EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21993A0218(01)

Sporazum o trgovini in gospodarskem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Mongolijo

OJ L 41, 18.2.1993, p. 46–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 020 P. 225 - 228
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 020 P. 225 - 228
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 018 P. 326 - 329
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 018 P. 326 - 329
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 018 P. 326 - 329
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 018 P. 326 - 329
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 018 P. 326 - 329
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 018 P. 326 - 329
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 018 P. 326 - 329
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 018 P. 326 - 329
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 018 P. 326 - 329
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 007 P. 237 - 240
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 007 P. 237 - 240
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 113 P. 72 - 75

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1993/101/oj

Related Council decision

21993A0218(01)Uradni list L 041 , 18/02/1993 str. 0046 - 0049
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 20 str. 0225
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 20 str. 0225


Sporazum

o trgovini in gospodarskem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Mongolijo

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI,

VLADA MONGOLIJE, STA SE

OB UPOŠTEVANJU dejstva, da želita Evropska gospodarska skupnost, v nadaljnjem besedilu "Skupnost" in Mongolija razviti, razširiti in poglobiti njune trgovinske in ekonomske odnose,

OB PRIZNAVANJU, da se je Mongolija zavezala k precejšnemu prizadevanju za prestrukturiranje svoje družbe in gospodarstva, s ciljem okrepitve demokracije in spodbuditve gospodarskega in socialnega napredka,

ZAVEDAJOČ SE dejstva, da obstaja veliko možnosti za kar najtesnejše sodelovanje, ki bi moralo, v skupnem interesu obeh pogodbenic, vključevati celo vrsto trgovinskih, gospodarskih in razvojnih aktivnosti,

V PREPRIČANJU, da je treba tako sodelovanje postaviti v stvaren okvir, v katerem se bo lahko razvijalo v skladu z razvojem in politiko obeh partnerjev,

DOGOVORILI NASLEDNJE:

Člen 1

Sodelovanje med Skupnostjo in Mongolijo ter ta sporazum v celoti temeljita na spoštovanju načela demokracije in človekovih pravic, ki sta vodilo notranje in zunanje politike Skupnosti in Mongolije.

POGLAVJE I

Trgovinsko sodelovanje

Člen 2

1. Ta sporazum se uporablja za trgovino z vsemi proizvodi, ki imajo poreklo v Skupnosti ali v Mongoliji, z izjemo proizvodov, zajetih v Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo.

2. Pogodbenici si bosta v okviru svojih obstoječih zakonov in drugih predpisov ter v skladu z načeli enakopravnosti in medsebojne koristi prizadevali za razvoj in širitev trgovinskega in gospodarskega sodelovanja.

Člen 3

1. V medsebojnih trgovinskih odnosih si pogodbenici odobrita obravnavo po načelu največjih ugodnosti v vseh zadevah, ki se nanašajo na:

(a) carine in dajatve vseh vrst, ki se uvedejo za ali v povezavi z uvozom ali izvozom, ponovnim izvozom ali tranzitom izdelkov, vključno s postopki za pobiranje takih carin in dajatev;

(b) načine plačila in prenos teh plačil;

(c) predpise, postopke in formalnosti v zvezi s carinjenjem, tranzitom, skladiščenjem in pretovarjanjem uvoženih ali izvoženih proizvodov;

(d) upravne formalnosti za izdajo uvoznih ali izvoznih dovoljenj;

(e) davke in druge notranje dajatve, ki se pobirajo neposredno ali posredno za uvožene ali izvožene proizvode in storitve;

(f) zakone, predpise in obveznosti, ki vplivajo na prodajo, prodajno ponudbo, nakup, prevoz, distribucijo ali uporabo blaga na domačem trgu.

2. Odstavek 1 se ne uporablja v primeru:

(a) ugodnosti, ki jih je ena od pogodbenic odobrila z namenom oblikovanja carinske unije ali območja proste trgovine ali so posledica oblikovanja take unije ali območja;

(b) ugodnosti, ki jih je ena od pogodbenic odobrila sosednjim državam z namenom olajšanja obmejne trgovine;

(c) ugodnosti, ki so odobrene posameznim državam v skladu s Splošnim sporazumom o carinah in trgovini, vključno z mednarodnimi sporazumi o osnovnih proizvodih.

Člen 4

1. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta, ob upoštevanju svoje stopnje razvoja, sprejeli ustrezne ukrepe za pospeševanje razvoja in raznovrstnosti medsebojne trgovinske menjave na najvišji možni ravni.

2. Pogodbenici soglašata, da bosta preučili načine in sredstva za olajšanje trgovine ter, da vsaka od njiju, v skladu s svojo zakonodajo in pri izvajanju svojih politik, preuči in priporoči ukrepe za pospeševanje trgovine, ki lahko spodbudijo povečanje uvoza in izvoza.

Člen 5

1. Mongolija bo zagotovila, da bodo imeli izvozniki ali dobavitelji blaga ali storitev iz Skupnosti v zadevah, odvisnih od sklepa njene vlade, vladnih agencij in državnih podjetij, možnost sodelovanja na pravični in nediskriminatorni osnovi pri trgovinskih priložnostih z Mongolijo. To se posebej nanaša na izdajanje uvoznih dovoljenj in zagotavljanje konvertibilne valute za uvoz s poreklom iz Skupnosti.

2. Skupnost si bo na svoji strani prizadevala za postopno liberalizacijo uvoza iz Mongolije. V zvezi s tem se Skupnost zavezuje, da bo ob začetku veljavnosti tega sporazuma odpravila količinske omejitve uvoza s poreklom iz Mongolije za tiste proizvode in v tiste regije Skupnosti, ki so, v zvezi z Mongolijo, določene v Prilogi III Uredbe Sveta (EGS) št. 3420/83 z dne 14. novembra 1983, kakor je bila nazadnje spremenjena, z izjemo omejitev glede tekstilnih izdelkov iz Oddelka XI kombinirane nomenklature in omejitev, naštetih v Prilogi 1 Uredbe Sveta (EGS) št. 288/82, kot je bila nazadnje spremenjena, za tiste regije Skupnosti, v katerih se te omejitve uporabljajo.

Člen 6

1. Pogodbenici se medsebojno obveščata o kakršnih koli težavah, ki se lahko pojavijo v zvezi s trgovino in sta pripravljeni na prijateljska posvetovanja, s ciljem, da bi spodbujali trgovino in za te težave poiskali zadovoljive rešitve. Vsaka pogodbenica zagotovi, da se ne sprejme noben ukrep pred posvetovanjem.

2. V izjemnem primeru, ko odlašanje ni mogoče, lahko katera koli pogodbenica sprejme ukrepe, vendar si mora pred tem prizadevati, v kolikor je to mogoče, za izvedbo prijateljskih posvetovanj.

3. Vsaka pogodbenica zagotovi, da s sprejetjem ukrepov iz odstavka 2 ne posega v splošne cilje tega sporazuma.

Člen 7

Blagovna menjava in zagotavljanje storitev med pogodbenicama se izvaja po tržnih cenah in tarifah.

Člen 8

Pogodbenici se strinjata, da se, v skladu z njunimi zakoni in drugimi predpisi, plačila za transakcije opravijo v konvertibilni valuti.

POGLAVJE II

Gospodarsko sodelovanje

Člen 9

V okviru svojih pristojnosti ter s cilji, da bi spodbudili razvoj industrije in kmetijstva v Skupnosti in Mongoliji, razširili gospodarske stike, spodbudili znanstveni in tehnološki napredek, odprli nove vire nabave in nove trge ter pomagali pri razvoju svojih gospodarstev ter dvignili svoje življenjske standarde, se pogodbenici sporazumeta, da bosta razvijali gospodarsko sodelovanje na podlagi načela skupnega interesa na vseh področjih v okviru svojih politik in še zlasti na področju:

- industrije in rudarstva,

- kmetijstva in gozdarstva,

- znanosti in tehnologije,

- energetike,

- telekomunikacije,

- varstva okolja,

- turizma,

- intelektualne in industrijske lastnine, predpisov in standardov,

- statistike.

Člen 10

Pogodbenici v skladu s svojimi potrebami ter v okviru sredstev, ki jih imata na voljo, spodbujata uporabo različnih vrst industrijskega in tehničnega sodelovanja v korist njunih podjetij ali organizacij.

Za doseganje ciljev tega sporazuma si pogodbenici med drugim prizadevata olajšati in spodbujati:

- skupno proizvodnjo in skupna vlaganja,

- skupno izkoriščanje virov,

- prenos tehnologije,

- sodelovanje med finančnimi institucijami,

- dejavnosti, kot so obiski, stiki in aktivnosti za pospeševanje sodelovanja med posamezniki in delegacijami, ki zastopajo podjetja ali gospodarske organizacije,

- organizacijo seminarjev in simpozijev,

- svetovalne storitve.

Člen 11

1. Za doseganje ciljev tega sporazuma se pogodbenici v okviru svojih zakonov, drugih predpisov in politik strinjata, da bosta spodbujali in pospeševali večje in obojestransko koristne naložbe.

2. Pogodbenici se prav tako zavezujeta, da bosta še izboljšali naložbeno klimo, zlasti s spodbujanjem pospeševanja naložb in dogovorov o zaščiti, ki temeljijo na načelu vzajemnosti in enakega obravnavanja, v in iz držav članic Skupnosti ter v in iz Mongolije.

Člen 12

Glede na razlike v stopnjah razvoja pogodbenic bo Skupnost razširila svoje dejavnosti finančnega in tehničnega sodelovanja na razvoj Mongolije v okviru svojih programov pomoči v korist nepridruženih držav v razvoju.

POGLAVJE III

Skupni odbor

Člen 13

1. Pogodbenici ustanovita v okviru tega sporazuma Skupni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki Skupnosti na eni strani in predstavniki Mongolije na drugi.

2. Naloge skupnega odbora so naslednje:

- nadzorovanje in preverjanje delovanja tega sporazuma,

- preučevanje razvoja trgovinskih tokov, kot tudi uresničevanje gospodarskega sodelovanja in razvojne pomoči,

- iskanje ustreznih sredstev, da bi se izognili težavam, s katerimi se lahko srečata na različnih področjih, ki jih pokriva Sporazum,

- obravnavanje ukrepov, ki lahko prispevajo k razvoju in širitvi trgovine ter gospodarskega sodelovanja,

- izmenjava stališč in oblikovanje predlogov o vseh vprašanjih skupnega interesa glede področij, ki jih pokriva ta sporazum.

3. Skupni odbor se srečuje enkrat letno, izmenično v Bruslju in Ulan Batorju, dnevni red se določi z medsebojnim dogovorom. Sporazumno se lahko na zahtevo ene od pogodbenic skličejo izredna zasedanja. Funkcijo predsednika Skupnega odbora opravljata pogodbenici izmenično. Skupni odbor lahko na podlagi mnenja obeh pogodbenic ustanovi delovne skupine za pomoč pri njegovem delu.

Skupnost zastopa Komisija, ob pomoči predstavnikov držav članic v skladu s pravili, določenimi v Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti.

POGLAVJE IV

Končne določbe

Člen 14

Ta sporazum se uporablja na eni strani za ozemlja, na katerih velja Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in pod pogoji, določenimi v tej pogodbi, ter na drugi strani za ozemlje Mongolije.

Brez poseganja v določbe Pogodb o ustanovitvi Evropskih Skupnosti ta sporazum in ukrepi, sprejeti na njegovi podlagi, nikakor ne vplivajo na pooblastila katere koli države članice Skupnosti, da vzpostavi dvostranske aktivnosti z Mongolijo na področju gospodarskega sodelovanja in sklene, kjer je to primerno, nove sporazume o gospodarskem sodelovanju z Mongolijo.

Člen 15

Sporazum začne veljati prvi dan meseca, ki sledi dnevu, ko sta se pogodbenici medsebojno uradno obvestili o zaključku postopkov, potrebnih v ta namen. Sklene se za obdobje petih let. Ta sporazum se tiho podaljša vsako leto, pod pogojem, da nobena od pogodbenic šest mesecev pred dnem poteka veljavnosti Sporazuma druge strani pisno uradno ne obvesti, da odpoveduje Sporazum.

Sporazum se z medsebojnim soglasjem obeh pogodbenic lahko spremeni, da bi tako upoštevali spremenjene razmere.

Člen 16

Ta sporazum je sestavljen v dvojniku v danskem, nizozemskem, angleškem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, španskem in mongolskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Hecho en Luxemburgo, el dieciséis de junio de mil novecientos noventa y dos

.

Udfærdiget i Luxembourg, den sekstende juni nitten hundrede og tooghalvfems

.

Geschehen zu Luxemburg am sechzehnten Juni neunzehnhundertzweiundneunzig

.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα έξι Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο

.

Done at Luxembourg on the sixteenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-two

.

Fait à Luxembourg, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-douze

.

Fatto a Lussemburgo, addì sedici giugno millenovecentonovantadue

.

Gedaann te Luxemburg, de zestiende juni negentienhonderd twee-en-negentig

.

Feito no Luxemburgo, em dezasseis de Junho de mil novecentos e noventa e dois

.

+++++ TIFF +++++

Por el Consejo de las Comunidades EuropeasFor Rådet for De Europæiske FællesskaberFür den Rat der Europäischen GemeinschaftenΓια το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνFor the Council of the European CommunitiesPour le Conseil des Communautés européennesPer il Consiglio delle Comunità europeeVoor de Raad van de Europese GemeenschappenPelo Conselho das Comunidades EuropeiasЕВРОПЫН ХАМТЫН HИИГЗМЛЗГИИH ЗЄВЛЄЛИИТ ТЄЛЄЄЛЖ

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno de MongoliaFor regeringen for MongolietFür die Regierung der MongoleiΓια την κυβέρνηση της ΜογγολίαςFor the Government of MongoliaPour le gouvernement de la MongoliePer il governo della MongoliaVoor de Regering van MongoliëPelo Governo da MongóliaМОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИИН ГАЗРЫГ ТЄЛЄЄЛЖ

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top