- Cabernet

- Cabernet franc

- Cabernet sauvignon

- Chardonnay

- Pinot bianco

- Pinot grigio

Prosecco di Conegliano (Valdobbiadene), ki ga spremlja geografska označba superiore di Cartizze ali ne

Soave (Recioto di Soave), ki ga spremlja izraz classico ali superiore ali ne

San Martino della Battaglia

Valdadige (Etschtaler), ki ga spremlja ime ene od naslednjih vinskih sort:

- Chardonnay

- Pinot bianco

- Pinot grigio

- Schiava

Valpolicella ali Recioto della Valpolicella, ki ga spremlja

- izraz classico, superiore ali amarone

- ali geografska označba Valpantena

Vini del Piave ali Piave, ki ga spremlja:

- izraz Riserva

ali ime ene od naslednjih vinskih sort:

- Cabernet

- Cabernet sauvignon

- Merlot

- Pinot bianco

- Pinot grigio

- Pinot nero

- Raboso

- Verduzzo

2.2.6 Območje Furlanije - Julijske krajine (Friuli-Venezia Giulia)

Aquileia ali Aquileia del Friuli, ki ga spremlja izraz rosato ali ime ene od naslednjih vinskih sort ali pa ne:

- Merlot

- Cabernet franc

- Cabernet sauvignon

- Chardonnay

- Refosco dal peduncolo rosso

- Pinot bianco

- Pinot grigio

- Riesling renano

- Sauvignon

- Traminer aromatico

- Verduzzo friulano

Carso, ki ga spremlja ime ene od naslednjih vinskih sort ali ne:

- Terrano

- Malvasia

Collio Goriziano ali Collio, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- riserva

ali ime ene od naslednjih vinskih sort:

- Riesling italico

- Riesling renano

- Traminer aromatico

- Malvasia

- Malvasia istriana

- Müller-Thurgau

- Picolit

- Ribolla gialla

- Pinot bianco

- Pinot grigio

- Sauvignon

- Traminer

- Cabernet

- Cabernet franc

- Cabernet sauvignon

- Chardonnay

- Merlot

- Pinot nero

Colli Orientali del Friuli, ki ga spremlja geografska označba ali ne Ramandolo, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov:

- rosato

- ramandolo

- riserva

ali ime ene od naslednjih vinskih sort:

- Verduzzo

- Ribolla gialla

- Pinot bianco

- Pinot grigio

- Sauvignon

- Pinot nero

- Riesling renano

- Picolit

- Merlot

- Cabernet

- Cabernet franc

- Cabernet sauvignon

- Chardonnay

- Malvasia istriana

- Refosco dal peduncolo rosso

- Schioppettino

- Traminer aromatico

Grave del Friuli, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- rosato

- superiore

ali ime ene od naslednjih vinskih sort:

- Merlot

- Cabernet franc

- Cabernet sauvignon

- Chardonnay

- Refosco dal peduncolo rosso

- Pinot bianco

- Pinot grigio

- Pinot nero

- Verduzzo friulano (Frizzante)

- Riesling renano

- Sauvignon

- Traminer aromatico

Isonzo ali Isonzo del Friuli, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov:

- bianco

- rosso

ali ime ene od naslednjih vinskih sort:

- Cabernet franc

- Cabernet sauvignon

- Chardonnay

- Franconia

- Sauvignon

- Malvasia istriana

- Pinot bianco

- Pinot grigio

- Pinot nero

- Refosco dal peduncolo rosso

- Verduzzo friulano

- Traminer aromatico

- Riesling italico

- Riesling renano

- Merlot

Latisana del Friuli, ki ga spremlja izraz rosato ali ime ene od naslednjih vinskih sort ali pa ne:

- Merlot

- Cabernet

- Refosco

- Pinot bianco

- Pinot grigio

- Verduzzo friulano

- Traminer aromatico

- Sauvignon

- Chardonnay

Lison-Pramazziore (Spumante) [20], ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- classico

- riserva

ali imena naslednjih vinskih sort:

- Cabernet

- Cabernet franc

- Cabernet sauvignon

- Chardonnay

- Merlot

- Pinot bianco

- Pinot grigio

- Refosco dal peduncolo rosso

- Riesling italico

- Sauvignon

- Verduzzo

2.2.7 Območje Ligurije:

Cinque terre in Cinque terre sciacchetra

Rossese di Dolceacqua ali Dolceacqua, ki ga spremlja izraz superiore ali ne

Colli di Luni, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- rosso

- riserva

ali ime vinske sorte Vermentino

Riviera Ligure di Ponente, ki ga spremlja ali ne:

- ime ene od naslednjih geografskih označb:

- Riviera dei Fiori

- Albenga o Albenganese

- Finale o Finalese

- Ormeasco

- Ormeasco superiore

- Ormeasco Schiac-trà

- ali ena od naslednjih vinskih sort:

- Pigato

- Rosesse

- Vermentino

2.2.8 Območje Emilije-Romanje:

Bianco di Scandiano

Bosco Eliceo, ki ga spremlja ali ne izraz bianco in/ali ime ene od naslednjih vinskih sort:

- Fortana

- Merlot

- Sauvignon

Cagnina di Romagna

Colli Bolognesi, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- riserva

ali ime ene od naslednjih vinskih sort:

- Barbera

- Merlot

- Sauvignon

- Riesling italico

- Pinot bianco

- Pignoletto

- Cabernet sauvignon

Colli di Parma, ki ga spremlja ali ne izraz rosso in/ali ime ene od naslednjih vinskih sort:

- Malvasia (Spumante)

- Sauvignon

Colli Piacentini, ki ga spremlja

- eden od naslednjih izrazov:

- Gutturnio

- Monterosso Val d'Arda

- Trebbianino Val Trebbia

- Val Nure

- ali ime ene od naslednjih vinskih sort:

- Barbera

- Bonarda

- Malvasia

- Ortrugo

- Pinot nero

- Pinot grigio

- Sauvignon

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano (Frizzante)

Lambrusco Reggiano

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lambrusco di Sorbara

Montuni del Reno

Pagadebit di Romagna

Sangiovese di Romagna

Trebbiano di Romagna (Spumante)

2.2.9 Območje Toskane:

Bianco della Valdinievole, ki ga spremlja izraz vin santo ali ne

Bianco dell'Empolese, ki ga spremlja izraz vin santo ali ne

Bianco di Pitigliano, ki ga spremlja izraz superiore ali ne

Bianco Pisano di S. Torpe, ki ga spremlja izraz vin santo ali ne

Bianco Vergine

Valdichiana Bolgheri

Candia dei Colli Apuani

Carmignano, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- rosato

- vin santo

Colli dell'Etruria, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

- vin santo

ali ime vinske sorte Vermiglio

Colli di Luni, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- riserva

ali ime vinske sorte Vermentino

Elba, ki ga spremljata izraza bianco in rosso ali ne

Montecarlo, ki ga spremljata izraza bianco in rosso ali ne

Montescudaio, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- vin santo

Morellino di Scansano, ki ga spremlja izraz riserva ali ne

Moscadello di Montalcino

Parrina, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

- riserva

Pomino, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- vin santo

- riserva

Rosso delle Colline Lucchesi y Bianco delle Colline Lucchesi

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Val d'Arbia, ki ga spremlja izraz vin santo ali ne

Val di Cornia, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

- riserva

ali ime ene od naslednjih vinskih sort:

- Campiglia Marittima

- Suvereto

- San Vincenzo

2.2.10 Območje Umbrije:

Colli Altotiberini, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- rosso

- rosato

Colli Amerini, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

- novello

ali ime vinske sorte Malvasia

Colli del Trasimeno, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

Colli Martani, ki ga spremlja izraz riserva ali ime ene od naslednjih vinskih sort ali pa ne:

- Grechetto di Todi

- Grechetto

- Sangiovese

- Trebbiano

Colli Perugini, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

Montefalco, ki ga spremlja izraz rosso [21] ali ime vinske sorte Malvasia ali n

Orvieto, ki ga spremlja izraz classico ali ne

Torgiano, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

- riserva

ali ime ene od naslednjih vinskih sort:

- Chardonnay

- Cabernet sauvignon

- Pinot grigio

- Pinot nero

- Riesling italico

2.2.11 Območje Marche:

Bianchello del Metauro

Bianco dei Colli Maceratesi

Falerio dei Colli Ascolani

Lacrima di Morro ali Lacrima di Morro d'Alba

Rosso Conero, ki ga spremlja izraz riserva ali ne

Rosso Piceno, ki ga spremlja izraz superiore ali ne

Sangiovese dei Colli Pesaresi

Verdicchio dei Castelli di Jesi, ki ga spremlja izraz classico ali ne

Verdicchio di Matelica

Vernaccia di Serrapetrone

2.2.12 Območje Abruci:

Montepulciano d'Abruzzo, ki ga spremlja ali ne ena od naslednjih vinskih sort:

- Cerasuolo

- Vecchio

Trebbiano d'Abruzzo

2.2.13 Območje Molise:

Biferno, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

- riserva

Pentro di Isernia, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

2.2.14 Območje Lazio:

Aleatico di Gradoli

Aprilia, ki ga spremlja ime ene od naslednjih vinskih sort:

- Merlot

- Sangiovese

- Trebbiano

Bianco Capena, ki ga spremlja izraz superiore ali ne

Cerveteri, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

Cesanese del Piglio

Cesanese di Affile

Cesanese di Olevano Romano

Colli Albani, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- superiore

- novello

Colli Lanuvini

Cori, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

Est! Est!! Est!!! Montefiascone

Frascati, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- cannellino

- novello

- superiore

Genazzano, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- novello

Marino, ki ga spremlja izraz superiore ali ne

Montecompatri Colonna, ki ga spremlja izraz superiore ali ne

Orvieto [22], ki ga spremlja izraz classico ali ne

Velletri, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- superiore

- riserva

Zagarolo, ki ga spremlja izraz superiore ali ne

2.2.15 Območje Kampanije:

Capri, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

Castel San Lorenzo, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

- riserva

- lambiccato

ali ime ene od naslednjih vinskih sort:

- Barbera

- Moscato

Cilento, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

ali ime vinske sorte Aglianico

Falerno del Massico, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- riserva

- vecchio

ali ime vinske sorte Primitivo

Fiano di Avellino, ki ga spremlja izraz Apianum ali ne

Greco di Tufo

Ischia, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- bianco superiore

Solopaca, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

Taburno ali Aglianico del Taburno, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- rosso

- rosato

- riserva

Vesuvio, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

- Lacryma

ali ime vinske sorte Christi

2.2.16 Območje Apulije:

Aleatico di Puglia, ki ga spremlja izraz riserva ali ne

Alezio, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- rosso

- rosato

- riserva

Brindisi, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- rosso

- rosato

- riserva

Cacc'e mmitte di Lucera

Castel del Monte, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

- riserva

ali ime ene od naslednjih sort:

- Chardonnay

- Sauvignon

- Pinot bianco

- Bianco da Pinot nero

- Pinot bianco

- Aglianico rosso

- Aglianico rosato

Copertino, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- rosso

- rosato

- riserva

Gioia del Colle, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

ali ime ene od naslednjih vinskih sort:

- Aleatico

- Primitivo

Gravina

Leverano, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

Lizzano, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

- giovane

- novello

- superiore

ali imena naslednjih vinskih sort:

- Malvasia nera

- Negro amaro

Locorotondo

Martina ali Martina Franca

Mationo, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- rosso

- rosato

Moscato di Trani

Nardó, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- rosso

- rosato

- riserva

Orta Nova, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- rosso

- rosato

Ostuni, ki ga spremlja izraz bianco ali ime vinske sorte Ottavianello ali pa ne

Primitivo di Manduria

Rosso Barletta, ki ga spremlja izraz invecchiato ali ne

Rosso Canosa, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- canusium

- riserva

Rosso di Cerignola, ki ga spremlja izraz riserva ali ne

Salice Salentino, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

- riserva

- novello

ali imena naslednjih vinskih sort:

- Aleatico

- Pinot bianco

San Severo (Spumante), ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

Squinzano, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- rosso

- rosato

- riserva

2.2.17 Območje Basilicate:

Aglianico del Vulture, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- vecchio

- riserva

2.2.18 Območje Kalabrije:

Ciro, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

- riserva

- classico

- superiore

Donnici

Greco di Bianco

Lamezia

Melissa, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- superiore

Pollino, ki ga spremlja izraz superiore ali ne

Santa Anna di Isola Capo Rizzuto

Savuto, ki ga spremlja izraz superiore ali ne

2.2.19 Območje Sicilije:

Alcamo o bianco Alcamo

Cerasuolo di Vittoria

Etna, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

- superiore

Faro

Malvasia di Lipari

Marsala, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov:

- Cremovo vino aromatizzato ali Creniovo Zabaione vino aromatizzato

- stravecchio

- fine

- superiore

- vergine in/ali Soleras

- vergine stravecchio ali Soleras stravecchio ali vergine

- riserva

Moscato di Noto, ki ga spremlja izraz superiore ali ne

Moscato di Pantelleria

Moscato di Siracusa

2.2.20 Območje Sardinije:

Arborea, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- rosso

- rosato

ali ime ene od naslednjih vinskih sort:

- Sangiovese

- Trebbiano

Campidano di Terralba ali Terralba

Cannonau di Sardegna, ki ga spremlja izraz rosato ali ime ene od naslednjih vinskih sort ali pa ne:

- Capo Ferrato

- Oliena

Carignano del Sulcis, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- rosso

- rosato

- riserva

Giro di Cagliari, ki ga spremlja izraz riserva ali ne

Malvasia di Boso

Malvasia di Cagliari, ki ga spremlja izraz riserva ali ne

Mandrolisai, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- rosso

- rosato

- superiore

Monica di Cagliari, ki ga spremlja izraz riserva ali ne

Monica di Sardegna, ki ga spremlja izraz superiore ali ne

Moscato di Cagliari, ki ga spremlja izraz riserva ali ne

Moscato di Sardegna (Spumante), ki ga spremlja ena od naslednjih geografskih označb ali pa ne:

- Tempio Pausania ali Tempio

- Gallura

Moscato di Sorso-Sennori ali di Sorso ali di Sennori, ki ga spremlja izraz riserva ali ne

Nasco di Cagliari

Nuragus di Cagliari

Vermentino di Gallura, ki ga spremlja izraz superiore ali ne

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano, ki ga spremlja eden od naslednjih izrazov ali ne:

- riserva

- superiore

3. Dodatni tradicionalni izrazi:

- Riserva

- Riserva speciale

- Superiore

- Classico

- Amarone

- Vergine

- Scelto

- Auslese

- Passito

- Cerasuolo

- Chiaretto

- Aranciato

- Giallo

- Paglierino

- Dorato

- Lacrima

- Lacrima Christi

- Sforzato, Sfurzat

- Cannellino

- Vino santo

- Dunkel

- Kretzer

- Rubino

- Granato

- Verdolino

- Ambrato

- Vivace

- Vino novello

- Vin nouveau

B. Namizna vina z geografsko označbo

VI. VINA S POREKLOM IZ VELIKEGA VOJVODSTVA LUKSEMBURG

Ta vina so poimenovana z izrazom

ali z določenim tradicionalm izrazom

. Nacionalna blagovna znamka se prepozna po nalepki na grlu steklenice in nosi napis

; ta nalepka na grlu vsebuje opis vinske sorte, vegetacijskega obdobja in kontrolne številke države.

Ta vina se lahko opišejo tudi z imenom enega od okolišev porekla, ki so našteta v točki 1, kjer je to primerno, z imenom vinograda, posamezno navedenega v tej prilogi, in z imenom ene od sort, naštetih v točki 2. Ta vina se poleg tega lahko opišejo z enim od dodatnih tradicionalnih izrazov, navedenih v točki 3.

1. Imena okolišev:

Schengen, Remerschen, Wintringen, Mondorf, Elvange, Ellange, Burmerange, Schwebsange, Bech-Kleinmacher, Wellenstein, Remich, Bous, Assel, Trintange, Rolling, Erpeldange, Stadtbredimus, Greiveldange, Ehnen, Wormeldange, Oberwormeldange, Ahn, Machtum, Lenningen, Canach, Gostingen, Niederdonven, Oberdonven, Grevenmacher, Mertert, Wasserbillig, Rosport, Born, Moersdorf;

2. Vinske sorte:

Riesling, Traminer, Pinot gris (Ruländer), Pinot blanc, Pinot noir, Auxerrois, Muscat Ottonel, Rivaner (Müller-Thurgau), Sylvaner, Elbling, Chardonnay, Gamay.

3. Dodatni tradicionalni izrazi:

- vin classé

- premier cru

- grand premier cru

4. Oznaka Crémaht de Luxembourg, dopolnjena z napisom

"Moselle Luxembourgeoise – Appellation contrôlée"

.

5. Kakovostna peneča vina z napisom Moselle Luxembourgeoise – Appellation contrôlée.

VII. VINA S POREKLOM IZ PORTUGALSKE

A. Kakovostna vina, pridelana na določenih pridelovalnih območjih

Ta vina se opišejo z izrazom

in z imenom določenega pridelovalnega območja, navedenega v točki 1.

Ta vina se poleg tega lahko opišejo z imenom podobmočja, navedenega v točki 2, z določenim tradicionalnim izrazom, navedenim v točki 3, in z dodatnim izrazom, navedenim v točki 4.

1. Imena določenih pridelovalnih območij:

Alcobaça

Alenquer

Almeirim

Arrábida

Arruda

Bairrada

Biscoitos

Borba

Bucelas

Carcavelos

Cartaxo

Castelo Rodrigo

Chamusca

Chaves

Colares

Coruche

Cova da Beira

Dão

Porto, Vin de Porto, Oporto, Port Wine, Portwein, Portvin, Portwijn

Douro

Encostas de Aire

Encostas da Nave

Évora

Graciosa

Granja-Amareleja

Lafões

Lagoa

Lagos

Madeira, Madeira Wein, Madeira Wine, Vin de Madèra, Madera, Vino di Madera, Madeira Wijn

Moscatel de Setúbal, Setúbal

Moura

Óbidos

Palmela

Pico

Pinhel

Planalto mirandês

Portalegre

Portimão

Redondo

Reguengos

Rosé de Trás-os-Montes

Rosé das Beiras

Rosé do Ribatejo e Oeste

Rosé do Algarve

Santarém

Tavira

Terceira

Tomar

Valpaços

Varosa

Vidigueira

Vinhos verdes

2. Imena podobmočij:

2.1 Pridelovalno območje Dão:

Alva

Besteiros

Castendo

Serra da Estrela

Silgueiros

Terras de Azurara

Terras de Senhorim

2.2 Pridelovalno območje Douro:

Alijó

Lamego

Meda

Sabrosa

Vila Real

2.3 Podobmočje Favaois

2.4 Pridelovalno območje Varosa:

Tarouca

2.5 Pridelovalno območje Vinhos Verdes:

Amarante

Basto

Braga

Lima

Monção

Penafiel

3. Določeni tradicionalni izrazi:

Denominação de origem

Denominação de origem controlada

Indicação de proveniência regulamentada

Região demarcada

Vinho doce natural

Vinho generoso

4. Dodatni tradicionalni izrazi:

4.1 Pridelovalno območje Madeira

Amadurecido

Aveludado

Canteiro

Dourado

Encorpado

Escuro

Garrafeira

Fino

Frasqueira

Leve

Macio

Meio escuro

Muito pálido

Muito velho

Pálido

Reserva

Reserva velha

Seleccionado

Sercial

Solera

Superior — Bual

Velho

4.2 Pridelovalno območje Porto:

Alourado

Alourado claro

Branco-doirado

Branco-pálido

Branco-palha

Crusted

Crusting

Late Bottled Vintage lub LBV

Leve seco

Muito velho

Reserva

Retinto

Ruby

Superior

Tawny

Tinto

Tinto alourado

Velhíssimo

Vintage

4.3 Drugo:

Branco de uvas brancas

Branco de uvas tintas

Casa

Casal

Clarete

Colheita seleccionada

Escolha

Garrafeira

Herdade

Monte

Nobre

Novo

Paco

Palácio

Palhete lub Palheto

Quinta

Reserva

Solar

Superior

Velho

Vila

Vinho com agulha

Vinho frutado

Vinho leve

Vinho de missa

Vinho novo

Vinho

B. Namizna vina z geografsko označbo:

Ta vina so poimenovana z izrazom

Vinho Regional

in z imenom ene od naslednjih geografskih označb:

Alentejo

Algarve

Beiras — Terras de Sico — Beira Litoral — Beira Alta

Estremadura

Ribatejo

Rios do Minho

Terras do Sado

Trás-os-Montes — Terras durienses

VIII. VINA S POREKLOM IZ ZDRUŽENEGA KRALJESTVA

Ta vina se opišejo z izrazom

ali "QWPSR" in z imenom določenega pridelovalnega območja, navedenega v točki 1.

1. Imena določenih pridelovalnih območij:

- Southern Counties

- Northern Counties

2. Določeni tradicionalni izrazi:

- Geografsko poreklo.

B. VINA S POREKLOM IZ AVSTRALIJE

1. Geografske označbe

Vina z oznako

ali enim od naslednjih imen držav, ozemelj, con, območij ali podobmočij vinogradniških področij:

NEW SOUTH WALES

Cona: Riverina

Regije

Carrathool

Coolamon

Griffith

Hay

Junee

Leeton

Lockhart

Murrumbidgee

Narrandera

Temora

Wagga Wagga

Cona: Central Slopes

Regije

Canowindra

Cowra

Mudgee

Wellington

West Cabonne

Cona: Central Western

Regije

Bland

Forbes

Lachlan

Oberon

Parkes

Weddin

Cona: Southern Tablelands

Regije

Bega Valley

Bombala

Canberra

Cooma-Monaro

Crookwell

Eurobodalla

Goulburn

Gunning

Mulwaree

Queanbeyan

Snowy River

Tallaganda

Tumbarumba

Yass

Cona: Orana

Regije

Bogan

Bourke

Brewarrina

Cobar

Coolah

Coonabarabran

Coonamble

Dubbo

Gilgandra

Narromine

Walgett

Warren

Cona: Central Tableland

Regije

Bathurst

Blayney

East Cabonne

Evans

Lithgow

Orange

Rylstone

Cona: Southern Slopes

Regije

Boorowa

Cootamundra

Harden

Gundagai

Tumut

Young

Cona: Murray

Regije

Balranald

Berrigan

Conargo

Corowa

Culcairn

Deniliquin

Euston

Holbrook

Hume

Jerilderie

Murray

Urana

Wakool

Wentworth

Windouran

Cona: New England

Regije

Barraba

Bingara

Dumareso

Gunnedah

Guyra

Inverell

Manilla

Moree Plains

Narrabri

Nundle

Parry

Quirindi

Severn

Tenterfield

Uralla

Walcha

Yallaroi

Cona: Sydney

Regije

Blue Mountains

Camden

Gosford

Hawkesbury

Wollondilly

Wyong

Cona: Holiday Coast

Regije

Ballina

Bellingen

Byron

Casino

Coffs Harbour

Copmanhurst

Grafton

Hastings Valley

Kempsey

Kyogle

Lismore

Maclean

Nambucca

Nymboida

Richmond River

Tweed

Ulmarra

Cona: Illawarra

Regije

Shoalhaven

Wingecarribee

Wollongong

Cona: Far Western

Regije

Central Darling

Broken Hill

Cona: Hunter – Hunter Valley

Regije

Upper Hunter ali

Upper Hunter Valley ali

Upper Hunter River Valley

podobmočja:

Denman

Jerrys Plains

Merriwa

Muswellbrook

Scone

Regije

Lower Hunter ali

Lower Hunter Valley ali

Lower Hunter River Valley

podobmočja:

Allandale

Belford

Broke/Fordwich

Cessnock

Dalwood

Dungog

Gloucester

Greater Lakes

Greater Taree

Lake Macquarie

Maitland

Milfield

Newcastle

Ovingham

Pokolbin

Port Stephens

Rothbury

Singleton

QUEENSLAND

Regija

Roma

Regija

Granite Belt

podobmočje

Stanthorpe

Ballandean

SOUTH AUSTRALIA/JUŽNA AVSTRALIJA

Cona: Central SA

Regija

Adelaide

podobmočja

Angle Vale

Evanston

Gawler River

Hope Valley

Marion

Magill

Modbury

Tea Tree Gully

Regija

Adelaide Hills

podobmočja

Clarendon

Echunga

Gumeracha

Lenswood

Mount Pleasant

Piccadilly Valley

Regija

Barossa

podobmočja

Angaston

Barossa Valley

Dorrien

Gomersal

Greenoch

Lights Pass

Lyndoch

Marananga

Nuriootpa

Rowland Flat

Seppeltsfield

Tanunda

Williamstown

Regija

Clare Valley

podobmočja

Auburn

Clare

Leasingham

Polish Hill River

Sevenhill

Watervale

White Hut

Regija

Eden Valley

podobmočja

Flaxmans Valley

High Eden

Keyneton

Partalunga

Pewsey Vale

Springton

Regija

Fleurieu Peninsula

podobmočja

Angas Bremer

Currency Creek

Lakeside

Langhorne Creek

Regija

McLaren Vale

podobmočja

Coromandel Valley

Happy Valley

McLaren Flat

Morphett Vale

Reynella

Seaview

Willunga

Cona: South East

Regija

Bordertown

Buckingham-Mundulla

Coonawarra

Padthaway

Penola

Cona: Murray Mallee

Regija

Murray Valley

podobmočja

Barmera

Berri

Bow Hill

Kingston

Loxton

Lyrup

Monash

Moorook

Morgan

Murray Bridge

Murtho

Nildottie

Paringa

Pyke River

Qualco

Ramco

Renmark

Riverland

Taylorsville

Waikerie

Cona: Yorke Peninsula

Cona: Eyre Peninsula

Cona: Kangaroo Island

Cona: Far North

VICTORIA

Cona: North Western Victoria

Regija

Murray River Valley

podobmočja

Beverford

Buronga

Irymple

Karadoc

Lake Boga

Merbein

Mildura

Mystic Park

Nangiloc

Red Cliffs

Robinvale

Swan Hill

Wood Wood

Cona: North East Victoria

Regija

King Valley

podobmočja

Chestnut

Edi

Hurdle Creek

Markwood

Meadow Creek

Milawa

Myrrhee

Oxley

Whitfield

Whitland

Regija

Ovens Valley

podobmočja

Beechworth

Buffalo River Valley

Buckland River Valley

Mount Beauty

Porpunkah

Regija

Rutherglen

podobmočja

Barnawartha

Indigo Valley

Wahgunyah

Regija

Kiewa River Valley

podobmočje

Yakandandah

Regija

Glenrowan

Cona: Central Victoria

Regija

Central Northern Victoria

podobmočja

Katunga

Picola

Regija

Goulburn Valley

podobmočja

Avenel

Dookie

Mansfield

Mitchelton

Mount Helen

Murchison

Nagambie

Seymour

Shepparton

Strathbogie Ranges

Tahbilk

Yarck

Regija

Bendigo

podobmočja

Bridgewater

Graytown

Harcourt

Heathcote

Redesdale

Daylesford

Maryborough

Regija

Macedon

podobmočja

Kyneton

Macedon Ranges

Sunbury

Regija

Grampians

podobmočja

Ararat

Great Western

Stawell

Regija

Pyrenees

podobmočja

Avoca

Moonambel

Percydale

Redbank

Regija

Far South West

podobmočja

Condah

Drumborg

Gorae

Cona: Western Victoria

Regija

Ballarat

podobmočje

Smythesdale

Cona: Yarra Valley

Regija

Yarra Valley

podobmočje

Diamond Valley

Yarra Yering

Cona: Geelong

Regija

Geelong

podobmočja

Anakie

Bellarine Peninsula

Moorabool

Waurn Ponds

Cona: Mornington Peninsula

Cona: Gippsland

Regija

West Gippsland

podobmočja

Moe

Traralgon

Warragul

Cona: Gippsland

Regija

South Gippsland

podobmočja

Foster

Korumburra

Leongatha

Westernport

Regija

East Gippsland

podobmočja

Bairnsdale

Dargo

Lakes Entrance

Maffra

Orbost

Cona: Melbourne

ESTERN AUSTRALIA/ZAHODNA AVSTRALIJA

Regija

Northern Perth

podobmočja

Bindoon

Gingin

Muchea

Moondah Brook

Regija

Darling Range

podobmočja

Bickley

Chittering Valley

Darlington

Glen Forrest

Perth Hills

Orange Grove

Toodyay

Wandering

Regija

Swan Valley

podobmočja

Guildford

Henley Brook

Middle Swan

Upper Swan

West Swan

Regija

Great Southern

podobmočja

Albany

Denbarker

Denmark

Frankland

Mount Barker

Porongurup

Regija

Margaret River

Regija

Warren-Blackwood

podobmočja

Blackwood

Bridgetown

Donnybrook

Manjimup

Pemberton

Regija

South West Coastal

podobmočja

Baldivis

Bunbury

Busselton

Capel

Mandurah

Wanneroo

Regija

Esperance

TASMANIA

NORTHERN TERRITORY

2. Tradicionalni izrazi

Avstralija bo med zasedanjem Skupnega odbora, ustanovljenega v členu 18, predstavila seznam avstralskih tradicionalnih izrazov.

[1] Ki ga spremlja ime nomosa Αττικής (Attikis) ali ne.

[2] Ki ga spremlja ime nomosa Αττικής (Attikis) ali ne.

[3] Ki ga spremlja ime nomosa Αττικής (Attikis) ali ne.

[4] Ki ga spremlja ime nomosa Αττικής (Attikis) ali ne.

[5] Ki ga spremlja ime nomosa Αττικής (Attikis) ali ne.

[6] Ki ga spremlja ime nomosa Αττικής (Attikis) ali ne.

[7] Ki ga spremlja ime nomosa Αττικής (Attikis) ali ne.

[8] Ki ga spremlja ime nomosa Αττικής (Attikis) ali ne.

[9] Ki ga spremlja ime nomosa Αττικής (Attikis) ali ne.

[10] Ki ga spremlja ime nomosa Αττικής (Attikis) ali ne.

[11] Ki ga spremlja ime nomosa Βοιωτίας (Viotias) ali ne.

[12] Ki ga spremlja ime nomasa Ευβοίας (Evias)ali ne.

[13] Ki ga spremlja ime nomasa Ευβοίας (Evias)ali ne.

[14] Ki ga spremlja ime nomasa Ευβοίας (Evias)ali ne.

[15] Navedba izrazov v oklepajih bo dovoljena samo pod pogoji, ki jih predvidevajo posebna pravila za kakovostna vina, pridelana v določenem pridelovalnem območju, in pravila Skupnosti.

[16] Tudi pod območjem Benečije.

[17] Tudi pod območjem Benečije.

[18] Tudi pod območjem Furlanije – Julijske krajine (Friuli-Venezia Gulia).

[19] Tudi pod območjem Lombardije.

[20] Glej opis pod območjem Benečije (opomba: izraz Lison Classico ni dovoljen za Furlanijo – Julijsko krajino).

[21] Tudi pod območjem Lacija (Lazio).

[22] Tudi pod območjem Lombardije (opomba: izraz classico ni dovoljen za območje Lacija).

--------------------------------------------------

PROTOKOL

POGODBENICI SE DOGOVORITA NASLEDNJE:

I. 1. Na podlagi člena 4(1)(b) Sporazuma Skupnost odobri uvoz in trženje vin s poreklom iz Avstralije na svojem ozemlju:

(a) z vsebnostjo mineralov, ki ne presega:

- 1 grama na liter pri 20 °C topnih kloridov, izraženih kot natrijev klorid,

- 2 grama na liter pri 20 °C topnih sulfatov, izraženih kot kalijev sulfat,

- 400 miligramov na liter pri 20 °C topnih fosfatov, izraženih kot fosfor,

(b) s skupno vsebnostjo kislin, izraženo v vinski kislini, ki je nižja od 4,5, a presega 3,0 grame na liter, če vino nosi zaščiteno geografsko označbo, omenjeno v Prilogi II;

(c) kar zadeva vina, ki so v skladu z zakonodajo Avstralije poimenovana in predstavljena z izrazi

"botrytis"

ali z besedami s podobnim učinkom

"noble late harvested"

ali

"special late harvested"

z:

- dejanskim volumenskim deležem alkohola do 8,5 vol. % ali več ali skupnim volumenskim deležem alkohola, ki je večja od 15 vol. %, brez kakršne koli izboljšave,

- vsebnostjo proste hlapne kisline, ki ne presega 25 tisočink enote na liter (1,5 grama na liter),

- z vsebnostjo žveplovega dioksida, ki ne presega 300 miligramov na liter,

pod pogojem, da zadevno vino nosi zaščiteno geografsko označbo, omenjeno v Prilogi II.

2. Za namen odstavka 1 mora vino spremljati potrdilo, ki ga izda Australian Wine and Brandy Corporation ali drug pristojni organ, imenovan s strani Avstralije, ki potrjuje, da je bilo vino proizvedeno v skladu z avstralskimi zakoni in predpisi.

II. Na podlagi člena 21(b) Sporazuma se Sporazum ne uporablja za:

1. vino v označenih vsebnikih s prostornino največ petih litrov in s sistemom zapiranja za enkratno uporabo, katerih celotna količina, ki se prevaža v eni sami ali v več ločenih pošiljkah, ne presega 100 litrov;

2. (a) količine vina v osebni prtljagi potnikov, ki znašajo največ 30 litrov na potnika;

(b) količine vina, ki znašajo največ 30 litrov in se pošiljajo od enega posameznika k drugemu;

(c) vino, ki je del lastnine zasebnikov, ki se selijo;

(d) vino za trgovske sejme, kot je določeno v carinskih določbah, ki se uporabljajo, če se zadevni proizvodi polnijo v označene vsebnike, ki ne držijo več kot dva litra in so opremljeni s sistemom zapiranja za enkratno uporabo;

(e) količine, ki se uvažajo za namene znanstvenih oziroma tehničnih poskusov in znašajo največ 1 hektoliter;

(f) vino za diplomatske, konzularne ali podobne ustanove, ki se uvaža kot del priznane vrednosti carine prostega blaga;

(g) vino na krovu mednarodnih prevoznih sredstev kot oskrbovalna zaloga.

Izjema iz odstavka 1 se ne more kombinirati z eno ali več izjemami iz tega odstavka.

--------------------------------------------------

Izmenjava pisem o pogojih v zvezi s proizvodnjo in etiketiranjem penečih vin s poreklom iz Avstralije, ki fermentirajo v steklenici.

Pismo št. 1

Bruselj,

Spoštovani,

sklicujem se na posvetovanja, ki so potekala med predstavniki Evropske skupnosti in Avstralije o pogojih v zvezi s proizvodnjo in etiketiranjem penečih vin s poreklom iz Avstralije, ki fermentirajo v steklenici. Ugotavljam, da avstralska vlada namerava v ustrezno avstralsko zakonodajo vključiti naslednjo opredelitev za zadevni proizvod:

"(a) "Fermentirano v steklenici" je peneče vino, dobljeno z vrenjem v steklenici, ki po prostornini ne presega petih litrov, in se na drožeh stara najmanj šest mesecev;

(b) Na nalepki, prilepljeni na embalažo, ki vsebuje peneče vino, ali je tej priložena, ni besed "fermentirano v steklenici", če peneče vino ni dobljeno z vrenjem v steklenici, katere prostornina znaša največ pet litrov, in se na drožeh ne stara najmanj šest mesecev."

Potrjujem ustreznost zgoraj navedene opredelitve z določbami Skupnosti, navedenimi v členu 6(3) Uredbe (EGS) št. 2333/92, in soglašam s pripravljenostjo Skupnosti, da po vključitvi te opredelitve v ustrezno avstralsko zakonodajo dopolni Uredbo (EGS) št. 2707/86 glede odobritve uvoza in trženja takšnega penečega vina s poreklom iz Avstralije.

Hvaležen Vam bom, če boste potrdili, da se Avstralija strinja z vsebino tega pisma.

Sprejmite, prosim, izraze mojega globokega spoštovanja.

Za Evropsko skupnost

Pismo št. 2

Bruselj,

Spoštovani,

v čast mi je potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, v katerem je zapisano:

"Sklicujem se na posvetovanja, ki so potekala med predstavniki Evropske skupnosti in Avstralije o pogojih v zvezi s proizvodnjo in etiketiranjem penečih vin s poreklom iz Avstralije, ki fermentirajo v steklenici. Ugotavljam, da avstralska vlada namerava v ustrezno avstralsko zakonodajo vključiti naslednjo definicijo za zadevni proizvod:

"(a) "Fermentirano v steklenici" je peneče vino, dobljeno z vrenjem v steklenici, ki po prostornini ne presega petih litrov, in se na drožeh stara najmanj šest mesecev;

(b) Na nalepki, prilepljeni na embalažo, ki vsebuje peneče vino, ali je tej priložena, ni besed "fermentirano v steklenici", če peneče vino ni dobljeno z vrenjem v steklenici, katere prostornina znaša največ pet litrov, in se na drožeh ne stara najmanj šest mesecev."

Potrjujem ustreznost zgoraj omenjene definicije z določbami Skupnosti, navedenimi v členu 6(3) Uredbe (EGS) št. 2333/92, in soglašam s pripravljenostjo Skupnosti, da po vključitvi te definicije v ustrezno avstralsko zakonodajo dopolni Uredbo (EGS) št. 2707/86 glede odobritve uvoza in trženja takšnega penečega vina s poreklom iz Avstralije.

Hvaležen Vam bom, če boste potrdili, da se Avstralija strinja z vsebino tega pisma."

V čast mi je potrditi, da se Avstralija strinja z vsebino pisma.

Sprejmite, prosim, izraze mojega globokega spoštovanja.

Za Vlado Avstralije

--------------------------------------------------

Izmenjava pisem o pogojih v zvezi s proizvodnjo in etiketiranjem avstralskih vin, poimenovanih in predstavljenih z izrazi

ali podobno ali

ali

.

Pismo št. 1

Bruselj,

Spoštovani,

sklicujem se na posvetovanja, ki so potekala med predstavniki Evropske skupnosti in Avstralije o pogojih v zvezi s proizvodnjo in etiketiranjem vin s poreklom iz Avstralije, ki so poimenovana in predstavljena z izrazom

"botrytis"

ali besedami z istim učinkom,

"noble late harvested"

ali

"special late harvested"

. Ugotavljam, da avstralska vlada namerava v ustrezno avstralsko zakonodajo vključiti naslednjo opredelitev za zadevni proizvod:

"(a) Vino je lahko označeno z izrazom

"botrytis"

ali besedami s podobnim učinkom ali frazo

"noble late harvested"

le, če je narejeno iz svežega zrelega grozdja, na pretežni delež katerega je pod naravnimi pogoji vplivala plesen botrytis cinerea, in sicer na način, ki je ugoden za koncentracijo sladkorja v grozdnih jagodah. Takšna vina imajo lastnosti, označene z

"pourriture noble"

ali

"edelfäule"

;

(b) Vino je lahko označeno s frazo

"noble late harvested"

le, če je narejeno iz svežega zrelega grozdja, pretežni delež katerega je bil sušen pod naravnimi pogoji in sicer na način, ki je ugoden za koncentracijo sladkorja v grozdnih jagodah."

Potrjujem priznavanje zgoraj navedene opredelitve kot izraze za vrhunsko kakovost v smislu člena 26(2)(c) Uredbe (EGS) št. 2392/89 in soglašam s pripravljenostjo Komisije, da dopolni Prilogo I Uredbe (EGS) št. 3201/90 z namenom, da po vključitvi te opredelitve v ustrezno avstralsko zakonodajo odobri uvoz in trženje takšnih vin s poreklom iz Avstralije.

Hvaležen Vam bom, če boste potrdili, da se Avstralija strinja z vsebino tega pisma.

Sprejmite, prosim, izraze mojega globokega spoštovanja.

Za Evropsko skupnost

Pismo št. 2

Bruselj,

Spoštovani,

v čast mi je potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, v katerem je zapisano:

"Sklicujem se na posvetovanja, ki so potekala med predstavniki Evropske skupnosti in Avstralije o pogojih v zvezi s proizvodnjo in etiketiranjem vin s poreklom iz Avstralije, ki so poimenovana in predstavljena z izrazom

"botrytis"

ali besedami z istim učinkom,

"noble late harvested"

ali

"special late harvested"

. Ugotavljam, da avstralska vlada namerava v ustrezno avstralsko zakonodajo vključiti naslednjo opredelitev za zadevni proizvod:

"(a) Vino je lahko označeno z izrazom

"botrytis"

ali besedami s podobnim učinkom ali frazo

"noble late harvested"

le, če je narejeno iz svežega zrelega grozdja, na pretežni delež katerega je pod naravnimi pogoji vplivala plesen botrytis cinerea, in sicer na način, ki je ugoden za koncentracijo sladkorja v grozdnih jagodah. Takšna vina imajo lastnosti, označene z

"pourriture noble"

ali

"edelfäule"

;

(b) Vino je lahko označeno s frazo

"noble late harvested"

le, če je narejeno iz svežega zrelega grozdja, pretežni delež katerega je bil sušen pod naravnimi pogoji in sicer na način, ki je ugoden za koncentracijo sladkorja v grozdnih jagodah."

Potrjujem priznavanje zgoraj navedenih opredelitev kot izrazov za vrhunsko kakovost v smislu člena 26(2)(c) Uredbe (EGS) št. 2392/89 in soglašam s pripravljenostjo Komisije, da dopolni Prilogo I Uredbe (EGS) št. 3201/90 z namenom, da po vključitvi te opredelitve v ustrezno avstralsko zakonodajo odobri uvoz in trženje takšnih vin s poreklom iz Avstralije.

Hvaležen vam bom, če boste potrdili, da se Evropska skupnost strinja z vsebino tega pisma."

V čast mi je potrditi, da se Avstralija strinja z vsebino pisma.

Sprejmite, prosim, izraze mojega globokega spoštovanja.

Za Vlado Avstralije

--------------------------------------------------

Izmenjava pisem v zvezi s členoma 8 in 14 Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Avstralijo o trgovini z vinom

Pismo št. 1

Bruselj,

Spoštovani,

v čast mi je sklicevati se na Sporazum med Evropsko skupnostjo in Avstralijo o trgovini z vinom, ki je bil podpisan danes, in zlasti na člena 8 in 14.

V tem kontekstu mi je v čast potrditi razumevanje pogodbenic v zvezi s členoma 8 in 14 Sporazuma, da v primeru, če bi se Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Sporazum TRIPs) podpisal v svoji sedanji "Dunkel" obliki z dne 21. decembra 1991, bo, kar zadeva izvoz, nad začasnimi izjemami, navedenimi v členu 8 tega Sporazuma, prevladala izvozna disciplina iz člena 24(4).

Hvaležen Vam bom, če boste potrdili, da se Avstralija strinja z vsebino tega pisma.

Sprejmite, prosim, izraze mojega globokega spoštovanja.

Za Evropsko skupnost

Pismo št. 2

Bruselj,

Spoštovani,

v čast mi je potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, v katerem je zapisano:

"V čast mi je sklicevati se na Sporazum med Evropsko skupnostjo in Avstralijo o trgovini z vinom, ki je bil podpisan danes, in zlasti na člena 8 in 14.

V tem kontekstu mi je v čast potrditi razumevanje pogodbenic v zvezi s členoma 8 in 14 Sporazuma, da v primeru, če bi se Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Sporazum TRIPs) podpisal v svoji sedanji "Dunkel" obliki z dne 21. decembra 1991, bo, kar zadeva izvoz, nad začasnimi izjemami, navedenimi v členu 8 tega Sporazuma, prevladala izvozna disciplina iz člena 24(4).

Hvaležen Vam bom, če boste potrdili, da se Avstralija strinja z vsebino tega pisma."

V čast mi je potrditi, da se Avstralija strinja z vsebino pisma.

Sprejmite, prosim, izraze mojega globokega spoštovanja.

Za Vlado Avstralije

--------------------------------------------------

Izmenjava pisem v zvezi z razmerjem med Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Avstralijo o trgovini z vinom ter Členom 24(1) Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Sporazum TRIPs)

Pismo št. 1

Bruselj,

Spoštovani,

v čast mi je sklicevati se na Sporazum med Evropsko skupnostjo in Avstralijo o trgovini z vinom, ki je bil podpisan danes.

V tem kontekstu mi je v čast potrditi razumevanje pogodbenic, da pogajanje o tem sporazumu in njegovo delovanje izpolnjujeta obveznosti vsake pogodbenici napram drugi pogodbenici v zvezi s členom 24(1) Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Sporazum TRIPs).

Hvaležen vam bom, če boste potrdili, da se Evropska skupnost strinja z vsebino tega pisma.

Sprejmite, prosim, izraze mojega globokega spoštovanja.

Za Vlado Avstralije

Pismo št. 2

Bruselj,

Spoštovani,

v čast mi je potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, v katerem je zapisano:

"V čast mi je sklicevati se na Sporazum med Evropsko skupnostjo in Avstralijo o trgovini z vinom, ki je bil podpisan danes.

V tem kontekstu mi je v čast potrditi razumevanje pogodbenic, da pogajanje o tem sporazumu in njegovo delovanje izpolnjujeta obveznosti vsake pogodbenici napram drugi pogodbenici v zvezi s členom 24(1) Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Sporazum TRIPs).

Hvaležen vam bom, če boste potrdili, da se Evropska skupnost strinja z vsebino tega pisma."

V čast mi je potrditi, da se Skupnost strinja z vsebino Vašega pisma.

Sprejmite, prosim, izraze mojega globokega spoštovanja.

Za Evropsko skupnost

--------------------------------------------------

Izmenjava pisem v zvezi s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Avstralijo o trgovini z vinom

Pismo št. 1

Bruselj,

Spoštovani,

v čast mi je sklicevati se na nedavna pogajanja med našimi delegacijami o oblikovanju sporazuma med Evropsko skupnostjo in Avstralijo o trgovini z vinom ("Sporazum").

Avstralija potrjuje, da v primeru, ko geografska označba tvori del oznake, ki je v Avstraliji registrirana kot blagovna znamka za vino, takšno registriranje običajno ne pomeni, da ima imetnik registrirane oznake pravico do izključne uporabe geografske označbe. Iz tega sledi, da ko je geografska označba, navedena v Prilogi II Sporazuma, zaščitena z avstralskimi zakoni in drugimi predpisi, se bo vključitev takšne geografske označbe v registrirano blagovno znamko omejila na vina s poreklom iz te določene regije ali kraja na ozemlju pogodbenice.

V zvezi z geografskimi označbami, navedenimi v členu 8 Sporazuma, če je katera koli takšna geografska označba bila vključena v blagovno znamko, bodisi samostojno bodisi v povezavi z drugimi imeni, imetnik takšne oznake nima izključne pravice do uporabe takšne geografske označbe. Skladno s tem se bo uporaba geografskih označb kot del blagovne znamke omejila na vina s poreklom iz določenega območja na ozemlju pogodbenice, ko so takšne geografske označbe po zaključku ustreznih prehodnih obdobij, predvidenih v členih 8, 9 in 11 Sporazuma, zaščitene z avstralskimi zakoni in drugimi predpisi.

V čast mi je predlagati, da to pismo zagotavlja dodatno pojasnilo glede delovanja zgoraj omenjenega sporazuma.

Sprejmite, prosim, izraze mojega globokega spoštovanja.

Za Vlado Avstralije

Pismo št. 2

Bruselj,

Spoštovani,

V čast mi je sklicevati se na nedavna pogajanja med Evropsko skupnostjo in Avstralijo o trgovini z vinom (

"Sporazum"

).

"Avstralija potrjuje, da v primeru, ko geografska označba tvori del oznake, ki je v Avstraliji registrirana kot blagovna znamka za vino, takšno registriranje običajno ne pomeni, da ima imetnik registrirane oznake pravico do izključne uporabe geografske označbe. Iz tega sledi, ko je geografska označba, navedena v Prilogi II Sporazuma, zaščitena z avstralskimi zakoni in drugimi predpisi, se bo vključitev takšne geografske označbe v registrirano blagovno znamko omejila na vina s poreklom iz te določene regije ali kraja na ozemlju pogodbenice.

V zvezi z geografskimi označbami, navedenimi v členu 8 Sporazuma, če je katera koli takšna označba bila vključena v blagovno znamko, bodisi samostojno bodisi v povezavi z drugimi imeni, imetnik takšne oznake nima izključne pravice do uporabe takšne geografske označbe. Skladno s tem se bo uporaba geografskih označb kot del blagovne znamke omejila na vina s poreklom iz določenega območja na ozemlju pogodbenice, ko so takšne geografske označbe po zaključku ustreznih prehodnih obdobij, predvidenih v členih 8, 9 in 11 Sporazuma, zaščitene z avstralskimi zakoni in drugimi predpisi.

V čast mi je predlagati, da to pismo zagotavlja dodatno pojasnilo glede delovanja zgoraj omenjenega sporazuma."

V čast mi je sprejeti vaš predlog, da to pismo zagotavlja dodatno pojasnilo glede delovanja zgoraj omenjenega sporazuma.

Sprejmite, prosim, izraze mojega globokega spoštovanja.

Za Evropsko skupnost

--------------------------------------------------

Izmenjava pisem o uporabi izraza "Frontignac" v Avstraliji

Pismo št. 1

Bruselj,

Spoštovani,

sklicujem se na posvetovanja, ki so potekala med predstavniki Evropske skupnosti in Avstralije v zvezi s sporazumom o trgovini z vinom.

Avstralija potrjuje, da bo Skupni odbor pogodbenic v skladu s členom 11(1) na svojem prvem zasedanju preučil uporabo imena "Frontignac" v Avstraliji kot sinonim za vinsko sorto

.

Hvaležen vam bom, če boste potrdili, da se Evropska skupnost strinja z vsebino tega pisma.

Sprejmite, prosim, izraze mojega globokega spoštovanja.

Za Vlado Avstralije

Pismo št. 2

Bruselj,

Spoštovani,

v čast mi je potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, v katerem je zapisano:

"Sklicujem se na posvetovanja, ki so potekala med predstavniki Evropske skupnosti in Avstralije v zvezi s sporazumom o trgovini z vinom.

Avstralija potrjuje, da bo Skupni odbor pogodbenic v skladu s členom 11(1)(e) na svojem prvem zasedanju preučil uporabo imena "Frontignac" v Avstraliji kot sinonim za vinsko sorto

.

Hvaležen vam bom, če boste potrdili, da se Evropska skupnost strinja z vsebino tega pisma."

V čast mi je potrditi, da se Skupnost strinja z vsebino Vašega pisma.

Sprejmite, prosim, izraze mojega globokega spoštovanja.

Za Evropsko skupnost

--------------------------------------------------

Top