EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21993A1231(08)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Romunijo o vzajemni zaščiti in nadzoru imen vin

OJ L 337, 31.12.1993, p. 178–255 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 055 P. 98 - OP_DATPRO
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 055 P. 98 - OP_DATPRO
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 343 - 420
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 343 - 420
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 343 - 420
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 343 - 420
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 343 - 420
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 343 - 420
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 343 - 420
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 343 - 420
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 343 - 420

In force

21993A1231(08)Uradni list L 337 , 31/12/1993 str. 0178 - 0255
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 55 str. 0098
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 55 str. 0098


Sporazum

med Evropsko skupnostjo in Romunijo o vzajemni zaščiti in nadzoru imen vin

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljnjem besedilu "Skupnost",

na eni strani in

ROMUNIJA na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu "pogodbenici", STA

ob upoštevanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami ter Romunijo, ki je bil podpisan v Bruslju 1. februarja 1993,

ob upoštevanju Začasnega trgovinskega sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Evropsko skupnostjo za premog in jeklo na eni strani ter Romunijo na drugi strani, ki je bil podpisan v Bruslju 1. februarja 1993,

ob upoštevanju interesa obeh pogodbenic za vzajemno zaščito in nadzor imen vin,

SE ODLOČILI SKLENITI TA SPORAZUM:

Člen 1

Pogodbenici se na podlagi vzajemnosti dogovorita, da bosta ščitili in nadzirali imena vin s poreklom iz Skupnosti in iz Romunije pod pogoji, opredeljenimi v tem sporazumu.

Člen 2

1. Ta sporazum velja za vina, ki spadajo pod tarifno številko 22.04 harmoniziranega sistema.

2. Za ta sporazum, če ni določeno drugače:

- "vino s poreklom iz", kadar temu sledi ime ene od pogodbenic, pomeni vino, proizvedeno na ozemlju navedene pogodbenice iz grozdja, v celoti pridelanega in obranega na ozemlju te pogodbenice,

- "geografska označba" pomeni navedbo, vključno z "označbo porekla", ki jo priznavajo zakoni in drugi predpisi pogodbenice za opis in predstavitev vina s poreklom z ozemlja pogodbenice ali iz regije ali kraja na tem ozemlju, na katerem se kakovost, sloves ali druge značilnosti vina bistveno pripisujejo geografskemu poreklu,

- "tradicionalni izraz" pomeni ime v ustaljeni rabi, ki velja zlasti za način proizvodnje ali za barvo, vrsto ali kakovost vina, ki ga zakoni in drugi predpisi pogodbenice priznavajo za opis in predstavitev vina s poreklom z ozemlja pogodbenice,

- "opis" pomeni imena, ki se uporabljajo pri označevanju nanalepkah, spremnih dokumentih za prevoz vina, na komercialnih dokumentih, zlasti računih in dobavnicah, in pri oglaševanju,

- "označevanje" pomeni vse opise in druga sklicevanja, znake, vzorce ali blagovne znamke za razlikovanje vina, ki se pojavljajo na isti posodi, vključno z zaporko ali obešanko, dodano posodi, in z ovojem, ki pokriva vrat steklenic,

- "predstavitev" pomeni imena, ki se uporabljajo na posodah, vključno z zapirali, na oznakah in embalaži,

- "embalaža" pomeni zaščitne omote, kakor so papir, ovoji iz slame vseh vrst, kartonske škatle in zaboji, ki se uporabljajo pri prevozu ene posode ali več posod oziroma za njihovo predstavitev zaradi prodaje končnemu potrošniku.

NASLOV I Vzajemna zaščita imen vin

Člen 3

Pogodbenici sprejmeta vse potrebne ukrepe za zagotavljanje, v skladu s tem sporazumom, vzajemne zaščite imen iz člena 4, ki se uporabljajo za opis in predstavitev vin s poreklom z ozemlja pogodbenic, zlasti pred nepošteno konkurenco.

Člen 4

1. Zaščitena so naslednja imena:

(a) za vina s poreklom iz Skupnosti:

- izrazi, ki se sklicujejo na državo članico, v kateri ima vino poreklo,

- naslednji izrazi iz člena 1 Uredbe Sveta (EGS) št. 823/87 o določitvi posebnih predpisov za kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju [1]:

(i) izraz "kakovostno vino, pridelano na določenem pridelovalnem območju", vključno s kratico "kakovostno vino pdpo", in enakovredni izrazi in kratice v drugih jezikih Skupnosti;

(ii) izrazi "kakovostno peneče vino, pridelano na določenem pridelovalnem območju", vključno s kratico "kakovostno peneče vino pdpo", in enakovredni izrazi in kratice v drugih jezikih Skupnosti, ter "Sekt bestimmter Anbaugebiete" ali "Sekt b.A.";

(iii) izrazi "kakovostno biserno vino, pridelano na določenem pridelovalnem območju", vključno s kratico "kakovostno biserno vino pdpo", in enakovredni izrazi in kratice v drugih jezikih Skupnosti;

(iv) izrazi "kakovostno likersko vino, pridelano na določenem pridelovalnem območju", vključno s kratico "kakovostno likersko vino pdpo", in enakovredni izrazi in kratice v drugih jezikih Skupnosti;

- naslednji izrazi iz Uredbe Sveta (EGS) št. 4252/88 o proizvodnji in trženju likerskih vin, proizvedenih v Skupnosti [2]:

"οίνος γλυκύς φυσικός", "vino generoso", "vino generoso de licor", "vinho generoso", "vino dulce natural", "vino dulce naturale", "vinho doce natural", "vin doux naturel";

- geografske označbe in tradicionalni izrazi, navedeni v Prilogi;

(b) za vina s poreklom iz Romunije:

- ime "România", "românesc" ali drugo ime, ki se uporablja za navedbo te države,

- geografske označbe in tradicionalni izrazi, navedeni v Prilogi, skladno z romunskim zakonom o vinu (Legea Viei si Vinului) št. 21/1971, tehničnimi določbami za njegovo izvajanje iz leta 1971 in v Odredbi MAIA št. 39A iz leta 1990.

2. V Romuniji so zaščitena imena Skupnosti:

- pridržana izključno za vina s poreklom iz Skupnosti, za katera se uporabljajo, in

- se smejo uporabljati samo pod pogoji, določenimi v zakonih in drugih predpisih Skupnosti, ali če teh ni, zakonih in drugih predpisih držav članic.

3. V Skupnosti so zaščitena romunska imena:

- pridržana izključno za vina s poreklom iz Romunije, za katera se uporabljajo, in

- se smejo uporabljati samo pod pogoji, določenimi v zakonih in drugih predpisih Romunije.

4. Zaščita, opredeljena v odstavku 1, velja za imena, tudi takrat, ko je navedeno dejansko poreklo vina v prevodu ali v povezavi z delokaliziranimi izrazi, kakor so "vrsta", "tip", "stil", "imitacija", "način", "blagovna znamka" ali podobno, ali je na ta način uporabljena geografska označba ali tradicionalni izraz.

5. Pri enakozvočnih ali enakih geografskih označbah velja:

(a) kjer sta dve označbi, zaščiteni po tem sporazumu, enakozvočni ali enaki, se zaščitita obe označbi, če:

- se zadevno geografsko ime ustaljeno in dosledno uporablja za opis in predstavitev vina, proizvedenega na geografskem območju, na katero se sklicuje,

- vino ni napačno predstavljeno potrošnikom, kakor da ima poreklo z ozemlja druge pogodbenice;

ali

(b) kjer je zaščitena označba pogodbenice enakozvočna ali enaka geografskemu imenu območja zunaj ozemelja pogodbenic, se to ime lahko uporablja za opis in predstavitev vina, če:

- je zadevno vino proizvedeno na geografskem območju, na katero se sklicuje,

- se geografsko ime ustaljeno in dosledno uporablja za opis in predstavitev vin,

- to uporabo ureja država porekla,

- se vino trži samo na ozemlju pogodbenice, za katero ta geografska označba ni zaščitena,

- vino ni napačno predstavljeno potrošnikom, kakor da ima poreklo z ozemlja pogodbenice, za katero je ta geografska označba zaščitena.

V takih primerih pogodbenici določita praktične pogoje za medsebojno razlikovanje zadevnih enakozvočnih ali enakih označb, ob upoštevanju potrebe po pravičnem obravnavanju zadevnih proizvajalcev in preprečevanju zavajanja potrošnikov.

6. Če navedba imena ali firme polnilca ali druge osebe, ki je udeležena pri trženju vina, lahko ustvari napačen vtis glede porekla vina, se lahko to ime ali firma navede samo, če je natisnjeno z manj vidnimi črkami od črk, ki se uporabljajo za druge navedbe v opisu in predstavitvi vina in so pred njimi podrobnejši podatki o poklicni dejavnosti zadevne osebe. Vse te navedbe morajo biti v eni vrstici z enakimi črkami.

7. Ta sporazum ne zavezuje pogodbenice, da zaščiti geografsko označbo ali tradicionalni izraz druge pogodbenice, ki ni zaščiten ali njegova zaščita preneha veljati v državi porekla ali se v tej državi ne uporablja več.

Člen 5

Pogodbenici sprejmeta vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se pri izvozu in trženju vin s poreklom iz pogodbenic zunaj njunih ozemelj zaščitena imena ene pogodbenice, navedena v tem sporazumu, ne uporabljajo za opis in predstavitev vina s poreklom iz druge pogodbenice.

Člen 6

1. Če je opis ali predstavitev vina, zlasti na oznaki ali v uradnih ali komercialnih dokumentih ali pri oglaševanju, v nasprotju s tem sporazumom, pogodbenici v skladu s svojimi zakoni in drugimi predpisi izvedeta potrebne upravne ukrepe ali sprožita sodne postopke.

2. Ukrepi in postopki iz odstavka 1 se uvedejo zlasti v naslednjih primerih:

(a) če zaradi prevoda navedb, predpisanih z zakonodajo Skupnosti ali Romunije, v jezik ali jezike druge pogodbenice nastane beseda, ki je lahko zavajajoča glede porekla, narave ali kakovosti vina, ki je tako opisano ali predstavljeno;

(b) če se navedbe, blagovne znamke, imena, napisi ali ponazoritve, ki neposredno ali posredno dajejo napačne ali zavajajoče podatke o izvoru, poreklu, naravi, sorti vinske trte ali stvarnih lastnostih vina, pojavljajo na posodah ali embalaži, pri oglaševanju ali v uradnih oziroma komercialnih dokumentih v zvezi z vini, katerih imena so v skladu s tem sporazumom zaščitena;

(c) če se za polnjenje uporabljajo take posode, ki lahko ustvarijo napačen vtis glede porekla.

3. Registrirane in neregistrirane blagovne znamke, ki se uporabljajo za vina, katerih imena so v skladu s tem sporazumom zaščitena, ne smejo vsebovati besed, delov besed, znakov ali ponazoritev:

(a) za katere je verjetno, da bodo ustvarile napačen vtis o osebi, zlasti o polnilcu, ki je udeležena pri trženju opisanega in predstavljenega proizvoda;

(b) katere se lahko zamenja za ime geografske enote, katere uporaba za opis in predstavitev vina je zaščitena v skladu s tem sporazumom; ali

(c) katere vsebujejo zavajajoče podatke ali podatke, ki bi bili lahko zavajajoči zlasti v zvezi z geografskim poreklom, sorto vinske trte, letom pridelave ali vrhunsko kakovostjo.

Člen 7

1. V obsegu, v katerem to dopušča ustrezna zakonodaja Skupnosti, so do zaščite na podlagi tega sporazuma upravičene tudi fizične in pravne osebe ter družbe, zveze, združenja in organizacije proizvajalcev, trgovcev ali potrošnikov, katerih sedeži so v Romuniji.

2. V obsegu, v katerem to dopušča ustrezna zakonodaja Romunije, so do zaščite na podlagi tega sporazuma upravičene tudi fizične in pravne osebe ter družbe, zveze, združenja in organizacije proizvajalcev, trgovcev ali potrošnikov, katerih sedeži so v Skupnosti.

Člen 8

Ta sporazum ne izključuje obsežnejše zaščite navedb, zaščitenih na podlagi tega sporazuma, zdaj ali v prihodnje, ki jo določijo pogodbenice v svoji nacionalni zakonodaji ali mednarodnih sporazumih.

NASLOV II Vzajemna pomoč med nadzornimi organi

Člen 9

1. Vsaka pogodbenica določi službe, ki so pristojne za nadzor upoštevanja tega sporazuma.

2. Pogodbenici se medsebojno obvestita o imenih in naslovih teh služb najpozneje dva meseca po začetku veljavnosti tega sporazuma. Med navedenimi službami poteka tesno in neposredno sodelovanje.

Člen 10

1. Če ena od služb, določenih v skladu s členom 9, utemeljeno sumi, da:

- vino ali serija vina, kakor je opredeljeno v členu 2, s katerim se trguje ali se je trgovalo med Romunijo in Skupnostjo, ni v skladu z določbami, ki urejajo vinski sektor v Skupnosti ali v Romuniji, ali s tem sporazumom, in

- je ta neskladnost posebnega pomena za drugo pogodbenico in bi lahko povzročila uvedbo upravnih ukrepov ali sodnih postopkov,

ta služba takoj obvesti pristojne službe druge pogodbenice in Komisijo Skupnosti.

2. Informacijam, ki jih je treba posredovati v skladu z odstavkom 1, so priloženi uradni, komercialni ali drugi ustrezni dokumenti; prav tako je treba navesti, kateri upravni ukrepi ali sodni postopki se po potrebi lahko uvedejo. Informacije obsegajo predvsem naslednje podatke o zadevnem vinu:

- o proizvajalcu in osebi, ki ima pravico razpolagati z vinom,

- o sestavi in organoleptičnih lastnostih vina,

- o opisu in predstavitvi vina, in

- podrobnosti o neskladnosti s pravili o proizvodnji in dajanju na trg.

NASLOV III Splošne določbe

Člen 11

Naslov I ne velja za vina:

(a) ki so v tranzitu čez ozemlje ene od pogodbenic; ali

(b) ki imajo poreklo na ozemlju ene od pogodbenic in se med pogodbenicama pošiljajo v majhnih količinah pod pogoji in v skladu s postopki, predpisanimi v Protokolu k temu sporazumu.

Člen 12

Ta sporazum velja za ozemlja, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti in pod pogoji, določenimi v tej pogodbi na eni strani, in za ozemlje Romunije na drugi strani.

Člen 13

Pogodbenice vzdržujejo tesne stike glede vseh vprašanj v zvezi z izvajanjem tega sporazuma.

To pomeni, da zlasti Skupnost in pristojne službe Romunije:

(a) z medsebojnim sporazumom spreminjajo Prilogo in protokol tega sporazuma, da upoštevajo spremembe zakonov in drugih predpisov pogodbenic;

(b) ena drugo uradno obveščajo o sodnih odločbah v zvezi z uporabo tega sporazuma in obveščajo o ukrepih, sprejetih na podlagi takih odločb;

(c) preučijo ukrepe, ki jih sprejme druga pogodbenica na podlagi tega sporazuma, zlasti glede sprememb zakonov in drugih predpisov;

(d) po potrebi z medsebojnim sporazumom določijo praktične pogoje iz člena 4(5);

(e) po potrebi se sestanejo, da pregledajo tehnična vprašanja, do katerih prihaja pri izvajanju tega sporazuma.

Člen 14

1. Vina, ki so bila ob začetku veljavnosti tega sporazuma zakonito opisana in predstavljena na način, nedopusten po tem sporazumu, lahko dajejo v promet:

- grosisti za obdobje treh let,

- trgovci na drobno do razprodaje zalog.

2. Vina, ki so bila opisana in predstavljena v času njihovega dajanja na trg v skladu z veljavnimi predpisi tega sporazuma, vendar njihov opis in predstavitev po spremembi sporazuma nista več v skladu z njimi, se lahko dajejo v promet do prodaje zalog, če se pogodbenici ne sporazumeta drugače.

Člen 15

Pogodbenici sprejmeta vse splošne in posebne ukrepe, da zagotovita izpolnitev obveznosti, določenih v tem sporazumu. Zagotovita, da so cilji, določeni v Sporazumu, doseženi.

Člen 16

1. Pogodbenici začneta posvetovanja, če ena izmed njiju meni, da druga ni izpolnila katere od obveznosti iz tega sporazuma.

2. Pogodbenica, ki zahteva posvetovanja, drugi pogodbenici predloži vse podatke, potrebne za podroben pregled zadevnega primera.

3. Če bi imela vsakršna zamuda lahko težko popravljive posledice, se lahko brez predhodnega posvetovanja sprejmejo ustrezni začasni zaščitni ukrepi, da pride do posvetovanj takoj po sprejetju teh ukrepov.

4. Če se po izvedenih posvetovanjih v skladu z odstavkoma 1 in 3 pogodbenici ne sporazumeta, lahko pogodbenica, ki je zahtevala posvetovanja ali sprejela ukrepe, navedene v odstavku 3, sprejme ustrezne zaščitne ukrepe, da omogoči ustrezno izvajanje tega sporazuma.

Člen 17

Priloga in protokol k temu sporazumu sta sestavni del Sporazuma.

Člen 18

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, španskem in romunskem jeziku, pri čemer je vsako besedilo enako verodostojno.

Člen 19

1. Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po datumu, ko se obe pogodbenici medsebojno uradno pisno obvestita, da so njune zahteve za začetek veljavnosti tega sporazuma izpolnjene.

2. Vsaka izmed pogodbenic lahko odpove ta sporazum z enoletnim odpovednim rokom s pisnim obvestilom drugi pogodbenici.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de noviembre de mil novecientos noventa y tres.Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende november nitten hundrede og treoghalvfems.Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten November neunzehnhundertdreiundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τρία.Done at Brussels on the twenty-sixth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-three.Fait à Bruxelles, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.Fatto a Bruxelles, addì ventisei novembre millenovecentonovantatre.Gedaan te Brussel, de zesentwintigste november negentienhonderd drieënnegentig.Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Novembro de mil novecentos e noventa e três.Incheiat la Bruxelles, in ziua de douazecisisase noiembrie a anului unamienouasutenouazecisitrei.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaPentru Comunitattea Europeana

+++++ TIFF +++++

Por RumaníaFor RumæenienFür RumänienΓια τη ΡουμανίαFor RomaniaPour la RoumaniePer la RomaniaVoor RoemeniëPela RoméniaPentru Romania

+++++ TIFF +++++

[1] UL L 84, 27.3.1987, str. 59.

[2] UL L 373, 31.12.1988, str. 59.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Seznam zaščitenih imen vin iz člena 4

A. VINA S POREKLOM IZ SKUPNOSTI

I. VINA S POREKLOM IZ ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE

A. Kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju

Ta vina so opisana z izrazom "Qualitätswein bA." ali s posebnim tradicionalnim izrazom, navedenim v točki 1, z imenom določenega pridelovalnega območja, navedenega v točki 2.1, in z navedbo "amtliche Prüfungsnummer" ali kratico "A.P. Nr.", ki ji sledi številka.

Poleg tega so vina lahko opisana z imenom podobmočja (Bereich) in/ali imenom vinorodne lokalne skupnosti ali dela lokalne skupnosti, navedene v točki 2.2, in imenom Großlage ali imenom vinograda (Einzellage). Nadalje so lahko taka vina opisana z dodatnim tradicionalnim izrazom, navedenim v točki (c).

1. Posebni tradicionalni izrazi

- "Qualitätswein"

ali

- "Qualitätswein mit Prädikat" v povezavi z enim od naslednjih izrazov:

"Kabinett", "Spätlese", "Auslese", "Beerenauslese", "Trockenbeerenauslese" ali "Eiswein".

2. Geografske označbe

2.1 Ime določenega pridelovalnega območja

- Ahr

- Hessische Bergstraße

- Mittelrhein

- Mosel-Saar-Ruwer

- Nahe

- Rheingau

- Rheinhessen

- Pfalz

- Franken

- Württemberg

- Baden

- Saale-Unstrut

- Sachsen

2.2 Imena podobmočij, lokalnih skupnosti ali delov lokalnih skupnosti

2.2.1 Določeno pridelovalno območje Ahr:

(a) podobmočje:

Bereich Walporzheim/Ahrtal

(b) Großlage:

Klosterberg

(c) Einzellagen

Blume

Burggarten

Goldkaul

Hardtberg

Herrenberg

Laacherberg

Mönchberg

Pfaffenberg

Sonnenberg

Steinkaul

Übigberg

(d) lokalne skupnosti ali deli lokalnih skupnosti:

Ahrbrück

Ahrtweiler

Altenahr

Bachem

Bad Neuenahr-Ahrweiler

Dernau

Ehlingen

Heimersheim

Heppingen

Lohrsdorf

Marienthal

Mayschoß

Neuenahr

Pützfeld

Rech

Reimerzhoven

Walporzheim

2.2.2 Določeno pridelovalno območje Hessische Bergstraße:

(a) podobmočje:

Bereich Starkenburg

Bereich Umstadt

(b) Großlagen:

Rott

Schloßberg

Wolfsmagen

(c) Einzellagen

Eckweg

Fürstenlager

Guldenzoll

Hemsberg

Herrenberg

Höllberg

Kalkgasse

Maiberg

Paulus

Steingeröll

Steingerück

Steinkopf

Stemmler

Streichling

(d) lokalne skupnosti ali deli lokalnih skupnosti:

Alsbach

Bensheim

Bensheim-Auerbach

Bensheim-Schönberg

Dietzenbach

Erbach

Groß-Umstadt

Hambach

Heppenheim

Klein-Umstadt

Roßdorf

Seeheim

Zwingenberg

2.2.3 Določeno pridelovalno območje Mittelrhein:

(a) podobmočja:

Bereich Loreley

Bereich Siebengebirge

(b) Großlagen:

Burg Hammerstein

Burg Rheinfels

Gedeonseck

Herrenberg

Lahntal

Loreleyfelsen

Marxburg

Petersberg

Schloß Reichenstein

Schloß Schönburg

Schloß Stahleck

(c) Einzellagen

Brünnchen

Fürstenberg

Gartenlay

Klosterberg

Römerberg

Schloß Stahlberg

Sonne

St. Martinsberg

Wahrheit

Wolfshöhle

(d) lokalne skupnosti ali deli lokalnih skupnosti:

Arlendorf

Bacharach

Bacharach-Steeg

Bad Ems

Bad Hönningen

Boppard

Bornich

Braubach

Breitscheid

Brey

Damscheid

Dattenberg

Dausenau

Dellhofen

Dörscheid

Ehrenbreitstein

Ehrental

Ems

Engenhöll

Erpel

Fachbach

Filsen

Hamm

Hammerstein

Henschhausen

Hirzenach

Kamp-Bornhofen

Karthaus

Kasbach-Ohlenberg

Kaub

Kestert

Koblenz

Königswinter

Lahnstein

Langscheid

Leubsdorf

Leutesdorf

Linz

Manubach

Medenscheid

Nassau

Neurath

Niederburg

Niederdollendorf

Niederhammerstein

Niederheimbach

Nochern

Oberdiebach

Oberdollendorf

Oberhammerstein

Oberheimbach

Obernhof

Oberwesel

Osterspai

Patersberg

Perscheid

Rheinbreitbach

Rheinbrohl

Rheindiebach

Rhens

Rhöndorf

Sankt-Goar

Sankt-Goarshausen

Schloss Fürstenberg

Spay

Steeg

Trechtingshausen

Unkel

Urbar

Vallendar

Weinähr

Wellmich

Werlau

Winzberg

2.2.4 Določeno pridelovalno območje Mosel-Saar-Ruwer:

(a) podobmočja:

Bereich Bernkastel

Bereich Moseltor

Bereich Obermosel

Bereich Saar-Ruwer

Bereich Zell/Mosel

(b) Großlagen:

Badstube

Gipfel

Goldbäumchen

Grafschaft

Köningsberg

Kurfüstlay

Münzlay

Nacktarsch

Probstberg

Römerlay

Rosenhang

Sankt Michael

Schwarzberg

Schwarze Katz

Scharzlay

vom heissem Stein

Weinhex

(c) Einzellagen

Abteiberg

Adler

Altarberg

Altärchen

Altenberg

Annaberg

Apotheke

Auf der Wiltingerkupp

Blümchen

Bockstein

Brauneberg

Braunfels

Brüderberg

Bruderschaft

Burg Warsberg

Burgberg

Burglay

Burglay-Felsen

Burgmauer

Bußlay

Carlsfelsen

Doctor

Domgarten

Domherrenberg

Edelberg

Elzhofberg

Engelgrube

Engelströpfchen

Euchariusberg

Falkenberg

Falklay

Felsenkopf

Fettgarten

Feuerberg

Frauenberg

Funkenberg

Geisberg

Goldgrübchen

Goldkupp

Goldlay

Goldtröpfchen

Grafschafter Sonnenberg

Großer Herrgott

Günterslay

Hahnenschrittchen

Hammerstein

Hasenberg

Hasenläufer

Held Osterlämmchen

Herrenberg

Herzchen

Himmelreich

Hirschlay

Hirtengarten

Hitzlay

Hofberger

Honigberg

Hubertusberg

Hubertuslay

Johannisbrünnchen

Juffer

Kappellchen

Kapellenberg

Kardinalsberg

Karlsberg

Kätzchen

Kehrnagel

Kirchberg

Kirchlay

Klosterberg

Klostergarten

Klosterkammer

Königsberg

Kreuzlay

Krone

Kupp

Kurfürst

Lambertuslay

Laudamusberg

Laurentiusberg

Lay

Leiterchen

Letterlay

Mandelgraben

Marienberg

Marienburg

Marienburger

Marienholz

Maximiner Burgberg

Maximiner Herrenberg

Maximiner Klosterlay

Meisenberg

Monteneubel

Moullay-Hofberg

Mühlenberg

Niederberg

Niederberg-Helden

Nonnenberg

Nonnengarten

Osterlämmchen

Paradies

Paulinsberg

Paulinslay

Pfirsichgarten

Quiriniusberg

Rathausberg

Rausch

Rochusfels

Römerberg

Römergarten

Römerhang

Römerquelle

Rosenberg

Rosenborn

Rosengärtchen

Rosenlay

Roterd

Sandberg

Schatzgarten

Scheidterberg

Schelm

Schießlay

Schlagengraben

Schleidberg

Schlemmertröpfchen

Schloß Thorner Kupp

Schloßberg

Sonnenberg

Sonnenlay

Sonnenuhr

St. Georgshof

St. Martin

St. Matheiser

Stefanslay

Steffensberg

Stephansberg

Stubener Klostersegen

Treppchen

Vogteiberg

Weißerberg

Würzgarten

Zellerberg

(d) lokalne skupnosti ali deli lokalnih skupnosti:

Alf

Alken

Andel

Avelsbach

Ayl

Bausendorf

Beilstein

Bekond

Bengel

Bernkastel-Kues

Beuren

Biebelhausen

Biewer

Bitzingen

Brauneberg

Bremm

Briedel

Briedern

Brodenbach

Bruttig-Fankel

Bullay

Burg

Burgen

Cochem

Cond

Detzem

Dhron

Dieblich

Dreis

Ebernach

Ediger-Eller

Edingen

Eitelsbach

Ellenz-Poltersdorf

Eller

Enkirch

Ensch

Erden

Ernst

Esingen

Falkenstein

Fankel

Fastrau

Fell

Fellerich

Filsch

Filzen

Fisch

Flußbach

Franzenheim

Godendorf

Gondorf

Graach

Grewenich

Güls

Hamm

Hatzenport

Helfant-Esingen

Hetzerath

Hockweiler

Hupperath

Igel

Irsch

Kaimt

Kanzem

Karden

Kasel

Kastel-Staadt

Kattenes

Kenn

Kernscheid

Kesten

Kinheim

Kirf

Klotten

Klüsserath

Kobern-Gondorf

Koblenz

Kommlingen

Konz

Köllig

Könen

Kövenich

Köwerich

Korlingen

Krettnach

Kreuzweiler

Kröv

Krutweiler

Kues

Kürenz

Langsur

Lay

Lehmen

Leiwen

Liersberg

Lieser

Longen

Longuich

Löf

Lörsch

Lösnich

Lorenzhof

Maring-Noviand

Maximin Grünhaus

Mehring

Mennig

Merl

Mertesdorf

Merzkirchen

Mesenich

Metternich

Metzdorf

Meurich

Minheim

Monzel

Morscheid

Moselkern

Moselsürsch

Moselweiß

Müden

Mühlheim

Neef

Nehren

Nennig

Neumagen-Dhron

Niederemmel

Niederfell

Niederleuken

Nidermennig

Nittel

Noviand

Oberbillig

Oberemmel

Oberfell

Obermennig

Oberperl

Ockfen

Olkenbach

Olewig

Onsdorf

Osann-Monzel

Palzem

Pellingen

Perl

Piesport

Platten

Pommern

Poltersdorf

Pölich

Portz

Pünderich

Rachtig

Ralingen

Rehlingen

Reil

Riol

Rivenich

Riveris

Ruwer

Saarburg

Scharzhofberg

Schleich

Schoden

Schweich

Sehl

Sehlem

Sehndorf

Sehnhals

Senheim

Serrig

Soest

Sommerau

Staadt

St. Aldegund

Starkenburg

Tarforst

Tawern

Temmels

Thörnich

Traben-Trarbach

Trarbach

Treis-Karden

Trier

Trittenheim

Ürzig

Valwig

Veldenz

Waldrach

Wasserliesch

Wawern

Wehlen

Wehr

Wellen

Wiltingen

Wincheringen

Winningen

Wintersdorf

Wintrich

Wittlich

Wolf

Zell

Zeltingen-Rachtig

Zewen-Oberkirch

2.2.5 Določeno pridelovalno območje Nahe:

(a) podobmočja:

Bereich Kreuznach

Bereich Schloß Böckelheim

Bereich Nahetal

(b) Großlagen:

Burgweg

Kronenberg

Paradiesgarten

Pfarrgarten

Rosengarten

Schloßkapelle

Sonnenborn

(c) Einzellagen

Abtei

Alte Römerstraße

Altenberg

Altenburg

Apostelberg

Backöfchen

Becherbrunnen

Berg

Bergborn

Birkenberg

Domberg

Drachenbrunnen

Edelberg

Felsenberg

Felseneck

Forst

Frühlingsplätzchen

Galgenberg

Graukatz

Herrenzehntel

Hinkelstein

Hipperich

Hofgut

Hölle

Höllenbrand

Höllenpfad

Honigberg

Hörnchen

Johannisberg

Kapellenberg

Karthäuser

Kastell

Katergrube

Katzenhölle

Klostergarten

Königsgarten

Königsschloß

Krone

Kronenfels

Lauerweg

Liebesbrunnen

Löhrer Berg

Lump

Marienpforter Klosterberg

Mönchberg

Mühlberg

Narrenkappe

Nonnengarten

Osterhöll

Otterberg

Palmengarten

Paradies

Pastorei

Pastorenberg

Pfaffenstein

Ratsgrund

Rheingrafenberg

Römerberg

Römerhelde

Rosenberg

Rosenteich

Rothenberg

Saukopf

Schloßberg

Sonnenberg

Sonnenlauf

Sonnenweg

St. Antoniusweg

St. Martin

Steinchen

Steyerberg

Straußberg

Teufelsküche

Tilgesbrunnen

Vogelsang

Wildgrafenberg

(d) lokalne skupnosti ali deli lokalnih skupnosti:

Alsenz

Altenbamberg

Auen

Bad Kreuznach

Bad Münster-Ebernburg

Bayerfeld-Steckweiler

Bingerbrück

Bockenau

Boos

Bosenheim

Braunweiler

Bretzenheim

Burg Layen

Burgsponheim

Cölln

Dalberg

Desloch

Dorsheim

Duchroth

Ebernburg

Eckenroth

Feilbingert

Gaugrehweiler

Genheim

Guldental

Gutenberg

Hargesheim

Heddesheim

Hergenfeld

Hochstätten

Hüffelsheim

Ippesheim

Kalkofen

Kirschroth

Langenlonsheim

Laubenheim

Lauschied

Lettweiler

Mandel

Mannweiler-Cölln

Martinstein

Meddersheim

Meisenheim

Merxheim

Monzingen

Münster

Münsterappel

Münster-Sarmsheim

Niederhausen

Niedermoschel

Norheim

Nußbaum

Oberhausen

Obermoschel

Oberndorf

Oberstreit

Odernheim

Planig

Raumbach

Rehborn

Roxheim

Rüdesheim

Rümmelsheim

Schloßböckelheim

Schöneberg

Schweppenhausen

Sobernheim

Sommerloch

Spabrücken

Sponheim

Staudernheim

Steinhardt

Steckweiler

St. Katharinen

Traisen

Unkenbach

Waldalgesheim

Waldböckelheim

Waldlaubersheim

Wald Erbach

Waldhilbersheim

Wallhausen

Weiler

Weinsheim

Windesheim

Winterborn

Winzenheim

2.2.6 Določeno pridelovalno območje Rheingau:

(a) podobmočje:

Bereich Johanninsberg

(b) Großlagen:

Burgweg

Daubhaus

Deutelsberg

Erntebringer

Gottesthal

Heiligenstock

Honigberg

Mehrhölzchen

Steil

Steinmacher

(c) Einzellagen

Dachsberg

Doosberg

Edelmann

Fuschsberg

Gutenberg

Hasensprung

Hendelberg

Herrnberg

Höllenberg

Jungfer

Kapellenberg

Kilzberg

Klaus

Kläuserweg

Klosterberg

Königin Viktoriaberg

Langenstück

Lenchen

Magdalenenkreuz

Marcobrunn

Michelmark

Mönchspfad

Nußbrunnen

Rosengarten

Sandgrub

Selingmacher

Schönhell

Schützenhaus

Sonnenberg

St. Nikolaus

Taubenberg

(d) lokalne skupnosti ali deli lokalnih skupnosti:

Aßmannshausen

Aulhausen

Böddiger

Eltville

Erbach

Flörsheim

Frankfurt

Geisenheim

Hallgarten

Hattenheim

Hochheim

Johannisberg

Kiedrich

Lorch

Lorchhausen

Mainz-Kostheim

Martinsthal

Massenheim

Mittelheim

Niederwalluf

Oberwalluf

Oestrich

Rauenthal

Rüdesheim

Schloß Johannisberg

Schloß Reichartshausen

Schloß Vollrads

Steinberg

Wicker

Wiesbaden

Wiesbaden-Dotzheim

Wiesbaden-Frauenstein

Wiesbaden-Schierstein

Winkel

2.2.7 Določeno pridelovalno območje Rheinhessen:

(a) podobmočja:

Bereich Bingen

Bereich Nierstein

Bereich Wonnegau

(b) Großlagen:

Abtey

Adelberg

Auflangen

Bergkloster

Burg Rodenstein

Domblick

Domherr

Gotteshilfe

Güldenmorgen

Gutes Domtal

Kaiserpfalz

Krötenbrunnen

Kurfürstenstück

Liebfrauenmorgen

Petersberg

Pilgerpfad

Rehbach

Rheinblick

Rheingrafenstein

Sankt Alban

Sankt Rochuskapelle

Spiegelberg

Sybillinenstein

Vögelsgärten

(c) Einzellagen

Adelpfad

Äffchen

Alte Römerstraße

Altenberg

Aulenberg

Aulerde

Bildstock

Binger Berg

Blume

Blücherpfad

Bockshaut

Bockstein

Bornpfad

Bubenstück

Bürgel

Daubhaus

Doktor

Ebersberg

Edle Weingärten

Eiserne Hand

Engelsberg

Fels

Felsen

Feuerberg

Findling

Frauenberg

Fraugarten

Frühmesse

Fuchsloch

Galgenberg

Geiersberg

Geisterberg

Gewürzgärtchen

Geyersberg

Goldberg

Goldenes Horn

Goldgrube

Goldpfad

Goldstückchen

Gottesgarten

Götzenborn

Hähnchen

Hasenbiß

Hasensprung

Haubenberg

Heil

Heiligenhaus

Heilighäuschen

Heiligenpfad

Heiligkreuz

Herrengarten

Herrgottspfad

Himmelsacker

Himmelthal

Hipping

Hoch

Hochberg

Hockenmühle

Hohberg

Hölle

Höllenbrand

Homberg

Honigberg

Horn

Hornberg

Hundskopf

Johannisberg

Kachelberg

Kaisergarten

Kallenberg

Kapellenberg

Katzebuckel

Kehr

Kieselberg

Kirchberg

Kirchenstück

Kirchgärtchen

Kirchplatte

Klausenberg

Kloppenberg

Klosterberg

Kosterbruder

Klostergarten

Klosterweg

Knopf

Königsstuhl

Kranzberg

Kreuz

Kreuzberg

Kreuzblick

Kreuzkapelle

Kreuzweg

Leckerberg

Leidhecke

Lenchen

Liebenberg

Liebfrau

Liebfrauenberg

Liebfrauenthal

Mandelbaum

Mandelberg

Mandelbrunnen

Michelsberg

Mönchbäumchen

Mönchspfad

Moosberg

Morstein

Nonnengarten

Nonnenwingert

Ölberg

Osterberg

Paterberg

Paterhof

Pfaffenberg

Pfaffenhalde

Pfaffenkappe

Pilgerstein

Rheinberg

Rheingrafenberg

Reinhöhe

Ritterberg

Römerberg

Römersteg

Rosenberg

Rosengarten

Rotenfels

Rotenpfad

Rotenstein

Rotes Kreuz

Rothenberg

Sand

Sankt Georgen

Saukopf

Sauloch

Schelmen

Schildberg

Schloß

Schloß Hammerstein

Schloßberg

Schloßberg-Schwätzerchen

Schloßhölle

Schneckenberg

Schönberg

Schützenhütte

Schwarzenberg

Seilgarten

Silberberg

Siliusbrunnen

Sioner Klosterberg

Sommerwende

Sonnenberg

Sonnenhang

Sonnenweg

Sonnheil

Spitzberg

St. Annaberg

St. Georgenberg

St. Jakobsberg

St. Julianenbrunnen

Steig

Steig-Terrassen

Stein

Steinberg

Steingrube

Tafelstein

Teufelspfad

Vogelsang

Wartberg

Wingertstor

Wißberg

Zechberg

Zellerweg am schwarzen Herrgott

(d) lokalne skupnosti ali deli lokalnih skupnosti:

Abenheim

Albig

Alsheim

Alzey

Appenheim

Armsheim

Aspisheim

Badenheim

Bechenheim

Bechtheim

Bechtolsheim

Bermersheim

Bermersheim v. d. H.

Biebelnheim

Biebelsheim

Bingen

Bodenheim

Bornheim

Bretzenheim

Bubenheim

Büdesheim

Budenheim

Dalheim

Dalsheim

Dautenheim

Dexheim

Dienheim

Dieterscheim

Dintesheim

Dittelsheim-Heßloch

Dolgesheim

Dorn-Dürkheim

Drais

Dromersheim

Ebersheim

Eckelsheim

Eich

Eimsheim

Elsheim

Engelstadt

Ensheim

Eppelsheim

Erbes-Büdesheim

Esselborn

Essenheim

Finthen

Flörsheim-Dalsheim

Flomborn

Flonheim

Framersheim

Freilaubersheim

Freimersheim

Frettenheim

Friesenheim

Fürfeld

Gabsheim

Gau-Algesheim

Gau-Bickelheim

Gau-Bischofsheim

Gau-Heppenheim

Gau-Köngernheim

Gaulsheim

Gau-Odernheim

Gau-Weinheim

Gensingen

Gimbsheim

Grolsheim

Groß-Winternheim

Gumbsheim

Gundersheim

Gundheim

Guntersblum

Hackenheim

Hahnheim

Hanger-Weisheim

Harxheim

Hechtsheim

Heidesheim

Heimersheim

Heppenheim

Herrnsheim

Hessloch

Hillesheim

Hohen-Sülzen

Horchheim

Horrweiler

Ingelheim

Jugenheim

Kempten

Klein-Winterheim

Kettenheim

Köngernheim

Kriegsheim

Laubenheim

Leiselheim

Lörzweiler

Lonsheim

Ludwigshöhe

Mainz

Mauchenheim

Mettenheim

Mommenheim

Mölsheim

Mörstadt

Monsheim

Monzernheim

Nack

Nackenheim

Neu-Bamberg

Nieder-Flörsheim

Nieder-Hilbersheim

Nieder-Olm

Nieder-Saulheim

Nieder-Wiesen

Nierstein

Ober-Flörsheim

Ober-Hilbersheim

Ober-Olm

Ockenheim

Offenheim

Offstein

Oppenheim

Osthofen

Partenheim

Pfaffen-Schwabenheim

Pfeddersheim

Pleitersheim

Rommersheim

Sankt Johann

Saulheim

Schafhausen

Schimsheim

Schornsheim

Schwabenheim

Schwabsburg

Selzen

Siefersheim

Sörgenloch

Spiesheim

Sponsheim

Sprendlingen

Stadecken-Elsheim

Stein-Bockenheim

Sulzheim

Tiefenthal

Udenheim

Uelversheim

Uffhofen

Undenheim

Vendersheim

Volxheim

Wachenheim

Wackernheim

Wahlheim

Wallertheim

Weinheim

Weinolsheim

Weinsheim

Weisenau

Welgesheim

Wendelsheim

Westhofen

Wies-Oppenheim

Wintersheim

Wöllstein

Wolfsheim

Wonsheim

Worms

Wörrstadt

Zornheim

Zotzenheim

2.2.8 Določeno pridelovalno območje Pfalz:

(a) podobmočja:

Bereich Mittelhaardt Deutsche Weinstraße

Bereich Südliche Weinstraße

(b) Großlagen:

Bischofskreuz

Feuerberg

Grafenstück

Guttenberg

Herrlich

Hochmeß

Höllenpfad

Hofstück

Honigsäckel

Kloster Liebfrauenberg

Kobnert

Königsgarten

Mandelhöhe

Mariengarten

Meerspinne

Ordensgut

Pfaffengrund

Rebstöckel

Rosenbühl

Schenkenböl

Schnepfenpflug an der Weinstraße

Schnepfenpflug vom Zellertal

Schwarzerde

Schloß Ludwigshöhe

Trappenberg

(c) Einzellagen

Abstberg

Altenberg

Altes Löhl

Baron

Benn

Berg

Bergel

Bettelhaus

Biengarten

Bildberg

Bischofsgarten

Bischofsweg

Bubeneck

Burgweg

Doktor

Eselsbuckel

Eselshaut

Forst

Frauenländchen

Frohnwingert

Fronhof

Frühmeß

Fuchsloch

Gässel

Geißkopf

Gerümpel

Goldberg

Gottesacker

Gräfenberg

Hahnen

Halde

Hasen

Hasenzeile

Heidegarten

Heilig Kreuz

Heiligenberg

Held

Herrenmorgen

Herrenberg

Herrenpfad

Herrgottsacker

Hochbenn

Hochgericht

Höhe

Hohenrain

Hölle

Honigsack

Im Sonnenschein

Johanniskirchel

Kaiserberg

Kalkgrube

Kalkofen

Kapelle

Kapellenberg

Kastanienbusch

Kastaniengarten

Kirchberg

Kirchenstück

Kirchlöh

Krischgarten

Klostergarten

Klosterpfad

Klosterstück

Königswingert

Kreuz

Kreuzberg

Kroatenpfad

Kronenberg

Kurfirst

Latt

Lerchenböhl

Letten

Liebesbrunnen

Linsenbusch

Mandelberg

Mandelgarten

Mandelhang

Mandelpfad

Mandelröth

Maria Magdalena

Martinshöhe

Michelsberg

Münzberg

Musikantenbuckel

Mütterle

Narrenberg

Neuberg

Nonnengarten

Nonnenstück

Nußbien

Nußriegel

Oberschloß

Ölgassel

Oschelskopf

Osterberg

Paradies

Pfaffenberg

Reiterpfad

Rittersberg

Römerbrunnen

Römerstraße

Römerweg

Rosenberg

Rosengarten

Rosenkranz

Rosenkränzel

Roßberg

Roter Berg

Sauschwänzel

Schäfergarten

Schloßberg

Schloßgarten

Schwarzes Kreuz

Seligmacher

Silberberg

Sonnenberg

St. Stephan

Steinacker

Steingebiß

Steinkopf

Stift

Venusbuckel

Vogelsang

Vogelsprung

Wolfsberg

Wonneberg

Zchpeter

(d) lokalne skupnosti ali deli lokalnih skupnosti:

Albersweiler

Albisheim

Albsheim

Alsterweiler

Altdorf

Appenhofen

Arzheim

Asselheim

Bad Bergzabern

Bad Dürkheim

Barbelroth

Battenberg

Bellheim

Berghausen

Biedesheim

Billigheim

Billigheim-Ingenheim

Birkweiler

Bischheim

Bissersheim

Bobenheim am Berg

Bockenheim

Böbingen

Böchingen

Bolanden

Bornheim

Bubenheim

Burrweiler

Colgenstein-Heidesheim

Dackenheim

Dammheim

Deidesheim

Diedesfeld

Dierbach

Dirmstein

Dörrenbach

Drusweiler

Duttweiler

Edenkoben

Edseheim

Einselthum

Ellerstadt

Erpolzheim

Eschbach

Esssingen

Flemlingen

Forst

Frankweiler

Freckenfeld

Freimersheim

Freinsheim

Freisbach

Friedelsheim

Gauersheim

Geinsheim

Gerolsheim

Gimmeldingen

Gleisweiler

Gleiszellen-Gleishorbach

Godramstein

Göcklingen

Gönnheim

Gommersheim

Gräfenhausen

Großfischlingen

Großkarlbach

Großniedesheim

Gronau

Grünstadt

Haardt

Hainfeld

Hambach

Hassloch

Harxheim

Heidesheim

Hergersweiler

Heiligenstein

Herxheim bei Landau

Herxheim am Berg

Herxheimweyher

Hessheim

Heuchelheim

Heuchelheim bei Frankenthal

Heuchelheim-Klingen

Hochdorf-Assenheim

Hochstadt

Ilbesheim

Immesheim

Impflingen

Ingenheim

Insheim

Kallstadt

Kandel

Kapellen

Kapellen-Drusweiler

Kapsweyer

Kindenheim

Kirchheim a. d. W.

Kirchheimbolanden

Kirrweiler

Kleinfischlingen

Kleinkarlbach

Kleinniedesheim

Klingen

Klingenmünster

Knittelsheim

Knöringen

Königsbach a. d. W.

Lachen

Lachen/Speyerdorf

Landau i. d. Pfalz

Laumersheim

Lautersheim

Leinsweiler

Leistadt

Lustadt

Maikammer

Marnheim

Mechtersheim

Meckenheim

Mertesheim

Minfeld

Mörlheim

Mörzheim

Morschheim

Mühlheim

Mühlhofen

Mussbach a. d. W.

Neuleiningen

Neustadt a. d. W.

Niederhorbach

Niederkirchen

Niederotterbach

Niefernheim

Nußdorf

Oberhausen

Oberhofen

Oberotterbach

Obersülzen

Obrigheim

Offenbach

Ottersheim

Ottersheim/Zellerthal

Pleisweiler

Pleisweiler-Oberhofen

Queichheim

Ranschbach

Rechtenbach

Rhodt

Rittersheim

Rödersheim-Gronau

Römerberg

Rohrbach

Roschbach

Rüssingen

Ruppertsberg

Sausenheim

Schwegenheim

Schweigen

Schweigen-Rechtenbach

Schweighofen

Siebeldingen

Speyerdorf

Steinfeld

Steinweiler

Stetten

St. Johann

St. Martin

Ungstein

Venningen

Vollmersweiler

Wachenheim

Walsheim

Weingarten

Weisenheim am Berg

Weyher i. d. Pfalz

Winden

Zeiskam

Zell

Zellertal

2.2.9 Določeno pridelovalno območje Franken:

(a) podobmočja:

Bereich Bayerischer Bodensee

Bereich Maindreieck

Bereich Mainviereck

Bereich Steigerwald

(b) Großlagen:

Burgweg

Ewig Leben

Heiligenthal

Herrenberg

Hofrat

Honigberg

Kapellenberg

Kirchberg

Markgraf Babenberg

Ölspiel

Ravensburg

Renschberg

Roßtal

Schild

Schloßberg

Schloßtück

Teufelstor

(c) Einzellagen

Abtsberg

Abtsleite

Altenberg

Benediktusberg

Berg

Berg-Rondell

Bischofsberg

Burg Hoheneck

Centgrafenberg

Cyriakusberg

Dabug

Dachs

Domherr

Eselsberg

Falkenberg

Feuerstein

First

Fischer

Fürstenberg

Glatzen

Harstell

Heiligenberg

Heroldsberg

Herrenberg

Herrgottsweg

Herrschaftsberg

Himmelberg

Hofstück

Hohenbühl

Höll

Homburg

Johannisberg

Julius-Echter-Berg

Kaiser Karl

Kalb

Kalbenstein

Kallmuth

Kapellenberg

Karthäuser

Katzenkopf

Kelter

Kiliansberg

Kirchberg

Königin

Krähenschnabel

Kreuzberg

Kronsberg

Küchenmeister

Lämmerberg

Landsknecht

Langenberg

Lump

Mainleite

Marsberg

Maustal

Paradies

Pfaffenberg

Ratsherr

Reifenstein

Rosenberg

Scharlachberg

Schloßberg

Schwanleite

Sommertal

Sonnenberg

Sonnenleite

Sonnenschein

Sonnenstuhl

St. Klausen

Stein

Stein/Harfe

Steinbach

Stollberg

Storchenbrünnle

Tannenberg

Teufel

Teufelskeller

Trautlestal

Vögelein

Vogelsang

Wachhügel

Weinsteig

Wölflein

Zehntgraf

(d) lokalne skupnosti ali deli lokalnih skupnosti:

Abtswind

Adelsberg

Adelshofen

Albertshofen

Albertheim

Aschaffenburg

Aschfeld

Altmannsdorf

Alzenau

Arnstein

Astheim

Aub

Aura a. d. Saale

Bad Windsheim

Bamberg

Bergrheinfeld

Bergtheim

Bibergau

Bieberehren

Bischwind

Böttigheim

Breitbach

Brück

Buchbrunn

Bullenheim

Bürgstadt

Castell

Dampfach

Dettelbach

Dietersheim

Dingolshausen

Donnersdorf

Dorfprozelten

Dottenheim

Düttingsfeld

Ebelsbach

Eherieder Mühle

Eibelstadt

Eichenbühl

Eisenheim

Elfershausen

Elsenfeld

Eltmann

Engelsberg

Engental

Ergersheim

Erlabrunn

Erlasee

Erlenbach a. M.

Erlenbach bei Marktheidenfeld

Eschau

Escherndorf

Euerdorf

Eussenheim

Fahr

Falkenstein

Feuerthal

Fuchstadt

Frankenberg

Frankenwinheim

Frickenhausen

Gädheim

Gaibach

Gambach

Germünden

Gerbrunn

Gerolzhofen

Gnötzheim

Gössenheim

Greußenheim

Grettstadt

Greuth

Großheubach

Großlangheim

Großostheim

Großwallstadt

Güntersleben

Haidt

Hallburg

Hammelburg

Handthal

Haßfurt

Haßloch

Heidingsfeld

Helmstadt

Hergolshausen

Herlheim

Herrnsheim

Hesslar

Himmelstadt

Hoheim

Hohenfeld

Höchberg

Hösbach

Höllrich

Homburg a. Main

Holzkirchen

Holzkirchhausen

Hüttenheim

Humprechtsau

Hundelshausen

Hüttenheim

Ickelheim

Iffigheim

Ingolstadt

Iphofen

Ippesheim

Ipsheim

Kammerforst

Karlburg

Karlstadt

Karsbach

Kaubenheim

Kemmern

Kirchschönbach

Kitzingen

Kleinheubach

Kleinlangheim

Kleinochsenfurt

Klingenberg

Knetzgau

Köhler

Königsberg i. Bayern

Kolitzheim

Krassolzheim

Krautheim

Kreuzwertheim

Krum

Külsheim

Laudenbach

Leinach

Lengfeld

Lengfurt

Lenkersheim

Lindach

Lindelbach

Lülsfeld

Machtilshausen

Mailheim

Mainberg

Mainbernheim

Mainstockheim

Margetshöchheim

Martinsheim

Marktbreit

Markt Einersheim

Markt Erlbach

Marktheidenfeld

Markt Nordheim

Marktsteft

Michelau i. Steigerwald

Michelbach

Michelfeld

Miltenberg

Mönchstockheim

Mühlbach

Mutzenroth

Neubrunn

Neundorf

Neuses a. Berg

Neusetz

Nordheim a. Main

Obereisenheim

Oberhaid

Oberleinach

Obernau

Obernbreit

Oberntief

Oberschleichach

Oberschwappach

Oberschwarzach

Obervolkach

Ochsenfurt

Ottendorf

Pflaumheim

Possenheim

Prappach

Prichsenstadt

Prosselsheim

Ramsthal

Randersacker

Remlingen

Repperndorf

Retzbach

Retzstadt

Reusch

Riedenheim

Rimbach

Rimpar

Rödelsee

Röttingen

Rothenburg ob der Tauber

Rottenberg

Rossbrunn

Rottendorf

Rück

Rüdenhausen

Rüdisbronn

Rügshofen

Saaleck

Sand a. Main

Schallfeld

Scheinfeld

Schmachtenberg

Schnepfenbach

Schonungen

Schwanfeld

Schwarzach

Schwarzenau

Schweinfurt

Segnitz

Seinsheim

Sickershausen

Sommerach

Sommerau

Sommerhausen

Staffelbach

Stammheim

Steinbach

Stetten

Sugenheim

Sulzfeld

Sulzheim

Sulzthal

Tauberrettersheim

Tauberzell

Theilheim

Thüngen

Thüngersheim

Tiefenstockheim

Tiefenthal

Traustadt

Triefenstein

Trimberg

Uettingen

Uffenheim

Ullstadt

Unfinden

Unterdürrbach

Unterhald

Untereisenheim

Unterleinach

Veitshöchheim

Viereth

Vögnitz

Vogelsburg

Volkach

Waigolshausen

Waigolsheim

Walddachsbach

Wasserlos

Wässerndorf

Weigenheim

Weiher

Weilbach

Weimersheim

Wenigumstadt

Werneck

Westheim

Wiebelsberg

Wiesenbronn

Wiesenfeld

Wiesentheid

Willanzheim

Winterhausen

Wipfeld

Wirmsthal

Wörth a. Main

Wonfurt

Würzburg

Wüstenfelden

Wüstenzell

Zeil a. Main

Zeilitzheim

Zell a. Main

Zell a. Ebersberg

Zellingen

Ziegelanger

2.2.10 Določeno pridelovalno območje Württemberg:

(a) podobmočja:

Bereich Württembergischer Bodensee

Bereich Kocher-Jagst-Tauber

Bereich Oberer Neckar

Bereich Remstal-Stuttgart

Bereich Württembergisch Unterland

(b) Großlagen:

Heuchelberg

Hohenneuffen

Kirchenweinberg

Kocherberg

Kopf

Lindauer Seegarten

Lindelberg

Salzberg

Schalkstein

Schozachtal

Sonnenbühl

Stautenberg

Stromberg

Tauberberg

Wartbühl

Weinsteige

Wunnenstein

(c) Einzellagen

Altenberg

Berg

Burgberg

Burghalde

Dachsberg

Dachsteiger

Dezberg

Dieblesberg

Eberfürst

Felsengarten

Flatterberg

Forstberg

Goldberg

Grafenberg

Halde

Harzberg

Heiligenberg

Herrlesberg

Himmelreich

Hofberg

Hohenberg

Hoher Berg

Hundsberg

Jupiterberg

Kaiserberg

Katzenbeißer

Katzenöhrle

Kayberg

Kirchberg

Klosterberg

König

Kriegsberg

Kupferhalde

Lämmler

Liechtenberg

Liebenberg

Margarete

Michaelsberg

Mönchberg

Mönchsberg

Mühlbächer

Neckarhälde

Paradies

Propstberg

Ranzenberg

Rappen

Reichshalde

Rozenberg

Sankt Johännser

Schafsteige

Schanzreiter

Schelmenklinge

Schenkenberg

Scheuerberg

Schloßberg

Schloßsteige

Schmecker

Schneckenhof

Sommerberg

Sommerhalde

Sonnenberg

Sonntagsberg

Steinacker

Steingrube

Stiftsberg

Wachtkopf

Wanne

Wardtberg

Wildenberg

Wohlfahrtsberg

Wurmberg

Zweifelsberg

(d) lokalne skupnosti ali deli lokalnih skupnosti:

Abstatt

Adolzfurt

Affalterbach

Affaltrach

Aichelberg

Aichwald

Allmersbach

Aspach

Asperg

Auenstein

Baach

Bad Cannstatt

Bad Friedrichshall

Bad Mergentheim

Beihingen

Beilstein

Beinstein

Belsenberg

Bensingen

Besigheim

Beuren

Beutelsbach

Bieringen

Bietigheim

Bietigheim-Bissingen

Bissingen

Bodolz

Bönnigheim

Botenheim

Brackenheim

Brettach

Bretzfeld

Breuningsweiler

Bürg

Burgbronn

Cleebronn

Cleversulzbach

Creglingen

Criesbach

Degerloch

Diefenbach

Dimbach

Dörzbach

Dürrenzimmern

Duttenberg

Eberstadt

Eibensbach

Eichelberg

Ellhofen

Elpersheim

Endersbach

Ensingen

Enzweihingen

Eppingen

Erdmannhausen

Erlenbach

Erligheim

Ernsbach

Eschelbach

Eschenau

Eßlingen

Fellbach

Feuerbach

Flein

Forchtenberg

Frauenzimmern

Freiberg a. Neckar

Freudenstein

Freudenthal

Frickenhausen

Gaisburg

Geddelsbach

Gellmersbach

Gemmrigheim

Geradstetten

Gerlingen

Grantschen

Gronau

Großbottwar

Großgartach

Großheppach

Großingersheim

Grunbach

Güglingen

Gündelbach

Gundelsheim

Haagen

Haberschlacht

Häfnerhaslach

Hanweiler

Harsberg

Hausen a. d. Zaber

Hebsack

Hedelfingen

Heilbronn

Hertmannsweiler

Hessigheim

Heuholz

Hirschau

Höpfigheim

Hösslinsülz

Hof und Lembach

Hofen

Hoheneck

Hohenhaslach

Hohenstein

Horkheim

Horrheim

Illingen

Ilsfeld

Ingelfingen

Ingersheim

Kappishäusern

Kernen

Kesselfeld

Kirchberg

Kircheim

Kleinaspach

Kleinbottwar

Kleingartach

Kleinheppach

Kleiningersheim

Kleinsachsenheim

Klingenberg

Knittlingen

Kohlberg

Korb

Kressbronn/Bodensee

Künzelsau

Langenbeutingen

Laudenbach

Lauffen

Lehrensteinsfeld

Leingarten

Leonbronn

Lienzingen

Lindau

Linsenhofen

Löchgau

Löwenstein

Ludwigsburg

Maienfels

Marbach/Neckar

Markelsheim

Markgröningen

Massenbachhausen

Maulbronn

Meimsheim

Metzingen

Michelbach a. W.

Möckmühl

Mühlacker

Mühlhausen

Mühlhausen a.d. Enz

Münster

Mundelsheim

Murr

Neckarsulm

Neckarweihingen

Neckarwestheim

Neipperg

Neudenau

Neuenstadt a. K.

Neuenstein

Neuffen

Neuhausen

Neustadt

Niederhofen

Niedernhall

Niederstetten

Nonnenhorn

Nordhausen

Nordheim

Oberderdingen

Oberohrn

Obersöllbach

Oberstenfeld

Oberstetten

Obersulm

Obertürkheim

Ochsenbach

Ochsenburg

Oedheim

Öhringen

Ötisheim

Offenau

Pfaffenhofen

Pfedelbach

Poppenweiler

Ravensburg

Reinsbronn

Remshalden

Reutlingen

Rielingshausen

Riet

Rietenau

Rohracker

Rommelshausen

Roßwag

Rotenberg

Rottenburg

Sachsenheim

Schluchtern

Schnait

Schöntal

Schorndorf

Schozach

Schützingen

Schwabbach

Schwaigern

Siebeneich

Siglingen

Spielberg

Steinheim

Sternenfels

Stetten a. H.

Stetten i. R.

Stockheim

Strümpfelbach

Stuttgart

Sülzbach

Taldorf

Talheim

Tübingen

Uhlbach

Untereisesheim

Untergruppenbach

Unterheimbach

Unterheinriet

Unterjesingen

Untersteinbach

Untertürkheim

Vaihingen

Verrenberg

Vorbachzimmern

Waiblingen

Waldbach

Walheim

Wangen

Wasserburg

Weikersheim

Weiler b. Weinsberg

Weiler a. d. Zaber

Weilheim

Weinsberg

Weinstadt

Weißbach

Wendelsheim

Wermutshausen

Widdern

Willsbach

Wimmental

Windischenbach

Winnenden

Winterbach

Winzerhausen

Wüstenrot

Wurmlingen

Zaberfeld

Zuffenhausen

2.2.11 Določeno pridelovalno območje Baden:

(a) podobmočja:

Bereich Badische Bergstraße Kraichgau

Bereich Badisches Frankenland

Bereich Bodensee

Bereich Breisgau

Bereich Kaiserstuhl

Bereich Tuniberg

Bereich Markgräflerland

Bereich Ortenau

(b) Großlagen:

Attilafelsen

Burg Lichteneck

Burg Neuenfels

Burg Zähringen

Fürsteneck

Hohenberg

Lorettoberg

Mannaberg

Rittersberg

Schloß Rodeck

Schutterlindenberg

Sonnenufer

Stiftsberg

Tauberklinge

Vogtei Rötteln

Vulkanfelsen

(c) Einzellagen

Abtsberg

Alte Burg

Altenberg

Alter Gott

Baßgeige

Batzenberg

Betschgräbler

Bienenberg

Bühl

Burggraf

Burgstall

Burgwingert

Castellberg

Eckberg

Eichberg

Engelsberg

Engelsfelsen

Enselberg

Feuerberg

Fohrenberg

Gänsberg

Gestühl

Haselstaude

Hasenberg

Henkenberg

Herrenberg

Herrenbuck

Herrenstück

Hex von Dasenstein

Himmelreich

Hochberg

Hummelberg

Kaiserberg

Kapellenberg

Käsleberg

Katzenberg

Kinzigtäler

Kirchberg

Klepberg

Kochberg

Kreuzhalde

Kronenbühl

Kuhberg

Lasenberg

Lerchenberg

Lotberg

Maltesergarten

Mandelberg

Mühlberg

Oberdürrenberg

Oelberg

Ölbaum

Ölberg

Pfarrberg

Plauelrain

Pulverbuck

Rebtal

Renchtäler

Rosenberg

Roter Berg

Rotgrund

Schäf

Scheibenbuck

Schloßberg

Schloßgarten

Silberberg

Sommerberg

Sonnenberg

Sonnenstück

Sonnhalde

Sonnhohle

Sonnhole

Spiegelberg

St. Michaelsberg

Steinfelsen

Steingäßle

Steingrube

Steinhalde

Steinmauer

Sternenberg

Teufelsburg

Ulrichsberg

Weingarten

Weinhecke

Winklerberg

Wolfhag

(d) lokalne skupnosti ali deli lokalnih skupnosti:

Achern

Achkarren

Altdorf

Altschweier

Amoltern

Auggen

Bad Bellingen

Baden-Baden

Badenweiler

Bad Krozingen

Bad Mergentheim

Bad Mingolsheim

Bad Rappenau

Bahlingen

Bahnbrücken

Ballrechten-Dottingen

Bamlach

Bauerbach

Beckstein

Berghaupten

Berghausen

Bermatingen

Bermersbach

Berwangen

Bickensohl

Biengen

Bilfingen

Binau

Binzen

Bischoffingen

Blankenhornsberg

Blansingen

Belichheim

Bodmann

Bötzingen

Bollschweil

Bombach

Bottenau

Breisach

Britzingen

Broggingen

Bruchsal

Buchholz

Bühl

Bühlertal

Buggingen

Burkheim

Dainbach

Dattingen

Denzlingen

Dertingen

Diedesheim

Dielheim

Diersburg

Diestelhausen

Dietlingen

Dittigheim

Dossenheim

Dürrn

Durbach

Eberbach

Ebringen

Efringen-Krichen

Egringen

Ehrenstetten

Eichelberg

Eichstetten

Eichtersheim

Eimeldingen

Eisental

Eisingen

Ellmendingen

Elsenz

Emmendingen

Endingen

Eppingen

Erlach

Ersingen

Erzingen

Eschbach

Eschelbach

Ettenheim

Feldberg

Fessenbach

Feuerbach

Fischingen

Flehingen

Freiburg

Friesenheim

Gailingen

Gemmingen

Gengenbach

Gerlachsheim

Gissigheim

Glottertal

Gochsheim

Gottenheim

Grenzach

Grötzingen

Großrinderfeld

Großachsen

Grunern

Hagnau

Haltingen

Haslach

Hassmersheim

Hecklingen

Heidelberg

Heidelsheim

Heiligenzell

Heimbach

Heinsheim

Heitersheim

Helmsheim

Hemsbach

Herbolzheim

Herten

Hertingen

Heuweiler

Hilsbach

Hilzingen

Hochburg

Höhefeld

Hofweier

Hohensachsen

Hohenwettersbach

Holzen

Horrenberg

Hügelheim

Hugsweier

Huttingen

Ihringen

Immenstaad

Impfingen

Istein

Jechtingen

Jöhlingen

Kappelrodeck

Karlsruhe-Durlach

Kembach

Kenzingen

Kiechlinsbergen

Kippenhausen

Kippenheim

Kirchberg

Kirchardt

Kirchhofen

Kleinkems

Klepsau

Klettgau

Köndringen

Königheim

Königschaffhausen

Königshofen

Konstanz

Kraichtal

Krautheim

Külsheim

Kürnbach

Lahr

Landshausen

Langenbrücken

Lauda

Laudenbach

Lauf

Laufen

Lautenbach

Lehen

Leimen

Leiselheim

Leutershausen

Liel

Lindelbach

Lipburg

Lörrach

Lottstetten

Lützelsachsen

Mahlberg

Malsch

Malschenberg

Malterdingen

Marbach

Markdorf

Mauchen

Meersburg

Mengen

Menzingen

Merdingen

Merzhausen

Michelfeld

Mietersheim

Mösbach

Mühlbach

Mühlhausen

Müllheim

Münchweier

Münzesheim

Mundingen

Munzingen

Nack

Neckarmühlbach

Neckarzimmern

Nesselried

Neudenau

Neuenbürg

Neuershausen

Neusatz

Neuweier

Niedereggenen

Niderrimsingen

Niderschopfheim

Niederweiler

Nimburg

Nordweil

Norsingen

Nußbach

Nußloch

Oberachern

Oberacker

Oberbergen

Obereggenen

Obergrombach

Oberkirch

Oberlauda

Oberöwisheim

Oberrimsingen

Oberrotweil

Obersasbach

Obertschopfheim

Oberschüpf

Obertsrot

Oberuhldingen

Oberweier

Odenheim

Ödsbach

Östringen

Ötlingen

Offenburg

Ohlsbach

Opfingen

Ortenberg

Ottersweier

Paffenweiler

Rammersweier

Rauenberg

Rechberg

Reichenau

Reichenbach

Reichholzheim

Renchen

Rettigheim

Rheinweiler

Riedlingen

Riegel

Ringelbach

Ringsheim

Rohrbach a. G.

Rotenberg

Rümmingen

Sachsenflur

Salem

Sasbach

Sasbachwalden

Schallbach

Schallstadt-Wolfenweiler

Schelingen

Scherzingen

Schmieheim

Schlatt

Schliengen

Schriesheim

Seefelden

Sexau

Singen

Sinsheim

Sinzheim

Söllingen

Stadelhofen

Staufen

Steinbach

Steinsfurt

Steinenstadt

Stetten

Stettfeld

Sulz

Sulzbach

Sulzburg

Sulzfeld

Tairnbach

Tannenkirch

Tauberbischofsheim

Tiefenbach

Tiengen

Tiergarten

Tunsel

Tutschfelden

Überlingen

Ubstadt

Ubstadt-Weiler

Uissigheim

Ulm

Untergrombach

Unteröwisheim

Unterschüpf

Varnhalt

Wagenstadt

Waldangelloch

Waldulm

Wallburg

Waltershofen

Walzbachtal

Wasenweiler

Weiher

Weil

Weiler

Weingarten

Weinheim

Weisenbach

Welmlingen

Werbach

Wertheim

Wettelbrunn

Weisloch

Wildtal

Wintersweiler

Wittnau

Wöschbach

Wollbach

Zaisenhausen

Zell-Weierbach

Zeutern

Zungweier

Zunzingen

2.2.12 Določeno pridelovalno območje Saale-Unstrut:

(a) podobmočja:

Bereich Schloß Neuenburg

Bereich Thüringen

(b) Großlagen:

Blütengrund

Göttersitz

Kelterberg

Schweigenberg

(c) Einzellagen

Hahnenberg

Mühlberg

Rappental

(d) lokalne skupnosti ali deli lokalnih skupnosti

Bad Kösen

Bad Sulza

Burgscheidungen

Domburg

Dorndorf

Eulau

Freyburg

Gleina

Goseck

Gröst

Großheringen

Großjena

Höhnstedt

Jena

Kaatschen

Kalzendorf

Karsdorf

Kirchscheidungen

Klosterhäseler

Langenbogen

Laucha

Löbaschütz

Müncheroda

Naumburg

Nebra

Neugönna

Reinsdorf

Rollsdorf

Roßbach

Schleberoda

Schulpforte

Seeburg

Spielberg

Steigra

Vitzenburg

Weischütz

Weißenfels

Werder/Havel

Zeuchfeld

Zscheiplitz

2.2.13 Določeno pridelovalno območje Sachsen:

(a) podobmočja:

Bereich Dresden

Bereich Elstertal

Bereich Meißen

(b) Großlagen:

Elbhänge

Lößnitz

Schloßweinberg

Spaargebirge

(c) Einzellagen

Kapitelberg

Heinrichsburg

(d) lokalne skupnosti ali deli lokalnih skupnosti:

Belgern

Jessen

Kleindröben

Meißen

Merbitz

Ostritz

Pesterwitz

Pillnitz

Proschwitz

Radebeul

Schlieben

Seußlitz

Weinböhla

B. Namizna vina z geografsko označbo:

Ahrtaler Landwein

Altrheingauer Landwein

Bayerischer Bodensee-Landwein

Fränkischer Landwein

Landwein der Mosel

Landwein der Ruwer

Landwein der Saar

Mitteldeutscher Landwein

Nahegauer Landwein

Pfälzer Landwein

Regensburger Landwein

Rheinburgen-Landwein

Rheinischer Landwein

Saarländischer Landwein der Mosel

Sächsischer Landwein

Schwäbischer Landwein

Starkenburger Landwein

Südbadischer Landwein

Taubertäler Landwein

Unterbadischer Landwein

C. Dodatni tradicionalni izrazi:

- Affentaler

- Badisch Rotgold

- Ehrentrudis

- Hock

- Liebfrauenmilch és Liebfraumilch

- Moseltaler

- Riesling-Hochgewächs

- Rotling

- Schillerwein

- Weißherbst

- Winzersekt

- Deutsches Weinsiegel

II. VINA S POREKLOM IZ FRANCOSKE REPUBLIKE

A. Kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju

Ta vina so opisana z izrazi "vin de qualité produit dans une région déterminée" ali s posebnim tradicionalnim izrazom, navedenim v točki 1; navedena so v odstavku 2.

Poleg tega so ta vina lahko opisana z imenom geografske enote, manjše od določenega pridelovalnega območja, ki v tej prilogi ni navedena posamezno, ter z dodatnim tradicionalnim izrazom, kakor so navedeni v točki 3.

1. Posebni tradicionalni izrazi:

- Appellation d’origine contrôlée

- Appellation contrôlée

- Appellation d‘origine Vin délimité de qualité supérieure

2. Imena določenih pridelovalnih območij

2.1 Alzacija in druga vzhodna območja

2.1.1 Appellations d'origine contrôlées

Alsace vagy vin d’Alsace

Alsace grand cru

Alsace grand cru, ki mu sledi ime vinograda ("lieu-dit")

Alsace vagy vin d’Alsace, ki mu sledi:

Gewürztraminer

Riesling

Pinot gris

Muscat

Pinot vagy Klevner

Sylvaner

Chasselas vagy Gutedel

Pinot noir

Vin d’Alsace Edelzwicker

Crémant d’Alsace

2.1.2 Vins délimités de qualité supérieure

Côtes de Toul

Vin de Moselle

2.2 Območje Champagne

2.2.1 Appellations d'origine contrôlées

Champagne

Côteaux Champenois

Rosé des Riceys

2.3 Območje Bourgogne

2.3.1 Appellations d'origine contrôlées

Aloxe-Corton

Auxey-Duresses

Bâtard-Montrachet

Beaujolais

Beaujolais, ki mu sledi ime lokalne skupnosti porekla:

Juliénas

Jullié

Émeringes

Chenas

Fleurie

Chiroubles

Lancié

Villié-Morgon

Lantignié

Beaujeu

Regnié

Durette

Cercié

Quincié

Saint-Lager

Odenas

Charentay

Saint-Étienne-la-Varenne

Vaux

Le Perréon

Saint-Étienne-des-Ouillères

Blacé

Arbuisonnas

Salles

Saint-Julien

Montmelas

Rivolet

Denicé

Les Ardillats

Marchampt

Vauxrenard

Leynes

Saint-Amour-Bellevue

La Chapelle-de-Guinchay

Romanèche

Pruzilly

Chânes

Saint-Vérand

Saint-Symphorien-d’Ancelles

Beaujolais supérieur

Beaujolais-villages

Beaune

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

Blagny

Bonnes-Mares

Bourgogne

Bourgogne aligoté

Bourgogne aligoté Bouzeron

Bourgogne clairet

Bourgogne clairet Côte Chalonnaise

Bourgogne clairet Hautes Côtes de Beaune

Bourgogne clairet Hautes Côtes de Nuits

Bourgogne Côte d’Auxerre

Bourgogne Côte Chalonnaise

Bourgogne grand ordinaire

Bourgogne grand ordinaire clairet

Bourgogne grand ordinaire rosé

Bourgogne Hautes Côtes de Beaune

Bourgogne Irancy

Bourgogne Hautes Côtes de Nuits

Bourgogne mousseux

Bourgogne ordinaire

Bourgogne ordinaire clairet

Bourgogne ordinaire rosé

Bourgogne passetoutgrains

Bourgogne rosé

Bourgogne rosé Côte Chalonnaise

Bourgogne rosé Hautes Côtes de Beaune

Bourgogne rosé Hautes Côtes de Nuits

Brouilly

Chablis

Chablis grand cru

Chablis premier cru

Chambertin

Chambertin Clos de Bèze

Chambolle-Musigny

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet

Chenas

Chevalier-Montrachet

Chiroubles

Chorey-lès-Beaune

Clos de la Roche

Clos des Lambrays

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos Saint-Denis

Corton

Corton-Charlemagne

Côtes de Beaune

Côtes de Beaune, pred katerim je ime ene od naslednjih lokalnih skupnosti porekla:

Auxey-Duresses

Blagny

Chassagne-Montrachet

Chorey-lès-Beaune

Ladoix

Meursault

Monthélie

Pernand-Vergelesses

Puligny-Montrachet

Saint-Aubin

Saint-Romain

Santenay

Savigny-lès-Beaune

Côtes de Beaune villages

Côtes de Brouilly

Côtes de Nuits villages

Coteaux du Lyonnais

Crémant de Bourgogne

Criots Bâtard-Montrachet

Échezeaux

Fixin

Fleurie

Gevrey-Chambertin

Givry

Grands Échezeaux

Griotte-Chambertin

Juliénas

La Grande-Rue

Ladoix

Latricières-Chambertin

Mâcon

Mâcon villages

Mâcon supérieur

Mâcon, dopolnjeno z imenom ene od naslednjih lokalnih skupnosti porekla:

Azé

Berzé-la-Ville

Berzé-le-Chatel

Bissy-la-Mâconnaise

Burgy

Bussières

Chaintré

Chânes

La Chapelle-de-Guinchay

Chardonnay

Charnay-lès-Mâcon

Chasselas

Chevagny-lès-Chevrières

Clessé

Crèches-sur-Saône

Cruzilles

Davayé

Fuissé

Grévilly

Hurigny

Igé

Leynes

Loché

Lugny

Milly-Lamartine

Montbellet

Péronne

Pierreclos

Prissé

Pruzilly

La Roche-Vineuse

Romanèche-Thorains

Saint-Amour-Bellevue

Saint-Gengoux-de-Scissé

Saint-Symphorien-d’Ancelles

Saint-Véran

Sologny

Solutré-Pouilly

Vergisson

Verzé

Vinzelles

Viré

Uchizy

Maranges

Maranges-Côtes de Beaune

Marsannay

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Mercurey

Meursault

Montagny

Monthélie

Montrachet

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moulin-à-Vent

Musigny

Nuits vagy Nuits-Saint-Georges

Pernand-Vergelesses

Petit Chablis

Pinot Chardonnay-Mâcon

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-Vinzelles

Puligny-Montrachet

Régnié

Richebourg

Romanée (La)

Romanée Conti

Romanée Saint-Vivant

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint-Amour

Saint-Aubin

Saint-Aubin (premiers crus)

Saint-Romain

Saint-Véran

Santenay

Savigny vagy Savigny-lès-Beaune

Tâche (La)

Vins fins des Côtes de Nuits

Volnay

Volnay Santenots

Vosne-Romanée

Vougeot

2.3.2 Vins délimités de qualité supérieure

Côtes du Forez

Côte Roannaises

Sauvignon de Saint-Bris

2.4 Območje Jura in Savoja

2.4.1 Appellations d'origine contrôlées

Arbois

Arbois mousseux

Arbois Pupillin

Château-Châlon

Côtes du Jura

Côtes du Jura mousseux

Crépy

L’Étoile

L’Étoile mousseux

Mousseux de Savoie

Pétillant de Savoie

Roussette de Savoie

Roussette de Savoie, dopolnjeno z imenom enega od naslednjih "cru":

Frangy

Marestel vagy Marestel Altesse

Monterminod

Monthoux

Seyssel

Seyssel mousseux

Vin de Savoie

Vin de Savoie, dopolnjeno z imenom enega od naslednjih "cru":

Abymes

Apremont

Arbin

Ayze

Charpignat

Chautagne

Chignin

Chignin Bergeron vagy Bergeron

Cruet

Marignan

Montmélian

Ripaille

Saint-Jean de la Porte

Saint-Jeoire Prieuré

Sainte-Marie d’Alloix

Marin

Jongieux

Vin de Savoie mousseux

Vin de Savoie pétillant

Vin de Savoie Ayze mousseux

Vin de Savoie Ayze pétillant

2.4.2 Vins délimités de qualité supérieure

Mousseux ou pétillant du Bugey

Vin du Bugey

Vin du Bugey mousseux vagy pétillant

Vin du Bugey, dopolnjeno z imenom enega od naslednjih "cru":

Virieu-le-Grand

Montagnieu

Manicle

Machuraz

Cerdon

Roussette du Bugey

Roussette du Bugey, dopolnjeno z imenom enega od naslednjih "cru":

Anglefort

Arbignieu

Chanay

Lagnieu

Montagnieu

Virieu-le-Grand

Vin du Bugey-Cerdon pétillant

Vin du Bugey-Cerdon mousseux

2.5 Območje Côtes du Rhône:

2.5.1 Appellations d'origine contrôlées

Château-Grillet

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Clairette de Die

Clairette de Die mousseux

Condrieu

Cornas

Côte-Rôtie

Coteaux de Die

Coteaux du Tricastin

Côtes du Lubéron

Côtes du Rhône

Côtes du Rhône, dopolnjeno z imenom lokalne skupnosti porekla:

Beaumes-de-Venise

Rochegude

Saint-Maurice

Vinsobres

Cairanne

Rasteau

Roaix

Rousset-les-Vignes

Saint-Pantaléon-les-Vignes

Séguret

Valréas

Visan

Laudun

Saint-Gervais

Sablet

Chusclan

Côtes du Rhône villages

Côtes du Ventoux

Crémant de Die

Crozes-Hermitage vagy Crozes-Ermitage

Gigondas

Hermitage vagy Ermitage

Lirac

Saint-Joseph

Saint-Péray

Saint-Péray mousseux

Tavel

Vacqueyras

2.5.2 Vins délimités de qualité supérieure

Côtes du Vivarais

Côtes du Vivarais, dopolnjeno z imenom enega od naslednjih "cru":

Orgnac-l’Aen

Saint-Montant

Saint-Remèze

Coteaux de Pierrevert

Haut-Comtat

2.6 Območje Provansa in Korzika

2.6.1 Appellations d'origine contrôlées

Ajaccio

Bandol

Bellet

Cassis

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux d'Aix-en-Provence, dopolnjeno z imenom:

Les-Baux-de-Provence

Coteaux Varois

Côtes de Provence

Palette

Patrimonio

Vin de Bandol

Vin de Bellet

Vin de Corse

Vin de Corse Calvi

Vin de Corse Coteaux du Cap-Corse

Vin de Corse Figari

Vin de Corse Sartène

Vin de Corse Porto-Vecchio

2.7 Območje Languedoc-Roussillon

2.7.1 Appellations d'origine contrôlées

Blanquette de Limoux

Blanquette méthode ancestrale

Clairette de Bellegarde

Clairette du Languedoc

Collioure

Corbières

Costière de Nîmes

Coteaux du Languedoc

Coteaux du Languedoc, dopolnjeno z enim od naslednjih imen ali ne:

Cabrières

Coteaux de La Méjanelle vagy La Méjanelle

Coteaux de Saint-Christol vagy Saint-Christol

Coteaux de Vérargues vagy Vérargues

La Clape

Montpeyroux

Picpoul-de-Pinet

Pic-Saint-Loup

Quatourze

Saint-Drézéry

Saint-Georges-D’Orques

Saint-Saturnin

Côtes du Roussillon

Côtes du Roussillon villages

Côtes du Roussillon villages Caramany

Côtes du Roussillon villages Latour de France

Crémant de Limoux

Faugères

Fitou

Limoux

Minervois

Saint-Chinian

2.7.2 Vins délimités de qualité supérieure

Cabardès

Côtes de la Malepère

Côtes du Cabardès et de l’Orbiel

2.8 Jugozahodno območje

2.8.1 Appellations d'origine contrôlées

Béarn

Béarn-Bellocq

Bergerac, Bergerac sec

Buzet

Cahors

Côtes de Bergerac

Côtes de Duras

Côtes du Frontonnais

Côtes du Frontonnais-Fronton

Côtes du Frontonnais-Villaudric

Côtes du Marmandais

Côtes de Montravel

Gaillac

Gaillac premières côtes

Gaillac doux

Gaillac mousseux

Haut-Montravel

Irouléguy

Jurançon

Jurançon sec

Madiran

Marcillac

Monbazillac

Montravel

Pacherenc du Vic-Bilh

Pécharmant

Rosette

Saussignac

2.8.2 Vins délimités de qualité supérieure

Côtes de Brulhois

Côtes de Saint-Mont

Tursan

Vin d’Entraygues et du Fel

Vin d’Estaing

Vin de Lavilledieu

2.9 Območje Bordeaux

Appellations d'origine contrôlées

Barsac

Blaye vagy Blayais

Bordeaux

Bordeaux clairet

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bordeaux mousseux

Bordeaux rosé

Bordeaux sec

Bordeaux supérieur

Bordeaux supérieur clairet

Bordeaux supérieur rosé

Bourg vagy Bourgeais

Cadillac

Cérons

Côtes Canon-Fronsac ali Canon-Fronsac

Côtes de Bourg

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Crémant de Bordeaux

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers Haut-Benauge

Fronsac

Graves

Graves supérieures

Graves de Vayres

Haut-Médoc

Lalande-de-Pomerol

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac-Saint-Émilion

Margaux

Médoc

Montagne-Saint-Émilion

Moulis vagy Moulis-en-Médoc

Néac

Pauillac

Pessac-Léognan

Pomerol

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux

Premiéres Côtes de Bordeaux, dopolnjeno z imenom lokalne skupnosti porekla:

Bassens

Carbon blanc

Lormont

Cenon

Floirac

Bouliac

Carignan

La Tresne

Cenac

Camblanes

Quinsac

Cambes

Saint-Caprais-de-Bordeaux

Haux

Tabanac

Baurech

Le Tourne

Langoiran

Capian

Lestiac

Paillet

Villenave-de-Rions

Cardan

Rions

Laroque

Béguey

Omet

Donzac

Cadillac

Monprimblanc

Gabarnac

Semens

Verdelais

Saint-Maixant

Saint-Eulalie

Saint-Germain-de-Graves

Yvrac

Puisseguin-Saint-Émilion

Sainte-Croix-du-Mont

Saint-Émilion

Saint-Émilion grand cru

Saint-Estèphe

Sainte-Foy-Bordeaux

Saint-Georges-Saint-Émilion

Saint-Julien

Sauternes

2.10 Območje Loire

2.10.1 Appellations d’origine contrôlées

Anjou, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Anjou Coteaux de la Loire, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Anjou Gamay, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Anjou pétillant, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Anjou mousseux, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Anjou villages

Blanc fumé de Pouilly, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Bourgueil, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Bonnezeaux, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Cabernet d'Anjou, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Cabernet de Saumur, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Cheverny

Chinon, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Coteaux de l'Aubance, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Coteaux du Layon, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Coteaux du Layon, ki je dopolnjeno z imenom ene od navedenih lokalnih skupnosti porekla in je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Beaulieu-sur-Layon

Faye-d’Anjou

Rablay-sur-Layon

Saint-Aubin-de-Luigné

Rochefort-sur-Loire

Saint-Lambert-du-Lattay

Coteaux du Layon-Chaume, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Coteaux du Loir, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Coteaux de Saumur, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Cour-Cheverny

Crémant de Loire, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Jasnières, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Ménétou Salon, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Montlouis, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Montlouis pétillant, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Montlouis mousseux, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Muscadet, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Muscadet des Coteaux de la Loire, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Muscadet de Sèvres-et-Maine, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Pouilly-sur-Loire, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Pouilly fumé, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Quarts-de-Chaume, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Quincy, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Reuilly, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Rosé d'Anjou, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Rosé d'Anjou pétillant, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Rosé de Loire, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Sancerre, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Saint-Nicolas-de-Bourgueil, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Saumur, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Saumur-Champigny, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Saumur pétillant, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Saumur mousseux, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Savennières, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Savennières-Coulée-de-Serrant, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Savennières-Roche-aux-Moines, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Touraine, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Touraine Azay-le-Rideau, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Touraine Amboise, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Touraine Mesland, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Touraine pétillant, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Touraine mousseux, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Vouvray, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Vouvray pétillant, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

Vouvray mousseux, ki je dopolnjeno z navedbo "Val de Loire" ali ne

2.10.2 Vins délimités de qualité supérieure

Châteaumeillant

Cheverny

Côteaux d'Ancenis, pri katerem mora biti dodatno navedeno ime sorte vinske trte:

Pineau de la Loire

Chenin blanc

Malvoisie

Pinot-Beurot

Gamay

Cabernet

Coteaux du Giennois

Coteaux du Giennois Cosne-sur-Loire

Coteaux du Vendômois

Côtes d'Auvergne, ki je dopolnjeno z imenom lokalne skupnosti porekla ali ne:

Boudes

Chanturgue

Châteaugay

Corent

Madargues

Côtes de Gien

Côtes de Gien Cosne-sur-Loire

Fiefs Vendéens, ki mora biti dopolnjeno z enim od naslednjih imen:

Brem

Mareuil

Pissotte

Vix

Gros-plant ali Gros-plant du pays Nantais

Haut Poitou

Saint-Pourçain

Valençay

Vins de l’Orléanais

Vins du Thouarsais

3. Likerska vina, ki spadajo v kategorijo "vins doux naturels"

Appellations d'origine contrôlées

Banyuls

Banyuls Rancio

Banyuls grand cru

Banyuls grand cru Rancio

Frontignan

Grand Roussillon

Grand Roussillon Rancio

Maury

Maury Rancio

Muscat de Beaumes-de-Venise

Muscat de Frontignan

Muscat de Lunel

Muscat du Cap Corse

Muscat de Mireval

Muscat de Rivesaltes

Muscat de Saint-Jean-de-Minervois

Rasteau

Rasteau Rancio

Rivesaltes

Rivesaltes Rancio

Vin de Frontignan

4. Likerska vina:

Appellations d'origine contrôlées

Clairette du Languedoc

Floc de Gascogne

Frontignan

Macvin du Jura

Muscat de Frontignan

Pineau des Charantes ali Pineau Charentais

Vin de Frontignan

5. Dodatni tradicionalni izrazi:

- Grand

- Premier (première)

- Cru

- Premier cru

- Grand cru

- Grand vin

- Vin fin

- Ordinaire

- Grand ordinaire

- Supérieur(e)

- Cru classé

- Premier cru classé

- Deuxième cru classé

- Grand cru classé

- Cru bourgeois

- Villages

- Clos

- Camp

- Edelzwicker

- Schillerwein

- Réserve

- Passetoutgrain

- Vin noble

- Petit

- Haut

- Vin jaune

- Vin de paille

- Pelure d’oignon

- Vin primeur

- Vin tuilé

- Vin gris

- Blanc de blancs

- Vin nouveau

- Sur lie

- Clairet, clairette

- Roussette

- Vendange tardive

- Claret

- Vin de café

- Sélection de grains nobles

B. Namizna vina z geografsko označbo

1. "Vins de pays", opisano z imenom proizvodnega departmaja

Vsi vinogradniški departmaji, razen tistih, katerih imena so registrirane označbe porekla (npr. Corse, Jura, Loire, Moselle in Savoy).

2. "Vins de pays", opisano z imenom proizvodnega območja:

Vin de pays de l’Agenais

Vin de pays d’Aigues

Vin de pays d’Allobrogie

Vin de pays de l’Ardailhou

Vin de pays d’Argens

Vin de pays de l’Aude

Vin de pays des Balmes Dauphinoises

Vin de pays de la Bénovie

Vin de pays du Bérange

Vin de pays de Bessan

Vin de pays de Bigorre

Vin de pays du Bourbonnais

Vin de pays de Cassan

Vin de pays Catalan

Vin de pays de Caux

Vin de pays de Cessenon

Vin de pays de Cévennes

Vin de pays Charentais

Vin de pays de la cité de Carcassone

Vin de pays des collines de la Moure

Vin de pays des collines Rhodaniennes

Vin de pays du comté de Grignan

Vin de pays du comté Tolosan

Vin de pays des comtés Rhodaniens

Vin de pays de la Côte Vermeille

Vin de pays des coteaux de l’Ardèche

Vin de pays des coteaux de Baronnies

Vin de pays des coteaux de Besilles

Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse

Vin de pays des coteaux de Cèze

Vin de pays des coteaux Charitois

Vin de pays des coteaux du Cher et de l’Arnon

Vin de pays des coteaux de Coiffy

Vin de pays des coteaux d’Enserune

Vin de pays des coteaux de Fenouillèdes

Vin de pays des coteaux Flaviens

Vin de pays des coteaux de Fontcaude

Vin de pays des coteaux de Glanes

Vin de pays des coteaux du Grésivaudan

Vin de pays des coteaux de Laurens

Vin de pays des coteaux du Libron

Vin de pays des coteaux du littoral Audois

Vin de pays des coteaux de Miramont

Vin de pays des coteaux de Murviel

Vin de pays des coteaux de Narbonne

Vin de pays des coteaux de Peyriac

Vin de pays des coteaux du Pont du Gard

Vin de pays des coteaux du Quercy

Vin de pays des coteaux du Salagou

Vin de pays des coteaux du Termenès

Vin de pays des coteaux du Verdon

Vin de pays des côtes du Vidourle

Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban

Vin de pays des côtes du Brian

Vin de pays des côtes de Ceressou

Vin de pays des côtes Catalanes

Vin de pays des côtes du Condomois

Vin de pays des côtes de Gascogne

Vin de pays des côtes de Lastours

Vin de pays des côtes de Lézignan

Vin de pays des côtes de Montestruc

Vin de pays des côtes de Pérignan

Vin de pays des côtes de Prouilhe

Vin de pays des côtes du Tarn

Vin de pays des côtes de Thau

Vin de pays des côtes de Thongue

Vin de pays de Cucugnan

Vin de pays de la Drôme

Vin de pays Duché d’Uzès

Vin de pays de Franche-Comté

Vin de pays des gorges de l’Hérault

Vin de pays des gorges et côtes de Millau

Vin de pays de Hauterive en pays d’Aude

Vin de pays de la haute vallée de l’Aude

Vin de pays de la haute vallée de l’Orb

Vin de pays des hauts de Badens

Vin de pays de l’Hérault

Vin de pays de l’île de Beauté

Vin de pays du Jardin de la France

Vin de pays des Marches de Bretagne

Vin de pays des Maures

Vin de pays de la Meuse

Vin de pays du Mont-Baudile

Vin de pays de Mont-Caume

Vin de pays d’Oc

Vin de pays des Pyrénées-Orientales

Vin de pays de Petite-Crau

Vin de pays de Pézenas

Vin de pays de la principauté d’Orange

Vin de pays de Retz

Vin de pays des Sables du golfe du Lion

Vin de pays de Saint-Sardos

Vin de pays du Torgan (ex coteaux Cathares)

Vin de pays des terroirs Landais

Vin de pays de Thézac-Perricard

Vin de pays d’Urfé

Vin de pays du val de Cesse

Vin de pays du val de Dagne

Vin de pays du val d’Orbieu

Vin de pays de la vallée du Paradis

Vin de pays des vals d’Agly

Vin de pays de la Vaunage

Vin de pays de la vicomté d’Aumelas

Vin de pays de la Vistrenque

III. VINA S POREKLOM IZ KRALJEVINE ŠPANIJE

A. Kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju

Ta vina so opisana z navedbo "vino de calidad producido en región determinada" ali s posebnim tradicionalnim izrazom, navedenim v točki 1, in z imenom določenega pridelovalnega območja, navedenega v točki 2. Ime je lahko dopolnjeno z imenom geografske enote, navedenim na istem seznamu.

Nadalje so lahko taka vina opisana z dodatnim tradicionalnim izrazom, kakor je navedeno v točki 3.

1. Posebni tradicionalni izrazi

- Denominación de origen calificada ali DOCa.

- Denominación de origen ali DO

- Vino generoso

- Vino generoso de licor

- Vino dulce natural

2. Földrajzi jelzések

2.1 Imena določenih pridelovalnih območij:

Alella

Alicante

Almansa

Ampurdán-Costa Brava

Bierzo

Binissalem

Calatayud

Cariñena

Campo de Borja

Cava

Cigales

Conca de Barbera

Condado de Huelva

Costers del Segre

Chacolí de Getaria-Getariako Txakolína

Jerez o Xérès o Sherry

Jumilla

Málaga

Mancha, La

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Méntrida

Montilla-Moriles

Navarra

Penedès

Priorato

Rias Baixas

Ribeiro

Ribera del Duero

Rioja (DOCa)

Rueda

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Toro

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia

Vinos de Madrid

Yecla

2.2 Imena podobmočij in lokalnih skupnosti

2.2.1 Denominación de origen Alella

Alella

Argentona

Cabrils

Martorelles

Masnou, El

Montgat

Montornès del Vallès

Orrius

Premià de Dalt

Premià de Mar

La Roca del Vallès

Sant Fost de Campcentelles

Santa Maria de Martorelles

Teià

Tiana

Vallromanes

Vilanova del Vallès

Vilassar de Dalt

2.2.2 Denominación de origen Alicante

(a) Alicante

Algueña

Bañeres

Benejama

Biar

Campo de Mirra

Cañada

Castalla

Elda

Hondón de los Frailes

Hondón de las Nieves

Ibi

Mañán

Monovar

Onil

Petrer

Pinoso

Romana, La

Salinas

Sax

Tibi

Villena

(b) La Marina

Alcalalí

Beniarbeig

Benichembla

Benidoleig

Benimeli

Benitachell

Benissa

Calpe

Castell de Castells

Denia

Gata de Gorgos

Jalón

Lliber

Miraflor

Murla

Ondara

Orba

Parcent

Pedreguer

Sagra

Sanet y Negrals

Senija

Setla y Mirarrosa

Teulada

Tormos

Vall de Languart

Vergel

Xabia

2.2.3 Denominación de origen Almansa

Alpera

Bonete

Chinchilla de Monte-Aragón

Corral-Rubio

Higueruela

Hoya Gonzalo

Pétrola

2.2.4 Denominación de origen Ampurdán-Costa Brava

Agullana

Avinyonet de Puigventós

Boadella

Cabanes

Cadaqués

Cantallops

Capmany

Colera

Darnius

Espolla

Figueres

Garriguella

Jonquera, La

Llançà

Llers

Masarac

Mollet de Perelada

Palau-Sabardera

Pau

Pedret i Marsà

Perelada

Pont de Molins

Port-Bou

Port de la Selva, El

Rabós

Roses

Sant Climent de Sescebes

Selva de Mar, La

Terrades

Vilafant

Vilajuïga

Vilamaniscle

Vilanant

Viure

2.2.5 Denominación de origen Bierzo

Arganza

Bembibre

Borrenes

Cabañas Raras

Cacabelos

Camponaraya

Carracedelo

Carucedo

Castropodame

Congosto

Corrullón

Cubillos del Sil

Fresnedo

Molinaseca

Noceda

Ponferrada

Priaranza

Puente de Domingo Flórez

Sancedo

Vega de Espinareda

Villadecanes

Toral de los Vados

Villafranca del Bierzo

2.2.6 Denominación de origen Binissalem

Binissalem

Consell

Santa María del Camí

Saucellas

Santa Eugenia

2.2.7 Denominación de origen Calatayud

Abanto

Acered

Alarba

Alhama de Aragón

Aniñón

Ateca

Belmonte de Gracián

Bubierca

Calatayud

Carenas

Castejón de las Armas

Castejón de Alarba

Cervera de la Cañada

Clarés de Ribota

Codos

Fuentes de Jiloca

Godojos

Ibdes

Maluenda

Mara

Miedes

Monterde

Montón

Morata de Jiloca

Moros

Munébrega

Nuévalos

Olvés

Orera

Paracuellos de Jiloca

Ruesca

Sediles

Terrer

Torralba de Ribota

Torrijo de la Cañada

Valtorres

Villalba del Perejil

Villalengua

Villaroya de la Sierra

La Viñuela

2.2.8 Denominación de origen Campo de Borja

Agon

Ainzón

Alberite de San Juan

Albeta

Ambel

Bisimbre

Borja

Bulbuente

Burata

Buste, El

Fuendejalón

Magallón

Pozuelo de Aragón

Tabuenca

Vera de Moncayo

2.2.9 Denominación de origen Carineña

Aguarón

Aladrén

Alfamén

Almonacid de la Sierra

Alpartir

Cosuenda

Encinacorba

Longares

Mezalocha

Muel

Paniza

Tosos

Villanueva de Huerva

2.2.10 Denominación de origen Cava

2.2.11 Denominación de origen Cigales

Cabezón de Pisuerga

Cigales

Corcos del Valle

Cubillas de Santa Marta

Fuensaldaña

Mucientes

Quintanilla de Trigueros

San Martín de Valveni

Santovenia de Pisuerga

Trigueros del Valle

Valoria la Buena

Dueñas

2.2.12 Denominación de origen Conca de Barberà

Barberà de la Conca

Blancafort

Conesa

L’Espluga de Francolí

Forès

Montblanc

Pira

Rocafort de Queralt

Sarral

Senan

Solivella

Vallclara

Vilaverd

Vimbodí

2.2.13 Denominación de origen Condado de Huelva

Almonte

Beas

Bollullos del Condado

Bonares

Chucena

Hinojos

Lucena del Puerto

Manzanilla

Moguer

Niebla

Palma del Condado, La

Palos de la Frontera

Rociana del Condado

San Juan del Puerto

Trigueros

Villalba del Alcor

Villarrasa

2.2.14 Denominación de origen Costers del Segre

(a) podobmočje: Raimat

Raimat

(b) podobmočje: Artesa

Artesa de Segre

Foradada

Alós de Balaguer

Penelles

Preixens

(c) podobmočje: Valle del Río Corb

Sant Martí de Riucorb

Verdú

Guimerà

Maldà

Balianes

Ciutadilla

Nalec

Vallbona de les Monges

Els Omells de na Gaia

Tàrrega

Vallfogona de Riucorb

Granyena de Segarra

Montornès de Segarra

Preixana

Granyanella

Montoliu de Segarra

(d) podobmočje: Les Garrigues

La Pobla de Cérvoles

El Vilosell

Cervià de les Garrigues

L’Albí

Vinaixa

Bellaguarda

L’Espluga Calba

Els Omellons

Tarrés

Fulleda

La Floresta

Arbeca

2.2.15 Denominación de origen Chacolí de Getaria Getariko Txakolína

Aia

Getaria

Zarautz

2.2.16 Denominación de origen Jerez-Xérès-Sherry

Chiclana de la Frontera

Chipiona

Jerez de la Frontera

Puerto de Santa María, El

Puerto Real

Rota

Sanlúcar de Barrameda

Trebujena

2.2.17 Denominación de origen Jumilla

Albatana

Fuente-Álamo

Hellín

Montealegre del Castillo

Ontur

Tobarra

2.2.18 Denominación de origen Málaga

Alameda

Alcaucín

Alfarnate

Alfarnatejo

Algarrobo

Alhaurín de la Torre

Almachar

Almogía

Archez

Archidona

Arenas

Benamargosa

Benamocarra

Borge, El

Canillas del Aceituno

Canillas de Albaida

Casabermeja

Casares

Colmenar

Cómares

Cómpeta

Cuevas Bajas

Cuevas de San Marcos

Cutar

Estepona

Frigiliana

Fuente Piedra

Humilladero

Iznate

Macharaviaya

Manilva

Moclinejo

Mollina

Nerja

Periana

Rincón de la Victoria

Riogordo

Salares

Sayalonga

Sedella

Sierra de Yeguas

Torrox

Totalán

Vélez-Málaga

Villanueva de Algaidas

Villanueva del Rosario

Villanueva de Tapia

Villanueva del Trabuco

Viñuela

2.2.19 Denominación de origen La Mancha

Barrax

Bonillo, El

Fuensanta

Herrera, La

Lezuza

Minaya

Montalvos

Munera

Ossa de Montial

Roda, La

Tarazona de la Mancha

Villarrobledo

Albaladejo

Alcázar de San Juan

Alcolea de Calatrava

Aldea del Rey

Alhambra

Almagro

Almedina

Almodóvar del Campo

Arenas de San Juan

Argamasilla de Alba

Argamasilla de Calatrava

Ballesteros de Calatrava

Bolaños de Calatrava

Calzada de Calatrava

Campo de Criptana

Cañada de Calatrava

Caracuel

Carrión de Calatrava

Carrizosa

Castellar de Santiago

Ciudad Real

Cortijos, Los

Cózar

Daimiel

Fernancaballero

Fuenllana

Fuente el Fresno

Granátula de Calatrava

Herencia

Labores, Las

Malagón

Manzanares

Membrilla

Miguelturra

Montiel

Pedro Muñoz

Picón

Piedrabuena

Poblete

Porzuna

Pozuelo de Calatrava

Puebla del Príncipe

Puerto Lápice

Santa Cruz de los Cáñamos

Socuéllamos

Solana, La

Terrinches

Tomelloso

Torralba de Calatrava

Torre de Juan Abad

Valenzuela de Calatrava

Villahermosa

Villamanrique

Villamayor de Calatrava

Villanueva de la Fuente

Villanueva de los Infantes

Villar del Pozo

Villarrubia de los Ojos

Villarta de San Juan

Acebrón, El

Alberca de Záncara, La

Alconchel de la Estrella

Almarcha, La

Almendros

Almonacid del Marquesado

Atalaya del Cañavate

Barajas de Melo

Belinchón

Belmonte

Cañadajuncosa

Cañavate, El

Carrascose de Haro

Casas de Benítez

Casas de Fernando Alonso

Casas de Guijarro

Casas de Haro

Casas de los Pinos

Castillo de Carcimuñoz

Cervera del Llano

Fuente de Pedro Naharro

Fuentelespino de Haro

Hinojosa, La

Hinojosas, Las

Honrubia

Hontanaya

Horcajo de Santiago

Huelves

Leganiel

Mesas, Las

Monreal del Llano

Montalbanejo

Mota del Cuervo

Olivares de Júcar

Osa de la Vega

Pedernoso, El

Pedroñeras, Las

Pinarejo

Pozoamargo

Pozorrubio

Provencio, El

Puebla de Almenara

Puebla de Haro

Rozalén del Monte

Saelices

San Clemente

Santa María del Campo

Santa María de los Llanos

Sisante

Tarancón

Torrubia del Campo

Torrubia del Castillo

Tresjuncos

Tribaldos

Uclés

Valverde de Júcar

Vara de Rey

Villaescusa de Haro

Villamayor de Santiago

Villar de Cañas

Villar de la Encina

Villarejo de Fuentes

Villares del Saz

Villarrubio

Villaverde y Pasaconsol

Zarza de Tajo

Ajofrín

Almonacid de Toledo

Cabanas de Yepes

Cabezamesada

Camũnas

Ciruelos

Consuegra

Corral de Almaguer

Chueca

Dosbarrios

Guardia, La

Huerta de Valdecarábanos

Lillo

Madridejos

Manzaneque

Marjaliza

Mascaraque

Miguel Esteban

Mora

Nambroca

Nobleas

Ocaña

Ontigola con Oreja

Orgaz con Arisgotas

Puebla de Almoradiel, La

Quero

Quintanar de la Orden

Romeral, El

Santa Cruz de la Zarza

Sonseca con Casalgordo

Tembleque

Toboso, El

Turleque

Urda

Villacañas

Villa de Don Fadrique, La

Villafranca de los Caballeros

Villaminaya

Villamuelas

Villanueva de Alcardete

Villanueva de Bogas

Villarrubia de Santiago

Villasequilla de Yepes

Villatobas

Yebénes, Los

Yepes

2.2.20 Denominación de origen Méntrida

Albarreal de Tajo

Alcabó

Aldeancabo de Escalona

Almorox

Arcicóllar

Barcience

Bargas

Burujón

Camarena

Camarenilla

Cardiel de Los Montes

Carmena

Carranque

Casar de Escalona, El

Casarrubios del Monte

Castillo de Bayuela

Cedillo del Condado

Cerralbos, Los

Chozas de Canales

Domingo Pérez

Escalona

Escalonilla

Fuensalida

Garciotún

Gerindote

Hinojosa de San Vincente

Hormigos

Huecas

Lominchar

Maqueda

Nombela

Novés

Nuño Gómez

Otero

Palomeque

Paredas de Escalona

Pelahustán

Portillo de Toledo

Quismondo

Real de San Vincente, El

Recas

Rielves

Santa Cruz del Retamar

Santa Olalla

Torre de Esteban Hambrán, La

Torrijos

Val de Santo Domingo

Valmojado

Ventas de Retamosa, Las

Villamiel de Toledo

Viso de San Juan, El

Yunclillos

2.2.21 Denominación de origen Montilla-Moriles

Aguilar de la Frontera

Baena

Cabra

Castro del Rió

Doña Mencía

Espejo

Fernán-Núñez

Lucena

Montalbán

Montemayor

Monturque

Nueva Carteya

Puente Genil

Rambla, La

Santaella

2.2.22 Denominación de origen Navarra

(a) podobmočja: Ribera Baja

Ablitas

Arguedas

Barillas

Cascante

Castejón

Cintruénigo

Corella

Fitero

Monteagudo

Murchante

Tudela

Tulebras

Valtierra

(b) podobmočja: Ribera Alta

Artajona

Beire

Berbinzana

Caparroso

Cárcar

Carcastillo

Falces

Funes

Larraga

Lerín

Lodosa

Marcilla

Mélida

Miranda de Arga

Murillo el Cuende

Murillo el Fruto

Olite

Peralta

Pitillas

Sansoain

Santacara

Sesma

Tafalla

Villafranca

(c) podobmočja: Tierra Estella

Aberin

Allo

Arcos, Los

Arellano

Arróniz

Ayeguí

Barbarín

Busto, El

Discastillo

Desojo

Estella

Lazagurria

Los Arcos

Luquin

Morentin

Oteiza de la Solana

Sansol

Torres del Río

Valle de Yerri

Villatuerta

(d) podobmočja: Valdizarbe

Adios

Añorbe

Artazu

Barásoain

Biurrun

Cirauqui

Enériz

Garinoain

Guirguillano

Legarda

Leoz

Mañeru

Mendigorría

Muruzábal

Obanos

Olóriz

Odisoain

Pueyo

Puente la Reina

Tiebas-Muruarte de Reta

Tirapu

Ucar

Unzué

Uterga

(e) podobmočja: Baja Montaña

Albar

Aoiz

Cáseda

Eslava

Exprogui

Gallipienzo

Javier

Leache

Lerga

Llédena

Lumbier

Sada

Sangüesa

San Martín de Unx

Ujué

2.2.23 Denominación de origen Penedès

Abrera

Avinyonet

Begues

Cabanyes, Les

Cabrera d’Igualada

Canyelles

Castellet i Gornal

Castellví de la Marca

Castellví Rosanes

Cervelló

Corbera de Llobregat

Cubelles

Font-rubí

Gelida

Granada, La

Llacuna, La

Martorell

Masquefa

Mediona

Olèrdola

Olesa de Bonesvalls

Olivella

Pacs del Penedès

Piera

Pierola

Pla del Penedès

Pontons

Puigdàlber

Sant Cugat Sesgarrigues

Sant Esteve Sesrovires

Sant Llorenç d’Hortons

Sant Martí de Sarroca

Sant Pere de Ribes

Sant Pere de Riudebitlles

Sant Quintí de Mediona

Sant Sadurní d’Anoia

Santa Fe del Penedès

Santa Margarida i els Monjos

Santa Maria de Miralles

Sitges

Subirats

Torrelavit

Torrelles de Foix

Vallirana

Vilafranca del Penedès

Vilanova i la Geltrú

Vilobí

Aiguamúrcia

Albinyana

L’Arboç

Banyeres

Bellvei

Bisbal del Penedès, La

Bonastre

Calafell

Creixell

Cunit

Llorenç del Penedès

Montmell

Roda de Berà

Sant Jaume dels Domenys

Vendrell, El

2.2.24 Denominación de origen Priorato

Bellmunt del Priorat

Gratallops

Lloà

Morera de Montsant, La

Poboleda

Porrerà

Torroja del Priorat

Vilella Alta, La

Vilella Baixa, La

2.2.25 Denominación de origen Rias Baixas

(a) podobmočje: Val do Salnés

Cambados

Meaño

Sanxenxo

Ribadumia

Meis

Vilanova de Arousa

Portas

Caldas de Reis

Villagarcia de Arousa

(b) podobmočje: Condado do Tea

Salvaterra de Miño

As Neves

Arbo

Crecente

A Cañiza

(c) podobmočje: O Rosal

O Rosal

Tomiño

Tui

2.2.26 Denominación de origen Ribeiro

Arnoia

Beade

Carballeda de Avia

Castrelo de Miño

Cenile

Cortegada

Leiro

Punxin

Ribadavia

San Amaro

2.2.27 Denominación de origen Ribera del Duero

Adrada de Haza

Aguilera, La

Anguix

Aranda de Duero

Baños de Valdearados

Berlangas de Roa

Boada de Roa

Caleruega

Campillo de Aranda

Castrillo de la Vega

Cueva de Roa, La

Fresnilla de las Dueñas

Fuentecén

Fuentelcésped

Fuentelisendo

Fuentemolinos

Fuentenebro

Fuentespina

Gumiel de Hizán

Gumiel del Mercado

Guzmán

Haza

Hontangas

Hontoria de Valdearados

Horra, La

Hoyales de Roa

Mambrilla de Castrejón

Milagros

Moradillo de Roa

Nava de Roa

Olmedillo de Roa

Pardilla

Pedroso de Duero

Peñaranda de Duero

Quemada

Quintana del Pidio

Quintanamanvirgo

Roa

San Juan del Monte

San Martín de Rubiales

Santa Cruz de la Salceda

Sequera de Haza, La

Sotillo de la Ribera

Terradillos de Esgueva

Torregalindo

Tórtoles de Esgueva

Tubilla del Lago

Vadocondes

Valcabado de Roa

Valdeande

Valdezate

Vid, La

Villaescusa de Roa

Villalba de Duero

Villalbilla de Gumiel

Villatuelda

Villovela de Esgueva

Zazuar

Aldehorno

Honrubia de la Cuesta

Montejo de la Vega de la Serrezuela

Villaverde de Montejo

Langa de Duero

San Esteban de Gormaz

Bocos de Duero

Canalejas de Peñafiel

Castrillo de Duero

Curiel

Fompedraza

Manzanillo

Olivares de Duero

Olmos de Peñafiel

Padilla de Duero

Peñafiel

Pesquera de Duero

Piñel de Abajo

Piñel de Arriba

Quintanilla de Arriba

Quintanilla de Onésimo

Rábano

Roturas

Torre de Peñafiel

Valbuena de Duero

Valdearcos

2.2.28 Denominación de origen calificada Rioja

(a) podobmočje: Rioja Alavesa

Baños de Ebro

Barriobusto

Cripán

Elciego

Elvillar

Labastida

Labraza

Laguardia

Lanciego

Lapuebla de Labarca

Leza

Moreda de Álava

Navaridas

Oyón

Salinillas de Buradón

Samaniego

Villanueva de Álava

Yécora

(b) podobmočje: Rioja Alta

Ábalos

Alesanco

Alasón

Anguciana

Arenzana de Abajo

Arenzana de Arriba

Azofra

Badarán

Bañares

Baños de Rioja

Baños de Río Tobía

Berceo

Bezares

Bobadilla

Briñas

Briones

Camprovín

Canillas de Río Tuerto

Cañas

Cárdenas

Casalarreina

Castañares de Rioja

Cellorigo

Cenicero

Cidamón

Cihuri

Cirueña

Cordovín

Cuzcurrita de Río Trión

Daroca de Rioja

Entrena

Estollo

Foncea

Fonzaleche

Fuenmayor

Galbárruli

Gimileo

Haro

Herramélluri

Hervias

Hormilla

Homilleja

Hornos de Moncalvillo

Huércanos

Lardero

Leiva

Logroño

Manjarrés

Matute

Medrano

Nájera

Navarrete

Ochandurí

Ollaurí

Rodezno

Sajazarra

San Asensio

San Millán de Yécora

Santa Coloma

San Torcuato

San Vicente de la Sonsierra

Sojuela

Sorzano

Sotés

Tirgo

Tormantos

Torrecilla Sobre Alesanco

Torremontalbo

Treviana

Tricio

Uruñuela

Ventosa

Villalba de Rioja

Villar de Torre

Villajero

Zarratón

(c) podobmočje: Rioja Baja

Agoncillo

Aguilar del Río Alhama

Albelda de Iregua

Alberite

Alcanadre

Aldeanueva de Ebro

Alfaro

Andosilla

Aras

Arnedo

Arrúbal

Ausejo

Autol

Azagra

Bargota

Bergasa

Bergasilla Bajera

Calahorra

Cervera del Río Alhama

Clavijo

Corera

Cornago

Galilea

Grávalos

Herce

Igea

Lagunilla del Jubera

Leza del Río Leza

Mendavia

Molinos de Ocón, Los

Murillo de Río Leza

Nalda

Pradejón

Quel

Redal, El

Ribafrecha

Rincón de Soto

San Adrián

Santa Engracia de Jubera

Sartaguda

Tudelilla

Viana

Villa de Ocón, La

Villamediana de Iregua

Villar de Arnedo, El

2.2.29 Denominación de origen Rueda

Blasconuño de Matacabras

Madrigal de las Altas Torres

Aldeanueva del Codonal

Aldehuela del Codonal

Bernuy de Coca

Codorniz

Fuente de Santa Cruz

Juarros de Voltoya

Montejo de Arévalo

Montuenga

Morelaja de Coca

Nava de La Asunción

Nieva

Rapariegos

San Cristóbal de la Vega

Santiuste de San Juan Bautista

Tolocirio

Villagonzalo de Coca

Aguasal

Alaejos

Alcacerén

Almenara de Adaja

Ataquines

Bobadilla del Campo

Bócigas

Brahojos de Medina

Carpio

Castrajón

Castronuño

Cervillego de la Cruz

Fresno de Viejo

Fuente el Sol

Fuente Olmedo

Hornillos

Llano de Olmedo

Matapozuelos

Medina del Campo

Mojados

Moraleja de las Panaderas

Nava del Rey

Nueva Villa de las Torres

Olmedo

Pollos

Pozal de Gallinas

Pozáldez

Puras

Ramiro

Rodilana

Rueda

San Pablo de la Moraleja

San Vicente del Palacio

Seca, La

Serrada

Siste Iglesias de Travancos

Tordesillas

Torrecilla de la Abadesa

Torrecilla de la Orden

Valdestillas

Ventosa de la Cuesta

Villafranca de Duero

Villanueva de Duero

Villaverde de Medina

2.2.30 Denominación de origen Somotano

Abiego

Adahuesca

Alcalá del Obispo

Agües

Antillón

Alquézar

Argavieso

Azara

Azlor

Barbastro

Barbuñales

Berbegal

Bespen

Blecua y Torres

Bierge

Capella

Casbas de Huesca

Castillazuelo

Colungo

Estada

Estadilla

Fonz

Grado, El

Graus

Hoz y Costean

Ibieca

Ilche

Laluenga

Laperdiguera

Lascellas-Ponzano

Naval

Olvena

Peralta de Alcofea

Peraltilla

Perarrúa

Pertusa

Pozán de Vero

Puebla de Castro, La

Salas Altas

Salas Bajas

Santa María Dulcis

Secastilla

Siétamo

Torres de Alcanadre

2.2.31 Denominación de origen Tacoronte-Acentejo

La Matanza de Acentejo

Santa Úrsula

El Sauzal

Tacoronte

Tegueste

La Victoria de Acentejo

La Laguna

2.2.32 Denominación de origen Tarragona

(a) podobmočje: Campo de Tarragona

Alcover

Aleixar, L’

Alforja

Alió

Almoster

Altafulla

Argentera, L’

Ascó

Benissanet

Borges del Camp, Les

Botarell

Bràfim

Cabra del Camp

Cambrils

Castellvell del Camp

Catllar, El

Colldejou

Constantí

Cornudella

Duesaigües

Figuerola del Camp

Garcia

Garidells, Els

Ginestar

Masó, La

Masllorens

Maspujols

Milà, El

Miravet

Montbrió del Camp

Montferri

Mont-roig

Móra d’Ebre

Móra la Nova

Morali

Nou de Gaià, La

Nulles

Pallaresos, Els

Perafort

Pla da Santa Maria, El

Pobla de Mafumet, La

Pobla de Montornès, La

Puigpelat

Renau

Reus

Riera de Gaià, La

Riudecanyes

Riudecols

Riudoms

Rodonyà

Rourell, El

Salomó

Secuita, La

Selva del Camp, La

Tarragona

Tivissa

Torre de l’Espanyol, La

Torredembarra

Ulldemolins

Vallmoll

Valls

Vespella

Vilabella

Vilallonga del Camp

Vilanova d’Escornalbou

Vila-rodona

Vilaseca i Salou

Vinebre

Vinyols i els Arcs

(b) podobmočje: Falset

Cabassers

Capçanes

Figuera, La

Guiamets, Els

Marçà

Masroig, El

Pradell

Torre de Fontaubella, La

2.2.33 Denominación de origen Terra Alta

Arnés

Batea

Bot

Caseres

Corbera de Terra Alta

Fatarella, La

Gandesa

Horta de Sant Joan

Pinell de Brai, El

Pobla de Massaluca, La

Prat de Comte

Vilalba dels Arcs

2.2.34 Denominación de origen Toro

Argujillo

Bóveda de Toro, La

Morales de Toro

Pego, El

Peleagonzalo

Piñero, El

San Miguel de la Ribera

Sanzoles

Valdefinjas

Venialbo

Villabuena del Puente

San Román de Hornija

Villafranca de Duero

2.2.35 Denominación de origen Utiel-Requena

Camporrobles

Caudete

Fuenterrobles

Siete Aguas

Sinarcas

Venta del Moro

Villagordo

2.2.36 Denominación de origen Valdeorras

Barco, El

Bollo, El

Carballeda de Valdeorras

Laroco

Petín

Rúa, La

Rubiana

Villamartín

2.2.37 Denominación de origen Valdepeñas

Alcubillas

Moral de Calatrava

San Carlos del Valle

Santa Cruz de Mudela

Torrenueva

2.2.38 Denominación de origen Valencia

(a) podobmočje: Alto Turia

Alpuente

Aras de Alpuente

Chelva

La Yesa

Titaguas

Tuéjar

(b) podobmočje: Valentino

Alborache

Alcublas

Andilla

Bugarra

Buñol

Casinos

Cheste

Chiva

Chulilla

Domeño

Estivella

Gestalgar

Godelleta

Higueruelas

Lliria

Losa del Obispo

Macastre

Monserrat

Montroy

Montserrat

Pedralba

Real de Montroy

Turis

Villamarxant

Villar del Arzobispo

(c) podobmočje: Moscatel de Valencia

Catadau

Cheste

Chiva

Godelleta

Llombai

Montroy

Monserrat

Real de Montroy

Turis

(d) podobmočje: Clariano

Adzaneta de Albaida

Agullent

Albaida

Alfarrasí

Ayelo de Malferit

Ayelo de Rugat

Bélgida

Bellús

Beniatjar

Benicolet

Benigánim

Bocairem

Bufali

Castelló de Rugat

Fontanares

Font la Figuera

Guadasequíes

Lutxent

Moixent

Montaberner

Montesa

Montichelvo

L’Ollería

Ontinyent

Otos

Palomar

Pinet

La Pobla del Duc

Quatretonda

Rafol de Salem

Sempere

Terrateig

Vallada

2.2.39 Denominación de origen: Vinos de Madrid

(a) podobmočje: Arganda

Ambite

Aranjuez

Argande del Rey

Belmonte de Tajo

Campo Real

Carabaña

Colmenar de Oreja

Chinchón

Finca ‘El Encín’ (Alcalá de Henares)

Fuentidueña de Tajo

Getafe

Loeches

Mejorada del Campo

Morata de Tajuña

Orusco

Perales de Tajuña

Pezuela de las Torres

Pozuelo del Rey

Tielmes

Titulcia

Valdaracete

Valdelaguna

Valdilecha

Villaconejos

Villamanrique de Tajo

Villar del Olmo

Villarejo de Salvanés

(b) podobmočje: Navalcarnero

Álamo, El

Aldea del Fresno

Arroyomolinos

Batres

Brunete

Fuenlabrada

Griñón

Humanes de Madrid

Moraleja de Enmedio

Móstoles

Navalcarnero

Parla

Serranillos del Valle

Sevilla la Nueva

Valdemorillo

Villamanta

Villamantilla

Villanueva de la Cañada

Villaviciosa de Odón

(c) podobmočje: San Martín de Valdeiglesias

Cadalso de los Vidrios

Cenicientos

Colmenar de Arroyo

Chapinería

Navas del Rey

Pelayos de la Presa

Rozas de Puerto Real

San Martín de Valdeiglesias

Villa del Prado

3. Dodatni tradicionalni izrazi

- Reserva

- Gran reserva

- Vino noble

- Vino afrutado

- Vino joven

- Vino nuevo

- Aloque

- Cárdeno

- Clarete

- Granate

- Guinda

- Morado

- Ojo de gallo

- Piel de cebolla

- Rojo

- Teja

- Tinto

- Carmín

- Cereza

- Naranja

- Rosado

- Rosicler

- Lágrima

- Primica

- Vendimia seleccionada

- Vendimia temprana

- Amarillo

- Ámbar

- Blanco

- Blanc de blancs

- Blanco de uva blanca

- Blanco de uva tinta

- Dorado

- Gris

- Lionado

- Oro

- Oro oscuro

- Pajizo

- Pálido

- Topacio

- Tostado

- Verdoso

- Corazón

- Chacolí

- Pople pasta

- Vino de consagrar

- Vino enverado

- Vino de misa

- Vino de yema

- Crianza

- Fondillón

- Rancio

- Viejo

- Añejo

- Novell

- Solera

- Criadera

- Fino

- Amontillado

- Oloroso

- Palo Cortado

- Raya

- Manzanilla

- Pale

- Dry

- Pale Dry

- Pale Cream

- Amoroso

- Medium

- Golden

- Cream

- Sweet

- Brown

- Lágrima

- Maestro

- Tierno

- Pajarete

- Clásico

B. Namizna vina z geografsko označbo

Ta vina so opisana z navedbo "Vino de la Tiera" in z imenom ene od naslednjih geografskih označb:

Valle del Miño-Ourense

Valle de Monterrey

Ribeira Sacra

Valdevimbre-Los Oteros

Los Arribes del Duero-Fermoselle

Tierra del Vino de Zamora

Bajo Aragón

Valdejalón

Tierra Baja de Aragón

Matanegra

Ribera Alta del Guadiana

Ribera Baja del Guadiana

Tierra de Barros

Cañamero

Montánchez

Pozohondo

Sacedón-Mondéjar

Gálvez

Manchuela

Cebreros

Abanilla

Bullas

Campo de Cartagena

Contraviesa-Alpujarra

Cádiz

Fuencaliente (La Palma)

El Hierro

La Geria (Lanzarote)

IV. VINO S POREKLOM IZ HELENSKE REPUBLIKE

A. Kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju

Ta vina so opisana z navedbo "vins de qualité produits dans une région déterminée" ali z enim od posebnih tradicionalnih izrazov, navedenih v točki 1, in z imenom določenega pridelovalnega območja, navedenega v točki 2.

Ta vina so lahko opisana z dodatnim tradicionalnim izrazom, navedenim v točki 3.

1. Posebni tradicionalni izrazi:

- ονομασία προελεύσεως ελεγχομένη (appellation d’origine contrôlée),

- ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητος (appellation d’origine de qualité supérieure)

2. Imena določenih pridelovalnih območij

2.1 Ονομασία προελεύσεως ελεγχομένη (appellation d'origine contrôlée)

2.1.1 Likerska vina

(a) Οίνος γλυκύς (vin doux):

Σάμος (Samos)

Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras)

Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Muscat Rion de Patras)

Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie)

Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodes)

Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos)

(b) Οίνος γλυκύς φυσικός (vin doux naturel):

Σάμος (Samos)

Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras)

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie)

Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras)

Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Muscat Rion de Patras)

Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie)

Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodes)

Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos)

(c) Οίνος γλυκύς φυσικός από διαλεκτούς αμπελώνες (vin doux naturel grand cru):

Σάμος (Samos)

Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras)

Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Muscat Rion de Patras)

Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie)

Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodes)

Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos)

2.1.2 Druga vina

Οίνος φυσικός γλυκύς (Vins naturellement doux):

Σάμος (Samos)

Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras)

Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Muscat Rion de Patras)

Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie)

Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodes)

Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos)

2.2 Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας (appellation d'origine de qualité supérieure)

2.2.1 Likerska vina

(a) Οίνος γλυκύς (vin doux):

Σητεία (Sitia)

Νεμέα (Némée)

Σαντορίνη (Santorin)

Δαφνές (Dafnes)

(b) Οίνος γλυκύς φυσικός (vin doux naturel):

Σητεία (Sitia)

Σαντορίνη (Santorin)

Δαφνές (Dafnes)

2.2.2 Druga vina

Σητεία (Sitia)

Ρόδος (Rhodes)

Νάουσα (Naoussa)

Νεμέα (Némée)

Ρομπόλα Κεφαλληνίας (Robola de Céphalonie)

Ραψάνη (Rapsani)

Μαντινεία (Mantinée)

Πεζά (Peza)

Αρχάνες (Archanes)

Δαφνές (Dafnes)

Σαντορίνη (Santorin)

Πάτραι (Patras)

Ζίτσα (Zitsa)

Αμύνταιον (Amynteon)

Γουμένισσα (Gumenissa)

Πάρος (Paros)

Λήμνος (Lemnos)

Αγχίαλος (Anchialos)

Πλαγιές Μελίτωνα (Côtes de Meliton)

3. Dodatni tradicionalni izrazi:

- από διαλεκτούς αμπελώνες ("grand cru")

- επιλογή ή επιλεγμένος ("réserve")

- ειδική επιλογή ή ειδικά επιλεγμένος ("grande réserve")

- λευκός από λευκά σταφύλια ("blanc de blancs")

B. Namizna vina, označena kot "ονομασία κατά παράδοση" (appellation traditionelle)

1. Namizna vina z geografsko označbo ali ne, opisana z izrazom "ρετσίνα" (retsina) v kombinaciji z navedbo "ονομασία κατά παράδοση" (apellation traditionelle)

2. Βερντέα ονομασία κατά πράδοση Ζακύνθου (Verdea appellation traditionelle de Zante)

3. Namizno vino retsina, ki je dopolnjeno z imenom nomosa in je označeno "ονομασία κατά παράδοση" (apellation traditionelle)

Ρετσίνα Αττικής (Retsina Attikis)

Ρετσίνα Βοιωτίας (Retsina Viotias)

Ρετσίνα Ευβοίας (Retsina Evias)

4. Namizno vino retsina, ki je dopolnjeno z imenom proizvodnega območja in je označeno "ονομασία κατά παράδοση" (apellation traditionelle)

Ρετσίνα Μεσογείων (Retsina Messoghion) [1]

Ρετσίνα Κρωπίας (Retsina Kropias) [2]

ali

Ρετσίνα Κορωπίου (Retsina Koropiou) [3]

Ρετσίνα Μαρκοπούλου (Retsina Markopoulou) [4]

Ρετσίνα Μεγάρων (Retsina Megaron) [5]

Ρετσίνα Παιανίας (Retsina Peanias) [6]

ali

Ρετσίνα Λιοπεσίου (Retsina Liopessiou) [7]

Ρετσίνα Παλλήνης (Retsina Pallinis) [8]

Ρετσίνα Πικερμίου (Retsina Pikermiou) [9]

Ρετσίνα Σπάτων (Retsina Spaton) [10]

Ρετσίνα Θηβών (Retsina Thivon) [11]

Ρετσίνα Γιάλτρων (Retsina Guialtron) [12]

Ρετσίνα Καρύστου (Retsina Karystou) [13]

Ρετσίνα Χαλκίδας (Retsina Halkidas) [14]

C. Namizna vina, označena "τοπικός οίνος" (lokalno vino), ki je dopolnjeno z imenom proizvodnega območja

Τοπικός οίνος Τριφυλίας (vin de pays de Trifilia)

Μεσημβριώτικος τοπικός οίνος (vin de pays de Messimvria)

Επανωμίτικος τοπικός οίνος (vin de pays d’Epanomie)

Τοπικός οίνος Πλαγιών ορεινής Κορινθίας (vin de pays de côtes montagneuses de Korinthia)

Τοπικός οίνος Πυλίας (vin de pays de Pylie)

Τοπικός οίνος Πλαγιές Βερτίσκου (vin de pays de côtes de Vertiskos)

Ηρακλειώτικος τοπικός οίνος (vin de pays d’Heraklion)

Λασιθιώτικος τοπικός οίνος (vin de pays de Lassithie)

Πελοποννησιακός τοπικός οίνος (vin de pays de Peloponnèse)

Μεσσηνιακός τοπικός οίνος (vin de pays de Messinia)

Μακεδονικός τοπικός οίνος (vin de pays de Macédoine)

Κρητικός τοπικός οίνος (vin de pays de Crète)

Θεσσαλικός τοπικός οίνος (vin de pays de Thessalia)

Τοπικός οίνος Κισάμου (vin de pays de Kisssamos)

Τοπικός οίνος Τυρνάβου (vin de pays de Tyrnavos)

Τοπικός οίνος πλαγιές Αμπέλου (vin de pays de côtes d’Ampelos)

Τοπικός οίνος Βίλλιζας (vin de pays de Villiza)

Τοπικός οίνος Γρεβενών (vin de pays de Grevena)

Τοπικός οίνος Αττικής (vin de pays d’Attique)

Αγιορείτικος τοπικός οίνος (vin de pays Agioritikos)

Δωδεκανησιακός τοπικός οίνος (vin de pays de Dodekanèse)

Αναβυσιωτικός τοπικός οίνος (vin de pays Anavyssiotikos)

Παιανίτικος τοπικός οίνος (vin de pays Peanitikos)

Τοπικός οίνος πλαγιών Δράμας (vin de pays de Drama)

Κρανιώτικος τοπικός οίνος (vin de pays de Krania)

Τοπικός οίνος πλαγιών Πάρνηθας (vin de pays de Côtes de Parnitha)

Συριανός τοπικός οίνος (vin de pays de Syros)

Θηβαϊκός τοπικός οίνος (vin de pays de Thiva)

Τοπικός οίνος πλαγιών Κιθαιρώνα (vin de pays de côtes du Kitheron)

Τοπικός οίνος Πετρωτού (vin de pays de côtes de Petrotou)

Τοπικός οίνος Γερανίων (vin de pays de Gerania)

Παλληνιώτικος τοπικός οίνος (vin de pays de Pallini)

Αττικός τοπικός οίνος (vin de pays d’Attique)

V. VINA S POREKLOM IZ ITALIJANSKE REPUBLIKE

A. Kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju

Ta vina so opisana z navedbo "vino di qualità prodotto in una regione determinata" ali z enim od posebnih tradicionalnih izrazov, navedenih v točki 1; navedeni so v točki 2.

Poleg tega so ta vina lahko opisana z imenom geografske enote, ki je manjša od določenega pridelovalnega območja, in v tej prilogi niso navedene posamezno, ter z dodatnimi tradicionalnimi izrazi, kakor so navedeni v točki 3.

1. Posebni tradicionalni izrazi:

- "Denominazione di origine controllata",

- "Denominazione di origine controllata e garantita".

2. Geografske označbe [15]

2.1 Kakovostna vina pdpo, opisana z navedbo "Denominazione di origine controllata e garantita"

Albana di Romagna (Passito)

Barbaresco

Barolo

Brunello di Montalcino

Carmignano

Chianti, ki je dopolnjeno ali pa ne z

- izrazom classico, ali

- eno od naslednjih geografskih označb:

- Montalbano

- Rufino

- Colli fiorentini

- Colli senesi

- Colli aretini

- Colline pisane

Gattinara

Montefalco Sagrantino

Taurasi

Torgiano

Vernaccia di San Gimignano

Vino nobile di Montepulciano

2.2 Kakovostna vina pdpo, opisana z navedbo "Denominazione di origine controllata"

2.2.1 Območje Val d'Aosta:

Valle d'Aosta ali Vallée d'Aosta, ki je dopolnjeno ali pa ne z:

- enim od naslednjih izrazov:

- bianco

- rosso

- rosato

- eno od naslednjih geografskih označb:

- Blanc de Morgex et de la Salle

- Chambave Moscato

- Chambave Moscato Passito

- Chambave Rosso

- Nus Pinot Grigio

- Nus Pinot Grigio Passito

- Nus Rosso

- Arnad-Montjovet

- Torrette

- Donnas

- Enfer d’Arvier,

- ali imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Müller-Thurgau

- Gamay

- Pinot Nero

2.2.2 Območje Piedmont:

Barbaresco, ki je dopolnjeno z izrazom superiore ali ne

Barbera d'Alba, ki je dopolnjeno z izrazom superiore ali ne

Barbera d'Asti, ki je dopolnjeno z izrazom superiore ali ne

Barbera del Monferrato, ki je dopolnjeno z izrazom superiore ali ne

Boca

Brachetto d’Acqui

Bramaterra

Carema

Colli Tortonesi, ki je dopolnjeno z izrazom superiore ali ne ali z imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Barbera

- Cortese

Cortese dell’Alto Monferrato

Dolcetto d'Acqui, ki je dopolnjeno z izrazom superiore ali ne

Dolcetto d'Alba, ki je dopolnjeno z izrazom superiore ali ne

Dolcetto d'Asti, ki je dopolnjeno z izrazom superiore ali ne

Dolcetto di Diano d'Alba ali Diano d'Alba, ki je dopolnjeno z izrazom superiore ali ne

Dolcetto di Dogliani, ki je dopolnjeno z izrazom superiore ali ne

Dolcetto delle Langhe Monregalesi, ki je dopolnjeno z izrazom superiore ali ne

Dolcetto d'Ovada, ki je dopolnjeno z izrazom superiore ali ne

Erbaluce di Caluso o Caluso

Fara

Freisa d'Asti, ki je dopolnjeno z izrazom superiore ali ne

Freisa di Chieri, ki je dopolnjeno z izrazom superiore ali ne

Gabiano, ki je dopolnjeno z izrazom riserva ali ne

Gattinara, ki je dopolnjeno z izrazom riserva ali ne

Gavi ali Cortese di Gavi

Ghemme

Grignolino d’Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Lessona

Loazzolo

Malvasia di Casorzo d’Asti

Malvasia di Castelnuova Don Bosco

Moscato d’Asti

Moscato d'Asti Spumante ali Asti Spumante ali Asti

Nebbiolo d’Alba

Roero, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- rosso

- superiore

ali z imenom sorte vinske trte Arneis

Rubino di Cantavenna

Ruché di Castagnole Monferrato

Sizzano

2.2.3 Območje Lombardija:

Botticino

Capriano del Colle, ki je dopolnjeno z izrazom rosso ali ne ali ime sorte vinske trte Trebbiano

Cellatica

Colli morenici mantovani del Garda, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

- chiaretto

- rubino

Franciacorta, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

- rosé

Lambrusco Mantovano, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- rosso

- rosato

Lugana

Oltrepò Pavese, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov:

- spumante

- moscato liquoroso dolce

- moscato liquoroso secco

- rosso

- rosato

- riserva

- Buttafuoco

- Sangue di Giuda

ali z imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Barbera

- Bonarda

- Riesling italico

- Riesling renano

- Cortese

- Moscato

- Moscato liquoroso dolce

- Pinot nero

- Pinot grigio (Frizzante)

Riviera del Garda Bresciano ali Garda Bresciano, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- chiaretto

- rosso

- rosato

- rosé

- superiore

- novello

ali z imenom sorte vinske trte Gropello

San Colombano al Lambro ali San Colombano

San Martino della Battaglia

Valcalepio, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

Valtellina, ki je dopolnjeno z izrazom superiore, Sforzato ali Sfursat, ali je dopolnjeno z eno od naslednjih geografskih označb:

- Sassella

- Inferno

- Grumello

- Valgella

2.2.4 Območje Trentino-Alto Adige:

Alto Adige (Südtiroler), ki je dopolnjeno z izrazom riserva ali ne ali imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Moscato giallo (Goldenmuskateller ali Goldmuskateller)

- Pinot Bianco (Weissburgunder)

- Chardonnay

- Pinot grigio (Ruländer)

- Riesling italico (Welschriesling)

- Müller-Thurgau (Riesling Sylvaner)

- Riesling renano

- Sylvaner

- Sauvignon

- Traminer aromatico ali Gewürztraminer

- Cabernet

- Lagrein rosato (Lagrein Kretzer, Lagrein di Gries ali Grieser Lagrein)

- Lagrein scuro (Lagrein Dunkel-Grieser ali Lagrein di Gries)

- Malvasia ali Malvasier

- Merlot

- Moscato rosa (Rosenmuskateller)

- Pinot nero (Blauburgunder)

- Schiave (Vernatsch)

Caldaro ali Lago di Caldaro (Kalterer ali Kalterersee), ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- classico

- classico superiore

- scelto

- selezionato

Casteller, ki je dopolnjeno z izrazom superiore ali ne

Colli di Bolzano (Bozner Leiten)

Meranese di Collina (Meraner Hügel) (Burgravio ali Burggräfler)

Santa Maddalena, ki je dopolnjeno z izrazom classico ali Klassisches Ursprungsgebiet ali ne

Sorni, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- scelto

Terlano (Terlaner), ki je dopolnjeno z izrazom

- classico

- in/ali imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Pinot bianco

- Chardonnay

- Riesling italico

- Riesling renano

- Sauvignon

- Sylvaner

- Müller-Thurgau

Teroldego Rotaliano, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- rosso

- rubino

- rosato

- kretzer

- superiore

- riserva

Trentino, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- riserva

- vin santo

ali imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Chardonnay

- Moscato giallo

- Moscato rosa

- Müller-Thurgau

- Nosiola

- Pinot bianco

- Pinot grigio

- Riesling italico

- Riesling renano

- Traminer aromatico

- Cabernet

- Cabernet franc

- Cabernet sauvignon

- Lagrein

- Marzemino

- Merlot

- Pinot nero

Valdadige (Etschtaler) [16], ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

ali imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Chardonnay

- Pinot Bianco

- Pinot grigio

- Schiava

Valle Isarco (Eisacktaler) (Bressanone), ki je dopolnjeno z izrazom Bressanone ali imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Traminer aromatico

- Pinot grigio

- Veltliner

- Sylvaner

- Müller-Thurgau

2.2.5 Območje Veneto:

Bardolino, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- classico

- novello

- superiore

- chiaretto

Bianco di Custoza

Breganze, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- superiore

ali imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Cabernet

- Pinot nero

- Pinot bianco

- Pinot grigio

- Vespaiolo

Colli Berici, ki je dopolnjeno z izrazom riserva ali imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Garganega

- Sauvignon

- Pinot bianco

- Merlot

- Cabernet

Colli Euganei, ki je dopolnjeno z izrazom riserva ali imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Moscato

- Pinot bianco

- Merlot

- Cabernet

Gambellara, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- recioti

- vin santo

- superiore

Lessini Durello (Spumante) [17], ki je dopolnjeno z izrazom superiore

Lison-Pramaggiore, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- classico

- riserva

ali imenom ene od naslednjih vinskih sort:

- Cabernet

- Cabernet franc

- Cabernet sauvignon

- Chardonnay

- Merlot

- Pinot bianco

- Pinot grigio

- Refosco dal peduncolo rosso

- Riesling italico

- Sauvignon

- Verduzzo

Lugana [18]

Montello e Colli Asolani, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- rosso

- superiore

ali imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Prosecco

- Merlot

- Cabernet

- Cabernet franc

- Cabernet sauvignon

- Chardonnay

- Pinot bianco

- Pinot grigio

Prosecco di Conegliano (Valdobbiadene), ki je dopolnjeno z geografsko označbo superiore di Cartizze ali ne

Soave (Recioto di Soave), ki je dopolnjeno z izrazom classico ali superiore ali ne

San Martino della Battaglia

Valdadige (Etschtaler), ki je dopolnjeno z imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Chardonnay

- Pinot bianco

- Pinot grigio

- Schiava

Valpolicella ali Recioto della Valpolicella, ki je dopolnjeno z

- izrazom classico, superiore ali amarone

- ali geografsko označbo Valpantena

Vini del Piave ali Piave, ki je dopolnjeno z:

- izrazom Riserva

ali imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Cabernet

- Cabernet sauvignon

- Merlot

- Pinot bianco

- Pinot grigio

- Pinot nero

- Raboso

- Verduzzo

2.2.6 Območje Friuli-Venezia Giulia:

Aquileia ali Aquileia del Friuli, ki je dopolnjeno z izrazom rosato ali ne ali imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Merlot

- Cabernet franc

- Cabernet sauvignon

- Chardonnay

- Refosco dal peduncolo rosso

- Pinot bianco

- Pinot grigio

- Riesling renano

- Sauvignon

- Traminer aromatico

- Verduzzo friulano

Carso, ki je dopolnjeno z imenom ene od naslednjih sort vinske trte ali ne:

- Terrano

- Malvasia

Collio Goriziano ali Collio, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- riserva

ali imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Riesling italico

- Riesling renano

- Traminer aromatico

- Malvasia

- Malvasia istriana

- Müller-Thurgau

- Picolit

- Ribolla gialla

- Pinot bianco

- Pinot grigio

- Sauvignon

- Traminer

- Cabernet

- Cabernet franc

- Cabernet sauvignon

- Chardonnay

- Merlot

- Pinot nero

Colli Orientali del Friuli, ki je dopolnjeno z geografsko označbo Ramandolo ali ne, ki je dopolnjena z enim od naslednjih izrazov:

- rosato

- ramandolo

- riserva

ali imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Verduzzo

- Ribolla gialla

- Pinot bianco

- Pinot grigio

- Sauvignon

- Pinot nero

- Riesling renano

- Picolit

- Merlot

- Cabernet

- Cabernat franc

- Cabernet sauvignon

- Chardonnay

- Malvasia istriana

- Refosco dal peduncolo rosso

- Schioppettino

- Traminer aromatico

Grave del Friuli, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- rosato

- superiore

ali imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Merlot

- Cabernet franc

- Cabernet sauvignon

- Chardonnay

- Refosco dal peduncolo rosso

- Pinot bianco

- Pinot grigio

- Pinot nero

- Verduzzo friulano (Frizzante)

- Riesling renano

- Sauvignon

- Traminer aromatico

Isonzo ali Isonzo del Friuli, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov:

- bianco

- rosso

ali imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Cabernet franc

- Cabernet sauvignon

- Chardonnay

- Franconia

- Sauvignon

- Malvasia istriana

- Pinot bianco

- Pinot grigio

- Pinot nero

- Refosco dal peduncolo rosso

- Verduzzo Friulano

- Traminer aromatico

- Riesling italico

- Riesling renano

- Merlot

Latisana del Friuli, ki je dopolnjeno z izrazom rosato ali ne, ali imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Merlot

- Cabernet

- Refosco

- Pinot bianco

- Pinot grigio

- Verduzzo friulano

- Traminer aromatico

- Sauvignon

- Chardonnay

Lison-Pramazziore (Spumante) [19], ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- classico

- riserva

ali imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Cabernet

- Cabernet franc

- Cabernet sauvignon

- Chardonnay

- Merlot

- Pinot bianco

- Pinot grigio

- Refosco dal peduncolo rosso

- Riesling italico

- Sauvignon

- Verduzzo

2.2.7 Območje Liguria:

Cinque terre in Cinque terre sciacchetrà

Rossese di Dolceacqua ali Dolceacqua, ki je dopolnjeno z izrazom superiore ali ne

Colli di Luni, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- rosso

- riserva

ali imenom sorte vinske trte Vermentino

Riviera Ligure di Ponente, ki je dopolnjeno z:

- eno od naslednjih geografskih označb ali ne:

- Riviera dei Fiori

- Albenga vagy Albenganese

- Finale vagy Finalese

- Ormeasco

- Ormeasco superiore

- Ormeasco Schiac-trà

- ali imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Pigato

- Rosesse

- Vermentino

2.2.8 Območje Emilia-Romagna:

Bianco di Scandiano

Bosco Eliceo, ki je dopolnjeno z izrazom bianco ali ne in/ali imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Fortana

- Merlot

- Sauvignon

Cagnina di Romagna

Colli Bolognesi, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- riserva

ali imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Barbera

- Merlot

- Sauvignon

- Riesling italico

- Pinot bianco

- Pignoletto

- Cabernet sauvignon

Colli di Parma, ki je dopolnjeno z izrazom rosso ali ne in/ali imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Malvasia (Spumante)

- Sauvignon

Colli Piacentini, ki je dopolnjeno z

- enim od naslednjih izrazov:

- Gutturnio

- Monterosso Val d’Arda

- Trebbianino Val Trebbia

- Val Nure

- ali imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Barbera

- Bonarda

- Malvasia

- Ortrugo

- Pinot nero

- Pinot grigio

- Sauvignon

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano (Frizzante)

Lambrusco Reggiano

Lambrusco Salmino di Santa Croce

Lambrusco di Sorbara

Montuni del Reno

Pagadebit di Romagna

Sangiovese di Romagna

Trebbiano di Romagna (Spumante)

2.2.9 Območje Toskana:

Bianco della Valdinievole, ki je dopolnjeno z izrazom vin santo ali ne

Bianco dell'Empolese, ki je dopolnjeno z izrazom vin santo ali ne

Bianco di Pitigliano, ki je dopolnjeno z izrazom superiore ali ne

Bianco Pisano di S. Torpé, ki je dopolnjeno z izrazom vin santo ali ne

Bianco Vergine Valdichiana

Bolgheri

Brunello di Montalcino

Candia dei Colli Apuani

Carmignano, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- rosato

- vin santo

- riserva

Chianti, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- classico

- riserva

ali imenom sorte vinske trte:

- Colli aretini

- Colli fiorentini

- Colline pisane

- Colli senesi

- Montalbano

- Rufina

Colli dell'Etruria, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

- vin santo

ali imenom sorte vinske trte Vermiglio

Colli di Luni, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- riserva

ali imenom sorte vinske trte Vermentino

Elba, ki je dopolnjeno z izrazom bianco in rosso ali ne

Montecarlo, ki je dopolnjeno z izrazom bianco in rosso ali ne

Montescudaio, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne

- bianco

- rosso

- vin santo

Morellino di Scansano, ki je dopolnjeno z izrazom riserva ali ne

Moscadello di Montalcino

Parrina, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

- riserva

Pomino, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- vin santo

- riserva

Rosso delle Colline Lucchesi in Bianco delle Colline Lucchesi

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Val d'Arbia, ki je dopolnjeno z izrazom vin santo ali ne

Val di Cornia, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

- riserva

ali imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Campiglia Marittima

- Suvereto

- San Vincenzo

Vernaccia di San Gimignano, ki je dopolnjeno z izrazom riserva ali ne

Vino Nobile di Montepulciano, ki je dopolnjeno z izrazom riserva ali ne

2.2.10 Območje Umbria:

Colli Altotiberini, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

Colli Amerini, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

- novello

ali imenom sorte vinske trte Malvasia

Colli del Trasimeno, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

Colli Martani, ki je dopolnjeno z izrazom riserva ali ne, ali imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Grechetto di Todi

- Grechetto

- Sangiovese

- Trebbiano

Colli Perugini, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

Montefalco, ki je dopolnjeno z izrazom rosso [20] ali ne ali imenom sorte vinske trte Malvasia

Orvieto, ki je dopolnjeno z izrazom classico ali ne

Torgiano, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

- riserva

ali imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Chardonnay

- Cabernet sauvignon

- Pinot grigio

- Pinot nero

- Riesling italico

2.2.11 Območje Marche:

Bianchello del Metauro

Bianco dei Colli Maceratesi

Falerio dei Colli Ascolani

Lacrima di Morro ali Lacrima di Morro d'Alba

Rosso Conero, ki je dopolnjeno z izrazom riserva ali ne

Rosso Piceno, ki je dopolnjeno z izrazom superiore ali ne

Sangiovese dei Colli Pesaresi

Verdicchio dei Castelli di Jesi, ki je dopolnjeno z izrazom classico ali ne

Verdicchio di Matelica

Vernaccia di Serrapetrone

2.2.12 Območje Abruzzi:

Montepulciano d'Abruzzo, ki je dopolnjeno z imenom ene od naslednjih sort vinske trte ali ne:

- Cerasuolo

- Vecchio

Trebbiano d’Abruzzo

2.2.13 Območje Molise:

Biferno, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

- riserva

Pentro di Isernia, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

2.2.14 Območje Lazio:

Aleatico di Gradoli

Aprilia, ki je dopolnjeno z imenom ene od naslednjih sort vinske trte ali ne:

- Merlot

- Sangiovese

- Trebbiano

Bianco Capena, ki je dopolnjeno z izrazom superiore ali ne

Cerveteri, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

Cesanese del Piglio

Cesanese di Affile

Cesanese di Olevano Romano

Colli Albani, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- superiore

- novello

Colli Lanuvini

Cori, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

Est! Est!! Est!!! Montefiascone

Frascati, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- cannellino

- novello

- superiore

Genazzano, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- novello

Marino, ki je dopolnjeno z izrazom superiore ali ne

Montecompatri Colonna, ki je dopolnjeno z izrazom superiore ali ne

Orvieto [21], ki je dopolnjeno z izrazom classico ali ne

Velletri, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- superiore

- riserva

Zagarolo, ki je dopolnjeno z izrazom superiore ali ne

2.2.15 Območje Campania:

Capri, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

Castel San Lorenzo, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

- riserva

- lambiccato

ali imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Barbera

- Moscato

Cilento, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

ali imenom sorte vinske trte Aglianico

Falerno del Massico, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- riserva

- vecchio

ali imenom sorte vinske trte Primitivo

Fiano di Avellino, ki je dopolnjeno z izrazom Apianum ali ne

Greco di Tufo

Ischia, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- bianco superiore

Solopaca, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

Taburno ali Aglianico del Taburno, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- rosso

- rosato

- riserva

Taurasi, ki je dopolnjeno z izrazom riserva ali ne

Vesuvio, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

- Lacryma

ali imenom sorte vinske trte Christi

2.2.16 Območje Apulia:

Aleatico di Puglia, ki je dopolnjeno z izrazom riserva ali ne

Alezio, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- rosso

- rosato

- riserva

Brindisi, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- rosso

- rosato

- riserva

Cacc'e mmitte di Lucera

Castel del Monte, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

- riserva

ali imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Chardonnay

- Sauvignon

- Pinot bianco

- Bianco da Pinot nero

- Pinot bianco

- Aglianico rosso

- Aglianico rosato

Copertino, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- rosso

- rosato

- riserva

Gioia del Colle, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

ali imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Aleatico

- Primitivo

Gravina

Leverano, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

Lizzano, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

- giovane

- novello

- superiore

ali imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Malvasia nera

- Negro amaro

Locorotondo

Martina ali Martina Franca

Matino, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- rosso

- rosato

Moscato di Trani

Nardó, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- rosso

- rosato

- riserva

Orta Nova, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- rosso

- rosato

Ostuni, ki je dopolnjeno z izrazom bianco ali ne ali imenom sorte vinske trte Ottavianello

Primitivo di Manduria

Rosso Barletta, ki je dopolnjeno z izrazom invecchiato ali ne

Rosso Canosa, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- canusium

- riserva

Rosso di Cerignola, ki je dopolnjeno z izrazom riserva ali ne

Salice Salentino, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- riserva

- novello

ali imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Aleatico

- Pinot bianco

San Severo (Spumante), ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

Squinzano, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- rosso

- rosato

- riserva

2.2.17 Območje Basilicata:

- vecchio

- riserva

2.2.18 Območje Calabria:

Ciro, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

- riserva

- classico

- superiore

Donnici

Greco di Bianco

Lamezia

Melissa, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- superiore

Pollino, ki je dopolnjeno z izrazom superiore ali ne

Santa Anna di Isola Capo Rizzuto

Savuto, ki je dopolnjeno z izrazom superiore ali ne

2.2.19 Območje Sicilija:

Alcamo o bianco Alcamo

Cerasuolo di Vittoria

Etna, Lizzano, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- bianco

- rosso

- rosato

- superiore

Faro

Malvasia di Lipari

Marsala, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov:

- Cremovo vino aromatizzato ali Cremovo Zabaione vino aromatizzato

- stravecchio

- fine

- superiore

- vergine in/ali Soleras

- vergine stravecchio ali Soleras stravecchio ali vergine

- riserva

Moscato di Noto, ki je dopolnjeno z izrazom superiore ali ne

Moscato di Pantelleria

Moscato di Siracusa

2.2.20 Območje Sardinija:

Arborea, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- rosso

- rosato

ali imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Sangiovese

- Trebbiano

Campidano di Terralba ali Terralba

Cannonau di Sardegna, ki je dopolnjeno z izrazom rosato ali ne, ali imenom ene od naslednjih sort vinske trte:

- Capo Ferrato

- Oliena

Carignano del Sulcis, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- rosso

- rosato

- riserva

Giro di Cagliari, ki je dopolnjeno z izrazom riserva ali ne

Malvasia di Boso

Malvasia di Cagliari, ki je dopolnjeno z izrazom riserva ali ne

Mandrolisai, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- rosso

- rosato

- superiore

Monica di Cagliari, ki je dopolnjeno z izrazom riserva ali ne

Monica di Sardegna, ki je dopolnjeno z izrazom superiore ali ne

Moscato di Cagliari, ki je dopolnjeno z izrazom riserva ali ne

Moscato di Sardegna (Spumante), ki je dopolnjeno z eno od naslednjih geografskih označb ali ne:

- Tempio Pausania ali Tempio

- Gallura

Moscato di Sorso-Sennori ali di Sorso ali di Sennori, ki je dopolnjeno z izrazom riserva ali ne

Nasco di Cagliari

Nuragus di Cagliari

Vermentino di Gallura, ki je dopolnjeno z izrazom superiore ali ne

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano, ki je dopolnjeno z enim od naslednjih izrazov ali ne:

- riserva

- superiore

3. Dodatni tradicionalni izrazi:

- Riserva

- Riserva speciale

- Superiore

- Classico

- Amarone

- Vergine

- Scelto

- Auslese

- Passito

- Lacrima

- Lacrima Christi

- Sforzato, Sfurzat

- Cannellino

- Vino santo

- Dunkel

- Kretzer

- Rubino

- Granato

- Cerasuolo

- Chiaretto

- Aranciato

- Giallo

- Paglierino

- Dorato

- Verdolino

- Ambrato

- Vivace

- Vino novello

- Vin nouveau

B. Namizna vina z geografsko označbo

VI. VINA S POREKLOM IZ VELIKEGA VOJVODSTVA LUKSEMBURG

Ta vina so opisana z navedbo "vin de qualité produit dans une région déterminée" ali s posebnim tradicionalnim izrazom "Marque nationale du vin luxembourgeois". Nacionalna blagovna znamka se prepozna po oznaki na vratu, ki ima napis "Moselle luxembourgeoise Appelation contrôlée, Marque nationale; sous le contrôle de l'Etat"; ta oznaka na vratu mora vsebovati tudi navedbo sorte vinske trte, leta trgatve in državno kontrolno številko.

Poleg tega so ta vina lahko opisana z imenom enega od okolišev porekla, navedenega v točki 1, ki mu, če je ustrezno, sledi ime vinograda, ki so v tej prilogi navedena posamezno, in ime ene od sort vinske trte, navedenih v točki 2. Poleg tega so lahko ta vina opisana z enim od dodatnih tradicionalnih izrazov, navedenih v točki 3.

1. Območja:

Schengen, Remerschen, Wintringen, Mondorf, Elvange, Ellange, Burmerange, Schwebsange, Bech-Kleinmacher, Wellenstein, Remich, Bous, Assel, Trintange, Rolling, Erpeldange, Stadtbredimus, Greiveldange, Ehnen, Wormeldange, Oberwormeldange, Ahn, Machtum, Lenningen, Canach, Gostingen, Niederdonven, Oberdonven, Grevenmacher, Mertert, Wasserbillig, Rosport, Born, Moersdorf;

2. Imena sort vinske trte:

Riesling, Traminer, Pinot gris (Ruländer), Pinot blanc, Pinot noir, Auxerrois, Muscat Ottonel, Rivaner (Müller-Thurgau), Sylvaner, Elbling, Chardonnay, Gamay.

3. Dodatni tradicionalni izrazi:

- "vin classé"

- "premier cru"

- "grand premier cru"

4. Opis "Crémant de Luxembourg", ki je dopolnjeno z napisom "Moselle Luxembourgeoise Appellation contrôlée".

5. Kakovostna peneča vina z napisom "Moselle Luxembourgeoise Appellation contrôlée".

VII. VINA S POREKLOM IZ PORTUGALSKE

A. Kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju

Ta vina so opisana z navedbo "vinho de qualidade produzido em região determinada" in z imenom določenega pridelovalnega območja, navedenega v točki 1.

Poleg tega so ta vina lahko opisana z imenom podobmočja, navedenega v točki 2, s posebnim tradicionalnim izrazom, navedenim v točki 3, in z dodatnim tradicionalnim izrazom, kakor so navedeni v točki 4.

1. Imena določenih pridelovalnih območij:

Alcobaça

Alenquer

Almeirim

Arrábida

Arruda

Bairrada

Biscoitos

Borba

Bucelas

Carcavelos

Cartaxo

Castelo Rodrigo

Chamusca

Chaves

Colares

Coruche

Cova da Beira

Dão

Porto, Vin de Porto, Oporto, Port Wine, Portwein, Portvin, Portwijn

Douro

Encostas de Aire

Encostas da Nave

Évora

Graciosa

Granja-Amareleja

Lafões

Lagoa

Lagos

Madeira, Madeira Wein, Madeira Wine, Vin de Madèra, Madera, Vino di Madera, Madeira Wijn

Moscatel de Setúbal, Setúbal

Moura

Óbidos

Palmela

Pico

Pinhel

Planalto mirandês

Portalegre

Portimão

Redondo

Reguengos

Rosé de Trás-os-Montes

Rosé das Beiras

Rosé do Ribatejo e Oeste

Rosé do Algarve

Santarém

Tavira

Terceira

Tomar

Valpaços

Varosa

Vidigueira

Vinhos verdes

2. Podobmočja:

2.1 Določeno pridelovalno območje Dão:

Alva

Besteiros

Castendo

Serra da Estrela

Silgueiros

Terras de Azurara

Terras de Senhorim

2.2 Določeno pridelovalno območje Douro:

Alijó

Lamego

Meda

Sabrosa

Vila Real

2.3 Podobmočje Favaios:

2.4 Določeno pridelovalno območje Varosa:

Tarouca

2.5 Določeno pridelovalno območje Vinhos Verdes:

Amarante

Basto

Braga

Lima

Monção

Penafiel

3. Posebni tradicionalni izrazi:

Denominação de origem

Denominação de origem controlada

Generoso

Indicação de proveniência regulamentada

Região demarcada

Vinho doce natural

Vinho generoso

4. Dodatni tradicionalni izrazi:

4.1 Določeno pridelovalno območje Madeira

Amadurecido

Aveludado

Canteiro

Dourado

Encorpado

Escuro

Garrafeira

Fino

Frasqueira

Leve

Macio

Meio escuro

Muito pálido

Muito velho

Pálido

Reserva

Reserva velha

Seleccionado

Sercial

Solera

Superior Bual

Velho

4.2 Določeno pridelovalno območje Porto:

Alourado

Alourado claro

Branco-doirado

Branco-pálido

Branco-palha

Crusted

Crusting

Late Bottled Vintage vagy LBV

Leve seco

Muito velho

Reserva

Retinto

Ruby

Superior

Tawny

Tinto

Tinto alourado

Velhíssimo

Vintage

4.3 Drugo:

Branco de uvas brancas

Branco de uvas tintas

Casa

Casal

Clarete

Colheita seleccionada

Escolha

Garrafeira

Herdade

Monte

Nobre

Novo

Paco

Palácio

Palhete vagy Palheto

Quinta

Reserva

Solar

Superior

Velho

Vila

Vinho com agulha

Vinho frutado

Vinho leve

Vinho de missa

Vinho novo

Vinho

B. Namizna vina z geografsko označbo

Alentejo

Algarve

Beiras Terras de Sico Beira Litoral Beira Alta

Estremadura

Ribatejo

Rios do Minho

Terras do Sado

Trás-os-Montes Terras durienses

VIII. VINA S POREKLOM IZ ZDRUŽENEGA KRALJESTVA

Ta vina so opisana z navedbo "Quality Wine Produced in a Specified Region" ali "QWPSR" in z imenom določenega pridelovalnega območja, navedenega v točki 1.

1. Imena določenih pridelovalnih območij:

- Southern Counties

- Northern Counties

2. Posebni tradicionalni izrazi:

- Designated origin.

B. VINA S POREKLOM IZ ROMUNIJE

I. GEOGRAFSKE OZNAČBE

1. Vina vrhunske kakovosti z označbo porekla:

1.1 Vino s poreklom iz vinorodne cone Planota Transylvania

1.1.1 Târnave, ki je dopolnjeno z eno od naslednjih geografskih označb ali ne

- Blaj

- Jidvei

- Mediaş

- Târnăveni

- Zagăr

- Valea Nirajului

1.1.2 Blaj

- Crăciunelu

- Câmpu Libertăţii

- Cenade

- Valea Lungă

- Mănărade

- Sâncel

1.1.3 Jidvei

- Bălcaciu

- Cetatea de Baltă

- Şona

1.1.4 Mediaş

- Daneş

- Seleuş

- Şeica Mică

- Agârbiciu

- Valea Viilor

- Moşna

- Richiş

- Aţel

- Blăel

- Biertan

- Proştea Mare

- Micăsasa

- Axente Sever

- Dupuş

1.1.5 Târnăveni

- Adămuş

- Băgaciu

1.1.6 Zagăr

- Tigmandru

- Bălăuşeri

- Filitelnic

- Senereus

- Nadeş

- Viişoara

- Ormeniş

- Sântioara

- Domald

1.1.7 Valea Nirajului

1.1.8 Alba Iulia

- Sântimbru

1.1.9 Ighiu

- Cricău

- Şard

- Telna

- Galda de Jos

- Bucerdea vinoasă

- Tibru

1.1.10 Sebeş

- Câlnic

1.1.11 Apold

1.1.12 Aiud

- Ciumbrud

- Sâncrai

- Lopadea Nouă

- Mirăslău

- Ocna Mureş

1.1.13 Triteni

1.1.14 Lechinţa

- Vermeş

- Sâniacob

1.1.15 Teaca

- Urmeniş

- Valea Pietrii

- Archiud

1.1.16 Bistriţa

- Viişoara (Steiniger)

- Dumitra

1.1.17 Batoş

1.2 Vino s poreklom iz vinorodne cone Moldovsko hribovje

1.2.1 Cotnari, ki je dopolnjeno z eno od naslednjih geografskih označb ali ne

- Cârjoaia

- Dealul Paraclis

- Dealul Cătălina

- Dealul Mândrului

- Dealul Episcopului

- Dealul lui Vodă

- Dealul Furcilor

- Dealul Castel

- Dealul Stănca

- Hodora

- Cepleniţa

- Scobinţi

- Naslău

- Zlodica

- Măgura

- Buhalniţa

- Joleşti

1.2.2 Hârlău

- Deleni

1.2.3 Cucuteni

- Coasta Măgurei

- Jora

- Băiceni

- Belceşti

- Todireşti

1.2.4 Frumuşica

1.2.5 Copou

- Aroneanu

- Rediu

- Şorogari

- Vânători

1.2.6 Bucium

- Tomeşti

- Vişani

- Doi Peri

- Cetăţuia

- Pietrăria

- Vlădiceni

- Goruni

1.2.7 Uricani

- Miroslava

- Vorovesti

- Uric

- Horleşti

1.2.8 Comarna

1.2.9 Probota

1.2.10 Bohotin

- Arsura

- Pâhneşti

- Dealul Dodului

- Moşna

- Răducăneni

- Cozmeşti

- Gorban

1.2.11 Huşi

- Duda

- Epureni

- Olteneşti

- Pădureni

- Stănileşti

- Dealul Lohanului

- Dealul Dobrina

- Dealul Henciului

- Dealul Sara

- Dealul Hârtop

1.2.12 Avereşti

- Ghermâneşti

- Gugeşti

- Tătărani

- Pietrăria

- Dealul Nistrei

- Buneşti

1.2.13 Vutcani

- Roşiesti

- Valea lui Darie

- Rânceni

- Deleni

- Mălăieşti

- Hoceni

- Hurdugi

- Oţeleni

1.2.14 Murgeni

- Măluşţeni

- Şuletea

- Viişoara

- Banca

- Dodeşti

- Bogdăneşti

- Epureni

- Berezeni

1.2.15 Tutova

- Dealul Bogdăniţa

- Priponeşti

- Borodeşti

- Platoul Iveştilor

1.2.16 Iana

- Pogana

- Puieşti

- Bogeşti

- Perieni

- Cetăţuia

- Dealul Ibăneştilor

- Temelia

1.2.17 Bujoru

- Folteşti

- Măstăcani

- Vârlezi

- Drăguşeni

- Jorăşti

- Vlădeşti

1.2.18 Smulţi

1.2.19 Oancea

- Suceveni

- Cavadineşti

1.2.20 Bereşti

1.2.21 Nicoreşti

1.2.22 Buciumeni

1.2.23 Iveşti

1.2.24 Corod

1.2.25 Băleni

1.2.26 Scânteieşti

1.2.27 Pechea

1.2.28 Smârdan

1.2.29 Răcăciuni

1.2.30 Zeletin

1.2.31 Dealul Morii

1.2.32 Parincea

1.2.33 Tănăsoaia

1.2.34 Gohor

1.2.35 Panciu

- Chicera

- Răzoare

- Dealu Crucea

- Dumbrava

- Străoane

- Haret

- Ursoi

- Neicu

- Moviliţa

- Repedea

- Muncelu

- Trotuşanu

- Fitioneşti

- Diocheţi

- Ghimiceşti

1.2.36 Tifeşti

1.2.37 Păuneşti

1.2.38 Odobeşti

- Şarba

- Beciu Domnesc

- Cazacli

- Mânăstioara

- Piscul Corbului

1.2.39 Jariştea

- Pădureni

- Vărsătura

- Poiana

1.2.40 Boloteşti

1.2.41 Coteşti

- Budeşti

- Urecheşti

- Popeşti

- Cândeşti

- Tercheşti

- Dumbrăveni

- Dragosloveni

1.2.42 Tâmboieşti

1.2.43 Cârligele

- Bonţeşti

- Blidari

- Dălhăuţi

1.2.44 Vârteşcoiu

- Faraoanele

- Beciu

- Râmniceanca

1.3 Vino s poreklom iz vinorodne cone Hribovje Mutentie in Oltenie

1.3.1 Cotnari, ki je dopolnjeno z eno od naslednjih geografskih označb ali ne

- Aldeni

- Săpoca

- Blăjani

1.3.2 Zărneşti

- Racoviţeni

- Vadu Soreşti

- Poşta Câlnău

1.3.3 Grebănu

1.3.4 Dealu Mare

- Boldeşti

- Valea Călugărească

- Urlaţi

- Ceptura

- Tohani

- Breaza-Buzău

- Pietroasa

- Merei

- Zoreşti

1.3.5 Boldeşti

- Seciu

- Pleaşa

1.3.6 Valea Călugărească

- Chiţorani

- Valea Orlei

- Valea Popii

- Valea Mantei

- Valea Poienii

- Valea Ursoi

- Valea Largă

- Valea Mieilor

- Nicovani

1.3.7 Urlaţi

- Valea Nucetului

- Valea Pietrei

- Valea Crângului

- Valea Seman

- Valea Urloi

- Orzoaia

1.3.8 Ceptura

- Malu Roşu

- Şoimeşti

- Rotari

1.3.9 Tohani

- Gura Vadului

- Perşunari

- Vârful cu Dor

- Vadu Săpat

- Bozieni

1.3.10 Breaza Buzău

- Greceanca

- Vispeşti

- Năeni

- Finţeşti

- Săhăteni

1.3.11 Pietroasa

- Dealul Istriţa

- Şarânga

- Dara

1.3.12 Merei

- Dealul Viei

- Izvoru Dulce

- Sărăţeanca

- Gura Sărăţii

- Nenciuleşti

1.3.13 Zoreşti

- Săseni

- Valea Teancului

- Nişcov

- Dealul Zorilor

1.3.14 Costeşti

1.3.15 Bucşani

1.3.16 Valea Voievozilor

1.3.17 Ştefăneşti

- Goleasca

- Izvorani

- Vrăneşti

- Viişoara

- Dealul Schitului

1.3.18 Topoloveni

1.3.19 Valea Mare Dâmboviţa

1.3.20 Sâmbureşti

- Vitomireşti

1.3.21 Dobroteasa

1.3.22 Drăgăşani

- Dealul Olt

- Mitrofani

- Verdea

- Dobruşa

- Prundeni

- Călina

- Zăvideni

- Orleşti

- Suteşti

1.3.23 Guşoeni

1.3.24 Măciuca

1.3.25 Iancu Jianu

1.3.26 Jiblea

1.3.27 Banu Mărăcine

- Vulcăneşti

- Cârcea

- Coşoveni

1.3.28 Brădeşti

- Coţofeni

- Simnic

1.3.29 Brabova

- Breasta

- Sopot

1.3.30 Segarcea

- Dealul Robului

- Lipovu

1.3.31 Dealul Viilor Severin

- Halânga

1.3.32 Corcova

1.3.33 Golul Drâncei

- Oprişor

- Punghina

- Branişte

1.3.34 Vânju Mare

- Poroina

- Fântânile negre

- Vlădaia

- Almăjel

- Stârcoviţa

- Scorila

1.3.35 Oreviţa

- Rogova

- Corlăţel

- Valea Anilor

1.3.36 Pleniţa

1.3.37 Târgu Jiu

- Bălăneşti

- Dobriţa

- Bâlta

1.3.38 Poiana Cruşeţu

1.4 Vino s poreklom iz vinorodne cone Banat

1.4.1 Moldova Nouă, ki je dopolnjeno z eno od naslednjih geografskih označb ali ne

- Măceşti

- Pojejena

1.4.2 Dealul Tirolului

1.4.3 Buziaş

- Dealul Silagiului

1.4.4 Recaş

- Izvin

- Horneacova

- Dealul Vechi

- Valea Lungă

1.4.5 Jamu Mare

1.5 Vino s poreklom iz vinorodne cone Crisana in Maramures

1.5.1 Miniş, ki je dopolnjeno z eno od naslednjih geografskih označb ali ne

- Păuliş

- Baraţca

- Cuvin

- Covăsinţ

- Dealul Soarelui

- Dealul Stâncii

- Dealul Bisericii

- Dealul Turnului

- Dealul Bătrân

- Dealul Dăicani

- Dealul Stupinii

- Dealul Danciului

1.5.2 Măderat

1.5.3 Diosig

1.5.4 Săcueni

1.5.5 Sâniob

1.5.6 Biharia

1.5.7 Şimleul Silvaniei

1.5.8 Samşud

1.5.9 Răteşti

1.5.10 Halmeu

1.5.11 Seini

1.6 Vino s poreklom iz vinorodne cone Hribovje Dobroudja (Črno morje)

1.6.1 Murfatlar, ki je dopolnjeno z eno od naslednjih geografskih označb ali ne

- Basarabi

- Valul Roman (Valul lui Traian)

- Biserica Veche

- Piatra roşie

- Siminoc

- Poarta Albă

- Ciocârlia

1.6.2 Medgidia

- Valea Dacilor

- Satu Nou

- Peştera

- Castelu

- Siliştea

- Tortomanu

- Mircea Vodă

1.6.3 Nazarcea

- Cocoşu

1.6.4 Cernavodă

- Rasova

- Cochirleni

- Seimeni

1.6.5 Adamelisi

- Cetate

- Urluia

1.6.6 Istria Marea Neagră

- Mihai Viteazu

- Corbu

- Cogealac

- Tariverde

- Sinoe

1.6.7 Babadag

- Enisala

- Zebil

- Sarichioi

- Ceamurlia

- Unirea

1.6.8 Valea Nucarilor

1.6.9 Dăeni

1.6.10 Sarica Niculiţel

- Valea Teilor

- Teliţa

- Bădila

- Isaccea

1.6.11 Tulcea

- Somova

- Parcheş

- Terasele Tulcei

- Dealul Redi

1.6.12 Măcin

1.7 Vino s poreklom iz vinorodne cone Terase Donave

1.7.1 Oltina (Lacul Oltina)

1.7.2 Aliman, ki je dopolnjeno z eno od naslednjih geografskih označb ali ne

- Vlahi

- Dunareni

1.8 Vino s poreklom iz vinorodne cone Sands in drugih ozemelj na jugu države

1.8.1 Dăbuleni

1.8.2 Tâmbureşti

1.8.3 Furculeşti

1.8.4 Mavrodin

1.8.5 Ulmu

1.8.6 Berteşti

1.8.7 Cireşu

1.8.8 Jirlău

2. Vina vrhunske kakovosti (WS)

Vina z označbo enega od naslednjih imen vinorodnih območij, iz katerih izvirajo

- Valea Târnavelor

- Valea Muresului

- Viile Sibiului

- Viile Bistriţa Năsăud

- Viile Sămaşului

- Viile Dejului

- Colinele Iaşilor

- Viile Botoşanilor

- Dealurile Huşilor

- Viile Vasluiului

- Colinele Tutovei

- Dealurile Bujorului

- Colinele Covurluiului

- Terasele Siretului

- Viile Vrancei

- Cotul Carpaţilor

- Dealurile Buzăului

- Dealurile Prahovei

- Viile Dâmbovitei

- Dealurile Argeşului

- Viile Oltului

- Dealurile Vâlcei

- Colinele Doljului

- Plaiurile Mehedinţi

- Dealurile Gorjului

- Viile Semenicului

- Viile Banatului

- Viile Teremia

- Dealurile Zarandului

- Plairurile Bihorului

- Viile Valea lui Mihai

- Viile Satu Mare

- Viile Sălajului

- Viile Maramureşului

- Viile Dobrogei

- Colinele Tulcei

- Terasele Dunârii

- Nisipurile Olteniei

- Viile Teleormanului

- Viile Ialomiţei

- Viile Mostiştei

- Nisipurile Călmăţuiului

- Viile Brăilei

II. TRADICIONALNE NAVEDBE ZA KAKOVOSTNA VINA

- "Vinuri de calitate superioară" (vs)

- "Vinuri de calitate superioarâ cu denumire de origine controlată" (doc)

- "Vinuri de calitate superioară cu denumire de origine controlată şi trepte de calitate" (docc):

- "Cules după maturitatea deplină" (cmd)

- "Cules târziu" (ct)

- "Cules selecţionat" (cs)

- "Cules la maturitatea de înobilare" (cmi)

- "Cules la înobilarea boabelor" (cib)

- "Cules la stafidirea boabelor" (csb)

- "Imbuteliat la producâtor" (la origine)

- "Imbuteliere specială"

- "Vin de vinotecă"

- "Vin din butoaie alese"

- "Comoara pivniţei"

- "Rezervă"

- "Vin medaliat"

[1] Ki je dopolnjeno, ali pa ne, z imenom nomosa Αττικής (Attikis)

[2] Ki je dopolnjeno, ali pa ne, z imenom nomosa Αττικής (Attikis)

[3] Ki je dopolnjeno, ali pa ne, z imenom nomosa Αττικής (Attikis)

[4] Ki je dopolnjeno, ali pa ne, z imenom nomosa Αττικής (Attikis)

[5] Ki je dopolnjeno, ali pa ne, z imenom nomosa Αττικής (Attikis)

[6] Ki je dopolnjeno, ali pa ne, z imenom nomosa Αττικής (Attikis)

[7] Ki je dopolnjeno, ali pa ne, z imenom nomosa Αττικής (Attikis)

[8] Ki je dopolnjeno, ali pa ne, z imenom nomosa Αττικής (Attikis)

[9] Ki je dopolnjeno, ali pa ne, z imenom nomosa Αττικής (Attikis)

[10] Ki je dopolnjeno, ali pa ne, z imenom nomosa Αττικής (Attikis)

[11] Ki je dopolnjeno, ali pa ne, z imenom nomosa Βοιωτίας (Viotias)

[12] Ki je dopolnjeno, ali pa ne, z imenom nomosa Ευβοίας (Evias)

[13] Ki je dopolnjeno, ali pa ne, z imenom nomosa Ευβοίας (Evias)

[14] Ki je dopolnjeno, ali pa ne, z imenom nomosa Ευβοίας (Evias)

[15] Navedba besed v oklepaju je dovoljena samo pod pogoji, določenimi za zadevna kakovostna vina pdpo v nacionalnih ureditvah in predpisih Skupnosti.

[16] Tudi pod območjem Veneto.

[17] Tudi pod območjem Veneto.

[18] Tudi pod območjem Friuli-Venezia Giulia.

[19] Tudi pod območjem Lombardija.

[20] Glej poimenovanje pod območjem Veneto (Opomba: izraz Lison Classico ni dovoljen za območje Friuli-Venezia Guila).

[21] Tudi pod območjem Lazio.

--------------------------------------------------

Protokol

POGODBENICI STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

I. Na podlagi člena 6(2)(b) Sporazuma in brez poseganja v bolj restriktivno nacionalno zakonodajo se pogodbenici dogovorita, da je za opis in predstavitev vina dovoljeno uporabljati ime sorte vinske trte ali, kjer je primerno, sopomenko, samo pod naslednjimi pogoji:

(a) kadar se uporablja ime ene same sorte vinske trte, mora biti po odbitku količine proizvodov, uporabljenih za morebitno slajenje, najmanj 85 % vina pridobljenega iz te sorte, ki je glavna determinanta narave vina, ali

kadar se za isto vino uporabljajo imena več kot ene sorte vinske trte, mora biti po odbitku količine proizvodov, uporabljenih za morebitno slajenje, to vino v celoti pridobljeno iz navedenih sort;

(b) ime se ne sme uporabljati na tak način, da bi se lahko zamenjalo z geografsko označbo, ki je v skladu s tem sporazumom zaščitena;

(c) kadar je ime sorte ali njena sopomenka sestavljena iz več besed, mora biti tako sestavljeno ime ali sopomenka natisnjena na oznaki, brez vrivanja drugih informacij, z enotnimi črkami v eni vrstici ali dveh vrsticah.

II. Na podlagi člena 11(b) Sporazuma, Sporazum ne velja za:

1. vino v označenih posodah do največ pet litrov, opremljenih z zapiralom, ki ga ni mogoče ponovno uporabiti, pri čemer skupna količina, ki se prevaža, ne glede na to, ali je sestavljena iz ločenih pošiljk ali ne, ne presega 100 litrov;

2. (a) (a) količine vina, ki jih imajo potniki v svoji osebni prtljagi, in ne presegajo 30 litrov na potnika;

(b) količine vina, ki jih en posameznik pošilja v pošiljkah drugemu posamezniku, in ne presegajo 30 litrov;

(c) vino, ki je del imetja posameznikov, ki se selijo;

(d) količine vina, ki se uvažajo zaradi znanstvenih ali tehničnih poskusov, pri čemer je največja količina en hektoliter;

(e) vino, ki se uvaža kot del dajatev prostega blaga diplomatskih, konzularnih ali drugih predstavništev;

(f) vino, ki se prevaža z mednarodnimi prevoznimi sredstvi kot natovorjene zaloge živil.

Primer oprostitve iz odstavka 1 se ne more kombinirati z enim primerom ali več primeri oprostitve iz odstavka 2.

--------------------------------------------------

Deklaracija Evropske skupnosti o Prilogi k Sporazumu

Skupnost priznava vse geografske označbe Romunije, navedene v Prilogi k Sporazumu, kot enoten seznam v skladu s členom 26(1) Uredbe (EGS) št. 2392/89.

--------------------------------------------------

DEKLARACIJA EUROPSKE SKUPNOSTI O VSEBNOSTI SKUPNEGA ALKOHOLA NEKATERIH ROMUNSKIH VIN VISOKE KAKOVOSTI UVOŽENIH V SKUPNOST

Skupnost se zavezuje priznati odstopanje, navedeno v členu 70(2) Uredbe (EGS) št. 822/87, o vsebnosti skupnega alkohola, višji od 15 vol % za nekatera vina visoke kakovosti s poreklom iz Romunije, ki so označena z "VSOC" ali "Vin de calitate superioara cu demunire de origine si trepte de calitate" (vino vrhunske kakovosti in porekla ter kakovostnega razreda) in nosijo eno od naslednjih geografskih označb:

- Cotnari

- Pietroasa

- Murfatlar

- Medgidia

- Nazarcea

- Cernavoda.

To odstopanje se uporablja najpozneje od dneva, ko začne veljati Sporazum med Evropsko skupnostjo in Romunijo o vzajemni zaščiti in nadzoru imen vin.

--------------------------------------------------

Top