Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21993A0527(01)

Konvencija o začasnem uvozu

OJ L 130, 27.5.1993, p. 4–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 009 P. 70 - 141
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 009 P. 70 - 141
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 005 P. 5 - 79
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 005 P. 5 - 79
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 005 P. 5 - 79
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 005 P. 5 - 79
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 005 P. 5 - 79
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 005 P. 5 - 79
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 005 P. 5 - 79
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 005 P. 5 - 79
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 005 P. 5 - 79
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 005 P. 211 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 005 P. 211 - 212
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 009 P. 104 - 180

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1993/329/oj

21993A0527(01)Uradni list L 130 , 27/05/1993 str. 0004 - 0075
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 9 str. 0071
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 9 str. 0071


PRILOGA I

Konvencija o začasnem uvozu

PREAMBULA

POGODBENICE te konvencije, nastale pod pokroviteljstvom Sveta za carinsko sodelovanje, so se

OB UGOTOVITVI, da je sedanje stanje glede na razširjenost in razpršenost mednarodnih carinskih konvencij o začasnem uvozu nezadovoljivo,

GLEDE NA TO, da se lahko položaj v prihodnosti, ko bo treba mednarodno urediti nove vrste začasnega uvoza, še poslabša,

OB UPOŠTEVANJU želja predstavnikov trgovine in drugih zainteresiranih strank po lažjem opravljanju formalnosti začasnega uvoza,

GLEDE NA TO, da lahko poenostavitev in uskladitev carinskih postopkov, zlasti pa sprejetje enotnega mednarodnega akta, ki bi združil vse obstoječe konvencije o začasnem uvozu, olajšajo dostop do mednarodnih določb, ki urejajo začasni uvoz, in učinkovito prispevajo k razvoju mednarodne trgovine in drugih oblik mednarodne menjave,

PREPRIČANE, da lahko mednarodni akt, ki predlaga enotne določbe za začasni uvoz, bistveno koristi mednarodni menjavi in zagotovi visoko stopnjo poenostavitve in usklajenosti carinskih postopkov, kar je eden osnovnih ciljev Sveta za carinsko sodelovanje,

ODLOČENE, da olajšajo začasni uvoz s poenostavitvijo in uskladitvijo postopkov pri uresničevanju gospodarskih, človekoljubnih, kulturnih, družbenih ali turističnih ciljev,

GLEDE NA TO, da sprejetje standardiziranega modela dokumentov za začasni uvoz kot mednarodnih carinskih listin z mednarodnim jamstvom prispeva k olajšanju postopka začasnega uvoza, kadar se zahtevata carinska listina in jamstvo,

DOGOVORILE o naslednjem:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Opredelitev

Člen 1

V tej konvenciji pomeni:

(a) začasni uvoz

je carinski postopek, po katerem se lahko določeno blago (vključno s prevoznimi sredstvi) vnaša v carinsko območje ob pogojni oprostitvi plačila uvoznih dajatev in davkov brez uporabe prepovedi ali omejitev ekonomskega značaja; tako blago (vključno s prevoznimi sredstvi) se mora uvažati za določen namen in biti namenjeno za ponovni izvoz v določenem roku, ne da bi bilo kakor koli spremenjeno, razen običajnega zmanjšanja vrednosti zaradi uporabe;

(b) uvozne dajatve in davki

so carine in vse druge dajatve, davki, pristojbine ali druge davščine, ki se plačujejo pri uvozu ali v zvezi z uvozom blaga (vključno s prevoznimi sredstvi), vendar ne vključujejo pristojbin in taks, katerih znesek je omejen na približne stroške opravljenih storitev;

(c) jamstvo

je tisto, kar carinskim organom zadovoljivo zagotavlja, da bo obveznost do njih izpolnjena. Jamstvo je označeno kot "splošno", če zagotavlja izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz več postopkov;

(d) dokumenti za začasni uvoz

so mednarodna carinska listina, ki velja kot carinska deklaracija in omogoča ugotavljanje istovetnosti blaga (vključno s prevoznimi sredstvi) ter vključuje mednarodno veljavno garancijo za pokritje uvoznih dajatev in davkov;

(e) carinska ali gospodarska unija

je unija, ki so jo ustanovile in jo sestavljajo članice, navedene v členu 24(1) te konvencije, s pristojnostjo sprejemanja lastne zakonodaje, ki je obvezujoča za njene članice glede zadev, ki jih ureja ta konvencija, in s pristojnostjo odločanja o podpisu, ratifikaciji ali pristopu k tej konvenciji v skladu z notranjimi postopki;

(f) oseba

je fizična in pravna oseba, razen če sobesedilo ne zahteva drugače;

(g) Svet

je organizacija, vzpostavljena s Konvencijo o ustanovitvi Sveta za carinsko sodelovanje, sprejeto v Bruslju 15. decembra 1950;

(h) ratifikacija

jeratifikacija, sprejetje in odobritev.

POGLAVJE II

Področje uporabe konvencije

Člen 2

1. Pogodbenica se obvezuje, da bo v skladu z določbami te konvencije odobrila začasni uvoz blaga (vključno s prevoznimi sredstvi), ki je natančno opredeljeno v Prilogah k tej konvenciji.

2. Brez poseganja v določbe Priloge E se začasni uvoz odobri s popolno pogojno oprostitvijo plačila uvoznih dajatev in davkov brez uporabe uvoznih omejitev ali prepovedi ekonomskega značaja.

Sestava prilog

Člen 3

Vsaka Priloga k tej konvenciji je načeloma sestavljena iz:

(a) opredelitev osnovnih carinskih izrazov, ki se uporabljajo v Prilogi;

(b) posebnih določb, ki se nanašajo na blago (vključno s prevoznimi sredstvi), obravnavano Priloga.

POGLAVJE III

POSEBNE DOLOČBE

Listina in jamstvo

Člen 4

1. Če ni v Prilogah drugače določeno, ima pogodbenica pravico, da za začasni uvoz blaga (vključno s prevoznimi sredstvi) zahteva predložitev carinske listine in jamstva.

2. Če se v skladu z odstavkom 1 zahteva predložitev jamstva, je mogoče osebam, ki redno uporabljajo postopek začasnega uvoza, dovoliti predložitev splošnega jamstva.

3. Če ni v Prilogi drugače določeno, višina jamstva ne sme presegati zneska uvoznih dajatev in davkov, katerih plačila je blago (vključno s prevoznimi sredstvi) pogojno oproščeno.

4. Za blago (vključno s prevoznimi sredstvi), za katero po notranji zakonodaji veljajo uvozne prepovedi ali omejitve, je mogoče zahtevati dodatno jamstvo po določbah notranje zakonodaje.

Dokumenti za začasni uvoz

Člen 5

Brez poseganja v postopke začasnega uvoza v skladu z določbami Priloge E vsaka pogodbenica namesto svojih notranjih carinskih listin in kot obvezno jamstvo za zneske, navedene v členu 8 Priloge A, sprejme dokumente za začasni uvoz, veljavne na svojem območju ter izdane in uporabljene v skladu s pogoji, navedenimi v tej prilogi, za blago (vključno s prevoznimi sredstvi), ki se začasno uvaža v skladu z drugimi prilogami k tej konvenciji, ki jo je sprejela.

Ugotavljanje istovetnosti

Člen 6

Pogodbenica lahko za začasni uvoz blaga (vključno s prevoznimi sredstvi) uveljavlja pogoj, da je mogoče ugotavljati istovetnost blaga po končanem začasnem uvozu.

Rok za ponovni izvoz

Člen 7

1. Blago (vključno s prevoznimi sredstvi), za katero je bil dovoljen začasni uvoz, mora biti ponovno izvoženo v določenem roku, ki naj bi bil zadosten za izpolnitev namena začasnega uvoza. Ta rok je posebej določen v vsaki prilogi.

2. Carinski organi lahko odobrijo daljši rok, kot je določen v vsaki prilogi, ali pa podaljšajo prvotni rok.

3. Dokler blaga, za katero je bil dovoljen začasni uvoz (vključno s prevoznimi sredstvi), ni mogoče ponovno izvoziti zaradi zasega, razen zasega na podlagi tožbe zasebnikov, se zahteva za ponovni izvoz odloži za čas trajanja zasega.

Prenos začasnega uvoza

Člen 8

Pogodbenica lahko na zahtevo dovoli prenos ugodnosti postopka začasnega uvoza na drugo osebo, če ta oseba:

(a) izpolnjuje pogoje, določene v tej konvenciji, in

(b) sprejme obveznosti prvega imetnika postopka začasnega uvoza.

Končanje začasnega uvoza

Člen 9

Začasni uvoz se običajno konča s ponovnim izvozom blaga (vključno s prevoznimi sredstvi), za katero je bil dovoljen začasni uvoz.

Člen 10

Začasno uvoženo blago (vključno s prevoznimi sredstvi) sme biti ponovno izvoženo v eni ali več pošiljkah.

Člen 11

Začasno uvoženo blago (vključno s prevoznimi sredstvi) sme biti ponovno izvoženo pri drugi carinarnici, kot je bilo blago uvoženo.

Druge možnosti končanja

Člen 12

Začasni uvoz se sme s soglasjem pristojnih organov končati z vnosom blaga (vključno s prevoznimi sredstvi) v prosto pristanišče ali prosto carinsko cono, v carinsko skladišče ali v carinski tranzitni postopek zaradi kasnejšega izvoza ali drugega dovoljenega razpolaganja z blagom.

Člen 13

Kadar to upravičujejo okoliščine in dovoljuje nacionalna zakonodaja, se sme začasni uvoz končati s sprostitvijo v prosti promet v skladu s pogoji in formalnostmi, ki veljajo za tovrstne primere.

Člen 14

1. Začasni uvoz se lahko konča, kadar je bilo blago (vključno s prevoznimi sredstvi) hudo poškodovano v nesreči ali zaradi višje sile in se v skladu z odločitvijo carinskih organov postopek konča:

(a) s plačilom uvoznih dajatev in davkov, ki jih je treba plačati v trenutku predložitve blaga carinskim organom v poškodovanem stanju zaradi končanja začasnega uvoza;

(b) s prepustitvijo pristojnim organom na območju začasnega uvoza brez vseh stroškov, pri čemer je imetnik, ki ima dovoljenje za začasni uvoz, oproščen plačila uvoznih dajatev in davkov, ali

(c) z uničenjem pod uradnim nadzorom na stroške prizadetih oseb, pri čemer je treba za vse rešene dele ali materiale, če se dajejo v prosti promet, plačati uvozne dajatve in davke, plačljive v trenutku njihove predložitve carinskim organom glede na njihovo stanje po nesreči ali učinkovanju višje sile.

2. Začasni uvoz se lahko na zahtevo prizadete osebe konča tudi z odstranitvijo blaga (vključno s prevoznimi sredstvi) na enega izmed načinov, navedenih v točkah (b) ali (c) prejšnjega odstavka, glede na odložitev carinskih organov.

3. Začasni uvoz se lahko na zahtevo prizadete osebe konča tudi, če lahko ta oseba carinskim organom dokaže, da je blago (vključno s prevoznimi sredstvi) uničeno ali popolnoma izgubljeno zaradi nesreče ali višje sile. V tem primeru je imetnik dovoljenja za začasni uvoz oproščen plačila uvoznih dajatev in davkov.

POGLAVJE IV

DRUGE DOLOČBE

Zmanjšanje formalnosti

Člen 15

V zvezi z olajšavami, predvidenimi v tej konvenciji, pogodbenica čim bolj zmanjša carinske formalnosti. Vsi predpisi o teh formalnostih se takoj objavijo.

Predhodno dovoljenje

Člen 16

1. Kadar je za začasni uvoz zahtevano predhodno dovoljenje, ga pristojna carinski urad čim prej izda.

2. Kadar je izjemoma potrebno necarinsko dovoljenje, mora biti to izdano čim prej.

Minimalne olajšave

Člen 17

Določbe te konvencije določajo minimalne olajšave, ki jih je treba odobriti. Ne preprečujejo pa uporabe večjih olajšav, ki jih pogodbenice v prihodnje odobrijo ali lahko odobrijo z enostranskimi določbami ali na podlagi dvostranskih ali večstranskih sporazumov.

Carinske ali gospodarske unije

Člen 18

1. Za namen te konvencije se lahko ozemlja pogodbenic, ki sestavljajo carinsko ali gospodarsko unijo, obravnavajo kot enotno ozemlje.

2. Konvencija pogodbenicam, ki sestavljajo carinsko ali gospodarsko unijo, v ničemer ne preprečuje uvedbe posebnih predpisov, ki se nanašajo na postopke začasnega uvoza na ozemlju te unije, če ti predpisi ne zmanjšujejo olajšav, določenih s to konvencijo.

Prepovedi in omejitve

Člen 19

Določbe te konvencije ne izključujejo uporabe prepovedi ali omejitev, ki jih določajo nacionalni zakoni in predpisi iz negospodarskih razlogov, kot so skrb za javno moralo ali red, javno varnost in javno higieno ali zdravje, veterinarski ali fitosanitarni razlogi, razlogi za zaščito ogroženih vrst prosto živečega živalstva in rastlinstva ali razlogi za varstvo avtorske pravice in industrijske lastnine.

Kršitve

Člen 20

1. Za vsako kršitev določb te konvencije je kršitelj odgovoren na ozemlju pogodbenice, na katerem je bila kršitev storjena, v skladu s kaznimi, ki jih predpisuje zakonodaja te pogodbenice.

2. Kadar ni mogoče ugotoviti, na katerem ozemlju je prišlo do nepravilnosti, velja, kot da je bila kršitev storjena na ozemlju tiste pogodbenice, na katerem je bila odkrita.

Izmenjava informacij

Člen 21

Pogodbenice si na zahtevo in v obsegu, ki ga dovoljuje nacionalna zakonodaja, medsebojno izmenjujejo informacije, potrebne za izvajanje določb te konvencije.

POGLAVJE V

KONČNE DOLOČBE

Upravni odbor

Člen 22

1. Ustanovi se upravni odbor, ki bo proučeval izvajanje te konvencije, vse ukrepe za zagotovitev enotnosti njene razlage in uporabe ter vse predlagane spremembe. Upravni odbor odloča o vključitvi novih prilog k tej konvenciji.

2. Pogodbenice so članice upravnega odbora. Upravni odbor lahko odloči, da se lahko pristojne uprave članice, države ali carinskega območja iz člena 24 te konvencije, ki niso pogodbenice, ali predstavniki mednarodnih organizacij pri obravnavanju vprašanj, ki jih zanimajo, udeležijo sej odbora kot opazovalci.

3. Svet opravlja storitve sekretariata za odbor.

4. Odbor na vsaki seji izvoli predsednika in podpredsednika.

5. Pristojne uprave pogodbenic Svetu predlagajo spremembe te konvencije in razloge zanje skupaj z zahtevami za uvrstitev točk na dnevni red sej odbora. Svet z njimi seznanja pristojne uprave pogodbenic in članic, držav ali carinskih območij iz člena 24 te konvencije, ki niso pogodbenice.

6. Svet skliče odbor, kadar to določi odbor, in tudi na zahtevo pristojnih uprav vsaj dveh pogodbenic. Osnutek dnevnega reda razpošlje pristojnim upravam pogodbenic ter upravam članic, držav ali carinskih območij iz člena 24 te konvencije, ki niso pogodbenice, najkasneje šest tednov pred sejo odbora.

7. Po odločitvi odbora, sprejeti na podlagi določb odstavka 2 tega člena, Svet povabi pristojne uprave članic, držav ali carinskih območij iz člena 24 te konvencije, ki niso pogodbenice, ter prizadete mednarodne organizacije, da jih opazovalci zastopajo na sejah odbora.

8. Predlogi se dajo na glasovanje. Vsaka na seji zastopana pogodbenica ima en glas. Predloge, razen predlogov za spremembe te konvencije, sprejme odbor z večino glasov članic, ki so prisotne in glasujejo. Predlogi za spremembo te konvencije se sprejemajo z dvotretjinsko večino glasov članic, ki so prisotne in glasujejo.

9. Kadar se uporablja člen 24 te konvencije, imajo carinske ali gospodarske unije, ki so pogodbenice te konvencije, pri glasovanju samo število glasov, ki je enako skupnemu številu glasov, dodeljenih njihovim članicam, ki so pogodbenice te konvencije.

10. Pred koncem seje odbor sprejme poročilo.

11. Če v tem členu ni ustreznih določb, velja poslovnik Sveta, razen če odbor odloči drugače.

Reševanje sporov

Člen 23

1. Spor med dvema ali več pogodbenicami o razlagi ali uporabi te konvencije se, če je le mogoče, rešuje z medsebojnim dogovarjanjem.

2. O sporu, ki se ne reši z dogovorom, pogodbenice v sporu obvestijo upravni odbor, ki nato prouči spor in da priporočila za njegovo rešitev.

3. Pogodbenice v sporu se lahko vnaprej sporazumejo, da bodo priporočilo upravnega odbora sprejele kot obvezujoče.

Podpis, ratifikacija in pristop

Člen 24

1. Članica Sveta in članica Združenih narodov ali njihovih specializiranih agencij lahko postane pogodbenica te konvencije:

(a) s podpisom konvencije brez pridržka ratifikacije;

(b) z deponiranjem listine o ratifikaciji po podpisu konvencije s pridržkom ratifikacije ali

(c) s pristopom h konvenciji.

2. Konvencija je na voljo za podpis članicam, navedenim v odstavku 1 tega člena, na sejah Sveta, na katerih je sprejeta, ali kasneje na sedežu Sveta v Bruslju do 30. junija 1991. Po tem datumu je tem članicam na voljo za pristop.

3. Država ali vlada posameznega carinskega območja, ki jo predlaga pogodbenica, formalno odgovorna za njene diplomatske odnose, samostojno pa vodi svoje poslovne zadeve, vendar ni članica organizacij, navedenih v odstavku 1 tega člena, ki ji je depozitar na zahtevo upravnega odbora poslal vabilo, lahko postane pogodbenica te konvencije s pristopom k njej, potem ko začne veljati.

4. Članica, država ali carinsko območje iz odstavkov 1 ali 3 tega člena ob podpisu brez pridržka ratifikacije, ob ratifikaciji ali pristopu k tej konvenciji posebej navede priloge, ki jih sprejema, pri čemer je treba nujno sprejeti Prilogo A in najmanj še eno drugo prilogo. Kasneje lahko uradno obvesti depozitarja, da sprejema eno ali več nadaljnjih prilog.

5. Pogodbenice ob sprejetju novih prilog, ki jih je upravni odbor vključil v to konvencijo, o tem uradno obvestijo depozitarja v skladu z odstavkom 4 tega člena.

6. Pogodbenice depozitarju sporočijo pogoje uporabe ali podatke, ki so zahtevani po členih 8 in 24(7) te konvencije, členu 2(2) in (3) Priloge A ter členu 4 Priloge E. Prav tako sporočijo vse spremembe pri uporabi teh določb.

7. Carinska ali gospodarska unija lahko v skladu z odstavki 1, 2 in 4 tega člena postane pogodbenica te konvencije. Taka carinska ali gospodarska unija depozitarja obvesti o svoji pristojnosti glede zadev, ki jih ureja ta konvencija. Carinska ali gospodarska unija, ki je pogodbenica te konvencije, v zadevah, ki spadajo v njeno pristojnost, v lastnem imenu uresničuje pravice in izpolnjuje obveznosti, ki jih ta konvencija nalaga svojim članicam, ki so pogodbenice te konvencije. V takem primeru te članice niso upravičene posamezno uresničevati teh pravic, vključno s pravico glasovanja.

Depozitar

Člen 25

1. Konvencija, vsi podpisi s pridržkom ratifikacije ali brez njega ter vse listine o ratifikaciji ali pristopu se deponirajo pri generalnem sekretarju Sveta.

2. Depozitar:

(a) sprejme in hrani izvirna besedila te konvencije;

(b) pripravi overjene kopije izvirnih besedil konvencije in jih pošlje članicam in carinskim ali gospodarskim unijam iz člena 24(1) in (7) konvencije;

(c) sprejme podpis s pridržkom ratifikacije ali brez njega, ratifikacijo ali pristop k konvenciji in sprejme ter hrani vse listine, obvestila in sporočila, ki so z njo povezana;

(d) preveri primernost in pravilnost oblike podpisa ali druge listine, obvestila ali sporočila, povezanega s to konvencijo, ter po potrebi na to opozori ustrezno pogodbenico;

(e) uradno obvesti pogodbenice te konvencije, druge podpisnice, članice Sveta, ki niso pogodbenice te konvencije, ter generalnega sekretarja Združenih narodov o:

- podpisih, ratifikacijah, pristopih in sprejetjih prilog iz člena 24 te konvencije,

- novih prilogah, ki jih upravni odbor sklene vključiti v to konvencijo,

- datumu začetka veljavnosti te konvencije in vsake njene priloge v skladu s členom 26 te konvencije,

- uradnih obvestilih, prejetih v skladu s členi 24, 29, 30 in 32 te konvencije,

- odpovedih po členu 31 te konvencije,

- spremembi, za katero se šteje, da je bila sprejeta v skladu s členom 32 te konvencije, in o datumu začetka njene veljavnosti ter o ugovorih k predlagani spremembi.

3. Če pride med pogodbenico in depozitarjem do nesoglasja glede opravljanja njegovih nalog, depozitar ali ta pogodbenica na zadevo opozori druge pogodbenice in podpisnice ali Svet, če je to primerno.

Začetek veljavnosti

Člen 26

1. Ta konvencija začne veljati tri mesece po tem, ko jo je pet članic ali carinskih ali gospodarskih unij iz člena 24(1) in (7) te konvencije podpisalo brez pridržka ratifikacije ali deponiralo listine o ratifikaciji ali pristopu.

2. Za pogodbenico, ki konvencijo podpiše brez pridržka ratifikacije, jo ratificira ali k njej pristopi po tem, ko jo je pet članic ali carinskih ali gospodarskih unij podpisalo brez pridržka ratifikacije ali deponiralo listine o ratifikaciji ali pristopu, začne veljati tri mesece po tem, ko jo je ta pogodbenica podpisala brez pridržka ratifikacije ali deponirala listino o ratifikaciji ali pristopu.

3. Posamezna priloga k tej konvenciji začne veljati tri mesece po tem, ko jo je sprejelo pet članic ali carinskih ali gospodarskih unij.

4. Za pogodbenico, ki sprejme prilogo po tem, ko jo je sprejelo pet članic ali carinskih ali gospodarskih unij, začne ta priloga veljati tri mesece po uradnem obvestilu te pogodbenice o sprejetju. Nobena priloga pa za pogodbenico ne more začeti veljati prej, kot začne zanjo veljati konvencija.

Razveljavitvena določba

Člen 27

Ko začne veljati priloga k tej konvenciji, ki vsebuje razveljavitveno določbo, prenehajo veljati in se nadomestijo konvencije ali določbe konvencij, ki se po tej določbi razveljavijo, med pogodbenicami, ki so sprejele to prilogo in so pogodbenice takih konvencij.

Konvencija in priloge

Člen 28

1. V tej konvenciji se šteje vsaka priloga, ki obvezuje pogodbenico, kot sestavni del te konvencije in v odnosu do te pogodbenice se vsako navajanje te konvencije obravnava, kot da vključuje navedbo take priloge.

2. Za glasovanje v upravnem odboru se vsaka priloga obravnava kot samostojna konvencija.

Pridržki

Člen 29

1. Šteje se, da je pogodbenica, ki sprejme prilogo, sprejela vse njene določbe, razen če ob sprejetju priloge ali kadar koli kasneje depozitarja uradno obvesti o določbah, glede katerih izrazi pridržke, če ta možnost pri obravnavani prilogi obstaja, ter navede razlike, ki obstajajo med določbami njene notranje zakonodaje in temi določbami.

2. Pogodbenica vsaj enkrat v petih letih pregleda določbe, glede katerih je izrazila pridržke, jih primerja z določbami svoje notranje zakonodaje ter uradno obvesti depozitarja o izidih takega pregleda.

3. Pogodbenica, ki je izrazila pridržke, jih lahko kadar koli v celoti ali delno umakne z uradnim obvestilom depozitarju, v katerem navede datum, ko začne veljati umik takega pridržka.

Ozemeljska razširitev

Člen 30

1. Pogodbenica lahko ob podpisu te konvencije brez pridržka ratifikacije ali ob deponiranju svoje listine o ratifikaciji ali pristopu ali kadar koli kasneje z uradnim obvestilom depozitarju izjavi, da bo ta konvencija zajela vsa ali nekatera ozemlja, za mednarodne odnose katerih je pristojna. Tako uradno obvestilo začne veljati tri mesece po tem, ko ga je depozitar sprejel. Konvencija pa ne bo veljala za ozemlja, navedena v uradnem obvestilu, pred začetkom veljavnosti te konvencije za navedeno pogodbenico.

2. Pogodbenica, ki je izdala uradno obvestilo v skladu z odstavkom 1 tega člena o veljavnosti konvencije za ozemlje, za katerega mednarodne odnose je pristojna, lahko v skladu s postopkom iz člena 31 te konvencije obvesti depozitarja, da se za navedeno ozemlje konvencija ne bo več uporabljala.

Odpoved

Člen 31

1. Ta konvencija velja nedoločen čas, vendar jo lahko vsaka pogodbenica odpove kadar koli po datumu začetka veljavnosti v skladu s členom 26 te konvencije.

2. Odpoved se sporoči z uradnim pisnim obvestilom, ki se hrani pri depozitarju.

3. Odpoved začne veljati šest mesecev po tem, ko depozitar sprejme obvestilo o odpovedi.

4. Določbe odstavkov 2 in 3 tega člena veljajo tudi za priloge k tej konvenciji, kar pomeni, da ima vsaka pogodbenica kadar koli po datumu začetka veljavnosti v skladu s členom 26 te konvencije pravico, da umakne sprejetje ene ali več prilog. Za pogodbenico, ki umakne sprejetje vseh prilog, se šteje, da je odpovedala konvencijo. Poleg tega se šteje, da je pogodbenica, ki umakne sprejetje Priloge A odpovedala konvencijo, pa čeprav še naprej sprejema druge priloge.

Postopek za spremembo

Člen 32

1. Upravni odbor, ki se sestaja v skladu s členom 22 te konvencije, lahko priporoči spremembe te konvencije in njenih prilog.

2. Besedilo tako priporočene spremembe depozitar sporoči vsem pogodbenicam te konvencije, drugim podpisnicam in tistim članicam Sveta, ki niso pogodbenice te konvencije.

3. Vsaka priporočena sprememba, sporočena v skladu s prejšnjim odstavkom, začne za vse pogodbenice veljati šest mesecev po poteku dvanajstih mesecev od datuma sporočene spremembe, če depozitarju v tem roku ni bil uradno sporočen noben ugovor kakšne pogodbenice na priporočeno spremembo.

4. Če katera pogodbenica depozitarju pred potekom roka dvanajstih mesecev, določenim v odstavku 3 tega člena, pošlje ugovor na priporočeno spremembo, se šteje, da sprememba ni bila sprejeta in nima nobenega učinka.

5. Za uradno obvestilo o ugovoru se vsaka priloga obravnava kot samostojna konvencija.

Sprejetje sprememb

Člen 33

1. Za pogodbenico, ki ratificira to konvencijo ali k njej pristopi, se šteje, da je sprejela vse spremembe, ki veljajo na dan deponiranja njene listine o ratifikaciji ali pristopu.

2. Za pogodbenico, ki sprejme kakšno prilogo, se šteje, da je sprejela vse spremembe k tej prilogi, ki veljajo na dan njenega uradnega obvestila depozitarju o sprejetju te priloge, razen če izrazi pridržke v skladu s členom 29 te konvencije.

Registracija in verodostojna besedila

Člen 34

V skladu s členom 102 Ustanovne listine Združenih narodov se ta konvencija na prošnjo depozitarja registrira pri sekretariatu Združenih narodov.

Da bi to potrdili, so podpisniki, ki so za to pravilno pooblaščeni, podpisali to konvencijo.

Sestavljeno v Carigradu šestindvajsetega junija tisoč devetsto devetdeset v enem izvirniku v angleškem in francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni. Depozitar naj pripravi in razpošlje veljavne prevode te konvencije v arabskem, kitajskem, ruskem in španskem jeziku.

--------------------------------------------------

PRILOGA A

PRILOGA O DOKUMENTIH ZA ZAČASNI UVOZ

(ZVEZKI ATA IN ZVEZKI CPD)

POGLAVJE I

Opredelitev

Člen 1

V tej prilogi pomeni:

(a) dokumenti

za začasni uvoz so mednarodna carinska listina, ki velja kot carinska deklaracija in omogoča ugotavljanje istovetnosti blaga (vključno s prevoznimi sredstvi), ter vključuje mednarodno veljavno garancijo za pokritje uvoznih dajatev in davkov;

(b) zvezek ATA

so dokumenti za začasni uvoz, ki se uporabljajo za začasni uvoz blaga brez prevoznih sredstev;

(c) zvezek CPD

so dokumenti za začasni uvoz, ki se uporabljajo za začasni uvoz prevoznih sredstev;

(d) garancijska veriga

je garancijski sistem, ki ga upravlja mednarodna organizacija, v katero so vključena garancijska združenja;

(e) mednarodna organizacija

je organizacija, v katero so vključena nacionalna združenja, ki so pooblaščena za dajanje garancij in izdajo dokumentov za začasni uvoz;

(f) garancijsko združenje

je združenje, ki mu carinski organi pogodbenice odobrijo zavarovati zneske iz člena 8 te priloge na ozemlju te pogodbenice in je vključeno v garancijsko verigo;

(g) izdajateljsko združenje

je združenje, ki mu carinski organi odobrijo izdajati dokumente za začasni uvoz in je neposredno ali posredno vključeno v garancijsko verigo;

(h) korespondenčno izdajateljsko združenje

je izdajateljsko združenje, ustanovljeno na območju druge pogodbenice, in je vključeno v isto garancijsko verigo;

(i) tranzitni postopek

je carinski postopek, po katerem se blago prevaža pod carinskim nadzorom od ene carinarnice do druge.

POGLAVJE II

Področje uporabe

Člen 2

1. V skladu s členom 5 te konvencije bo vsaka pogodbenica namesto svojih notranjih carinskih listin in kot ustrezno jamstvo za zneske, navedene v členu 8 te priloge, sprejela dokumente za začasni uvoz, veljavne na njenem ozemlju ter izdane in uporabljene v skladu s pogoji, navedenimi v tej prilogi za blago (vključno s prevoznimi sredstvi), ki se začasno uvaža v skladu z drugimi prilogami k tej konvenciji, ki jo je sprejela.

2. Pogodbenica lahko tudi sprejme dokumente za začasni uvoz, izdane in uporabljene pod istimi pogoji, za postopke začasnega uvoza na podlagi svojih notranjih zakonov in predpisov.

3. Pogodbenica lahko za tranzitni postopek sprejme dokumente za začasni uvoz, izdane in uporabljene pod istimi pogoji.

4. Blago (vključno s prevoznimi sredstvi), namenjeno za predelavo ali popravilo, se ne sme uvažati z dokumenti za začasni uvoz.

Člen 3

1. Dokumenti za začasni uvoz ustrezajo vzorcem, navedenim v dodatkih k tej prilogi: Dodatek I za zvezke ATA, Dodatek II za zvezke CPD.

2. Dodatki k tej prilogi so sestavni del te priloge.

POGLAVJE III

Garancije in izdaja dokumentov za začasni uvoz

Člen 4

1. Pogodbenica lahko ob upoštevanju pogojev in garancij, ki jih določi, pooblasti garancijska združenja, da nastopajo kot garanti in izdajajo dokumente za začasni uvoz neposredno ali prek izdajateljskih združenj.

2. Nobena pogodbenica ne sme potrditi garancijskega združenja, katerega garancija ne pokrije obveznosti, nastalih v tej pogodbenici v zvezi s postopki na podlagi dokumentov za začasni uvoz, ki so jih izdala korespondenčna izdajateljska združenja.

Člen 5

1. Izdajateljska združenja ne smejo izdajati dokumentov za začasni uvoz z rokom veljavnosti več kot eno leto od datuma izdaje.

2. Podatke, ki jih v dokumente za začasni uvoz vnašajo izdajateljska združenja, je dovoljeno spreminjati le z odobritvijo izdajateljskega ali garancijskega združenja. Dokumentov, ki so jih sprejeli carinski organi na območju začasnega uvoza, ni dovoljeno več spreminjati, razen s soglasjem teh organov.

3. Po izdaji zvezka ATA seznamu blaga, ki je oštevilčeno na hrbtni strani sprednje platnice zvezka ali na katerem koli priloženem dopolnilnem listu (splošni seznam), ni dovoljeno dodati nobene nove postavke.

Člen 6

Na dokumentih za začasni uvoz so navedeni ti podatki:

- ime izdajateljskega združenja,

- ime mednarodne garancijske verige,

- države ali carinska območja, v katerih veljajo dokumenti za začasni uvoz, in

- imena garancijskih združenj obravnavanih držav ali carinskih območij.

Člen 7

Rok, ki je določen za ponovni izvoz blaga (vključno s prevoznimi sredstvi), ki se uvaža na podlagi dokumentov za začasni uvoz, v nobenem primeru ne sme biti daljši od roka veljavnosti teh dokumentov.

POGLAVJE IV

Garancija

Člen 8

1. Garancijsko združenje se obveže, da bo carinskim organom pogodbenice, na katere ozemlju je ustanovljeno, plačalo znesek uvoznih dajatev in davkov ter vse druge zneske, razen tistih, ki so navedeni v odstavku 4 člena 4 te konvencije in so plačljivi, če niso izpolnjeni pogoji za začasni uvoz ali za tranzitni postopek, za blago (vključno s prevoznimi sredstvi), ki je bilo vneseno na to območje na podlagi dokumentov za začasni uvoz, ki jih je izdalo korespondenčno izdajateljsko združenje. Skupaj z osebami, ki dolgujejo zgoraj navedene zneske, solidarno jamči za plačilo teh zneskov.

2. Zvezek ATA

Jamstvo garancijskega združenja ne sme presegati višine uvoznih dajatev in davkov za več kot 10 %.

Zvezek CPD

Garancijsko združenje ni dolžno plačati višjega zneska, kot znaša skupni znesek uvoznih dajatev in davkov skupaj z morebitnimi obrestmi.

3. Če so carinski organi na območju začasnega uvoza brezpogojno razbremenili dokumente za začasni uvoz za določeno blago (vključno s prevoznimi sredstvi), od garancijskega združenja za to blago (vključno s prevoznimi sredstvi) ne morejo več zahtevati plačila zneskov, navedenih v odstavku 1 tega člena. Terjatev do garancijskega združenja pa je vendarle mogoča, če se naknadno ugotovi, da je bila razbremenitev dokumentov pridobljena nepravilno ali s prevaro ali pa je prišlo do kršitve pogojev za začasni uvoz ali tranzitni postopek.

4. Zvezek ATA

Carinski organi ne smejo v nobenih okoliščinah od garancijskega združenja zahtevati plačila zneskov, navedenih v odstavku 1 tega člena, če zahtevek proti garancijskemu združenju ni bil dan v enem letu od datuma poteka veljavnosti zvezka ATA.

Zvezek CPD

Carinski organi ne smejo v nobenih okoliščinah od garancijskega združenja zahtevati plačila zneskov, navedenih v odstavku 1 tega člena, če v enem letu od datuma poteka veljavnosti zvezka CPD garancijskega združenja niso uradno obvestili o nerazbremenitvi zvezka CPD. Poleg tega morajo carinski organi garancijskemu združenju v enem letu od uradnega obvestila o nerazbremenitvi priskrbeti podrobnosti izračuna dolgovanih uvoznih dajatev in davkov. Jamstvo garancijskega združenja za te zneske preneha, če teh informacij ne dobi v omenjenem roku enega leta.

POGLAVJE V

Zakonska ureditev dokumentov za začasni uvoz

Člen 9

1. Zvezek ATA

(a) Garancijsko združenje ima na voljo šestmesečni rok od datuma zahteve carinskih organov za plačilo zneskov, navedenih v členu 8(1) te priloge, v katerem mora predložiti dokaz o ponovnem izvozu po pogojih, določenih v tej prilogi, ali o kateri drugi ustrezni razbremenitvi zvezka ATA.

(b) Če garancijsko združenje v danem roku ne predloži dokazov, mora takoj deponirati ali začasno plačati te zneske. Depozit ali plačilo postane dokončno po preteku treh mesecev od datuma depozita ali plačila. V tem drugem roku lahko garancijsko združenje še vedno predloži dokaz, naveden v pododstavku (a) tega odstavka, da dobi povrnjene deponirane ali plačane zneske.

(c) Za pogodbenice, katerih zakoni in predpisi ne predvidevajo možnosti depozita ali začasnega plačila uvoznih dajatev in davkov, se plačila v skladu s pododstavkom (b) tega odstavka štejejo kot dokončna, plačani zneski pa se povrnejo, če se dokazi, navedeni v pododstavku (a) tega odstavka, predložijo v treh mesecih od datuma plačila.

2. Zvezek CPD

(a) Garancijsko združenje ima na voljo enoletni rok od datuma uradnega obvestila o nerazbremenitvi zvezkov CPD, v katerem mora predložiti dokaz o ponovnem izvozu po pogojih, določenih v tej prilogi, ali o kateri drugi ustrezni razbremenitvi zvezka CPD. Vendar lahko ta rok začne teči šele po preteku veljavnosti zvezka CPD. Če carinski organi spodbijajo veljavnost predloženega dokaza, morajo o tem obvestiti garancijsko združenje v največ enem letu.

(b) Če garancijsko združenje v danem roku ne predloži dokazov, mora najkasneje v treh mesecih deponirati ali začasno plačati uvozne dajatve in davke. Depozit ali plačilo postane dokončno po preteku enega leta od datuma depozita ali plačila. V tem drugem roku lahko garancijsko združenje še vedno predloži dokaz, naveden v pododstavku (a) tega odstavka, da dobi povrnjene deponirane ali plačane zneske.

(c) Za pogodbenice, katerih zakoni in predpisi ne predvidevajo možnosti depozita ali začasnega plačila uvoznih dajatev in davkov, se plačila v skladu s pododstavkom (b) tega odstavka štejejo kot dokončna, plačani zneski pa se povrnejo, če se dokazi, navedeni v pododstavku (a) tega odstavka, predložijo v enem letu od datuma plačila.

Člen 10

1. Dokazilo o ponovnem izvozu blaga (vključno s prevoznimi sredstvi), ki je bilo uvoženo na podlagi dokumentov za začasni uvoz, je talon ponovnega izvoza, ki so ga izpolnili in žigosali carinski organi na območju začasnega uvoza.

2. Če ponovni izvoz ni potrjen v skladu z odstavkom 1 tega člena, lahko carinski organi na območju začasnega uvoza kot dokazilo o ponovnem izvozu, tudi če je rok veljavnosti dokumentov že potekel, sprejmejo:

(a) podatke, ki so jih carinski organi druge pogodbenice vnesli v dokumente za začasni uvoz ob uvozu ali ponovnem uvozu ali potrdilo, ki so ga ti organi izdali na podlagi podatkov, vpisanih na kuponu, ki je bil odvzet iz dokumentov ob uvozu ali ponovnem uvozu na njihovo območje, če se ti podatki nanašajo na uvoz ali ponovni uvoz, za katerega je mogoče dokazati, da je bil izveden po ponovnem izvozu, ki naj bi ga potrjeval;

(b) kateri koli drug dokumentirani dokazi, da je blago (vključno s prevoznimi sredstvi) zunaj tega območja.

3. V vsakem primeru, ko se carinski organi neke pogodbenice odrečejo zahtevi po ponovnem izvozu določenega blaga (vključno s prevoznimi sredstvi), ki je bilo na njihovo območje začasno uvoženo na podlagi dokumentov za začasni uvoz, je garancijsko združenje razbremenjeno svojih obveznosti le, če so ti organi v dokumentih potrdili, da je položaj tega blaga (vključno s prevoznimi sredstvi) zakonsko urejen.

Člen 11

V primerih, navedenih v členu 10(2) te priloge imajo carinski organi pravico zaračunati pristojbino za zakonsko ureditev.

POGLAVJE VI

Druge določbe

Člen 12

Za carinske zaznamke na dokumentih za začasni uvoz, ki se uporabljajo po pogojih, določenih v tej prilogi, ni treba plačati stroškov za carinske storitve v carinskih uradih v rednem delovnem času.

Člen 13

Če so dokumenti za začasni uvoz uničeni, izgubljeni ali ukradeni v času, ko je blago (vključno s prevoznimi sredstvi), na katero se nanašajo, na ozemlju ene od pogodbenic, carinski organi te pogodbenice na prošnjo izdajateljskega združenja in pod pogoji, ki jih določijo ti organi, sprejmejo nadomestne dokumente, katerih veljavnost poteče isti dan kot veljavnost dokumentov, ki jih nadomeščajo.

Člen 14

1. Če je mogoče pričakovati, da bo postopek začasnega uvoza trajal dlje, kot veljajo dokumenti za začasni uvoz, ker imetnik dovoljenja ne bo mogel izvoziti blaga (vključno s prevoznimi sredstvi) v tem roku, lahko združenje, ki je dokumente izdalo, izda nadomestne dokumente. Take dokumente je treba zaradi kontrole predložiti carinskim organom prizadetih pogodbenic. Ob sprejemu nadomestnih dokumentov omenjeni carinski organi razbremenijo dokumente, ki jih ti nadomestijo.

2. Veljavnost zvezkov CPD je mogoče podaljšati le enkrat za največ eno leto. Po tem roku je treba izdati nov zvezek, ki nadomesti prejšnjega, in ga sprejmejo carinski organi.

Člen 15

Kadar se uporablja člen 7(3) te konvencije, carinski organi, če je le mogoče, uradno obvestijo garancijsko združenje o tem, da so zasegli ali da je bilo v njihovem imenu zaseženo blago (vključno s prevoznimi sredstvi), ki je bilo uvoženo na podlagi dokumentov za začasni uvoz, za katere jamči to združenje, ter ga obvestijo o ukrepih, ki jih nameravajo sprejeti.

Člen 16

Če pride do prevare, kršitve ali zlorabe, lahko pogodbenice ne glede na določbe te priloge začnejo postopke za plačilo uvoznih dajatev in davkov ter drugih zneskov proti osebam, ki uporabljajo dokumente za začasni uvoz, in tudi za ustrezno kaznovanje teh oseb. V takih primerih morajo združenja pomagati carinskim organom.

Člen 17

Dokumenti za začasni uvoz ali njihovi deli, ki so bili izdani ali se nameravajo izdati na območju, na katero se uvažajo in ki jih izdajateljskemu združenju pošilja garancijsko združenje, mednarodna organizacija ali carinski organi pogodbenice, so oproščeni plačila uvoznih dajatev in davkov ter uvoznih prepovedi ali omejitev. Ustrezne olajšave se odobrijo ob izvozu.

Člen 18

1. Pogodbenica ima v skladu s členom 29 te konvencije pravico izraziti pridržek glede sprejetja zvezkov ATA v poštnem prometu.

2. Drugi pridržki k tej prilogi niso dovoljeni.

Člen 19

1. Z začetkom veljavnosti te priloge v skladu s členom 27 te konvencije preneha veljati in se nadomesti Carinska konvencija o zvezku ATA za začasni uvoz blaga, Bruselj, 6. decembra 1961 (Konvencija ATA), v odnosih med pogodbenicami, ki so sprejele to prilogo in so pogodbenice omenjene konvencije.

2. Ne glede na določbe odstavka 1 tega člena se bodo zvezki ATA, ki so bili izdani v skladu s Konvencijo ATA pred začetkom veljavnosti te priloge, sprejemali do dokončanja postopkov, za katere so bili izdani.

--------------------------------------------------

PRILOGA B.1

PRILOGA O BLAGU ZA PREDSTAVITVE ALI UPORABO NA RAZSTAVAH, SEJMIH, SREČANJIH ALI PODOBNIH PRIREDITVAH

POGLAVJE I

Opredelitev

Člen 1

V tej prilogi prireditev pomeni:

1. trgovinsko, industrijsko, kmetijsko ali obrtno razstavo, sejem ali podobno predstavitev;

2. razstavo ali srečanje, ki je organizirano predvsem v dobrodelne namene;

3. razstavo ali srečanje, ki je organizirano predvsem za spodbujanje katere koli učne, umetniške, obrtne, športne ali znanstvene, izobraževalne ali kulturne dejavnosti, za spodbujanje verskega znanja ali obredov, za pospeševanje turizma ali spodbujanja prijateljstva med ljudmi;

4. srečanje predstavnikov katere koli mednarodne organizacije ali mednarodne skupine organizacij ali

5. uradno ali komemorativno srečanje;

razen razstav, organiziranih v zasebne namene v prodajalnah ali drugih poslovnih prostorih zaradi prodaje tujega blaga.

POGLAVJE II

Področje uporabe

Člen 2

1. V skladu s členom 2 te konvencije je dovoljen začasni uvoz naslednjega blaga:

(a) blaga, namenjenega za razstavljanje ali prikaz delovanja na prireditvi, vključno z gradivom, navedenim v prilogah k Sporazumu o uvozu predmetov prosvetnega, znanstvenega in kulturnega značaja, UNESCO, New York, 22. november 1950, ter v Protokolu k temu sporazumu, Nairobi, 26. november 1976;

(b) blaga, namenjenega za uporabo v zvezi s predstavitvijo tujih izdelkov na prireditvah, vključno:

(i) z blagom, ki je potrebno za prikaz delovanja tujih strojev ali naprav, ki se prikazujejo;

(ii) s konstrukcijami in dekorativnim materialom, vključno z električno napeljavo za ureditev začasnih razstavnih prostorov tujih razstavljavcev;

(iii) z gradivom za oglaševanje in predstavitev, ki je propagandno gradivo za tuje blago, npr. tonski in slikovni zapisi, filmi in diapozitivi, pa tudi oprema za njihovo predvajanje;

(c) opreme, vključno z opremo za predvajanje, avdio- in video snemanje, ter izobraževalnih, znanstvenih ali kulturnih filmov, namenjenih za predvajanje na mednarodnih srečanjih, konferencah in kongresih.

2. Za uporabo olajšav iz te priloge:

(a) mora število ali količina vsakega izdelka ustrezati namenu uvoza;

(b) carinski organi na območju začasnega uvoza morajo dobiti ustrezno zagotovilo, da bodo izpolnjeni pogoji te konvencije.

POGLAVJE III

Druge določbe

Člen 3

Razen če to dovoljuje nacionalna zakonodaja na območju začasnega uvoza, začasno uvoženega blaga v času, ko zanj veljajo ugodnosti, dane po tej konvenciji, ni dovoljeno:

(a) posojati ali dati v najem ali odstopiti za plačilo nagrade ali

(b) odstraniti s prizorišča prireditve.

Člen 4

1. Rok za ponovni izvoz blaga, uvoženega zaradi prikazovanja ali uporabe na razstavah, sejmih, srečanjih ali podobnih prireditvah, je najmanj šest mesecev od datuma začasnega uvoza.

2. Ne glede na določbe odstavka 1 tega člena carinski organi dovolijo, da blago, namenjeno za prikaz ali uporabo na kasnejši prireditvi, ostane na območju začasnega uvoza v skladu s pogoji, ki jih določajo zakoni in predpisi tega območja, ter pod pogojem, da se blago ponovno izvozi v enem letu od datuma začasnega uvoza.

Člen 5

1. Po določilih iz člena 13 te konvencije se ob oprostitvi plačila uvoznih dajatev in davkov ter brez uporabe uvoznih prepovedi ali omejitev dovoli sprostitev v prosti promet za naslednje blago:

(a) za majhne vzorce blaga, ki predstavljajo tuje blago, ki se prikazuje na prireditvi, vključno s tovrstnimi vzorci hrane in pijače, ki so bili kot taki uvoženi ali proizvedeni iz uvoženega nepakiranega materiala na tej prireditvi:

(i) če so dobavljeni brezplačno iz tujine in uporabljeni izključno za brezplačno razdeljevanje med obiskovalce na prireditvi za individualno uporabo ali porabo oseb, ki so jim bili razdeljeni;

(ii) so razpoznavni kot oglaševalni vzorci in so posamično neznatne vrednosti;

(iii) so neprimerni za komercialne namene in so po potrebi pakirani v količinah, ki so bistveno manjše od najmanjše drobnoprodajne embalaže;

(iv) se vzorci hrane in pijače, ki se ne razdeljujejo v embalaži v skladu s točko (iii), porabijo na prireditvi ter

(v) carinski organi na območju začasnega uvoza menijo, da sta skupna vrednost in količina vzorcev primerni glede na naravo prireditve, število obiskovalcev ter obseg udeležbe razstavljavca na tej prireditvi;

(b) za blago, ki se uvaža izključno za prikazovanje ali za prikaz delovanja tujega stroja ali naprave, ki se razstavlja na prireditvi in se med takim prikazom porabi ali uniči, pod pogojem, da sta skupna vrednost in količina tega blaga po mnenju carinskih organov na območju začasnega uvoza primerni glede na naravo prireditve, število obiskovalcev ter obseg udeležbe razstavljavca na tej prireditvi;

(c) za izdelke manjše vrednosti, ki se porabijo pri postavitvi, opremljanju ali okraševanju začasnih stojnic tujih razstavljavcev na prireditvi, kot npr. barve, laki in tapete;

(d) za tiskovine, kataloge, prospekte, cenike, oglaševalne plakate, koledarje (ilustrirane ali ne) ter neokvirjene fotografije, ki so propagandno gradivo za tuje blago, ki se razstavlja na prireditvi, če:

(i) se dobavljajo brezplačno iz tujine in se uporabljajo izključno za brezplačno razdeljevanje obiskovalcem na prireditvi;

(ii) carinski organi na območju začasnega uvoza menijo, da sta skupna vrednost in količina vzorcev primerni glede na naravo prireditve, število obiskovalcev ter obseg udeležbe razstavljavca na tej prireditvi;

(e) za spise, zapisnike, obrazce in druge listine, ki se uvažajo za uporabo na mednarodnih srečanjih, konferencah ali kongresih ali v zvezi z njimi.

2. Določbe odstavka 1 tega člena se ne smejo uporabljati za alkoholne pijače, tobačne izdelke in gorivo.

Člen 6

1. Carinski pregled ter uvozno in izvozno carinjenje pri ponovnem izvozu blaga, ki naj bi bilo ali je bilo razstavljeno ali uporabljeno na prireditvi se, če je mogoče in primerno, opravi na prireditvi.

2. Pogodbenica si bo prizadevala za odprtje carinarnice za določen čas na prizorišču prireditve, ki poteka na njenem območju, kadar meni, da je to primerno glede na pomen in velikost prireditve.

Člen 7

Za izdelke, pridobljene med prireditvijo iz začasno uvoženega blaga kot posledica prikaza delovanja razstavljenih strojev ali naprav, veljajo določbe te konvencije.

Člen 8

Pogodbenica ima v skladu s členom 29 te konvencije pravico izraziti pridržek glede določb člena 5(1)(a) te priloge.

Člen 9

Z začetkom veljavnosti te priloge v skladu s členom 27 te konvencije preneha veljati in se nadomesti Carinska konvencija o olajšavah pri uvozu blaga za razstave ali uporabo na razstavah, sejmih, kongresih in podobnih prireditvah, Bruselj, 8. junij 1961, v odnosih med pogodbenicami, ki so sprejele to prilogo in so pogodbenice omenjene konvencije.

--------------------------------------------------

PRILOGA B.2

PRILOGA O STROKOVNI OPREMI

POGLAVJE I

Opredelitev

Člen 1

V tej prilogi strokovna oprema pomeni:

1. opremo za dopisnike in dopisništva ali za radijsko ali televizijsko oddajanje, ki jo potrebujejo predstavniki tiska ali radijskih ali televizijskih organizacij, ki prihajajo na območje druge države zaradi poročanja ali zaradi prenosa ali snemanja gradiva za določene programe. Ponazoritveni seznam tovrstne opreme je naveden v Dodatku I k tej prilogi;

2. kinematografsko opremo, ki jo potrebuje oseba, ki prihaja na območje druge države zaradi snemanja določenega filma ali filmov. Ponazoritveni seznam tovrstne opreme je naveden v Dodatku II k tej prilogi;

3. vso drugo opremo, ki jo oseba, ki prihaja na območje druge države, potrebuje pri opravljanju svoje funkcije, dejavnosti ali poklica za izvedbo določene naloge. Sem ne sodi oprema, ki se uporablja za industrijsko proizvodnjo ali embaliranje blaga ali (razen ročnega orodja) izkoriščanje naravnih bogastev, za gradnjo, popravilo ali vzdrževanje objektov ali za izvajanje zemeljskih in podobnih del. Ponazoritveni seznam tovrstne opreme je naveden v Dodatku III k tej prilogi;

4. pribor in dodatke k opremi iz točke 1, 2 in 3 tega člena.

POGLAVJE II

Področje uporabe

Člen 2

V skladu s členom 2 te konvencije je dovoljen začasni uvoz za naslednje blago:

(a) strokovna oprema;

(b) sestavni deli, uvoženi za popravilo strokovne opreme, začasno uvožene po točki (a).

POGLAVJE III

Druge določbe

Člen 3

1. Za uporabo olajšav, določenih v tej prilogi, mora strokovno opremo:

(a) imeti v lasti oseba s sedežem ali stalnim prebivališčem zunaj območja začasnega uvoza;

(b) uvoziti oseba s sedežem ali stalnim prebivališčem zunaj območja začasnega uvoza;

(c) uporabljati samo oseba, ki prihaja na območje začasnega uvoza, ali se oprema uporablja pod njenim nadzorom.

2. Odstavek 1(c) tega člena ne velja za opremo, ki se uvaža za snemanje filma, televizijskega programa ali avdiovizualnih del po koprodukcijski pogodbi med tujo osebo in osebo s sedežem na območju začasnega uvoza, ki so jo odobrili pristojni organi tega območja na podlagi medvladnega sporazuma o koprodukciji.

3. Kinematografska oprema ter oprema za dopisnike in dopisništva ali za radijsko ali televizijsko oddajanje ne sme biti predmet najemne pogodbe ali podobnega dogovora med tujo osebo in osebo s sedežem na območju začasnega uvoza, s tem da ta pogoj ne velja za skupne radijske ali televizijske programe.

Člen 4

1. Začasni uvoz opreme za radijsko in televizijsko snemanje in oddajanje ter posebej prirejenih radijskih ali televizijskih vozil in njihove opreme, ki jih uvažajo javne ali zasebne organizacije, ki so jih v ta namen odobrili carinski organi območja začasnega uvoza, se dovoli brez zahteve po predložitvi carinske listine ali jamstva.

2. Carinski organi lahko zahtevajo predložitev seznama ali podrobnega popisa opreme iz odstavka 1 tega člena skupaj s pisno izjavo o ponovnem izvozu.

Člen 5

Rok za ponovni izvoz strokovne opreme je najmanj 12 mesecev od datuma začasnega uvoza. Vendar je mogoče rok za ponovni izvoz vozil določiti glede na namen in predvideni čas zadrževanja na območju začasnega uvoza.

Člen 6

Pogodbenica ima pravico zavrniti ali preklicati začasni uvoz za vozila, navedena v Dodatkih I do III k tej prilogi, ki četudi le občasno za plačilo sprejmejo osebe v vozilo ali natovorijo blago na njenem območju, da jih pripeljejo na drug kraj v istem območju.

Člen 7

Dodatki k tej prilogi so njen sestavni del.

Člen 8

Z začetkom veljavnosti te priloge v skladu s členom 27 te konvencije preneha veljati in se nadomesti Carinska konvencija o začasnem uvozu strokovne opreme, Bruselj, 8. junij 1961, v odnosih med pogodbenicami, ki so sprejele to prilogo in so pogodbenice te konvencije.

--------------------------------------------------

PRILOGA B.3

PRILOGA O ZABOJNIKIH, PALETAH, EMBALAŽI, VZORCIH IN DRUGEM BLAGU, KI SE UVAŽA V ZVEZI S KOMERCIALNIM POSLOM

POGLAVJE I

Opredelitev

Člen 1

V tej prilogi pomeni:

(a) blago, uvoženo v zvezi s komercialnim poslom, je:

zabojniki, palete, embalaža, vzorci, oglaševalni filmi in drugo blago, ki se uvaža v zvezi s komercialnim poslom, katerih uvoz sam po sebi pa ni komercialni posel;

(b) embalaža je:

vsi izdelki in materiali, ki se uporabljajo ali so namenjeni za uporabo v enaki obliki, v kateri so uvoženi, za pakiranje, zaščito, zlaganje ali ločevanje blaga, razen embalažnega materiala, kot je slama, papir, steklena volna, oblanci itd., če se uvažajo v razsutem stanju. Izključeni so tudi zabojniki in palete, opredeljeni v točkah (c) oziroma (d) tega člena;

(c) zabojnik je:

izdelek prevozne opreme (selitveni zabojnik, premična cisterna ali druga podobna konstrukcija):

(i) popolnoma ali delno zaprt, tako da je oddelek, namenjen za hranjenje blaga;

(ii) trajne izvedbe in ustrezno dovolj močan, da je primeren za večkratno uporabo;

(iii) posebej izdelan za lažji prevoz blaga na en ali več načinov brez vmesnega pretovarjanja;

(iv) izdelan za hitro prestavljanje, predvsem pri spremembi vrste prevoza;

(v) izdelan za enostavno polnjenje in praznjenje ter

(vi) z notranjo prostornino velikosti enega kubičnega metra ali več.

"zabojnik" vključuje dodatke in opremo zabojnika, ki je primerna glede na vrsto zabojnika, pod pogojem, da se ti dodatki in oprema prevažajo skupaj z zabojnikom. Izraz "zabojnik" ne vključuje vozil, dodatkov ali nadomestnih delov za vozila ali embalaže ali palet. "Zamenljive nadgradnje" se štejejo kot zabojniki;

(d) paleta je:

priprava, na katero je mogoče naložiti določeno količino blaga, ki tako sestavlja celoto, zaradi prevoza ali prestavljanja ali zlaganja z mehanskimi pripomočki. Pripravo sestavljata dve ploskvi, ki sta med seboj ločeni z nosilci, ali ena ploskev, podprta z nogami; njena celotna višina je zmanjšana na minimum in primerna za delo z viličarji in vozili za premeščanje palet; lahko ima nadgradnjo ali je brez nje;

(e) vzorci so:

izdelki, značilni za določeno vrsto že proizvedenega blaga, ali so primerki blaga, katerega proizvodnja je predvidena, ne vključujejo pa popolnoma enakih izdelkov, ki jih je vnesla ista oseba ali so bili poslani enemu samemu prejemniku v taki količini, da v celoti niso več vzorci po ustaljenih trgovinskih običajih;

(f) oglaševalni filmi so:

posneti nosilci slike s posnetim tonom ali brez njega, ki v glavnem zajemajo slike, ki prikazujejo vrsto ali delovanje izdelkov ali opreme, ki jih prodaja ali daje v najem oseba s sedežem ali prebivališčem na ozemlju druge pogodbenice, pod pogojem, da je vrsta filma primerna za prikazovanje potencialnim strankam, ne pa tudi za javno predvajanje, ter se uvaža v zavitku, ki ne vsebuje več kot ene kopije vsakega filma in ni del večje pošiljke filmov;

(g) notranji promet je:

prevoz blaga, natovorjenega na carinskem območju pogodbenice zaradi raztovarjanja na kraju znotraj območja iste pogodbenice.

POGLAVJE II

Področje uporabe

Člen 2

V skladu s členom 2 te konvencije se v zvezi s komercialnim poslom dovoli začasni uvoz tega blaga:

(a) embalaže, ki se uvaža napolnjena za ponovni izvoz prazne ali napolnjene ali se uvaža prazna za ponovni izvoz napolnjene;

(b) zabojnikov, napolnjenih ali nenapolnjenih z blagom ter dodatkov in opreme za začasno uvožene zabojnike, ki se uvažajo z zabojnikom za ločen ponovni izvoz ali z drugim zabojnikom ali pa se uvažajo ločeno zaradi ponovnega izvoza skupaj z zabojnikom;

(c) sestavnih delov, namenjenih za popravilo zabojnikov, začasno uvoženih v skladu z odstavkom (b) tega člena;

(d) palet;

(e) vzorcev;

(f) oglaševalnih filmov;

(g) drugega blaga, uvoženega za namene, navedene v Dodatku I k tej prilogi v zvezi s komercialnim poslom, katerega uvoz sam po sebi pa ni komercialni posel.

Člen 3

Določbe te priloge ne vplivajo na carinsko zakonodajo pogodbenic glede uvoza blaga, ki se prevaža v zabojnikih ali embalaži ali na paletah.

Člen 4

1. Za uporabo olajšav iz te priloge:

(a) lahko embalažo ponovno izvozi samo oseba, ki ima dovoljenje za začasni uvoz. Embalaže niti občasno ni dovoljeno uporabljati v notranjem prometu;

(b) morajo biti zabojniki označeni na način, predpisan v Dodatku II k tej prilogi. Mogoče jih je uporabljati za prevoz blaga v notranjem prometu, pri čemer imajo pogodbenice pravico zahtevati, da:

- mora zabojnik na ta način po razumno najbližji poti prispeti do kraja ali bliže kraju, na katerem naj bi se natovoril izvozni tovor ali od koder naj bi se zabojnik izvozil prazen,

- bo zabojnik pred ponovnim izvozom samo enkrat uporabljen v notranjem prometu;

(c) so morale biti palete ali enako število palet iste vrste in v glavnem enake vrednosti prej izvožene ali bodo kasneje izvožene ali ponovno izvožene;

(d) morajo biti vzorci in oglaševalni filmi v lasti osebe s sedežem ali prebivališčem zunaj območja začasnega uvoza in morajo biti uvoženi izključno zaradi razstavljanja in prikazovanja na območju začasnega uvoza zaradi zbiranja naročil za blago, ki naj bi ga uvozili na to območje. Dokler so na območju začasnega uvoza jih ni dovoljeno prodati ali dati v običajno uporabo, razen za prikazovanje, ali jih dati v najem ali odstopiti za nagrado.

(e) blaga, navedenega v odstavku 1 in 2 Dodatka I k tej prilogi, ni dovoljeno uporabljati za pridobitno dejavnost.

2. Pogodbenica ima pravico zavrniti začasni uvoz zabojnikov, palet ali embalaže, ki so bili predmet pogodbe o nakupu, nakupu na kredit, zakupu ali podobne pogodbe, sklenjene z osebo s sedežem ali prebivališčem na njenem ozemlju.

Člen 5

1. Za odobritev začasnega uvoza zabojnikov, palet in embalaže ni potrebna predložitev carinske listine ali jamstva.

2. Namesto predložitve carinske listine in jamstva za zabojnike je mogoče od osebe, ki ji je bil dovoljen začasni uvoz, zahtevati pisno izjavo, da bo:

(i) carinskim organom na njihovo zahtevo dal podrobne informacije o premikih vsakega zabojnika v začasnem uvozu, vključno z datumi in kraji vstopa na območje začasnega uvoza in izstopa z njega, ali pa seznam zabojnikov z obvezo ponovnega izvoza;

(ii) plačal take uvozne dajatve in davke, kot bi jih bilo treba plačati, če ne bi bili izpolnjeni pogoji za začasni uvoz.

3. Namesto predložitve carinske listine in jamstva za palete in embalažo lahko carinski organi od osebe, ki ji je bil dovoljen začasni uvoz, zahtevajo, da se pisno obveže, da jih bo ponovno izvozila.

4. Osebe, ki redno uporabljajo postopek začasnega uvoza, lahko predložijo splošno izjavo.

Člen 6

Rok za ponovni izvoz blaga, uvoženega v zvezi s komercialnim poslom, je najmanj šest mesecev od datuma začasnega uvoza.

Člen 7

Pogodbenica ima v skladu s členom 29 te konvencije pravico izraziti pridržek glede:

(a) največ treh skupin blaga, navedenega v členu 2;

(b) člena 5; te priloge.

Člen 8

Dodatka k tej prilogi sta njen sestavni del.

Člen 9

Z začetkom veljavnosti te priloge v skladu s členom 27 te konvencije prenehajo veljati in se nadomestijo konvencije in določbe:

- Evropska konvencija o carinskem obravnavanju palet, ki se uporabljajo v mednarodnem prevozu, Ženeva, 9. december 1960,

- Carinska konvencija o začasnem uvozu embalaže, Bruselj, 6. oktobra 1960,

- členi 2 do 11 in Priloge 1(1) in (2) do 3 k Carinski konvenciji o zabojnikih, Ženeva, 2. decembra 1972,

- členi 3, 5 in 6(1)(b) in (2) Mednarodne konvencije o poenostavitvah uvoza trgovskih vzorcev in reklamnega materiala, Ženeva, 7. novembra 1952,

v odnosih med pogodbenicami, ki so sprejele to prilogo in so pogodbenice omenjenih konvencij

--------------------------------------------------

PRILOGA B.4

PRILOGA O BLAGU, KI SE UVAŽA V ZVEZI S PROIZVODNJO

POGLAVJE I

Opredelitev

Člen 1

V tej prilogi blago, ki se uvaža v zvezi s proizvodnjo pomeni:

1. (a) matrice, klišeje, plošče, kalupe, skice, načrte, modele in druge podobne predmete;

(b) merilne in kontrolne inštrumente ter inštrumente za preverjanje in druge podobne predmete;

(c) posebna orodja in inštrumente;

ki se uvažajo zaradi uporabe v proizvodnem procesu, ter

2. nadomestna proizvajalna sredstva:

inštrumente, aparate in stroje, ki jih dobavitelj ali popravljavec daje na razpolago kupcu do dobave ali popravila podobnega blaga.

POGLAVJE II

Področje uporabe

Člen 2

Začasni uvoz blaga, ki se uvaža v zvezi s proizvodnjo, se odobri v skladu s členom 2 te konvencije.

POGLAVJE III

Druge določbe

Člen 3

Za uporabo olajšav, danih po tej prilogi:

(a) mora biti blago, ki se uvaža v zvezi s proizvodnjo, v lasti osebe s sedežem zunaj območja začasnega uvoza in namenjeno osebi s sedežem na tem območju;

(b) je treba, odvisno od notranje zakonodaje, celotno proizvodnjo ali del proizvodnje, ki izhaja iz uporabe blaga, uvoženega v zvezi s proizvodnjo, v skladu s členom 1(1) te priloge izvoziti z območja začasnega uvoza;

(c) mora dobavitelj proizvajalnih sredstev osebi s sedežem na območju začasnega uvoza za proizvajalna sredstva, katerih dobava zamuja ali jih je treba popraviti, začasno in brezplačno dati na razpolago nadomestna proizvajalna sredstva.

Člen 4

1. Rok za ponovni izvoz blaga iz člena 1(1) te priloge je najmanj 12 mesecev od datuma začasnega uvoza.

2. Rok za ponovni izvoz nadomestnih proizvajalnih sredstev je najmanj šest mesecev od datuma začasnega uvoza.

--------------------------------------------------

PRILOGA B.5

PRILOGA O BLAGU, KI SE UVAŽA ZA IZOBRAŽEVALNE, ZNANSTVENE ALI KULTURNE NAMENE

POGLAVJE I

Opredelitev

Člen 1

V tej prilogi pomeni:

(a) blago, uvoženo za izobraževalne, znanstvene ali kulturne namene je:

znanstvena oprema, učno gradivo, gradivo za razvedrilo pomorščakov in vsako drugo blago, ki se uvaža v zvezi z izobraževalnimi, znanstvenimi ali kulturnimi dejavnostmi;

(b) v točki (a) pomenita izraza:

(i) znanstvena oprema in učno gradivo:

vse modele, inštrumente, aparate, stroje ali njihove dodatke, ki se uporabljajo za znanstvene raziskave ali izobraževanje ali poklicno usposabljanje;

(ii) gradivo za razvedrilo pomorščakov:

gradivo za kulturne, izobraževalne, rekreacijske, verske ali športne dejavnosti oseb, ki opravljajo naloge v zvezi z delom ali storitvami na morju na tuji ladji v mednarodnem pomorskem prometu.

Ponazoritveni seznami "učnega gradiva", "gradiva za razvedrilo pomorščakov" in "vsega drugega blaga, uvoženega v zvezi z izobraževalnimi, znanstvenimi ali kulturnimi dejavnostmi", so navedeni v Dodatkih I, II oziroma III k tej prilogi.

POGLAVJE II

Področje uporabe

Člen 2

V skladu s členom 2 te konvencije se začasni uvoz dovoli za:

(a) blago, ki se uvaža izključno za izobraževalne, znanstvene ali kulturne namene;

(b) nadomestne dele za znanstveno opremo in učno gradivo, za katero je bil dovoljen začasni uvoz po točki (a), ter orodje, ki je posebej namenjeno za vzdrževanje, preverjanje, umerjanje ali popravilo te opreme.

POGLAVJE III

Druge določbe

Člen 3

Za uporabo olajšav, danih po tej prilogi:

(a) mora biti blago, ki se uvaža za izobraževalne, znanstvene ali kulturne namene, v lasti osebe s sedežem zunaj območja začasnega uvoza, uvažati pa ga morajo odobrene institucije v primernih količinah glede na namen uvoza. Ne sme se uporabljati v komercialne namene;

(b) gradivo za razvedrilo pomorščakov se mora uporabljati na tujih ladjah v mednarodnem pomorskem prometu ali pa se mora raztovoriti z ladje za začasno uporabo posadke na kopnem ali se mora uvažati za uporabo v domovih, klubih ali rekreacijskih centrih za pomorščake, ki jih upravljajo uradne organizacije ali verske ali druge nepridobitne organizacije, in na mestih, kjer se redno opravlja bogoslužje za pomorščake.

Člen 4

Za odobritev začasnega uvoza znanstvene opreme, učnega gradiva in gradiva za razvedrilo pomorščakov, ki se uporablja na ladjah, ni potrebna predložitev carinske listine ali jamstva. Po potrebi se za znanstveno opremo in učno gradivo zahteva popis blaga skupaj s pisno obvezo za ponovni izvoz.

Člen 5

Rok za ponovni izvoz blaga, ki se uvaža za izobraževalne, znanstvene ali kulturne namene, je najmanj 12 mesecev od datuma začasnega uvoza.

Člen 6

Pogodbenica ima v skladu s členom 29 te konvencije pravico izraziti pridržek glede določb člena 4 te priloge, če se te nanašajo na znanstveno opremo in učno gradivo.

Člen 7

Dodatki k tej prilogi so njen sestavni del.

Člen 8

Z začetkom veljavnosti te priloge v skladu s členom 27 te konvencije prenehajo veljati in se nadomestijo Carinska konvencija o materialu za razvedrilo pomorščakov, Bruselj, 1. decembra 1964, Carinska konvencija o začasnem uvozu znanstvene opreme, Bruselj, 11. junija 1968, ter Carinska konvencija o začasnem uvozu učnega materiala, Bruselj, 8. junija 1970, v odnosih med pogodbenicami, ki so sprejele to prilogo in so pogodbenice navedenih konvencij.

--------------------------------------------------

PRILOGA B.6

PRILOGA O OSEBNIH PREDMETIH POTNIKOV IN BLAGU, KI SE UVAŽA ZA ŠPORTNE NAMENE

POGLAVJE I

Opredelitev

Člen 1

V tej prilogi pomeni:

(a) potnik:

oseba, ki začasno vstopi na ozemlje pogodbenice, na katerem nima običajnega prebivališča, zaradi turizma, obiska, športa, posla, strokovnih srečanj, zdravja, študija itd.;

(b) osebni predmeti:

vsi novi ali rabljeni predmeti, ki jih potnik morda potrebuje za svojo osebno uporabo med potovanjem ob upoštevanju vseh okoliščin potovanja, ne vključujejo pa nobenega blaga, ki se uvaža za komercialne namene. Ponazoritveni seznam osebnih predmetov je naveden v Dodatku I k tej prilogi;

(c) blago, ki se uvaža za športne namene:

športni rekviziti in drugi predmeti, ki jih potniki uporabljajo na športnih tekmovanjih ali predstavah ali za trening na območju začasnega uvoza. Ponazoritveni seznam takega blaga je naveden v Dodatku II k tej prilogi.

POGLAVJE II

Področje uporabe

Člen 2

Začasni uvoz osebnih predmetov in blaga, ki se uvaža za športne namene, se odobri v skladu s členom 2 te konvencije.

POGLAVJE III

Druge določbe

Člen 3

Za uporabo olajšav, danih po tej prilogi:

(a) mora imeti potnik pri uvozu osebne predmete na sebi ali v svoji prtljagi (ki jo ima potnik pri sebi ali ne);

(b) mora biti blago, ki se uvaža za športne namene, v lasti osebe s sedežem ali prebivališčem zunaj območja začasnega uvoza in se mora uvažati v primernih količinah glede na namen uporabe.

Člen 4

1. Za odobritev začasnega uvoza osebnih predmetov ni potrebna predložitev carinske listine ali jamstva. Vendar pa je pri predmetih, za katere so predvideni višji zneski uvoznih dajatev in davkov, mogoče zahtevati predložitev carinske listine in jamstva.

2. Kadar koli je to mogoče, se lahko za blago, ki se uvaža za športne namene, namesto carinske listine in jamstva predloži popis blaga skupaj s pisno obvezo za ponovni izvoz.

Člen 5

1. Osebni predmeti se ponovno izvozijo najkasneje do takrat, ko oseba, ki jih je uvozila, zapusti območje začasnega uvoza.

2. Rok za ponovni izvoz blaga, ki se uvaža za športne namene, je najmanj 12 mesecev od datuma začasnega uvoza.

Člen 6

Dodatki k tej prilogi so njen sestavni del.

Člen 7

Z začetkom veljavnosti te priloge v skladu s členom 27 te konvencije preneha veljati in se nadomesti uporaba členov 2 in 5 konvencije o carinskih olajšavah za potovanja, New York, 4. junija 1954, v odnosih med pogodbenicami, ki so sprejele to prilogo in so pogodbenice omenjene konvencije.

--------------------------------------------------

PRILOGA B.7

PRILOGA O TURISTIČNEM PROPAGANDNEM GRADIVU

POGLAVJE I

Opredelitev

Člen 1

V tej prilogi turistično propagandno gradivo pomeni:

blago, ki se uvaža za spodbujanje javnosti k obisku tuje države, predvsem zaradi udeležbe na kulturnih, verskih, turističnih, športnih ali strokovnih srečanjih ali prireditvah, ki tam potekajo. Ponazoritveni seznam takega gradiva je naveden v dodatku k tej prilogi.

POGLAVJE II

Področje uporabe

Člen 2

Razen gradiva, navedenega v členu 5 te priloge, za katero se odobri takojšnji uvoz brez plačila uvoznih dajatev in davkov, se začasni uvoz turističnega propagandnega gradiva odobri v skladu s členom 2 te konvencije.

POGLAVJE III

Druge določbe

Člen 3

Za uporabo olajšav, danih po tej prilogi, mora biti turistično propagandno gradivo v lasti osebe s sedežem ali prebivališčem zunaj območja začasnega uvoza ter mora biti uvoženo v primernih količinah glede na namen uporabe.

Člen 4

Rok za ponovni izvoz turističnega propagandnega gradiva je najmanj 12 mesecev od datuma začasnega uvoza.

Člen 5

Takojšnji uvoz brez plačila uvoznih dajatev in davkov se odobri za naslednje turistično propagandno gradivo:

(a) dokumentacija (zlaganke, prospekti, knjige, revije, vodniki, okvirjeni ali neokvirjeni plakati, neokvirjene fotografije in fotografske povečave, ilustrirani ali neilustrirani zemljevidi, tiskani transparenti), ki je namenjena za brezplačno razdeljevanje, če ne vsebuje več kot 25 % zasebnih komercialnih oglasov in je očitno namenjena splošni propagandi;

(b) seznami in letopisi tujih hotelov, ki jih izdajajo ali sponzorirajo uradne turistične agencije, ter vozni redi prevoznikov, ki poslujejo v tujini, če je ta dokumentacija namenjena za brezplačno razdeljevanje in ne vsebuje več kot 25 % zasebnih komercialnih oglasov;

(c) strokovno gradivo, poslano pooblaščenim zastopnikom ali korespondentom, ki jih imenujejo nacionalne uradne turistične agencije, in ni namenjeno za razdeljevanje, kot so letopisi, telefonski imeniki, seznami hotelov, sejemski katalogi, vzorčni izdelki domače obrti zanemarljive vrednosti, dokumentacija o muzejih, univerzah, zdraviliščih in podobnih ustanovah.

Člen 6

Dodatek k tej prilogi je njen sestavni del.

Člen 7

Z začetkom veljavnosti te priloge v skladu s členom 27 te konvencije preneha veljati in se nadomesti Dodatni protokol h Konvenciji o carinskih olajšavah za potovanja, ki se nanaša na uvoz turistične reklamne dokumentacije in materiala, New York, 4. junija 1954, v odnosih med pogodbenicami, ki so sprejele to prilogo in so pogodbenice tega protokola.

--------------------------------------------------

PRILOGA B.8

PRILOGA O UVOZU BLAGA V OBMEJNEM PROMETU

POGLAVJE I

Opredelitev

Člen 1

V tej prilogi pomeni:

(a) blago, ki se uvaža v obmejnem prometu:

- blago, ki ga s seboj nosijo prebivalci obmejnega območja pri opravljanju svojega poklica ali obrti (zdravniki, obrtniki itd.),

- osebni ali gospodinjski predmeti, ki jih prebivalci obmejnega območja uvažajo zaradi popravila, proizvodnje ali predelave,

- oprema za delo na zemlji v obmejnem območju carinskega območja začasnega uvoza,

- oprema v lasti uradnih organov, ki se uvaža v zvezi z reševalno akcijo (požar, poplave ipd.);

(b) obmejno območje:

območje carinskega območja, ki leži neposredno ob državni meji in katerega obseg je določen z notranjo zakonodajo, njegove meje pa omogočajo razlikovanje med obmejnim in drugim prometom;

(c) prebivalci obmejnega območja:

osebe s sedežem ali prebivališčem v obmejnem območju;

(d) obmejni promet:

uvoz, ki ga opravljajo prebivalci obmejnega območja med dvema sosednjima obmejnima območjema.

POGLAVJE II

Področje uporabe

Člen 2

Za blago, ki se uvaža v obmejnem prometu, se začasni uvoz odobri v skladu s členom 2 te konvencije.

POGLAVJE III

Druge določbe

Člen 3

Za uporabo olajšav, danih po tej prilogi:

(a) mora biti blago, ki se uvaža v obmejnem prometu, v lasti prebivalca obmejnega območja, ki neposredno meji na obmejno območje začasnega uvoza;

(b) morajo opremo za dela na zemlji uporabljati prebivalci obmejnega območja, ki meji na obmejno območje začasnega uvoza, in ki obdelujejo zemljo na območju tega obmejnega območja. Oprema se mora uporabljati za izvedbo kmetijskih ali gozdarskih del, kot je npr. raztovarjanje ali prevoz lesa, ali za ribogojstvo;

(c) mora biti obmejni promet zaradi popravila, proizvodnje ali predelave strogo nekomercialen.

Člen 4

1. Za odobritev začasnega uvoza blaga, ki se uvaža v obmejnem prometu, ni potrebna predložitev carinske listine ali jamstva.

2. Pogodbenica lahko za odobritev začasnega uvoza blaga, ki se uvaža v obmejnem prometu, zahteva predložitev popisa blaga skupaj s pisno obvezo o ponovnem izvozu.

3. Odobritev začasnega uvoza je prav tako mogoča samo na podlagi vpisa v evidenco, ki jo vodi carinski urad.

Člen 5

1. Rok za ponovni izvoz blaga, uvoženega v obmejnem prometu, je najmanj 12 mesecev od dneva začasnega uvoza.

2. Opremo, namenjeno za dela na zemlji, pa je treba izvoziti po opravljenem delu.

--------------------------------------------------

PRILOGA B.9

PRILOGA O BLAGU, KI SE UVAŽA ZA ČLOVEKOLJUBNE NAMENE

POGLAVJE I

Opredelitev

Člen 1

V tej prilogi pomeni:

(a) blago, ki se uvaža za človekoljubne namene:

medicinska, kirurška in laboratorijska oprema ter pošiljke pomoči;

(b) pošiljke pomoči:

vse blago, kot so npr. vozila in druga prevozna sredstva, odeje, šotori, montažne hiše ali drugo nujno potrebno blago, ki se razdeli kot pomoč žrtvam naravnih in drugih nesreč.

POGLAVJE II

Področje uporabe

Člen 2

Začasni uvoz blaga, ki se uvaža za človekoljubne namene se odobri v skladu s členom 2 te konvencije.

POGLAVJE III

Druge določbe

Člen 3

Za uporabo olajšav, danih po tej prilogi:

(a) mora biti blago, ki se uvaža za človekoljubne namene, v lasti osebe s sedežem zunaj območja začasnega uvoza in mora biti dano na razpolago brezplačno;

(b) mora biti medicinska, kirurška in laboratorijska oprema namenjena za uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah, ki to opremo zaradi izrednega položaja, v katerem so se znašle, nujno potrebujejo, če ta oprema ni razpoložljiva v zadostni količini na območju začasnega uvoza;

(c) se morajo pošiljke pomoči razdeljevati osebam, katerim so to odobrili pristojni organi na območju začasnega uvoza.

Člen 4

1. Kadar koli je to mogoče, se za medicinsko, kirurško in laboratorijsko opremo namesto carinske listine ali jamstva dovoli predložitev popisa blaga skupaj s pisno obvezo o ponovnem izvozu.

2. Začasni uvoz pošiljk pomoči se dovoli brez zahteve po predložitvi carinske listine ali jamstva. Carinski organi pa lahko zahtevajo popis blaga skupaj s pisno obvezo o ponovnem izvozu.

Člen 5

1. Rok za ponovni izvoz medicinske, kirurške in laboratorijske opreme se določi v skladu s potrebami.

2. Rok za ponovni izvoz pošiljk pomoči je najmanj 12 mesecev od datuma začasnega uvoza.

--------------------------------------------------

PRILOGA C

PRILOGA O PREVOZNIH SREDSTVIH

POGLAVJE I

Opredelitev pojmov

Člen 1

V tej prilogi pomeni:

(a) prevozno sredstvo:

vsako plovilo (vključno z vleki in barčami na ladji ali samostojno ter hidrogliserji), vozilo na zračni blazini, zrakoplov, cestna motorna vozila (vključno s kolesi z motorjem, priklopniki, polpriklopniki in kombiniranimi vozili) in železniška prevozna sredstva skupaj z njihovimi običajnimi nadomestnimi deli, dodatki in opremo na prevoznem sredstvu (vključno s posebno opremo za natovarjanje, raztovarjanje, ravnanje s tovorom in njegovo zaščito);

(b) komercialna uporaba:

prevoz oseb za plačilo ali gospodarski ali komercialni prevoz blaga za plačilo ali brezplačno;

(c) zasebna uporaba:

prevoz, ki je namenjen izključno zasebni uporabi določene osebe, pri čemer je izključena komercialna uporaba;

(d) notranji promet:

prevoz oseb, ki so se vkrcale, ali blaga, ki je bilo natovorjeno na območju začasnega uvoza zaradi izkrcanja ali raztovarjanja v kraju na istem območju;

(e) običajni rezervoarji:

rezervoarji, ki jih proizvajalec izdela za vsa prevozna sredstva iste vrste, kot je prevozno sredstvo in katerih stalna namestitev omogoča neposredno uporabo goriva za pogon in po potrebi za delovanje hladilnih in drugih sistemov med prevozom. Za običajne rezervoarje se štejejo tudi rezervoarji, vgrajeni v prevozno sredstvo, ki so namenjeni za neposredno uporabo drugih vrst goriva, in rezervoarji, vgrajeni v druge sisteme, s katerimi je prevozno sredstvo opremljeno.

POGLAVJE II

Področje uporabe

Člen 2

V skladu s členom 2 te konvencije se odobri začasni uvoz za:

(a) prevozna sredstva za komercialno ali zasebno uporabo;

(b) nadomestne dele in opremo, ki se uvaža za popravilo začasno uvoženega prevoznega sredstva. Za zamenjane dele in opremo, ki se ponovno ne izvozijo, je potrebno plačilo uvoznih dajatev in davkov, razen če se obravnavajo v skladu s členom 14 te konvencije.

Člen 3

Za redna vzdrževalna dela in popravila prevoznega sredstva, ki so potrebna med potjo do območja začasnega uvoza ali v njem in se izvajajo v času začasnega uvoza, se ne šteje, da vključujejo spremembo v smislu točke člena 1(a) te konvencije.

Člen 4

1. Uvoz goriva v običajnih rezervoarjih začasno uvoženih prevoznih sredstev ter maziva za običajno uporabo teh prevoznih sredstev se odobri brez plačila uvoznih dajatev in davkov ter brez uvoznih prepovedi ali omejitev.

2. Pri cestnih motornih vozilih za komercialno uporabo pa lahko vsaka pogodbenica določi maksimalno dovoljeno količino goriva, ki se sme uvoziti v običajnih rezervoarjih začasno uvoženih cestnih motornih vozil na njeno območje brez plačila uvoznih dajatev in davkov ter brez uvoznih prepovedi ali omejitev.

POGLAVJE III

Druge določbe

Člen 5

Za uporabo olajšav, danih po tej prilogi:

(a) morajo biti prevozna sredstva za komercialno uporabo registrirana drugje kot na območju začasnega uvoza, na ime osebe s sedežem ali prebivališčem zunaj območja začasnega uvoza, uvoziti in uporabljati pa jih morajo osebe, ki delujejo zunaj tega območja;

(b) morajo biti prevozna sredstva za zasebno uporabo registrirana drugje kot na območju začasnega uvoza na ime osebe s sedežem ali prebivališčem zunaj območja začasnega uvoza, uvoziti in uporabljati pa jih morajo osebe s prebivališčem zunaj tega območja.

Člen 6

Začasni uvoz prevoznih sredstev se odobri brez zahteve po predložitvi carinske listine ali jamstva.

Člen 7

Ne glede na določbe člena 5 te priloge,

(a) lahko prevozna sredstva za komercialno uporabo uporabljajo tretje osebe, tudi če imajo sedež ali prebivališče na območju začasnega uvoza, če so jih za to pravilno pooblastile osebe, ki jim je bil odobren začasni uvoz in delujejo v njihovem imenu;

(b) lahko prevozna sredstva za zasebno uporabo uporabljajo tretje osebe, ki so jih za to pravilno pooblastile osebe, ki jim je bil odobren začasni uvoz. Pogodbenica lahko dovoli, da sredstvo uporablja oseba s prebivališčem na njenem ozemlju, zlasti če prevozno sredstvo uporablja v imenu in po navodilih osebe, ki ji je bil odobren začasni uvoz.

Člen 8

Pogodbenica ima pravico zavrniti ali preklicati koristi začasnega uvoza:

(a) prevoznih sredstev za komercialno uporabo, ki se uporabljajo v notranjem prometu;

(b) prevoznih sredstev za zasebno uporabo, ki se uporabljajo v komercialne namene v notranjem prometu;

(c) prevoznih sredstev, ki se po uvozu oddajo v najem, ali se če so bila uvožena v najem, oddajo v ponovni najem ali v podnajem ali za druge namene kot za takojšnji ponovni izvoz.

Člen 9

1. Prevozna sredstva za komercialno uporabo je treba ponovno izvoziti po končanih prevoznih dejavnostih, za katere so bila uvožena.

2. Prevozna sredstva za zasebno uporabo lahko s prekinitvami ali brez njih ostanejo na območju začasnega uvoza šest mesecev v vsakem dvanajstmesečnem obdobju.

Člen 10

Pogodbenica ima pravico izraziti pridržek v skladu s členom 29 te konvencije glede:

(a) člena 2(a), če se nanaša na začasni uvoz za komercialno uporabo cestnih motornih vozil in železniških prevoznih sredstev;

(b) člena 6, kjer se nanaša na cestna motorna vozila za komercialno uporabo in na prevozna sredstva za zasebno uporabo;

(c) člena 9(2) te priloge.

Člen 11

Z začetkom veljavnosti te priloge v skladu s členom 27 te konvencije prenehajo veljati in se nadomestijo Carinska konvencija o začasnem uvozu zasebnih cestnih vozil, New York, 4. junija 1954, Carinska konvencija o začasnem uvozu komercialnih cestnih vozil, Ženeva, 18. maja 1956, in Carinska konvencija o začasnem uvozu letal in izletniških ladij za zasebno uporabo, Ženeva, 18. maja 1956, v odnosih med pogodbenicami, ki so sprejele to prilogo in so pogodbenice omenjenih konvencij.

--------------------------------------------------

PRILOGA D

PRILOGA O ŽIVALIH

POGLAVJE I

Opredelitev

Člen 1

V tej prilogi pomeni:

(a) živali:

žive živali katere koli vrste;

(b) obmejno območje:

območje carinskega območja, ki leži neposredno ob državni meji in katerega obseg je določen z notranjo zakonodajo, njegove meje pa omogočajo razlikovanje med obmejnim in drugim prometom;

(c) prebivalci obmejnega območja:

osebe s sedežem ali prebivališčem v obmejnem območju;

(d) obmejni promet:

uvoz, ki ga opravljajo prebivalci obmejnega območja med dvema sosednjima obmejnima območjema.

POGLAVJE II

Področje uporabe

Člen 2

Začasni uvoz živali, ki se uvažajo v namene, opredeljene v dodatku k tej prilogi, se odobri v skladu s členom 2 te konvencije.

POGLAVJE III

Druge določbe

Člen 3

Za uporabo olajšav, danih po tej prilogi:

(a) morajo biti živali v lasti osebe s sedežem ali prebivališčem zunaj območja začasnega uvoza;

(b) morajo vprežne živali, ki so namenjene za delo na zemlji znotraj obmejnega območja začasnega uvoza, uvažati prebivalci obmejnega območja, ki meji na obmejno območje začasnega uvoza.

Člen 4

1. Začasni uvoz vprežnih živali iz člena 3(b) te priloge in živali, ki se uvažajo zaradi sezonske selitve ali paše na zemlji, ki je na obmejnem območju, se odobri brez predložitve carinske listine ali jamstva.

2. Pogodbenica lahko za odobritev začasnega uvoza živali, navedenih v odstavku 1 tega člena, zahteva predložitev popisa skupaj s pisno obvezo za ponovni izvoz.

Člen 5

1. Pogodbenica ima v skladu s členom 29 te konvencije pravico izraziti pridržek glede člena 4(1) te priloge.

2. Pogodbenica ima v skladu s členom 29 te konvencije tudi pravico izraziti pridržek glede točk 12 in 13 dodatka k tej prilogi.

Člen 6

Rok za ponovni izvoz živali je najmanj dvanajst mesecev od datuma začasnega uvoza.

Člen 7

Dodatek k tej prilogi je njen sestavni del.

--------------------------------------------------

PRILOGA E

PRILOGA O UVOZU BLAGA Z DELNO OPROSTITVIJO UVOZNIH DAJATEV IN DAVKOV

POGLAVJE I

Opredelitev

Člen 1

V tej prilogi pomeni:

(a) blago, ki se uvaža z delno oprostitvijo:

blago, ki je navedeno v drugih prilogah k tej konvenciji, vendar ne izpolnjuje predpisanih pogojev za odobritev začasnega uvoza s popolno oprostitvijo uvoznih dajatev in davkov, ter blago, ki v drugih prilogah ni navedeno in se uvaža zaradi začasne uporabe, npr. za proizvodnjo ali delo;

(b) delna oprostitev:

oprostitev plačila dela skupnega zneska uvoznih dajatev in davkov, ki bi jih bilo sicer treba plačati, če bi bilo blago na dan, ko je bilo dano v postopek začasnega uvoza, sproščeno v prosti promet.

POGLAVJE II

Področje uporabe

Člen 2

Za blago, navedeno v členu 1(a) te priloge, se odobri začasni uvoz z delno oprostitvijo v skladu s členom 2 te konvencije.

POGLAVJE III

Druge določbe

Člen 3

Za uporabo olajšav, danih po tej prilogi, mora biti blago, ki se uvaža z delno oprostitvijo dajatev, v lasti osebe s sedežem ali prebivališčem zunaj območja začasnega uvoza.

Člen 4

Pogodbenica lahko sestavi seznam blaga, ki ga je mogoče ali ga ni mogoče začasno uvažati z delno oprostitvijo dajatev. Seznam je treba uradno poslati depozitarju te konvencije.

Člen 5

Višina uvoznih dajatev in davkov, ki jih je treba plačati v skladu s to prilogo za vsak mesec ali del meseca, v katerem teče postopek začasnega uvoza ob delni oprostitvi plačila dajatev in davkov, ne sme presegati 5 % višine dajatev, ki bi jih bilo treba plačati za to blago, če bi bilo sproščeno v prosti promet na dan, ko je bilo dano v postopek začasnega uvoza.

Člen 6

Višina uvoznih dajatev in davkov, ki jih je treba plačati, ne sme preseči zneska dajatev, ki bi jih bilo treba plačati, če bi bilo blago sproščeno v prosti promet na dan, ko je bilo dano v postopek začasnega uvoza.

Člen 7

1. Znesek uvoznih dajatev in davkov, ki jih je treba plačati po tej prilogi, obračunajo pristojni organi ob zaključku postopka.

2. Če se začasni uvoz v skladu s členom 13 te konvencije konča s sprostitvijo v prosti promet, se znesek v okviru delne oprostitve že plačanih uvoznih dajatev in davkov odšteje od zneska uvoznih dajatev in davkov, ki jih je treba plačati zaradi sprostitve v prosti promet.

Člen 8

Rok za ponovni izvoz blaga, uvoženega z delno oprostitvijo, se določi ob upoštevanju določb členov 5 in 6 te priloge.

Člen 9

Pogodbenica lahko v skladu s členom 29 te konvencije izrazi pridržek glede člena 2 te priloge, če se ta nanaša na delno oprostitev uvoznih davkov.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

PRIDRŽKI

Skupnost sprejema priloge k Istanbulski konvenciji in vlaga naslednje pridržke:

- Priloga A

V skladu s členom 18(1) zakonodaja Skupnosti o zvezku ATA ne zajema poštnega prometa.

- Priloga B.3

V skladu s členom 7 in v zvezi s členom 5(1) zakonodaja Skupnosti v določenih primerih za zabojnike, embalažo in palete zahteva predložitev carinske listine in jamstva.

- Priloga B.5

V skladu s členom 6 in v zvezi s členom 4 zakonodaja Skupnosti določa, da morajo za znanstveno opremo in pedagoški material veljati običajne formalnosti za začetek postopka začasnega uvoza.

- Priloga C

V skladu s členom 10 in v zvezi s členom 6 zakonodaja Skupnosti določa, da se za cestna motorna vozila za komercialno uporabo in prevozna sredstva za zasebno rabo v določenih primerih lahko zahteva predložitev carinskega dokumenta in po potrebi jamstva.

- Priloga E

V skladu s členom 9 in v zvezi s členom 2 zakonodaja Skupnosti glede delne oprostitve uvoznih davkov, ki se plačujejo ob uvozu, predvideva delno oprostitev plačila uvoznih dajatev, ne pa tudi delne oprostitve uvoznih davkov, ki se plačujejo ob uvozu oziroma v zvezi z uvozom.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

URADNA OBVESTILA

Skladno s členom 24(6) Istanbulske konvencije Evropska skupnost uradno obvesti generalnega sekretarja Sveta za carinsko sodelovanje, depozitarja konvencije, da:

- Skupnost za namene uporabe člena 8 konvencije dovoli prenos ugodnosti postopka začasnega uvoza na vsako drugo osebo pod pogoji iz tega člena,

- je Skupnost kot carinska ali gospodarska unija za namene uporabe člena 24(7) konvencije odgovorna za vsa področja, ki jih ureja konvencija, razen za:

- določanje zneska dajatev, davkov, pristojbin ali drugih davščin iz člena 1(b) konvencije, z izjemo carin Skupnosti in dajatev z enakim učinkom ter kmetijskih prelevmanov in drugih uvoznih dajatev v okviru skupne kmetijske politike Skupnosti,

- uradna obvestila iz člena 30,

- Skupnost za namene člena 2(2) in (3) Priloge A sprejme vsak dokument začasnega uvoza za postopke začasnega uvoza, ki se izvajajo po njenih zakonih in predpisih, in za tranzitni postopek,

- Skupnost za namene uporabe člena 4 Priloge E sestavi seznam blaga, za katero se ne more uporabiti postopek začasnega uvoza z delno oprostitvijo, o vsebini katerega bo obvestila depozitarja konvencije.

Za namene uporabe člena 18 konvencije se mora območje Skupnosti šteti kot enotno ozemlje za področja v njeni pristojnosti skladno z zgoraj omenjenim obvestilom na podlagi člena 24(7) konvencije.

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

SPREJEMANJE PRIPOROČIL SVETA ZA CARINSKO SODELOVANJE

Za uporabo Prilog A in C k Istanbulski konvenciji Skupnost generalnega sekretarja Sveta za carinsko sodelovanje uradno obvesti, da sprejema Priporočilo Sveta za carinsko sodelovanje z dne 25. junija 1992 o sprejetju zvezka ATA za postopek začasnega uvoza in Priporočilo Sveta za carinsko sodelovanje z dne 25. junija 1992 o sprejetju zvezka CPD za postopek začasnega uvoza v rokih in pod pogoji, določenimi v priporočilih. Skupnost bo ta priporočila uporabljala v odnosih s pogodbenicami konvencij, navedenih v priporočilih, ki so te tudi same sprejele.

--------------------------------------------------

Top