Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21994A0129(05)

Dodatni protokol k Začasnemu sporazumu o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Evropsko skupnostjo za premog in jeklo na eni strani ter Romunijo na drugi strani, in k Evropskemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Romunijo na drugi strani

OJ L 25, 29.1.1994, p. 22–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 028 P. 33 - 36
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 028 P. 33 - 36
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 019 P. 148 - 151
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 019 P. 148 - 151
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 019 P. 148 - 151
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 019 P. 148 - 151
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 019 P. 148 - 151
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 019 P. 148 - 151
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 019 P. 148 - 151
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 019 P. 148 - 151
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 019 P. 148 - 151

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1994/48/oj

21994A0129(05)Uradni list L 025 , 29/01/1994 str. 0022 - 0025
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 28 str. 0033
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 28 str. 0033


Dodatni protokol

k Začasnemu sporazumu o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Evropsko skupnostjo za premog in jeklo na eni strani ter Romunijo na drugi strani, in k Evropskemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Romunijo na drugi strani

EVROPSKA SKUPNOST IN EVROPSKA SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO,

nadaljnjem besedilu "Skupnost",

na eni strani ter

ROMUNIJA

na drugi strani SO,

KER je bil Evropski sporazum o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami ter Romunijo (v nadaljnjem besedilu "Evropski sporazum") podpisan v Bruslju 1. februarja 1993 in še ni začel veljati;

KER so 1. maja 1993 z Začasnim sporazumom o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Evropsko skupnostjo za premog in jeklo na eni strani ter Romunijo na drugi strani (v nadaljevanju "Začasni sporazum"), podpisanim v Bruslju 1. februarja 1993, začele veljati trgovinske določbe Evropskega sporazuma in veljajo do začetka veljavnosti Evropskega sporazuma,

OB PRIZNAVANJU odločilnega pomena trgovine pri prehodu na tržno gospodarstvo,

OB UPOŠTEVANJU pripravljenosti Evropske skupnosti, da pospeši svoja prizadevanja pri odpiranju svojih tržišč za izdelke romunskega porekla,

OB UPOŠTEVANJU ciljev Evropskega sporazuma in zlasti tistih iz člena 1 Sporazuma,

OB UPOŠTEVANJU Začasnega sporazuma,

ODLOČILI skleniti ta protokol in so v ta namen imenovali svoje pooblaščence:

EVROPSKA SKUPNOST:

Philippe de Schoutheete de Tervarent

Izredni in pooblaščeni veleposlanik,

Stalni predstavnik Belgije,

Predsednik Odbora stalnih predstavnikov

EVROPSKA SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO:

Juan Prat

Generalni direktor Komisije Evropskih skupnosti

ROMUNIJA:

Constantin Ene

Izredni in pooblaščeni veleposlanik,

KI SO SE po izmenjavi pooblastil v pravilni in predpisani obliki

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Drugi pododstavek člena 4(2) Začasnega sporazuma in drugi pododstavek člena 10(2) Evropskega sporazuma se nadomestita z naslednjim besedilom:

"Carine pri uvozu, ki se v Skupnosti uporabljajo za izdelke romunskega porekla, ki so navedeni v Prilogi IIb, se znižajo z datumom začetka veljavnosti tega Sporazuma, za 20 % od osnovne dajatve ter naslednje leto za dodatnih 20 % osnovne dajatve. Dajatve se do konca drugega leta po začetku veljavnosti Sporazuma v celoti odpravijo."

Člen 2

Člen 4(3) Začasnega sporazuma in člen 10(3) Evropskega sporazuma se nadomestita z naslednjim besedilom:

"3. Carine pri uvozu izdelkov romunskega porekla, ki so navedeni v Prilogi III, se začasno opustijo v mejah letnih tarifnih kvot ali plafonov Skupnosti, ki se postopoma zvišujejo v skladu s pogoji, določenimi v navedeni prilogi, da bi dosegli popolno odpravo carin pri uvozu zadevnih izdelkov do konca tretjega leta po začetku veljavnosti Sporazuma.

Po začetku veljavnosti Sporazuma se z letnimi zniževanji po 15 % od osnovne dajatve istočasno postopoma odpravijo carine pri uvozu, ki se uporabljajo, če so kvote izčrpane ali če je bilo obračunavanje carin ponovno vzpostavljeno za izdelke, zajete s tarifnimi plafoni. Do konca tretjega leta se preostale dajatve odpravijo."

Člen 3

Sprotni opombi 3 in 4 Priloge III k Začasnemu sporazumu in Priloge III k Evropskemu sporazumu se nadomestita z naslednjim besedilom:

"3. Ti zneski se povečajo:

- za 20 % ob začetku veljavnosti Sporazuma,

- za dodatnih 20 % 1. januarja 1994,

- za dodatnih 10 % 1. julija 1994,

- za dodatnih 30 % 1. januarja 1995.

4. V nasprotju z opredelitvami iz sprotne opombe 3, se ta znesek poveča:

- za 20 % 1. januarja 1994,

- za dodatnih 10 % 1. julija 1994,

- za dodatnih 30 % 1. januarja 1995."

Člen 4

1. Drugi odstavek uvodnega besedila Priloge XIIa Začasnega sporazuma in Priloge XIIa Evropskega sporazuma se nadomesti z naslednjim besedilom:

"Količine, uvožene pod oznakami KN iz te priloge, z izjemo oznak 0104 in 0204, bodo predmet znižanja plačil in dajatev za 20 % s 1. majem 1993, 40 % s 1. januarjem 1994 in 60 % s 1. julijem 1994."

2. Naslednji drugi uvodni odstavek se doda Prilogi XIIb k Začasnemu sporazumu in Prilogi XIIb k Evropskemu sporazumu:

"2. Stopnje dajatev, določene za leta 3, 4 oziroma 5, se začnejo uporabljati s 1. julijem 1994, 1. julijem 1995 oziroma 1. julijem 1996."

3. Naslednji uvodni odstavek se doda prilogam XIa, XIIa in XIIb k Začasnemu sporazumu in prilogam XIa, XIIa in XIIb k Evropskemu sporazumu:

"1. (a) Količine v tonah, določene za leto 3 se uporabljajo od 1. julija 1994 do 30. junija 1995. Količine za leto 2 se zmanjšajo za 50 %.

1. (b) Količine v tonah, določene za leti 4 oziroma 5 se uporabljajo od 1. julija 1995 do 30. junija 1996 oziroma od 1. julija 1996 do 30. junija 1997."

Člen 5

1. V uvodnem odstavku k členu 2(1) Protokola 1 o tekstilnih izdelkih in oblačilih k Začasnemu sporazumu in Protokola 1 o tekstilnih izdelkih in oblačilih k Evropskemu sporazumu se "odprava ob koncu šestletnega obdobja" nadomesti z "odprava ob koncu petletnega obdobja".

2. Zadnji dve alinei člena 2(1) Protokola 1 o tekstilnih izdelkih in oblačilih k Začasnemu sporazumu in Protokola 1 o tekstilnih izdelkih in oblačilih k Evropskemu sporazumu se nadomestita z naslednjim besedilom:

- "na začetku šestega leta se odpravijo preostale dajatve"

.

Člen 6

Člen 2(2) Protokola 2 o izdelkih ESPJ k Začasnemu sporazumu in Protokola 2 o izdelkih ESPJ k Evropskemu sporazumu se nadomesti z naslednjim besedilom:

"Dodatna znižanja k 60, 40, 20 in 0 % od osnovne dajatve se uvedejo na začetku drugega, tretjega, četrtega oziroma petega leta po začetku veljavnosti Sporazuma."

Člen 7

Ta protokol je sestavni del Začasnega sporazuma in Evropskega sporazuma.

Člen 8

Ta protokol začne veljati prvi dan meseca po datumu, ko pogodbenice druga drugo obvestijo o zaključku postopkov, potrebnih v ta namen.

Člen 9

Ta protokol je sestavljen v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, španskem in romunskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo adicional.Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne tillægsprotokol.Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Zusatzprotokoll gesetzt.Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στο παρόν πρόσθετο πρωτόκολλο.In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Additional Protocol.En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole additionnel.In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo aggiuntivo.Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Aanvullend Protocol hebben gesteld.Em fé de que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente protocolo complementar.Plenipotentiarii de mai jos au semnat prezentul Protocol aditional.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y tres.Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende december nitten hundrede og treoghalvfems.Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Dezember neunzehnhundertdreiundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τρία.Done at Brussels on the twenty-first day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-three.Fait à Bruxelles, le vingt et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.Fatto a Bruxelles, addì ventuno dicembre millenovecentonovantatréGedaan te Brussel, de eenentwintigste december negentienhonderd drieënnegentig.Feito em Bruxelas, em vinte e um de Dezembro de mil novecentos e noventa e três.Incheiat la Bruxelles, in ziua de douazecisiunu decembrie, anul o mie noua sute nouzeci si trei.

Por la Comunidad Europea y la Comunidad Europea del Carbón y del AceroFor Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Kul- og StålfællesskabFür die Europäische Gemeinschaft und die Europäische Gemeinschaft für Kohle und StahlΓια την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και ΧάλυβαFor the European Community and the European Coal and Steel CommunityPour la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acierPer la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaioVoor de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Kolen en StaalPela Comunidade Europeia e pela Comunidade Europeia do Carvão e do AçoPentru Comunitatea Europeana si Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului

+++++ TIFF +++++

Por RumaníaFor RumænienFür RumänienΓια τη ΡουμανίαFor RomaniaPour la RoumaniePer la RomaniaVoor RoemeniëPela RoméniaPentru Romania

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top